Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding"

Transkript

1 Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding Specialistutbildning inom arbetslivets psykologi för psykologer med 7,5 poäng/termin Utbildningens upplägg Utbildningen omfattar 14 dagar fördelade på två terminer och är en avancerad utbildning inom handledning, coaching, konsultation, teambuilding och utveckling av personligt ledarskap. Varje termin startar med två dagars utbildning och träning i teambuilding. Deltagare väljer ett personligt fördjupningsområde och terminerna avslutas med examination. Ett års utbildning medför certifiering inom det valda området. För att bli diplomerad tillkommer ett handledningsoch fördjupningsår. Teoretiskt finns en strävan att integrera dynamisk, systemisk, kognitiv och beteende teori. Tidsmässigt är utbildningen koncentrerad under ett år med 60 lektionstimmar/termin. Dessutom tillkommer förberedelsearbete inför vissa moment. Tid och kostnad VT 2015 Kursstart 16-17/2, 16-17/3, 13/4, 27-8/4 (56 lekt.tim.) HT 2015 Kursstart: 21-22/9 med teambuilding, därefter 5/10, 2-3/11, 7-8/12 (56 lekt.tim.) Varje utbildningstillfälle startar kl dag ett till och dag två. Senare eftermiddagspass vissa måndagar. Kurspärm ingår. Kostnad: kronor ex. moms/termin. OBS! Om utbildningen som startar 16-17/2 blir full, så startar ännu en kurs 9-10/3-2015! (Anmälningsblankett i slutet, anmälningar tas emot så länge det finns plats) Utbildningens inriktning, grund och omfattning Utbildningen är ackrediterad på basen att vara inriktningsspecifik som fördjupningskurs inom Organisationspsykologi och är en specialistkurs främst inom arbetslivets psykologi men är även möjlig att läsa som breddkurs för andra specialistinriktningar. Utbildningen inom Organisationspsykologi har sedan starten 1988 utvecklats och drivits av legitimerade psykologer. Redan från start med inriktning mot processkonsultation, handledning, coaching, personligt ledarskap och teambuilding. Utbildningen bygger på kunskap om arbetslivets psykologi med människan och utvecklingspsykologin i centrum. Risling Partners drivs sedan 1996 av Ulla Risling som även var med och startade utbildningen från början. Ulla är legitimerad psykolog, specialist inom både arbetslivets psykologi och klinisk psykologi och har lång erfarenhet som organisationskonsult. Risling Partners har som företag sedan start haft en strävan att stärka hälsobefrämjande processer inom organisationer och att förebygga stress och ohälsa. Detta bl.a. genom att utveckla trygghetsfaktorerna och genom att hjälpa medarbetare till en god anknytning till varandra och organisationen. De metoder som tillämpas befrämjar god dialog och reflektionsprocesser i grupper och utvecklingen av individernas personliga ledarskap. Utbildningen omfattar två terminer motsvarande 7,5 poäng/termin. Utvecklingsprogrammets målgrupp Utbildningen passar dig som är legitimerad psykolog och som vill utvecklas som specialist inom arbetslivets psykologi med fokus på organisationspsykologi och som processledare, handledare, coach, konsult, ledare med din professionella kompetens som grund. Du ska också träna att som är psykolog arbeta i team tillsammans med andra kompetenser och kommer under utbildningen även att få möta andra yrkesgrupper i team och även träna att leda självständiga medarbetare genom ett konsultativt ledarskap. Utbildningen passar även dig som står inför ett nytt utvecklingssteg i din professionella karriär och som vill använda dig själv mer medvetet i ditt arbete. Du som vill utveckla din förmåga att bedöma det aktuella läget, arbeta situationsanpassat och stärka egen och utveckla andras organisatoriska kompetens.

2 Egen individuell utveckling Utbildningen har även fokus på att utveckla sig själv, sin självinsikt och sin relation till omgivningen. Den egen personliga stilen kommer därför även i fokus. Olika test som ger feedback om din personlighet och hur du förhåller dig i grupper ingår. Deltagarna arbetar med coaching och feedback till varandra för att utveckla varandras arbete i egna uppdrag. Detta kan ligga till grund för att reflektera kring den egna individuella utvecklingsvägen. Alla ges ett personligt porträtt och träna sig i att ta emot och ge feedback för att träna i att se och ta vara på egna styrkor och lära att hantera sina svagheter. Utvecklingsprocessen Utbildningen lägger stark tyngdpunkt på utvecklingsprocessen, som är lika viktig som det innehåll som fokuseras. Många av våra kursdeltagare har egen kompetens som kan vara hög inom de innehållsmässiga delarna. Det gemensamma kunskapsunderlaget blir bidrag till att utveckla och reflektera kring det tema som just är i fokus. Utbildningens innehåll och målsättning Träning i Teambuilding Terminen startar med teambuilding. Från att ha varit en fristående kurs integreras utbildning i teambuilding med två dagar per termin fr.o.m Du lär dig att hantera gruppens dynamik och även om dina egna styrkor och svagheter då du är i en grupp. Personligt ledarskap Under hösten är fokus på att utveckla dig själv och de egna färdigheterna. Att med större insikt om dig själv arbeta som handledare, konsult, coach och processledare. Fokus är på människan i organisationen och individens utveckling. Du lär dig att använda dig själv som instrument som handledare, coach, konsult och ledare. Kurslitteraturen under hösten är mer riktad till att utvecklas som individ, handledare, coach och ledare. Organisatorisk kompetens Under våren är fokus på organisationen. Att förstå fokus och drivkrafter och situationsanpassa ditt arbete efter olika organisationsmönster. Du får träna arbete i organisationen med organisationsspel och studera hur olika organisationer ger olika förutsättningar och utvecklingsvägar för individen. Vi arbetar med hur den kontext man verkar inom påverkar och påverkas av arbetet med ledare och medarbetare. Du lär dig att vara handledare, coach, ledare och konsult i en organisation. Kurslitteraturen är mer inriktad mot grupp- och organisationsutveckling. Du får även lära om konflikthantering. Kontinuerlig handledning och coaching Teoriseminarier varvas med handledning och egen utveckling. Tillsammans med legitimerad, specialistkompetent psykolog ges kontinuerlig handledning i ditt eget konkreta arbete och feedback på ditt personliga ledarskap i detta. Deltagare är knutna till en mindre utvecklingsgrupp och får möjlighet till personlig coaching, handledning och reflektion. Utbildningen bygger på upplevelsebaserat lärande, att lära genom att göra. Du tränar dig själv inom handledning, coaching, konsultation och personligt ledarskap tillsammans med övriga deltagare. Val av fördjupningsområde: Du väljer själv det område du främst vill fördjupa dig inom. 1. Internkonsultation, ledning och medarbetarskap Att arbeta som intern konsult inom den egna organisationen. Att som medarbetare eller projektledare ha som uppdrag att arbeta internt inom en organisation med utvecklingsarbete. 2. Konsultation och Processledarskap

3 Att arbeta som externkonsult eller ledare innebär att själv stå utanför ett system, en grupp, ett team eller organisation och ha uppdraget att arbeta som ledare eller konsult för detta system. Du tränar dig att leda och hantera en process från ett externt eller mer övergripande perspektiv. 3. Handledning och Coaching Att vara handledare eller coach till individ eller grupp. Du ska vara handledare och/eller coach och medverka till att utveckla professionell kompetens, personligt ledarskap, organisatoriska kompetens och samspelsförmågan hos dem du handleder. 4. Teambuilding - grupp och ledarskap Att skapa en god grupp med anknytning mellan gruppens deltagare och att utveckla den ömsesidiga dialogen medför att tryggheten och samspelsförmågan ökar i gruppen. Det är förutsättningen för ett kreativt klimat och lagspel utåt i gemensamma uppdrag. Vår metod för teambuilding betonar vikten av samarbete, att ta vara på olikheter med respekt för varandras bidrag och att lägga ihop alla goda krafter så att synergi uppstår med gott resultat och välmående i gruppen. Utbildningsmål Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha fått möjlighet att utvecklat sin förmåga: att utifrån sin profession och kompetens på bästa sätt bidra med sin kunskap i teamet att med sin profession som bas arbeta som handledare, coach, konsult och processledare. att skapa gott samspel och synergi i en grupp med olika kompetenser. att självständigt arbeta med metoder för Reflekterande team, Coaching, och Feedback. att tränat metoder för teambuilding och att hålla i en utvecklingsprocess i en grupp. att som handledare/konsult genomföra "Personliga porträtt", dvs 360 graders feedback att arbeta som processledare med Reflekterande scenarier, Kompassen och Vattentrappan att bedöma en organisation och att situationsanpassa sitt arbetssätt för organisationen. Lärandemål specifikt för psykologer Lärandemål och examination: Psykologerna tränar både att vara processledare i en grupp och att vara specialistkonsulter. Psykologer som går utbildningen som del i sin specialistutbildning har därför en speciell roll i teamet under utbildningen. De är med som blivande specialister inom arbetslivetspsykologi. Detta innebär ett särskilt ansvar som psykologerna i detta teamet, liksom i egna arbetsgrupper och team ska bära upp på den egna arbetsplatsen. Att bära upp denna roll tränas speciell i denna utbildning. Här tränas under utbildningen rollen att som specialistpsykolog fungera som handledare med sin specifika kompetens i ett team bestående av flera kompetenser. Psykologerna fördjupar sig därför extra inom ämnet Organisationspsykologi och att lära sig att fungera som specialister inom detta område då de fungerar som handledare och med teamutveckling. Psykologer ska under utbildningen visa sin förmåga att kunna knyta ihop och formulera sina speciella kunskaper som psykolog och att pedagogiskt framställa detta i en grupp. Psykologerna lär sig förutom att vara processledare även att vara handledare inom sin specialitet, dvs experthandledare. Psykologerna ska i ett eget psykologteam stärka varandra i att formulera sin specialistkunskap och i att tillsammans fördjupa dessa kunskaper. Psykologerna har, vid sidan av sitt deltagande i det mångprofessionella teamet, även egen handledning på sin roll som specialistpsykologer i ett mångprofessionellt team dvs handledning på handledning av psykolog som är specialist inom arbetslivets psykologi. Psykologernas insatser som blivande specialister inom arbetslivets psykologi utvärderas kontinuerligt och detta kulminerar i examinationen då psykologen både ska göra en muntlig framställning i hela gruppen som knyter ihop den inlästa teorin med egna

4 reflektioner om vad som hen specifikt kan bidra med i ett team som psykolog och även ha sammanställt detta i ett skrivet arbete som beskriver hur teori knyts till praktik. Detta ska dessutom genomföras på ett sådant sätt så att det visar färdighet i de metoder som har lärts ut under kursen. Utbildningsteman Team och grupputveckling. Att skapa anknytning och trygga team och grupper. Handledning, coaching, feedback. Förhållningssätt som handledare och coach. Träning i att stödja, stärka individen och att ge feedback för ökad insikt vid rätt tillfälle och efter behov. Det konsultativa förhållningssättet. Att arbeta som konsult och att utveckla ett konsultativt förhållningssätt. Utveckla dialog och samspel mellan medarbetare och med ledningen. Organisation i förändring. Att hantera och medverka i utveckling av en organisation. Att hantera olika roller som att vara inter- eller externkonsult. Att vara ledare och samtidigt ingå i en grupp. Att leda flera fristående grupper i linjen eller nätverk. Det kommunikativa samspelet. Att träna dialog, samspelsförmåga, inre ledarskap och helhetssyn. Det goda ledarskapet: Att utveckla ett situationsanpassat och coachande ledarskap. KASAM Att skapa känsla för sammanhang och mening och förebygga stress och utbrändhet. Kris- och konflikthantering Att hantera reaktioner i förändringssituationer. Att genomföra svåra samtal med konflikthantering. Medarbetarutveckling. Att stödja kompetenta och självständiga människor i projekt, t.ex som självstyrande grupper att genomföra goda utvecklings- och vägvalssamtal att coacha kollegor Livs- och karriärplanering. Både för egen del och att hjälpa andra med detta. Deltagarna får kontinuerligt egen feedback med olika metoder som Personligt porträtt, Kompassen och orientering kring test bl.a. MBTI, FIRO B med återföring av leg. Psykolog som är specialist inom arbetslivets psykologi och tränar att utvecklat sitt eget personliga ledarskap och lära hur olika metoder och verktyg kan användas i handledning och konsultation. Examination Som examination får varje deltagare redogöra för ett konsult/handledningsuppdrag eller en utvecklingsprocess kopplat till den teori som deltagarna väljer tillsammans med sin handledare och hålla i ett seminarium, samt skriva en rapport som beskriver inläst litteratur allt detta redovisas i det egna seminariet som sedan utvärderades av övriga i gruppen. Psykologen ska: både göra en muntlig framställning i hela gruppen som knyter ihop den inlästa teorin med egna reflektioner om vad som hen specifikt kan bidra med i ett team som psykolog, dvs som specialist konsult, och även ha sammanställt detta i ett skrivet arbete som beskriver hur teori knyts till praktik. Detta ska dessutom genomföras på ett sådant sätt så att det visar färdighet i de metoder som har lärts ut under kursen. Handlednings och fördjupningsår Det finns även möjlighet att gå ytterligare ett fördjupningsår för att träna de metoder som lärs ut på djupet och för att komplettera med fler fokusområden. För att diplomeras krävs ett fördjupnings och handledningsår samt diplomeringsseminarium. Fördjupningsåret innebär ytterligare teoretisk fördjupning på vald litteratur ca 800 sidor/termin och examination med ett eget seminarium och paper på det inlästa materialet.

5 Litteraturlista (är kontinuerligt under utveckling och ny litteratur kan tillkomma) Litteraturlistan kan kompletteras och utvecklas efter gemensamt samråd. För psykologer som går i specialistutbildning gäller att läsa sidor/termin. Deltagarens fokus/termin avgör urval: Organisation, Konsultation, Handledning, Ledarskap. Obligatoriskt för psykologer: Förutom Kurspärmen (ca 200 sidor) tillkommer sidor litteratur/termin. Här finns grundläggande baskurs litteratur samt till detta även utrymme att välja egen litteratur som passar för området och som godkänns av kursledaren. Denna litteratur kan finnas på befintlig litteraturlista eller kan vara nyare och därmed tillföras som uppdatering av aktuell litteratur lista. Baslitteratur (obligatorisk): Höstterminen: Broberg, Anders; Risholm Mothander, Pia; Granqvist, Pehr; Ivarsson, Tord (2008). Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur och kultur. Hilmar Thor Hilmarsson (2012) : Samtalet med känslomässig intelligens. Johan Näslund, Marie-Louise Ögren, Stefan Jern, Siv Boalt Boethius, Kjell Granström. Grupphandledning: forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden Vårterminen: Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Iskasson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn: Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel Jern, S. (Red) (1984). Grupprelationer. Stockholm: Natur och Kultur (vårterminen) Ulla Risling & Anders Risling. Vattentrappan att utveckla kommunikation och organisatorisk kompetens Refferenslitteratur (tillval) : För val som eget tillval för komplettering till obligatorisk litteratur (egna förslag också möjliga): Aaron Antonovsky, Hälsans Mysterium Alvesson Mats. Organisationskultur och ledning Andersen Tom: Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen. Aronsson Gunnar m.fl. Arbets- och organisationspsykologi. Asplund Johan. Rivaler och syndabockar. Broberg, Anders; Granqvist, Pehr; Ivarsson, Tord; Risholm Mothander, Pia (2006). Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur och kultur. Broberg, Anders; Risholm Mothander, Pia; Granqvist, Pehr; Ivarsson, Tord (2008). Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur och kultur. Boalt Boëthius Siv & Stefan Jern (red) Den svårfångade organisationen.

6 Boalt Boëthius Siv m.fl. Möjligheter och utmaningar i Grupphandledning Cooperrider, D.L. & Whitney D., Appreciative Inquiry. A Positive Revolution in Change, San Francisco, Berret-Koehler Publishers Inc, senaste upplagan Cooperrider David L., Jane E. Dutton. Organizational dimensions of global change. Dowling, S. (2001). Supervision: Strategies for Successful Outcomes and Productivity. Boston: Allyn & Bacon. Gjems, L. (1997). Handledning i professionsgrupper. Lund: Studentlitteratur. Gjerde, S. (2004). Coaching vad varför hur. Lund: Studentlitteratur. Glickman, C. (1992). Supervision in Transition: 1992 Yearbook of the Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Gordan, K. (1992). Psykoterapihandledning inom utbildning, i kliniskt arbete och på institution. Stockholm: Natur och Kultur. Granström, K. (1986). Dynamics in Meetings. On leadership and followership in ordinary meetings in different organizations. Granström Kjell. Dynamik i arbetsgrupper, om grupprocesser i arbetslivet Gross-Doehrman, M. J. (1976). Paralell processes of supervision and psychotherapy. Bulletin of the Menninger Clinic Gut, E. (1984). Känslomässig inlärning genom handledning. In A. Hall (Eds.), Att handleda mot utveckling genom utbildning. Psykologi i praktiken del II. Stockholm: PsykologiFörlaget AB. Guvå, G. (1992). Klientmysteriet. Psykisk Hälsa Gyllensten, Kristina; Palm Beskow, Astrid; Palmer, Stephen Psykologisk coaching för varaktig förändring Natur och Kultur Haneberg, L., Organization Development Basics., ASTD press, 2005 Hawkins Peter, Shohet Robert. Handledning inom behandlande yrken Heinskou Torben, Visholm Sten. Psykodynamisk organisationspsykologi: Omedvetna processer på arbetet Hawkins, P. & Shohet, R. (2008). Handledning inom behandlande yrken. Lund: Studentlitteratur. Isaacs, W. (1999). Dialogue and the Art of Thinking Together Jern, S. (Red) (1984). Grupprelationer. Stockholm: Natur och Kultur Johan Näslund, Marie-Louise Ögren, Stefan Jern, Siv Boalt Boethius, Kjell Granström. Grupphandledning : forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden Johnson, David & Johnson, Frank (2005). Joining Together. Group Theory and Group Skills. (9th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

7 Larsen, R.P., Teamutveckling., Lund, Studentlitteratur, senaste upplagan Lennér-Axelsson Barbro, Thylefors Ingela. Arbetsgruppens psykologi. Lennéer Axelson Barbro, Thylefors Ingela. Om konflikter : Hemma och på jobbet Nilson Carolyn. More teamgames for trainers. Näswall, K., Hellgren, J., & Sverke, M., Anställningsotrygghet, Lund, Studentlitteratur, senaste upplagan Magnusson,E (2003) Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv Natur och Kultur Maslach Christina, Leiter Michael P. Sanningen om utbrändhet. Mattson Bo. Ledningsgruppen och dess medlemmar. Mintzberg Henry. Power in and around organizations. Mintzberg Henry. Structure in fives: Designing effective organizations. Morgan, Gareth (1999). Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur. Nilsson, Björn och Waldmarson, Anna-Karin(1977): Kommunikation och Samspel mellan människor Oestrich, Irene Henriette & Johansen Frans (2007): Kognitiv Coaching Effektivt stöd till problemlösning och personlig utveckling. Pfeffer, J. (1997). New directions for organization theory: Problems and prospects. Schein, E.H., Organizational Psychology, Upper Saddle River: Prentice Hall Schein, Edgar (1988). Processkonsultation. Vol 1. Reading, Mass: Addison-Wesly Publ. Söderquist,M (2002) Möjligheter: handledning och konsultation i systemteoretiskt perspektiv. Mareld Susann Gjerde. Coaching : vad, varför, hur (häftad) Schön Donald A. : The reflective practioner. Thylefors, Ingela (1991). Ledarskap inom vård, omsorg och utbildning. Stockholm: Natur & Kultur. Tveiten, S(2000) Yrkesmässig handledning mer än ord Studentlitteratur (249s) Wheelan Susan A. Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar

8 BINDANDE ANMÄLAN TILL: Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding Använd detta formulär och sänd till Kontakta gärna Ulla Risling via mail eller mobil om du har frågor! Namn: Adress: Postadress: Fakturaadress: Postadress: Tel: Fax: Mobil: E post: Söker till: Utbildningsbakgrund: (Leg.psykolog, när, var, specialistområde). Arbetsplats: Mitt arbete idag innebär: Namnunderskrift och datum: Välkommen med din anmälan! Kopiera och skicka med mail eller post till: Risling Partners, Kindstugatan 1, Stockholm Tel Mail till:

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå Rapport 2014vt00984 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv C, 15hp Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå En

Läs mer

Beskrivning UGL och UL

Beskrivning UGL och UL Beskrivning UGL och UL UGL är en utbildning om hur en grupp utvecklas och mognar över tiden. Kursen handlar vidare om vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive försvårar

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer