Revinge/Revingehed. Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revinge/Revingehed. Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet"

Transkript

1 Revinge/Revingehed Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet

2

3 Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Världsunikt kompetensnätverk I Skåne finns unika förutsättningar för att utveckla den gemensamma kompetensen till ett nationellt kompetenscentrum, ett Center of Excellence för risk och säkerhet. Den viktigaste förutsättningen är kombinationen av en unikt hög gemensam kompetens och ett mycket gott samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Räddningstjänsten, Polisen, Region Skåne, Försvarsmakten och Räddningsverket i Revinge. Öresundsregionen en nationell resurs En annan unik förutsättning är att i Skåne finns Sveriges bästa område för utbildning och träning i risk och säkerhet. Området omfattas av den miljögodkända kompetensplattformen i Revinge, Försvarsmaktens anläggningar i Revingehed, på östkusten och på sydkusten och räddningstjänsternas lokala anläggningar. Dessa anläggningar har sammantaget en kapacitet som är tillräcklig för en stor del av nationens behov, men också för en betydande internationell vardaglig samverkan och kompetensuppbyggnad. Unik förutsättning för nytt kluster Initiativet utformas i nära samarbete med näringsliv, offentliga aktörer och universitet/högskolor. Genomförandet utformas som ett klusterinitiativ med fokus på kunskapsuppbyggnad och innovation inom området risk och säkerhet. Utvecklingen inriktas preliminärt på följande områden: forskning och utveckling mot insatser vid olyckor, kris och extra ordinära händelser utbildning av enheter när kompetens från flera aktörer är en förutsättning vardagsnära träning med flera aktörer utbildning och övning som kräver särskilda förutsättningar och större utrymme utveckling av realistiska miljösäkrade övningsmiljöer internationellt lärande och erfarenhetsutbyte för insats Vision Europas mest välrenommerade Center of Excellence för risk och säkerhet

4 Behovet av att gemensamt utveckla samhällets resurser för olyckor, kris och extra ordinära händelser blir allt större. Denna utveckling måste ta sin utgångspunkt i en vidgad syn på risk och säkerhet. Vi regionala aktörer inom området risk och säkerhet har därför funnit det angeläget att beskriva vår gemensamma syn på utvecklingen ur ett samhällsperspektiv. Initiativet till utvecklingen av ett Center of Excellence för risk och säkerhet har sin utgångspunkt i de samtal och arbetet som vi genomfört under tidig vår Vårt initiativ bygger till stor del på ett gemensamt strategiskt perspektiv. Världsunikt kompetensnätverk Gemensam syn på kompetens för insats lärandets kedja Mellan de regionala aktörerna för risk och säkert har en gemensam syn på lärandets kedja vuxit fram. Kedjan består av länkarna Forskning och Utveckling, Utbildning, Träning, Övning och Insats. I denna kedja ser vi utbildning som växeln mellan FoU och Träning/Insats. Länkarna bildar en kompetensring som måste vara starkt sammanfogad för att det slutliga målet, en effektiv insats, skall kunna uppnås. Synsättet speglar också vår helhetssyn på sambandet mellan forskning och utveckling och insats. Vår övertygelse är att det krävs ett nära och vardagligt samarbete för att denna kedja skall kunna växa sig stark. Kunskapsnätverk en framgångsfaktor Det är inte längre möjligt för en samhällsaktör att ensam bygga upp all den kompetens som krävs för att skapa trygghet, skydda befolkningen och utveckla samhället. Förmågan att samla och distribuera kunskap mellan samhällets olika aktörer är därför en kritisk del i en effektiv insats. Utifrån denna insikt har ett kunskapsnätverk för insatser inom risk och säkerhet byggts upp i nära samarbete mellan Lunds universitet/lunds Tekniska Högskola(LTH), Köpenhamns Universitet och utbildare vid Räddningsverket. Kompetensnätverket är internationellt unikt, av världsklass och är en stor strategisk tillgång för Sverige. En del i detta kunskapsnätverk är Virtuellt Brand Centrum (VIBRAND) en världsresurs till stöd för hållbar tillväxt. Ett initiativ som syftar till att stärka samverkan inom brandforskning mellan institutet Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och enheten för brandteknik vid LTH. En stor del av denna unika forskningskompetens finns placerad vid Räddningsverket i Revinge. Vid skolan finns fem disputerade lärare inom brand, kemi och ledning. En annan av tillgångarna är en adjungerad professor i brandteknik vid LTH, med placering i Revinge. Med stöd av det gemensamma kunskapsnätverket genomförs återkommande fortbildning för brand- och riskingenjörer. Vår uppfattning är att kunskapsnätverk inte kan förflyttas och placeras där de av andra strategiska skäl skulle kunna placeras. Det främsta skälet är att ingen aktör ensam äger eller kan kontrollera alla människor med den kunskap som de är beroende av. Företag och organisationer ser därför allt oftare en strategisk möjlighet i att koncentrera sin verksamhet till de regioner där tillgången på unik kunskap är störst.

5 Öresundsregionen en nationell resurs Öresundsregionen krav och tillgångar Med naturlighet är kraven på samhällets förmåga att hantera risk och säkerhet i Öresundregionen med dess 3,2 miljoner invånare mycket stora. Kraven är så stora att de måste beaktas på nationell nivå. Kraven omfattar exempelvis skydd av befolkningen i Östersjöregionen där exempelvis en stor olycka på Öresundsbron omedelbart påverkar båda länderna. Kravet omfattar också hanteringen av mycket omfattande transport av farligt gods och stor medicinsk-kemisk-teknisk industriverksamhet i Öresundsregionen. Utvecklingen i Öresundsregionen ställer krav på en nationell strategi för risk och säkerhet, men den utgör samtidig en mycket stor nationell tillgång. Effektiv användning av nationella resurser Det är vår starka övertygelse att dessa resurser för risk och säkerhet i Öresundsregionen kan utvecklas till en effektiv nationell resurs. En av grundpelarna i en sådan utveckling är Räddningsverket och Försvarsmaktens gemensamma kompetensplattform i Revinge/Revingehed. Den centrala placeringen av Räddningsverket Revinge i Södra Sverige och i Öresundsregionen ger ett mycket effektivt nyttjande av samhällets gemensamma resurser såsom Räddningsverket, Polis, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, Region Skåne och Lunds Tekniska Högskola. Genom att utveckla de regionala resurserna kan dessa växa till en nationell resurs. Ett exempel är det effektiva resursutnyttjande som sker när betydande delar av utbildningen för Region Skåne, KAMBER (Katastrof, Ambulans och Beredskap) sker vid Räddningsverket i Revinge. Det effektiva regionala resursutnyttjandet kan utvecklas till ett effektivt nationellt resursutnyttjande. God framtida rekrytering sker från starka regioner Storstadsregionerna är med naturlighet navet i den framtida kunskapsförsörjningen till samhällets aktörer. Den starka tillväxten i Öresundsregionen ger goda möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare. Den ger också goda möjligheter för medarbetarnas familjer att hitta en attraktiv utbildning, bostad och ett arbete. Det högkvalitativa utbildningsklimatet i Öresundsregionen ger mycket goda förutsättningar för att på lång sikt kunna utveckla kunskap och kompetens i risk och säkerhet. Köpenhamns Universitet, Malmö högskola, Lunds universitet/lunds Tekniska Högskola och andra högskolor i regionen är basen för rekrytering till forskning och utveckling på hög vetenskaplig nivå. På sikt finns möjlighet att utveckla samarbetet inom hela Öresundsuniversitet, ett samarbete mellan tolv svenska och danska universitet och högskolor i Öresundsregionen. Räddningsverket Revinges placering i en storstadsregion är sammantaget en stor fördel ur rekryteringssynpunkt. Självfallet är en attraktiv miljö, med god möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare, på lång sikt mest betydelsefull. Hela samhället som rekryteringsbas Det är oerhört viktigt att samhällets aktörer speglar det samhälle som det är satt att stödja. Detta är särskilt viktigt för organisationer där uniformen är en symbol som är tänkt att stå för trygghet och kompetens men i verkligheten uppfattas av många som ett hot och ett uttryck för översitteri. Detta gäller särskilt för nya svenskar som ibland tagit med sig en samhällsbild med stora demokratiska brister. Malmö högskola är en stor tillgång med sitt fackområde Internationell Migration och Etniska Relationer, som berör kopplingen mellan global utveckling och individen.

6 Bernadottegymnasiet är en aktiv samhällsinriktad utbildning i nära samarbete med Brandkåren, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Polisen. Gymnasiet är en stor tillgång för alla aktörer i regionen och en viktig resurs i arbetet med att utveckla kompetensen och bygga tillit och förtroende för statliga och offentliga aktörer. Utifrån ett samhällsperspektiv är därför Revinge/Revingeheds placering i Öresundsregionen mycket betydelsefull. Genom denna blir det möjligt att med stöd av samhällets resurser rekrytera från hela samhället, vilket därmed blir en nationell tillgång. Betydelsen av mångfald i rekryteringen visas med stor tydlighet i Skåne där invandrartätheten är stor. Mer än 40 procent av barnen i åldern 0-18 år i Malmö har utländsk bakgrund. Regionen lever i vardagen med denna utmaning och gör stora insatser för att stimulera rekryteringen till samhällets aktörer från hela samhället. Bristande legitimitet innebär redan idag säkerhetsproblem för räddningstjänst och polis i delar av Malmö. Unik förutsättning för nytt kluster Internationellt samarbete i vardagen Om förmågan att använda de nationella resurserna också i framtiden skall kunna utvecklas krävs att resurser på alla nivåer har ett transnationellt samarbete i vardagen. En framtida utveckling inom området risk och säkert måste därför bygga på plattformar som har de bästa förutsättningarna för vardagsnära transnationellt samarbete. Räddningsverket Revinge svarar för över 90 procent av Räddningsverkets internationella utbildningssamarbete. Närheten till övriga Europa och EU har således stor betydelse för möjligheten att i vardagen utbyta erfarenheter och generera lärande inom området risk och säkerhet. Det finns sedan lång tid tillbaka ett väl etablerat samarbete mellan Räddningsverket Revinge och Danska Beredskabsstyrelsen. Bland annat finns ett avtal som omfattar samarbete inom utbildningsområdet. Samarbetet är för närvarande fokuserat på genomförande av kurser inom EU-mekanismen under Civil Protection. Tre skolor omfattas av samarbetet Snekkersten och Bernstorf i Danmark och Räddningsverket Revinge Närheten till den internationella flygplatsen Malmö Airport och den interkontinentala flygplatsen Copenhagen Airport, samt de mycket goda järnvägsförbindelserna inklusive den blivande Citytunneln, är en stor tillgång för samhället och för den regionala plattformen i Revinge/ Revingehed. Förutsättningarna för att utveckla samarbetet civilt och militärt beträffande internationella insatser är sammantaget mycket goda på Revinge/Revingehed. Sveriges bästa område för utbildning och övning i risk och säkerhet I Skåne finns sammantaget sett landets bästa övnings- och utbildningsförutsättningar för risk och säkerhet i vid mening. Försvarsmaktens övningsresurser är landets bästa. Genom den nära lokaliseringen av Räddningsverket och Försvarsmakten P 7 i Revinge/Revingehed, har en mycket effektiv plattform för risk och säkerhet i vid mening byggts upp. Tillsammans med Räddningsverket och räddningstjänsternas anläggningar finns en resurs som har mycket stora utvecklingsmöjligheter.

7 Det finns ett mer än tioårigt samarbete mellan Räddningsverket anläggning i Revinge och Södra Skånska Regementet på Revingehed. Samarbetet är av skiftande karaktär, men det viktigaste idag är den medverkan i de internationella utbildningar och övningar som Räddningsverket Revinge och P 7 genomför för FN:s, EU:s och NATO:s räkning. Exempel är Partnership for Peace (PfP), Organization for the Prohibition of Chemical Weapon (OPCW), World Food Programme (WFP), NBC-övningar (Nuclear, Biologic and Chemical exercise) och EU-kurser. Här är samverkan av yttersta vikt för att kunna öva realistiska moment. Under två till tre veckor om året genomförs övningar tillsammans. Förutom medverkan i kurser lånar Räddningsverket Revinge och P 7 ofta övningsfält av varandra för att kunna genomföra sina specialövningar. Räddningsverket Revinge och P 7 lånar också förläggningar av varandra vid tillfällen då stora grupper av elever eller personal måste förläggas. Samverkan sker även inom hälso- och friskvård, ledarskapsutbildning och reparationer av specialfordon. Räddningsverket och Försvarsmaktens anläggningar i Revinge/Revingehed har tillsammans en stor kapacitet att genomföra träning och övningar som kräver stora infrastrukturella resurser. Förläggningslokalerna för internatutbildning är av mycket hög klass. Den gemensamma plattformen har stora utvecklingsmöjligheter. Ett exempel kan vara Polisens träning i situationer som kräver större utrymme. Ett annat exempel är en gemensam chefsutveckling för olyckor, kriser och extra ordinära händelser. Risk och säkerhet ett tillväxtområde En stor utvecklingsmöjlighet finns i att utveckla samarbetet med näringslivet. Genom utveckling av ett kluster inom risk och säkerhet skapas nya möjligheter till nationell tillväxt. Vår bedömning är att ett nationellt Center of Excellence är av intresse för företag som till exempel SAAB Training, Business Security, Securitas, Axis Communications och andra företag inom detta kunskapsområde. Stora miljöstrategiska fördelar Praktisk räddningstjänstutbildning och övningar innebär alltid en viss belastning på miljön. Att koncentrera miljöbelastande verksamheter till Revinge ger därför stora fördelar. Räddningsverkets placering i Revinge har ur ett strategiskt miljöperspektiv stora fördelar, dels är placeringen på betryggande avstånd från större tätortsbebyggelse, dels bedömer Lunds kommun att det finns möjligheter att utveckla verksamheten lokalt. Räddningsverket Revinge är miljöcertifierat enligt ISO och kvalitetscertifierat enligt ISO Miljöarbetet har bedrivits systematiskt under många år. Ur ett samhällsperspektiv är utvecklingen av Räddningsverket Revinges verksamhet fördömlig ur miljösynpunkt. Vi anser att detta är viktigt inte minst av skälet att offentlig verksamhet måste uppfattas som ett föredöme i miljöarbetet.

8 Kommunikationsrådgivning i samarbete med Aktiv Kommunikation Öresund För mer information kontakta: Lennart Svensson Näringslivsutveckling, Region Skåne Tel:

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE. 40 förslag för en levande landsbygd

BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE. 40 förslag för en levande landsbygd BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE 40 förslag för en levande landsbygd 1. INLEDNING Landsbygdsfrågorna är mycket viktiga för Nya Moderaterna. De senaste åren har vi genomfört ett omfattande

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer