Rapport. efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningarna för vuxna vid vuxenutbildningen Centrum Vux i Haninge kommun. Rapport.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningarna för vuxna vid vuxenutbildningen Centrum Vux i Haninge kommun. Rapport."

Transkript

1 Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningarna för vuxna vid vuxenutbildningen Centrum Vux i Haninge kommun

2 1 (11) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om lärlingsutbildningarna i Haninge kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod och material Inledning Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom lärlingsutbildningen för vuxna och i de fall det på skolorna finns lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna, även för denna, under våren och hösten Granskningen vid vuxenutbildningen, Centrum Vux i Haninge kommun, ingår i detta projekt. Vid tillfället för granskningen i Haninge kommun, finns en elev som går lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. Centrum Vux i Haninge kommun besöktes den 4-5 september Ansvariga inspektörer har varit utredarna Kjell Gyllenswärd och Peter Holmberg. I denna rapport redovisar inspektörerna sina iakttagelser, analyser och bedömningar. Förutom en redogörelse av kvalitetsgranskningens resultat ges även en kort beskrivning av granskningens syfte, frågeställningar och genomförande. Skolinspektionen genomför kvalitetsgranskningen av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna av ytterligare 15 utbildningsanordnare. När kvalitetsgranskningen är avslutad i dess helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. För de skolor som ingått i granskningen ger rapporten en referensram och en möjlighet till jämförelse med förhållanden på andra skolor. Det enskilda beslutet kan därmed sättas in i ett större sammanhang.

3 2 (11) Bakgrundsuppgifter om Vuxenutbildningen Centrum Vux i Haninge kommun startade under hösten 2011 lärlingsutbildning för vuxna, med för närvarande 23 elever. Tilldelningen av lärlingsplatser med statsbidrag omfattar dock endast elva heltidsplatser. Av de 23 eleverna går åtta elever utbildningen med huvudsaklig studieinriktning florist verksamhetspoäng, sex elever går huvudsaklig studieinriktning bageri/konditori 900 verksamhetspoäng, sju elever går huvudsaklig studieinriktning barnskötare 850 verksamhetspoäng och en elev går huvudsaklig studieinriktning äldreomsorg tre terminer särskild utbildning för vuxna. Elevernas arbetsplatsförlagda del av utbildningen omfattar 80 procent och bedrivs under fyra dagar per vecka medan den skolförlagda delen omfattar 20 procent och bedrivs under en dag per vecka. Lärlingsutbildningen för vuxna i Haninge kommun är organiserad i en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd, med en rektor och biträdande rektor inom vuxenutbildningen Centrum Vux. Operativt ansvariga för lärlingsutbildningarna för vuxna är utbildningsledare för respektive inriktning samt studie- och yrkesvägledare. Lärlingsutbildningen för barnskötare är utlagd på entreprenad till företaget ELVIRA Kunskapsutveckling. Platsen äldreomsorg särskild utbildning för vuxna köps genom avtal från Stockholms kommun. Dessutom har en plats för utbildning till VVS-montör köpts från Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm, men den eleven har nu övergått till ett anställningsavtal som företagslärling. Lärlingsutbildningarna för vuxna i Haninge kommun är knutna till ett regionalt lärlingsråd som omfattar lärlingsutbildningarna för vuxna i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. I det regionala lärlingsrådet ingår branschrepresentanter för florister men inte för inriktningarna bageri/konditori och barnskötare och inte heller representanter för fackliga organisationer och elever. Som representanter för vuxenutbildningen ingår utbildningsansvariga från de tre kommunerna. Vid besöket i Haninge kommun genomfördes fyra arbetsplatsbesök inom lärlingsutbildningarna för vuxna. Vid arbetsplatsbesöken gjordes intervjuer med elever och handledare samt observationer av elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Intervjuer genomfördes även med ansvarig rektor, biträdande rektor, utbildningsledare, lärare samt studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen Centrum Vux. Ordförande från det regionala lärlingsrådet hade förhinder och har fått besvara frågor skriftligen. Representant från Arbetsförmedlingen är kallad till intervju men meddelar kort innan mötet att de har förhinder.

4 3 (11) Resultat av granskningen 1. Planering av lärlingsutbildning 1.1 Skolans organisering av lärlingsutbildningarna I förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildning, anges att lärlingsutbildningarna ska planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med andra företag och organisationer som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för. Det ska också finnas ett lärlingsråd eller liknade funktion för samråd mellan utbildningens företrädare och arbetsmarknadens organisationer. Lärlingsrådet ska ge förslag om vilken eller vilka arbetsplatser som ska ingå i den arbetsplatsförlagda delen av undervisningen. Vidare ska huvudmannen säkerställa att yrkeslärare och handledare har den kompetens som krävs för uppdraget och att APL-perioderna följs upp. Av skollagen framgår att huvudman och rektor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling även under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. I intervju med rektor och biträdande rektor för Centrum Vux i Haninge kommun framkommer att det saknas ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i planeringen av lärlingsutbildningarna för vuxna. Man refererar till ett enda möte och där Arbetsförmedlingen endast förespråkade lärlingsutbildning inom bageri/konditori och utbildning till legitimerade yrken. Biträdande rektor berättar i intervju att det finns ett utvecklat samarbete i vuxenutbildningsfrågor mellan Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner, kallat Östra spåret. Centrum Vux i Haninge kommun informerar om lärlingsutbildningarna via webb och studievägledning. Barnskötarutbildningen tillkom efter starka önskemål från de som ville gå utbildningen och för att den leder till arbete i regionen, trots att Haninge kommun säger sig inte vilja anställa barnskötare. Ett par av eleverna på lärlingsutbildningen till barnskötare berättar att de går lärlingsutbildningen som ett steg för att söka vidare till förskollärarutbildning. Tidspress vid utbildningens start gjorde att Centrum Vux valde att lägga ut barnskötarutbildningen på entreprenad. För utbildningarna till florist och bagare/konditor har kommunen utifrån tidigare yrkesutbildningar ett väl upparbetat kontaktnät med lämpliga arbetsplatser för APL och det var därför, enligt rektor, naturligt att fortsätta med dessa i form av lärlingsutbildning för vuxna. I många fall har också elever själva gett förslag på lämpliga arbetsplatser. Biträdande rektor berättar att det också har funnits tankar på en lärlingsutbildning inom vård och omsorg, men att kommunen för närvarande inte har intresse av detta. I lärlingsutbildningarna för vuxna har Centrum Vux i Haninge kommun och ELVIRA Kunskapsutveckling yrkeslärare med erfarenhet från arbetslivet, men

5 4 (11) som saknar lärarbehörighet för de kurser de undervisar i, förutom kursen kommunikation för barnskötare där behörig lärare genomför undervisningen. Handledare utses på respektive arbetsplats i samråd med skolans utbildningsledare. I intervju med rektor, biträdande rektor på Centrum Vux och en branschrepresentant i det regionala lärlingsrådet, får inspektörerna en bild av ett lärlingsråd som är nystartat och som arbetar för att bygga upp fungerande arbetsformer. De uppger att lärlingsrådet har haft två möten. En branschrepresentant säger vid intervju att uppdraget framstår som otydligt. Biträdande rektor upplever att företagarna kan vara överbelastade med arbete och inte hinner vara aktiva i lärlingsrådet. I lärlingsrådet saknas representation från branschen vad gäller inriktningarna bageri/konditori och barnskötare, fackliga organisationer och elever. Lärlingsrådet har enligt de intervjuade diskuterat policyfrågor kring vilka krav som ska ställas på företag och arbetsplatser som tar emot lärlingar för APL. De har dock inte fastställt några krav för detta och har heller ingen rutin för att ge förslag till kommunen på vilka arbetsplatser som ska ingå i den arbetsplatsförlagda delen av undervisningen. Biträdande rektorn vid Centrum Vux berättar att det är yrkeslärare tillsammans med studie- och yrkesvägledare som godkänner APL-platserna. De ska besöka APL-platserna innan eleven placeras där och stämma av att handledaren vet vad uppdraget innebär. Yrkesläraren ska tillsammans med handledaren stämma av att alla kursmoment ingår i utbildningen och att man följer den arbetsmiljölagstiftning som finns. I intervju med handledare, elever, rektor, biträdande rektor och utbildningsledare framkommer att lärlingsutbildningarna till florist, bagare/konditor och den särskilda utbildningen för vuxna inom äldreomsorg, har väl fungerande rutiner för kontakter med APL-platserna och för uppföljning och kvalitetssäkring men att det finns vissa brister inom lärlingsutbildningen till barnskötare. Det har enligt biträdande rektorn t.ex. förekommit att material blivit liggande hos förskolechefen och inte nått en av handledarna. Utbildningsledaren för lärlingsutbildningen till florist redovisar ett upplägg med dokumentation och system för utbildningen vad gäller mål, innehåll, kursplaner och checklistor för bedömning av de olika kursmomenten under den arbetsplatsförlagda delen. I intervju med elev och handledare inom lärlingsutbildningen till bagare/konditor framkommer att den utbildningen har motsvarande system. I intervju med utbildningsledaren för särskild utbildning för vuxna inom äldreomsorgen ges också en bild av väl fungerande rutiner och system för uppföljning av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Utbildningsledaren berättar också att tidspressen på arbetsplatsen ibland kan begränsa elevens möjligheter till inlärning av vissa moment, men att man då gör mer av de momenten inom den skolförlagda delen. I intervju med handledare för lärlingsutbildningen till barnskötare framkom önskemål om bättre information från skolan om utbild-

6 5 (11) ningen och vad de arbetsplatsförlagda kurserna omfattar samt tätare besök på APL-platsen från skolan. Eleverna får dock varje vecka med sig uppgifter från skolan som ska göras på APL-platsen och som anknyter till aktuella kursmoment. På en av arbetsplatserna för barnskötarlärlingar uppgav handledarna att de saknade tid för att handleda och stämma av kursmoment med eleverna. Rektor och biträdande rektor förklarar att förskollärare har handledning i sin grundutbildning och att man därför inte sett så stort behov av handledarutbildning för den gruppen. Inom Centrum Vux i Haninge kommun saknas gemensamma riktlinjer för hur lärlingsutbildningarna systematiskt ska följas upp och kvalitetssäkras samt hur man säkerställer att handledarna har den kompetens som krävs för uppdraget. Detta blir därför till stor del beroende av utbildningsledarnas och lärarnas egna initiativ. Eftersom man har flera goda exempel på upplägg av lärlingsutbildningar inom den egna organisationen bör dessa bättre kunna tas tillvara för samtliga lärlingsutbildningar. Av dokumentationen framgår att Centrum Vux i Haninge kommun har en utarbetad plan mot kränkande behandling för läsåret 2012/13. Planen innehåller dock inget om de särskilda förhållanden som kan röra arbetsplatsförlagda utbildningar. I intervju med handledare och elever framgår att de inte har kännedom om vuxenutbildningens plan mot kränkande behandling och vad den innebär. I intervju med biträdande rektorn framkommer att det vid något tillfälle uppstått en incident där en elev upplevt sig kränkt på arbetsplatsen och att man då hanterat det omedelbart genom att eleven fick byta arbetsplats. Skolinspektionen bedömer att för lärlingsutbildningen för vuxna behöver Centrum Vux i Haninge kommun etablera en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen, samt utveckla organisationen i avseende på lärlingsråden. Lärlingsråden behöver innehålla en bredare representation från arbetslivet, utveckla fastare arbetsformer och vara delaktiga i att ge förslag om vilken eller vilka arbetsplatser den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen ska förläggas till. Skolan behöver också arbeta för att höja kompetensen hos yrkeslärare inom lärlingsutbildningen och utveckla rutinerna för att säkerställa handledarnas kompetens. Skolinspektionen bedömer vidare att skolan behöver utveckla riktlinjer för hur lärlingsutbildningarna systematiskt ska följas upp och kvalitetssäkras samt slutligen att skolan behöver utveckla det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och att innehållet i planen mot kränkande behandling blir tydligt för samtliga involverade i utbildningen. 1.2 Skolans planering av den enskilda elevens arbetsplatsförlagda lärande Enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning har rektor ansvar för att varje elev har en individuell studieplan som beskriver elevens utbildningsmål

7 6 (11) och omfattningen av studierna. Planen ska upprättas i samband med att eleven börjar lärlingsutbildningen och revideras vid behov. Enligt förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna, ska rektor även se till att det för varje elev som genomgår en lärlingsutbildning för vuxna upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av kommunen, eleven och företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). I avtalet ska det anges vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Eleven ska också ha möjlighet att göra en validering av tidigare erfarenheter och kunskaper. I intervju med rektor, biträdande rektor samt studie- och yrkesvägledare inom Centrum Vux i Haninge kommun, beskrivs att antagning till lärlingsutbildningarna för vuxna föregås av en informationsträff för de sökande och att man ibland ger en individuell information för att eleverna innan utbildningen ska veta vilka krav som utbildningen och yrket ställer. Antagning av elever görs av studie- och yrkesvägledare tillsammans med rektor på Centrum Vux. Det framkommer också att Haninge kommun i något enstaka fall har validerat elevens tidigare kunskaper. Inom Centrum Vux görs en enklare kartläggning av elevernas mål med studierna, bakgrund, nu-situation, planering och finansiering. Kartläggningsdokumentet benämns studieplan men uppfyller inte författningarnas krav på en individuell studieplan. Inom Centrum Vux i Haninge kommun saknas rutin för att upprätta individuella studieplaner för eleverna. Enligt rektor och biträdande rektor väntar man på allmänna råd från Skolverket. I intervju berättar utbildningsledaren för lärlingsutbildningen till florist, att de vid utbildningens start ger en tre veckors skolförlagd orienteringskurs för att eleverna ska få de basala kunskaper som krävs på APL-platsen och för att skolan ska kunna bedöma elevernas förutsättningar och behov av stöd. Lärlingsutbildningen till florist har förlängts från två till tre terminer efter önskemål, främst från eleverna. I intervju med elever och handledare för lärlingsutbildningen till barnskötare framkommer att eleverna på den utbildningen inte får någon introduktionskurs och att eleverna i vissa fall placeras på arbetsplatsen innan någon ansvarig från skolan har gjort ett besök och bedömt arbetsplatsens lämplighet och att handledaren har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget. Biträdande rektor förklarar det med att det sedan tidigare funnits ett bra samarbete med verksamhetscheferna på de aktuella förskolorna. Av dokumentationen från Haninge kommun framgår att rutinerna för utbildningskontrakt brister genom att det för flera elever saknas färdiga utbildningskontrakt när de påbörjar lärlingsutbildningen. Vid Skolinspektionens besök i Haninge kommun saknades påskrivna utbildningskontrakt för samtliga åtta elever med inriktning florist och tre elever med inriktning bageri/konditori. Utbildningskontrakt upprättas dock för elever och APL-platser, men utbild-

8 7 (11) ningskontrakten saknar en beskrivning av vilka delar av utbildningen som genomförs på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Skolinspektionen bedömer att för lärlingsutbildningen för vuxna behöver Centrum Vux i Haninge kommun utveckla rutiner för lärlingsutbildningen till barnskötare för att säkerställa att handledarna har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget. Skolan behöver också utveckla rutiner så att det för varje elev upprättas en individuell studieplan som innehåller uppgifter om den enskilde elevens utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Vidare behöver skolan utveckla rutiner så att utbildningskontrakten är färdigutformade och påskrivna innan eleverna placeras på sina arbetsplatser och att utbildningskontrakten kompletteras med en beskrivning av vilka delar av utbildningen som genomförs på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att för lärlingsutbildningen för vuxna behöver Centrum Vux i Haninge kommun etablera en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen, samt utveckla organisationen i avseende på lärlingsråden. Lärlingsråden behöver innehålla en bredare representation från arbetslivet, utveckla fastare arbetsformer och vara delaktiga i att ge förslag om vilken eller vilka arbetsplatser den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen ska förläggas till. Skolan behöver också arbeta för att höja kompetensen hos yrkeslärare inom lärlingsutbildningen och utveckla rutinerna för att säkerställa handledarnas kompetens. Skolinspektionen bedömer vidare att skolan behöver utveckla riktlinjer för hur lärlingsutbildningarna systematiskt ska följas upp och kvalitetssäkras samt att skolan behöver utveckla det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och att innehållet i planen mot kränkande behandling blir tydligt för samtliga involverade i utbildningen. Skolinspektionen bedömer slutligen att skolan behöver utveckla sina rutiner för upprättande av individuella studieplaner och utbildningskontrakt, för att verksamheten ska uppfylla författningarnas krav. Genomförande av elevens arbetsplatsförlagda lärande (APL) 2.1 Elevens arbetsplatsförlagda lärande Enligt förordningen ska det finnas en eller flera kursplaner för den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningarna för vuxna. Det är kommunen som efter samråd med lärlingsrådet eller motsvarande funktion beslutar vilka kursplaner som ska tillämpas. Eleven ska ges kunskaper inom yrkesområdet under en handledares ledning på arbetsplatsen. Av dokumentationen framgår att lärlingsutbildningen med inriktning florist omfattar verksamhetspoäng, inriktning bageri/konditori omfattar 900

9 8 (11) verksamhetspoäng och inriktning barnskötare omfattar 850 verksamhetspoäng. Av dokumentation och intervjuer framgår inte att kommunen efter samråd med lärlingsrådet tagit beslut om vilka kursplaner som ska tillämpas. För lärlingsutbildningen till florist får inspektörerna ta del av den dokumentation som elever och handledare får till arbetsplatsen. Den omfattar information om utbildningens mål, handledarens funktion, säkerhetsföreskrifter, kursplaner och checklistor för olika kursmoment som ska gås igenom och bedömas under APL. I intervju med handledare och elev inom lärlingsutbildningen till bagare/konditor framgår att de får god information från skolan om utbildningens mål, kursplaner, bedömning, betyg och de kursmoment som ska ingå. I intervju med handledare för lärlingsutbildningen till barnskötare framkommer att handledarna saknar övergripande information från skolan om utbildningen och att det är genom elevernas veckouppgifter från skolan till den arbetsplatsförlagda delen som de ser vilka kursmoment som ska gås igenom. I intervju med handledare framgår att handledarna inom lärlingsutbildningarna till florist och bagare/konditor får en bra information för sitt uppdrag och har en god fortlöpande kontakt med skolan, medan handledare inom lärlingsutbildningen till barnskötare inte tycker att de får det. De beskriver att de endast fått en kort övergripande information och att skolan inte besökt arbetsplatsen innan lärlingen började där. Under vårterminen har skolan endast gjort ett besök på arbetsplatsen. Handledare till barnskötarlärlingar berättar vidare att eleverna får med sig uppgifter varje vecka som de ska arbeta med under den arbetsplatsförlagda delen, men att man saknar en övergripande bild av lärlingsutbildningen. Skolinspektionen bedömer att Centrum Vux i Haninge kommun behöver utveckla rutinerna kring beslut om vilka kursplaner som ska tillämpas i lärlingsutbildningarna. Skolan behöver vidare utveckla rutiner för uppföljning av elevens arbetsplatsförlagda lärande för lärlingsutbildningen till barnskötare. 2.2 Betygssättning av elevens arbetsplatsförlagda lärande I förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna framgår att läraren i samråd med handledaren ska betygssätta de kurser som eleven deltar i. I förordningen om kommunal vuxenutbildning framgår att betyg ska sättas efter genomförd kurs eller delkurs. Av Lpf 94 framgår att skolan ska sträva efter att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och därmed kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven. De flesta kurser inom lärlingsutbildningarna för vuxna i Haninge kommun påbörjas i samband med utbildningens start och avslutas när utbildningen avslutas. I intervju med elever framkommer att betyg har satts i ett tidigare skede

10 9 (11) för en eller två kortare kurser i samband med att de avslutats. Genom provresultat och regelbunden återkoppling till eleverna under den skolförlagda delen av utbildningen, informeras de om hur de ligger till. I intervju med handledare framgår att handledarna inom lärlingsutbildningarna till florist och bagare/konditor har god kännedom om sin roll som medbedömare av de arbetsplatsförlagda momenten, medan handledare inom lärlingsutbildningen till barnskötare inte tycker att de har det. Skolinspektionen bedömer att Centrum Vux i Haninge kommun måste utveckla rutinerna för bedömning och betygssättning av elevens arbetsplatsförlagda lärande för lärlingsutbildningen till barnskötare. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att Centrum Vux i Haninge kommun behöver utveckla rutinerna kring beslut om vilka kursplaner som ska tillämpas i lärlingsutbildningarna. Skolan behöver vidare utveckla rutiner för uppföljning, bedömning och betygssättning av elevens arbetsplatsförlagda lärande för lärlingsutbildningen till barnskötare, för att verksamheten ska uppfylla författningarnas krav.

11 10 (11) Syfte och frågeställningar Lärlingsutbildning infördes från och med hösten 2011 som ett alternativ för deltagare inom kommunal vuxenutbildning att uppnå en yrkesexamen. Lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning syftar till att ge en utbildning motsvarande den gymnasiala lärlingsutbildningen, men skiljer sig genom att starkare betona individanpassning och flexibilitet. Liksom för övrig vuxenutbildning betonas behovet av individanpassning, bland annat genom upprättandet av en individuell studieplan vilken ska spegla den enskildes behov, önskemål och förutsättningar. För lärlingsutbildningen betonas också vikten av att ta tillvara elevens tidigare erfarenheter och kompetens. Undersökningar visar att förekomsten av validering skiftar mellan kommuner. Det finns signaler på att planeringen av elevens utbildningstid inte sker med utgångspunkt i en bedömning av individens behov och erfarenheter. Lärlingsutbildningen ska planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för. Bristande samverkan mellan skola och det lokala arbetslivet har lyfts fram som ett av de främsta problemen för kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet inom yrkesprogrammen på gymnasiet. För den gymnasiala utbildningen har kvalitetsbrister påvisats i genomförandet avseende bland annat arbetsplatsernas bristande kännedom om kursplanernas mål och innehåll, brister i säkerställande av handledarens kompetens och utbildning och att lärarnas kontakt med handledare och elever varken är systematisk eller tillräcklig. Erfarenheter från lärlingsförsöket visar även att lärlingsråden inte alltid organiseras och arbetar i enlighet med uppdraget. Granskningens syfte är att granska att eleverna inom lärlingsutbildningen för vuxna får den utbildning de har rätt till. Därför ska såväl det faktiska genomförandet av de arbetsplatsförlagda momenten såväl som kommunens och skolans arbete för att säkerställa hela utbildningens kvalitet ingå i granskningen. Följande frågeställningar ska användas för att granska APL inom lärlingsutbildningen för vuxna: 1. Planeras det arbetsplatsförlagda lärandet inom lärlingsutbildningen för vuxna med utgångspunkt i individens behov och erfarenheter? 2. Genomförs det arbetsplatsförlagda lärandet inom lärlingsutbildningen för vuxna i enlighet med författningarnas krav?

12 11 (11) Metod och material Granskningens syfte är att följa utbildning inom vuxenskolans lärlingsutbildning. Granskningen av varje verksamhetsanordnare utgör en fallstudie. Fallstudien genomförs genom att fyra elever från utbildningssamordnaren väljs ut. Eleverna ska företrädelsevis ha olika huvudsaklig studieinriktning som exempelvis Bygg/ Anläggning, Restaurang/Livsmedel, Handel/ Administration, Industri respektive Hantverk. Dessa fyra elever följs sedan utifrån olika kvalitetsaspekter av de krav som styrdokumenten ställer på utbildningen. Underlag för granskningen samlas in genom dokumentanalys, arbetsplatsbesök och intervjuer med elever, yrkeslärare, företrädare för samarbetspartners, ordförande (eller motsvarande) för lärlingsrådet (eller liknande annan organisation), handledare samt med rektor/huvudman som är ansvariga för planeringen och genomförandet av lärlingsutbildningarna. Resultatet från analysen av dokument, observationerna och intervjuerna kommer att sammanställas i ett bedömningsunderlag som kommer att vara underlag för skolbeslut. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten.

Rapport. efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Rapport.

Rapport. efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Rapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om lärlingsutbildningen i Borlänge kommun

Läs mer

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning Missiv Dnr: 01-2012:1073 1 (1) om yrkesutbildning I enlighet med regleringsbrev för Statens skolinspektion 2011 överlämnas härmed bifogade regeringsuppdrag. I detta ärende har generaldirektör Ann-Marie

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2015:04. Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

Sammanfattning Rapport 2015:04. Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott Sammanfattning Rapport 2015:04 Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott Sammanfattning Bland de elever som började gymnasieskolans yrkesprogram 2011, erhöll endast 67 procent en examen vårterminen

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:6484 Skolbeslut för vuxenutbildning efter tillsyn av särvux i Simrishamns kommun Beslut 2011-06-22 1 (9) Dnr 43-2010:6484 Rektorn vid Särvux i Simrishamn Tillsyn i Särvux

Läs mer

Tillsyn av Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun

Tillsyn av Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun eign Skolinspektionen Beslut Nacka kommun Staffan Ström staffan.strom@nacka.se Beslut Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun

Läs mer

Dnr 44-2010:561 2010-05-11. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wäsby Restaurangskola i Upplands Väsby kommun

Dnr 44-2010:561 2010-05-11. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wäsby Restaurangskola i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wäsby Restaurangskola i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Wäsby Restaurangskola 1 (3) Wäsby Restaurangskola AB Kanalvägen 3 A 194 61 Upplands

Läs mer

Kort om gymnasieskolans yrkesexamen

Kort om gymnasieskolans yrkesexamen Kort om gymnasieskolans yrkesexamen Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Hermods AB inom kommunal vuxenutbildning i Helsingborgs kommun.

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Hermods AB inom kommunal vuxenutbildning i Helsingborgs kommun. ein Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Björn Olsson bjom.olsson@helsingborg.se Beslut Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Hermods AB inom kommunal vuxenutbildning i Helsingborgs kommun

Läs mer

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av samtliga skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever. Målet med granskningen är att identifiera vanligt förekommande

Läs mer

Rutin för betygsättning vid icke legitimerad lärares undervisning

Rutin för betygsättning vid icke legitimerad lärares undervisning Rutin för betygsättning vid icke legitimerad lärares undervisning Sektor utbildning Antagen av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-11-09 Samverkad 2015-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Praktiska gymnasiet Stockholm belägen i Stockholms

Läs mer

SKOLFS. Inledande bestämmelser. Introduktionsperioden. Syfte. Utvecklingsavdelningen Charlotte Wieslander. 2011-04-11 1 (7) Dnr 61-2010:1549

SKOLFS. Inledande bestämmelser. Introduktionsperioden. Syfte. Utvecklingsavdelningen Charlotte Wieslander. 2011-04-11 1 (7) Dnr 61-2010:1549 Utvecklingsavdelningen Charlotte Wieslander 1 (7) Dnr 61-2010:1549 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare; beslutade den datum

Läs mer

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44.

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44. 1 Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Fastställd 2015-09-17, 44. 1 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan LM Engströms gymnasium i Göteborg. Skolinspektionen

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan LM Engströms gymnasium i Göteborg. Skolinspektionen Peter Isac Béens Utbildningsstiftelse 2011-06-11 fredrik.sidenvall@li-ne.nu Dnr 44-2010:5379 efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan LM Engströms gymnasium i Göteborg 2011-06-11 1(2) Dnr 44-2010:5379

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning; SFS 2016:458 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2015-02-13 Lichron Teknik AB Rektorn vid Lichron Teknikgymnasium, Värnamo Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Generell beskrivning av skolan och handelsutbildningens utformning I ansökan om certifiering beskriver skolan: Tolkning och kommentarer

Generell beskrivning av skolan och handelsutbildningens utformning I ansökan om certifiering beskriver skolan: Tolkning och kommentarer Kriterietolkningar Generell beskrivning av skolan och handelsutbildningens utformning - den egna verksamheten generellt. Exempel på information som bör finnas med är skolan storlek och upptagningsområde,

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående förskolor i Eskilstuna kommun. Beslut

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående förskolor i Eskilstuna kommun. Beslut Dnr 401-2014:5632 efter kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående förskolor i Eskilstuna kommun 1 (5) Innehåll Inledning Bedömningar Utvecklingsområden Uppföljning Inledning Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Fastebolskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fastebolskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Skolinspektionen Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Anette.Ellis@fogdarod.se Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Prästängsskolans grundsärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Frösunda Omsorg AB Org.nr. 556386-7398 Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Frösunda Omsorg AB 3(7) För att huvudmannen ska kunna ta ansvar för att eleverna i grundsärskolan får en utbildning

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-08-17 U2015/04091/GV Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) I promemorian presenterar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 6 Beslut Skolinspektionen 2014-03-26 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid Kårsta skola jeanette.wass.andersson@vauentuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Kårsta

Läs mer

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända För unga vuxna Vuxenutbildning Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Vuxenutbildning Från 16, 18 eller 20 år (frivillig) Gymnasieskola Ålder 16 20 år (frivillig) Grundskola Ålder

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB ellan -` Skolinspektionen ULNO AB för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av ULNO AB Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2015-02-05 Ridskolan Strömsholm RS AB jamandersson@stromsholm.com Rektorn vid Ridsportgymnasiet Strömsholm becky.evensen@stromsholm.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av

Läs mer

efter tillsyn av Prolympia AB:s grundskolor

efter tillsyn av Prolympia AB:s grundskolor Sammanfattande rapport 2012-04-10 Sammanfattande rapport efter tillsyn av Prolympia AB:s grundskolor 1(13) 1 Tillsyn av Prolympia AB s grundskolor Skolinspektionens uppdrag är att bevaka att elever får

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB carina.hall@academedica.se Rektorn vid METG i Sollentuna jennie.lood@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av METG i Sollentuna i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning

Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildning Stockholm Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-03-03 Handläggare Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 35 457 Till Arbetsmarknadsnämnden den 15 mars 2016 Ärende 4 Yttrande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Luthagens skolor 2 katarina.roland@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad tillsyn av Luthagens

Läs mer

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism. REKRYTERINGSPOLICY Upprättad 2016-06-27 Bakgrund och Syfte Föreningen Ekonomernas verksamhet bygger på ideellt engagemang och innehar flertalet projekt där såväl projektledare som projektgrupp tillsätts

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Årlig rapport Sandra Backlund, Utredare Mars 2013 Dnr Bun 2013/125 2013-03-13 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Skolinspektionen 1(9) Statens institutionsstyrelse (SiS) Satu Molander satu.molander@stat-inst.se Rektor för Eknässkolan Torbjörn Sundh torbjorn.sundh@stat-inst.se efter riktad tillsyn Skolenheten vid

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Juridisk vägledning Granskad juni 2012 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Personalen är skyldig att anmäla

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2014-08-18 1(7) Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn vid vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skå skola Förskoleklass Grundskola 1-5

Regelbunden tillsyn i Skå skola Förskoleklass Grundskola 1-5 Regelbunden tillsyn i Skå skola Förskoleklass Grundskola 1-5 Inledning Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Skå skola Dnr 43-2009:675 Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun under hösten

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råden Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 12 Allma

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1. Lärlingsutbildningen för vuxna

Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1. Lärlingsutbildningen för vuxna Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1 Arbetsplatsförlagt lärande Lärlingsutbildningen för vuxna Skolinspektionens rapport K-2013:01 Diarienummer 400-2011:6490 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-19 Fritidshemmet Hästens AB Rektorn vid Friskolan Hästens Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Friskolan Hästens i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut 2011-06-28. Dnr 44-2011:2344. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nils Holgerssonskolan i Simrishamns kommun

Beslut 2011-06-28. Dnr 44-2011:2344. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nils Holgerssonskolan i Simrishamns kommun Beslut 2011-06-28 Dnr 44-2011:2344 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nils Holgerssonskolan i Simrishamns kommun Beslut Föräldrakooperativet Nils Holgerssonskolan, ekonomiska förening 2011-06-28

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Policy för bedömning i skolan

Policy för bedömning i skolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-10-04 Handläggare: Anna-Carin Dalborg Telefon: 08-508 33 572 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets allmänna råd för individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen; SKOLFS 2009:16 Utkom från trycket den 4 februari 2009 beslutade

Läs mer

Uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

Uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning Regeringsbeslut I:13 Utbildningsdepartementet 2012-02-09 U2010/2145, 5767/GV Statens skolverk 106 20 STOCKHOLM U2011/1694, 5439, 6237/GV U2012/757/GV Uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Älvdalens kommun genomförde tillsyn av Älvdalens kommun under

Läs mer

Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan

Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan Läs detta innan du fyller i intyget: Det här formuläret ska fyllas i av rektorn eller huvudmannen och bifogas till ansökan om

Läs mer

Särvuxpedagogernas rikskonferens 2010

Särvuxpedagogernas rikskonferens 2010 Särvuxpedagogernas rikskonferens 2010 Skolinspektionens granskning av särskola och särvux Åsa Rehnberg och Agneta Sandén Skolinspektionens fokus Alla elevers och studerandes rätt till en god utbildning

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Informationsbladet redogör för Skolinspektionens praxis. Här kan du även

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra M Karlsson

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Avtal avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL) Bilaga 2 Avtal avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL) 2014-2017 Vård- och omsorgscollege Alingsås 1. Avtalsparter Arbetsgivare Alingsås kommun, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Alingsås kommun, Socialförvaltningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut xolinspektionen Sveriges Ridgymnasium AB info@ridgyrnnasium.nu Rektor vid Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka Marie Tell marie.thell@ridgymnasium.nu Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar inom kommunal vuxenutbildning

Sammanställning av frekventa frågeställningar inom kommunal vuxenutbildning Lathund 2 November 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar inom kommunal vuxenutbildning Områden Betygssättning Gymnasieexamen (del 2. Del 1 se lathund 1) Nationella prov Prövning Intyg Underlaget

Läs mer

DISKUTERA. Kursplanen i samhällskunskap KOMMUNAL VUXENUTBILDNING PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

DISKUTERA. Kursplanen i samhällskunskap KOMMUNAL VUXENUTBILDNING PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ 2013-10-24 KOMMUNAL VUXENUTBILDNING PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ DISKUTERA Kursplanen i samhällskunskap Det här diskussionsunderlaget riktar sig till dig som undervisar i kursen samhällskunskap inom kommunal

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Slottsskolan carl.lindstedt@eskilsuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Slottsskolan i Eskilstuna

Läs mer

Matematiklyftet. kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare

Matematiklyftet. kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare Matematiklyftet kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning för

Läs mer

Ansökan om drift av fristående förskola Åby ängar

Ansökan om drift av fristående förskola Åby ängar SID 1/7 Ansökan avser FÖRSKOLA Uppgifter om huvudman HUVUDMAN, NAMN ORGANISATIONSFORM ORGANISATIONSNUMMER/PERSONNUMMER ADRESS POSTADRESS TELEFON (ÄVEN RIKTNUMMER) MOBILTELEFONNUMMER E-POSTADRESS ORGANISATIONSFORM

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Kalmarsunds Gymnasieförbund gymnasieforbundet@gyf.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalmarsunds Gymnasieförbund Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern 2011-09-20 Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern Förskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Måluppfyllelse och resultat Här beskrivs verksamhetens sammantagna

Läs mer

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning Missiv Dnr: 403-3012:3815 Regeringsuppdrag om yrkesutbildning I enlighet med regleringsbrev för Statens skolinspektion 2012 överlämnas härmed bifogade regeringsuppdrag. I detta ärende har generaldirektör

Läs mer

PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN!

PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN! PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN! PROGRAM- OCH KURSRÅD 1 PROGRAMRÅD OCH KURSRÅD ETT GEMENSAMT ANSVAR! GYMNASIET: PROGRAMRÅD För varje yrkesutbildning i gymnasieskolan ska det finnas ett programråd

Läs mer

Remiss - Promemoria En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C)

Remiss - Promemoria En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C) Barn- och utbildningsförvaltningen Per Olof Sahlberg Ärendenr BUN 2014/568 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 29 oktober 2014 Barn- och utbildningsnämnden Remiss - Promemoria En bättre skolstart

Läs mer

Utbildningsinspektion i Fårdala skola

Utbildningsinspektion i Fårdala skola Utbildningsinspektion i Tyresö kommun Fårdala skola Dnr 53-2006:3383 Utbildningsinspektion i Fårdala skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning Regeringsbeslut I:7 2014-03-20 U2014/2222/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola // :r ' : % Beslut Skolinspektionen 2014-02-24 Kristianstads kommun Rektorn vid Näsby skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näsby skola i Kristianstads kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3854 Falu Frigymnasium Aktiebolag Org.nr. 556611-2834 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Falu Frigymnasium belägen i Falu kommun 2(8) Dnr 44-2015:3854 Tillsyn i Falu

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-09 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorer för vuxenutbildningen i Uppsala kommun lena.borgudd-nilsson@uppsala.se erik.ojala@uppsala.se ulla.klefbom@uppsala.se lotta.konigsson@uppsala.se

Läs mer

Rutiner för mottagande i grundsärskolan

Rutiner för mottagande i grundsärskolan Rutiner för mottagande i grundsärskolan Verksamhetsområdet För- och Grundskola Norsjö kommun Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Rutiner Utbildning Skol- och Tillsvidare omsorgsutskottet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Lerums kommun Lerums.kommun@lerum.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Lerums kommun Beskgt 2 (6) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen har

Läs mer

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen Gymnasieantagningen i Örebro län På Gymnasieantagningens hemsida www.orebro.se/gymnasieantagningen hittar du information om vad

Läs mer

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i Under v. 45-50 genomfördes den årliga enkätundersökningen riktad till barn, elever, ungdomar och föräldrar i Lärande och kulturnämndens verksamheter. Resultaten som presenteras är kopplade till kommunfullmäktiges

Läs mer

Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...4

Läs mer

Samtals- och dokumentationsunderlag Språk och erfarenheter

Samtals- och dokumentationsunderlag Språk och erfarenheter Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Samtals- och dokumentationsunderlag Språk och erfarenheter Steg 1 2 3 Samtals- och dokumentationsunderlag Steg 1 Information till elev och vårdnadshavare före

Läs mer

SweJa ett kunskapscenter för vuxna! SweJa Kunskapscenter

SweJa ett kunskapscenter för vuxna! SweJa Kunskapscenter SweJa ett kunskapscenter för vuxna! Ägarlett företag grundat 1994 Yrkesutbildning inom vård och omsorg och barn och fritid Svenska som andraspråk, engelska och samhällskunskap Samarbete med Carpe från

Läs mer

Svar på motion (S) om "alla elevers rätt att lyckas"

Svar på motion (S) om alla elevers rätt att lyckas 2015-12-10 Handläggare Daniel Nilsson Kansli- och utredningsavdelningen 2015UTN/0507 Utbildningsnämnden Svar på motion (S) om "alla elevers rätt att lyckas" Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan 1 Innehåll Samverkan... 3 Metoder och verktyg... 4 Organisering av samverkan... 4 Styrgrupp... 4 Ledningsgrupp... 5 Arbetsgrupp... 5 Ansvarsfördelning... 5 Resurser... 6

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-05-10 Dnr 43-2011:199 Beslut för grundskola efter tillsyn i Brukets skola, Åtorps skola samt Svartå skola i Degerfors kommun Beslut 2011-05-10 2 (21) Dnr 43-2011:199 Degerfors kommun cay.flyden@degerfors.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan

Kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsarbete i förskolan Läsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Mobacken/Villan Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation Mobacken/Villans förskola Moviksgatan 1 83070 Hammerdal

Läs mer

Rutin vid validering och tillgodoräknande av kurs YH Karlstad

Rutin vid validering och tillgodoräknande av kurs YH Karlstad Verksamhetsmanualen Distrikt Nord YH Karlstad Rutin vid validering och tillgodoräknande av kurs YH Karlstad Syfte En studerande som anser sig redan ha kunskaper motsvarande del av eller en hel kurs ska

Läs mer

Svar på medborgarförslag om insatser för särbegåvade barn i Kalmar kommuns skolor

Svar på medborgarförslag om insatser för särbegåvade barn i Kalmar kommuns skolor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åke Gustafsson 2015-08-27 BUN 2015/0660 0480-45 30 17 Barn- och ungdomsnämnden Svar på medborgarförslag om insatser för särbegåvade barn i Kalmar kommuns

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret 2013-2014. Alsike skola

Resultatprofil. Läsåret 2013-2014. Alsike skola Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Alsike skola Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10 VU12-10 Protokoll Sida 1 (1) VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10 Tid Torsdag 2012-11-11 kl. 21:00 Plats Teamspeak Närvarande, Diana Diez, Karl Larsson Berörda Förbundsstyrelsen 1 Mötets öppnande att 1 att 2

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad utveckling av validering Dir. 2015:120 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:246 Utkom från trycket den 12 maj 2015 utfärdad den 30 april 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Validering inom Vård- och omsorgscollege Riktlinjer och processmaterial

Validering inom Vård- och omsorgscollege Riktlinjer och processmaterial Validering inom Vård- och omsorgscollege Riktlinjer och processmaterial Valideringsprocessen Riktlinjer Struktur för validering GY 2011 Vux 2012 Arbetsgrupp: Ingrid Säterberg Catarina Lindahl-Petäjä Anders

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Vad är det att vara en bra brandman? Vad kan man då?

Vad är det att vara en bra brandman? Vad kan man då? Vad är det att vara en bra brandman? Vad kan man då? Vad säger omvärlden? Youtube? Bra brandman? Google? Bra brandman? Varför bedömning som lärande? Många föreställningar och erfarenheter Inget är så dåligt

Läs mer

Beslut: Utbildningsnämnden godkänner upprättat svar och översänder det till Kommunstyrelsen.

Beslut: Utbildningsnämnden godkänner upprättat svar och översänder det till Kommunstyrelsen. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2015-09-22 142 Dnr 2015/UN0169 612 Redovisning av Utbildningsnämndens uppdrag 2015 Utreda möjligheterna att stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Tillsyn och granskning Skolinspektionen kvalitetsgranskning i utbildningen för nyanlända

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Attendo Individ och Familj AB Org.nr. 556477-8958 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Broarps skola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för Vuxenutbildning

Beslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-05-31 Dnr 43-2009:3755 Beslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Komvux Malmö Pauli på Pauli gymnasium i Malmö kommun Beslut 2011-05-31 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Rektorn vid Komvux Malmö Pauli

Läs mer