Ylva Ståhlberg, FUB Magnus Gustafsson Afasiföreningen Anita Markbåge, Föreningen för elöverkänsliga Oscar Bodin, HLF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ylva Ståhlberg, FUB Magnus Gustafsson Afasiföreningen Anita Markbåge, Föreningen för elöverkänsliga Oscar Bodin, HLF"

Transkript

1 Kommunala handikapprådet Protokoll Måndagen den 17 maj kl Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2 Närvarande Jonas Eriksson ordförande (mp) Veronika Plmén-Lemke (m) Carina Dahl (s) Ingeborg Elovsson (kd) Leif Lewin, (v) Maria Magnusson (ordf NFF) Anders Nylén (FFV) Leif Eriksson, SRF Birgitta Tell, HRF Maja-Lisa Berg, Fibromyalgi föreningen Christer Johansson, RBU Ylva Ståhlberg, FUB Magnus Gustafsson Afasiföreningen Anita Markbåge, Föreningen för elöverkänsliga Oscar Bodin, HLF Övriga närvarande: Per-Olof Bengtsson, Tekniska förvaltningen pkt 3 Lars Hedström, Jan Rydberg, Kommunfastigheter Bostadsanpassning pkt 6 Eva Salomonsson, Justerare Oscar Bodin, HLF Sekreterare Ulla Olsson

2 1 Sammanträdet öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Justerare för KHRs protokoll KHR beslutar utse Oscar Bodin (HLF) att justera protokollet. 3 Tillgängliga grovsopstationer Föredragande: Per-Olof Bengtsson, Lars Hedström Maja-Lisa B. aktualiserade vid KHRs förra möte problemet med grovsophämtning för personer med funktionsnedsättning. Ansvariga personer från Tekniska förvaltningen informerar om att miljöskäl är främsta orsaken till att grovsophämtning togs bort. Hushåll kan kostnadsfritt lämna sina grovsopor på någon av kommunens fem återvinningscentraler. Eventuell hämtning av grovsopor kan beställas mot avgift. Alternativet skulle vara att samtliga hushåll betalar via avfallstaxa. Ingenting är gratis. Frågan ställdes om möjlighet att få hjälp vid återvinningscentralen. Personal hjälper till i mån av tid och ork (arbetsmiljöfråga). Ibland har återvinningscentralen besökare på samma dag. Service på återvinningscentralerna kan se olika ut i landet. Exempel nämndes på databaserade återvinningsstationer. Flera ledamöter påpekar problemet med att skrymmande saker som soffor, bildäck mm kastas och blir liggande i naturen. Möjligheten att lämna tillbaka däck, TVapparater etc till producent/butik diskuteras. I detta avseende behöver informationen bli bättre. Carina D. tar upp idén med gemensamma städdagar inom hyresgäst- och villaföreningar etc som en möjlig lösning. Tillgängligt utformade vandrande containrar som ställs ut på olika platser var ett annat förslag. För återvinningsstationer som avser vardagsnära hushållsavfall (förpackningar och tidningar) ansvarar FTI, Förpacknings & tidningsinsamlingen. Tekniska förvaltningen arbetar i förhållande till FTI för förbättrad tillgänglig återvinningshantering. KHR utformar en skriftlig framställning till FTI i ärendet. 4 Tillgänglighetskonsult för KHR Föredragande: Ulla Olsson Christer J. har aktualiserat behovet av en tillgänglighetskonsult inom samhällsbyggnadsområdet som stöd för ritningsgranskningsgruppen. Gösta Eriksson, verksamhetschef på Tekniska förvaltningen har utsett Eva-Li Westerberg som tillgänglighetskonsult för KHR 5 Öppna sammanträden inom programområde Samhällsbyggnad Föredragande: Jonas Eriksson

3 Christer J. har väckt frågan om öppna sammanträden inom programnämnd Samhällsbyggnad, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden, då dessa nämnder behandlar viktiga frågor för handikapprörelsen. Jonas E. är positiv till öppna sammanträden, vilket kräver tillgängliga och tillräckligt rymliga lokaler. Carina D informerar om enbart positiva erfarenheter av öppna sammanträden inom programnämnd Social välfärd. Sekretessärenden och eventuellt andra ärenden av känslig karaktär för enskild person är undantag. Ylva S. förmedlar utifrån rollen som ledamot i Nämnden för funktionshinder positiva erfarenheter av öppna sammanträden. Viktigt att medborgare känner sig delaktiga och får möjlighet att lära om den politiska processen, hur det går till. Veronika P-L. instämmer och ser fördelar med dialog och möjligheten att förklara hur man tänker. Områdesnämnden i Glanshammar har öppna sammanträden som enligt Ingeborg E. fungerar utmärkt. Leif E ser öppna sammanträden som självklart varvid Christer J. föreslår att KHR i skrivelse till programchef uppmanar nämnderna inom program Samhällsbyggnad att inbjuda till öppna sammanträden. 6 Bostadsanpassningsbidrag för elsanering Föredragande: Jan Rydberg, Eva Salomonsson Skriftlig svar utsänt. Anita M. har hemställt om klargörande vad gäller bostadsanpassningsbidrag till elallergiker. Jan Rydberg informerar om att enligt Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag ska enligt rättspraxis elsanering inte stödjas med bidrag (Lagen om bostadsanpassningsbidrag). Skälet är att det saknas medicinskt vetenskapligt klarlagda samband mellan symtom och dess orsak. Kommuner som infört ett bidrag för elsanering bryter mot kommunallagen. Anita M har rådfrågat expertis och fått information om att bidrag för elsanering inte strider mot kommunallagen och undrar hur kommunens jurister ser på frågan. 7 Miljonen Föredragande: Ylva Ståhlberg Lekplatser i Örebro är generellt inte anpassade för barn med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning. Det finns nu ett program för upprustning av parker. DHR föreslår att kronor tas från miljonen till anpassning av lekplatser för barn med funktionsnedsättning. Det är viktigt att utgå från olika former av funktionsnedsättning. Skytteparken är ett gott exempel där särskild hänsyn tagits till bl.a. synsvaga. Carina D. föreslår att kommunens ledamöter i ÖBOs styrelse uppmärksammas på behovet av anpassade lekplatser i arbetet med att göra bostadsområden attraktiva. KHR tillskriver ÖBO. KHR beslutar att stödja referensgruppens förslag att avsätta kronor av miljonen att användas till anpassning av lekplatser i Örebro kommun för barn med funktionsnedsättning. Ordförande uppmanar KHRs ledamöter att tänka till hur resterande del av miljonen (kommunala investeringsmedel) lämpligen kan användas. Bra att vara ute tidigt för genomförande av åtgärder under året. Birgitta T. påtalar behov av förbättrad hörselteknik inom Brolyckan. KHR framför behovet i skrivelse till ÖBO.

4 Carina D. tar upp frågan om anpassning av den aktuella plaskdammen i Väståparken (KFÖ beställare). Christer J. förmedlar stort intresse från tjänstemän vad gäller utformning av naturreservaten. Oscar B. är utifrån Hjärt- och lungsjukas förening involverad i särskilt anpassad naturslinga. 8 Anmälan övriga ärenden Problem, övergångstället Rudbecksgatan-Kungsgatan Leif E. informerar om problem för synsvaga vid övergångsstället Rudbecksgatan- Kungsgatan, Övergångstället är byggt fel vilket gör att personer med blindkäpp hänvisas rakt ut på Rudbeckgatan. Problemet är framfört till Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret. En diskussion följer om anpassning av övergångsställen generellt. Visst antal cm ska avfasas fyra cm ska vara kvar. KHR uttrycker intresse för att få veta mer om Tekniska förvaltningens arbete med anpassning av övergångsställen. Namnbyte KHR (utskickad handling). DHRs förbundsstyrelse har beslutat att ställa sig bakom ett förslag om att DHR ska verka för att kommunala handikappråd ska byta namn till Rådet för funktionshinderfrågor. Förslaget skickas ut för kännedom. Ordförande föreslår att hänskjuta frågan till kommunens jurister att hantera i samband med justeringar i reglementet inför nästa mandatperiod. Samråd förväntas ske med KHR i frågan. Användande av robotar för ökad livskvalitet (utskickad handling) Annica Kristoffersson, forskningssekreterare vid Örebro universitet har i skrivelse framfört önskemål om att i KHR få presentera/diskutera användande av Mobila robotar för ökad livskvalitet. Ärendet hänskjuts till hösten. Meddelanden Marschen för tillgänglighet, Lördag 29 maj Samling vid Olof Palmes torg kl Avmarsch kl Nyhetsbrevet Funktionsfokus från Nämnden för funktionshinder planeras ges ut 4-8 ggr per år. Intresserade kryssar för namnet på lista som går runt. Taktila tavlor i Ånnaboda ska enligt uppgift från Fritid- och Turismförvaltningen vara på plats under maj månad. Vill du arrangera evenemang under Toleransveckan under temat mänskliga rättigheter (utskickad handling)? Ta kontakt med projektledare Margareta Stenström, , Kravet på tillgängliga vallokaler har framförts till ordförande i valnämnden Robert Österlund. Svaret är att samtliga lokaler är tillgängliga, då detta är ett lagstadgat krav. KHRs ledamöter ombedes framföra till Ulla eventuell vetskap om att en vallokal ej är tillgänglig.

5 Leif E. lyfter frågan om punktskrift på partiernas kuvert för valsedlar. En angelägen fråga där förslaget är att SRF tar kontakt med partierna på riksplanet. Christer J meddelar att gatupratare på trottoarer är borta. En mindre skylt invid husvägg har godkänts. Programnämnd Samhällsbyggnad har beslutat avsätta 500 tkr för köp av konsulttjänst för fortsatt genomförande av kommunens tillgänglighetsplan. Vid programnämnd Samhällsbyggnads beredning bestämdes att Örebro kommun deltar i av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) utformat förslag med öppna jämförelser mellan kommuner vad gäller tillgänglighet. Informationsavdelningen har uppdraget att ta fram en förstudie om ett kommungemensamt kundcenter och vill ha synpunkter från KHR till augusti. Överenskommes att arbetsutskottet sammanställer synpunkter vid extramöte i juni (fondmedel). Uppdragshandlingen bifogas protokollet och synpunkter kan lämnas till Ulla före 9 juni. Jonas E. har sammanställt frågor om färdtjänst och kollektivtrafik för astmatiker och allergiker till driftsansvarig samt dennes svar (bifogas). Birgitta T. efterlyser aktivitet i Örebro utifrån överenskommelse om samordnade insatser för personer med långvariga behov av habilitering och rehabilitering. En fråga som ständigt måste hållas aktuell. Maria M. tar med frågan från förvaltningen för funktionshinder till nästa KHR-möte. 9. Nästa möte Tisdag 14 september kl Mötet planeras förläggas till Ässundet. Vid protokollet /Ulla Olsson, sekreterare Justerat den.. Jonas Eriksson (mp), ordförande Oscar Bodin

Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön

Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön Kommunala handikapprådet Protokoll Tisdagen den 19 maj 2009, kl. 13.30-16.30 Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön Närvarande Jonas Eriksson ordförande (mp) Veronika Palmén-Lemke (m) Ingeborg Elovsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (13) Paragrafer 12-20 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 1(10) Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014 Plats Vattenborgen/Castello,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen.

Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen. Medlemsblad Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 1 2013 Årg 61 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2014-09-03 1 (13) Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 12 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen Ulla Persson, SN Rolf Palage, hjärt lung förening,

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer