Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:"

Transkript

1 vår verksamhet 2009

2 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har tillhört två olika verksamhetsplaner (sista året i den första och första året i den andra) så har det varit svårt att i verksamhetsberättelsen på ett pedagogiskt och attraktivt sätt redogöra för uppställda mål och i vilken grad de har uppnåtts. Tendensen har varit att tyngdpunkten har legat på det senare året och att delar av det tidigare året har kommit i skymundan. Styrelsen uppskattar tillfullo vikten av att verksamhetsberättelser och rapportering av vad som har hänt görs på ett fullgott sätt. Dock har styrelsen väldigt tydligt framtiden som ledstjärna och menar att det är viktigare med det arbete som drar framåt. Återblickarna på vad som gjorts är viktiga, framförallt för att vi ska lära och kunna göra ett ännu bättre arbete i framtiden. Med denna verksamhetsberättelse för 2009 vill styrelsen tydligare knyta an till verksamhetsplanen och på ett enklare sätt möjliggöra för en utvärdering av verksamheten, vad har vi sagt att vi skulle göra och vad har vi gjort. Verksamhetsplanen för är skriven så att de fl esta insatser gäller för båda åren. I de fall som en insats har gällt endast 2008 så har den inte tagits med i den här verksamhetsberättelsen. Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. KFUK-KFUM Sverige arbetar för att vi ska vara en rörelse som på bästa sätt arbetar för unga människors aktuella behov, utifrån vår idé och värdegrund. KFUK-KFUM ska ha en tydlig profi l och vara känd i samhället för sitt sociala engagemang. Den enskilde medlemmen erbjuds en bredd av verksamheter där hon eller han kan välja det som passar just henne eller honom. KFUK-KFUM ska vara en fl exibel organisation som ständigt utvecklas och förnyas för att svara mot nya behov. KFUK-KFUM ska vara en aktör som påverkar samhället och syns i debatten. I verksamhetsplanen för togs det upp ett antal kriterier för att vår rörelse ska kunna vara framgångsrik i framtiden: Erbjuda lokala mötesplatser som svarar mot ungdomars aktuella behov Ge utrymme för en bredd av aktiviteter som stärker en helhetssyn på människan Erbjuda ett stöd som uppfyller föreningarnas behov Erbjuda en verksamhet präglad av ett gott ledarskap med möten över generationsgränser Stärka identiteten och helhetssynen i rörelsen KFUK-KFUM blir känd i samhället för sitt engagemang för människors lika värde etc Underlätta förändring och utveckling Vara så enkel, tydlig och eff ektiv som möjligt En slutsatts av detta var att det behövs ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige, där rörelsens olika delar arbetar gemensamt för utveckling och förnyelse. KFUK-KFUM Sveriges roll är att ansvara för de rörelsegemensamma frågorna och att driva utveckling och förnyelse i rörelsen, medan specialförbundens roll är att renodlat arbeta med verksamhetsspecifi ka frågor inom sitt respektive område. KFUK-KFUM Sveriges uppgift är att: 2 stödja föreningarna genom att stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke och vara en ideologisk motor i rörelsen driva rörelsegemensamma projekt och verksamhet som syftar till utveckling och förnyelse samt bevaka omvärldsfrågor och påverka samhället på nationell nivå

3 Verksamhetens inriktning Huvudinriktningen i verksamhetsplanen har varit att utveckla ett sammanhållet KFUKKFUM i Sverige. Fokus i verksamheten har legat på två områden: identitet och profi l, samt samverkan för utveckling. Verksamhetsplanen har haft följande delmål, som samtliga knyter an till huvudinriktningen ovan: Mål för identitet och profil: 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt 2. Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Mål för samverkan för utveckling: 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Nedan följer de mer detaljerade insatserna som är kopplade till varje målområde. Men övergripande vill styrelsen först lämna sin syn på i vilken grad som de uppställda målen har uppfyllts i de delar som rör verksamhetens huvudinriktning. Mål för identitet och profil 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt 2. Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Båda dessa målsättningar hänger nära ihop och kan besvaras gemensamt. Många verksamhetsplaner har haft höga ambitioner på detta område, men det har aldrig funnits tillräckligt med resurser för att kunna genomföra att arbete som gör avtryck på detta område. Steg framåt har tagits under 2009 framförallt i det arbete som är kopplat till Framtiden Just Nu! Detta är positivt men styrelsens uppfattning är att det vi kunnat göra har varit alldeles för lite, vi når inte riktigt fram och behöver satsa större. Därför initierar styrelsen under 2010 en särskild satsning på kommunikation. Måluppfyllelse är lika viktigt som det är svårt, för att mer objektivt kunna värdera huruvida mål är uppfyllda eller inte så behöver målen i någon mening vara kvantifierbara. Därför tar styrelsen med sig till arbetet med nästa verksamhetsplan att målen behöver bli tydligare i sin mätbarhet. Mål för samverkan för utveckling 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse Det är styrelsens förhoppning att det under 2009 har skett mer lärande, utveckling och förnyelse än vad det har gjort tidigare år, men styrelsen konstaterar att det är oklart med vilka parametrar detta ska mätas. KFUK-KFUM rörelsen är heller inte en statistiktyngd rörelse vi har ingen forskningsavdelning och det vi gör gör vi ofta baserat på beprövade metoder och erfarenheter av best practise. Men vi mäter sällan de rena resultaten, inte för att vi inte vill eller skulle kunna utan för att vi helt enkelt inte prioriterar att lägga resurser på det. I en rörelse som KFUKKFUM är det sällan som vi till fullo når våra mål, dels för att målen är högt ställda, dels för att det alltid fi nns lite mer kvar att göra. Under 2009 har vi lärt, utvecklats och förnyat, vi kommer aldrig att bli klara med det och fortsätter därför med det arbetet under kommande år! 3

4 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Storföreningsnätverket är en mycket viktig insats på detta område. De stora föreningarna är viktiga motorer för rörelsens utveckling. Genom att de träff as så lär de av varandra och utvecklas själva men ställer också krav på den nationella nivån och tydliggör behov och förväntningar. Det finns dock mycket kvar att göra. Internationellt arbetar KFUK-KFUM Sverige för att samordning och samverkan mellan partners ska bli bättre. Vi arbetar tillsammans med våra nordiska partners, Y Care international och World YMCA, Africa Alliance of YMCAs och partners i syd. Det fi nns mycket samsyn och vi har tagit steg framåt. IDENTITET OCH PROFIL Mål 1: Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt Mål 2: Ökad påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Internationell tillhörighet Samverkan med världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCAs är viktig för att stärka den globala rörelsen, vilken är en plattform för vår svenska rörelse. Medverkan i internationella arrangemang stärker KFUK- och KFUM-identiteten i vår rörelse. KFUKKFUMs föreningar kan genom att skicka sina medlemmar på internationella arrangemang stärka sin KFUK-KFUM-identitet, och få inspiration och erfarenheter att använda i utvecklingen av föreningens verksamhet. Insatser 2009 Medverka på KFUKs och KFUMs världsförbunds och europeiska förbundens möten för internationell samverkan Vid YMCA Europes årsmöte i Dassel, Tyskland deltog en delegation på sex personer och representerade KFUK-KFUM Sverige, några andra årsmöten har inte hållits. KFUK-KFUM Sverige var World YMCAs huvudsakliga partner på klimatmötet i Köpenhamn. Genom ett samarbete med Skåne-Blekinge regionen och Sensus skapades en klimat grupp bestående av ca 30 personer från hela landet som utgjorde stommen i YMCA delegationen. Initiativet ledde vidare till att föreningen KFUK-KFUM Plattform skapades. En viktig del av det internationella samarbetet är de nordiska föreningarnas årliga möten för erfarenhetsutbyte och samordning, 2009 stod Norge värd för mötet. Stärka den svenska representationen av unga kvinnor i den internationella KFUK-strukturen Under året har diskussioner förts med KFUK Europa om att fl ytta organisationens säte från Bryssel till Stockholm. Förhoppningen är att detta även kommer att öka vår representation i KFUK sammanhang internationellt. Kommunikation Kommunikationen syftar främst till att åskådliggöra KFUK- KFUMs verksamhet och stärkakfuk-kfums identitet och varumärke. För KFUK-KFUMs föreningar är det viktigt att KFUK-KFUM har en tydlig profil och att rörelsen har en röst i samhället. Detta understödjer den lokala verksamheten, inte minst rekrytering av barn och ledare. 4

5 Insatser 2009 Förmedla KFUK-KFUMs idé och värdegrund, formulerat genom Vägval Framtid, på ett lättillgängligt sätt både internt och externt Detta är ett arbete som påbörjades 2008 och har intensifi erats under Insatser görs genom information på webben nyhetsbrev och genom trycksaker. Ansvara för och marknadsföra hemsidan samt verka för att fler föreningar ansluter sig till denna Under 2009 har ett par utbildningar hållits för att föreningar ska kunna använda samma hemsideslösning som KFUK-KFUM Sverige, totalt är det ett femtontal föreningar som nu gör detta. Arbeta enligt kommunikationsstrategin i samarbete med de andra förbunden Samtliga specialförbund har beslutat om den kommunikationsstrategi som vi alla arbetar med. Detta är ett löpande arbete som fortgår. Aktivt arbeta för att KFUK-KFUMs verksamheter uppmärksammas mer i media och att KFUK-KFUM blir en tydligare aktör i samhällsdebatten kring våra profilområden I juni 2009 skrev generalsekreteraren en debattartikel tillsammans med Forum för Frivilligt Socialt arbete om Lugna gatans verksamhet i Göteborg, artikeln publicerades i Göteborgs-Posten. Detta är ett område som hela rörelsen fortsatt behöver utveckla och bli bättre på. I vårt arbete möter vi varje dag 1000-tals unga människor i våra verksamheter och har därigenom en god position att uttala oss ifrån. Internationell information Information kopplad till det internationella utvecklingssamarbetet syftar till att öka engagemanget och kunskapen om utvecklingssamarbetet och om KFUK-KFUM som en internationell rörelse. KFUK-KFUMs föreningar erbjuds möjligheter att engagera sig i det internationella utvecklingssamarbetet, vilket ger föreningarna både nya erfarenheter och färdigheter samt en stärkt KFUK-KFUM-identitet. Erbjudandet om möjligheter till internationellt engagemang kan även underlätta rekrytering av ledare. Insatser 2009 Fortsatt utveckling av ett strategiskt inriktat informationsarbete kopplat till det internationella utvecklingssamarbetet Under 2009 har det inte funnits några särskilda medel för att kunna arbeta specifi kt med internationell information. Det informationsarbete som ändå har gjorts är kopplat till våra befi ntliga informationskanaler. Utveckling och uppdatering av det framtagna engagemangspaketet En värld av möjligheter, med konkreta verktyg för engagemang, och fortsatt lansering till föreningarna En värld av möjligheter blev inte det verktyg som vi hade hoppats på. Materialet blev aldrig komplett och olika projektledare hade olika strategier, men i slutänden räckte projekttiden inte till för att omsätta materialet i handling hos föreningarna. Under 2009 har engagemangspaketet inte varit på tapeten. Projektet satte fingret på viktiga frågor om hur lokalföreningar ska kunna involveras och svårigheterna förknippade med detta. Ta tillvara tidigare praktikanter som en resurs i informationsarbetet Linda Nilsson gjorde ett utökat informationsarbete med en föreläsningsturné på flera orter i Sverige med fokus på Hiv. Var med och skapa mening för stunden och framtiden! 5

6 Utbildning Utbildning syftar till att stärka KFUK-KFUM-identiteten i rörelsen samtidigt som det ger unga människor möjlighet att utvecklas. Fokus i utbildningspaketet Helheten ligger på personlig utveckling, ledarskap och KFUK-KFUM-kunskap. Ledarutveckling är det högst prioriterade området för stöd till KFUK-KFUMs föreningar. Genom Helheten får föreningen stöd i att arrangera egna ledarutbildningar, samt möjlighet att skicka sina ledare på utbildningar i regionens eller förbundets regi. Detta gynnar föreningarnas utveckling och överlevnad, samt stärker föreningens KFUK-KFUM-identitet. Insatser 2009 Verka för att kårer och föreningar genomför segmenten George and Williams samt rapporterar in detta till en central samordning för övergripande statistik och uppföljning Det har under 2009 inte funnits några särskilda medel för att arbeta med detta. Detta har gjort att varken uppmuntran till föreningarna eller statistik och uppföljningsarbete har kunnats genomföras på en önskvärd nivå. Hjälpa och stötta regionerna så att det arrangeras minst en Emma per år i minst fem regioner Utbildningar har genomförts i regionerna men detta har gjorts utan något stöd från nationell nivå. Arrangera två Mary-utbildningar per år Under 2009 samarbetade KFUK-KFUM Sverige med Region Stockholm som arrangerade en Maryutbildning i London i november Det blev en lyckad utbildning där ett 15-tal personer deltog. Samarbetet med Region Stockholm fortsätter även för Ambitionen att arrangera två Maryutbildningar om året har vi inte klarat av, det beror dels på att utbildningarna är kostsamma och att resurser har saknats men det har heller inte varit något större tryck på att arrangera fl er utbildningar än en. Kontinuerligt uppdatera materialet till Helheten och lägga ut ny information på hemsidan En mer omfattande uppdatering av Helheten har gjorts som en del av jämställdhetsprojektet Jämt Framåt. Uppdateringarna har framförallt handlat om att få in normkritiska perspektiv i alla delar av utbildningen. Skapa förutsättningar för utbildning för utbildare Som ett komplement till våra egna utbildningar har ett samarbete med utbildningsföretaget CoreCode International möjliggjort för sex personer att gå UGL till ett mycket kraftigt rabatterat pris. 6 Praktikantprogrammet Genom praktikantprogrammet får unga medlemmar möjlighet att lära sig mer om KFUK- KFUM i världen och samtidigt utvecklas som individer. Programmet stärker kunskapen och engagemanget för utvecklingsfrågor och KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete. Därmed stärks också rörelsen i Sverige. KFUK-KFUM-föreningen har genom praktikantprogrammet något attraktivt att erbjuda sina unga aktiva medlemmar. Efter praktikantens återkomst kan föreningen dra nytta av de erfarenheter som praktikanten har gjort under sin utlandsvistelse och bl a stärka sin KFUK-KFUM-identitet.

7 Insatser 2009 Att regelbundet förbereda och skicka ut praktikanter under 6 månader hos KFUKoch KFUM-partners i Afrika, Asien och Latinamerika Under 2009 har vi haft tre praktikanter i Sydafrika, Kenya och Nicaragua. I vår internationella policy är ett av ledorden ömsesidighet. Ömsesidighet kan se ut på en rad olika sätt men i praktikantprogrammets fall har det inneburit att vi under 2009 har arbetat om praktikantprogrammet sjösätts det nya programmet då vi inte bara skickar ut praktikanter utan även tar emot praktikanter från våra partnerorganisationer. Detta innebär givetvis att KFUK- och KFUM-ungdomar från våra partnerländer får en möjlighet till djupare insikter kring hur vi arbetar i Sverige. Det öppnar även upp för betydligt fler kontaktytor mellan partners och den svenska rörelsen. SAMVERKAN FÖR UTVECKLING Mål 3. Ökat lärande, utveckling och förnyelse Mål 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Nationellt utvecklingsarbete För att främja lärande och utveckling av KFUK-KFUM-rörelsen arbetar KFUK-KFUM Sverige med omvärldsbevakning, uppmuntrar till nätverk och träff ar som syftar till inspiration och utbyten mellan rörelsens olika verksamhetsdelar, och nystart av verksamhet utifrån ungdomars aktuella behov. Kampanjarbete innebär att hela rörelsen arbetar tillsammans för de formulerade kampanjmålen, vilket innebär ökad samhörighet mellan olika verksamhetsdelar och en stärkt identitet. Utbyte av idéer, är ett av de viktigaste behoven hos KFUK-KFUM föreningarna. Genom olika projekt, nätverk och konferenser kan KFUK-KFUMs föreningar, såväl storföreningar som specialföreningar, få utbyte och inspiration för att utveckla sina verksamheter. Insatser 2009 Genomföra omvärldsbevakning på områden som är relevanta för KFUK-KFUM, t.ex. ungdomars aktuella situation och behov Under 2009 har vår egen mediebevakning förstärkts och vi har idag en bättre bild av vad som skrivs om oss. Omvärldsbevakning kring civilsamhället får vi stor hjälp av igenom våra medlemskap i Forum för frivilligt socialt arbete, Sektor 3, Ideell arena och LSU. Fryshuset arrangerar varje höst Forum för Eldsjälar som fungerar som en mötesplats för stora delar av de organisationer som på olika sätt arbetar med unga människor. Här pressenteras också undersökningar nya trender inom ungdomsområdet. Som en del av den första storföreningsträff en i Eskilstuna, maj 2009 gjordes en omvärldsspaning som ledde fram till en satsning på Parkour under hösten. KFUK-KFUM rörelsen är duktig på att se och agera på förändrade omvärldsförhållanden, det är en av våra framgångsfaktorer. Dock kan vi utveckla hur vi arbetar mer systematiskt med detta på ett sätt som gör att hela rörelsen får nytta av de kunskaper som fi nns. Under 2009 färdigställdes även en omvärldsanalys av unga människors levnadsvillkor globalt. 7

8 Ta initiativ till verksamhetsöverskridande projekt och kampanjer kopplade till unga människors aktuella behov Under 2009 var KFUK-KFUM Sverige drivande i Samverkansprojektet, ett projekt som syftade till att öka samverkan inom sektorn för unga människors fritidsverksamhet. I projektet deltog KFUK-KFUM Sverige, Svenska Kyrkan, Fritidsforum och UngKulturMöts. Företrädare för dessa organisationer träff ades regelbundet under året för att lära känna varandra bättre och försöka se vilka möjligheter till samarbeten inom sektorn det finns. Projektet stöttades av Ungdomsstyrelsen och en processledare hjälpte gruppen att se möjligheter och komma vidare. Samarbetet avslutades med ett halvdagsmöte då företrädare från sektorn träff ades för att diskutera varför sektorn är relativt osynlig och vad det skulle kunna vara möjligt att göra åt detta. Även arbetet med jämställdhetssatsningen Jämt Framåt faller till del in under denna rubrik men presenteras nedan. Ta initiativ till bildandet av nätverk inom rörelsen som syftar till inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling. Bilda ett breddnätverk, vars uppgift är att uppmuntra erfarenhetsutbyte och stödja föreningar att bredda sin verksamhet. I maj 2009 träff ades för första gången det så kallade storföreningsnätverket i Eskilstuna. Inriktningen på nätverket har varit just inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling. Från mötet kom idéerna om att göra en satsning på Parkour under hösten. Mötet ville även att större ansträngningar skulle göras för att rörelsen tillsammans skulle kunna pressa priser och få bättre avtal genom vår storlek och samverkan. Intresset för nätverket har varit stort och redan i november hölls nästa träff, denna gång i Umeå. I Umeå kunde ett samarbete med Samvaror AB presenteras, där KFUK-KFUM får kraftigt rabatterade priser hos en rad leverantörer. Som ett resultat av mötet i Umeå så bestämde sig även KFUK-KFUM Sverige att i samarbete med Umeå föreningen att kadidera för att få arrangera nästa YMCA General Assembley 2014 i Umeå, tillsammans med en världfestival för ungdomar. Genomföra en stor festival under perioden i samarbete med förbund och regioner, med arrangemang och aktiviteter från våra olika verksamheter Det stod ganska tidigt klart att rörelsen inte är redo att genomföra en stor festival på så kort varsel som två år. Däremot diskuterades det ganska intensivt vilka möjligheter det skulle finnas att arrangera en festival 2011 eller Olika syn på detta inom rörelsen gjorde att arbetet stannade av för en period. Det som nu ligger i luften på detta område är att 2011 göra en nationell kampanj för att synliggöra rörelsen bättre, 2012 att göra ett större nationellt event och så 2014 att arrangera en världsfestival i Umeå. Ambitionerna har ökat kraftigt och tidsplanerna har skjutits något framåt. Genomföra en speciell satsning på KFUK-frågor/jämställdhet inom rörelsen Vi arbetar för att alla unga ska ha samma möjligheter att använda sina förmågor, att göra sina röster hörda, att delta i vår verksamhet, att bli lyssnade på och att känna sig välkomna, oavsett vilket kön dem identifi erar sig med. Jämställdhet för oss innebär att vi även arbetar för att förändra föreställningar om klass, etnicitet, sexualitet och funktion, som hindrar oss från att bli en organisation för alla. Jämställdhet är inte en extra uppgift, ett ytterligare arbetsområde eller ett papper som hamnar på någons bord, längst ner i högen. Jämställdhet handlar om organisationsutveckling och att integrera ett nytt tankesätt i vår befi ntliga verksamhet som gör oss större, bättre och mer demokratiska. 8

9 Jämställdhet handlar om att utnyttja vår potential, förutsättningar och resurser. Om att stärka KFUK-KFUM i en tid där ungas organiseringsformer förändras, medlemsantal sjunker och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt begränsar verksamhetens bredd - hindrar tjejer från att våga börja skejta och killar från att dansa. Med jämställdhet vill vi inspirera och engagera. Upplysa och utmana. Utveckla och framåtsträva! Jämt Framåt inleddes under hösten 2009 och har fortsatt under Projektet har arbetat med att utbilda styrelser, anställda och ledare i rörelsen för att sätta mer fokus på jämställdhet i vår rörelse. Massor av information om arbetet finns på hemsidan. Aktivt söka projektmedel för att finansiera ovanstående insatser för nationellt utvecklingsarbete KFUK-KFUM Sverige fi ck under 2009 medel från Ungdomsstyrelsen för Jämt Framåt och Samverkansprojektet. Förhoppningar fanns under 2009 om att KFUK-KFUM rörelsen skulle bli förmånstagare i Postkodlotteriet, tyvärr blev det inte så. Istället har diskussioner med Postkodstiftelsen inletts för att se vilka möjligheter det fi nns till projektfinansiering. Internationell samverkan med partners Utvecklingssamarbete med KFUK-KFUM-partners i världen syftar till en starkare KFUK- och KFUM-rörelse både i andra länder och i Sverige. Fokus ligger på utveckling och kapacitetsuppbyggnad i våra partnerorganisationer och i den svenska rörelsen. KFUK-KFUM-föreningar i Sverige kan genom sitt deltagande i utvecklingssamarbetet vidga sina vyer och stärka sin kapacitet. Utbyte av erfarenheter med KFUK- och KFUM-organisationer i andra länder kring frågor som ömsesidigt prioriteras ger inspiration och erfarenheter i det dagliga arbetet för ungdomar i Sverige. Samtidigt stärker det KFUK-KFUM-identiteten i föreningen, och kan underlätta rekrytering av ledare som ser möjligheter till internationellt engagemang. Insatser 2009 Fortsatt arbete för att implementera den internationella policyn som antogs 2005 Den internationella policyn är idag en väl integrerad del av det internationella arbetet. Tydligt länka ihop det internationella arbetet med det nationella genom t.ex. gemensamma seminarier Här finns det fortsatta utmaningar men den internationella helgen som genomfördes under hösten är ett exempel. Förändringarna i praktikantprogrammet kommer på sikt att underlätta kopplingarna mellan det internationella och nationella arbetet när fler får kontakt med våra partners genom att de besöker oss under längre perioder. Tio ledare reste på en studieresa och ledarskapsutbildning till Sydafrika. Målet med projektet var högt ställt; att fem lokalföreningar skulle bli långsiktigt engagerade i samarbetsprojekt. Dit nådde vi inte, bland annat därför att KFUM i Sydafrika inte var redo att ta emot gruppen på ett framgångsrikt sätt. Deltagarna lärde sig dock mycket, och resan kompletterades med uppföljning på Kärsön tillsammans med övriga deltagare i den internationella helgen. Fortsatt samarbete med våra KFUK-KFUM-partners i Vitryssland, Ryssland och Ukraina i ett program för kapacitetsutveckling. Programmets teman är organisationsutveckling, ledarskap och jämställdhet Samarbetet med våra partners i höst är långsiktigt och har pågått under många år. Under 2009 bestämde sig den svenska regeringen för att fasa ut samarbeten med Ryssland. Detta har medfört att vi inte längre har medel att ha KFUM Ryssland med i vårt gemensamma östprojekt. Detta är olyckligt, samarbetet hade tjänat mycket på att få fortsätta i några år till. Under 2009 har ett nytt omfattande utvecklingssamarbete med befintliga och nya partners inletts för perioden

10 Samverkan med förbund och regioner KFUK-KFUM Sveriges samordning och samverkan med förbund och regioner syftar till att utveckla rörelsens verksamhet på ett relevant och eff ektivt sätt. Majoritet av KFUK-KFUMs föreningar vill se ett mer samordnat och eff ektivt arbete på central och regional nivå. För att KFUK-KFUM ska vara en bra framtida organisation krävs kraftigt utökad samordning och samverkan mellan förbunden och med regionerna. Detta ger bättre förutsättningar för ett relevant och eff ektivt verksamhetsstöd till föreningarna. Insatser 2009 Ta initiativ till fortsatta diskussioner kring KFUK-KFUM Sveriges samt specialförbundens roller i en utvecklad federation samt implementering av dessa Detta är troligen en av de vanligast förekommande diskussionerna i rörelsen nationellt. Vem ska göra vad och hur ska vi samarbeta? Under 2009 togs initiativ för att Triangelförbundet skulle gå upp i KFUK-KFUM Sverige detta fanns stor samsyn för detta på såväl Triangelförbundets årsmöte som på ROM. Dock visade det sig senare att Ungdomsstyrelsen inte kunde acceptera den organisationsmodell som ett samgående skulle innebära, varpå samgåendet avbröts. Diskussioner kring roller och funktioner har förts i rörelsen under en lång tid och det är troligt att det kommer att fortsätta att diskuteras men vi behöver även komma till några avslut på detta område. Ta initiativ till regelbundna träff ar mellan förbunden, både styrelser och anställda i olika formationer Under 2009 fl yttade KFUK-KFUMs Scoutförbund till nya lokaler för att komma närmare de andra scoutförbunden detta har gjort att ledningsgruppsmöten mellan GS och förbundssekreterare har ändrat karaktär och blivit mer strategiskt inriktade vilket har varit mycket positivt. Träff ar mellan de anställda har varit färre än tidigare men det har också utvecklats ett nytt intresse för att samarbeta mer med varandra. Styrelserna har inte träff ats under Ett presidiemöte har hållits där KFUK-KFUMs Idrottsförbund tyvärr inte hade möjlighet att delta. Förhoppningar fi nns att det under 2010 ska vara möjligt att hålla gemensamma styrelsemöten mellan KFUK-KFUM Sverige och samtliga specialförbund. Fortsatt och fördjupad kanslisamverkan mellan förbunden med integrerade funktioner på kansliet Eftersom KFUK-KFUMs scoutförbund har fl yttat så är de inte längre del i någon gemensam kanslisamverkan. Den samverkan som sker mellan övriga förbund är av praktisk karaktär kring gemensam kontorsutrustning men också genom att förbunden köper vissa tjänster av varandra. Det fi nns fortsatt mycket att göra på detta område. Uppmuntra ett utvecklingsarbete hos regionerna, där samarbete och utbyte av erfarenheter står i centrum samt prövning av nya former för organisering av regionerna Detta arbete har främst gjorts genom regionernas råd. Inbjuda samtliga regioner till regionernas råd Från ROM 2007 är det beslutat att det är KFUK-KFUM Sverige som bjuder in till Regionernas råd träff ades regionerna i Skåne för att diskutera samarbeten och dela erfarenheter. Ta initiativ till samordningsträff ar mellan regionanställda Formerna för samordningsträff ar för regionanställda har inte riktigt infunnit sig. Under 2009 diskuterades olika möjligheter. Den träff som hölls skedde i samband med Forum för Eldsjälar och ROM. 10

11 Insamlingsverksamhet Insamlingsverksamheten ger viktiga resurser till vårt nationella och internationella utvecklingsarbete. En framgångsrik insamlingskampanj innebär också att KFUK-KFUM blir mer känd hos allmänheten. Lokalt kan kampanjdeltagande ge föreningen uppmärksamhet och ökad good-will. Att KFUK-KFUM-rörelsen blir mer känd hos allmänheten i Sverige gynnar också den lokala föreningen på fl era sätt. Insatser 2009 Bygga upp kompetens och utveckla en strategi för insamlingsfrågor samt bedriva insamlingsarbete Under 2009 har vårt insamlingsarbete främst handlat om deltagande i Världens barnkampanjen. Men vi har även utvecklat insamlingsarbete på webben genom bland annat Godhanling. Delta aktivt i Världens Barn-kampanjerna 2008 och var ett bra år för KFUK-KFUM i Världens barn-kampanjen. Vi var mycket aktiva i stora delar av landet och vi gjorde avtryck.

12 MEDLEMSSTATISTIK Medlemmar 2009 Region Idrott Scout Sångar Triangel Övriga TOTALT Skåne-Blekinge Västsvenska Småland Östgöta Mälardalen Stockholm Örebro-Värmland Gävle-Dala Nedre Norr land Övre Norr land Övriga TOTALT

13 RESULTATRÄKNING Budget 2009 Utfall 2009 (kkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Förbundsledningen ,8 431,2-244,5 Internationell verksamhet Årsmöten, int avgifter mm ,8 640,8 0,0 Kurser o dyl ,8 1,8 0,0 Sökta projektmedel ,3 1237,7-18,4 Allmänna omkostnader ,4 116,4-49,1 Insamlingar och bidrag ,5 237,2 51,3 Världens Barn ,4 2733,4 0,0 Projektverksamhet ,4 1837,4 0,0 Nationell utveckling Utvecklingsinsatser ,4 0,0 108,4 Arbetsgrupper 0 0,0 0,3-0,3 Nationell festival 0 0,0 5,4-5,4 Jämställdhet 0 480,7 480,8 0,0 Samverkan 0 400,0 400,0 0,0 Strukturöversyn 0 0,0 0,0 0,0 Prag ,0 0,0 0,0 Epics (Gustav V) 127,0 127,0 0,0 Utbildning ,1 320,2-0,1 Kansli Personalkostnader ,9 1492,1-1189,2 Övriga kostnader ,8 2299,7-1611,9 Fastigheten Luna Ränteintäkter ,5 0,0 2897,5 Nedskrivning av aktier 0 0,0 0,0 0,0 Kapitalförvaltning ,9 366,2 472,7 Insamling/marknadsföring ,0 32,5-32,5 Information/kommunikation Information ,8 675,3-540,5 Information Sökta projektmedel ,0 0,0 0,0 RESULTAT , ,5-162,1 13

14 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2009 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit kr) Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Outnyttjade biståndsmedel Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 15

16 KFUK-KFUM Sverige +46 (0) PG: Box 2054 Skeppsbron Stockholm

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

verksamhetsplan 2010-2011

verksamhetsplan 2010-2011 verksamhetsplan 2010-2011 verksamhetsplan 2012-2013 vision 2020 ROM 2009 riksombudsmöte KFUK-KFUM Sverige Innehåll Verksamhetsplan 2010-2011 1 INLEDNING 3 1.1 Verksamhetsidé 3 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013

Verksamhetsplan 2012-2013 Verksamhetsplan 2012-2013 Innehåll Inledning Inledning 3 Ledning och samordning 5 Prioriterade områden 7 Utbildning och ledarskap (11, 15) 8 Projekt 9 Finansiering 11 Verksamhetsplanen är skriven av KFUK-KFUM

Läs mer

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN? Verksamhetsplanen är det uppdrag som medlemmarna som deltar på Riksombudsmötet ger den nyvalda styrelsen att arbeta med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

KFUM SVERIGEs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KFUM SVERIGEs VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM SVERIGEs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Inledning Utgångspunkten i KFUM Sveriges arbete är rörelsens verksamhetsidé: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential.

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Effektrapport 2014 KFUM Sverige

Effektrapport 2014 KFUM Sverige Effektrapport 2014 KFUM Sverige Antagen av styrelsen för KFUM Sverige 22 september 2014 KFUM Sverige Org.nr: 802004-2290 Ideell organisation VAD VILL KFUM SVERIGE UPPNÅ? KFUM har en enkel grundfilosofi:

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Effektrapport 2015 KFUM Sverige

Effektrapport 2015 KFUM Sverige Effektrapport 2015 KFUM Sverige KFUM Sverige Org.nr: 802004-2290 Ideell organisation VAD VILL KFUM SVERIGE UPPNÅ? KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( )

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( ) KFUK-KFUMs scoutförbund örbundsmöte und den 16-18 april 2010 Verksamhetsplan 2010-2011 (2012-2013) Inledning Var vill du att scoutförbundet ska vara 2015? Nu när du sitter med Scoutstyrelsens förslag till

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 26 augusti 2010 Göteborg, Sverige Delårsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 * Nettoomsättning för perioden 10,4 Mkr (5,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,2 Mkr (-2,6 Mkr) *

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund Årsbokslut för Rädda Barnens Ungdomsförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar.

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar. VD kommentar Jag välkomnar det nya året och kvartal ett 2016 har börjat bra. Januari och februari är vanligtvis tuffa månader reklammässigt, men vi har slagit våra egna rekord i orderingångar och har i

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regional föreningskonsulent Föreningskonsulenten har nu växlat upp arbetet rejält med både samordningen kring föreningar i länet samt med externa aktörer. Nätverk för ungdomsorganisationer,

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna Årsredovisning 2010 Latinamerikagrupperna Org. Nr 802004-5681 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Noter 8 Styrelsens underskrifter

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer