TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN"

Transkript

1 TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN Senast reviderad FÖRHANDSKOPIA

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.11 Praktisk tillämpning.12 Miljöpolicy.13 Struktur och status.14 Fastställande KAPITEL 1 PROJEKTERING 1.1 UTREDNING OCH PROJEKTERING.11 Allmänt 1.2 DOKUMENT.21 Branschöverenskomna bestämmelser och anvisningar.22 Branschledande organs normer och anvisningar 1.3 RUTINER VID PROJEKTERINGSSTART.31 Initiera mark- och anläggningsprojekt 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT.41 Relationshandlingar.42 Upprätta relationshandlingar.43 Registrera relationshandlingar.44 Besiktningar 1.5 ARKIVERING.51 Arkivhantering.52 Arkivering för offentlig belysning 1.6 RITNINGARS SKRIVFÄLT.61 Ritningsnumrering.62 Namnruta 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 PROJEKTERING FORTSÄTTNING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT.71 Upprätta ritningar.72 Framställa ritningar.73 Leverera förfrågningsunderlag.74 Hantera och upprätta ritningar i entreprenadskedet.75 Hantera relationsritningar.76 Granska ritningar.77 Granska bygglov 1.8 RITNINGARS UTFÖRANDE, RITNINGSBETECKNINGAR.81 Gemensamma projekteringsanvisningar för offentlig mark - symboler och ledningssamordning.82 Projekteringsanvisningar för gator.83 Projekteringsanvisningar för parker.84 Projekteringsanvisningar för konstbyggnader.85 Projekteringsanvisningar för samtliga projekt.86 Ritningsstämpeln.87 Granskningsstämpeln 1.9 RITNINGARS SAKINNEHÅLL.91 Riktlinjer för att ta fram arbetsritningar för offentlig belysning.92 Kantstöd av granit.93 Fabrikstillverkade refuger.94 Standardkrav för renhållning och snöröjning.95 Hastighetsdämpande åtgärder.96 Bullerdämpande åtgärder 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 2 GATUBYGGNAD 2.1 STYRANDE DOKUMENT.11 Föreskrifter och publikationer 2.2 KRAV, TOLERANSER OCH PROVNINGSMETODER VID UTFÖRANDE AV VARMBLANDADE MASSABELÄGGNINGAR OCH BÄRLAGER AV TYP AG.21 Provtagning och analys.22 Krav på hålrumshalter.23 Krav på bindemedelshalter 2.3 DIMENSIONERING AV ÖVERBYGGNADER.31 Typritning 1, principsektion, GC-väg.32 Typritning 2, principsektion, lokalgata.33 Typritning 3, principsektion, huvudgata.34 Typritning 4, tvärsektion av vägområde, lokalgata.35 Typritning 5, tvärsektion av vägområde, huvudgata.36 Typritning 6, tvärsektion av vägområde, förnyelseområde.37 Typritning 7, detalj, granitkantstöd 2.4 ANVÄNDARANVISNINGAR VID FRAMTAGANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.41 Allmänna anvisningar 2.5 TYPRITNINGAR, FIGURER OCH TABELLER.51 Stolp- och refugmontering.52 Bärlager av asfaltgrus.53 Sätta släntbeklädnad.54 Fogsand.55 Sättsand (för små- och storgatsten) 2.6 AVDRAG FÖR VÄRDEMISKNING AV VARMBLANDADE MASSABELÄGGNINGAR OCH BUNDET BÄRLAGER.61 Avdrag för värdeminskning 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 3 KONSTBYGGNADER 3.1 KONSTBYGGNADER OCH RÄCKEN.11 Konstbyggnader - nykonstruktion.12 Konstbyggnader - underhåll.13 Reparera konstbyggnader KAPITEL 4 GATOR 4.1 LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.11 Tillämpning 4.2 TRAFIKANORDNINGAR VID VÄGARBETE.21 Begreppsförklaringar.22 Gemensamma bestämmelser för vägarbete i offentlig mark, gator, torg och parker.23 Planera gatuarbeten.24 Trafikföreskrifter vid gatuarbeten.25 Fordon på parkväg (parkmark).26 Arbetsmiljöplan mm.27 Trafikanordningsplan (TA-plan).28 Använda tung avstängning.29 Trafikanordningsmaterial.210 Avstängning - uppföljning- ansvar.211 Kontrollera trafikanordningar vid arbetsområden, Anmärkningar och avgifter.212 Märka ut vägarbetsplatser på varningsfordon och vägmärkesvagnar.213 Personlig skyddsutrustning.214 Tillfälliga hinder på gåyta 4.3 TILLGÄNGLIGHET.31 Litteratur.32 Handikappanpassade parkeringsplatser.33 Handikappanpassade övergångställen.34 Busshållplatsutformning.35 Utformning av gångvägar och ramper.36 Ledstråk.37 Terminaler och torg 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 5 PARK 5.1 PARKVÄGAR.11 Geometrisk utformning, allmänna anvisningar.12 Överbyggnader av stenmjöl.13 Sidodiken, allmänna anvisningar.14 Sidodiken, urskålning, jordskärning.15 Sidodiken, urskålning, bergsskärning.16 Sidodiken av markplattor av typen ränndalsplattor, jordskärning.17 Sidodiken av markplattor av typen ränndalsplattor, bergsskärning.18 Sidodiken, ränndal av gatsten, allmänna anvisningar.19 Terrasering, bergsskärning 5.2 LEK OCH FOTBOLLSPLANER.21 Sandlådor och lekytor på sand, överbyggnad.22 Slitlager av stenmjöl, överbyggnad.23 Fotbollsplan, grusplan.24 Skyddstängsel för fotbollsplaner 5.3 VEGETATION.31 Växtbädd, allmänt.32 Växtbädd för träd i hårdgjord yta.33 Växtbädd för buskar och träd i vegetationsyta.34 Växtbädd för perenner.35 Växtbädd för gräsytor.36 Växtbädd för skelettjord.37 Växtbädd för naturlika planteringar.38 Gräsfröblandningar.39 Uppbindning av stamträd 5.4 TRAPPOR OCH MURAR.41 Trappor av granit, stegmått 350x150 mm.42 Stödmurar 5.5 SKYDD AV TRÄD OCH ANNAN VEGETATION VID GRÄVNING.51 Arbetsplan och schaktlov 6

7 INLEDNING 0.11 PRAKTISK TILLÄMPNING -01 ALLMÄNT Teknisk handbok för gata- och park är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Föreskriften reglerar både utformningen av och de handlingar som utförs för kommunens räkning; handlingar som ligger till grund för både upphandling och genomförande av entreprenadarbeten. Textavsnitten ska fungera dels som bilagor till upphandlingsunderlag och kontrakt, dels som kravspecifikationer till entreprenörer, dels som instruktioner till kontrollanter. Därför är de strukturerade efter och har hänvisningar till allmänt kända, branschöverenskomna arbetsunderlag. Handboken kompletterar dessa med uppgifter som är specifika för kommunens behov. Bestämmelser Det finns flera olika regelsamlingar för hur handlingar ska upprättas och arbeten ska utföras:. Lagar, förordningar och föreskrifter. Branschöverenskomna anvisningar och handböcker. Branschledande beställares regler, i tillämpliga delar. Kommunens egna regler, som innefattas i anvisningarna i Tekniska handboken Kommunens anvisningar Kommunens anvisningar meddelas enligt följande:. Genom texterna i Tekniska handboken. Genom hänvisningar till något allmänt verk, som tex Anläggnings AMA 98 m fl. Genom detaljanvisningar 7

8 INLEDNING 0.12 MILJÖPOLICY FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN 8

9 INLEDNING 0.12 MILJÖPOLICY FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN - FORTSÄTTNING 9

10 INLEDNING 0.13 STRUKTUR OCH STATUS -01 ÖSTERÅKERS KOMMUNS TEKNISKA HANDBOK BESTÅR AV 5 KAPITEL. STRUKTUREN VARIERAR DEM EMELLAN. I KAPITEL 2 (GATU- BYGGNAD) ANVÄNDS GENOMGÅENDE AMA-KODERNA, VILKET GÖR ATT DET KAPITLET AVVIKER FRÅN DE ÖVRIGA. -02 HÄNVISNINGAR TILL LAGAR M M Lagar, krav, publikationer, typblad mm gäller i de fall s Tekniska handbok hänvisar till utgått eller gammalt material. -03 STATUS PÅ HANDBOKEN TEKNISKA HANDBOKEN GÄLLER DÄR DEN FÖRESKRIVS SÅVIDA INTE ANNAT ANGES. 10

11 INLEDNING 0.14 FASTSTÄLLANDE Undertecknad fastställer härmed s Tekniska handbok att tillämpas från och med Statusen hos Tekniska handbokens dokument är entydig, kommande utgåvor ska vara formellt fastställda för att vara gällande. Österåker Kommunstyrelsens ordförande Exploateringschef Markeringar: Reviderade dokument kommer tydligt att märkas med revideringsdatum i sidhuvudet. 11

12 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.1 UTREDNING OCH PROJEKTERING 1.11 ALLMÄNT Innan någon projektering får påbörjas ska förberedande projekteringsmöte alltid hållas, där samtliga förutsättningar för aktuellt objekt gås igenom. Projekteringsmöten ska på exploatörens/ konsultens initiativ hållas när väglinjer och förslag till vägprofiler föreligger och när situationsplan och höjdsättningsplan för parkanläggningar upprättas. Endera parten kan begära projekteringsmöte när så önskas. All projektering ska ske i samråd med. 12

13 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.2 DOKUMENT 1.21 BRANSCHÖVERENSKOMNA BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR Följande branschöverenskomna bestämmelser och anvisningar tillämpas: Svensk Standard SS AB 92 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader av år 1992, Byggandets Kontraktskommité. ABT 94 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten av år 1994, Byggandets Kontraktskommité. ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996, Byggandets Kontraktskommité. Bygghandlingar 90, delarna 1, 2 och 3 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, BST och SS Bygghandlingar 90, del 7 Lika ovanstående, avser mark- och anläggningarbeten. Anläggnings AMA 98 Allmän material- och arbetsbeskrivning för markarbeten av år 1998, Svensk Byggtjänst. Väg 94, Bro 2002 och Tunnel 95 ingår numera i Anläggnings AMA 98. MER 2002 Anläggning Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten av år 2002, Svensk Byggtjänst. Hus AMA 98 Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten av år 1998, Svensk byggtjänst MR 90 Hus Mät- och ersättningsregler, husbyggnadsarbeten av år 1990, Svensk Byggtjänst. 13

14 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.2 DOKUMENT 1.22 BRANSCHLEDANDE ORGANS NORMER OCH ANVISNINGAR ATB Väg 2003 Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion av år 2003, Vägverket. VU 94 Vägutformning 94, är ett styr- och hjälpmedel för beskrivning av standard och utformning av vägar, Vägverket. Tunnel 95 Allmän teknisk beskrivning för tunnelkonstruktioner av år 1995, Vägverket. Bro 2002 Allmän teknisk beskrivning för brokonstruktioner av år 2002, Vägverket. Brounderhåll 2002 Allmän teknisk beskrivning för konstruktionsfrågor vid brounderhåll av år 2002, Vägverket Allmän teknisk beskrivning för brokonstruktioner av år 2002, Vägverket.Vägutrustning ATB Regler för drift och underhåll s skötselentreprenad, driftupphandling av år Handböcker Förstudie i vägprojekteringen, handbok av år 1994, Vägverket Redovisning av vägutredning, handbok av år 1994, Vägverket Redovisning av arbetsplan, handbok av år 1994, Vägverket Redovisning av bygghandling ger rekommendationer för vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen, handbok av år 1994, Vägverket Information om vägprojekt, handbok av år 1994, Vägverket Handbok Formell handläggning av arbetsplaner och miljökonsekvensbeskrivning för vägar, Vägverket. Handböcker Upphandling av byggande, drift och underhåll samt konsulttjänster, Vägverket. 14

15 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.2 DOKUMENT 1.22 FORTSÄTTNING ARGUS Handbok med allmänna råd om gators standard och utformning av år 1987,Vägverket och Svenska Kommunförbundet. 15

16 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.3 RUTINER VID PROJEKTERINGSSTART 1.31 INITIERA MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT -01 ALLMÄNT Inför ett nytt mark- och anläggningsprojekt ska man registrera vilka behov som finns, dessutom utse en projektledare. -02 UTREDNING, PROJEKTLEDNING Det är projektledarens uppgift att leda en utredning om vilken typ av åtgärder och omfattning som ska genomföras. sammanställa ett underlag för beställning av konsultarbete meddela dem som kommer att bli berörda av projektet. Normalt är projektledaren också projektansvarig. Eventuellt kan en särskild projektansvarig person utses. -03 ANLITA KONSULTER Projektledaren är den som upphandlar konsulttjänster och leder konsultarbetet. Det är viktigt att projektledaren ser till att alla handlingar som upprättas på beställning av kommunen blir beställarens egendom. OBS! Detta är ett avtalbart avsteg från bestämmelserna i såväl ABK som i lagarna om upphovsrätt och mönsterskydd. När man projekterar konstbyggnader med eventuella tillhörande tekniska anläggningar ingår det i arbetet att också ta fram underhållsanvisningar. 16

17 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT 1.41 RELATIONSHANDLINGAR -01 ENTREPRENÖRENS UNDERLAG FÖR RELATIONSRITNINGAR Innan ett färdigt entreprenadarbete slutbesiktigas ska entreprenören lämna en justerad, kompletterad och signerad ritningsomgång till beställaren. Denna ritningsomgång fungerar som underlag för relationsritningar. OBS! För att detta ska kunna hävdas gentemot entreprenören måste det finnas inskrivet i den s k AF-delen (de administrativa föreskrifterna för entreprenaden) redan vid upphandlingen av arbetet. -02 MARKENTREPRENADER För vissa markentreprenader krävs att man gör en ny inmätning och ritar upp nya relationsritningar. -03 TOTALENTREPRENADER Vid totalentreprenader ska entreprenören leverera färdiga relationsritningar. OBS! För att detta ska kunna hävdas gentemot entreprenören måste det finnas inskrivet i den s k AF-delen (de administrativa föreskrifterna för entreprenaden). -04 OFFENTLIG BELYSNING Vid alla arbeten med anläggningar för offentlig belysning ska montören upprätta, datera och signera underlag till ritningsrevidering. Montören ska sedan överlämna dessa till som utför ändringar. 17

18 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT 1.42 UPPRÄTTA RELATIONSHANDLINGAR -01 ALLMÄNT I en konsults/ entreprenörs projekteringsuppdrag ingår det att rätta och komplettera ritningarna till färdiga relationsritningar. Han ska grunda sina rättningar och kompletteringar på entreprenörens uppgifter. Arkivering Relationsritningar och de beräkningar som hör till ska arkiveras. 18

19 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT 1.43 REGISTRERA RELATIONSHANDLINGAR -01 ALLMÄNT När ett projekt är slutfört ska projektledaren se till att relationshandlingarna registreras i det system som gäller för kommunen. Projektledaren är också ansvarig för att karteringar, provningsresultat, relationsritningar etc registreras. Drift- och underhållsanvisningar ska överlämnas till kommunen. 19

20 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT 1.44 BESIKTNINGAR -01 DRIFTÖVERTAGANDE Projektledaren är kommunens part gentemot entreprenörer. Den ansvarige som ska sköta drift och underhåll av en ny- eller ombyggd anläggning ska lämna synpunkter på anläggningen innan slutbesiktning. -02 SLUTBESIKTNING Slutbesiktningen ska genomföras enligt AB 92 alternativt ABT 94, om det inte står något annat i avtalet. -03 GARANTIBESIKTNING Det är viktigt att projektledaren tar del av den driftansvariges synpunkter innan en garantibesiktning genomförs med entreprenören. 20

21 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.5 ARKIVERING 1.51 ARKIVHANTERING -01 ALLMÄNT 1. Regler för arkivering av skrivet och ritat material De regler som styr hur kommunen ska hantera skrivet och ritat material finns främst i följande lagar och förordningar: - Tryckfrihetsförordningen I tryckfrihetsförordningen definieras bl a offentlighetsprincipen samt begreppen myndighet och allmän handling. - Sekretesslagen I sekretesslagen står bl a i vilka fall offentlighetsprincipen gäller och hur en allmän handling ska registreras. - Arkivförordningen Arkivförordningen kompletterar arkivlagen med mer detaljerade förskrifter för arkivering. 2. Arkivhållning Arkivhållning är av riksintresse och Riksarkivet är den instans som leder arbetet. Ansvaret för att handlägga exploatering/teknik/mäts enhetsarkiv ligger hos enheten. 3. Arkivhandling Den som är ansvarig för ett ärende eller projekt har också ansvar för att alla handlingar och ritningar (relationsritningar) lämnas över till arkivet när ärendet eller projektet är avslutat. 21

22 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.5 ARKIVERING 1.52 ARKIVERING FÖR OFFENTLIG BELYSNING -01 ALLMÄNT Ritningar för offentlig belysning arkiveras under överinseende av kommunens belysningsansvarige. Ur elsäkerhetssynpunkt är det viktigt att varje förändring omedelbart noteras och att den som är elansvarig omedelbart får tillgång till den aktuella ritningen. 22

23 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.6 RITNINGARS SKRIVFÄLT 1.61 RITNINGSNUMRERING -01 ALLMÄNT För att inte flera ritningar ska få samma nummer, eller en ritning ska få flera nummer, måste alla ritningsnummer tas fram i samråd med Österåkers kommun. 23

24 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.6 RITNINGARS SKRIVFÄLT 1.62 NAMNRUTA -01 ALLMÄNT -02 TEXTEN I NAMNRUTAN Exempel på namnruta. -03 ÖVRIG TEXT I ANSLUTNING TILL NAMNRUTAN Förklaringar, föreskrifter och anmärkningar Förklaringar, föreskrifter och anmärkningar ska redovisas då de behövs för att man ska förstå ritningens innehåll, anläggningens funktion och hur man ska sköta dess framtida underhåll. Koordinattabell Koordinattabellen ska placeras så att den skiljer sig från ritningens innehåll i övrigt, helst ovanför konsultens namnruta. Om det behövs kan koordinattabellen redovisas på en egen ritning. Orienteringsfigur Orienteringsfigurer placeras i anslutning till namnrutan. 24

25 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT PÅ OFFENTLIG MARK 1.71 UPPRÄTTA RITNINGAR -01 ALLMÄNT Österåkers Kommun ansvarar för samordningen om inte annat anges. I dessa avsnitt beskrivs de regler och anvisningar som gäller för produktion av ritningar. De som måste känna till innehållet i dessa avsnitt är: Ansvariga för respektive projekt Granskningsansvarigaför respektive ledningsägare Elansvarig Signalansvarig Teleansvarig Va-ansvarig Gatuvärmeansvarig Stokabansvarig Arkivansvarig Konsulter och entreprenörer som är anlitade för respektive projekt 25

26 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.72 FRAMSTÄLLA RITNINGAR -01 ALLMÄNT I Bygghandlingar 90, del 2, kapitel 7, 1-7; BST, SS finns ytterligare beskrivningar av hur man framställer och hanterar ritningar. Här beskrivs ritningsframställning med CAD-teknik. CAD-samordningsansvarig person ska alltid utses om det ej är uppenbart obehövligt. CAD-ansvarig ska bl a säkerställa att en för uppdraget lämplig utrustning och version av CAD-program används samt att all ritningsframställning sker enhetligt. -02 FRAMSTÄLLA KOPIOR Kopior kan framställas med kopiering, tryckning samt uppritning i plotter (vid flerfärg). -03 PRELIMINÄRA RITNINGAR. När preliminära ritningar skickas, ska namnrutan vara ifylld, men inte datum- eller godkännanderutorna. I namnrutans statusruta ska det stå FÖRHANDSKOPIA. Skriv datumet ovanför ändringstabellen före kopieringen. Vid nästa distribution (som preliminär handling) stryker man över datumet (så att det ännu kan läsas) och skriver det nya datumet ovanför. Till varje ritningsleverans ska det finnas en ritningsförteckning.. När ritningen skickas för granskning skriver man GRANSKNINGSKOPIA i statusrutan. Skriv aktuellt datum ovanför ändringstabellen och stryk tidigare datum (se punkt 1). Hur en granskning ska gå till finns beskrivet i avsnitt När alla ritningar som hör till projektet är godkända ska det noteras i namnrutan. Om ritningen ska utgöra underlag vid en entreprenadförfrågan skriver man FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG i statusrutan. Ta bort samtliga datum ovanför ändringstabellen och skriv ett nytt datum, gemensamt för hela förfrågningsunderlaget, i namnrutan. Om ritningen ska komplettera en bygghandling skriver man BYGGHANDLING.. När en entreprenadupphandling är avslutad ska alla ritningar och ritningsförteckningar revideras. Ändra texten i statusrutan till BYGGHANDLING. Skriv också BYGGHANDLING i rutan revidering A. 26

27 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT FORTSÄTTNING Skriv datum i ändringskolumnen och A i avsedd ruta efter ritningsnumret nere till höger i namnrutan. Gör detta på alla ingående handlingar. -04 ÄNDRA FASTSTÄLLDA RITNINGAR. Till en ändrad ritning ska det alltid bifogas en kopia av den ändrade sidan i ritningsförteckningen och ett ändrings-pm. Ange alltid gällande ändringsbeteckning.. Själva ändringen ska markeras med aktuell bokstav på fyra ställen: Vid ändringsstället på ritningen görs ett s k moln runt ändringen (pil med spetsen mot ändringen). Radera tidigare moln. I ändringstabellen på ritningen. Ange antal ändringsställen, innehåll, datum och signatur. I namnrutan på ritningen, efter ritningsnumret (ersätter tidigare bokstav). I förekommande fall, i ritningsförteckningen. Notera den nya beteckningen efter ritningsnummer och datum på den aktuella sidan. Skriv också datum i förteckningsbladets huvud. -05 ÄNDRA BESKRIVNINGAR. Markera ändringar på beskrivningsblad, material- och arbetsbeskrivningar, rumsbeskrivningar, mängdförteckningar eller andra motsvarande beskrivningar med ändringspilar. Ändringspilarna ska ha en svärtad spets som pekar mot den ändrade textraden. Ändringar som avser flera rader i följd ska markeras med en pricklinje i kanten och med en ändringspil som pekar mot pricklinjen. Texta löpnumret på ändringen i ändringspilen. Alla ändringar som görs vid samma tillfälle ska förses med samma nummer.. Skriv numret på det ändrings-pm som hör till ändringen i revideringsrutan i beskrivningsbladets huvud. Skriv också datum och signatur. -06 NOTERA I ÄNDRINGS-PM. Om en ritning eller beskrivning ändras, ska ändringen specificeras i ett ändrings-pm. Den utgör underlag för kostnadsregleringar. Alla ändrings-pm ska förses med ett löpnummer och en uppgift om vilken konsult som utfört ändringen. När en ändrad ritning eller beskrivning distribueras ska aktuellt ändrings-pm följa med.. I ett ändrings-pm för en ritning ska ritningens nummer och ändringens beteckning och innehåll finnas med. 27

28 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT FORTSÄTTNING I ett ändrings-pm för en beskrivning ska den ändrade sidans nummer, AMAkod eller motsvarande samt ändringens löpnummer och innehåll finnas med Ändrings-PM ska redovisas på närmast följande byggmöte LEVERERA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG -01 ALLMÄNT I ett förfrågningsunderlag ska samtliga handlingar som hänvisar till i projektet anges eller finnas med. Leverans av förfrågningsunderlag ska alltid ske i samråd med Österåkers kommun om ej annat är överenskommet. 28

29 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.74 HANTERA OCH UPPRÄTTA RITNINGAR I ENTREPRENADSKEDET -01 LEVERERA OCH UPPRÄTTA BYGGHANDLINGAR När en entreprenadupphandling är avslutad ska ritningarna justeras och distribueras som bygghandlingar enligt direktiv från projektledaren. Ritningarna kan distribueras som papperskopior, på diskett eller CD-ROMskiva. -02 REVIDERA RITNINGAR (BYGGHANDLINGAR) Projektledaren ska beställa revideringen som sedan utförs av projektörerna. Observera att en ritningsrevidering som översänts till en entreprenör betraktas som en beställning. Ritningsrevidering behandlas i kapitel BESLUT VID BYGGMÖTEN Ändringar som beslutas vid byggmöten ersätter ofta tidigare ändringar av ritningar, beskrivningstexter och PM. För att bli giltiga ska ändringsbesluten protokollföras och protokollen justeras och skrivas på av både entreprenörens och beställarens part enligt kontrakt. Entreprenören noterar genomförda ändringar med "A" och ritar in dem på den aktuella arbetsritningen. 29

30 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA HANDLINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.75 HANTERA RELATIONSRITNINGAR -01 ENTREPRENÖRENS UNDERLAG (VID GENERAL- OCH TOTALENTREPRENAD) När en generalentreprenad är genomförd och det är dags för slutbesiktning ska entreprenören överlämna en justerad, kompletterad och signerad ritningsomgång till projektledaren senast två veckor före slutbesiktning. Dessa ritningar utgör underlag för relationsritningar. OBS! För att detta ska kunna hävdas gentemot entreprenören måste det skrivas in i AF-delen (de administrativa föreskrifterna för entreprenaden) redan vid upphandlingen. Vid en totalentreprenad ska entreprenören leverera färdiga relationsritningar. OBS! Även detta ska alltid skrivas in i AF-delen. -02 UPPRÄTTA RELATIONSRITNINGAR I konsultens projekteringsuppdrag ska ingå att utifrån entreprenörens uppgifter rätta och komplettera de aktuella ritningarna till färdiga relationsritningar. Relationshandlingar ska upprättas i enlighet med beskrivningar. Projektledaren är ansvarig för att detta sker. Relationsritningar och alla beräkningar som hör till ska arkiveras. Projektledaren tar kontakt med den som är arkivansvarig. 30

31 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA HANDLINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.76 GRANSKA RITNINGAR -01 ALLMÄNT 1. Kommunens godkännande Innan arbeten på offentlig mark påbörjas ska ritningarna granskas och godkännas av. Det gäller alla ritningar, såväl ritningar som är initierade av kommunen som ritningar upprättade av exempelvis ett ledningsdragande bolag eller av andra byggherrar. Som ritningar räknas också de handlingar, beräkningar och tekniska beskrivningar som ingår i projektet. För att skilja på olika ritningars status ska samtliga ritningar tydligt märkas granskningsritning eller arbetsritning. 2. Ansvar för granskning Av kommunen utsedd projektledare ansvarar för granskning av handlingar inom det egna projektet. 3. Tid för granskning Målet är att kommunens egen granskning ska vara klar inom tre veckor. Vill den som ska utföra arbetet att granskningen ska göras snabbare, måste vederbörande först komma överens om det med den ansvarige projektledaren. Behöver utomstående ledningsägare eller någon annan granska ritningen tar det längre tid. Normalt tar det mellan fyra och fem veckor att göra en granskning. 4. Notera granskningsanmärkningar När en ritning är granskad ska de anmärkningar som ska leda till ändringar noteras på ritningen. Gör noteringarna i ritningens granskningsstämpel, på det sätt som beskrivs i avsnitt Sammanställa synpunkterna från granskningen Den granskningsansvarige sammanställer granskningssynpunkterna på en granskningsritning och skickar den tillsammans med ritningsunderlaget för ändring (se nedan). Om någon eller några av synpunkterna som kommit in är motstridiga, ska den granskningsansvarige projektledaren tillsammans med respektive ledningssamordnare besluta i ärendet. Berörda granskare måste sedan omgående få meddelande om beslutet. 31

32 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 6. Ändra och returnera arbetsritningar till kommunen Det är byggherrens projektör som ändrar ritningarna. Om projektören bedömer att den begärda ändringen är olämplig eller orimlig ska han/hon kontakta kommunens granskningsansvarige. För att det ska gå att kontrollera att projektören tagit hänsyn till kommunens påpekanden ska de granskade och justerade ritningarna märkas som ARBETSRITNING och skickas tillbaka till kommunen. -02 GRANSKNINGSSTÄMPEL Använd en särskild granskningsstämpel för att notera ritningsgranskningar. I stämpeln ska granskarna och lednings- eller granskningssamordnaren skriva dels ankomstdatum, dels sina signaturer när granskningen är gjord. -03 RITNINGAR SOM ÄR UTFÖRDA FÖR KOMMUNENS RÄKNING 1. Ansvar Kommunens egna projekt utformas i regel av en extern projektör. Projektledaren på kommunen är ansvarig för projektörens arbete. 2. Granskning När ritningarna som hör till projektet har tagits fram granskas ritningarna. De ska skickas i tre kopior (röda kopior) till projektledaren hos kommunen. Projektledaren avgör vilka andra, såväl internt som externt, som ska granska varje ritning. Projektledaren avgör också om kommunens granskningsresurser är tillräckliga eller om en konsult måste anlitas. Konsulten får inte ha deltagit i projekteringen. Projektledaren är ansvarig för att ritningarna distribueras till de olika granskarna. 3. Sammanställning, slutgranskning Efter granskningen sammanställer projektledaren synpunkterna som de granskande enheterna antecknat och redovisat. Därefter gör projektledaren en slutgranskning. Vid större projekt kallar projektledaren (oavsett sitt eget jävsförhållande ) de berörda till ett särskilt slutgranskningsmöte. 4. Justering Granskningsritningen ska efter sammanställningen skickas till projektören för justering. Justeringen görs i samråd med projektledaren, som därför ska behålla en kopia av granskningsritningen för kontroll. 32

33 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA HANDLINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.77 GRANSKA BYGGLOV Stadsarkitektkontoret granskar bygglov. Bygglov erfordras även för skyltar, byggbodar mm för tillfälliga uppställningar på offentlig mark. 33

34 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.8 RITNINGARS UTFÖRANDE, RITNINGSBETECKNINGAR 1.81 GEMENSAMMA PROJEKTERINGSANVISNINGAR FÖR OFFENTLIG MARK SYMBOLER OCH LEDNINGSSAMORDNING -01 ALLMÄNT Använd enhetliga linjer, beteckningar och symboler på alla ritningar över projekt på offentlig mark. I avsnitt 1-81 samt 1-82 och 1-83 visas de vanligaste markeringarna. Avsnitt 1-84 hänvisar till branschens handbok för broprojektering, 1-91 hänvisar till offentlig belysning och 1-85 till övrig projektering. Om det som ska projekteras inte finns beskrivet i något av avsnitten ovan, ska den projektansvarige meddela vilken markeringsutformning han/hon valt. -02 BETECKNINGAR PÅ PLANRITNINGAR SOM GÄLLER LEDNINGSSAMORDNING V Vattenledning T Telekablar VH Vattenledning högzon T Trafiksignalkablar VS Vattensignalkablar KU Värmekulvert S Spillvattenledning SS Sopsugledning D Dagvattenledning E Elkablar DR Dräneringsledning EH Elkablar, högspänning BV Brandvattenledning FK Fjärrkyleledning B Brandsignalkablar FV Fjärrvärmekulvert G Gasledning 34

35 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.8 RITNINGARS UTFÖRANDE, RITNINGSBETECKNINGAR FORTSÄTTNING 1) Föreslagen resp. bef. stolpe för bel. vägmärke S S 2) Föreslagen resp. befintlig signalstolpe 3) Föreslagen resp. befintlig belysningsstolpe 4) Föreslaget respektive befintligt träd Alt. 5) Föreslagen ledning eller kabel Alt. 6) Befintlig ledning eller kabel 7) Befintlig ledning eller kabel som skall slopas 8) Ledning, framtida eller redovisad på annan ritning 9) Proppad ledning 10) Tryckledning för avlopp 11) Dimensionsförändring för vattenledning 12) Nedstigningsbrunn, cirkulär 13) Nedstigningsbrunn eller ventilkammare 14) Kombinerad dagvatten- eller nedstigningsbrunn 15) Nedstigningsbrunn med sandfång 16) Inspektionsbrunn 35

36 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.8 RITNINGARS UTFÖRANDE, RITNINGSBETECKNINGAR FORTSÄTTNING 17) Föreslagen respektive befintlig dagvattenbrunn 18) Föreslagen respektive befintlig brandpost 19) Luftningsanordning, Avtappningsanordning 20) Avstängningsventil VK SP DF 21) Vattenkastare, Spolpost, Dricksfontän 22) Föreslagen respektive befintlig bergtunnel 23) Sänke repektive stigort 24) Borrhål respektive tunnelpåslag 25) Område för grundförstärkning för gator 26) Elskåp eller styrapparat 27) Dragbrunn 28) Dräneringsbrunn 29) Gatuvärme 36

TEKNISK HANDBOK. Del 1 - Ritningar 2015-04-22

TEKNISK HANDBOK. Del 1 - Ritningar 2015-04-22 TEKNISK HANDBOK Del 1 - Ritningar 2015-04-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 2 (43) SIDAN 10. Allmänt... 4 10.1 Höjd- och plansystem... 4 10.11 Geodetiskt referenssystem i höjd för Stockholms stad... 4 10.12

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Trafikkontoret 2015-04-22. Teknisk Handbok 2015

Trafikkontoret 2015-04-22. Teknisk Handbok 2015 Trafikkontoret 2015-04-22 Teknisk Handbok 2015 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun 2014-01-21 Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun Huvudbok www.trosa.se Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Bestämmelser... 4 Struktur och status... 4 Uppdatering... 4 1 UTREDNINGSFAS...

Läs mer

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun 2014-01-21 Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun Huvudbok www.trosa.se Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Bestämmelser... 4 Struktur och status... 4 Uppdatering... 4 1 UTREDNINGSFAS...

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Metoddagen 11 februari, 2010

Metoddagen 11 februari, 2010 Metoddagen 11 februari, 2010 Ändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 2009,rev1 Pereric Westergren, VGtav Större förändringar Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler för reglering

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Bestämmelser om grävning på allmän plats

Bestämmelser om grävning på allmän plats Bestämmelser om grävning på allmän plats Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän plats (gator, vägar, parker och övrig allmän platsmark). Senast uppdaterad 2006-11-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utformning och installationer på kommunal mark Innehållsförteckning sida 1. Allmänt 3 2. Pollare 3 3. Stolpfundament 4 4. Papperskorg 4 5. Askkopp 5 6. Soffa/bänk 5 7. Belysning 6 8. Blomsterurnor 6 9.

Läs mer

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby SI D. 1/4 BYGGMOTE Tid: 2007-10-17 Plats: NeC plats kontor, Närvarande: namn sign foretag Henrik Svensson HS NGG Gert Österberg GO Vattenfall Göran Buss GB Vattenfall Nils Annas N EL TEL Networks Kennerth

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Tekniska förvaltningen Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Reviderad 2013-02-26 Innehållsförteckning Motalas policy för grävning i allmän mark...2 Miljöhänsyn...2 Trafikanordningsplan...2

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Hur arbetar EM & Co? EM & Co arbetar för Dig, med byggherreuppdrag och projektledning enligt Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet,

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Anvisning för. Grävning i gator, vägar och allmän mark

Anvisning för. Grävning i gator, vägar och allmän mark Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark 0 1 Inledning Den negativa effekten på kommunala gator och vägar av ingrepp i vägkroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, kabel-tv,

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan)

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Koppla tillbaka till rollerna. och händelseförloppet Förstudie Behovsanalys Projektering Beslutsunderlag Upphandling Förfrågningsunderlag Upphandlingsförfarande Entreprenadform

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av biogasanläggning

Upphandling av biogasanläggning Upphandling av biogasanläggning anders.dahl@biomil.se 0703-17 25 99 2014-12-04 Första frågan vid upphandling Vad vill jag upphandla? Förbehandlingsutrustning Biogasanläggning Pannanläggning Kraftvärmeanläggning

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer Grågröna systemlösningar för hållbara städer Kontrollrutin för naturstens- och markbetongöverbyggnader i trafikklass G/C, 0, 1 och 2 i urban miljö Program: Vinnova Utmaningsdriven innovation Hållbara attraktiva

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument Kravspecifikation Dokument Utgåva Benämning SSF 130 Maj 2006 Regler för projektering och installation av inbrottslarmanläggning en i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. Innehåll

Läs mer

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Uppdrag: X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Beställare: Akademiska hus i Uppsala AB Gävle Ramböll Sverige AB Region: Mitt El-teknik. Kenneth Hedlöf Uppdragsledare Uppdragsnr: 613Q1253212 Rev nr

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Presentation Kenneth Lind. Disposition

Presentation Kenneth Lind. Disposition Trafikverkets regelverk Presentation Kenneth Lind Kenneth Lind Investering Avdelning Teknik och miljö Enhet Vägteknik Metoddagen Solna 2013 02 07 2 2013-02-07 Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö/

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer