Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:"

Transkript

1 vår verksamhet 2009

2 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har tillhört två olika verksamhetsplaner (sista året i den första och första året i den andra) så har det varit svårt att i verksamhetsberättelsen på ett pedagogiskt och attraktivt sätt redogöra för uppställda mål och i vilken grad de har uppnåtts. Tendensen har varit att tyngdpunkten har legat på det senare året och att delar av det tidigare året har kommit i skymundan. Styrelsen uppskattar tillfullo vikten av att verksamhetsberättelser och rapportering av vad som har hänt görs på ett fullgott sätt. Dock har styrelsen väldigt tydligt framtiden som ledstjärna och menar att det är viktigare med det arbete som drar framåt. Återblickarna på vad som gjorts är viktiga, framförallt för att vi ska lära och kunna göra ett ännu bättre arbete i framtiden. Med denna verksamhetsberättelse för 2009 vill styrelsen tydligare knyta an till verksamhetsplanen och på ett enklare sätt möjliggöra för en utvärdering av verksamheten, vad har vi sagt att vi skulle göra och vad har vi gjort. Verksamhetsplanen för är skriven så att de fl esta insatser gäller för båda åren. I de fall som en insats har gällt endast 2008 så har den inte tagits med i den här verksamhetsberättelsen. Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. KFUK-KFUM Sverige arbetar för att vi ska vara en rörelse som på bästa sätt arbetar för unga människors aktuella behov, utifrån vår idé och värdegrund. KFUK-KFUM ska ha en tydlig profi l och vara känd i samhället för sitt sociala engagemang. Den enskilde medlemmen erbjuds en bredd av verksamheter där hon eller han kan välja det som passar just henne eller honom. KFUK-KFUM ska vara en fl exibel organisation som ständigt utvecklas och förnyas för att svara mot nya behov. KFUK-KFUM ska vara en aktör som påverkar samhället och syns i debatten. I verksamhetsplanen för togs det upp ett antal kriterier för att vår rörelse ska kunna vara framgångsrik i framtiden: Erbjuda lokala mötesplatser som svarar mot ungdomars aktuella behov Ge utrymme för en bredd av aktiviteter som stärker en helhetssyn på människan Erbjuda ett stöd som uppfyller föreningarnas behov Erbjuda en verksamhet präglad av ett gott ledarskap med möten över generationsgränser Stärka identiteten och helhetssynen i rörelsen KFUK-KFUM blir känd i samhället för sitt engagemang för människors lika värde etc Underlätta förändring och utveckling Vara så enkel, tydlig och eff ektiv som möjligt En slutsatts av detta var att det behövs ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige, där rörelsens olika delar arbetar gemensamt för utveckling och förnyelse. KFUK-KFUM Sveriges roll är att ansvara för de rörelsegemensamma frågorna och att driva utveckling och förnyelse i rörelsen, medan specialförbundens roll är att renodlat arbeta med verksamhetsspecifi ka frågor inom sitt respektive område. KFUK-KFUM Sveriges uppgift är att: 2 stödja föreningarna genom att stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke och vara en ideologisk motor i rörelsen driva rörelsegemensamma projekt och verksamhet som syftar till utveckling och förnyelse samt bevaka omvärldsfrågor och påverka samhället på nationell nivå

3 Verksamhetens inriktning Huvudinriktningen i verksamhetsplanen har varit att utveckla ett sammanhållet KFUKKFUM i Sverige. Fokus i verksamheten har legat på två områden: identitet och profi l, samt samverkan för utveckling. Verksamhetsplanen har haft följande delmål, som samtliga knyter an till huvudinriktningen ovan: Mål för identitet och profil: 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt 2. Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Mål för samverkan för utveckling: 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Nedan följer de mer detaljerade insatserna som är kopplade till varje målområde. Men övergripande vill styrelsen först lämna sin syn på i vilken grad som de uppställda målen har uppfyllts i de delar som rör verksamhetens huvudinriktning. Mål för identitet och profil 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt 2. Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Båda dessa målsättningar hänger nära ihop och kan besvaras gemensamt. Många verksamhetsplaner har haft höga ambitioner på detta område, men det har aldrig funnits tillräckligt med resurser för att kunna genomföra att arbete som gör avtryck på detta område. Steg framåt har tagits under 2009 framförallt i det arbete som är kopplat till Framtiden Just Nu! Detta är positivt men styrelsens uppfattning är att det vi kunnat göra har varit alldeles för lite, vi når inte riktigt fram och behöver satsa större. Därför initierar styrelsen under 2010 en särskild satsning på kommunikation. Måluppfyllelse är lika viktigt som det är svårt, för att mer objektivt kunna värdera huruvida mål är uppfyllda eller inte så behöver målen i någon mening vara kvantifierbara. Därför tar styrelsen med sig till arbetet med nästa verksamhetsplan att målen behöver bli tydligare i sin mätbarhet. Mål för samverkan för utveckling 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse Det är styrelsens förhoppning att det under 2009 har skett mer lärande, utveckling och förnyelse än vad det har gjort tidigare år, men styrelsen konstaterar att det är oklart med vilka parametrar detta ska mätas. KFUK-KFUM rörelsen är heller inte en statistiktyngd rörelse vi har ingen forskningsavdelning och det vi gör gör vi ofta baserat på beprövade metoder och erfarenheter av best practise. Men vi mäter sällan de rena resultaten, inte för att vi inte vill eller skulle kunna utan för att vi helt enkelt inte prioriterar att lägga resurser på det. I en rörelse som KFUKKFUM är det sällan som vi till fullo når våra mål, dels för att målen är högt ställda, dels för att det alltid fi nns lite mer kvar att göra. Under 2009 har vi lärt, utvecklats och förnyat, vi kommer aldrig att bli klara med det och fortsätter därför med det arbetet under kommande år! 3

4 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Storföreningsnätverket är en mycket viktig insats på detta område. De stora föreningarna är viktiga motorer för rörelsens utveckling. Genom att de träff as så lär de av varandra och utvecklas själva men ställer också krav på den nationella nivån och tydliggör behov och förväntningar. Det finns dock mycket kvar att göra. Internationellt arbetar KFUK-KFUM Sverige för att samordning och samverkan mellan partners ska bli bättre. Vi arbetar tillsammans med våra nordiska partners, Y Care international och World YMCA, Africa Alliance of YMCAs och partners i syd. Det fi nns mycket samsyn och vi har tagit steg framåt. IDENTITET OCH PROFIL Mål 1: Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt Mål 2: Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Internationell tillhörighet Samverkan med världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCAs är viktig för att stärka den globala rörelsen, vilken är en plattform för vår svenska rörelse. Medverkan i internationella arrangemang stärker KFUK- och KFUM-identiteten i vår rörelse. KFUKKFUMs föreningar kan genom att skicka sina medlemmar på internationella arrangemang stärka sin KFUK-KFUM-identitet, och få inspiration och erfarenheter att använda i utvecklingen av föreningens verksamhet. Insatser 2009 Medverka på KFUKs och KFUMs världsförbunds och europeiska förbundens möten för internationell samverkan Vid YMCA Europes årsmöte i Dassel, Tyskland deltog en delegation på sex personer och representerade KFUK-KFUM Sverige, några andra årsmöten har inte hållits. KFUK-KFUM Sverige var World YMCAs huvudsakliga partner på klimatmötet i Köpenhamn. Genom ett samarbete med Skåne-Blekinge regionen och Sensus skapades en klimat grupp bestående av ca 30 personer från hela landet som utgjorde stommen i YMCA delegationen. Initiativet ledde vidare till att föreningen KFUK-KFUM Plattform skapades. En viktig del av det internationella samarbetet är de nordiska föreningarnas årliga möten för erfarenhetsutbyte och samordning, 2009 stod Norge värd för mötet. Stärka den svenska representationen av unga kvinnor i den internationella KFUK-strukturen Under året har diskussioner förts med KFUK Europa om att fl ytta organisationens säte från Bryssel till Stockholm. Förhoppningen är att detta även kommer att öka vår representation i KFUK sammanhang internationellt. Kommunikation Kommunikationen syftar främst till att åskådliggöra KFUK- KFUMs verksamhet och stärkakfuk-kfums identitet och varumärke. För KFUK-KFUMs föreningar är det viktigt att KFUK-KFUM har en tydlig profil och att rörelsen har en röst i samhället. Detta understödjer den lokala verksamheten, inte minst rekrytering av barn och ledare. 4

5 Insatser 2009 Förmedla KFUK-KFUMs idé och värdegrund, formulerat genom Vägval Framtid, på ett lättillgängligt sätt både internt och externt Detta är ett arbete som påbörjades 2008 och har intensifi erats under Insatser görs genom information på webben nyhetsbrev och genom trycksaker. Ansvara för och marknadsföra hemsidan samt verka för att fler föreningar ansluter sig till denna Under 2009 har ett par utbildningar hållits för att föreningar ska kunna använda samma hemsideslösning som KFUK-KFUM Sverige, totalt är det ett femtontal föreningar som nu gör detta. Arbeta enligt kommunikationsstrategin i samarbete med de andra förbunden Samtliga specialförbund har beslutat om den kommunikationsstrategi som vi alla arbetar med. Detta är ett löpande arbete som fortgår. Aktivt arbeta för att KFUK-KFUMs verksamheter uppmärksammas mer i media och att KFUK-KFUM blir en tydligare aktör i samhällsdebatten kring våra profilområden I juni 2009 skrev generalsekreteraren en debattartikel tillsammans med Forum för Frivilligt Socialt arbete om Lugna gatans verksamhet i Göteborg, artikeln publicerades i Göteborgs-Posten. Detta är ett område som hela rörelsen fortsatt behöver utveckla och bli bättre på. I vårt arbete möter vi varje dag 1000-tals unga människor i våra verksamheter och har därigenom en god position att uttala oss ifrån. Internationell information Information kopplad till det internationella utvecklingssamarbetet syftar till att öka engagemanget och kunskapen om utvecklingssamarbetet och om KFUK-KFUM som en internationell rörelse. KFUK-KFUMs föreningar erbjuds möjligheter att engagera sig i det internationella utvecklingssamarbetet, vilket ger föreningarna både nya erfarenheter och färdigheter samt en stärkt KFUK-KFUM-identitet. Erbjudandet om möjligheter till internationellt engagemang kan även underlätta rekrytering av ledare. Insatser 2009 Fortsatt utveckling av ett strategiskt inriktat informationsarbete kopplat till det internationella utvecklingssamarbetet Under 2009 har det inte funnits några särskilda medel för att kunna arbeta specifi kt med internationell information. Det informationsarbete som ändå har gjorts är kopplat till våra befi ntliga informationskanaler. Utveckling och uppdatering av det framtagna engagemangspaketet En värld av möjligheter, med konkreta verktyg för engagemang, och fortsatt lansering till föreningarna En värld av möjligheter blev inte det verktyg som vi hade hoppats på. Materialet blev aldrig komplett och olika projektledare hade olika strategier, men i slutänden räckte projekttiden inte till för att omsätta materialet i handling hos föreningarna. Under 2009 har engagemangspaketet inte varit på tapeten. Projektet satte fingret på viktiga frågor om hur lokalföreningar ska kunna involveras och svårigheterna förknippade med detta. Ta tillvara tidigare praktikanter som en resurs i informationsarbetet Linda Nilsson gjorde ett utökat informationsarbete med en föreläsningsturné på flera orter i Sverige med fokus på Hiv. Var med och skapa mening för stunden och framtiden! 5

6 Utbildning Utbildning syftar till att stärka KFUK-KFUM-identiteten i rörelsen samtidigt som det ger unga människor möjlighet att utvecklas. Fokus i utbildningspaketet Helheten ligger på personlig utveckling, ledarskap och KFUK-KFUM-kunskap. Ledarutveckling är det högst prioriterade området för stöd till KFUK-KFUMs föreningar. Genom Helheten får föreningen stöd i att arrangera egna ledarutbildningar, samt möjlighet att skicka sina ledare på utbildningar i regionens eller förbundets regi. Detta gynnar föreningarnas utveckling och överlevnad, samt stärker föreningens KFUK-KFUM-identitet. Insatser 2009 Verka för att kårer och föreningar genomför segmenten George and Williams samt rapporterar in detta till en central samordning för övergripande statistik och uppföljning Det har under 2009 inte funnits några särskilda medel för att arbeta med detta. Detta har gjort att varken uppmuntran till föreningarna eller statistik och uppföljningsarbete har kunnats genomföras på en önskvärd nivå. Hjälpa och stötta regionerna så att det arrangeras minst en Emma per år i minst fem regioner Utbildningar har genomförts i regionerna men detta har gjorts utan något stöd från nationell nivå. Arrangera två Mary-utbildningar per år Under 2009 samarbetade KFUK-KFUM Sverige med Region Stockholm som arrangerade en Maryutbildning i London i november Det blev en lyckad utbildning där ett 15-tal personer deltog. Samarbetet med Region Stockholm fortsätter även för Ambitionen att arrangera två Maryutbildningar om året har vi inte klarat av, det beror dels på att utbildningarna är kostsamma och att resurser har saknats men det har heller inte varit något större tryck på att arrangera fl er utbildningar än en. Kontinuerligt uppdatera materialet till Helheten och lägga ut ny information på hemsidan En mer omfattande uppdatering av Helheten har gjorts som en del av jämställdhetsprojektet Jämt Framåt. Uppdateringarna har framförallt handlat om att få in normkritiska perspektiv i alla delar av utbildningen. Skapa förutsättningar för utbildning för utbildare Som ett komplement till våra egna utbildningar har ett samarbete med utbildningsföretaget CoreCode International möjliggjort för sex personer att gå UGL till ett mycket kraftigt rabatterat pris. 6 Praktikantprogrammet Genom praktikantprogrammet får unga medlemmar möjlighet att lära sig mer om KFUK- KFUM i världen och samtidigt utvecklas som individer. Programmet stärker kunskapen och engagemanget för utvecklingsfrågor och KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete. Därmed stärks också rörelsen i Sverige. KFUK-KFUM-föreningen har genom praktikantprogrammet något attraktivt att erbjuda sina unga aktiva medlemmar. Efter praktikantens återkomst kan föreningen dra nytta av de erfarenheter som praktikanten har gjort under sin utlandsvistelse och bl a stärka sin KFUK-KFUM-identitet.

7 Insatser 2009 Att regelbundet förbereda och skicka ut praktikanter under 6 månader hos KFUKoch KFUM-partners i Afrika, Asien och Latinamerika Under 2009 har vi haft tre praktikanter i Sydafrika, Kenya och Nicaragua. I vår internationella policy är ett av ledorden ömsesidighet. Ömsesidighet kan se ut på en rad olika sätt men i praktikantprogrammets fall har det inneburit att vi under 2009 har arbetat om praktikantprogrammet sjösätts det nya programmet då vi inte bara skickar ut praktikanter utan även tar emot praktikanter från våra partnerorganisationer. Detta innebär givetvis att KFUK- och KFUM-ungdomar från våra partnerländer får en möjlighet till djupare insikter kring hur vi arbetar i Sverige. Det öppnar även upp för betydligt fler kontaktytor mellan partners och den svenska rörelsen. SAMVERKAN FÖR UTVECKLING Mål 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse Mål 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Nationellt utvecklingsarbete För att främja lärande och utveckling av KFUK-KFUM-rörelsen arbetar KFUK-KFUM Sverige med omvärldsbevakning, uppmuntrar till nätverk och träff ar som syftar till inspiration och utbyten mellan rörelsens olika verksamhetsdelar, och nystart av verksamhet utifrån ungdomars aktuella behov. Kampanjarbete innebär att hela rörelsen arbetar tillsammans för de formulerade kampanjmålen, vilket innebär ökad samhörighet mellan olika verksamhetsdelar och en stärkt identitet. Utbyte av idéer, är ett av de viktigaste behoven hos KFUK-KFUM föreningarna. Genom olika projekt, nätverk och konferenser kan KFUK-KFUMs föreningar, såväl storföreningar som specialföreningar, få utbyte och inspiration för att utveckla sina verksamheter. Insatser 2009 Genomföra omvärldsbevakning på områden som är relevanta för KFUK-KFUM, t.ex. ungdomars aktuella situation och behov Under 2009 har vår egen mediebevakning förstärkts och vi har idag en bättre bild av vad som skrivs om oss. Omvärldsbevakning kring civilsamhället får vi stor hjälp av igenom våra medlemskap i Forum för frivilligt socialt arbete, Sektor 3, Ideell arena och LSU. Fryshuset arrangerar varje höst Forum för Eldsjälar som fungerar som en mötesplats för stora delar av de organisationer som på olika sätt arbetar med unga människor. Här pressenteras också undersökningar nya trender inom ungdomsområdet. Som en del av den första storföreningsträff en i Eskilstuna, maj 2009 gjordes en omvärldsspaning som ledde fram till en satsning på Parkour under hösten. KFUK-KFUM rörelsen är duktig på att se och agera på förändrade omvärldsförhållanden, det är en av våra framgångsfaktorer. Dock kan vi utveckla hur vi arbetar mer systematiskt med detta på ett sätt som gör att hela rörelsen får nytta av de kunskaper som fi nns. Under 2009 färdigställdes även en omvärldsanalys av unga människors levnadsvillkor globalt. 7

8 Ta initiativ till verksamhetsöverskridande projekt och kampanjer kopplade till unga människors aktuella behov Under 2009 var KFUK-KFUM Sverige drivande i Samverkansprojektet, ett projekt som syftade till att öka samverkan inom sektorn för unga människors fritidsverksamhet. I projektet deltog KFUK-KFUM Sverige, Svenska Kyrkan, Fritidsforum och UngKulturMöts. Företrädare för dessa organisationer träff ades regelbundet under året för att lära känna varandra bättre och försöka se vilka möjligheter till samarbeten inom sektorn det finns. Projektet stöttades av Ungdomsstyrelsen och en processledare hjälpte gruppen att se möjligheter och komma vidare. Samarbetet avslutades med ett halvdagsmöte då företrädare från sektorn träff ades för att diskutera varför sektorn är relativt osynlig och vad det skulle kunna vara möjligt att göra åt detta. Även arbetet med jämställdhetssatsningen Jämt Framåt faller till del in under denna rubrik men presenteras nedan. Ta initiativ till bildandet av nätverk inom rörelsen som syftar till inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling. Bilda ett breddnätverk, vars uppgift är att uppmuntra erfarenhetsutbyte och stödja föreningar att bredda sin verksamhet. I maj 2009 träff ades för första gången det så kallade storföreningsnätverket i Eskilstuna. Inriktningen på nätverket har varit just inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling. Från mötet kom idéerna om att göra en satsning på Parkour under hösten. Mötet ville även att större ansträngningar skulle göras för att rörelsen tillsammans skulle kunna pressa priser och få bättre avtal genom vår storlek och samverkan. Intresset för nätverket har varit stort och redan i november hölls nästa träff, denna gång i Umeå. I Umeå kunde ett samarbete med Samvaror AB presenteras, där KFUK-KFUM får kraftigt rabatterade priser hos en rad leverantörer. Som ett resultat av mötet i Umeå så bestämde sig även KFUK-KFUM Sverige att i samarbete med Umeå föreningen att kadidera för att få arrangera nästa YMCA General Assembley 2014 i Umeå, tillsammans med en världfestival för ungdomar. Genomföra en stor festival under perioden i samarbete med förbund och regioner, med arrangemang och aktiviteter från våra olika verksamheter Det stod ganska tidigt klart att rörelsen inte är redo att genomföra en stor festival på så kort varsel som två år. Däremot diskuterades det ganska intensivt vilka möjligheter det skulle finnas att arrangera en festival 2011 eller Olika syn på detta inom rörelsen gjorde att arbetet stannade av för en period. Det som nu ligger i luften på detta område är att 2011 göra en nationell kampanj för att synliggöra rörelsen bättre, 2012 att göra ett större nationellt event och så 2014 att arrangera en världsfestival i Umeå. Ambitionerna har ökat kraftigt och tidsplanerna har skjutits något framåt. Genomföra en speciell satsning på KFUK-frågor/jämställdhet inom rörelsen Vi arbetar för att alla unga ska ha samma möjligheter att använda sina förmågor, att göra sina röster hörda, att delta i vår verksamhet, att bli lyssnade på och att känna sig välkomna, oavsett vilket kön dem identifi erar sig med. Jämställdhet för oss innebär att vi även arbetar för att förändra föreställningar om klass, etnicitet, sexualitet och funktion, som hindrar oss från att bli en organisation för alla. Jämställdhet är inte en extra uppgift, ett ytterligare arbetsområde eller ett papper som hamnar på någons bord, längst ner i högen. Jämställdhet handlar om organisationsutveckling och att integrera ett nytt tankesätt i vår befi ntliga verksamhet som gör oss större, bättre och mer demokratiska. 8

9 Jämställdhet handlar om att utnyttja vår potential, förutsättningar och resurser. Om att stärka KFUK-KFUM i en tid där ungas organiseringsformer förändras, medlemsantal sjunker och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt begränsar verksamhetens bredd - hindrar tjejer från att våga börja skejta och killar från att dansa. Med jämställdhet vill vi inspirera och engagera. Upplysa och utmana. Utveckla och framåtsträva! Jämt Framåt inleddes under hösten 2009 och har fortsatt under Projektet har arbetat med att utbilda styrelser, anställda och ledare i rörelsen för att sätta mer fokus på jämställdhet i vår rörelse. Massor av information om arbetet finns på hemsidan. Aktivt söka projektmedel för att finansiera ovanstående insatser för nationellt utvecklingsarbete KFUK-KFUM Sverige fi ck under 2009 medel från Ungdomsstyrelsen för Jämt Framåt och Samverkansprojektet. Förhoppningar fanns under 2009 om att KFUK-KFUM rörelsen skulle bli förmånstagare i Postkodlotteriet, tyvärr blev det inte så. Istället har diskussioner med Postkodstiftelsen inletts för att se vilka möjligheter det fi nns till projektfinansiering. Internationell samverkan med partners Utvecklingssamarbete med KFUK-KFUM-partners i världen syftar till en starkare KFUK- och KFUM-rörelse både i andra länder och i Sverige. Fokus ligger på utveckling och kapacitetsuppbyggnad i våra partnerorganisationer och i den svenska rörelsen. KFUK-KFUM-föreningar i Sverige kan genom sitt deltagande i utvecklingssamarbetet vidga sina vyer och stärka sin kapacitet. Utbyte av erfarenheter med KFUK- och KFUM-organisationer i andra länder kring frågor som ömsesidigt prioriteras ger inspiration och erfarenheter i det dagliga arbetet för ungdomar i Sverige. Samtidigt stärker det KFUK-KFUM-identiteten i föreningen, och kan underlätta rekrytering av ledare som ser möjligheter till internationellt engagemang. Insatser 2009 Fortsatt arbete för att implementera den internationella policyn som antogs 2005 Den internationella policyn är idag en väl integrerad del av det internationella arbetet. Tydligt länka ihop det internationella arbetet med det nationella genom t.ex. gemensamma seminarier Här finns det fortsatta utmaningar men den internationella helgen som genomfördes under hösten är ett exempel. Förändringarna i praktikantprogrammet kommer på sikt att underlätta kopplingarna mellan det internationella och nationella arbetet när fler får kontakt med våra partners genom att de besöker oss under längre perioder. Tio ledare reste på en studieresa och ledarskapsutbildning till Sydafrika. Målet med projektet var högt ställt; att fem lokalföreningar skulle bli långsiktigt engagerade i samarbetsprojekt. Dit nådde vi inte, bland annat därför att KFUM i Sydafrika inte var redo att ta emot gruppen på ett framgångsrikt sätt. Deltagarna lärde sig dock mycket, och resan kompletterades med uppföljning på Kärsön tillsammans med övriga deltagare i den internationella helgen. Fortsatt samarbete med våra KFUK-KFUM-partners i Vitryssland, Ryssland och Ukraina i ett program för kapacitetsutveckling. Programmets teman är organisationsutveckling, ledarskap och jämställdhet Samarbetet med våra partners i höst är långsiktigt och har pågått under många år. Under 2009 bestämde sig den svenska regeringen för att fasa ut samarbeten med Ryssland. Detta har medfört att vi inte längre har medel att ha KFUM Ryssland med i vårt gemensamma östprojekt. Detta är olyckligt, samarbetet hade tjänat mycket på att få fortsätta i några år till. Under 2009 har ett nytt omfattande utvecklingssamarbete med befintliga och nya partners inletts för perioden

10 Samverkan med förbund och regioner KFUK-KFUM Sveriges samordning och samverkan med förbund och regioner syftar till att utveckla rörelsens verksamhet på ett relevant och eff ektivt sätt. Majoritet av KFUK-KFUMs föreningar vill se ett mer samordnat och eff ektivt arbete på central och regional nivå. För att KFUK-KFUM ska vara en bra framtida organisation krävs kraftigt utökad samordning och samverkan mellan förbunden och med regionerna. Detta ger bättre förutsättningar för ett relevant och eff ektivt verksamhetsstöd till föreningarna. Insatser 2009 Ta initiativ till fortsatta diskussioner kring KFUK-KFUM Sveriges samt specialförbundens roller i en utvecklad federation samt implementering av dessa Detta är troligen en av de vanligast förekommande diskussionerna i rörelsen nationellt. Vem ska göra vad och hur ska vi samarbeta? Under 2009 togs initiativ för att Triangelförbundet skulle gå upp i KFUK-KFUM Sverige detta fanns stor samsyn för detta på såväl Triangelförbundets årsmöte som på ROM. Dock visade det sig senare att Ungdomsstyrelsen inte kunde acceptera den organisationsmodell som ett samgående skulle innebära, varpå samgåendet avbröts. Diskussioner kring roller och funktioner har förts i rörelsen under en lång tid och det är troligt att det kommer att fortsätta att diskuteras men vi behöver även komma till några avslut på detta område. Ta initiativ till regelbundna träff ar mellan förbunden, både styrelser och anställda i olika formationer Under 2009 fl yttade KFUK-KFUMs Scoutförbund till nya lokaler för att komma närmare de andra scoutförbunden detta har gjort att ledningsgruppsmöten mellan GS och förbundssekreterare har ändrat karaktär och blivit mer strategiskt inriktade vilket har varit mycket positivt. Träff ar mellan de anställda har varit färre än tidigare men det har också utvecklats ett nytt intresse för att samarbeta mer med varandra. Styrelserna har inte träff ats under Ett presidiemöte har hållits där KFUK-KFUMs Idrottsförbund tyvärr inte hade möjlighet att delta. Förhoppningar fi nns att det under 2010 ska vara möjligt att hålla gemensamma styrelsemöten mellan KFUK-KFUM Sverige och samtliga specialförbund. Fortsatt och fördjupad kanslisamverkan mellan förbunden med integrerade funktioner på kansliet Eftersom KFUK-KFUMs scoutförbund har fl yttat så är de inte längre del i någon gemensam kanslisamverkan. Den samverkan som sker mellan övriga förbund är av praktisk karaktär kring gemensam kontorsutrustning men också genom att förbunden köper vissa tjänster av varandra. Det fi nns fortsatt mycket att göra på detta område. Uppmuntra ett utvecklingsarbete hos regionerna, där samarbete och utbyte av erfarenheter står i centrum samt prövning av nya former för organisering av regionerna Detta arbete har främst gjorts genom regionernas råd. Inbjuda samtliga regioner till regionernas råd Från ROM 2007 är det beslutat att det är KFUK-KFUM Sverige som bjuder in till Regionernas råd träff ades regionerna i Skåne för att diskutera samarbeten och dela erfarenheter. Ta initiativ till samordningsträff ar mellan regionanställda Formerna för samordningsträff ar för regionanställda har inte riktigt infunnit sig. Under 2009 diskuterades olika möjligheter. Den träff som hölls skedde i samband med Forum för Eldsjälar och ROM. 10

11 Insamlingsverksamhet Insamlingsverksamheten ger viktiga resurser till vårt nationella och internationella utvecklingsarbete. En framgångsrik insamlingskampanj innebär också att KFUK-KFUM blir mer känd hos allmänheten. Lokalt kan kampanjdeltagande ge föreningen uppmärksamhet och ökad good-will. Att KFUK-KFUM-rörelsen blir mer känd hos allmänheten i Sverige gynnar också den lokala föreningen på fl era sätt. Insatser 2009 Bygga upp kompetens och utveckla en strategi för insamlingsfrågor samt bedriva insamlingsarbete Under 2009 har vårt insamlingsarbete främst handlat om deltagande i Världens barnkampanjen. Men vi har även utvecklat insamlingsarbete på webben genom bland annat Godhanling. Delta aktivt i Världens Barn-kampanjerna 2008 och var ett bra år för KFUK-KFUM i Världens barn-kampanjen. Vi var mycket aktiva i stora delar av landet och vi gjorde avtryck.

12 MEDLEMSSTATISTIK Medlemmar 2009 Region Idrott Scout Sångar Triangel Övriga TOTALT Skåne-Blekinge Västsvenska Småland Östgöta Mälardalen Stockholm Örebro-Värmland Gävle-Dala Nedre Norr land Övre Norr land Övriga TOTALT

13 RESULTATRÄKNING Budget 2009 Utfall 2009 (kkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Förbundsledningen ,8 431,2-244,5 Internationell verksamhet Årsmöten, int avgifter mm ,8 640,8 0,0 Kurser o dyl ,8 1,8 0,0 Sökta projektmedel ,3 1237,7-18,4 Allmänna omkostnader ,4 116,4-49,1 Insamlingar och bidrag ,5 237,2 51,3 Världens Barn ,4 2733,4 0,0 Projektverksamhet ,4 1837,4 0,0 Nationell utveckling Utvecklingsinsatser ,4 0,0 108,4 Arbetsgrupper 0 0,0 0,3-0,3 Nationell festival 0 0,0 5,4-5,4 Jämställdhet 0 480,7 480,8 0,0 Samverkan 0 400,0 400,0 0,0 Strukturöversyn 0 0,0 0,0 0,0 Prag ,0 0,0 0,0 Epics (Gustav V) 127,0 127,0 0,0 Utbildning ,1 320,2-0,1 Kansli Personalkostnader ,9 1492,1-1189,2 Övriga kostnader ,8 2299,7-1611,9 Fastigheten Luna Ränteintäkter ,5 0,0 2897,5 Nedskrivning av aktier 0 0,0 0,0 0,0 Kapitalförvaltning ,9 366,2 472,7 Insamling/marknadsföring ,0 32,5-32,5 Information/kommunikation Information ,8 675,3-540,5 Information Sökta projektmedel ,0 0,0 0,0 RESULTAT , ,5-162,1 13

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer