Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:"

Transkript

1 vår verksamhet 2009

2 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har tillhört två olika verksamhetsplaner (sista året i den första och första året i den andra) så har det varit svårt att i verksamhetsberättelsen på ett pedagogiskt och attraktivt sätt redogöra för uppställda mål och i vilken grad de har uppnåtts. Tendensen har varit att tyngdpunkten har legat på det senare året och att delar av det tidigare året har kommit i skymundan. Styrelsen uppskattar tillfullo vikten av att verksamhetsberättelser och rapportering av vad som har hänt görs på ett fullgott sätt. Dock har styrelsen väldigt tydligt framtiden som ledstjärna och menar att det är viktigare med det arbete som drar framåt. Återblickarna på vad som gjorts är viktiga, framförallt för att vi ska lära och kunna göra ett ännu bättre arbete i framtiden. Med denna verksamhetsberättelse för 2009 vill styrelsen tydligare knyta an till verksamhetsplanen och på ett enklare sätt möjliggöra för en utvärdering av verksamheten, vad har vi sagt att vi skulle göra och vad har vi gjort. Verksamhetsplanen för är skriven så att de fl esta insatser gäller för båda åren. I de fall som en insats har gällt endast 2008 så har den inte tagits med i den här verksamhetsberättelsen. Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. KFUK-KFUM Sverige arbetar för att vi ska vara en rörelse som på bästa sätt arbetar för unga människors aktuella behov, utifrån vår idé och värdegrund. KFUK-KFUM ska ha en tydlig profi l och vara känd i samhället för sitt sociala engagemang. Den enskilde medlemmen erbjuds en bredd av verksamheter där hon eller han kan välja det som passar just henne eller honom. KFUK-KFUM ska vara en fl exibel organisation som ständigt utvecklas och förnyas för att svara mot nya behov. KFUK-KFUM ska vara en aktör som påverkar samhället och syns i debatten. I verksamhetsplanen för togs det upp ett antal kriterier för att vår rörelse ska kunna vara framgångsrik i framtiden: Erbjuda lokala mötesplatser som svarar mot ungdomars aktuella behov Ge utrymme för en bredd av aktiviteter som stärker en helhetssyn på människan Erbjuda ett stöd som uppfyller föreningarnas behov Erbjuda en verksamhet präglad av ett gott ledarskap med möten över generationsgränser Stärka identiteten och helhetssynen i rörelsen KFUK-KFUM blir känd i samhället för sitt engagemang för människors lika värde etc Underlätta förändring och utveckling Vara så enkel, tydlig och eff ektiv som möjligt En slutsatts av detta var att det behövs ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige, där rörelsens olika delar arbetar gemensamt för utveckling och förnyelse. KFUK-KFUM Sveriges roll är att ansvara för de rörelsegemensamma frågorna och att driva utveckling och förnyelse i rörelsen, medan specialförbundens roll är att renodlat arbeta med verksamhetsspecifi ka frågor inom sitt respektive område. KFUK-KFUM Sveriges uppgift är att: 2 stödja föreningarna genom att stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke och vara en ideologisk motor i rörelsen driva rörelsegemensamma projekt och verksamhet som syftar till utveckling och förnyelse samt bevaka omvärldsfrågor och påverka samhället på nationell nivå

3 Verksamhetens inriktning Huvudinriktningen i verksamhetsplanen har varit att utveckla ett sammanhållet KFUKKFUM i Sverige. Fokus i verksamheten har legat på två områden: identitet och profi l, samt samverkan för utveckling. Verksamhetsplanen har haft följande delmål, som samtliga knyter an till huvudinriktningen ovan: Mål för identitet och profil: 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt 2. Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Mål för samverkan för utveckling: 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Nedan följer de mer detaljerade insatserna som är kopplade till varje målområde. Men övergripande vill styrelsen först lämna sin syn på i vilken grad som de uppställda målen har uppfyllts i de delar som rör verksamhetens huvudinriktning. Mål för identitet och profil 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt 2. Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Båda dessa målsättningar hänger nära ihop och kan besvaras gemensamt. Många verksamhetsplaner har haft höga ambitioner på detta område, men det har aldrig funnits tillräckligt med resurser för att kunna genomföra att arbete som gör avtryck på detta område. Steg framåt har tagits under 2009 framförallt i det arbete som är kopplat till Framtiden Just Nu! Detta är positivt men styrelsens uppfattning är att det vi kunnat göra har varit alldeles för lite, vi når inte riktigt fram och behöver satsa större. Därför initierar styrelsen under 2010 en särskild satsning på kommunikation. Måluppfyllelse är lika viktigt som det är svårt, för att mer objektivt kunna värdera huruvida mål är uppfyllda eller inte så behöver målen i någon mening vara kvantifierbara. Därför tar styrelsen med sig till arbetet med nästa verksamhetsplan att målen behöver bli tydligare i sin mätbarhet. Mål för samverkan för utveckling 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse Det är styrelsens förhoppning att det under 2009 har skett mer lärande, utveckling och förnyelse än vad det har gjort tidigare år, men styrelsen konstaterar att det är oklart med vilka parametrar detta ska mätas. KFUK-KFUM rörelsen är heller inte en statistiktyngd rörelse vi har ingen forskningsavdelning och det vi gör gör vi ofta baserat på beprövade metoder och erfarenheter av best practise. Men vi mäter sällan de rena resultaten, inte för att vi inte vill eller skulle kunna utan för att vi helt enkelt inte prioriterar att lägga resurser på det. I en rörelse som KFUKKFUM är det sällan som vi till fullo når våra mål, dels för att målen är högt ställda, dels för att det alltid fi nns lite mer kvar att göra. Under 2009 har vi lärt, utvecklats och förnyat, vi kommer aldrig att bli klara med det och fortsätter därför med det arbetet under kommande år! 3

4 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Storföreningsnätverket är en mycket viktig insats på detta område. De stora föreningarna är viktiga motorer för rörelsens utveckling. Genom att de träff as så lär de av varandra och utvecklas själva men ställer också krav på den nationella nivån och tydliggör behov och förväntningar. Det finns dock mycket kvar att göra. Internationellt arbetar KFUK-KFUM Sverige för att samordning och samverkan mellan partners ska bli bättre. Vi arbetar tillsammans med våra nordiska partners, Y Care international och World YMCA, Africa Alliance of YMCAs och partners i syd. Det fi nns mycket samsyn och vi har tagit steg framåt. IDENTITET OCH PROFIL Mål 1: Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt Mål 2: Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Internationell tillhörighet Samverkan med världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCAs är viktig för att stärka den globala rörelsen, vilken är en plattform för vår svenska rörelse. Medverkan i internationella arrangemang stärker KFUK- och KFUM-identiteten i vår rörelse. KFUKKFUMs föreningar kan genom att skicka sina medlemmar på internationella arrangemang stärka sin KFUK-KFUM-identitet, och få inspiration och erfarenheter att använda i utvecklingen av föreningens verksamhet. Insatser 2009 Medverka på KFUKs och KFUMs världsförbunds och europeiska förbundens möten för internationell samverkan Vid YMCA Europes årsmöte i Dassel, Tyskland deltog en delegation på sex personer och representerade KFUK-KFUM Sverige, några andra årsmöten har inte hållits. KFUK-KFUM Sverige var World YMCAs huvudsakliga partner på klimatmötet i Köpenhamn. Genom ett samarbete med Skåne-Blekinge regionen och Sensus skapades en klimat grupp bestående av ca 30 personer från hela landet som utgjorde stommen i YMCA delegationen. Initiativet ledde vidare till att föreningen KFUK-KFUM Plattform skapades. En viktig del av det internationella samarbetet är de nordiska föreningarnas årliga möten för erfarenhetsutbyte och samordning, 2009 stod Norge värd för mötet. Stärka den svenska representationen av unga kvinnor i den internationella KFUK-strukturen Under året har diskussioner förts med KFUK Europa om att fl ytta organisationens säte från Bryssel till Stockholm. Förhoppningen är att detta även kommer att öka vår representation i KFUK sammanhang internationellt. Kommunikation Kommunikationen syftar främst till att åskådliggöra KFUK- KFUMs verksamhet och stärkakfuk-kfums identitet och varumärke. För KFUK-KFUMs föreningar är det viktigt att KFUK-KFUM har en tydlig profil och att rörelsen har en röst i samhället. Detta understödjer den lokala verksamheten, inte minst rekrytering av barn och ledare. 4

5 Insatser 2009 Förmedla KFUK-KFUMs idé och värdegrund, formulerat genom Vägval Framtid, på ett lättillgängligt sätt både internt och externt Detta är ett arbete som påbörjades 2008 och har intensifi erats under Insatser görs genom information på webben nyhetsbrev och genom trycksaker. Ansvara för och marknadsföra hemsidan samt verka för att fler föreningar ansluter sig till denna Under 2009 har ett par utbildningar hållits för att föreningar ska kunna använda samma hemsideslösning som KFUK-KFUM Sverige, totalt är det ett femtontal föreningar som nu gör detta. Arbeta enligt kommunikationsstrategin i samarbete med de andra förbunden Samtliga specialförbund har beslutat om den kommunikationsstrategi som vi alla arbetar med. Detta är ett löpande arbete som fortgår. Aktivt arbeta för att KFUK-KFUMs verksamheter uppmärksammas mer i media och att KFUK-KFUM blir en tydligare aktör i samhällsdebatten kring våra profilområden I juni 2009 skrev generalsekreteraren en debattartikel tillsammans med Forum för Frivilligt Socialt arbete om Lugna gatans verksamhet i Göteborg, artikeln publicerades i Göteborgs-Posten. Detta är ett område som hela rörelsen fortsatt behöver utveckla och bli bättre på. I vårt arbete möter vi varje dag 1000-tals unga människor i våra verksamheter och har därigenom en god position att uttala oss ifrån. Internationell information Information kopplad till det internationella utvecklingssamarbetet syftar till att öka engagemanget och kunskapen om utvecklingssamarbetet och om KFUK-KFUM som en internationell rörelse. KFUK-KFUMs föreningar erbjuds möjligheter att engagera sig i det internationella utvecklingssamarbetet, vilket ger föreningarna både nya erfarenheter och färdigheter samt en stärkt KFUK-KFUM-identitet. Erbjudandet om möjligheter till internationellt engagemang kan även underlätta rekrytering av ledare. Insatser 2009 Fortsatt utveckling av ett strategiskt inriktat informationsarbete kopplat till det internationella utvecklingssamarbetet Under 2009 har det inte funnits några särskilda medel för att kunna arbeta specifi kt med internationell information. Det informationsarbete som ändå har gjorts är kopplat till våra befi ntliga informationskanaler. Utveckling och uppdatering av det framtagna engagemangspaketet En värld av möjligheter, med konkreta verktyg för engagemang, och fortsatt lansering till föreningarna En värld av möjligheter blev inte det verktyg som vi hade hoppats på. Materialet blev aldrig komplett och olika projektledare hade olika strategier, men i slutänden räckte projekttiden inte till för att omsätta materialet i handling hos föreningarna. Under 2009 har engagemangspaketet inte varit på tapeten. Projektet satte fingret på viktiga frågor om hur lokalföreningar ska kunna involveras och svårigheterna förknippade med detta. Ta tillvara tidigare praktikanter som en resurs i informationsarbetet Linda Nilsson gjorde ett utökat informationsarbete med en föreläsningsturné på flera orter i Sverige med fokus på Hiv. Var med och skapa mening för stunden och framtiden! 5

6 Utbildning Utbildning syftar till att stärka KFUK-KFUM-identiteten i rörelsen samtidigt som det ger unga människor möjlighet att utvecklas. Fokus i utbildningspaketet Helheten ligger på personlig utveckling, ledarskap och KFUK-KFUM-kunskap. Ledarutveckling är det högst prioriterade området för stöd till KFUK-KFUMs föreningar. Genom Helheten får föreningen stöd i att arrangera egna ledarutbildningar, samt möjlighet att skicka sina ledare på utbildningar i regionens eller förbundets regi. Detta gynnar föreningarnas utveckling och överlevnad, samt stärker föreningens KFUK-KFUM-identitet. Insatser 2009 Verka för att kårer och föreningar genomför segmenten George and Williams samt rapporterar in detta till en central samordning för övergripande statistik och uppföljning Det har under 2009 inte funnits några särskilda medel för att arbeta med detta. Detta har gjort att varken uppmuntran till föreningarna eller statistik och uppföljningsarbete har kunnats genomföras på en önskvärd nivå. Hjälpa och stötta regionerna så att det arrangeras minst en Emma per år i minst fem regioner Utbildningar har genomförts i regionerna men detta har gjorts utan något stöd från nationell nivå. Arrangera två Mary-utbildningar per år Under 2009 samarbetade KFUK-KFUM Sverige med Region Stockholm som arrangerade en Maryutbildning i London i november Det blev en lyckad utbildning där ett 15-tal personer deltog. Samarbetet med Region Stockholm fortsätter även för Ambitionen att arrangera två Maryutbildningar om året har vi inte klarat av, det beror dels på att utbildningarna är kostsamma och att resurser har saknats men det har heller inte varit något större tryck på att arrangera fl er utbildningar än en. Kontinuerligt uppdatera materialet till Helheten och lägga ut ny information på hemsidan En mer omfattande uppdatering av Helheten har gjorts som en del av jämställdhetsprojektet Jämt Framåt. Uppdateringarna har framförallt handlat om att få in normkritiska perspektiv i alla delar av utbildningen. Skapa förutsättningar för utbildning för utbildare Som ett komplement till våra egna utbildningar har ett samarbete med utbildningsföretaget CoreCode International möjliggjort för sex personer att gå UGL till ett mycket kraftigt rabatterat pris. 6 Praktikantprogrammet Genom praktikantprogrammet får unga medlemmar möjlighet att lära sig mer om KFUK- KFUM i världen och samtidigt utvecklas som individer. Programmet stärker kunskapen och engagemanget för utvecklingsfrågor och KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete. Därmed stärks också rörelsen i Sverige. KFUK-KFUM-föreningen har genom praktikantprogrammet något attraktivt att erbjuda sina unga aktiva medlemmar. Efter praktikantens återkomst kan föreningen dra nytta av de erfarenheter som praktikanten har gjort under sin utlandsvistelse och bl a stärka sin KFUK-KFUM-identitet.

7 Insatser 2009 Att regelbundet förbereda och skicka ut praktikanter under 6 månader hos KFUKoch KFUM-partners i Afrika, Asien och Latinamerika Under 2009 har vi haft tre praktikanter i Sydafrika, Kenya och Nicaragua. I vår internationella policy är ett av ledorden ömsesidighet. Ömsesidighet kan se ut på en rad olika sätt men i praktikantprogrammets fall har det inneburit att vi under 2009 har arbetat om praktikantprogrammet sjösätts det nya programmet då vi inte bara skickar ut praktikanter utan även tar emot praktikanter från våra partnerorganisationer. Detta innebär givetvis att KFUK- och KFUM-ungdomar från våra partnerländer får en möjlighet till djupare insikter kring hur vi arbetar i Sverige. Det öppnar även upp för betydligt fler kontaktytor mellan partners och den svenska rörelsen. SAMVERKAN FÖR UTVECKLING Mål 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse Mål 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Nationellt utvecklingsarbete För att främja lärande och utveckling av KFUK-KFUM-rörelsen arbetar KFUK-KFUM Sverige med omvärldsbevakning, uppmuntrar till nätverk och träff ar som syftar till inspiration och utbyten mellan rörelsens olika verksamhetsdelar, och nystart av verksamhet utifrån ungdomars aktuella behov. Kampanjarbete innebär att hela rörelsen arbetar tillsammans för de formulerade kampanjmålen, vilket innebär ökad samhörighet mellan olika verksamhetsdelar och en stärkt identitet. Utbyte av idéer, är ett av de viktigaste behoven hos KFUK-KFUM föreningarna. Genom olika projekt, nätverk och konferenser kan KFUK-KFUMs föreningar, såväl storföreningar som specialföreningar, få utbyte och inspiration för att utveckla sina verksamheter. Insatser 2009 Genomföra omvärldsbevakning på områden som är relevanta för KFUK-KFUM, t.ex. ungdomars aktuella situation och behov Under 2009 har vår egen mediebevakning förstärkts och vi har idag en bättre bild av vad som skrivs om oss. Omvärldsbevakning kring civilsamhället får vi stor hjälp av igenom våra medlemskap i Forum för frivilligt socialt arbete, Sektor 3, Ideell arena och LSU. Fryshuset arrangerar varje höst Forum för Eldsjälar som fungerar som en mötesplats för stora delar av de organisationer som på olika sätt arbetar med unga människor. Här pressenteras också undersökningar nya trender inom ungdomsområdet. Som en del av den första storföreningsträff en i Eskilstuna, maj 2009 gjordes en omvärldsspaning som ledde fram till en satsning på Parkour under hösten. KFUK-KFUM rörelsen är duktig på att se och agera på förändrade omvärldsförhållanden, det är en av våra framgångsfaktorer. Dock kan vi utveckla hur vi arbetar mer systematiskt med detta på ett sätt som gör att hela rörelsen får nytta av de kunskaper som fi nns. Under 2009 färdigställdes även en omvärldsanalys av unga människors levnadsvillkor globalt. 7

8 Ta initiativ till verksamhetsöverskridande projekt och kampanjer kopplade till unga människors aktuella behov Under 2009 var KFUK-KFUM Sverige drivande i Samverkansprojektet, ett projekt som syftade till att öka samverkan inom sektorn för unga människors fritidsverksamhet. I projektet deltog KFUK-KFUM Sverige, Svenska Kyrkan, Fritidsforum och UngKulturMöts. Företrädare för dessa organisationer träff ades regelbundet under året för att lära känna varandra bättre och försöka se vilka möjligheter till samarbeten inom sektorn det finns. Projektet stöttades av Ungdomsstyrelsen och en processledare hjälpte gruppen att se möjligheter och komma vidare. Samarbetet avslutades med ett halvdagsmöte då företrädare från sektorn träff ades för att diskutera varför sektorn är relativt osynlig och vad det skulle kunna vara möjligt att göra åt detta. Även arbetet med jämställdhetssatsningen Jämt Framåt faller till del in under denna rubrik men presenteras nedan. Ta initiativ till bildandet av nätverk inom rörelsen som syftar till inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling. Bilda ett breddnätverk, vars uppgift är att uppmuntra erfarenhetsutbyte och stödja föreningar att bredda sin verksamhet. I maj 2009 träff ades för första gången det så kallade storföreningsnätverket i Eskilstuna. Inriktningen på nätverket har varit just inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling. Från mötet kom idéerna om att göra en satsning på Parkour under hösten. Mötet ville även att större ansträngningar skulle göras för att rörelsen tillsammans skulle kunna pressa priser och få bättre avtal genom vår storlek och samverkan. Intresset för nätverket har varit stort och redan i november hölls nästa träff, denna gång i Umeå. I Umeå kunde ett samarbete med Samvaror AB presenteras, där KFUK-KFUM får kraftigt rabatterade priser hos en rad leverantörer. Som ett resultat av mötet i Umeå så bestämde sig även KFUK-KFUM Sverige att i samarbete med Umeå föreningen att kadidera för att få arrangera nästa YMCA General Assembley 2014 i Umeå, tillsammans med en världfestival för ungdomar. Genomföra en stor festival under perioden i samarbete med förbund och regioner, med arrangemang och aktiviteter från våra olika verksamheter Det stod ganska tidigt klart att rörelsen inte är redo att genomföra en stor festival på så kort varsel som två år. Däremot diskuterades det ganska intensivt vilka möjligheter det skulle finnas att arrangera en festival 2011 eller Olika syn på detta inom rörelsen gjorde att arbetet stannade av för en period. Det som nu ligger i luften på detta område är att 2011 göra en nationell kampanj för att synliggöra rörelsen bättre, 2012 att göra ett större nationellt event och så 2014 att arrangera en världsfestival i Umeå. Ambitionerna har ökat kraftigt och tidsplanerna har skjutits något framåt. Genomföra en speciell satsning på KFUK-frågor/jämställdhet inom rörelsen Vi arbetar för att alla unga ska ha samma möjligheter att använda sina förmågor, att göra sina röster hörda, att delta i vår verksamhet, att bli lyssnade på och att känna sig välkomna, oavsett vilket kön dem identifi erar sig med. Jämställdhet för oss innebär att vi även arbetar för att förändra föreställningar om klass, etnicitet, sexualitet och funktion, som hindrar oss från att bli en organisation för alla. Jämställdhet är inte en extra uppgift, ett ytterligare arbetsområde eller ett papper som hamnar på någons bord, längst ner i högen. Jämställdhet handlar om organisationsutveckling och att integrera ett nytt tankesätt i vår befi ntliga verksamhet som gör oss större, bättre och mer demokratiska. 8

9 Jämställdhet handlar om att utnyttja vår potential, förutsättningar och resurser. Om att stärka KFUK-KFUM i en tid där ungas organiseringsformer förändras, medlemsantal sjunker och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt begränsar verksamhetens bredd - hindrar tjejer från att våga börja skejta och killar från att dansa. Med jämställdhet vill vi inspirera och engagera. Upplysa och utmana. Utveckla och framåtsträva! Jämt Framåt inleddes under hösten 2009 och har fortsatt under Projektet har arbetat med att utbilda styrelser, anställda och ledare i rörelsen för att sätta mer fokus på jämställdhet i vår rörelse. Massor av information om arbetet finns på hemsidan. Aktivt söka projektmedel för att finansiera ovanstående insatser för nationellt utvecklingsarbete KFUK-KFUM Sverige fi ck under 2009 medel från Ungdomsstyrelsen för Jämt Framåt och Samverkansprojektet. Förhoppningar fanns under 2009 om att KFUK-KFUM rörelsen skulle bli förmånstagare i Postkodlotteriet, tyvärr blev det inte så. Istället har diskussioner med Postkodstiftelsen inletts för att se vilka möjligheter det fi nns till projektfinansiering. Internationell samverkan med partners Utvecklingssamarbete med KFUK-KFUM-partners i världen syftar till en starkare KFUK- och KFUM-rörelse både i andra länder och i Sverige. Fokus ligger på utveckling och kapacitetsuppbyggnad i våra partnerorganisationer och i den svenska rörelsen. KFUK-KFUM-föreningar i Sverige kan genom sitt deltagande i utvecklingssamarbetet vidga sina vyer och stärka sin kapacitet. Utbyte av erfarenheter med KFUK- och KFUM-organisationer i andra länder kring frågor som ömsesidigt prioriteras ger inspiration och erfarenheter i det dagliga arbetet för ungdomar i Sverige. Samtidigt stärker det KFUK-KFUM-identiteten i föreningen, och kan underlätta rekrytering av ledare som ser möjligheter till internationellt engagemang. Insatser 2009 Fortsatt arbete för att implementera den internationella policyn som antogs 2005 Den internationella policyn är idag en väl integrerad del av det internationella arbetet. Tydligt länka ihop det internationella arbetet med det nationella genom t.ex. gemensamma seminarier Här finns det fortsatta utmaningar men den internationella helgen som genomfördes under hösten är ett exempel. Förändringarna i praktikantprogrammet kommer på sikt att underlätta kopplingarna mellan det internationella och nationella arbetet när fler får kontakt med våra partners genom att de besöker oss under längre perioder. Tio ledare reste på en studieresa och ledarskapsutbildning till Sydafrika. Målet med projektet var högt ställt; att fem lokalföreningar skulle bli långsiktigt engagerade i samarbetsprojekt. Dit nådde vi inte, bland annat därför att KFUM i Sydafrika inte var redo att ta emot gruppen på ett framgångsrikt sätt. Deltagarna lärde sig dock mycket, och resan kompletterades med uppföljning på Kärsön tillsammans med övriga deltagare i den internationella helgen. Fortsatt samarbete med våra KFUK-KFUM-partners i Vitryssland, Ryssland och Ukraina i ett program för kapacitetsutveckling. Programmets teman är organisationsutveckling, ledarskap och jämställdhet Samarbetet med våra partners i höst är långsiktigt och har pågått under många år. Under 2009 bestämde sig den svenska regeringen för att fasa ut samarbeten med Ryssland. Detta har medfört att vi inte längre har medel att ha KFUM Ryssland med i vårt gemensamma östprojekt. Detta är olyckligt, samarbetet hade tjänat mycket på att få fortsätta i några år till. Under 2009 har ett nytt omfattande utvecklingssamarbete med befintliga och nya partners inletts för perioden

10 Samverkan med förbund och regioner KFUK-KFUM Sveriges samordning och samverkan med förbund och regioner syftar till att utveckla rörelsens verksamhet på ett relevant och eff ektivt sätt. Majoritet av KFUK-KFUMs föreningar vill se ett mer samordnat och eff ektivt arbete på central och regional nivå. För att KFUK-KFUM ska vara en bra framtida organisation krävs kraftigt utökad samordning och samverkan mellan förbunden och med regionerna. Detta ger bättre förutsättningar för ett relevant och eff ektivt verksamhetsstöd till föreningarna. Insatser 2009 Ta initiativ till fortsatta diskussioner kring KFUK-KFUM Sveriges samt specialförbundens roller i en utvecklad federation samt implementering av dessa Detta är troligen en av de vanligast förekommande diskussionerna i rörelsen nationellt. Vem ska göra vad och hur ska vi samarbeta? Under 2009 togs initiativ för att Triangelförbundet skulle gå upp i KFUK-KFUM Sverige detta fanns stor samsyn för detta på såväl Triangelförbundets årsmöte som på ROM. Dock visade det sig senare att Ungdomsstyrelsen inte kunde acceptera den organisationsmodell som ett samgående skulle innebära, varpå samgåendet avbröts. Diskussioner kring roller och funktioner har förts i rörelsen under en lång tid och det är troligt att det kommer att fortsätta att diskuteras men vi behöver även komma till några avslut på detta område. Ta initiativ till regelbundna träff ar mellan förbunden, både styrelser och anställda i olika formationer Under 2009 fl yttade KFUK-KFUMs Scoutförbund till nya lokaler för att komma närmare de andra scoutförbunden detta har gjort att ledningsgruppsmöten mellan GS och förbundssekreterare har ändrat karaktär och blivit mer strategiskt inriktade vilket har varit mycket positivt. Träff ar mellan de anställda har varit färre än tidigare men det har också utvecklats ett nytt intresse för att samarbeta mer med varandra. Styrelserna har inte träff ats under Ett presidiemöte har hållits där KFUK-KFUMs Idrottsförbund tyvärr inte hade möjlighet att delta. Förhoppningar fi nns att det under 2010 ska vara möjligt att hålla gemensamma styrelsemöten mellan KFUK-KFUM Sverige och samtliga specialförbund. Fortsatt och fördjupad kanslisamverkan mellan förbunden med integrerade funktioner på kansliet Eftersom KFUK-KFUMs scoutförbund har fl yttat så är de inte längre del i någon gemensam kanslisamverkan. Den samverkan som sker mellan övriga förbund är av praktisk karaktär kring gemensam kontorsutrustning men också genom att förbunden köper vissa tjänster av varandra. Det fi nns fortsatt mycket att göra på detta område. Uppmuntra ett utvecklingsarbete hos regionerna, där samarbete och utbyte av erfarenheter står i centrum samt prövning av nya former för organisering av regionerna Detta arbete har främst gjorts genom regionernas råd. Inbjuda samtliga regioner till regionernas råd Från ROM 2007 är det beslutat att det är KFUK-KFUM Sverige som bjuder in till Regionernas råd träff ades regionerna i Skåne för att diskutera samarbeten och dela erfarenheter. Ta initiativ till samordningsträff ar mellan regionanställda Formerna för samordningsträff ar för regionanställda har inte riktigt infunnit sig. Under 2009 diskuterades olika möjligheter. Den träff som hölls skedde i samband med Forum för Eldsjälar och ROM. 10

11 Insamlingsverksamhet Insamlingsverksamheten ger viktiga resurser till vårt nationella och internationella utvecklingsarbete. En framgångsrik insamlingskampanj innebär också att KFUK-KFUM blir mer känd hos allmänheten. Lokalt kan kampanjdeltagande ge föreningen uppmärksamhet och ökad good-will. Att KFUK-KFUM-rörelsen blir mer känd hos allmänheten i Sverige gynnar också den lokala föreningen på fl era sätt. Insatser 2009 Bygga upp kompetens och utveckla en strategi för insamlingsfrågor samt bedriva insamlingsarbete Under 2009 har vårt insamlingsarbete främst handlat om deltagande i Världens barnkampanjen. Men vi har även utvecklat insamlingsarbete på webben genom bland annat Godhanling. Delta aktivt i Världens Barn-kampanjerna 2008 och var ett bra år för KFUK-KFUM i Världens barn-kampanjen. Vi var mycket aktiva i stora delar av landet och vi gjorde avtryck.

12 MEDLEMSSTATISTIK Medlemmar 2009 Region Idrott Scout Sångar Triangel Övriga TOTALT Skåne-Blekinge Västsvenska Småland Östgöta Mälardalen Stockholm Örebro-Värmland Gävle-Dala Nedre Norr land Övre Norr land Övriga TOTALT

13 RESULTATRÄKNING Budget 2009 Utfall 2009 (kkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Förbundsledningen ,8 431,2-244,5 Internationell verksamhet Årsmöten, int avgifter mm ,8 640,8 0,0 Kurser o dyl ,8 1,8 0,0 Sökta projektmedel ,3 1237,7-18,4 Allmänna omkostnader ,4 116,4-49,1 Insamlingar och bidrag ,5 237,2 51,3 Världens Barn ,4 2733,4 0,0 Projektverksamhet ,4 1837,4 0,0 Nationell utveckling Utvecklingsinsatser ,4 0,0 108,4 Arbetsgrupper 0 0,0 0,3-0,3 Nationell festival 0 0,0 5,4-5,4 Jämställdhet 0 480,7 480,8 0,0 Samverkan 0 400,0 400,0 0,0 Strukturöversyn 0 0,0 0,0 0,0 Prag ,0 0,0 0,0 Epics (Gustav V) 127,0 127,0 0,0 Utbildning ,1 320,2-0,1 Kansli Personalkostnader ,9 1492,1-1189,2 Övriga kostnader ,8 2299,7-1611,9 Fastigheten Luna Ränteintäkter ,5 0,0 2897,5 Nedskrivning av aktier 0 0,0 0,0 0,0 Kapitalförvaltning ,9 366,2 472,7 Insamling/marknadsföring ,0 32,5-32,5 Information/kommunikation Information ,8 675,3-540,5 Information Sökta projektmedel ,0 0,0 0,0 RESULTAT , ,5-162,1 13

14 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2009 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit kr) Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Outnyttjade biståndsmedel Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 15

16 KFUK-KFUM Sverige +46 (0) PG: Box 2054 Skeppsbron Stockholm

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014. Delårsrapporten

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Micro Systemations nettoomsättning för Q1-Q4 20,7 MSEK (8,3) Intensiv produktutveckling för bl a Motorola, Macintosh och USB Stort intresse för SoftGSM i

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

KFUK-KFUMs vill satser

KFUK-KFUMs vill satser Vår verksamhet 2011 KFUK-KFUMs vill satser Vi vill Genom vår verksamhet stimulera till kristen tro Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället Verka för kristen gemenskap och för samverkan med

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer