VID FÄRDSJÖVÄGEN I LINDVALLEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VID FÄRDSJÖVÄGEN I LINDVALLEN"

Transkript

1 PLANOMRÅDE Detaljplan för HANDEL VID FÄRDSJÖVÄGEN I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad 0 (20)

2 Detaljplan för HANDEL VID FÄRDSJÖVÄGEN I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med planbestämmelser - Planbeskrivning - VA-karta - Naturvärdesinventering - Riskbedömning - Grundkarta - Fastighetsförteckning Planförslaget syftar till att möjliggöra en handels- och verksamhetsetablering ca 100 meter norr om Fjällvägen i Lindvallen, direkt väster om infarten till Sälfjällets återvinningscentral. Tillfart till området är tänkt att ske från Färdsjövägen som ansluter till cirkulationsplatsen på Fjällvägen. Handel och verksamheter inom det framtida området är tänkt att inriktas mot de behov som finns för Sälenfjällens turister i form av handel med skrymmande sällanköpsvaror som t.ex. byggvaror, möbler och fritid samt verksamheter och service med begränsad omgivningspåverkan. Byggrättens storlek för handel och verksamheter föreslås till en största byggnadsarea om 15 procent av fastighetsarean. Därutöver medges ytterligare byggnadsarea för lager motsvarande 20 procent av fastighetsarean. Bebyggelse medges i en våning och med en högsta byggnadshöjd på 7,0 meter. FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planen ligger inom riksintresset Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset och riksintresset Västerdalälven, Österdalälven (4.2 och 4.6 MB), riksintresse för friluftslivet Transtrandsfjällen (3.6 MB) samt inom riksintresse Lågflygningsområde Försvarsmakten (3 kap 9 MB). Planen bedöms förenlig med riksintressenas värden och inte påverka det rörliga friluftslivet eller natur- och kulturvärden negativt då områden som tas i anspråk inte nyttjas i någon större omfattning för rörligt friluftsliv samt saknar utpekade 1 (19)

3 PLANDATA natur- och kulturvärden. Planen bedöms heller inte påverka lågflygningsområdet då bebyggelsen som planen medger är relativt låg och ligger långt ifrån flygplatsen. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet. Läge Planområdet är beläget ca 100 meter norr om Fjällvägen i Lindvallen, väster om Sälfjällets återvinningscentral Området gränsar i norr mot skogsmark, i väster mot myrmark, i söder mot skogs- och myrmark och i öster mot Färdsjövägen. Planområde Översiktskarta, källa Hitta.se Areal Markägoförhållanden Planområdets areal uppgår till sammanlagt cirka 1,3 ha. Planområdet ligger inom del av fastigheten Västra Sälen 7:186 som ägs av Dalaborgen AB. 2 (19)

4 TIDIGARE STÄLL- NINGSTAGANDEN Riksintresse Planområdet ligger inom riksintresset Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset samt inom riksintresset Västerdalälven, Österdalälven, som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 respektive 4 kap 1 och 6 miljöbalken. Dessa bestämmelser avser större områden som i sin helhet är av riksintresse p.g.a. de samlade naturoch kulturvärden som finns i området. Planområdet ligger också inom Transtrandsfjällen som är av stor betydelse för turism och rörligt friluftsliv och är därför av riksintresse enligt 3 kap 6 miljöbalken. Planområdet berörs även av riksintresse Lågflygningsområde Försvarsmakten (3 kap 9 MB). Söder om planområdet ligger väg 66 som är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 miljöbalken. Planen bedöms förenlig med riksintressenas värden och inte påverka det rörliga friluftslivet eller natur- och kulturvärden negativt. Planen bedöms heller inte påverka lågflygningsområdet eller påverka funktionen hos transportsystemet (väg 66) negativt. Översiktliga planer Följande översiktliga planer finns antagna för aktuellt område: Översiktsplan för Malung-Sälens kommun antagen av KF Planen vann laga kraft Planområdet ligger inom rekommendationsområde A13 Köarskär-Gubbmyren-Digernäsområdet i den kommuntäckande översiktsplanen. För rekommendationsområdet anges att på grund av det strategiskt goda läget för handel och att ett konsumentbehov kan finnas av även extern etablering i anslutning till huvudvägnätet föreslås i denna översiktsplan att handelsetablering ska vara möjlig, efter detaljplaneläggning, på fastigheten Västra Sälen 7:186. Planförslaget får med anledning av ovanstående anses som förenligt med gällande översiktsplan. 3 (19)

5 Detaljplaner m m Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Kommunala beslut Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun har beslutat att planarbete för rubricerad plan får påbörjas. Miljökonsekvensbeskrivning Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. I denna bedöms behov av att upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte föreligga. Behovsbedömningen, som redovisas längre fram i denna planbeskrivning, görs till föremål för samråd med länsstyrelsen samtidigt med detaljplanen. Kommunens ställningstagande till behovsbedömningen görs efter samrådet. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Mark och vegetation Marken inom planområdet består av en moränås som nyligen kalavverkats och där naturvärden saknas. Åsen ligger som högst i planområdets västra delar ca 577 möh och sluttar sedan österut ner mot Färdsjövägen till nivån ca 572 möh. Myrmark som omgärdar åsen i väster och söder ligger på nivån ca 575 möh i väster och sluttar sedan åt sydost ner till ca 571 möh. Skogsmark gränsar till fastigheten i norr. Planområdet sett från Färdsjövägen/nordost. 4 (19)

6 Planområdet sett söderifrån. Skogsmark som gränsar till fastighetens norra delar. Naturvärdesinventering Planområdet och dess omgivningar har under senhösten 2017 inventerats av HL Taigabas. Planområdet består av fastmark på morän med nyligen utförd kalavverkning och gränsar i söder och väster till öppen myrmark med okänt men förmodat grunt torvdjup och glest beskogad tallsumpskog. Den kalhuggna skogsmarken är av medelbördighet och har fältskikt av blåbärsristyp. Naturvärdesbärande element saknas. Omfattningen av denna yta framgår tydligt på ortofotot nedan. Sumpskogen som består av yngre tall med sparsamt inslag av klen björk är nu mer torrlagd av vägdikena och starkt tillväxtgynnad av detta. All denna mark saknar utpekat naturvärde. 5 (19)

7 Karta över inventeringsområdet. HL Taigabas Den öppna myrmarken är av mager lågstarrtyp och har knappt några värdehöjande strukturer men ett måttligt värde i att vara odikad. Detta sista värde kan nog ändå sägas förtas av litenheten på grund av kringliggande vägdiken och att en ledning av något slag finns nedgrävd öst/väst. Hela området ingår i ett ganska diffust våtmarksområde i klass IV vissa naturvärden. Området som föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse inrymmer inga utpekade naturvärden eftersom myrmarken undvikits vid avgränsningen av planområdet. Myrmarken som angränsar till planområdet sett österifrån. 6 (19)

8 Geotekniska förhållanden Området ligger enligt SGU på en berggrund av sandsten. Jordlagret består av morän. Kompletterande undersökningar förutsätts utföras i projekteringsskedet som underlag för dimensionering av byggnaders grundläggning, dimensionering av grundförstärkning och vägöverbyggnader, schakt för VA-ledningar. Strandskydd Dike söder om planområdet som avvattnar till planområdet angränsande myrområden kan bedömas omfattas av strandskydd. Strandskyddet föreslås upphävas för planområdets kvartersmark för handel (H, Z 1, Z 2). Upphävandet framgår av en administrativ planbestämmelse (a 1). Konsekvenserna av ett upphävt strandskydd bedöms bli mycket små både med hänsyn till allemansrättslig tillgänglighet och till växt- och djurliv. Berörda områden inom 100 meter från dikena saknar, både avseende på strandnärhet och i övrigt, nämnvärd betydelse för allmänhetens friluftsliv. Någon väsentlig försämring av livsvillkoren för djur- och växtarter bedöms inte uppstå. Som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet anförs: Ifrågavarande kvartersmark behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Bakgrund är turismindustrins stora betydelse för Malung-Sälens kommun vilket skapar ett angeläget behov av kompletterande verksamheter. (MB 7 kap 18c punkt 5). 7 (19)

9 Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse Nordost om planområdet invid Färdsjövägen ligger en mindre fastighet för klubbverksamhet/förråd och öster om planområdet ligger ett ställverk. Längre österut ligger Sälfjällets återvinningscentral. I övrigt saknas bebyggelse i planområdets närhet. Fastighet för klubbverksamhet/förråd nordost om planområdet. Ställverk öster om planområdet och Färdsjövägen, sett norrifrån. 8 (19)

10 Handel (H) Verksamhetsområde (Z 1) Lager (Z 2) Inom planområdet har en byggrätt utlagts för handel (H) och verksamhetsområde (Z 1) samt lager (Z 2). Största tillåten byggnadsarea för handel och verksamhetsområde är 15 % av fastighetsarean (e 1). Därutöver medges en största tillåten byggnadsarea för lager motsvarande 20 % av fastighetsarean (e 2). Bebyggelsen får uppföras i högst en våning. Vind får inte inredas härutöver. Entrésolplan får inrymmas för högst 10% av byggnadsarean (v 1). Högsta byggnadshöjd är 7,0 meter. Byggnadshöjden får dock uppgå till 10 meter för mindre byggnadsdelar, t.ex. entréparti. Minsta respektive största tillåtna taklutning är grader. Minsta fastighetsstorlek är 5000 m 2 vilket medför att fastigheten kan styckas i högst två fastigheter. Gällande bebyggelsens utformning se vidare under avsnittet gestaltning. Erforderliga slänter ska ligga innanför fastighetsgräns. Gestaltning Planområdet kommer att ligga relativt exponerat mot riksväg Fjällvägen då planområdet ligger högre jämfört med omgivande myrmark och vegetationen längs Fjällvägen är relativt gles undantaget närmast cirkulationen. Särskild omsorg krävs därför vid utformning av ny bebyggelse som exponeras mot Fjällvägen när det gäller byggnaders arkitektoniska utformning, materialval, färgsättning etc. Samråd ska ske med byggnadsnämnden i dessa frågor i samband med bygglovprövning. Vy från Fjällvägen där planområdet/åsen framträder i bakgrunden. 9 (19)

11 Trafik Bebyggelse bör förläggas på ett sådant sätt att insyn mot upplagsytor eller dyl. som kan upplevas störande i fjällmiljön minimeras. Gällande bebyggelsens gestaltning har planbestämmelser införts som anger att framträdande delar av fasader ska till största del vara av trä, fasadkulörer ska vara mörka och matta och att takmaterial ska vara matta (f 1, f 2). Med framträdande avses fasaddelar som är framträdande för besökare till området och för trafikanter längs omkringliggande vägnät. Trafikmatning Tillfart till området är tänkt att ske från Färdsjövägen som ansluter till cirkulationsplatsen på Fjällvägen. Infarten planeras att förläggas norr om infarten till Sälfjällets återvinningscentral där marknivåerna är som mest gynnsamma. Färdsjövägen med planområdet till vänster i bild och infarten till Sälfjällets återvinningscentral till höger i bild. 10 (19)

12 Gemensamhetsanläggning Fastighet som skapas inom planområdet ansluts till Västra Sälen ga:27 för Färdsjövägen då denna behöver nyttjas för att nå den allmänna vägen Fjällvägen/väg 66. Detaljplanen kan föranleda justering av andelstal i gemensamhetsanläggningen. Nybildad fastighet kommer att erhålla andelstal i ga:27 i samband med avstyckning. Exploatören initierar och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar. Parkering Kollektivtrafik Bebyggelsen inom planområdet föreslås ha sina parkeringsplatser inom kvartersmark. Behovet av parkeringsplatser för sällanköpshandel och lager bedöms uppgå till mellan 5-10 platser/1000 m 2 för handel av sällanköpstyp/lager. Det resulterar i ett behov av totalt ca parkeringsplatser om hela byggrätten nyttjas. Reguljär busstrafik trafikerar Lindvallen under vintersäsong av busslinje mellan Sälenfjällen och Malung. Bussen angör som närmast Wasastugan, ca 500 meter söder om planområdet. Närmaste internationella flygplats är Scandinavian Mountains Airport mellan Hundfjället och Rörbäcksnäs och närmaste regional flygplats ligger i Mora. Störningar Rv66 Farligt gods/ Riskanalys Rv 66/Fjällvägen utgör rekommenderad led för transporter av farligt gods. WSP har tagit fram en detaljerad riskbedömning, daterad , för nu aktuell detaljplan. Nedan sammanfattas resultatet från riskbedömningen. Söder om planområdet löper väg 66 som är primär transportled för farligt gods. Kortaste avstånd mellan planerad bebyggelse och farligt godsled var vid framtagande av riskbedömningen ca 35 meter. Efter att riskbedömningen färdigställts har planområdets avgränsning förändrats. Kortaste avstånd mellan planerad bebyggelse och väg 66 är nu ca 70 meter. Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från farligt godsled. Med anledning av Länsstyrelsens 11 (19)

13 Teknisk försörjning krav har en riskbedömning upprättats. De risknivåer som uppskattats för planerad exploatering inom planområdet betraktas som acceptabla med avseende på farligt godstransporter på väg 66. Detta beror huvudsakligen på att antalet transporter är lågt, att byggnader inom planområdet uppförs med ett skyddsavstånd om ca 35 meter till (nu justerat till 70 meter) vägen samt att persontätheten är relativt liten nära väg. Planerad bebyggelse uppfyller även Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskrivna bebyggelsefria område om 30 meter från farligt godsled. I riskbedömningen anges att befintligt dike mellan väg och planområde ska bibehålls, eftersom delar av planområdet ligger lägre än vägen, för att förhindra att läckage av brandfarliga vätskor sprids närmre den planerade bebyggelsen. Vidare anges att utrymningsmöjligheter i riktning bort från väg 66 ska tillses för den planerade bebyggelsen. Med tanke på att avståndet mellan planerad bebyggelse och väg 66, efter att utredningen färdigställts, fördubblats till som minst ca 70 meter, bedöms inte som nödvändigt att ange krav på utrymningsväg som vänder sig i riktning bort från väg 66. Vatten och avlopp Ett planeringsdokument Vattenförsörjning i Sälenfjällen ur ett planperspektiv Riktlinjer har tagits fram av Malung-Sälens kommun i samråd med Länsstyrelsen. Dokumentet syftar till att fungera som underlag såväl vid kommunens hantering av detaljplaner i Sälenfjällen samt vid Länsstyrelsens granskning av dessa planer. I dokumentet anges riktlinjer för olika delområden. För varje aktuell detaljplan ska områdestyp definieras. Riktlinjerna är inte juridiskt bindande utan är avsedda som vägledning hur detaljplanearbetet ska hanteras i kommunen. Planområdet ligger i Lindvallen inom område Typ 7 i Vattenförsörjning i Sälenfjällen ur ett planperspektiv Riktlinjer. I riktlinjerna beskrivs området enligt följande: 12 (19)

14 Området försörjs med enskild vattentäkt där några problem med vattentillgång eller vattenkvalitet ej påvisats. Kommunalt övertagande planeras. Så snart utbyggnad av nytt vattenverk i Sälens by skett enligt VA Översikt Sälenfjällen, ska Lindvallens verksamhetsområde i sin helhet anslutas till allmän vattenförsörjning. Lindvallens egna vattennät har övertagits av VAMAS och anslutits till allmänt vattenverk i Sälens by. Planläggning kan därför genomföras i normal omfattning och något hinder mot att anta detaljplanen ur vattenförsörjningssynpunkt bedöms därmed ej föreligga. Vattenförbrukningen för handel/verksamhet/lager beräknas uppgå till ca 0,5-1 m 3 /dygn baserat på vattenförbrukning i andra handels- och verksamhetsområden, vilket är betydligt mindre vatten jämfört med boende. Ca 1 m 3 förbrukning bedöms motsvara en förbrukning för ca 7 boendegäster (150l/dygn). Nu aktuellt planförslag bedöms motsvara en avloppsbelastning på ca 500 BOD7 (5 PE) vid full utbyggnad. Sälfjällets reningsverk bedöms ha kapacitet för att ta emot den mindre mängd spillvatten som utbyggnad av föreslagen detaljplan medför. VAMAS kommer att äga spillvattenledningsnätet fram till fastighetsgränser (tomtgränser) i området eftersom planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för kommunalt spillvatten. Anslutningspunkt med servisventil och spol- alt. tillsynsbrunn placeras 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Brunnar och ventiler markeras ut enligt kommunens standard. Serviser för vatten och spillvatten finns utbyggt fram till planområdets sydöstra del. Vatten- och spillvattenledningar berör planområdets östra och norra delar och u-områden har utlagts för dessa. En VA-karta finns framtagen av Mavacon AB. 13 (19)

15 Dagvatten El Dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet i så stor utsträckning som möjligt. Förutsättningarna är goda för lokalt omhändertagande av dagvatten eftersom planområdet är stort i förhållande till byggrätt. Utrymme bedöms därmed finnas att fördröja dagvatten inom planområdet för att därefter infiltrera i omgivande naturmark. Det dagvatten som lämnar fastigheten ska vara rent. Planområdet kommer att anslutas till Malungs Elnät AB: s nät. Ett ställverk ligger öster om planområdet och Färdsjövägen. Luftledningar berör planområdets östra delar närmast Färdsjövägen och som planeras att markförläggas. u-område har utlagts för dessa. Luftledningar löper längs Färdsjövägen/planområdets östra delar. Värme Uppvärmning av ny bebyggelse inom planområdet avses ske med vattenburet system. Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem anpassade till förnyelsebar energi användas. Enligt Miljöbalken 1 kap 1 samt 2 kap 5 ska samtliga verksamheter hushålla med energi. I första hand ska förnybara energikällor användas. Avfall Planen ligger inom område med kommunal avfallshantering. VAMAS föreskrifter om avfallshantering ska följas. Avfallshantering planeras att ordnas inom planområdet för verksamheten. 14 (19)

16 Sälfjällets återvinningscentral ligger ca 250 meter öster om planområdet. Brandskydd Planområdet ligger inom mindre än 10 min insatstid från räddningsstation i Lindvallen. Åtkomsten för räddningsfordon till byggnadsdel där utrymning kan behöva ske får inte överskrida 50 m gångavstånd. Detta avstånd gäller även transport av bärbar utrustning. Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms i samband med bygglov och bygganmälan. I övrigt ska det omarbetade avsnittet, 5, i Boverkets byggregler beaktas vad gäller byggnadens tekniska utförande. Vidare ska en byggnad kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplanen omfattar inte verksamheter eller åtgärder som anges i MKB-förordningens bilaga 3. Däremot omfattar kommande detaljplan mark som tas i anspråk för verksamhet som räknas upp i 4 kap. 34 plan- och bygglagen (PBL), dvs sammanhållen bebyggelse. Bedömning om behov av miljöbedömning för kommande detaljplan ska därför göras med beaktande av kriterierna i 5 miljöbedömningsförordningen. Områdets egenskaper Planområdet är beläget ca 100 meter norr om Fjällvägen i Lindvallen, väster om infarten till Sälfjällets återvinningscentral. Planområdet gränsar i norr mot skogsmark, i väster mot myrmark, i söder mot skogs- och myrmark och i öster mot Färdsjövägen. Det föreslagna planområdet ligger utanför detaljplanelagt område. Marken inom planområdet består av en moränås som nyligen kalavverkats och där naturvärden saknas. Åsen ligger som högst i planområdets västra delar ca 577 möh och sluttar sedan österut ner mot Färdsjövägen till nivån ca 572 möh. Myrmark som omgärdar åsen i väster och söder ligger på nivån ca 575 möh i väster och sluttar sedan åt sydost ner till ca 571 möh. 15 (19)

17 Karaktäristiska egenskaper för de verksamheter, anläggningar och åtgärder som planen avser att medge Detaljplanens tänkbara effekter Detaljplanens konsekvenser och inverkan på miljön Detaljplanen syftar till att möjliggöra en handels- och verksamhetsetablering ca 100 meter norr om Fjällvägen i Lindvallen, väster om infarten till Sälfjällets återvinningscentral. Tillfart till området är tänkt att ske från Färdsjövägen som ansluter till cirkulationsplatsen på Fjällvägen. Handel och verksamheter inom det framtida området är tänkt att inriktas mot de behov som finns för Sälenfjällens turister i form av handel med skrymmande sällanköpsvaror som t.ex. byggvaror, möbler och fritid samt verksamheter och service med begränsad omgivningspåverkan. Den nya handels- och verksamhetsfastigheten medför att trafiken kommer att öka inom planområdet med omgivningar. Ökningen bedöms komma att uppgå till ca 400 fordon/ medeldygn baserat på ett genomsnitt av schablonvärden för handel/småindustri/lager. Detaljplanens påverkan på omgivningen bedöms inte vara av den grad att en separat miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4:34 behöver upprättas. Nedan beskrivs konsekvenserna av planes genomförande, för att belysa hur exploateringen enligt den aktuella detaljplanen direkt eller indirekt påverkar olika förhållanden. Naturmiljö Planområdet har nyligen kalavverkats och saknar därmed naturvärdesbärande element. Planområdet gränsar i söder och väster till öppen myrmark. Området som föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse inrymmer inga utpekade naturvärden eftersom myrmarken undvikits vid avgränsningen av planområdet. Exploateringen bedöms därmed inte innebära någon negativ påverkan på värdefull naturmiljö. Trafik Planförslaget beräknas medföra en ökning av trafik motsvarande ca 400 fordon/medeldygn, framräknat med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Vid stugbytardagar i fjällen uppstår under högsäsong tidvis köbildning längs Fjällvägen. Nu aktuell exploatering bedöms inte nämnvärt påverka denna situation då besök till planområdets etablering främst bedöms ske vid andra tidpunkter 16 (19)

18 PLANGENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor än under stugbytardagar. Vägnätet bedöms därmed ha kapacitet att hantera den tillkommande trafiken. Inga miljökvalitetsnormer eller riktvärden för buller bedöms överskridas vid ett genomförande av planen. Effekter under byggtiden Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende, främst i form av buller. Dessa störningar bedöms bli förhållandevis begränsade eftersom byggnationerna främst sker under lågsäsong då fritidsbebyggelse är lågt nyttjad och avståndet mellan planområdet och fritidsbebyggelse är stort. Planprocessen Huvudman Genomförandetid Markägoförhållanden Avtal Detaljplanen beräknas gå ut på samråd hösten 2020 och granskning vintern 2020 för att kunna antas under första kvartalet Exploatören ansvarar för utbyggnad av planområdets kvartersmark. Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Planområdet ligger inom del av fastigheten Västra Sälen 7:186 som ägs av Dalaborgen AB. I de fall reglering av ekonomiska mellanhavanden för genomförandeåtgärder krävs, kommer exploatören att teckna erforderliga avtal med berörda parter. VA-avtal ska tecknas mellan VAMAS och exploatör innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 17 (19)

19 Ansvarsfördelning Teknisk försörjning Exploatören bygger ledningar för teknisk försörjning inom planområdet. Bebyggelsen kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. Dagvatten hanteras lokalt. Inget dagvattennät planeras byggas inom planområdet. Samordning mellan exploatören och VAMAS förutsätts ske vad gäller anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät. Kostnadsåtaganden, tidpunkter för olika slags anläggningsarbeten, krav på ritningar, besiktningar av utförda anläggningar m.m. förutsätts regleras i erforderlig mån i avtal mellan VAMAS och exploatören. Kvartersmark Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad av planområdets kvartersmark. Fastighetsrättsliga frågor Gemensamhetsanläggning Fastighet som skapas inom planområdet ansluts till Västra Sälen ga:27 för Färdsjövägen då denna behöver nyttjas för att nå den allmänna vägen Fjällvägen/väg 66. Detaljplanen kan föranleda justering av andelstal i gemensamhetsanläggningen. Nybildad fastighet kommer att erhålla andelstal i ga:27 i samband med avstyckning. Exploatören initierar och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar. Fastighetsbildning Lantmäterikostnader Fastighetsredovisning, grundkarta Planområdet kan efter utbyggnad komma att fastighetsbildas till högst två nya fastigheter genom avstyckning från del av Västra Sälen 7:186. Exploatören initierar och står för lantmäterikostnader i samband med utbyggnad av planområdet. En grundkarta och fastighetsförteckning har upprättats av Malung-Sälens kommun. Dessa handlingar ligger som grund för samråd och granskning. 18 (19)

20 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planförslaget har upprättats av Planeringsarkitekt Marina Fyhr på uppdrag av Dalaborgen AB. Under planarbetets gång har samråd skett med planarkitekt Matilda Bolin på Malung-Sälens kommun. Mavacon AB i Falun Marina Fyhr Planeringsarkitekt Instans Datum Beslut om samråd MSN Antagen Vunnit laga kraft 19 (19)

Detaljplan för Mottagningsstation Lima Besparingsskog 1:11 och s:1

Detaljplan för Mottagningsstation Lima Besparingsskog 1:11 och s:1 Detaljplan för Mottagningsstation Lima Besparingsskog 1:11 och s:1 Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i oktober 2017 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2017-02-15 Antagen

Läs mer

Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

Malung-Sälens kommun, Dalarnas län PLANOMRÅDE Detaljplan för VÄSTRA SÄLEN 6:54 OCH 4:42, FÄBODVÄGEN I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad Detaljplan för VÄSTRA SÄLEN 6:54 OCH 4:42, FÄBODVÄGEN I LINDVALLEN Malung-Sälens

Läs mer

PLANOMRÅDE SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TOMTER VID SELVÄGEN I LINDVALLEN. Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Upprättad

PLANOMRÅDE SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TOMTER VID SELVÄGEN I LINDVALLEN. Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Upprättad PLANOMRÅDE SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för TOMTER VID SELVÄGEN I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad Detaljplan för TOMTER VID SELVÄGEN I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

Läs mer

INOM VÄSTRA SÄLEN 12:3 M.FL. I LINDVALLEN

INOM VÄSTRA SÄLEN 12:3 M.FL. I LINDVALLEN PLANOMRÅDE Detaljplan för LÄGENHETER INOM VÄSTRA SÄLEN 12:3 M.FL. I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad Detaljplan för LÄGENHETER INOM VÄSTRA SÄLEN 12:3 M.FL I LINDVALLEN Malung-Sälens

Läs mer

Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

Malung-Sälens kommun, Dalarnas län PLANOMRÅDE Detaljplan för LÄGENHETER INOM VÄSTRA SÄLEN 12:3 M.FL. I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad Detaljplan för LÄGENHETER INOM VÄSTRA SÄLEN 12:3 M.FL I LINDVALLEN Malung-Sälens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Wennerbergsvägen SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Handlingsförteckning Detaljplanen består av följande

Läs mer

Detaljplan för personalbyggnad del av Östra Sälen 8:12

Detaljplan för personalbyggnad del av Östra Sälen 8:12 Detaljplan för personalbyggnad del av Östra Sälen 8:12 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i februari 2018 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2018. Instans Datum Beslut om samråd BN 20170215

Läs mer

PLANOMRÅDE ANTAGANDEHANDLING

PLANOMRÅDE ANTAGANDEHANDLING PLANOMRÅDE ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för TOMTER VID SELVÄGEN I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad Detaljplan för TOMTER VID SELVÄGEN I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas

Läs mer

PLANOMRÅDE GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för TOMTER INOM TIMMERBYN TOP. Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Upprättad

PLANOMRÅDE GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för TOMTER INOM TIMMERBYN TOP. Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Upprättad PLANOMRÅDE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för TOMTER INOM TIMMERBYN TOP Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad Detaljplan för TOMTER INOM TIMMERBYN TOP Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1

Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1 Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1 Kalix kommun Norrbottens län Samrådshandling juni 2019 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och huvuddrag... 2 Plandata... 2 Planområdets läge och areal... 2

Läs mer

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i juni 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2013-08-28 Beslut om granskning Antagen Vunnit laga

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING 2014-12-17. Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING 2014-12-17. Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Gustafs-Källberget 3:13 och 3:14 mm i Säters kommun, Dalarnas län. ANTAGANDEHANDLING Laga kraft

PLANBESKRIVNING. Gustafs-Källberget 3:13 och 3:14 mm i Säters kommun, Dalarnas län. ANTAGANDEHANDLING Laga kraft Detaljplan för Gustafs-Källberget 3:13 och 3:14 mm i Säters kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Laga kraft 2007-12-10 HANDLINGAR Detaljplanen består av en karta i skala 1:1000, vilken

Läs mer

Detaljplan för FUCHSIAN 6

Detaljplan för FUCHSIAN 6 1(11) Granskningshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för FUCHSIAN 6 1 (11) 2(11) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fastighetsreglering där fastigheten kan delas

Läs mer

INOM DEL AV VÄSTRA SÄLEN 7:186 OCH 5:554 I LINDVALLEN

INOM DEL AV VÄSTRA SÄLEN 7:186 OCH 5:554 I LINDVALLEN PLANOMRÅDE SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER INOM DEL AV VÄSTRA SÄLEN 7:186 OCH 5:554 I LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad Detaljplan för BOSTÄDER INOM DEL AV VÄSTRA SÄLEN 7:186

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl.

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Antagen SBN 2011-05-24, 94 Laga kraft 2011-06-24 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för del av Kv. Aktören m. fl., Lidköpings kommun Detaljplan för del av kv.

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning. Dnr: 2019/361

Plan- och genomförandebeskrivning. Dnr: 2019/361 o KommunGIS juli 8, 2019 Dnr: 2019/361 Plan- och genomförandebeskrivning Credits not available. 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1:500 Ändring av Detaljplan för Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 m fl. Samrådshandling,

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 52 Antagen Vunnit laga kraft SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun. Granskningshandling 1(7) PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1 Katrineholms kommun GRANSKNINGSHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för BRF Vintergatan 1

Detaljplan för BRF Vintergatan 1 1(11) Detaljplan för BRF Vintergatan 1 UTLÅTANDE April 2017 I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband med samråd (21 december 2016 16 januari 2017) samt granskning (21 februari

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad GRANSKNINGSHANDLING Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-11-17 GRANSKNINGSHANDLING Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse

Läs mer

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Läsanvisning Röd text - förslag på

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr:

ANTAGANDEHANDLING Dnr: ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2006-1013-211 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av KV ÖRJAN Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Solvarbo 19:18 mm. ANTAGANDEHANDLING Laga kraft Detaljplan för. i Säters kommun, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING. Solvarbo 19:18 mm. ANTAGANDEHANDLING Laga kraft Detaljplan för. i Säters kommun, Dalarnas län Detaljplan för Solvarbo 19:18 mm ANTAGANDEHANDLING Laga kraft 2008-04-16 i Säters kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av en karta i skala 1:1000, vilken också redovisar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län Detaljplan för Detaljplan för Sävast 23:163, Sävast 23:11, samt Sävast 23:12 och Sävast

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Torglägenheterna

Detaljplan för Torglägenheterna 1(13) Detaljplan för Torglägenheterna UTLÅTANDE Juni 2017 I detta utlåtande redovisar de yttranden som framkommit i samband med samråd (2 februari 23 februari 2017) samt granskning (31 maj - 21 juni 2017)

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Datum 2017-08-30 Diarienummer 2017-000326 1(8) Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplanen för Morgårdshammars kiosk handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap.

Detaljplanen för Morgårdshammars kiosk handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planens syfte och huvuddrag sid. 2 2. Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken sid. 2 3. Plandata sid. 2 4. Tidigare ställningstagande sid. 3 5. Förutsättningar och förhållanden

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av fem fritidstomter samt en tomtplats för kontor.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av fem fritidstomter samt en tomtplats för kontor. 1 (6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20:1 Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad i augusti 2013 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna är följande: - Plankarta

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2011-09-05, rev 2011-12-12 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för del av fastigheten Oxhalsö 2:112 i Blidö församling Dnr 11-30.214 Ks 11-69

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-12-10 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län

Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län Dnr 788/2017-PDP GRANSKNINGSHANDLING Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län 1 HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Ändring av planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för VÅFFELSTUGA PÅ GUSJÖN 6:57 UTSTÄLLELSEHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för VÅFFELSTUGA PÅ GUSJÖN 6:57 UTSTÄLLELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för VÅFFELSTUGA PÅ GUSJÖN 6:57 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i januari 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Bygg-Teknik i Malung AB UTSTÄLLELSEHANDLING. /Karl-Erik Sigfrids/

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 ANTAGANDEHANDLING 160302 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Ändring av byggnadsplan för Köpmanholmsområdet å Norra delen av Yxlan, avseende fastigheten Yxlö 2:174 Dnr 14-2290.214 Ks 14-2073.214 ÄNDRING

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till detta planförslaget

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för GAMMELGÅRDEN (Västra Sälen 5:117 och 5:34) Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för GAMMELGÅRDEN (Västra Sälen 5:117 och 5:34) Malung-Sälens kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för GAMMELGÅRDEN (Västra Sälen 5:117 och 5:34) Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till. planbeskrivning. Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m.fl. ANTAGANDEHANDLING 1(10) tillhörande ändring av OBS!

Tillägg till. planbeskrivning. Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m.fl. ANTAGANDEHANDLING 1(10) tillhörande ändring av OBS! Tillägg till 1(10) planbeskrivning tillhörande ändring av OBS! Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m.fl. inom Östra Husby i Norrköpings kommun den 17 maj 2018 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2018-09-18, 190

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Enbacka skola (Enbacka 13:1 mm), Gustafs

Enbacka skola (Enbacka 13:1 mm), Gustafs Detaljplan för Enbacka skola (Enbacka 13:1 mm), Gustafs i Säters kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING Laga kraft 2010-12-07 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av en plankarta i skala 1:1000,

Läs mer

Tillägg till Plan- och genomförandebeskrivning

Tillägg till Plan- och genomförandebeskrivning Tillägg till Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län MOB 2016-423 Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-14

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 00/01 BESLUT OM DETALJPLANEN. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden Betygar: Ingvar Jälén

PLANBESKRIVNING DP 00/01 BESLUT OM DETALJPLANEN. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden Betygar: Ingvar Jälén 1262-DP 00/01 BESLUT OM DETALJPLANEN Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2000-05-23 81 Betygar: Ingvar Jälén Laga kraft 2000-06-21 Detaljplan för PLANBESKRIVNING 2000-05-23 Detaljplan för PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Långtradaren 6 inom arbetsplatsområdet Islingby i Borlänge kommun, Dalarnas län. Planbeskrivning. upprättad i januari 2016

Detaljplan för Långtradaren 6 inom arbetsplatsområdet Islingby i Borlänge kommun, Dalarnas län. Planbeskrivning. upprättad i januari 2016 Diarienr Plan nr 2915/37019 582 Antagande 2016-08-29 BN Laga kraft 2016-09-23 inom arbetsplatsområdet Islingby i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i januari 2016 HANDLINGAR Planhandlingarna består

Läs mer

DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för fastigheten Kulltorp 1:18 i Gnosjö kommun , Redaktionellt ändrad

DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för fastigheten Kulltorp 1:18 i Gnosjö kommun , Redaktionellt ändrad Detaljplan för fastigheten Kulltorp 1:18 i Gnosjö kommun DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING 2009-09-30, Redaktionellt ändrad 2010-02-02 Planen antagen 2009-02-23 Laga kraft 2010-03-25 Genomförandetiden slutar

Läs mer

Detaljplan för Lofsdalen 1:287

Detaljplan för Lofsdalen 1:287 Härjedalens kommun, Jämtlands län Upprättad 07--8 Samråd 08-0-3-08-0-4 Granskning 08-03- - 08-04-03 Antagen 08-0-7 Laga kraft 08-06-08 Planförfattare: Ulf Alexandersson Arkitekt SAR/MSA PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, och fastighetsförteckning. 1 ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2006-1014-211 PLANBESKRIVNING SOLDALEN 7 Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Figur 1. Översiktsbild som redovisar planområdets läge i förhållande till Smedjebackens tätort

Figur 1. Översiktsbild som redovisar planområdets läge i förhållande till Smedjebackens tätort Figur 1. Översiktsbild som redovisar planområdets läge i förhållande till Smedjebackens tätort PLANBESKRIVNING Detaljplan för Morgårdshammars kiosk Smedjebackens kommun, Dalarnas län Upprättad: 2016-05-25

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun D 1 (7) Datum 2018-06-27 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av VÄSTRA NÄTTRABY 6:17 m.fl., Nättraby Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 4763/06

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av VÄSTRA NÄTTRABY 6:17 m.fl., Nättraby Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 4763/06 Detaljplan för del av VÄSTRA NÄTTRABY 6:17 m.fl., Nättraby Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 4763/06 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av Bp 12 för Vålan

Upphävande av Bp 12 för Vålan Samrådshandling Dnr: MK BN 2017/00958 Färnäs, Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING September 2018 Handlingar Planbeskrivning Gällande detaljplan Bp 12 Övriga handlingar Fastighetsförteckning med registerkarta

Läs mer

Datum PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Antagen av Bygg- och miljönämnden: Laga kraft:

Datum PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Antagen av Bygg- och miljönämnden: Laga kraft: 1 (6) Datum 2015-10-07 Detaljplan för Ås-Hov 1:49 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Antagandehandling Antagen av Bygg- och miljönämnden: 2015-10-29 123 Laga kraft: 2015-11-25 Krokoms

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för del av Grängshammar 1:2 ANTAGANDEHANDLING Laga kraft 2010-12-14 i Säters kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av en karta i skala 1:1 000, vilken också redovisar

Läs mer

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan Samhällsbyggnadskontoret Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan Småindustri, Handel Kiruna kommun Norrbottens län Upprättad i december

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Huden 1, Huden 2, Huden 3, Grönland 61:7 samt del av Grönland 61:4

Upphävande av detaljplan för Huden 1, Huden 2, Huden 3, Grönland 61:7 samt del av Grönland 61:4 Upphävande av detaljplan för Huden 1, Huden 2, Huden 3, Grönland 61:7 samt del av Grönland 61:4 Malung-Sälens kommun KS/2017:99 Planbeskrivning Antagandehandling PLANBESKRIVNING Upprättad 2019-04-25 Malung-Sälens

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser Planbeskrivning

HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-10 PLANBESKRIVNING Detaljplan för industrihuset, del av Fabriken 6 Säters kommun, Dalarnas län HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta,

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer