Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR TORSBY NU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER 5 DET KOMMUNALA SJÄLVSTYRET 5 POLITIKERNA BESTÄMMER MÅLEN 6 DELEGATION I ENKLARE ÄRENDEN 6 NÄMNDER, STYRELSER, BOLAG 7 DEMOKRATI KAN TA TID 8 ETT ÄRENDES GÅNG 9 INSYN OCH PÅVERKAN 10 STATISTIK ÖVER POLITIKER 12 HUR MYCKET TJÄNAR EN POLITIKER? 13 VAD GÖR ETT KOMMUNALRÅD? 14 VAD GÖR EN KOMMUNCHEF? 15 KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 16 KOMMUNFULLMÄKTIGE 17 KOMMUNFULLMÄKTIGES LEDAMÖTER 18 KOMMUNSTYRELSEN 20 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 21 FRITIDSNÄMNDEN 22 KULTURNÄMNDEN 23 KRISLEDNINGSNÄMNDEN 24 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 25 OMSORGSNÄMNDEN 26 RÄDDNINGSNÄMNDEN 27 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 28 VALNÄMNDEN 29 REVISORER 30 TORSBY BOSTÄDER AB 31 TORSBY UTVECKLING AB 32 TORSBY FLYGPLATS AB 33 FRITID I NORDVÄRMLAND AB 34 KOMMUNENS EKONOMI 35 ATT VARA FRITIDSPOLITIKER 36 kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Postadress: kommun, 1 Kommunkansliet, Telefon: (växel) Telefax: E-post: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto framsida: Kommunfullmäktiges presidium; Ann-Katrin Järåsen, Stefan Andersson och Eva-Lena Gustavsson Utgivning: Fyra nummer 2006 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer kommun skall synas och märkas Det är politikernas uppgift att sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten och att besluta i övergripande frågor i kommunen. Vi har i våra handlingsprogram som vi gick till val på angett de frågor som vi anser viktiga och som vi vill förverkliga under de närmaste åren. Kommunerna har ett mått av rörelsefrihet att bestämma själva men som begränsas av lagstiftning och de ekonomiska ramarna. Vad är det då som gör att man engagerar sig politiskt? Jag tror att det är den direkta kontakten med verkligheten och möjligheten att kunna påverka vardagen hemma, som gör att det finns personer som vill bli kommunpolitiker. Att vara ute på arbetsplatser och träffa löntagare och entreprenörer mitt i deras verklighet och lyssna och sätta sig in i deras vardag. Att medverka till att underlätta för deras fortsatta arbete. Att man vill ställa upp för det gemensamma och ta på sig rollen och ansvaret för att det skall bli så bra som möjligt för oss nu och för våra barn i framtiden. Det är den drivkraft som många brinner för. Vi har några egenskaper i vår kommun som vi skall vara stolta över och vidareutveckla. Här finns flera livaktiga nätverk och föreningar för företagare och företag. Vi har förbättrat vår samverkan och gör alltmer gemensamma insatser. I finns en relativ närhet mellan politiker, företagare och människor som gör att vi kan prata om problem och för det mesta lösa dem. Det har gjorts insatser inom utbildningsområdet som företagen har nytta av och som uppskattas. Vi har bestämt oss för att kommun skall synas och märkas, vilket vi lyckats med. Detta innebär att vårt självförtroende stärkts och vi törs gå vidare med samhällsutvecklingen. Vi står oss också relativt bra i jämförelse med andra kommuner när det gäller kommunal service i glesbygd. Men vi står fortsatt inför fortsatt tuffa utmaningar, inte minst det vikande barnantalet i vår kommun. Vi kan, vi törs och vi vill, därför är jag övertygad om att framtiden går att påverka till det bättre. Målet är att bli en välmående kommun En människa som mår bra och trivs med sig själv hanterar möten med andra människor långt bättre än en som mår dåligt, är olycklig och i obalans. Kanske en självklarhet men den tål att tänkas på och översättas i handling. Som arbetsgivare har kommun de senaste åren aktivt uppmärksammat arbetet med ohälsa bland de anställda och på två år har sjukfrånvaron glädjande nog minskat. Neddragning och effektivisering har blivit tidens måtto både inom privata och kommunala verksamheter. Jag är övertygad om att vi på samma sätt som tidigare Håkan Laack (s) Kommunstyrelsens ordförande Agneta Amneteg (m) Kommunstyrelsens vice ordförande måste arbeta tillsammans för att utveckla Vår Kommun, vi har många exempel på vad vi åstadkommit gemensamt både med våra företagare och många goda privata engagemang. Vårt mål måste vara att skapa en välmående kommun dit människor vill och kan flytta och samtidigt ta vara på de människor som redan finns i vår kommun. Vi säger i våra mål och visioner för kommun att vi vill arbeta för att bli en yngre befolkning då måste vi också skapa dessa förutsättningar så att våra ungdomar ges möjlighet att trivas och stanna kvar hos oss. Vi måste också arbeta för att våra etablerade företag ges förutsättningar att även fortsättningsvis ha tillgång till goda kommunikationer. Detta nummer av Nu presenterar de förtroendevalda (politiker) som kommuninvånarna valde i september 2006 till kommunfullmäktige. I tidningen presenteras också de politiker som kommunfullmäktige i sin tur har valt till kommunstyrelsen, nämnder och bolag. Kommun betyder gemensam Ordet kommun kommer från det latinska communis som betyder gemensam. Kommunen är ett geografiskt område. Alla som bor inom området tillhör kommunen. Det finns tre olika slags kommuner Den borgerliga kommunen är det vi vanligtvis menar när vi talar om kommunen, t.ex. kommun. Det finns också den kyrkliga kommunen. Församlingen vi tillhör är en sådan. Landstingskommunen är det landsting vi tillhör, för vår del landstinget i Värmland. Kommunen är en gemensam angelägenhet Ytterst är det kommuninvånaren som bestämmer den kommunala verksamheten, men alla invånare kan inte delta i alla besluten. I kommunalvalet vart 4:e år, väljer vi därför politiker som representerar oss medborgare och som fattar beslut. Invånarna väljer politikerna i fullmäktige Det är egentligen tre val som görs samma dag: riksdagsval, landstingsval och kommunalval. I kommunalvalet röstar de röstberättigade invånarna i kommun fram de politiker som skall sitta i kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer politiker i nämnderna Fullmäktige väljer sedan i sin tur ledamöter och ersättare i de olika styrelserna och nämnderna. Styrelserna och nämnderna skall se till att fullmäktiges beslut blir genomförda och de har olika sakområden som fullmäktige har givit dem ansvar för. Läs om nämnderna Denna tidning presenterar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna och bolagen som finns i kommun och vad de har för ansvarsområden. Här finns också de politiker som är ledamöter och ersättare där. Kontakta dina politiker! Har du synpunkter på och frågor om kommunala beslut och verksamhet, tveka inte att kontakta politikerna i den nämnd som har ansvaret för just den fråga du är intresserad av. Adresser etc. finner du i denna tidning. Du kan också höra av dig direkt till enskilda politiker. Namn och telefonnummer finner du också i denna tidning och på kommunens webbplats på Internet: Spara gärna tidningen. Kanske får du anledning att kontakta någon eller några av dina politiker någon gång under mandatperioden, t.o.m. år TORSBY NU NR NR TORSBY NU 3

3 n e n u m m o k Vad h ar? ansvar för Svenska kommuner ansvarar för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och för vård och omsorg om gamla och handikappade och mycket mer. Kommunen har också ansvar för gator, vägar, vatten och avlopp och mycket annan teknisk försörjning. Vissa verksamheter driver kommunen för att det finns lagar som anger detta. Andra verksamheter är frivilliga åtaganden. Lagar och frivilliga åtaganden På alla de områden som nämnts ovan finns det lagar som styr kommunen och talar om vad vi skall göra. På framför allt kultur- och fritidsområdet samt näringslivsområdet är det inte lagar som styr men kommunerna har ändå känt att de har ett stort ansvar för dessa frågor och därför tagit in dem i sina åtaganden trots att kommuner inte lagligen är skyldiga till detta. Förr var det kyrkan För länge sedan fanns inte kommunerna utan landet var indelat i län och kyrkliga församlingar. Den första kommunallagen kom på 1860talet och talade om vilka skyldigheter och arbetsuppgifter som en kommun hade. På den tiden var det ett fåtal arbetsuppgifter som låg på kommunerna. Allt fler arbetsuppgifter Efter hand har staten lagt över mer och mer arbetsuppgifter på kommunen och i dagsläget är svenska kommuner unika i världen genom sitt enorma verksamhetsområde och med den beskattningsrätt som vi har enligt grundlagen. I andra länder ligger mycket av det våra kommuner gör, på staten eller länet. 4 TORSBY NU NR Några grundprinciper som gör kommunen speciell Vad kommuner får göra och inte får göra styrs av kommunallagen och de domstolsavgöranden (praxis) som följt i spåren av lagen. Man kan säga att det finns några grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. Det skiljer kommunen bl.a. från ett privat företag. Likställighetsprincipen Förbud mot stöd till enskilda En sådan princip är likställighetsprincipen som innebär att kommunen skall behandla alla invånare lika och inte får favorisera eller gynna vissa. Detta tar sig uttryck i att vi exempelvis har taxor som gäller lika för alla. En femte princip är principen om förbud mot stöd till enskilda. Den innebär att vi inte kan gå in och ekonomiskt hjälpa en-skilda personer eller företag om det inte är så att vi genom en särskild lag fått denna rätt. En exempel på en sådan lag är socialtjänstlagen som gör att vi kan och skall lämna bidrag och stöd till enskilda och familjer som har behov. Lokaliseringsprincipen En annan princip är lokaliseringsprincipen som innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet inom det egna geografiska området, och alltså inte får sträcka sig utanför kommungränsen. Offentlighetsprincipen Läs mer om denna princip på sid. 10. Självkostnadsprincipen Kommuner skiljer sig från företag på en annan viktig punkt nämligen vinstintresset. När företagets huvudsakliga uppgift är att skapa vinster för ägarna är kommunerna i princip förbjudna att driva verksamhet som genererar vinst. En orsak till detta är att kommunen på många områden har ett monopol. Så är fallet inom exempelvis renhållningen. När vi sätter taxor för vatten, avlopp och renhållning är vi bundna av självkostnadsprincipen som gör att vi inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot våra verkliga kostnader för verksamheten. Förbud mot retroaktiva beslut Slutligen kan nämnas förbudet mot retroaktiva beslut dvs. beslut som gäller förfluten tid. Detta är främst tillämpligt när det gäller taxor och avgifter och innebär att när fullmäktige fattar beslut om nya taxor får dessa inte avse tid före beslutet. Det är viktigt att invånarna kan lita på vilka taxor och avgifter som gäller vid varje tillfälle, och att de inte i efterhand får höjningar som de inte räknat med. Tolkningen av principerna kan ändras Inom de här principerna som vi berättat om, har alltså domstolarna att göra tolkningar så att kommunen hela tiden vet var gränserna går för de olika principerna. Det händer över tiden att det sker förändringar och förskjutningar i tolkningen även om man säger att principerna hela tiden gäller. I Sverige finns något så unikt internationellt sett som det kommunala självstyret. Det kommunala självstyret Det betyder att kommunen har stora möjligheter att själv utforma sin verksamhet inom de ramar som bl.a. lagstiftningen ger. Den kommunala verksamheten och rättigheterna åtnjuter t.o.m. grundlagsskydd. T.ex. kan kommunerna relativt fritt organisera sin skolverksamhet, sin äldrevård etc. Till skillnad mot tidigare då staten gav mer specialdestinerade statsbidrag, får kommunen idag istället generella statsbidrag att bedriva verksamhet för. Samtidigt har kommunen en internationellt sett unik beskattningsrätt som gör att vi får in skatter som vi kan fritt fördela i verksamheterna. Över huvud taget har ju lagstiftaren gett kommunerna ansvar på en mängd områden utan att gå in och peta i detaljerna vilket tyder på att staten har stort förtroende för kommunernas kompetens. NR TORSBY NU 5

4 Kommunens personal har tre arbetsuppgifter. En av dem är att upprätthålla den dagliga verksamheten. På bilden syns personal vid Sysslebäcks Fritid & Turism; Ann-Sofie Sätherberg och Karin Jonsson som hjälper besökare. Politikerna bestämmer målen, personalen bereder och utför arbetet I kommun finns ca 125 politiker som till sin hjälp har ca 1250 personer anställda. Politiker och personal har helt olika roller och funktion i kommunen. Politikerna har det yttersta ansvaret. Enligt grundlagen är det de förtroendevalda (politikerna) som har det yttersta ansvaret för styrningen av kommunens verksamhet. Det är i kommunalvalet vart fjärde år som kommuninvånarna bestämmer vilka politiker som skall styra kommunen. Det är sedan politikernas uppgift att sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten och att besluta i övergripande frågor i kommunen. Kommunfullmäktige och nämnder Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och fattar beslut i de största och viktigaste frågorna, t.ex. budgeten. Under fullmäktige finns politiska nämnder, en inom varje sakområde. Vissa verksamheter sköts istället av bolag, också de ledda av politiker. Nämnder och bolag fattar själva beslut inom sina respektive områden. 125 fritidspolitiker och en heltidsanställd politiker I kommun är alla politiker fritidspolitiker, utom kommunalrådet Håkan Laack, som är heltidsanställd. Fritidspolitikerna är alltså inte anställda av kommunen, utan har andra arbeten, studier eller annat att sköta till vardags. Totalt sett är ca 125 personer engagerade i olika politiska uppdrag. Personalen sköter det vanliga arbetet För att sköta det vanliga arbetet i kommunen har nämnderna till sin hjälp förvaltningar med anställd personal. I kommun betalas det varje månad ut löner till ca tillsvidareanställda (2006), men det finns även många vikarier och timanställda. De anställda arbetar inom många olika yrken; lärare, förskolepersonal, vårdbiträden, undersköterskor, kontorister, vaktmästare, städare, ingenjörer, snickare, administratörer och många andra. Personalen har tre arbetsuppgifter Personalen har i huvudsak tre arbetsuppgifter. Den skall bereda de ärenden som politikerna skall besluta om dvs. utreda och ta fram bra beslutsunderlag. Personalen skall även se till att besluten verkställs dvs. se till att det politikerna bestämt verkligen blir utfört. Slutligen skall personalen se till att upprätthålla den dagliga verksamheten i kommunen. Vilka nämnder, styrelser och bolag finns i kommun? Varje kommun har stora möjligheter att själv bestämma hur man vill organisera sin verksamhet och vilka nämnder och styrelser som skall finnas. Olika i olika kommuner Denna frihet fick kommunerna 1992 genom den nya kommunallagen. Varje kommun kan alltså organisera sig så att det passar de lokala förhållandena bäst. Denna frihet gör att organisationen i olika kommuner många gånger ser olika ut. Verksamhet som i en kommun handhas av en viss nämnd, kan i en annan kommun mycket väl handhas av en helt annan nämnd. Det enda som måste finnas i en kommun är kommunstyrelsen, valnämnden och en myndighetsnämnd. I övrigt är det kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som skall finnas och vilka ansvarsområden de skall ha. Utveckling AB (tillsammans med näringslivet) Valberedning Revision Nämndorganisationen 2007 I kommun finns förutom kommunstyrelsen ytterligare nio nämnder. Dessutom finns tre helägda kommunala bolag och två bolag som ägs tillsammans med näringslivet. Moderbolaget Förvaltning AB:s enda uppgift är just att vara moderbolag åt och förvalta aktierna i de andra helägda kommunal bolagen. I denna tidning presenterar vi alla bolag utom Förvaltnings AB. ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Kommunfullmäktige Nämnder, styrelser och bolag januari 2007 Nämnder/styrelser Kommunstyrelsen (11) Omsorgsnämnden (11) Barn- och utbildnings/ nämnden (11) Miljö- och Byggnämnden (9) Fritidsnämnden (7) Kulturnämnden (7) Valnämnden (7) Räddningsnämnden (5) Krisledningsnämnden (5) Överförmyndarnämnden (3) Kommunala bolag Förvaltnings AB (moderbolaget) (5) Bostäder AB (7) Flygplats AB (5) Förvaltnings AB Delägda bolag Fritid i NordVärmland AB (9) (ägs tillsammans med näringslivet, 5 kommunala ledamöter + 4 från näringslivet) Utveckling AB (Tuab) (7) (ägs tillsammans med näringslivet, 3 kommunala ledamöter + 4 från näringslivet) (Inom parentes, antalet ledamöter. Därtill finns lika många ersättare.) Flygplats AB Bostäder AB Delegation i enklare ärenden I enklare ärenden och rutinärenden har nämnderna bestämt att beslut får fattas av några personer ur nämnden (utskott), av ordföranden eller annan politiker eller av vissa tjänstemän. Beslut får dock inte fattas av politiker och tjänstemän tillsammans (sk. blandad delegation). Inte heller får beslut fattas av två eller fler tjänstemän tillsammans. När det är en enskild politiker, ett utskott eller en tjänsteman som beslutar i enskilda ärenden kallas det för delegationsbeslut. Dessa beslut fattas i enlighet med riktlinjer som nämnden givit och skall redovisas tillbaka till nämnden. Alla beslut som fattats av nämnd, utskott eller tjänsteman/politiker kan överklagas. Räddningsnämnden Kommunstyrelsen Kulturnämnden Valnämnden Miljö-och Byggnämnden 6 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 7 Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Krisledningsnämnden (arbetar endast när extraordinär händelse föreligger) Fritidsnämnden Överförmyndarnämnden Fritid i Nord- Värmland AB (tillsammans med näringslivet)

5 ETT ÄRENDES GÅNG 1. Ett ärende kan starta genom att en skrivelse av något slag anländer till kommunen. Det kan vara en förfrågan, ett klagomål, en önskan eller liknande. (Ett ärende kan också starta t.ex. genom att en politisk nämnd eller en förvaltningschef vill att något utreds, och ger ett utredningsuppdrag.) 5. Förvaltningschefen bestämmer till vilken avdelning eller handläggare skrivelsen skall remitteras, dvs. vart den skall sändas för beredning. Vart det blir, beror på vad det är för sorts fråga. Förvaltningschefen kan också sända med utredningsdirektiv. 9. Är det kommunstyrelsen som skall ha sammanträde, sänds även ett annonsunderlag till Bladet att det är dags för öppet nämndsammanträde, samt tid och plats för detta. Bestämmelser som måste följas Kommunen måste också följa de lagar och regler som bestämmer hur kommunen ska arbeta. I kommunallagen står det t.ex. att ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om, måste beredas. Det betyder att den nämnd eller styrelse som har hand om just den sortens ärenden skall säga vad den tycker, innan fullmäktige beslutar. Dessutom skall det slutligen beredas i kommunstyrelsen innan det beslutas i fullmäktige. I en del frågor skall de kommunanställda få säga vad de tycker genom sina fackliga representanter. Ibland vill kommunen veta vad Demokrati kan ta tid Bra beslut kräver bra underlag Plan- och byggl viktiga ur ett demokratiperspektiv. På bilden från vänster Sveriges Radios reporter Lennart Nordenstein som intervjuar tekniska chefen Jan Esping och stadsarkitekten Torbjörn Almroth vid en utställning i biblioteket. I bakgrunden Anna Sjöström från Värmlands Folkblad. Kommunens kvarnar mal långsamt sägs det ibland. Det kan ta lång tid innan ett ärende vandrat hela vägen fram till ett beslut. Men detta är nödvändigt. Innan de förtroendevalda beslutar om något måste de ha ett bra underlag för sitt beslut. allmänheten tycker först, t.ex. vad de boende i ett område tycker om ett förslag till en ny plan för området. Demokrati Frågorna i kommunen kan alltså ta lång tid just därför att vi har demokrati i vårt land. Det är många som skall få lov att säga sin mening, innan politikerna till sist fattar sitt beslut. ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Skrivelsen stämplas med dagens datum och lämnas till registrator som diarieför den, dvs. registrerar i ett särskilt dataprogram att den kommit in och sätter ett nummer på den. Numret består dels av ett löpnummer (t.ex. att det är skrivelse nr 75 i år) dels av en planbeteckning, som talar om vad det är för sorts ärende, t.ex. en skolfråga. 3. Skrivelsen läggs, tillsammans med andra skrivelser som kommit in samma dag, i brevkorgen för inkomna skrivelser och ligger där några timmar för att ge massmedia och andra intresserade möjlighet att läsa dagens post (om den inte är sekretessbelagd förstås, men det är sällsynt hos de flesta nämnder.) 4. Skrivelsen kopieras för att sändas till den avdelning eller handläggare som skall bereda ärendet. Originalskrivelsen förvaras i diariet, hos registrator. Handläggning/utredning/beredning handlar om att ta fram fakta till ett beslutsunderlag, att belysa ärendet ur olika synvinklar, ofta också att ta fram ekonomiska konsekvenser. Det kan även behövas tas in synpunkter från andra håll. Är det en planfråga, måste planen ställas ut och berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. 6. När frågan är färdigberedd, lämnas utredningen till registrator som diarieför den och samlar ihop alla ärenden inför nämnden/styrelsens nästa sammanträde. 7. Ordföranden, förvaltningschefen och nämndsekreteraren träffas och går igenom dagordningen inför sammanträdet. Ordföranden bestämmer ärendelistan samt vilket beslutsunderlag som behöver sändas ut. 8. Kallelsen till sammanträdet görs i ordning. Ärendelista och handlingar kopieras upp och sänds med post eller lämnas ut till nämndens/styrelsens ledamöter och ersättare, massmedia samt en del andra. Ärendelistan läggs också ut på Internet: 10. Politikerna i nämnden/styrelsen sammanträder och behandlar de ärenden som finns med på ärendelistan samt eventuella extraärenden som kommit till. Handläggaren närvarar kanske och redovisar ärendet muntligt och det blir möjlighet till frågor och diskussion. Politikerna fattar beslut. 11. Nämndsekreteraren skriver ut protokollet som justeras (granskas och skrivs under) av ordföranden och en justerare, efter eventuella ändringar. Justering skall göras senast 14 dagar efter sammanträdet. 12. Protokollet anslås, dvs. en kopia av nedre delen av protokollets framsida sätts upp på kommunens anslagstavla i kommunhuset, för att därmed tillkännage att justering skett, samt att överklagningstiden nu börjar gälla (och tre veckor framåt). Protokollet skall anslås inom två dagar efter justering. En kopia av protokollet läggs ut på Internet: 8 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 9

6 Hur kan man som KOMMUNINVÅNARE få insyn och påverka? Hur får man egentligen veta vilka beslut som har fattats eller vad som är på gång inom kommunen? Vilka möjligheter har man att påverka olika beslut? Det finns flera olika sätt. Här är några. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att varje svensk medborgare enligt grundlagen har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos statliga och kommunala myndigheter. Enligt lag har utländska medborgare i princip samma rätt. Denna rätt ger medborgarna möjlighet att kontrollera myndigheterna. Den skapar också förutsättningar för medborgarna att få insyn i och delta i den politiska debatten. Men den enskilde medborgaren får inte ta del av alla allmänna handlingar. En handling kan endera vara offentlig eller sekretessbelagd. Dessutom är inte alla handlingar allmänna, t.ex. är de inte offentliga innan de är färdigställda. Allmänhet och andra intresserade har alltså rätt att få läsa allmänna offentliga handlingar, t.ex. protokoll. Om man vill ha en kopia, kan man få det mot en mindre kopieringsavgift. Internet: kommun har också en webbplats på Internet (www.torsby.se) som innehåller en hel del nyttigt för den som vill veta mer om kommunen; protokoll, turistmål, föreningar, evenemang, miljö och mycket mera. Den som vill, kan kostnadsfritt få tillgång till Internet och lära sig surfa på nätet på biblioteken i, Stöllet och Sysslebäck. Protokoll och ärendelistor på Internet På kommunens webbplats kan man läsa kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och alla nämndernas ärendeslistor och protokoll. Samtidigt som ärendelistan sänds till ledamöterna läggs den ut på Internet (ungefär en veckan innan sammanträdet). Efter sammanträdet, när protokollet är justerat finns det att läsa på Internet. Våren 2007 pågår ett arbete med att kunna lägga ut kommunens diarier på Internet.Protokollen och kallelserna i pappersform finns att läsa på kommunkontoret i och på biblioteken i och Sysslebäck. Kommuntidningen Nu Fyra gånger per år delas kommunens informationstidning Nu ut till alla hushåll och företag i kommun. Tidningen presenterar aktuella teman från kommunens verksamheter och annat som är på gång. Genom att läsa denna tidning kan du få information om kommunen. Regelbundet annonseras också i bl.a. Bladet. Allmänhetens frågestund i fullmäktige En del av offentlighetsprincipen är att fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänhet att komma och lyssna på. Fullmäktige sammanträder en gång per månad i eller Sysslebäck.Varje fullmäktigesammanträde inleds med en allmänhetens frågestund. Då kan alla som vill ställa frågor om kommunens verksamheter och få svar på dessa. Antingen kan man skicka in sina frågor på förhand, eller komma direkt till mötet och ställa dem. Den som frågar måste vara närvarande vid sammanträdet. Webbplatsen torsby.se samt informationstidningen Nu finns till för kommuninvånarna samt alla andra intresserade. Öppna nämndsammanträden Kommunfullmäktige har givit alla nämnder och styrelser i kommun rätt att ha sina sammanträden offentliga, dvs. allmänhet och andra intresserade har rätt att närvara vid sammanträdena. Undantag finns bl.a. för sekretessbelagda ärenden och ärenden som avser myndighetsutövning. Kommunstyrelsen i kommun har beslutat att låta alla sina sammanträden vara öppna. Undantag är dock bl.a. sekretessbelagda ärenden och ärenden som omfattar myndighetsutövning (båda är ovanliga inom kommunstyrelsens verksamheter) samt ärenden som inte på förhand är anmälda på föredragningslistan. Det kan även finnas andra ärenden som politikerna bedömer skall behandlas utan allmänhetens närvaro, t.ex. ärenden som behöver utredas ytterligare. Kommunstyrelsen annonserar i Bladet inför varje öppet sammanträde. Ärendelistan finns på kommunens webbplats på Internet och på kommunens anslagstavla. Övriga nämnder beslutar själva om de vill öppna sina sammanträden och hur de i så fall vill annonsera om dessa. Öppet hus En gång per år är det öppet hus på kommunkontoret i den dag då köpmännen i tätort har kvällsöppet i affärerna, vanligen sista torsdagen i oktober. Då kan allmänheten se utställningar från olika kommunala verksamheter, få information om sådant som är på gång i kommunen och ställa frågor och diskutera med politiker och personal. Det ordnas också öppet hus inom andra verksamheter i kommunen, t.ex. på Stjerneskolan. Kommunens anslagstavla kommun har bara en officiell anslagstavla. Den finns i kommunhusets entré i. Där anslås justering av kommunens protokoll, kallelser till kommunfullmäktige, lediga arbeten samt olika officiella meddelanden. Självklart finns flera anslagstavlor där man kan läsa kommunal information, bl.a. på våra båda lokalkontor, men när man talar om kommunens officiella anslagstavla så är det den i kommunhuset som avses. Hur överklagar man ett beslut? Om man vill klaga på kommunala beslut som man inte är nöjd med skiljer man mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Man kan klaga på beslut oavsett om detta har fattats av kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller bolag, utskott eller en enskild tjänsteman eller politiker. Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär) handlar enbart om huruvida beslutet fattats på ett lagligt sätt. Laglighetsprövning får endast begäras av kommunmedlemmar (dvs. mantalsskrivna eller fastighetsägare i kommunen). En sådan överklagan ska lämnas till länsrätten inom tre veckor från det att information om det färdiga protokollet getts på kommunens anslagstavla. Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen gäller både beslutets laglighet och dess lämplighet. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om byggnadslov och socialt bistånd. Ett överklagande ska lämnas inom tre veckor till den nämnd inom kommunen som ansvarar för det fattade beslutet. Nämnden, utskottet eller tjänstemannen (beroende på vem som fattat beslutet) ändrar då antingen beslutet, eller sänder det vidare till den myndighet som skall överpröva ärendet. t.ex. länsrätten. Kontakta dina politiker! Ett annat sätt att få insyn i den kommunala verksamheten och möjlighet att påverka är att kontakta politikerna direkt (eller att själv börja arbeta politiskt). Invånarnas synpunkter är ett viktigt led i den demokratiska processen. Har du synpunkter och frågor om kommunala beslut och verksamhet, tveka inte att kontakta politikerna i den nämnd som har ansvaret för just den fråga du är intresserad av. Adresser etc. finner du i denna tidning. Du kan också höra av dig direkt till enskilda politiker. Namn och telefonnummer finner du i denna tidning och på kommunens webbplats på Internet. ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Besökare vid öppet hus studerar planutställning. 10 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 11

7 Lite statistik över politikerna och deras uppdrag Hur många är egentligen de politiker som har förtroendeuppdrag i kommun? Hur många män och kvinnor? Åldersfördelning? Antal uppdrag per person? Vi lät göra en analys av politikernas och deras uppdrag i fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, bolag och arbetsutskott. 124 politikerna finns där. Så här blev resultatet. 53 % är män Av de 124 personerna som är engagerade i politiska uppdrag i fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, bolag, och olika arbetsutskott, är 53 % män (66 personer) och 47 % kvinnor (58 personer). Jämfört med för fyra år sedan, i början av förra mandatperioden, är det fem personer fler som har politiska uppdrag idag. Andelen kvinnor har ökat från 39 % till 47 %, dvs med 8 %. Antal uppdrag Pers % 1 uppdrag 45 36% 2 uppdrag 31 25% 3 uppdrag 19 15% 4-5 uppdrag 19 15% 6-7 uppdrag 3 2% 8-9 uppdrag 2 2% uppdrag 5 4% Tot personer % 58 % från Fryksände Drygt hälften (58 %) av de 124 politikerna bor i Fryksände församling. Jämförs detta med hur kommunens totala befolkning är fördelad, så bor ca 54 % av befolkningen i Fryksände. Jämför vi med 2003 var andelen politiker från Fryksände 49% men Fryksändes andel av befolkningen var 53%. På fyra år har det alltså andelen av befolkningen som bor i Fryksände ökat men andelen politiker som kommer därifrån har ökat mer. Andelen politiker som kommer från Dalby har ökat mest. Medelålder 53 år Medelåldern för de 124 politikerna är 53 år. Den yngsta är 23 år och den äldsta fyller 76 år under Medelåldern har minskat sedan 2003, då den var 54 år. 36% har ett uppdrag Totalt sett har de 124 politikerna Församling Kvinnor Män Tot Procent Befolkning Norra Finnskoga % 3% Södra Finnskoga % 3% Dalby % 12% Norra Ny/Nyskoga % 10% Östmark % 8% Lekvattnet % 3% Vitsand % 6% Fryksände % 54% Totalt % 100% 47% 53% 338 uppdrag tillsammans (*). I genomsnitt har de 2,73 uppdrag per person, vilket är något färre än 2003 då de hade 2,95. Det vanligaste (61%) är dock att man har ett eller två uppdrag per person. Jämfört med 2003 så är det färre personer som har många uppdrag. Det finns 10 personer som har sex eller fler uppdrag per person. Motsvarande antal 2003 var 16 personer. Den som har flest uppdrag har idag liksom då 12 uppdrag. (*) Det finns fler uppdrag som politiker kan ha än dem som ingått i denna analys Sammanfattning * Något fler personer är engagerade i politiska uppdrag idag jämfört med * Medelåldern har minskat något jämfört med * I genomsnitt har politikerna 2,73 uppdrag per person. * Antalet personer med många uppdrag har minskat jämfört med * Större andel män än kvinnor är politiker. Andelen kvinnor har ökat jämfört med * Över hälften av politikerna bor i Fryksände, något mer än Fryksändes andel av befolkningen ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Vad tjänar egentligen en politiker som har ett uppdrag i kommunen? Alla utom en av politikerna är fritidspolitiker och de får ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode. Hur mycket tjänar en politiker? Det finns ca 130 fritidspolitiker som har uppdrag för kommun. Att vara fritidspolitiker innebär att man har uppdraget vid sidan av sitt vanliga arbete, studier etc. Enligt kommunallagen har en politiker rätt att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, dvs. politikern har rätt att få ersättning av kommunen om han eller hon förlorar lön eller annan ersättning för att vara med på sammanträden eller delta i andra uppdrag som kommunen sänder honom på. Politikern måste ha ett intyg från sin arbetsgivare eller motsvarande där det framgår hur mycket han eller hon förlorar per timme om han är borta. Politiker som inte har något arbete eller ändå är lediga den tiden som sammanträdet är, får alltså inte någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Sammanträdesarvode Därtill kan varje kommun besluta om arvoden, alltså om politikern skall få någon form av ersättning för uppdraget i fråga. Kommunfullmäktige i vår kommun har i ett sk. arvodesreglemente beslutat att politikerna skall få arvode. Timarvodet är för närvarande 170 kr för första sammanträdestimmen och 94 kr per timme för påföljande timmar. Ersättningen är skattepliktig. Inte för partiarbete Arvode, förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utbetalas endast för uppdrag som kommunen utsett politikern till, alltså inte för uppdrag som han eller hon utför i den egna partiorganisationen, kontakt med väljare, medlemsmöten etc. Ordförandearvode Nämndordförandena har sk. årsarvode som är bestämda procentsatser av kommunalrådets (kommunstyrelsens ordförandes) lön. Fullmäktige har bedömt att det innebär mer arbete att vara ordförande i vissa nämnder än andra, därav de olika procentsatserna. T.ex. är arvodet till kulturnämndens och fritidsnämndens ordförande 5%, (1.884 kr/mån) och barn- och utbildningsnämndens och omsorgsnämndens 10% (3.768 kr/mån). Kommunstyrelsens ordförande, Håkan Laack, är den enda politikern som är heltidsanställd med månadslön, medan alla de andra alltså är fritidspolitiker. Reseersättning Om politikern reser med egen bil till och från sammanträdet får han eller hon bilersättning. Denna är f.n. 28 kr/mil. Om man samåker till mötet, så får föraren extra 2 kr/mil och person. Den delen av reseersättningen som överstiger 18 kronor är skattepliktig. Vill du veta mer om arvodena, läs på: ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare TORSBY NU NR NR TORSBY NU 13

8 Kommunstyrelsen leder Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. kommun har bara en heltidsanställd politiker och det är kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack, som också är kommunalråd. Alla de andra politikerna är fritidspolitiker, dvs. arbetar politiskt på sin fritid. Vi frågar Håkan, vad gör ett kommunalråd? Så här svarar han. - Att vara ordförande i en politisk nämnd, det må vara kommunstyrelsen eller någon annan nämnd, innebär att man har en arbetsledande roll, att man leder och fördelar arbetet i styrelsen/nämnden. Däremot arbetsleder man inte själva förvaltningen, dvs. personalen och deras arbete. Det finns det anställda chefer som gör, säger Håkan Laack. Ordföranden är med och avgör vilka ärenden som skall vara med på dagordningen, och vilket underlag som skall lämnas till styrelsen/nämnden. - Det är en viktig uppgift som både möjliggör och förpliktigar, att få vara med och sätta agendan, att påverka vilka frågor som skall behandlas, avgöra när de är mogna för behandling osv. Jag gör en bedömning om vad som är politiskt gångbart, vilka beslut som det finns majoritet för och när det inte finns det. Lite mer om kommunalrådet Håkan Laack är 47 år, byggnadsingenjör i det civila, med Bostäder som senaste arbetsplats. Håkan är gift, har fru och två tonåringar och bor sedan några år i tätort. Han är socialdemokrat och har varit aktiv i kommunpolitiken sedan Vill du komma i kontakt med Håkan Laack, är hans telefonnummer eller och hans e-post - Att vara ordförande i just kommunstyrelsen och som sådan även kommunalråd, betyder att jag hela tiden är kommunstyrelsens redskap och även mellan sammanträdena jobbar med de övergripande frågorna som är kommunstyrelsens ansvar. Det är ett brett arbetsfält och mycket att sätta sig in i, min arbetsvecka är ungefär 60 timmar. - Ordföranden har beslutanderätt i ett visst antal ärenden, sk. delegation, men de ärendena är egentligen inte så många. Däremot får jag vara med i väldigt många sammanhang och kan på så vis tidigt finnas med i processer och diskutera frågor som kanske längre fram blir viktiga ärenden. Kommunalråd har dels till uppgift att driva och försöka förverkliga den politiska inriktning som hans eller hennes parti står för. Samtidigt som han eller hon representerar kommunens samlade åsikter i olika sammanhang. - Jag arbetar inte med detaljer eller enskilda personers ärenden utan med principer och inriktningar. Däremot samlar jag intryck från alla de personer jag talar med och om jag bedömer att frågan är eller kan bli av principiell karaktär eller beröra många så tar jag med mig den till vidare utredning och behandling. - Vad det är som är roligast med att vara kommunalråd? Det är flera saker, sammanfattar Håkan, att få vara delaktig i samhällsbyggandet, träffa mycket människor, göra en insats, och ta ett ansvar. Vi frågar Thomas Stjerndorff vad en kommunchef gör för någonting. Det första han framhåller är att det finns viktiga skillnader mellan politikernas och personalens uppdrag. Det är politikernas uppgift att fatta besluten och ange målen för verksamheten. Personalens uppgift är att ta fram underlag till politikerna inför besluten och att se till att de politiska besluten blir verkställda (genomförda). Det är personalen som utför den verksamhet som åvilar kommunen (undervisning, vård etc.). Tjänstemän är inte politiker Verksamheten i kommunen leds av nämnder och styrelser som består av politiker. Till sin hjälp har de en förvaltning som består av personal. Politikerna i nämnderna väljs av kommunfullmäktige som i sin tur väljs en gångs vart fjärde år av kommuninvånarna. I finns ungefär 1250 anställda i de olika förvaltningarna. Flest anställda finns inom omsorgen och skolan. En förvaltningschef per nämnd Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. Förvaltningscheferna i sin tur har den direkta kontakten med nämnden och ordförande. Kommunchefen skall se till att samspelet fungerar så bra som möjligt, dels mellan förvaltningarna, dels mellan förvaltningen och den politiska nämnden. Förvaltningscheferna är direkt underställda kommunchefen. Stort engagemang för näringslivs- och turismfrågor När Thomas Stjerndorff skall berätta vad han som kommunchef arbetar med för frågor börjar han med att betona att han inte är någon kanslichef vilket ibland kan åvila kommunchefer i en del kommuner. Hans uppdrag är istället mer att vara övergripande koncernansvarig tjänsteman, att han har en samordnande roll både över den kommunala förvaltningen men även vad gäller samordning och samarbete mellan kommun och näringsliv. Kommunen har ju ett ansvar för att arbeta för att skapa goda förutsättningar för näringslivet och dess utveckling. En annan av Thomas hjärtefrågor är turismen och turismutveckling, som han ser har stor potential som näringslivsgren. Han arbetar aktivt med marknadsföring och idé- och projektutveckling inom näringsliv och turism samt infrastruktur. Han har under några år också varit VD för Fritid i NordVärmland AB, det bolag som driver Fortum Ski Tunnel. Lite mer om kommunchefen Thomas Stjerndorff är 49 år, utbildad lärare (adjunkt i bl.a. svenska, religion, historia) och uppväxt i Gravol i Klarälvdalen och i Karlstad. Efter att ha arbetet på många olika håll i Sverige kom han tillbaka till Klarälvdalen 1988 då han också blev anställd i kommun, i skolan. Thomas är sambo och de har sammanlagt fyra barn; 24, 22, 12 resp. 10 år. Han bor i Östra Tönnet i Ekshärad. Vill du komma i kontakt med Thomas Stjerndorff är hans tel eller och hans e-post 14 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 15

9 Vad gör kommunfullmäktiges ordförande? Kommunfullmäktiges ordförande leder arbetet i fullmäktige tillsammans med två vice ordföranden i det s.k. presidiet. Under denna mandatperiod består presidiet av ordförande Ann-Katrin Järåsen (s), förste vice ordförande är Stefan Andersson (m) och andre vice ordförande Eva-Lena Gustavsson (s). Alla tre är fritidspolitiker. Det betyder att de alla tre har andra arbeten och är politiker på fritiden. Förutom att leda arbetet i fullmäktige ingår det i presidiets uppdrag att ha fortlöpande kontakt med kommunens revisorer som arbetar på fullmäktiges uppdrag. Som ordförande kan det även bli aktuellt att representera kommunen vid olika möten och sammankomster även om det oftast är kommunalrådet som utför dessa uppgifter. Vill vitalisera fullmäktige Svårigheterna att upprätthålla en dialog med medborgarna och att ha en aktiv debatt i fullmäktige delar vi med många kommuner i vårt land. Presidiets målsättning är att fortsätta att utveckla och vitalisera fullmäktiges roll i kommunpolitiken. Flera konkreta förslag finns redan i dag kring att utveckla fullmäktiges arbetsformer. Nytt för i år är att partigruppernas sammanträden inte måste ligga i anslutning till fullmäktigemötena utan partierna väljer själva när de vill träffas och arvode utgår till politikerna för max 2 timmar. Öppna sammanträden Du är alltid välkommen att utnyttja din möjlighet att besöka våra sammanträden. Fullmäktiges sammanträden kommer att äga rum antingen i Sysslebäck eller i - val av ort kommer att anpassas utifrån vilka ärenden som avhandlas. Om du har frågor eller förslag kring fullmäktiges verksamhet kan du kontakta mig eller någon av de övriga i presidiet. Ring kommunens växel så får du våra telefonnummer. Du hittar annars våra adresser och telefonnummer på kommunens webbplats Sök förtroendevalda. ANN-KATRIN JÄRÅSEN (s) kommunfullmäktiges ordförande (hem), Föddes 1967 i Sparreholm Södermanland, värmlänning blev jag 1974 när mina föräldrar och jag flyttade till Bjälverud. Sedan 1984 är jag bosatt i. Min familj består av sambon Lena och våra tre söner Mikael född 85, Fredrik född 88 och Mathias född 94. Är utbildad inom turistnäringen har arbetat på hotell och inom flyget började jag i familjeföretaget där jag i dag är VD och ägare. Resor, böcker och skidåkning i någon nypistad slalombacke är några av mina fritidssysslor. Politiken började jag med i början av 90-talet. Som ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen anser jag att det är av största vikt att se helheten i de beslut som fattas, så att samtliga av kommunens organisationer kan ta del av den ram som är tilldelad. Stefan Andersson (m) 1:e vice ordförande tel Jag är 51 år och född i Järpliden. Bor numera i lägenhet i. Har tre barn varav två är utflugna. Tycker om att jympa, spela fiol och jaga älg (fast inte på samma gång). Arbetar som rektor i tätort. Ann-Katrin Järåsen (s) ordförande tel , Jag är född 1956 i Kristinehamn men uppvuxen i Nossebro, Skaraborg, men har bott både i Malmö, på Lidingö och i Lidköping. Förra året firade jag och min man Åke 30-årig bröllopsdag. Vi har tre barn, David 24, Sara 21 och Simon som fyller 16 år. Vi kom till kommun 1983 då vi hade fått arbete på Vägsjöfors Herrgårds kurs-lägergård. År 2000 flyttade vi in till tätort och bor nu vid den vackra Brunnsdalen. Jag är fritidsledare i grunden och har sedan läst teologi för att bli pastor i Svenska missionskyrkan. Nu arbetar jag som Personligt Ombud i norra Värmland för vuxna personer med psykiska funktionshinder. Min fritid ägnar jag mycket åt Missionskyrkan där jag är medlem. Det blir mycket politik inte bara i kommunen utan också i partidistriktet och i Kristna socialdemokraterna (Broderskapsrörelsen) där jag är ledamot i Förbundsstyrelsen och dess VU. Friluftsliv är mycket viktigt för mig, jag älskar att vara ute i naturen och så är kulturupplevelser betydelsefullt i mitt liv. Jag läser mycket skönlitteratur och går gärna på bio och teater. Mina intresseområden inom politiken just nu är framförallt internationella frågor, socialpolitiska områden och utbildningspolitiken. Eva-Lena Gustavsson (s) 2:e vice ordförande (s) 19 platser (m) 8 platser Kommunfullmäktige är kommunens riksdag Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ ( kommunens riksdag ). Kommunfullmäktige fattar alla viktigare principbeslut för kommunen. Det kan gälla budgeten, taxor av större ekonomisk betydelse, vilka nämnder som skall finnas och mål för kommunens olika verksamheter. Fullmäktige kan inom vissa ramar överlåta sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen eller någon nämnd. Fullmäktige väljer också ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter (mandat) från åtta politiska partier. Ledamöterna väljs vart fjärde år genom allmänna val. Platserna fördelas på mandat efter antalet röster. Efter valet hösten 2006 är mandatfördelningen följande: Socialdemokraterna...19 Moderaterna....8 Centerpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna Miljöpartiet de Gröna Fullmäktige sammanträder 10 gånger per år, så gott som alltid sista torsdagen i månaden utom juli och augusti som är sammanträdesfria. Sammanträdena börjar kl och hålls i eller Sysslebäck. Val av ort anpassas utifrån vilka ärenden som avhandlas. Alla som vill är välkomna att komma och lyssna. Varje fullmäktigesammanträde inleds med en allmänhetens frågestund, där den som vill kan komma och ställa frågor om kommunens verksamhet. Kallelser och protokoll på Internet Tid och plats för fullmäktiges sammanträden annonseras i länspressen veckan före sammanträdet. Ärendelistan kan läsas i Bladet samma vecka som sammanträdet äger rum. Handlingar som hör till ärendena finns att läsa på kommunkontoret i, lokalkontoret i Sysslebäck och biblioteken i, Stöllet och Sysslebäck. 16 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 17 (c) 6 platser (v) 4 platser (sd) 1 plats (kd) 1 plats (fp) 1 plats (mp) 1 plats Några ledamöter i kommunfullmäktige

10 Kommunfullmäktige - placering i sammanträdeslokalen Eva-Lena Gustavsson (s), KF s 2:e vice ordf Stefan Andersson (m), KF s 1:e vice ordf Ann-Katrin Järåsen (s), KF s ordförande Thomas Stjerndorff kommunchef Margot Enkvist administrativ chef Kommunfullmäktige består av 41 politiker. Thomas Stjerndorff och Margot Enkvist är tjänstemän och inte invalda i kommunfullmäktige. De föredrager ärenden, dvs. redovisar underlaget för ärendena och kommunstyrelsens förslag till beslut. Margot Enkvist skriver protokollen. Håkan Laack (s) Hans Lass (s) Östmark Yvonne Broberg (s) Bograngen Sarah Edbom (s) Likenäs Rune Mattsson (s) Olle Adolfsson (s) Agneta Amneteg (m) Bengt Sahlström (m) Utterbyn Lina Nilsson (m) Sörmark Annetthé Zettergren (m) Sysslebäck Per-Arne Ludvigsson (m) Östmark Mikael Persson (m) Peter Jonsson (s) Ingrid Höglund (s) Torbjörn Persson (s) Ambjörby Ann-Mari Uppvall (s) Fensbol Jörgen Nilsson (s) Rinn Maria Westberg Persson (s) Anders Wiss (m) Per-Erik Marcusson (c) Backa, Ambjörby Inga-Britt Keck Karlsson (c) Mårbacken Alf Larsson (c) Ransby, Sysslebäck Kjell Karlsson (c) Mårbacken Anna Melin Nyström (c) Ambjörby Gösta Kihlgren (s) Annlouise Arvidsson (s) Jerry Persson (s) Fensbol Eva Rydergård (s) Hjällstad Lars-Erik Eriksson (s) Monica Olsson (c) Stöllet Inger Larén (fp) Björbysätern Maria Linusson (kd) Stöllet Bengt Berg (v) Line Holth (v) Tim Phillips (v) Roland Jonsson (v) Birgitta Karstensson (mp) Per-Olov Olsén (sd) Fensbol Bastvålen Vadjetorp Sysslebäck Fensbol TORSBY NU NR NR TORSBY NU 19

11 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Styrelsen sammanträder vanligen 11 gånger per år, ungefär en gång per månad. Kommunstyrelsen har två utskott - arbetsutskottet och samhällsutskottet, med vardera fem ledamöter och fem ersättare. Till sin hjälp har kommunstyrelsen 210 tillsvidareanställda personer främst inom tekniska avdelningen. Kommunstyrelsens nettobudget för 2007 är 87 milj. kr. Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden sammanträder vanligen 8 gånger per år. Till sin hjälp har barn- och utbildningsnämnden ca 480 anställda personer (ca 450 årsarbetare), de flesta är lärare eller arbetar inom förskoleverksamheten (barnomsorgen). Ca 2500 barn och ungdomar finns i förskoleverksamhet, grundskola och gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämndens nettobudget 2007 är ca 227 milj. kr. Kommunstyrelsen är kommunens regering. Den har den ledande politiska rollen och har att samordna/ utveckla kommunens totala verksamhet. Det är kommunstyrelsen som skall se till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs och ha uppsikt över alla kommunala nämnder. Kommunstyrelsen är kommunens finansorgan och ansvarar för den ekonomiska planeringen. I övrigt har kommunstyrelsen också ansvar för annan översiktlig planering och ett antal strategiska frågor, t.ex. information, IT, mark och exploatering, renhållning, gator, vatten och avlopp, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationer. Näringslivsfrågor, turistverksamhet, civilt försvar och arkiv hör också till kommunstyrelsens ansvarsområde. Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som ska upp i kommunfullmäktige och ser till att de verkställs. Kommunstyrelsen har beslutat ha samtliga sina sammanträden öppna för allmänheten, men vissa ärenden är undantagna. Läs mer på sidan 11. Kommunstyrelsens förvaltning består av nio avdelningar: kommunkansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, tekniska avdelningen, IT-avdelningen, arbetsmarknadsavdelningen, kost- och städavdelningen, turistbyråerna samt lokalkontoret i Sysslebäck. Ordförande: Håkan Laack (s) Vice ordförande: Agneta Amneteg (m) Övriga ledamöter: Yvonne Broberg (s) Bograngen Gösta Kihlgren (s) Rune Mattsson (s) Olle Adolfsson (s) Oleby Stefan Andersson (m) Anna-Lena Carlsson (m) Sysslebäck Per-Erik Marcusson (c) Backa, Ambjörby Tel kopplad till mobil Inga-Britt Keck-Karlsson (c) Mårbacken Kent Hallesson (v) Ersättare: Carina Nordqvist (s) Lena Berg (s) Röjdåfors Annlouise Arvidsson (s) Sarah Edbom (s) Transtrand, Likenäs Jerry Persson (s) Fensbol Per-Arne Ludvigsson (m) Östmark Per-Ola Dungel (m) Vägsjöfors Alf Larsson (c) Ransby, Sysslebäck Kjell Karlsson (c) Mårbacken Hans Lindberg (v) Inger Larén (fp) Björbysätern Kontakta kommunstyrelsen! Postadress: kommun, 1. Kommunstyrelsen, Tel. sekr: Fax: E-post: Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, kulturskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Förskoleverksamhet Förskoleverksamhet bedrivs i 12 förskolor (daghem), 14 familjedaghem och i tre föräldrakooperativ. Verksamheten omfattar ca 450 barn i åldern 1-5 år. Grundskolan och Kulturskolan Grundskolan består av 10 skolor och omfattar förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnsomsorg, fritidshem, elevvård och kulturskola. I Sörmark och Ambjörby finns friskola och enskilt fritidshem. Verksamheten omfattar ca 1360 barn plus ca 70 i friskolorna. Kulturskolans verksamhetsområde omfattar instrumentalundervisning, kör/dans/drama, orkesterverksamhet, drama och kulturprojekt i skolan. Verksamheten är delvis förlagd till skolorna runt om i kommunen och dels till kulturskolan som ligger i tätort. Gymnasieskolan Inom gymnasieskolan finns 12 nationella program, kommunal vuxenutbildning och specialutformat program inom särskolan. Stjerneskolan kan genomföra uppdragsutbildning för företag och universitetsutbildningar via konferenssystem. Gymnasiet har sitt huvudsakliga upptagningsområde i och Sunne kommuner samt riksintag till skidskytte- och längdskidåkning. På Stjerneskolan undervisas totalt ca 920 elever. Ordförande: Hans Lass (s), Östmark Vice ordförande: Anna-Lena Carlsson (m) Sysslebäck, Ledamöter: Aina Olsson (s) Östmark Jörgen Nilsson (s) Rinn Peter Jonsson (s) Maria Westberg Persson (s) Ewy Gustafsson (m) Bada Jan-Ove Persson (m) Inga-Britt Keck-Karlsson (c) Mårbacken Dag Nyström (c) Vestby, Ambjörby Tim Phillips (v) Fensbol Ersättare: Camilla Björn (s) Anders Rönnelöv (s) Järpliden, Bograngen Lena Berg (s) Östmark Mia Gerke (s) Lekvattnet Sarah Edbom (s) Transtrand, Likenäs Tommy Persson (m) Oleby Claes Widell (c) Sysslebäck Birgitta Sundberg (c) Östmark Marianne Uppvall (c) Bada Line Holth (v) Bastvålen Gertie Blomström (kd) Segenäs, Stöllet Kontakta Barn- och utbildningsnämnden! Postadress: kommun, 50. Barnoch utbildningsnämnden, Tel. sekr: Tel. skolchef: Fax: E-post: Webbplatser: och Övre raden från vänster: Olle Adolfsson, Stefan Andersson, Per-Erik Marcusson, Kent Hallesson, Gösta Kihlgren och Håkan Laack. Mittenraden från vänster: Yvonne Broberg, Rune Mattsson Nedre raden från vänster: Inga-Britt Keck-Karlsson, Anna-Lena Carlsson och Agneta Amneteg Övre raden: Hans Lass, Jan-Ove Persson, Tim Phillips, Peter Jonsson, Dag Nyström Mittenraden: Aina Olsson, Inga-Britt Keck-Karlsson Nedre fram: Maria Westberg Persson, Ewy Gustafsson, Anna-Lena Carlsson Infälld: Jörgen Nilsson 20 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 21

12 Fritidsnämnden Kulturnämnden Fritidsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder vanligen 11 gånger per år, ungefär en gång per månad. Till sin hjälp har fritidsnämnden ca 25 anställda personer. Fritidsnämndens nettobudget för år 2007 är ca 15,2 milj. kr. Kulturnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder vanligen 10 gånger per år. Kulturnämnden har ca. 15 tillsvidareanställda personer fördelade på, Stöllet och Sysslebäck. Kulturnämndens nettobudget för 2007 är ca 9,5 milj kr. Fritidsnämnden har till ansvar att främja fritidsverksamheten i kommun. Det övergripande syftet är att verka för att kommuns invånare får en utvecklande och berikande fritid samt möjlighet till ett hälsoinriktat liv, fritidsnämndens vision är en aktiv befolkning som ger ökad folkhälsa nämnden vill verka för en frisk och aktiv kommun. Detta görs bl.a. dels genom att skapa och tillhandahålla anläggningar av olika slag. Dels genom att stötta det lokala föreningslivet så att det får möjlighet att bedriva en verksamhet med hög kvalitet t.ex. genom att fritidsnämnden beviljar ekonomiskt bidrag och anordnar utbildningar. Dels att aktivt följa och påverka samhällsutvecklingen så att denna utvecklas i linje med nämndens övergripande syfte. Fritidsnämnden arbetar med förebyggande hälsofrämjande verksamhet och inriktar sig framförallt på att skapa bra förutsättningar för att barn och ungdomar skall få en utvecklande och aktiv fritid samt ett hälsoinriktat liv som stimulerar till sunda levnadsvanor. Till sin hjälp har fritidsnämnden ett fritidskontor. Fritidskontoret är integrerat med Badet och har hand om frågor som rör fritidsaktiviteter av olika slag, t.ex. bokningar av lokaler och anläggningar, bidragsfördelning till ideella föreningar, lotteriärenden, samt löpande administrativa uppgifter inom fritidsnämndens verksamhetsområde. Ordförande: Lars.-Erik Eriksson (s) Vice ordförande: Mikael Persson (m) Ledamöter: Madeleine Ram (s) Torbjörn Persson (s) Munkebol Ambjörby Martin Bokvist (m) Claes Widell (c) Sysslebäck Hans Lindberg (v) Ersättare: Mia Gerke (s) Lekvattnet Johnny Augustsson (s) Röjdåfors Anders Rönnelöv (s) Järpliden Bograngen Karin Uppvall (m) Sture Lindqvist (kd) Sven Täppers (c) Kent Hallesson (v) Kontakta fritidsnämnden! Postadress: kommun, 6. Fritidsnämnden, Tel. sekr: Tel. fritidschef: , Fax: E-post: Biblioteken i kommun ligger under kulturnämnden. Huvudbiblioteket i är sedan 2004 integrerat med gymnasieskolans bibliotek och har sin verksamhet i nya lokaler mittemot Stjerneskolans gymnasium. Det finns två biblioteksfilialer - en i Stöllet och en i Sysslebäck. Bokbussen kör regelbundna turer i kommunen och besöker ca 130 hållplatser enligt ett 4-veckorsschema. Kulturnämnden fördelar anslag till kulturföreningar och studieförbund. Varje år delas ett kulturpris ut för värdefull insats på kulturens område. Finnkulturcentrum, som har sina lokaler i herrgård, drivs gemensamt av Värmlands museum och kulturnämnden. Där finns bl.a. Brobergsbiblioteket som är ett referensbibliotek om skogsfinsk kultur m.m. Finnkulturcentrum, har även ett släktforskarrum för den intresserade. Kulturnämnden är också remissinstans i plan- och byggfrågor. Till sin hjälp har kulturnämnden en kulturförvaltning. Denna ordnar olika arrangemang för barn och vuxna i egen regi, eller i samarbete med föreningar och studieförbund. Förvaltningen sammanställer evenemangsaffischen Vad händer i? som publiceras varje månad. Ordförande: Håkan Lindh (s) Röbjörkeby Vice ordförande: Ewy Gustafsson (m) Bada Ledamöter: Eva Rydergård (s) Hjällstad, Ambjörby Marianne Hjelm (s) Anita Johansson (m) Röbjörkeby Birgitta Sundberg (c) Östmark Bo Anders Persson (v) Amnerud, Likenäs Ersättare: Birgitta Vikström (s) Munkebol, Ambjörby Eva-Lena Gustavsson (s) Ingrid Höglund (s) Marianne Heiling (m) Bengt Sahlström (m) Utterbyn Marianne Uppvall (c) Bada Roger Agné (mp) Kontakta kulturnämnden! Postadress: kommun, 25. Kulturnämnden, Tel. sekr: Tel: kulturchef: Fax: E-post: Övre raden: Marianne Hjelm, Håkan Lindh, Bo Anders Persson, Eva Rydergård. Nedre raden: Ewy Gustafsson, Anita Johansson, Birgitta Sundberg. Övre raden från vänster: Lars-Erik Eriksson, Claes Widell och Hans Lindberg Nedre raden från vänster: Martin Boqvist, Torbjörn Persson och Mikael Persson Infälld bild: Madeleine Ram 22 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 23

13 Krisledningsnämnden Miljö- och Byggnämnden Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden bildades 2003 och sammanträder endast då en extraordinär händelse föreligger, vilket hittills (våren 2007) ännu inte har hänt. Miljö- och Byggnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder vanligen 11 gånger per år, ungefär en gång per månad. Till sin hjälp har miljö- och byggnämnden tio anställda personer. Miljö- och Byggnämndens nettobudget för 2007 är ca 2,4 milj. kr. Extraordinär händelse En extraordinär händelse är en händelse som: Avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och Kräver skyndsamma insatser av kommunen Om dessa förutsättningar finns kan nämndens ordförande besluta att det råder en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden kan i sådana lägen besluta att ta över hela eller delar av någon annan nämnds verksamhet. Så snart som en extraordinär händelse är över skall nämnden återlämna ansvaret till ordinarie nämnd. Krisledningsnämnden skall alltid återrapportera till kommunfullmäktige. Ordförande: Håkan Laack (s) Vice ordförande: Agneta Amneteg (m) Övriga ledamöter: Yvonne Broberg (s) Bograngen, Rune Mattsson (s) Per-Erik Marcusson (c) Backa, Ambjörby Tel kopplad till mobil Ersättare: Carina Nordqvist (s) Gösta Kihlgren (s) Jerry Persson (s) Fensbol Anna-Lena Carlsson (m) Sysslebäck Inga-Britt Keck-Karlsson (c) Mårbacken Kontakta krisledningsnämnden! Denna nämnd finns bara vid extraordinär händelse. Kontaktuppgifterna nedan gäller bara när det INTE är extraordinär händelse. Postadress: kommun, 100. Räddningsnämnden Tel: räddningschef: Fax: E-post: Miljö- och Byggnämnden är kommunens myndighetsnämnd för handläggning av bygg- plan- och miljöfrågor. Inom byggområdet handläggs frågor om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och bygganmälan. Nämnden godkänner kvalitetsansvariga och kontrollplaner vid olika byggnationer. Nämnden handlägger även tillstånd till förvaring av brandfarliga varor och har tillsyn över den obligatoriska ventilationskontrollen. På plansidan upprättar nämnden detaljplaner och områdesbestämmelser samt översiktsplaner på uppdrag av kommunstyrelsen. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet bedrivs tillsyn över miljöfarlig verksamhet (industrier, bensinstationer, skjutbanor m.m.), kemikaliehantering (kyl- och frysanläggningar m.m.), bostäder och skollokaler. Även livsmedelshantering (restauranger, butiker, skolkök m.m.) och djurhållning ingår i miljö- och byggnämndens ansvarsområde. Nämnden bedriver med andra ord även tillsyn över kommunala verksamheter dvs. verksamheter inom tekniska avdelningen, omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och fritidsnämnden m.m. En viktig uppgift är rådgivning och information till allmänheten och olika verksamhetsutövare både inom och utanför den kommunala verksamheten. Ordförande: Uno Johansson (s) Lekvattnet Vice ordförande: Anna Melin Nyström (c) Vestby, Ambjörby Ledamöter: Lennart Eriksson (s) Östmark Rune Mattsson (s) Kari Lewin (s) Kjell Karlsson (c) Mårbacken Bo Nilsson (m) Sysslebäck Stefan Nilsson (m) Bo Lennart Lindberg (v) Ersättare: Lennart Uppvall (s) Sture Persson (s) Sysslebäck Erland Haltorp (s) Bograngen Tommy Bornstedt (s) Roland Olsson (m) Utterbyn Sören Staf (m) Sture Lindqvist (kd) Torbjörn Jansson (c) Skansen Birgitta Karstensson (mp) Sysslebäck Kontakta Miljö- och Byggnämnden! Postadress: kommun, 5. Miljöoch Byggnämnden, Tel. sekr: Tel förvaltningschef: Fax: Övre raden: Rune Mattsson (s), Uno Johansson (s), Bo Nilsson (m), Lennart Eriksson (s), Anna Melin Nyström (c) Nedre raden: Bo Lennart Lindberg (v) Kari Lewin (s), Stefan Nilsson (m) Infälld: Kjell Karlsson Översta raden: Håkan Laack, Per-Erik Marcusson, Yvonne Broberg, Rune Mattsson I mitten Agneta Amneteg 24 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 25

14 Omsorgsnämnden Räddningsnämnden Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden sammanträder vanligen 9 gånger per år Omsorgsnämndens nettobudget för 2007 är 225 miljoner kr och inom omsorgsnämndens ansvarsområde finns drygt 600 tillsvidareanställda på hel- eller deltid. Räddningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden sammanträder tio gånger per år. Personalen består av fyra stycken anställda på heltid och 85 deltidsbrandmän i räddningsstyrkorna. Räddningsnämndens nettobudget 2007 är nära 13 miljoner kronor. Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Omsorgsnämndens förvaltning är uppdelad i tre delar: äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Äldreomsorg utgör 70 % av nämndens verksamhet, handikappomsorgen 20 % och individ- och familjeomsorg 10 %. Verksamheten utgår ifrån den gemensamma värdegrunden, begreppen trygghet, tillgänglighet, personlig kontakt och yrkeskompetens. Omsorgsnämnden arbetar med mål, visioner och uppföljning utifrån modellen balanserat styrkort. Individ- och familjeomsorgen utgör samhällets sociala skyddsnät och erbjuder stöd och hjälp åt envar som är i behov av bistånd i någon form. Allt bistånd är behovsprövat och regleras av lagstiftning. Kärnverksamheterna är ekonomiskt bistånd, barn- och familjeärenden och ärenden med missbruk. Äldreomsorgen omfattar vård och omsorg av äldre som är i behov av hjälp för sin dagliga livsföring. Socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen styr denna verksamhet. Vanliga insatser är hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, och matdistribution. För som personer inte klarar av att bo kvar i den ordinarie bostaden så finns s.k. särskilt boende. Handikappomsorgen omfattar bl.a. särskilda boenden, dagverksamheter, personlig assistans, ledsagarservice och kontaktpersoner till personer med psykiska och fysiska funktionshinder. Bistånd till ovan nämnda insatser inom handikappomsorgen kan ges efter särskild ansökan och prövning enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mera information om nämndens verksamhet finns på kommunens hemsida. Ordförande: Ann-Mari Uppvall (s) Vice ordförande: Agneta Amneteg (m) Övriga ledamöter: Eva Rydergård (s) Hjällstad Ambjörby Åke Gustavsson (s) Jan-Eric Jönsson (s) Bengt-Åke Bengtsson (s) Stöllet Monica Rosén (v) Roger Eriksson (m) Östmark Henrik Nybom (m) Ambjörby Ingrid Larsson (c) Stöllet Marianne Uppvall (c) Ersättare: Anna-Karin Gustavsson (s) Mörbacka Ambjörby, Gösta Kihlgren (s) Britt Ek (s) Jill Lind (s) Lena Berg (s) Östmark Maja Bergström (v) Brönäs, Ambjörby Berit Johansson (m) Annetthé Zettergren (m) Birgitta Almroth (fp) Barbro Lund (c) Kontakta omsorgsnämnden! Postadress: kommun, 31. Omsorgsnämnden, Tel sekr: Tel förvaltningschef: Fax: E-post: Övre raden: Åke Gustavsson (s), Bengt-Åke Bengtsson (s), Roger Ericsson (m), Ann-Mari Uppvall (s), Jan-Erik Jönsson (s) och Eva Rydergård (s) Nedre raden: Agneta Amneteg (m), Monica Rosén (v), Ingrid Larsson (c) och Marianne Uppvall (c) Infälld: Henrik Nybom (m) Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänsten inom kommunen, samt för åtgärder för att minska olyckor enligt lag om skydd mot olyckor. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet enligt lag om brandfarliga varor. Vissa åtgärder när det gäller befolkningsskydd sköts också av räddningsnämnden. Räddningstjänst Det finns räddningsstyrkor i, Östmark, Vitsand, Stöllet och Sysslebäck. Personalen i räddningsstyrkorna är deltidsanställd och infinner sig vid respektive brandstation i samband med larm. Inom 20 minuter kan 92 % av befolkningen få hjälp av någon räddningsstyrka. Under 2006 gjorde man 455 utryckningar, varav 219 var IVPA-larm (i väntan på ambulans), där brandpersonal gjorde första åtgärder innan ambulans anlände. Olycksförebyggande Sotning och brandskyddskontroll, det vill säga kontroll av eldstäder och rökkanaler är två angelägna åtgärder för att förhindra bränder i bostäder. Verksamheten utförs på entreprenad av en skorstensfejarmästare i kommunen. Kontroll av hur olika verksamheter sköter sitt brandskyddsarbete ingår i nämndens tillsynsansvar. Information och utbildning i brandskydd ingår också som ett led i att förhindra att olyckor uppstår. Ordförande: Yvonne Broberg (s) Bograngen Vice ordförande: Per-Erik Marcusson (c), Backa Ambjörby Tel kopplad till mobil Övriga ledamöter: Jan-Åke Ludvigsson (s) Marianne Ohlsson (s) Rådom Anna-Lena Carlsson (m) Sysslebäck Ersättare: Annica Olsson (s) Rune Mattsson (s) Sarah Edbom (s) Transtrand Likenäs Agneta Amneteg (m) Inga-Britt Keck-Karlsson (c) Mårbacken Kontakta räddningsnämnden! Postadress: kommun, 100. Räddningsnämnden Tel sekr: Tel räddningschef: Fax: Epost: Övre raden från vänster: Jan-Åke Ludvigsson, Per-Erik Marcusson Nedre raden från vänster: Yvonne Broberg, Anna-Lena Carlsson, Marianne Ohlsson 26 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 27

15 Överförmyndarnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden sammanträder vid behov, minst fyra gånger per år. Överförmyndarnämnden har en anställd sekreterare med 50% tjänstgöring. Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Valnämnden sammanträder vid behov, oftast de år då det är valår. Valmämndens budget 2006 då det var val till riksdag, landsting och kommun, var 150 tkr. Överförmyndarnämnden är en myndighet, som är till hjälp för gamla, sjuka, utvecklingsstörda och barn. Den har bland annat till uppgift att handlägga ärenden gällande god man, förvaltare m.m. Nämnden lämnar upplysningar utifrån gällande lagstiftning, fattar vissa beslut samt yttrar sig till tingsrätten. Tingsrätten är i vissa fall är den beslutande instansen. I många fall kan anhöriga hjälpa till. I andra fall behövs överförmyndarnämndens hjälp. Det som då ofta kan bli aktuellt är att en god man eller förvaltare förordnas. När det gäller godkännande av en rättshandling skall en ansökan lämnas in av förmyndare, god man eller förvaltare där sedan nämnden har att ta ställning huruvida ansökan skall tillstyrkas eller ej. I en del fall krävs både god man och överförmyndarnämndens godkännande. Arv, gåvor, försäkringsersättningar och fastighetsaffärer som berör gamla, sjuka, utvecklingsstörda och barn är exempel på angelägenheter där överförmyndarnämnden skall kontaktas. Överförmyndarsekreteraren har expeditionstid: Onsdag och torsdag 9-12, Ordförande: Marianne Hjelm (s) Vice ordförande: Annétthe Zettergren, (m) Sysslebäck, Ledamot: Peter Jonsson (s), Ersättare: Aina Olsson, (s) Östmark Lars-Erik Eriksson (s) Berit Johansson (m) Kontakta Överförmyndarnämnden! Postadress: kommun 4. Överförmyndarnämnden Tel.sekr: Fax: E-post: Valnämndens uppgift är att på kommunal nivå förbereda och genomföra allmänna val till riksdag, kommun och landsting, folkomröstningar samt val till Europaparlamentet. För varje valdistrikt (i kommun finns 13 stycken) utser valnämnden de personer som skall arbeta som valförrättare på valdagarna. Bland valförrättarna utses en att vara ordförande och en att vara ersättare för ordföranden. Valnämnden utser också extra valförrättare som om det behövs skall hjälpa till med rösträkning på valkvällen. Valnämnden utbildar valförrättarna och ser till att alla vallokaler är handikappvänliga. Nämnden beställer också valmaterial och ger information till de röstberättigade genom annonsering. Valnämnden förvarar förtidsröster som anlänt före, under och efter valdagen. På valdagen ger nämnden hjälp och råd till valförrättarna. Efter att valförrättningen är över tar nämnden emot valhandlingarna från varje valdistrikt och lämnar dem vidare till länsstyrelsen. Onsdagen i veckan efter valet sammanträder nämnden för att behandla sådana röster som avlämnats innan valet men som nämnden ännu inte tagit hand om. Inte valberedning Valnämnden är inte detsamma som kommunfullmäktiges valberedning. Den senare är ingen egen nämnd men väl en grupp politiker som utsetts av fullmäktige att lämna förslag på ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. Detta sker främst i början av mandatperioden, men också löpande, för om någon politiker slutar, så skall en ny utses av fullmäktige. Ordförande: Rune Mattsson (s) Vice ordförande: Tommy Persson (m) Oleby Ledamöter: Marianne Ohlsson (s) Rådom Anne-Marie Sjöberg (s) Jan-Ove Persson (m) Mats Mattsson (c) Vittjärn Monica Rosén (v) Mårbacken Ersättare: Åke Gustafsson (s) Annalena Olsson (s) Lennart Eriksson (s) Östmark Gisela Kindberg-Nilsson (m) Sysslebäck Nils Hellström (fp) Sven Täppers (c) Utterbyn Birgitta Karstensson (mp) Sysslebäck Kontakta valnämnden! Postadress: kommun, 1. Valnämnden, Tel exp: Fax: E-post: Från vänster: Peter Jonsson, Marianne Hjelm, Annétthe Zettergren. Övre raden: Rune Mattsson, Mats Mattsson Jan-Ove Persson Nedre raden: Marianne Ohlsson, Anne-Marie Sjöberg, Monica Rosén Infälld: Tommy Persson 28 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 29

16 Revisorer Bostäder AB Revisorerna består av fem ledamöter och fem ersättare. De sammanträder vid ett 15-tal tillfällen per år. Revisorernas budget för 2007 år är 540 tkr. Bostäder AB förvaltar och hyr ut 1100 bostäder och 40 affärslokaler. Bolagets styrelse består av sju ledamöter och lika många ersättare. Bolaget omsätter ca. 60 miljoner per år och har 17 anställda. Enligt kommunallagen skall det i varje kommun finnas förtroendevalda revisorer. Revisorerna granskar enligt lag om god ekonomisk hushållning årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De skall granska och bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen inom nämnderna är tillfredsställande. Till sin hjälp i granskningsarbetet anlitar revisorerna utomstående sakkunniga revisionskonsulter som utför granskningar och upprättar rapporter som redovisas för den berörda nämnden samt i förekommande fall även kommunfullmäktige. Tillsammans med auktoriserad revisor granskas verksamheten och årsredovisningen i de kommunala bolagen. I det arbetet ingår även att upprätta en revisionsberättelse. Sammankallande revisor: Kjell-Erik Mattsson (s) Övriga revisorer: Gunde Haglund (s) Ola Jansson (m) Affe Olsson (m) Sysslebäck Monica Olsson (c) Stöllet Kontakta revisorerna! Postadress: kommun, 1. Revisorerna, Tel: E-post: Bostäder AB är kommunens största kommunala bolag. Bostäder startade sin verksamhet 1958 med att bygga Kommershörnan, en fastighet som 1999 fick en rejäl ansiktslyftning med nytt tak, nyputsade fasader, nya avloppsstammar mm. Företaget bedrevs i stiftelseform fram till 1996 då bolaget ombildades till aktiebolag med kommun som enda aktieägare. Bostäders enda inkomstkälla är hyresintäkter från bostäder och lokaler. Bostäder har ca lägenheter - de flesta i och omkring centralorten men även ett 50-tal lägenheter i Sysslebäck, Stöllet och Ambjörby. Till detta kommer ca 40 kommersiella lokaler, de flesta i centrala affärslägen. Bostäder AB arbetar idag på en konkurrensutsatt bostadsmarknad på samma villkor som de privata fastighetsägarna - men med den skillnaden att bolaget har som ändamål med verksamheten att främja bostadsförsörjningen i kommunen till självkostnadspris - dvs. utan enskilt vinstmotiv. Bostäder förhandlar om hyrorna med Hyresgästföreningen en gång per år. Bostäders hyror blir därigenom prisledande via det sk. bruksvärdessystemet vilket innebär att andra aktörer på hyresmarknaden inte kan avvika från bruksvärdesnormen. Bostäder har under många år konsekvent värnat skötsamhet i våra bostadsområden. Lugn och ro är förmodligen den enskilt viktigaste grundläggande faktorn för att människor skall trivas. Även en rimlig hyra och god standard är högt prioriterade faktorer när man väljer bostad. Med devisen Hyr Dig Fri vill Bostäder förmedla budskapet att vi tar hand om hyresgästens boende så att han eller hon kan njuta av sin fritid fullt ut. Hyregästen slipper bekymra sig för underhåll och drift, räntor och amorteringar och får en bostad som det är lätt att byta/ säga upp i livets skiftande skeden - allt för att få tid och möjlighet att kunna förverkliga sina egna intressen och visioner. Ordförande: Aina Olsson (s) Östmark Vice ordförande: Anders Wiss (m) Ledamöter: Rune Mattsson (s) Jan-Åke Ludvigsson (s) Roland Olsson (m) Utterbyn Torbjörn Jansson (c) Skansen Hans Lindberg (v) Ersättare: Eva Rydegård (s) Hjällstad Ambjörby Lena Berg (s) Röjdåfors Kurt Eriksson (s) Östmark Stefan Nilsson (m) Karin Uppvall (m) Birgitta Almroth (fp) Roger Agné (mp) Kontakta Bostäder AB! Postadress: Norra Industrigatan 4, Våra telefonnummer: Växeln: Bostadsförmedling: VD: Fax: E-post: Webbadress: Övre raden: Kjel-Erik Mattsson, Gunde Haglund Nedre raden:ola Jansson, Monica Olsson, Affe Olsson Övre raden: Jan-Åke Ludvigsson, Anders Wiss, Roland Olsson, Torbjörn Jansson Nedre raden: Rune Mattsson, Aina Olsson, Hans Lindberg 30 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 31

17 Utveckling AB (TUAB) Flygplats AB Utveckling AB är kommunens och det lokala näringslivets gemensamma utvecklingsbolag. Bolaget ägs till 49 procent av kommun och 51 procent av näringslivet. TUAB:s styrelse består av sju ledamöter och sju ersättare. Fyra utses av näringslivet och tre av kommunfullmäktige. Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år. Utveckling AB omsätter ca 1,8 miljoner kronor under år Flygplats AB är ett helägt kommunalt bolag som bildades Bolaget leds av en styrelse som har fem ledamöter och fem ersättare. På Flygplats arbetar fyra personer; en flygplatschef och tre flygplatsarbetare. Bolaget omsätter ca 7,1 milj. kr under Utveckling AB, TUAB, arbetar med näringslivsutveckling och företagande i kommun. Vår främsta uppgift är att utveckla näringslivet i kommunen, ge råd och stötta befintliga företag samt skapa goda förutsättningar för att fler företag etablerar sig här. Vi arbetar med etableringsfrågor gällande finansiering, lokaler eller mark. Vi anordnar också företagsträffar, arrangemang, företagsbesök och utbildningar med mera. Våra rådgivare ger stöd inom nyföretagande, affärs- och företagsutveckling, landsbygds- och EU-frågor. I rådgivningsfrågor samarbetar TUAB med Hushållningssällskapet och Värmlandskooperativen. Vi driver även utvecklingsprojekt och fungerar som en länk mellan företag, utbildningsanordnare, kommun och övriga offentliga aktörer. TUAB startade sin verksamhet i augusti Företaget ägs av kommun (49%), Företagarna i (12,9%), Team (12,7%), Svensk Handel (12,7%) samt Norra Värmlands Företagare (12,7%). Ordförande: Bo Strömvall (Team ) Ledamöter: Håkan Laack (s) Anna-Lena Carlsson (m) Sysslebäck Gösta Kihlgren (s) Per-Erik Svensson (Svensk Handel) Håkan Karlsson (Företagarna) Anita Nolén (Norra Värmlands Företagare) Sysslebäck Ersättare: Olle Adolfsson (s) Agneta Amneteg (m) Per-Erik Marcusson (c) Ambjörby Tel kopplad till mobil Anitha Syvertsson (Företagarna) Jan Larsson (Team ) Stefan Andersson (Svensk Handel) Mimmi Pollari (Norra Värmlands Företagare) Ledamöter och ersättare med partibeteckning inom parentes är politiker och valda av kommunfullmäktige. Kontakta Utveckling AB (TUAB)! Postadress: kommun 118. Tuab, Tel: Tel vd: Fax: E-post: Webbplatser: och Övre raden: Bo Strömvall, Per-Erik Svensson, Håkan Laack Nedre raden: Gösta Kihlgren, Anna-Lena Carlsson, Håkan Karlsson Saknas på bilden: Anita Nolén Flygplats AB har ansvar för drift och skötsel av Flygplats och att flyglinjeverksamheten upprätthålls. Dessutom skall bolaget främja utvecklingen av flygkommunikation till förmån för kommuns invånare och näringsliv startade linjetrafiken - Arlanda via Hagfors, med två dubbelturer per dag vardagar. Flygtrafiken handlas upp sedan 2002 av Rikstrafiken. Flygplatsen har genomgått en omfattande upprustning; en ny terminalbyggnad med trafikledartorn, driftbyggnad samt förlängd rullbana. Dessa arbeten genomfördes under större delen av år Flygplatsen återinvigdes och driftsattes 31 oktober samma år. Flygbolaget Nextjet fick avtalet med Rikstrafiken att flyga linjen -Arlanda via Hagfors reste drygt 5000 personer till eller från och Hagfors flygplatser. Flygplats är idag den senast driftsatta flygplatsen i Sverige och uppfyller samtliga internationella säkerhetskrav. Flygplatsen har en hög teknisk standard och är utrustad med det modernaste inom hjälpmedel för inflygning i dåligt väder. Flygplatsen har dessutom utrustning som sänder aktuellt väder från flygplatsen två gånger per timme året runt Ordförande: Gösta Kihlgren (s) Vice ordförande: Anna-Lena Carlsson (m) Sysslebäck Övriga ledamöter: Håkan Laack (s) Lennart Uppvall (s) Fensbol Per-Erik Marcusson (c) Backa, Ambjörby Tel kopplad till mobil Ersättare: Rune Mattsson (s) Marianne Ohlsson (s) Rådom Yvonne Broberg (s) Bograngen Stefan Andersson (m) Inga-Britt Keck-Karlsson (c) Mårbacken Kontakta Flygplats AB! Postadress: kommun 89. Flygplats AB Våra telefonnummer: VD: Flygtrafikledning: Biljettbokning: Fax: E-post: Webbplats: Övre raden: Håkan Laack, Gösta Kihlgren Nedre raden: Lennart Uppvall, Anna-Lena Carlsson Infälld: Per-Erik Marcusson Vi är stolta över alla de företagare och företag som finns i vår kommun. Vi har ett brett näringsliv i många olika sektorer och TUAB:s främsta uppgift är att hjälpa befintliga företag att utvecklas samt att skapa grogrund för nya etableringar som ytterligare ökar tillväxten i vår kommun. 32 TORSBY NU NR NR TORSBY NU 33

18 Fritid i NordVärmland AB Fritid i NordVärmland AB är ett aktiebolag som ägs tillsammans med näringslivet. Kommunens ägarandel är 51%. Bolaget leds av en styrelse som har nio ledamöter och nio ersättare. Fem av ledamöterna respektive ersättarna är politiker och utses av kommunfullmäktige. Övriga utses av bolagets årsstämma. Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år. Fritid i NordVärmland AB omsätter ca 9 miljoner kronor under Fritid i NordVärmland AB svarar för driften av Fortum Ski Tunnel som invigdes i juni Dessutom skall bolaget verka för att främja utveckling av turismen och besöksnäringen i kommunen och att främja en uthållig verksamhet för Fortum Ski Tunnel. Efter ett flertal år av projektering påbörjades byggnationen av Fortum Ski Tunnel i mars Ett drygt år senare stod den färdig och redan under sommaren och hösten 2006 har cirka provat på att åka skidor i tunneln. Ordförande: Åke Gustavsson (s) Vice ordförande: Håkan Laack (s) Övriga ledamöter: Olle Adolfsson (s) Stefan Andersson (m) Övre raden: Per-Erik Marcusson, Olle Adolfsson, Per-Ola Dungel, Håkan Laack Nedre raden: Åke Gustavsson, Per Simberg, Stefan Andersson Infälld till vänster: Per-Erik Svensson Infälld till höger: Bo Strömvall Per-Erik Marcusson (c) Backa Ambjörby Tel kopplad till mobil Bo Strömvall (Team ) Per-Erik Svensson (Svensk Handel) Per-Ola Dungel (Företagarna) Vägsjöfors Per Simberg (övriga) Ersättare: Rune Mattsson (s) Jerry Persson (s) Fensbol Carina Nordqvist (s) Bengt Sahlström (m) Utterbyn Inga-Britt Keck-Karlsson (c) Mårbacken Per-Inge Walfridsson (Team ) Tomas Svedlund (Svensk Handel) Lekvattnet Håkan Karlsson (Företagarna) Kontakta Fritid i Nord- Värmland AB! Postadress: kommun, 2. Fritid i NordVärmland AB Våra telefonnummer: Reception: VD: Fax: E-post: Webbadresser: Så fungerar kommunens ekonomi För att kommunen ska kunna bedriva en effektiv verksamhet krävs en tydlig styrning av såväl verksamhet som ekonomi. Den ekonomiska inriktningen och styrningen bygger på en övergripande filosofi som utarbetas av kommunledningen. Denna filosofi konkretiseras i olika spelregler för ekonomistyrningen: Hur vi hanterar över- och underskott som uppkommer i olika verksamheter. Hur ofta uppföljning skall ske. Vilka system vi har för budgetering m.m. Den ekonomiska styrningen består främst av följande delar: Budget (planering) Uppföljning och utvärdering Delårsrapporter Årsredovisning Långtidsplanen omfattar oftast den kommande treårsperioden och ska ange omfattningen och målsättningen för den kommunala servicen under perioden. Den beslutas på våren av kommunfullmäktige i samband med budgeten för kommande året. Budgeten fördelar resurserna till kommunens olika verksamheter. Detta sker genom att kommunfullmäktige fastställer en ekonomisk ram samt ett antal verksamhetsmål för respektive nämnd/styrelse. Budgeten tas på våren för påföljande år. Detaljbudgeten arbetas med under sommaren och tas av fullmäktige i november. Uppföljningens och utvärderingens uppgift är att löpande under året stämma av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget samt att jämföra den verksamhet som utförts i förhållande till uppsatta mål. Det ekonomiska resultatet måste alltid ställas i relation till hur mycket som producerats (volym) samt standarden (kvalitet). I vår kommun har vi en månatlig ekonomisk uppföljning. I april kompletteras denna med kommentarer, prognoser och åtgärdsplaner. Per sista augusti upprättar vi ett delårsbokslut som görs med samma noggrannhet som årsbokslutet och som visar kommunens ekonomiska ställning efter att 8 månader har gått. I detta delårsbokslut skall även uppsatta verksamhetsmål följas upp. Ekonomichef Angela Birnstein beskriver hur kommunens ekonomi fungerar Årsredovisningen kan sägas vara årets sista uppföljning. Där sammanfattas och analyseras det ekonomiska resultatet och den verksamhet som utförts. Den görs per sista december och målet är att kommunfullmäktige kan besluta om den vid sitt aprilmöte. Analys och erfarenheter Långtidsplan Årsredovisning EKONOMISKT KRETSLOPP Budget Delårsrapport Uppföljning och utvärdering (Källa: Så fungerar kommunens ekonomi av Jan-Inge Hansson och Stefan Martinsson, Bokförlaget Kommunlitteratur AB, fjärde, omarbetade upplagan, 2002, tolkat av ekonomichef Angela Birnstein.) ANGELA BIRNSTEIN ekonomichef TORSBY NU NR NR TORSBY NU 35

19 Jag heter Roger Ericsson och är född Jag är född och uppvuxen i Sörmark och bor i Östmark där jag arbetar som undersköterska på Gömmanbergs särskilda boende, ett litet med väl fungerande servicehus. En stor del av min fritid ägnar jag mig åt auktioner, samt är engagerad i olika föreningar i Östmark. Anledningen till att jag engagerade mig politiskt är väl det att jag alltid har haft synpunkter på ditt och datt och så för att istället regera från soffan som många tyvärr gör tog jag chansen att bli aktiv inom kommunpolitiken. Jag blev invald som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i omsorgsnämnden. Omsorgen ligger mig varmt om hjärtat och tycker det är ett viktigt och intressant område. Jag anser att mina 17 år inom vårdyrket har gett mig kunskap och erfarenhet inom detta område. Jag tycker att fler borde engagera sig inom kommunpolitiken, kunna komma med förslag hur en glesbygdskommun som skall utvecklas så att unga stannar kvar och kan arbeta inom kommunens gränser. Med sunt bondförnuft och ett öppet sinne kan man påverka mer än man tror. Roger Ericsson (m) Tel Jag heter Ysabel Hedenberg, 46 år, trebarnsmamma, socialdemokrat och bor i med min familj, maken och två tonåringar, mitt äldsta barn har flugit ur boet. Jag vikarierar som medicinsk tekniker på sjukhus och tycker att det är ett spännande och omväxlande arbete. Vi är sex kvinnor av 28 medarbetare. När mina barn var små hade jag inte tid att ägna mig åt olika samhällsfrågor eftersom mitt minsta barn behövde mycket tillsyn. Samtidigt hade jag inget annat alternativ än att läsa vidare vid Karlstad universitet. Där fick jag träffa duktiga och snälla människor som jag fortfarande håller kontakt med. I mina yngre dagar var jag aktiv inom olika samhällsfrågor och vill nu gärna återuppliva mina gamla ideal. Därför blev jag socialdemokrat. Detta är min första mandatperiod som ersättare i kommunfullmäktige och jag har redan varit med om tuffa beslut, men det viktigaste är att man vet på nära håll vad som händer i eftersom jag vill vara den minsta lilla länken i kedjan för att förbättra vårt sätt att leva. Jag är tacksam över att jag bor i och träffar människor som engagerar sig både hemma och politiskt, eller något annat som innebär positiva förändringar för bon. Kom igen ungdomar, eftersom era nya synpunkter behövs. Dessutom; när man är ny kan man bjuda på sig själv om det går snett. Ysabel Hedenberg (s) Tel TORSBY NU NR

Politikerspecial. Nr 2 VILKA ÄR DINA POLITIKER? HUR ÄR KOMMUNEN ORGANISERAD? SKILLNAD PÅ POLITIKER OCH PERSONAL HUR KAN DU FÅ INSYN OCH PÅVERKA?

Politikerspecial. Nr 2 VILKA ÄR DINA POLITIKER? HUR ÄR KOMMUNEN ORGANISERAD? SKILLNAD PÅ POLITIKER OCH PERSONAL HUR KAN DU FÅ INSYN OCH PÅVERKA? Nr 2 MAJ 2015 Information från Torsby kommun Politikerspecial VILKA ÄR DINA POLITIKER? HUR ÄR KOMMUNEN ORGANISERAD? SKILLNAD PÅ POLITIKER OCH PERSONAL HUR KAN DU FÅ INSYN OCH PÅVERKA? NR 2-2015 TORSBY

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

Den kommunala självstyrelsen

Den kommunala självstyrelsen Den kommunala självstyrelsen Elin Wihlborg FD Teknik och Social förändring Professor i Statsvetenskap Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Agenda Ø Vad är en kommun?

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 34 Reglementee för barn- och utbildningsnämndenn i Sävsjö kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller dettaa reglemente. Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten

Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten 2016-04-25 Innehåll kommunal juridik Kommunallagen Kommunens kompetens och organisation Beslutanderätt Förvaltningslagen Allmänna handlingar Offentlighet och

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Måndag 19 april 2010 kl. 13.00 15.15 Kommunkontoret Torsby Beslutande Håkan Laack (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Rune Mattsson (S) Anna Lena Carlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl 2011-08-29 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl.13.00-15.10. Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för barn-, kulturoch utbildningsnämnden. Del två består

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Handläggare: Sara Mellander Kulturnämnden Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Enligt Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö, 6, kategoriseras ett presidiemöten som förrättning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT Tid och plats Tisdag 21 september 2010 13 00 14.30 Kommunkontoret Torsby Beslutande Håkan Laack (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Rune Mattsson (S) Anna Lena Carlsson

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Kommunkontoret Torsby

Kommunkontoret Torsby VALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 21 april 2010 kl. 18.00-19.45 Kommunkontoret Torsby Beslutande Rune Mattsson (S) ordförande Marianne Ohlsson (S) Anne-Marie Sjöberg (S) Tommy Persson (M) Kristina Berglund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? 4/20/2012. Per-Ola Ohlsson. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet

Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? 4/20/2012. Per-Ola Ohlsson. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Kommunalrätt Per-Ola Ohlsson Vad är kommunalrätt? Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Både organisatoriska och verksamhetsspecifika bestämmelser Vad är en kommun? Ej frivillig

Läs mer

Korta fakta Nässjö kommun

Korta fakta Nässjö kommun Korta fakta 2013 Nässjö kommun Yta Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först 1971 då ett

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD 1(9) KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD Gäller från och med den 1 augusti 2016. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning,

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden SID 1(10) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(10) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam

Läs mer

Torsdag 19 augusti 2010 kl Kommunkontoret Torsby

Torsdag 19 augusti 2010 kl Kommunkontoret Torsby VALNÄMNDEN Tid och plats Beslutande Torsdag 19 augusti 2010 kl.18.00-19.40 Kommunkontoret Torsby Rune Mattson (S) ordförande Marianne Ohlsson (S) Åke Gustavsson (S) ers för Anne-Marie Sjöberg (S) Tommy

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Kontaktperson: Malen Wallén,

Kontaktperson: Malen Wallén, Kontaktperson: Malen Wallén, malen.wallen@pts.se 1 Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att den offentliga makten utgår från folket. Svenska folket väljer representanter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Nr 1. Information från Torsby kommun NR 1-2009 TORSBY NU 1

Nr 1. Information från Torsby kommun NR 1-2009 TORSBY NU 1 Nr 1 2009 Information från Torsby kommun NR 1-2009 TORSBY NU 1 Innehåll Nobelfest i Lekvattnets skola...3 Samverkanskontoret i Sysslebäck...4 Medborgarundersökningen...6 Nya valdistrikt...8 Ny rektorsorganisation...9

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 08:30-09:30 och 10:00-11:30 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30 Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Henrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Utredningen om en kommunallag för framtiden

Utredningen om en kommunallag för framtiden Utredningen om en kommunallag för framtiden Johan Höök särskild utredare En totalöversyn av kommunallagen Parlamentarisk referensgrupp Expertgrupp och referensgrupp för organisationer och näringsliv Slutbetänkande

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Avskrift Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelser i detta reglemente. Sakområde 1 Socialnämnden

Läs mer

HJÄLPREDA. introduktion för nyvalda politiker mandatperioden

HJÄLPREDA. introduktion för nyvalda politiker mandatperioden HJÄLPREDA introduktion för nyvalda politiker mandatperioden 2014-2018 Välkommen i uppdraget! Som förtroendevald i Landstinget Dalarna har du fått ett viktigt ledningsuppdrag. Landstingets uppgifter är

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK Kommunalrätt

Avdelningen för JURIDIK Kommunalrätt Kommunalrätt Socionomer VT 13 Vad är kommunalrätt? Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Både organisatoriska och verksamhetsspecifika bestämmelser Vad är en kommun? Ej frivillig

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Bildningsnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Bildningsnämndens reglemente Bildningsnämnden Bildning Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Inledande bestämmelser 1 Ersättningsformer Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer