gleerups Hans Almgren Stefan Höjelid Erik Nilssan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gleerups Hans Almgren Stefan Höjelid Erik Nilssan"

Transkript

1 REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasieskolan Hans Almgren Stefan Höjelid Erik Nilssan I din hand haller du ett läromedel fran Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet fran klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla vara produkter genom värdefulla synpunkter pa bade innehall och form. Vi förankr~r vara produkter i skolan där de hör hemma. Gleerups läromedel är alltid utvecklade i samarbete med dig! Har du som användare fragor eller asikter, kontakta oss gärna pa telefon eller via För alla värdefulla synpunkter och ideer vid detla läromedels tiiikomst tackar vi Peter Johansson, Studium, Göteborg Anetle Larsson, Oe la Gardie-gymnasiet, Lidköping Johan Markenwald, John Bauergymnasiet, Jönköping Kajsa Öhman, Tullinge Gymnasium, Tullinge gleerups

2 ATT STUDERA MEDIER I 10 SAMHÄLLSKUNSKAP 52 FÖRÄNDRING 11 Mal för ämnet 54 Mediebegreppet 12 Kunskaper om samhället 54 Vad är ett massmedium? 12 Att kunna undersöka samhället 54 Tillkomsten av Internet 18 Planering av kursen 55 Kommunikation i massmedierna 19 Case: Förintelsen ifrögasatt, en övning ikällkritik 55 Sändare och mottagare och textanalys 57 Opinionsbildning 57 Olika typer av masskommunikation 59 Press 60 Tv och radio 61 Svensk television 61 Svensk radio INDIVID OCH 62 Internet 63 Sociala medier 20 IDENTITET 65 Den nya medievärlden 21 Kategorier. relationer och makt 66 Medborgarnas nyhetskonsumtion 22 Nationalitet 67 Makt och medier 24 Etnicitet 68 Makten över innehället 24 Oet mängkulturella Sverige 73 Regler och f6rutsättningar för svenska medier 28 Klass 73 Tryckfrihet 29 Klass, socialgrupp och socioekonomisk indelning 74 Yttra ndefri hetsg ru nd lagen 30 Klassamhälle idag? 75 Publicistiska regler 32 Kön 76 Case: FRA-lagen och yttrandefriheten 33 Kön, genus och genusforskning 79 Frägor och arbetsuppgifter 35 Att arbeta för lika rättigheter och möjligheter 35 Oiskrimineringslagen och Oiskri m ineri ngsom budsma nnen 36 Case: Inte handhälsa - kvinnoförakt eller religiös 37 rättighet? DEMOKRATlOCH Frägor och arbetsuppgifter 80 DIKTATUR 81 Demokratins regelbok 82 Oirektdemokrati och indirekt demokrati 84 Vilken form av demokrati är bäst7 85 Oemokrati ns problem ETT HÄLLBART 86 Mänskliga fri- och rättigheter 86 Oe mänskliga rättigheternas historia 38 SAMHÄLLE 89 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 40 Räcker var jord till? 91 Mänskliga fri- och rättigheter i fara 42 Hoten mot miljön 92 Case: För vem eller vad gäller de mänskliga 42 Oen förstärkta växthuseffekten rättigheterna? 43 Försurningen 93 Vad är diktatur? 43 Ozonskiktet 94 Politiska ofriheter 44 Vad kan vi göra? 95 8rist pä fri opinionsbildning 44 Vad görs 9 loba It? 95 8ristande fri- och rättigheter 46 Case:... betala för grannarnas brakmiddag? 96 Varför demokrati och inte diktatur? 47 Vad gör EU? 97 Politiska ideologier 47 Vad gör vi i Sverige? 98 Konservatism 49 Hur ser framtiden ut? 99 Liberalism 51 Frägor och arbetsuppgifter 100 Socialism 100 Fascism och nazi sm 101 Feminism 101 Ekologism 102 Nationalism 103 Frägor och arbetsuppgifter

3 7 104 SÄ STYRS SVERIGE 150 EU OCH EMU 105 Grundlagarna 151 Frän gemensam marknad till europeisk 106 Regeringsformen union 108 Fri- och rättigheter 153 EU bildas 109 Riksdagen 153 Sä styrs EU 109 Riksdagens makt 153 Europeiska rädet - EU:s vägvisare 110 Valet av statsminister 154 Kommissionen - samarbetets motor 111 Parlamentarismen och kontrolimakten 155 Ministerrädet - medlemsstaternas röst 112 Lagstiftnings- och finansmakten 157 Europaparlamentet - folkets röst 113 Utskotten och riksdagsgrupperna 157 EU-domstolen 115 Riksdagsarbetet i kammaren 158 Överstatliga beslut 117 Proportionella val till riksdagen 158 Mellanstatliga beslut 118 Riksdagsvalet Det gränslösa Europa 119 Regeringen 162 Case: Vem för b/i med/em ieu? 119 Hur tillsätts regeringen7 164 EMU - ekonomiska och monetära unionen 120 Olika slags regeringar 164 Inträdeskraven till EMU 121 Sä arbetar regeringen 165 Europeiska centralbanken 123 Varför avgär regeringen? 165 Penning- och finanspolitik 123 Regeringens makt 168 Case: EMU - förde/ar och nackde/ar 126 Case: Makten isverige 169 Frägor och arbetsuppgifter 128 Statschefen 128 Successionsord ningen 129 Statsförvaltningen 129 Förva Itn ingsmynd ig heterna 131 Förva Itn ingsdomstola rna 133 Frägor och arbetsuppgifter UTLÄNDSKA 170 POLITISKA SYSTEM 171 Monarkier och republiker 171 Monarkier 172 Republiker SÄ STYRS 173 Enhetsstater och unionsstater 175 Federalism i tiden 134 KOMMUNEN 176 Parlamentet och regeringen 135 Den kommunala självstyrelsen 176 Enkammar- och tväkammarsystem 135 Vad kommunerna mäste göra 177 Parlamentarism och presidentstyre 136 Vad kommunerna inte fär göra 179 Partisystem 137 Vad kommunerna fär göra, om de viii 180 Vad styr de politiska partierna? 139 Den kommunala demokratin 181 Valsystem 139 Kommunfullmäktige 181 Majoritetsval 139 Kommunstyrelsen och nämnderna 183 Proportionella val 142 Kommu ndelsnä m nder 184 Case: Sex, /ögner och svarta pengar - därför 142 Varför sä fä unga politiker? avgör politiker 143 Den kommunala ekonomin 185 Frägor och arbetsuppgifter 143 Kommunernas inkomster och utgifter 145 Landstingskommunerna och regionerna 146 Case: Skatteutjämningssystemet - rättvist eller orättvist? 149 Frägor och arbetsuppgifter

4 VÄLFÄRDS- 186 LAG OCH RÄTT 226 ~ SAMHÄLLET 188 Rättsväsendet 228 Fran allmosa till barnbidrag 188 Domstalar 230 Tre välfärdsmodeller 190 Allmänheten ach brattsligheten 230 Den sacialdemakratiska välfärdsmadellen 191 Brottsutvecklingen 230 Den liberala välfärdsmadellen 192 Varför blev det sä? 231 Den kanservativa modellen 194 Samhällets möjligheter att förhindra bratt 232 Fran vaggan till graven 196 Hot mot rättssystemet 233 Sacia Iförsäkringa r 196 Den organiserade brattsligheten 234 Försörjningsstöd 198 Övergrepp i rättssak 236 Hur beta las vältärden? 200 Case: Korandan inam polisen 236 Skatter 201 Frägar ach arbetsuppgifter 237 Arbetsgiva ravgifter 237 Avgifter 237 Klarar vi välfärden? 238 Case: Vem ska ha hand am välförden? 239 Äldersexplasianen 240 Hur fungerar pensianssystemet? 241 Sverige och omvärlden VARDAGS- OCH 243 Frägar ach arbetsuppgifter 202 ARBETSLIVETS ABC 204 Att flytta hemifran 204 Hyreslägenhet 205 Att hyra i andra hand 205 Bastadsrätt 206 Att bo ihop SAMHÄLLETS 206 "Att älska i nöd ach lust..." 206 Äktenskapets juridik ach ekanami 244 EKONOMI 210 Sambor 245 Prod uktionsfaktorerna 210 Skillnader mellan sambaförhällande ach 247 Nationalekonomiska system äktenskap 247 Marknadsekanamier 213 När nagon avlider 248 Planekanamier 213 Nägra arvsbestämmelser 249 Blandekanamier 215 "Avtal skall halias" 250 Ekonomins aktörer 215 Kansumentköplagen, köplagen ach distans- ach 250 Hushällen hemförsäljn ingslagen 251 Företagen 216 Kreditköp 251 Den offentliga sektarn 218 Pa jobbet 253 Krediti nstituten 218 Lagar pä arbetsmarknaden 254 Kretsloppet. marknaden och prisbildningen 221 Facket ach arbetsgivarna 255 Priser ach prisbildning 222 Kallektivavtalet mellan facket ach arbetsgivarna 258 När prismekanismen inte fungerar 224 Case: Varför go med ifücket? 259 Kankurrenslagen, karteller ach Kankurrensverket 225 Frägar ach arbetsuppgifter 262 Case: Köer, svarta pengar eller marknadshyrar i Stockholm? 264 Bruttonationa Iprod ukten 264 BNP sam värdemätare 264 BNP inkluderar inte alla varar ach tjänster 265 BNP säger inget am resursernas fördelning 265 BNP ach miljön 266 Human Develapment Index ach Gender Inequality Index 267 Frägar ach arbetsuppgifter

5 9 268 EKONOMISK POLITIK 316 INTERNATIONELLA RELATIONER 269 Den ekonomiska politikens mal och medel 270 Ekonomisk tillväxt 271 Konjunkturer 272 Fran hög- tililagkonjunktur 274 Stabilt penningvärde 275 Inflationens orsaker 275 Inflationens skadliga följder 277 lag arbetslöshet 278 Balans i utrikeshandeln 278 Betalningsbalansen 280 Finanspolitik 281 Arbetsmarknadspolitik 281 Dela pa jobben eller öka lönespridningen? 284 Penningpolitik 284 Riksbanken 284 Penningpolitiken i praktiken 286 Valutapolitik 286 Gardagens valutapalitik med fast växelkurs 286 Devalveringar 288 Dagens valutapalitik med rörlig växelkurs 289 Mälkonflikter 291 Ekonomisk politik sedan 1970-talet talet talets avreglering ach högkanjunktur talets "stalbad" talet 296 Case: LAS - hjälp eller stjälp iarbetslivet? 297 Fragar ach arbetsuppgifter 317 Aktörer i det internationella systemet 319 Stater 321 Förenta Natianerna - papperstiger eller mänsklighetens happ7 324 EU - en ny aktör i världspalitiken 326 Terrargrupper ach terrorism 327 Nata 328 Massmedier 329 Krig som konfliktlösning 329 Militär krigföring 334 Krigets lagar 336 Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 337 Alliansfrihet ach europeisk identitet 338 Nedtanad neutralitet 338 Svenskt försvar bantas ach förändras 338 Internatianellt samarbete 342 Case: Finns det rättfärdiga krig? 345 Fragar ach arbetsuppgifter 346 Reg ister 351 Bildförteckning INTERNATIONELL 298 EKONOMI 299 Världshandeln 299 Världshandelns utveckling under senare decennier 303 WTO, frihandeln och protektionism 303 Världshandelsorganisatianen (WTO) 304 Pratektianism 307 U-Iänderna och fattigdomen 307 Vilka länder är fattiga? 308 Varför är de fattiga? 310 Hur ska de komma ur fattigdamen? 314 Case: Är det bra med glabalisering? 315 Fragar och arbetsuppgifter

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund SAKPOLITISKT PROGRAM 2011 Centerpartiets ungdomsförbund 5 10 15 1. Demokrati Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är demokrati det enda acceptabla.

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och handlingsprogram för liberala ungdomsförbundet antaget vid kongressen på Öckerö augusti 2013 1 Frihet är rätten att bestämma över sig själv och LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET är Folkpartiets ungdomsförbund.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER

DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER 1 DRÖM OM DEMOKRATI Serie 6 x 15 minuter 1. Att rösta 2. Grundlagarna 3. Partipolitik 4. Hundra år i Sverige 5. Utanför systemet 6. Utmaningar OM SERIEN

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer