Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön"

Transkript

1 Kommunala handikapprådet Protokoll Tisdagen den 19 maj 2009, kl Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön Närvarande Jonas Eriksson ordförande (mp) Veronika Palmén-Lemke (m) Ingeborg Elovsson (kd) Gunhild Wallin (c) Margareta Johansson (s) Leif Lewin (v) Birgitta Tell (ers) HRF Maja-Lisa Berg (ledm) Fibromyalgi föreningen Christer Johansson (ers) RBU Frank Lundin, DHR Ylva Ståhlberg (FUB) Magnus Gustafsson (ledm) Afasiföreningen Anita Markbåge (ers) Föreningen för elöverkänsliga Närvarande tjänsteman Ulla Olsson, Kommunledningskontoret Marie Villman, Förvaltning Vård och stöd Eva-Li Westerberg, Håkan Zaring, Gösta Eriksson, Tekniska förvaltningen Jan Åkesson, Peder Hallkvist, Stadsbyggnadskontoret Inbjudna Maria Carlsson, Audiologiska kliniken Christina Källman, Mag- och tarmsjukas förening RMT Justerare Ingeborg Elovsson (kd) Sekreterare Ulla Olsson 1 Sammanträdet öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med en tyst minut med anledning av Sture Gullbergs bortgång. 2 Justerare för KHRs protokoll KHR beslutar utse Ingeborg Elovsson (kd) att justera protokollet.

2 3 Hörselombud inom äldreomsorgen Föredragande: Birgitta Tell. Inbjudna: Maria Carlsson, Audiologiska kliniken, Mari Villman, Förvaltning Vård och stöd. En inventering av hörmiljön har genomförts inom länets samtliga äldreboenden med hög svarsfrekvens. Resultatet visar behov av utbildning för personal vad gäller stöd till personer med hörselnedsättning. Hörselombud saknas på flertalet ställen. Vetskap om att det finns ambuleranden hörselombud är mycket låg. Även syninstruktörer finns att tillgå. Konsekvenser för äldre personer med hörselnedsättning är allvarlig då isolering och brist på kommunikation påverkar livskvaliteten både fysiskt och mentalt. Utbildning, information och möjlighet till specialiststöd bedöms nödvändigt. Audiologiska kliniken, landstinget erbjuder utbildning ( nytt utbildningstillfälle i höst). Samverkan rekommenderas även med döv- och hörselorganisationerna. På frågan, om teknik finns för alla typer av hörselnedsättning, förklarar Maria Carlsson från Audiologiska kliniken att endast en mindre grupp är nästintill döva, de flesta kan träna upp sin hörsel om man söker hjälp i tid. Att använda hörapparat handlar om att omprogrammera hjärnan att tolka ljud och att kompensera där hörseln är sämst, vilket oftast går bra. Landstinget ansvarar för att prova ut hörapparaten. Personen ringer direkt till Audiologiska kliniken. Ett frågeformulär skickas ut, varefter personen kallas för undersökning. Lanstinget står sedan för rehabilitering till personen klarar sig själv. Uppföljning sker dels via brev samt återbesök efter ett år. Ett viktigt inlägg gäller möjlighet att använda text på TV, vilket många inte känner till. Vidare påpekas att arbetsbeskrivning bör finnas för hörselombud som utbildas inom landstinget liksom att kommunen bör ha krav även på privata utförare av äldreomsorg. Gunhild Wallin önskar ta del av den genomförda inventeringen och tar med frågan för vidare diskussion och kunskapsspridning. Frågan berör bl.a. bemötande, valfrihet/ specialiststöd. Mari Villman redogör, utifrån kontakter med enhetschefer i kommunen, att någon organiserad verksamhet med hörselombud inte finns men att frågan löses efterhand genom tillfälliga utbildningar. Klosterbackens vårdboende har audiologstudenter inom sin utbildningsenhet. Behoven inom hemtjänsten förmodas vara större jämfört med behoven inom vårdboenden. I kontakt med kommunens Kompetens- och utvecklingscenter som bedriver omvårdnadsutbildning uppdagades ett behov av att snarast utveckla den praktiska delen kring hörselproblematiken. Behovet av kompetensutveckling har även framförts till gymnasieskolan. 4 Egenavgifter för resor Föredragande: Jonas Eriksson Enligt Samhällsbyggnadsnämnden beslut förändras från 1 mars 2009 egenavgiftens storlek för resor. Egenavgiftens minibelopp höjs till 40:- för resa under 14 km. Maximal avgift är 125:-. Dessutom införs ett högkostnadsskydd som innebär avgift för de första 16 resorna under en kalendermånad. Fr.o.m den 17 resan betalas ingen avgift för resor inom kommunen.

3 5 Utdelning ur Gottfrid Ericssons donationsfond och Stiftelsen makarna Israelssons astmafond Föredragande: Frank Lundin Arbetsutskottet har vid möte beslutat att, - För våren 2009 bevilja 15 ansökningar med 1000 kr och 37 ansökningar med 2000 kr ut Gottfrid Ericssons donationsfond, i enlighet med stadgade villkor - För våren 2009 bevilja 3 ansökningar med 2000 kr ut Stiftelsen makarna Israelssons astmafond, i enlighet med stadgade villkor. 6 Kraften och Reveljen tider för nyttjande Föredragande: Ulla Olsson Vid förra mötet aktualiserades frågan om uthyrning av lokaler vid Kraften respektive Reveljen. Anders Nylén har haft kontakt med ansvariga chefer och meddelar följande: I Kraftens lokaler finns LSS-verksamhet dagtid måndag-fredag, dels daglig verksamhet mellan kl och dels ungdomsfritids kl samt heldagar vid skollov. Diskotek med deltagare från LSS-personkrets sker två gånger i veckan (tisdag - onsdag, alternativt onsdag - torsdag. I övrigt OK att hyra/låna. I Reveljens lokaler finns LSS-verksamhet dagtid måndag-fredag. Idag hyr/lånar några föreningar lokalen en gång i månaden per förening. Övrig tid inklusive kvällar o helger OK att hyra/låna. Enhetscheferna har tagit upp frågan med personalen om kritik från intresseorganisationerna angående dåligt bemötande. Personalen ställer sig frågande inför kritiken och vill gärna ha den mer specificerad. Enhetscheferna påtalar att viss osämja mellan uthyrare och föreningar som hyrt/lånat lokalerna förekommit då material försvunnit och det "ställts till" i lokalerna. Detta är dock sedan länge utrett o klart. Enhetscheferna informerar om att fina och stora lokaler finns att låna/hyra kvällstid och helger på Västerängens dagliga verksamhet (Västra mark) och Holmens dagliga verksamhet (Ribbingsgatan). Frank Lundin uttrycker från föreningarnas sida tillfredställelse över att kritiken är framförd och har inga övriga erinringar. Ylva Ståhlberg informerar om att högtalaranläggning finns i lokalerna men att särskild begäran krävs för att nyttja den. 7 Tillgänglighetsguide Föredragande Ulla Olsson En person har anställts av Förvaltningen för funktionshindrade för fortsatt arbete med tillgänglighetsguiden. Önskemål framförs om att handikappanpassade toaletter redovisas i tillgänglighetsguiden.

4 8 Genomförande En stad för alla 2010, Örebro kommuns plan för tillgänglighet i inne och utemiljö Föredragande: Ulla Olsson Samtliga programnämnder har nu antagit en handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsplanen, En stad för alla Programcheferna har utsett ansvariga personer för arbetet med att inventera och undanröja hinder i lokaler och på allmänna platser. Örebro kommunfastigheter koordinerar arbetet. Olika yrkanden har kommit upp under beslutsprocessen i de olika nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade i april att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att under år 2010 ta fram program för fortsatt viljeinriktning inom handikappområdet med fokus på tillgänglighet. Arbetet med genomförande av tillgänglighetsplanen ska ske i nära samverkan med Kommunala Handikapprådet. Därför är tanken att bjuda in de olika programområdena till KHRs möten framöver för information och samråd kring det som sker. Till nästa möte den 15 september har inbjudan gått till programområde Barn och utbildning. Till decembermötet (8.12) inbjuds programområde Samhällsbyggnad och till första mötet 2010 inbjuds programområde Social välfärd. Ordförande uppmanar samtliga att förbereda frågor inför dessa träffar och vara aktiva. Det går även bra att lämna frågor i god tid innan till Ulla O 9 Miljonen anmälan fördelning av medel Föredragande: Frank Lundin, Jan Åkesson Jan Åkesson redogör för budget och kostnader för tillgänglighetsåtgärder Överförd budget från 2007 till 2008 Ordinarie budget 2008 Summa budget 2008 Kostnader 2008 Överskott 2008 Överförd budget från 2008 till 2009 Ordinarie budget 2009 Summa budget tkr tkr tkr 860 tkr tkr tkr tkr tkr Frank Lundin anmäler utifrån referensgruppernas överväganden att kvarstående medel från 2008, 1488 tkr samt 600 tkr av årets budget används för tillgänglighetsfrämjande åtgärder av stadens torg. 400 tkr återstår till oförutsedda utgifter I diskussionen som följer framförs synpunkter om att väl stor andel används till förbättringar för personer med rörelsehinder och att många andra inte får del av miljonen. Efter klargörande av att alla haft möjlighet att framföra behov via referensgruppen konfirmerar KHR referensgruppens förslag. Ordförande påpekar att genomförda tillgänglighetsåtgärder bör synliggöras vid marknadsföring av torgen och att det blir tydligt att KHR stöttat detta. Fråga ställs om detta kan skrivas in i en av stenarna i gatan (jfr Naturens hus).

5 10 Miljonen - Redovisning av använda medel samt framtida behov Föredragande: Håkan Zaring, Eva-Li Westerberg, Gösta Ericsson KHR har begärt en redovisning av tilldelade medel ur den sk miljonen. Utifrån utskickad handling redovisas 2008 års tillgänglighetsåtgärder, varav kr finansierats av medel från KHRs budget (Lindholmen, Köpmangatan). Tekniska förvaltningens representanter redovisar även planerade tillgänglighetsåtgärder Av skrivelsen framgår att fler övergångsställen kan åtgärdas 2009 om medel kan anslås från KHR. Frågan förs till referensgruppen och AU för vidare diskussion. 11 Offentliga toaletter bl.a. Resecentrum Föredragande Peder Hallkvist, Christina Källman, Gösta Eriksson Mag- och tarmsjukas förening (RMT) har ställt frågan om möjlighet finns att bygga en handikappanpassad toalett vid resecentrums södra del. Peder Hallkvist informerar om att fn finns två toaletter vid resecentrum. En ny toalett skulle enligt skisserna kunna placeras intill muren i södra delen. Utöver framfört behov från mag- och tarmsjukas förening har behov av toalett för bussförarna framförts. Dessutom finns förfrågan om att driva caféverksamhet på samma plats. Vad gäller beslutsprocessen har förslag tagits fram och beslut om projektet fattas under de närmaste veckorna. Till saken hör att projektet kräver ny VA- ledning under Ö Bangatan, beräknad kostnad kr. Enligt Tekniska förvaltningens planer ska dessutom Ö Bangatan asfalteras v 24. Återstående frågor gäller vem som finansierar ledning, uppbyggnad och drift. Driftskostnader för toalett beräknas till ca /månaden. Projektet kräver tillfälligt bygglov 5 år med ev. förlängning. I diskussionen som följer påtalar Christina Källman att toaletten måste vara öppen dygnet runt. Frågan ställs om tillfälliga moduler med självrenande teknik (ex Stockholm) kan vara en lösning. Speciella kort för tillträde tas upp. Elöverkänsliga m fl kan ej använda mobil. På den informationstavla som är tänkt att placeras mellan café och toalett framförs önskemål om att såväl buss- som tågtider finns. 12 Flextrafikens tillgänglighet Föredragande: Maja-Lisa Berg Utifrån skrivelse till KHR framförs att flextrafiken utvecklats så även yngre med funktionsnedsättning kan nyttja den. Som förtids- eller ålderspensionär kan man enbart åka på dagtid och endast lördag förmiddag. Om tanken är att flextrafiken ska vara ett komplement till färdtjänsten bör den utökas till kvällar och helger. 13 Marsch för tillgänglighet Föredragande: Frank Lundin Frank Lundin påminner om marschen för tillgänglighet den 13 juni Samling kl Olof Palmes torg.

6 14 Ombyggnation Åhlénshuset Föredragande: Birgitta Tell Car-park har under sin ombyggnation i gamla Åhléns-huset skyltat undermåligt såtillvida att personer hänvisas att gå ut samma väg som bilarna kör in. Utifrån konsekvenser för bl en rullstolsburen har Birgitta Tell skrivit och påtalat detta och fått svar att framförda synpunkter skall beaktas. 15 Anmälan frågor till nästa möte Äldreboende anpassat för elöverkänsliga. Anita Markbåge Projekt Nationell patientöversikt. Frank Lundin 16 Nästa möte Tisdag 15 september kl Vid protokollet Ulla Olsson, sekreterare Justerat den Jonas Eriksson (mp), ordförande Ingeborg Elovsson justerare

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Sid 1 (9) Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Närvarande: Pia Uhlin, SAS Ulrika Brändström, HI Ann-Sofie Andertoft, SvAF Björn Israelsson, STAF, Susann Forsberg, HI

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Profilen: Kerstin Sköld

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Profilen: Kerstin Sköld Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 1 2014 Profilen: Kerstin Sköld Årg 62 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer