TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN"

Transkript

1 TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN Senast reviderad FÖRHANDSKOPIA

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.11 Praktisk tillämpning.12 Miljöpolicy.13 Struktur och status.14 Fastställande KAPITEL 1 PROJEKTERING 1.1 UTREDNING OCH PROJEKTERING.11 Allmänt 1.2 DOKUMENT.21 Branschöverenskomna bestämmelser och anvisningar.22 Branschledande organs normer och anvisningar 1.3 RUTINER VID PROJEKTERINGSSTART.31 Initiera mark- och anläggningsprojekt 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT.41 Relationshandlingar.42 Upprätta relationshandlingar.43 Registrera relationshandlingar.44 Besiktningar 1.5 ARKIVERING.51 Arkivhantering.52 Arkivering för offentlig belysning 1.6 RITNINGARS SKRIVFÄLT.61 Ritningsnumrering.62 Namnruta 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 PROJEKTERING FORTSÄTTNING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT.71 Upprätta ritningar.72 Framställa ritningar.73 Leverera förfrågningsunderlag.74 Hantera och upprätta ritningar i entreprenadskedet.75 Hantera relationsritningar.76 Granska ritningar.77 Granska bygglov 1.8 RITNINGARS UTFÖRANDE, RITNINGSBETECKNINGAR.81 Gemensamma projekteringsanvisningar för offentlig mark - symboler och ledningssamordning.82 Projekteringsanvisningar för gator.83 Projekteringsanvisningar för parker.84 Projekteringsanvisningar för konstbyggnader.85 Projekteringsanvisningar för samtliga projekt.86 Ritningsstämpeln.87 Granskningsstämpeln 1.9 RITNINGARS SAKINNEHÅLL.91 Riktlinjer för att ta fram arbetsritningar för offentlig belysning.92 Kantstöd av granit.93 Fabrikstillverkade refuger.94 Standardkrav för renhållning och snöröjning.95 Hastighetsdämpande åtgärder.96 Bullerdämpande åtgärder 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 2 GATUBYGGNAD 2.1 STYRANDE DOKUMENT.11 Föreskrifter och publikationer 2.2 KRAV, TOLERANSER OCH PROVNINGSMETODER VID UTFÖRANDE AV VARMBLANDADE MASSABELÄGGNINGAR OCH BÄRLAGER AV TYP AG.21 Provtagning och analys.22 Krav på hålrumshalter.23 Krav på bindemedelshalter 2.3 DIMENSIONERING AV ÖVERBYGGNADER.31 Typritning 1, principsektion, GC-väg.32 Typritning 2, principsektion, lokalgata.33 Typritning 3, principsektion, huvudgata.34 Typritning 4, tvärsektion av vägområde, lokalgata.35 Typritning 5, tvärsektion av vägområde, huvudgata.36 Typritning 6, tvärsektion av vägområde, förnyelseområde.37 Typritning 7, detalj, granitkantstöd 2.4 ANVÄNDARANVISNINGAR VID FRAMTAGANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.41 Allmänna anvisningar 2.5 TYPRITNINGAR, FIGURER OCH TABELLER.51 Stolp- och refugmontering.52 Bärlager av asfaltgrus.53 Sätta släntbeklädnad.54 Fogsand.55 Sättsand (för små- och storgatsten) 2.6 AVDRAG FÖR VÄRDEMISKNING AV VARMBLANDADE MASSABELÄGGNINGAR OCH BUNDET BÄRLAGER.61 Avdrag för värdeminskning 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 3 KONSTBYGGNADER 3.1 KONSTBYGGNADER OCH RÄCKEN.11 Konstbyggnader - nykonstruktion.12 Konstbyggnader - underhåll.13 Reparera konstbyggnader KAPITEL 4 GATOR 4.1 LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.11 Tillämpning 4.2 TRAFIKANORDNINGAR VID VÄGARBETE.21 Begreppsförklaringar.22 Gemensamma bestämmelser för vägarbete i offentlig mark, gator, torg och parker.23 Planera gatuarbeten.24 Trafikföreskrifter vid gatuarbeten.25 Fordon på parkväg (parkmark).26 Arbetsmiljöplan mm.27 Trafikanordningsplan (TA-plan).28 Använda tung avstängning.29 Trafikanordningsmaterial.210 Avstängning - uppföljning- ansvar.211 Kontrollera trafikanordningar vid arbetsområden, Anmärkningar och avgifter.212 Märka ut vägarbetsplatser på varningsfordon och vägmärkesvagnar.213 Personlig skyddsutrustning.214 Tillfälliga hinder på gåyta 4.3 TILLGÄNGLIGHET.31 Litteratur.32 Handikappanpassade parkeringsplatser.33 Handikappanpassade övergångställen.34 Busshållplatsutformning.35 Utformning av gångvägar och ramper.36 Ledstråk.37 Terminaler och torg 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 5 PARK 5.1 PARKVÄGAR.11 Geometrisk utformning, allmänna anvisningar.12 Överbyggnader av stenmjöl.13 Sidodiken, allmänna anvisningar.14 Sidodiken, urskålning, jordskärning.15 Sidodiken, urskålning, bergsskärning.16 Sidodiken av markplattor av typen ränndalsplattor, jordskärning.17 Sidodiken av markplattor av typen ränndalsplattor, bergsskärning.18 Sidodiken, ränndal av gatsten, allmänna anvisningar.19 Terrasering, bergsskärning 5.2 LEK OCH FOTBOLLSPLANER.21 Sandlådor och lekytor på sand, överbyggnad.22 Slitlager av stenmjöl, överbyggnad.23 Fotbollsplan, grusplan.24 Skyddstängsel för fotbollsplaner 5.3 VEGETATION.31 Växtbädd, allmänt.32 Växtbädd för träd i hårdgjord yta.33 Växtbädd för buskar och träd i vegetationsyta.34 Växtbädd för perenner.35 Växtbädd för gräsytor.36 Växtbädd för skelettjord.37 Växtbädd för naturlika planteringar.38 Gräsfröblandningar.39 Uppbindning av stamträd 5.4 TRAPPOR OCH MURAR.41 Trappor av granit, stegmått 350x150 mm.42 Stödmurar 5.5 SKYDD AV TRÄD OCH ANNAN VEGETATION VID GRÄVNING.51 Arbetsplan och schaktlov 6

7 INLEDNING 0.11 PRAKTISK TILLÄMPNING -01 ALLMÄNT Teknisk handbok för gata- och park är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Föreskriften reglerar både utformningen av och de handlingar som utförs för kommunens räkning; handlingar som ligger till grund för både upphandling och genomförande av entreprenadarbeten. Textavsnitten ska fungera dels som bilagor till upphandlingsunderlag och kontrakt, dels som kravspecifikationer till entreprenörer, dels som instruktioner till kontrollanter. Därför är de strukturerade efter och har hänvisningar till allmänt kända, branschöverenskomna arbetsunderlag. Handboken kompletterar dessa med uppgifter som är specifika för kommunens behov. Bestämmelser Det finns flera olika regelsamlingar för hur handlingar ska upprättas och arbeten ska utföras:. Lagar, förordningar och föreskrifter. Branschöverenskomna anvisningar och handböcker. Branschledande beställares regler, i tillämpliga delar. Kommunens egna regler, som innefattas i anvisningarna i Tekniska handboken Kommunens anvisningar Kommunens anvisningar meddelas enligt följande:. Genom texterna i Tekniska handboken. Genom hänvisningar till något allmänt verk, som tex Anläggnings AMA 98 m fl. Genom detaljanvisningar 7

8 INLEDNING 0.12 MILJÖPOLICY FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN 8

9 INLEDNING 0.12 MILJÖPOLICY FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN - FORTSÄTTNING 9

10 INLEDNING 0.13 STRUKTUR OCH STATUS -01 ÖSTERÅKERS KOMMUNS TEKNISKA HANDBOK BESTÅR AV 5 KAPITEL. STRUKTUREN VARIERAR DEM EMELLAN. I KAPITEL 2 (GATU- BYGGNAD) ANVÄNDS GENOMGÅENDE AMA-KODERNA, VILKET GÖR ATT DET KAPITLET AVVIKER FRÅN DE ÖVRIGA. -02 HÄNVISNINGAR TILL LAGAR M M Lagar, krav, publikationer, typblad mm gäller i de fall s Tekniska handbok hänvisar till utgått eller gammalt material. -03 STATUS PÅ HANDBOKEN TEKNISKA HANDBOKEN GÄLLER DÄR DEN FÖRESKRIVS SÅVIDA INTE ANNAT ANGES. 10

11 INLEDNING 0.14 FASTSTÄLLANDE Undertecknad fastställer härmed s Tekniska handbok att tillämpas från och med Statusen hos Tekniska handbokens dokument är entydig, kommande utgåvor ska vara formellt fastställda för att vara gällande. Österåker Kommunstyrelsens ordförande Exploateringschef Markeringar: Reviderade dokument kommer tydligt att märkas med revideringsdatum i sidhuvudet. 11

12 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.1 UTREDNING OCH PROJEKTERING 1.11 ALLMÄNT Innan någon projektering får påbörjas ska förberedande projekteringsmöte alltid hållas, där samtliga förutsättningar för aktuellt objekt gås igenom. Projekteringsmöten ska på exploatörens/ konsultens initiativ hållas när väglinjer och förslag till vägprofiler föreligger och när situationsplan och höjdsättningsplan för parkanläggningar upprättas. Endera parten kan begära projekteringsmöte när så önskas. All projektering ska ske i samråd med. 12

13 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.2 DOKUMENT 1.21 BRANSCHÖVERENSKOMNA BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR Följande branschöverenskomna bestämmelser och anvisningar tillämpas: Svensk Standard SS AB 92 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader av år 1992, Byggandets Kontraktskommité. ABT 94 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten av år 1994, Byggandets Kontraktskommité. ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996, Byggandets Kontraktskommité. Bygghandlingar 90, delarna 1, 2 och 3 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, BST och SS Bygghandlingar 90, del 7 Lika ovanstående, avser mark- och anläggningarbeten. Anläggnings AMA 98 Allmän material- och arbetsbeskrivning för markarbeten av år 1998, Svensk Byggtjänst. Väg 94, Bro 2002 och Tunnel 95 ingår numera i Anläggnings AMA 98. MER 2002 Anläggning Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten av år 2002, Svensk Byggtjänst. Hus AMA 98 Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten av år 1998, Svensk byggtjänst MR 90 Hus Mät- och ersättningsregler, husbyggnadsarbeten av år 1990, Svensk Byggtjänst. 13

14 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.2 DOKUMENT 1.22 BRANSCHLEDANDE ORGANS NORMER OCH ANVISNINGAR ATB Väg 2003 Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion av år 2003, Vägverket. VU 94 Vägutformning 94, är ett styr- och hjälpmedel för beskrivning av standard och utformning av vägar, Vägverket. Tunnel 95 Allmän teknisk beskrivning för tunnelkonstruktioner av år 1995, Vägverket. Bro 2002 Allmän teknisk beskrivning för brokonstruktioner av år 2002, Vägverket. Brounderhåll 2002 Allmän teknisk beskrivning för konstruktionsfrågor vid brounderhåll av år 2002, Vägverket Allmän teknisk beskrivning för brokonstruktioner av år 2002, Vägverket.Vägutrustning ATB Regler för drift och underhåll s skötselentreprenad, driftupphandling av år Handböcker Förstudie i vägprojekteringen, handbok av år 1994, Vägverket Redovisning av vägutredning, handbok av år 1994, Vägverket Redovisning av arbetsplan, handbok av år 1994, Vägverket Redovisning av bygghandling ger rekommendationer för vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen, handbok av år 1994, Vägverket Information om vägprojekt, handbok av år 1994, Vägverket Handbok Formell handläggning av arbetsplaner och miljökonsekvensbeskrivning för vägar, Vägverket. Handböcker Upphandling av byggande, drift och underhåll samt konsulttjänster, Vägverket. 14

15 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.2 DOKUMENT 1.22 FORTSÄTTNING ARGUS Handbok med allmänna råd om gators standard och utformning av år 1987,Vägverket och Svenska Kommunförbundet. 15

16 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.3 RUTINER VID PROJEKTERINGSSTART 1.31 INITIERA MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT -01 ALLMÄNT Inför ett nytt mark- och anläggningsprojekt ska man registrera vilka behov som finns, dessutom utse en projektledare. -02 UTREDNING, PROJEKTLEDNING Det är projektledarens uppgift att leda en utredning om vilken typ av åtgärder och omfattning som ska genomföras. sammanställa ett underlag för beställning av konsultarbete meddela dem som kommer att bli berörda av projektet. Normalt är projektledaren också projektansvarig. Eventuellt kan en särskild projektansvarig person utses. -03 ANLITA KONSULTER Projektledaren är den som upphandlar konsulttjänster och leder konsultarbetet. Det är viktigt att projektledaren ser till att alla handlingar som upprättas på beställning av kommunen blir beställarens egendom. OBS! Detta är ett avtalbart avsteg från bestämmelserna i såväl ABK som i lagarna om upphovsrätt och mönsterskydd. När man projekterar konstbyggnader med eventuella tillhörande tekniska anläggningar ingår det i arbetet att också ta fram underhållsanvisningar. 16

17 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT 1.41 RELATIONSHANDLINGAR -01 ENTREPRENÖRENS UNDERLAG FÖR RELATIONSRITNINGAR Innan ett färdigt entreprenadarbete slutbesiktigas ska entreprenören lämna en justerad, kompletterad och signerad ritningsomgång till beställaren. Denna ritningsomgång fungerar som underlag för relationsritningar. OBS! För att detta ska kunna hävdas gentemot entreprenören måste det finnas inskrivet i den s k AF-delen (de administrativa föreskrifterna för entreprenaden) redan vid upphandlingen av arbetet. -02 MARKENTREPRENADER För vissa markentreprenader krävs att man gör en ny inmätning och ritar upp nya relationsritningar. -03 TOTALENTREPRENADER Vid totalentreprenader ska entreprenören leverera färdiga relationsritningar. OBS! För att detta ska kunna hävdas gentemot entreprenören måste det finnas inskrivet i den s k AF-delen (de administrativa föreskrifterna för entreprenaden). -04 OFFENTLIG BELYSNING Vid alla arbeten med anläggningar för offentlig belysning ska montören upprätta, datera och signera underlag till ritningsrevidering. Montören ska sedan överlämna dessa till som utför ändringar. 17

18 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT 1.42 UPPRÄTTA RELATIONSHANDLINGAR -01 ALLMÄNT I en konsults/ entreprenörs projekteringsuppdrag ingår det att rätta och komplettera ritningarna till färdiga relationsritningar. Han ska grunda sina rättningar och kompletteringar på entreprenörens uppgifter. Arkivering Relationsritningar och de beräkningar som hör till ska arkiveras. 18

19 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT 1.43 REGISTRERA RELATIONSHANDLINGAR -01 ALLMÄNT När ett projekt är slutfört ska projektledaren se till att relationshandlingarna registreras i det system som gäller för kommunen. Projektledaren är också ansvarig för att karteringar, provningsresultat, relationsritningar etc registreras. Drift- och underhållsanvisningar ska överlämnas till kommunen. 19

20 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.4 RUTINER VID ENTREPRENADAVSLUT 1.44 BESIKTNINGAR -01 DRIFTÖVERTAGANDE Projektledaren är kommunens part gentemot entreprenörer. Den ansvarige som ska sköta drift och underhåll av en ny- eller ombyggd anläggning ska lämna synpunkter på anläggningen innan slutbesiktning. -02 SLUTBESIKTNING Slutbesiktningen ska genomföras enligt AB 92 alternativt ABT 94, om det inte står något annat i avtalet. -03 GARANTIBESIKTNING Det är viktigt att projektledaren tar del av den driftansvariges synpunkter innan en garantibesiktning genomförs med entreprenören. 20

21 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.5 ARKIVERING 1.51 ARKIVHANTERING -01 ALLMÄNT 1. Regler för arkivering av skrivet och ritat material De regler som styr hur kommunen ska hantera skrivet och ritat material finns främst i följande lagar och förordningar: - Tryckfrihetsförordningen I tryckfrihetsförordningen definieras bl a offentlighetsprincipen samt begreppen myndighet och allmän handling. - Sekretesslagen I sekretesslagen står bl a i vilka fall offentlighetsprincipen gäller och hur en allmän handling ska registreras. - Arkivförordningen Arkivförordningen kompletterar arkivlagen med mer detaljerade förskrifter för arkivering. 2. Arkivhållning Arkivhållning är av riksintresse och Riksarkivet är den instans som leder arbetet. Ansvaret för att handlägga exploatering/teknik/mäts enhetsarkiv ligger hos enheten. 3. Arkivhandling Den som är ansvarig för ett ärende eller projekt har också ansvar för att alla handlingar och ritningar (relationsritningar) lämnas över till arkivet när ärendet eller projektet är avslutat. 21

22 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.5 ARKIVERING 1.52 ARKIVERING FÖR OFFENTLIG BELYSNING -01 ALLMÄNT Ritningar för offentlig belysning arkiveras under överinseende av kommunens belysningsansvarige. Ur elsäkerhetssynpunkt är det viktigt att varje förändring omedelbart noteras och att den som är elansvarig omedelbart får tillgång till den aktuella ritningen. 22

23 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.6 RITNINGARS SKRIVFÄLT 1.61 RITNINGSNUMRERING -01 ALLMÄNT För att inte flera ritningar ska få samma nummer, eller en ritning ska få flera nummer, måste alla ritningsnummer tas fram i samråd med Österåkers kommun. 23

24 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.6 RITNINGARS SKRIVFÄLT 1.62 NAMNRUTA -01 ALLMÄNT -02 TEXTEN I NAMNRUTAN Exempel på namnruta. -03 ÖVRIG TEXT I ANSLUTNING TILL NAMNRUTAN Förklaringar, föreskrifter och anmärkningar Förklaringar, föreskrifter och anmärkningar ska redovisas då de behövs för att man ska förstå ritningens innehåll, anläggningens funktion och hur man ska sköta dess framtida underhåll. Koordinattabell Koordinattabellen ska placeras så att den skiljer sig från ritningens innehåll i övrigt, helst ovanför konsultens namnruta. Om det behövs kan koordinattabellen redovisas på en egen ritning. Orienteringsfigur Orienteringsfigurer placeras i anslutning till namnrutan. 24

25 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT PÅ OFFENTLIG MARK 1.71 UPPRÄTTA RITNINGAR -01 ALLMÄNT Österåkers Kommun ansvarar för samordningen om inte annat anges. I dessa avsnitt beskrivs de regler och anvisningar som gäller för produktion av ritningar. De som måste känna till innehållet i dessa avsnitt är: Ansvariga för respektive projekt Granskningsansvarigaför respektive ledningsägare Elansvarig Signalansvarig Teleansvarig Va-ansvarig Gatuvärmeansvarig Stokabansvarig Arkivansvarig Konsulter och entreprenörer som är anlitade för respektive projekt 25

26 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.72 FRAMSTÄLLA RITNINGAR -01 ALLMÄNT I Bygghandlingar 90, del 2, kapitel 7, 1-7; BST, SS finns ytterligare beskrivningar av hur man framställer och hanterar ritningar. Här beskrivs ritningsframställning med CAD-teknik. CAD-samordningsansvarig person ska alltid utses om det ej är uppenbart obehövligt. CAD-ansvarig ska bl a säkerställa att en för uppdraget lämplig utrustning och version av CAD-program används samt att all ritningsframställning sker enhetligt. -02 FRAMSTÄLLA KOPIOR Kopior kan framställas med kopiering, tryckning samt uppritning i plotter (vid flerfärg). -03 PRELIMINÄRA RITNINGAR. När preliminära ritningar skickas, ska namnrutan vara ifylld, men inte datum- eller godkännanderutorna. I namnrutans statusruta ska det stå FÖRHANDSKOPIA. Skriv datumet ovanför ändringstabellen före kopieringen. Vid nästa distribution (som preliminär handling) stryker man över datumet (så att det ännu kan läsas) och skriver det nya datumet ovanför. Till varje ritningsleverans ska det finnas en ritningsförteckning.. När ritningen skickas för granskning skriver man GRANSKNINGSKOPIA i statusrutan. Skriv aktuellt datum ovanför ändringstabellen och stryk tidigare datum (se punkt 1). Hur en granskning ska gå till finns beskrivet i avsnitt När alla ritningar som hör till projektet är godkända ska det noteras i namnrutan. Om ritningen ska utgöra underlag vid en entreprenadförfrågan skriver man FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG i statusrutan. Ta bort samtliga datum ovanför ändringstabellen och skriv ett nytt datum, gemensamt för hela förfrågningsunderlaget, i namnrutan. Om ritningen ska komplettera en bygghandling skriver man BYGGHANDLING.. När en entreprenadupphandling är avslutad ska alla ritningar och ritningsförteckningar revideras. Ändra texten i statusrutan till BYGGHANDLING. Skriv också BYGGHANDLING i rutan revidering A. 26

27 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT FORTSÄTTNING Skriv datum i ändringskolumnen och A i avsedd ruta efter ritningsnumret nere till höger i namnrutan. Gör detta på alla ingående handlingar. -04 ÄNDRA FASTSTÄLLDA RITNINGAR. Till en ändrad ritning ska det alltid bifogas en kopia av den ändrade sidan i ritningsförteckningen och ett ändrings-pm. Ange alltid gällande ändringsbeteckning.. Själva ändringen ska markeras med aktuell bokstav på fyra ställen: Vid ändringsstället på ritningen görs ett s k moln runt ändringen (pil med spetsen mot ändringen). Radera tidigare moln. I ändringstabellen på ritningen. Ange antal ändringsställen, innehåll, datum och signatur. I namnrutan på ritningen, efter ritningsnumret (ersätter tidigare bokstav). I förekommande fall, i ritningsförteckningen. Notera den nya beteckningen efter ritningsnummer och datum på den aktuella sidan. Skriv också datum i förteckningsbladets huvud. -05 ÄNDRA BESKRIVNINGAR. Markera ändringar på beskrivningsblad, material- och arbetsbeskrivningar, rumsbeskrivningar, mängdförteckningar eller andra motsvarande beskrivningar med ändringspilar. Ändringspilarna ska ha en svärtad spets som pekar mot den ändrade textraden. Ändringar som avser flera rader i följd ska markeras med en pricklinje i kanten och med en ändringspil som pekar mot pricklinjen. Texta löpnumret på ändringen i ändringspilen. Alla ändringar som görs vid samma tillfälle ska förses med samma nummer.. Skriv numret på det ändrings-pm som hör till ändringen i revideringsrutan i beskrivningsbladets huvud. Skriv också datum och signatur. -06 NOTERA I ÄNDRINGS-PM. Om en ritning eller beskrivning ändras, ska ändringen specificeras i ett ändrings-pm. Den utgör underlag för kostnadsregleringar. Alla ändrings-pm ska förses med ett löpnummer och en uppgift om vilken konsult som utfört ändringen. När en ändrad ritning eller beskrivning distribueras ska aktuellt ändrings-pm följa med.. I ett ändrings-pm för en ritning ska ritningens nummer och ändringens beteckning och innehåll finnas med. 27

28 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT FORTSÄTTNING I ett ändrings-pm för en beskrivning ska den ändrade sidans nummer, AMAkod eller motsvarande samt ändringens löpnummer och innehåll finnas med Ändrings-PM ska redovisas på närmast följande byggmöte LEVERERA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG -01 ALLMÄNT I ett förfrågningsunderlag ska samtliga handlingar som hänvisar till i projektet anges eller finnas med. Leverans av förfrågningsunderlag ska alltid ske i samråd med Österåkers kommun om ej annat är överenskommet. 28

29 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.74 HANTERA OCH UPPRÄTTA RITNINGAR I ENTREPRENADSKEDET -01 LEVERERA OCH UPPRÄTTA BYGGHANDLINGAR När en entreprenadupphandling är avslutad ska ritningarna justeras och distribueras som bygghandlingar enligt direktiv från projektledaren. Ritningarna kan distribueras som papperskopior, på diskett eller CD-ROMskiva. -02 REVIDERA RITNINGAR (BYGGHANDLINGAR) Projektledaren ska beställa revideringen som sedan utförs av projektörerna. Observera att en ritningsrevidering som översänts till en entreprenör betraktas som en beställning. Ritningsrevidering behandlas i kapitel BESLUT VID BYGGMÖTEN Ändringar som beslutas vid byggmöten ersätter ofta tidigare ändringar av ritningar, beskrivningstexter och PM. För att bli giltiga ska ändringsbesluten protokollföras och protokollen justeras och skrivas på av både entreprenörens och beställarens part enligt kontrakt. Entreprenören noterar genomförda ändringar med "A" och ritar in dem på den aktuella arbetsritningen. 29

30 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA HANDLINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.75 HANTERA RELATIONSRITNINGAR -01 ENTREPRENÖRENS UNDERLAG (VID GENERAL- OCH TOTALENTREPRENAD) När en generalentreprenad är genomförd och det är dags för slutbesiktning ska entreprenören överlämna en justerad, kompletterad och signerad ritningsomgång till projektledaren senast två veckor före slutbesiktning. Dessa ritningar utgör underlag för relationsritningar. OBS! För att detta ska kunna hävdas gentemot entreprenören måste det skrivas in i AF-delen (de administrativa föreskrifterna för entreprenaden) redan vid upphandlingen. Vid en totalentreprenad ska entreprenören leverera färdiga relationsritningar. OBS! Även detta ska alltid skrivas in i AF-delen. -02 UPPRÄTTA RELATIONSRITNINGAR I konsultens projekteringsuppdrag ska ingå att utifrån entreprenörens uppgifter rätta och komplettera de aktuella ritningarna till färdiga relationsritningar. Relationshandlingar ska upprättas i enlighet med beskrivningar. Projektledaren är ansvarig för att detta sker. Relationsritningar och alla beräkningar som hör till ska arkiveras. Projektledaren tar kontakt med den som är arkivansvarig. 30

31 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA HANDLINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.76 GRANSKA RITNINGAR -01 ALLMÄNT 1. Kommunens godkännande Innan arbeten på offentlig mark påbörjas ska ritningarna granskas och godkännas av. Det gäller alla ritningar, såväl ritningar som är initierade av kommunen som ritningar upprättade av exempelvis ett ledningsdragande bolag eller av andra byggherrar. Som ritningar räknas också de handlingar, beräkningar och tekniska beskrivningar som ingår i projektet. För att skilja på olika ritningars status ska samtliga ritningar tydligt märkas granskningsritning eller arbetsritning. 2. Ansvar för granskning Av kommunen utsedd projektledare ansvarar för granskning av handlingar inom det egna projektet. 3. Tid för granskning Målet är att kommunens egen granskning ska vara klar inom tre veckor. Vill den som ska utföra arbetet att granskningen ska göras snabbare, måste vederbörande först komma överens om det med den ansvarige projektledaren. Behöver utomstående ledningsägare eller någon annan granska ritningen tar det längre tid. Normalt tar det mellan fyra och fem veckor att göra en granskning. 4. Notera granskningsanmärkningar När en ritning är granskad ska de anmärkningar som ska leda till ändringar noteras på ritningen. Gör noteringarna i ritningens granskningsstämpel, på det sätt som beskrivs i avsnitt Sammanställa synpunkterna från granskningen Den granskningsansvarige sammanställer granskningssynpunkterna på en granskningsritning och skickar den tillsammans med ritningsunderlaget för ändring (se nedan). Om någon eller några av synpunkterna som kommit in är motstridiga, ska den granskningsansvarige projektledaren tillsammans med respektive ledningssamordnare besluta i ärendet. Berörda granskare måste sedan omgående få meddelande om beslutet. 31

32 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA RITNINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 6. Ändra och returnera arbetsritningar till kommunen Det är byggherrens projektör som ändrar ritningarna. Om projektören bedömer att den begärda ändringen är olämplig eller orimlig ska han/hon kontakta kommunens granskningsansvarige. För att det ska gå att kontrollera att projektören tagit hänsyn till kommunens påpekanden ska de granskade och justerade ritningarna märkas som ARBETSRITNING och skickas tillbaka till kommunen. -02 GRANSKNINGSSTÄMPEL Använd en särskild granskningsstämpel för att notera ritningsgranskningar. I stämpeln ska granskarna och lednings- eller granskningssamordnaren skriva dels ankomstdatum, dels sina signaturer när granskningen är gjord. -03 RITNINGAR SOM ÄR UTFÖRDA FÖR KOMMUNENS RÄKNING 1. Ansvar Kommunens egna projekt utformas i regel av en extern projektör. Projektledaren på kommunen är ansvarig för projektörens arbete. 2. Granskning När ritningarna som hör till projektet har tagits fram granskas ritningarna. De ska skickas i tre kopior (röda kopior) till projektledaren hos kommunen. Projektledaren avgör vilka andra, såväl internt som externt, som ska granska varje ritning. Projektledaren avgör också om kommunens granskningsresurser är tillräckliga eller om en konsult måste anlitas. Konsulten får inte ha deltagit i projekteringen. Projektledaren är ansvarig för att ritningarna distribueras till de olika granskarna. 3. Sammanställning, slutgranskning Efter granskningen sammanställer projektledaren synpunkterna som de granskande enheterna antecknat och redovisat. Därefter gör projektledaren en slutgranskning. Vid större projekt kallar projektledaren (oavsett sitt eget jävsförhållande ) de berörda till ett särskilt slutgranskningsmöte. 4. Justering Granskningsritningen ska efter sammanställningen skickas till projektören för justering. Justeringen görs i samråd med projektledaren, som därför ska behålla en kopia av granskningsritningen för kontroll. 32

33 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.7 RUTINER FÖR ATT UPPRÄTTA OCH HANTERA HANDLINGAR FÖR MARK- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 1.77 GRANSKA BYGGLOV Stadsarkitektkontoret granskar bygglov. Bygglov erfordras även för skyltar, byggbodar mm för tillfälliga uppställningar på offentlig mark. 33

34 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.8 RITNINGARS UTFÖRANDE, RITNINGSBETECKNINGAR 1.81 GEMENSAMMA PROJEKTERINGSANVISNINGAR FÖR OFFENTLIG MARK SYMBOLER OCH LEDNINGSSAMORDNING -01 ALLMÄNT Använd enhetliga linjer, beteckningar och symboler på alla ritningar över projekt på offentlig mark. I avsnitt 1-81 samt 1-82 och 1-83 visas de vanligaste markeringarna. Avsnitt 1-84 hänvisar till branschens handbok för broprojektering, 1-91 hänvisar till offentlig belysning och 1-85 till övrig projektering. Om det som ska projekteras inte finns beskrivet i något av avsnitten ovan, ska den projektansvarige meddela vilken markeringsutformning han/hon valt. -02 BETECKNINGAR PÅ PLANRITNINGAR SOM GÄLLER LEDNINGSSAMORDNING V Vattenledning T Telekablar VH Vattenledning högzon T Trafiksignalkablar VS Vattensignalkablar KU Värmekulvert S Spillvattenledning SS Sopsugledning D Dagvattenledning E Elkablar DR Dräneringsledning EH Elkablar, högspänning BV Brandvattenledning FK Fjärrkyleledning B Brandsignalkablar FV Fjärrvärmekulvert G Gasledning 34

35 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.8 RITNINGARS UTFÖRANDE, RITNINGSBETECKNINGAR FORTSÄTTNING 1) Föreslagen resp. bef. stolpe för bel. vägmärke S S 2) Föreslagen resp. befintlig signalstolpe 3) Föreslagen resp. befintlig belysningsstolpe 4) Föreslaget respektive befintligt träd Alt. 5) Föreslagen ledning eller kabel Alt. 6) Befintlig ledning eller kabel 7) Befintlig ledning eller kabel som skall slopas 8) Ledning, framtida eller redovisad på annan ritning 9) Proppad ledning 10) Tryckledning för avlopp 11) Dimensionsförändring för vattenledning 12) Nedstigningsbrunn, cirkulär 13) Nedstigningsbrunn eller ventilkammare 14) Kombinerad dagvatten- eller nedstigningsbrunn 15) Nedstigningsbrunn med sandfång 16) Inspektionsbrunn 35

36 KAPITEL 1, PROJEKTERING 1.8 RITNINGARS UTFÖRANDE, RITNINGSBETECKNINGAR FORTSÄTTNING 17) Föreslagen respektive befintlig dagvattenbrunn 18) Föreslagen respektive befintlig brandpost 19) Luftningsanordning, Avtappningsanordning 20) Avstängningsventil VK SP DF 21) Vattenkastare, Spolpost, Dricksfontän 22) Föreslagen respektive befintlig bergtunnel 23) Sänke repektive stigort 24) Borrhål respektive tunnelpåslag 25) Område för grundförstärkning för gator 26) Elskåp eller styrapparat 27) Dragbrunn 28) Dräneringsbrunn 29) Gatuvärme 36

Ritningsbeteckningar

Ritningsbeteckningar Rev 2002-02-01 1 (18) Ritningsbeteckningar för byggritningar Handläggare: Lars-Olof Andersson Trafikkontoret Gemensamma beteckningar och texter för alla typer av planritningar 2 Ritningsetikett 3 Översiktsplan

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 1 - Ritningar 2015-04-22

TEKNISK HANDBOK. Del 1 - Ritningar 2015-04-22 TEKNISK HANDBOK Del 1 - Ritningar 2015-04-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 2 (43) SIDAN 10. Allmänt... 4 10.1 Höjd- och plansystem... 4 10.11 Geodetiskt referenssystem i höjd för Stockholms stad... 4 10.12

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Trafikkontoret 2015-04-22. Teknisk Handbok 2015

Trafikkontoret 2015-04-22. Teknisk Handbok 2015 Trafikkontoret 2015-04-22 Teknisk Handbok 2015 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun 2014-01-21 Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun Huvudbok www.trosa.se Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Bestämmelser... 4 Struktur och status... 4 Uppdatering... 4 1 UTREDNINGSFAS...

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun 2014-01-21 Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun Huvudbok www.trosa.se Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Bestämmelser... 4 Struktur och status... 4 Uppdatering... 4 1 UTREDNINGSFAS...

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Anläggnings-AMA. Metoddagen 11 febr 2010. Anvisningar i AMA Anläggning. Anläggnings-AMA. Anläggnings-AMA. Vad är Anläggnings AMA?

Anläggnings-AMA. Metoddagen 11 febr 2010. Anvisningar i AMA Anläggning. Anläggnings-AMA. Anläggnings-AMA. Vad är Anläggnings AMA? Metoddagen 11 febr 2010 Anvisningar i AMA Anläggning Vad är Anläggnings AMA? Allmän Material- och Arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten Fördelen med AMA Ett branschgemensamt beskrivningssystem AMA s

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Metoddagen 11 februari, 2010

Metoddagen 11 februari, 2010 Metoddagen 11 februari, 2010 Ändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 2009,rev1 Pereric Westergren, VGtav Större förändringar Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler för reglering

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2010 12 09 1 Inledning 1 Normalstandard och krav på

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

S:t Lukas kyrka. Antikvarisk kontroll vid anläggning av meditationsplats, S: t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland

S:t Lukas kyrka. Antikvarisk kontroll vid anläggning av meditationsplats, S: t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland S:t Lukas kyrka Antikvarisk kontroll vid anläggning av meditationsplats, S: t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Gunilla Nilsson Rapport 2004:25 2 S:t Lukas kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING. Bilaga 1

TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING. Bilaga 1 TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING Krav, toleranser och provningsmetoder vid utförande av asfaltbeläggningar, gjutasfalt och ytbehandling. 2015-04-22 Sidan 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 01 ALLMÄNT...

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

Väg 50 Motala-Mjölby. en del av. BanaVäg Motala-Mjölby

Väg 50 Motala-Mjölby. en del av. BanaVäg Motala-Mjölby Väg 50 Motala-Mjölby en del av BanaVäg Motala-Mjölby Väg 50 Mjölby Motala Projektet omfattar ca 28 km ny riksväg 50 varav: 14 km 2+1 väg med bredden 14 meter 14 km fyrfältsväg med bredden16,5-18,5 m Ca

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg SS-EN 933-3:2012 Bestämning av kornform - Flisighetsindex SS-EN 933-4:2012 Bestämning av kornform - LT-index SS-EN 933-5/A1:2004 Bestämning

Läs mer

TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING. Bilaga 1

TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING. Bilaga 1 TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING Krav, toleranser och provningsmetoder vid utförande av varmblandade massabeläggningar, bundet bärlager, gjutasfalt och ytbehandling. 2014-03-03 Sidan 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

AD dagen Regelverk ballastmaterial. Klas Hermelin Trafikverket

AD dagen Regelverk ballastmaterial. Klas Hermelin Trafikverket AD dagen 2014 Regelverk ballastmaterial Klas Hermelin Trafikverket Nya kravdokument för material från TRV Nytt namn Identifikations nr Gammalt namn Obundna lager för vägkonstruktioner TDOK 2013:0530 TRVKB

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 BELYSNINGSCENTRAL 7.9 STOLPINSATS 7.10 DRIFT 7.11 BESIKTNING Reviderat 2016

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder KONCEPT April 2006, rev 2006-10-26 Enkelt avhjälpta hinder Utförandeanvisning Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Inledning I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Bestämmelser för arbeten på kommunal mark TEKNISKA KONTORET Avdelning gata/park Uppdaterad December 2015 Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Framtaget av tekniska kontoret, gata/park, 2008 Uppdaterad

Läs mer

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Exempel på avtal Diarienummer: KS 2013/1902-32 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: SU/KS Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Vårby gårds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2004:18

Vårby gårds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2004:18 Vårby gårds kyrka Antikvarisk kontroll vid markarbeten på kyrkotomten, Vårby gårds kyrka, Huddinge socken, Huddinge kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2004:18 2 Vårby gårds kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Uppvidinge kommun 2010-2011 1 MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Mängdförteckning och á-prislista för avgivande av anbud för beläggningsarbeten inom Uppvidinge kommuns väghållningsområde. Anbudet ska gälla under

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT LOU Lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling PBL SFS 2010:900, Plan- och bygglag Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) (SFS 2002:908 omtryck) Offentlighets-

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och

Läs mer

Tekniska anvisningar och föreskrifter

Tekniska anvisningar och föreskrifter Tekniska anvisningar och föreskrifter Dessa gäller för kommunens vägar tillsammans med ett godkänt öppningstillstånd. 1 LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR De grundläggande bestämmelserna för vägarbeten finns i lagar,

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

TEKNISK HANDBOK Tyresö kommun

TEKNISK HANDBOK Tyresö kommun TEKNISK HANDBOK Tyresö kommun Senast uppdaterad December 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 Anvisningar 1.1 Inledning 1.1.1 Sammanfattning 1.1.2 Syfte och mål 1.2 Ledande dokument gemensamma för alla

Läs mer

Anvisning för markarbete Glasfiberpool

Anvisning för markarbete Glasfiberpool Anvisning för markarbete Glasfiberpool 1ma_glasfiber_se_v2012-2 Introduktion INSTALLATION AV FOLKPOOLS GLASFIBERPOOLER GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete, dränering och isolering Steg 2 Invägning

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Ansökan om schakttillstånd

Ansökan om schakttillstånd Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. För alla

Läs mer

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV?

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Följande handlingar

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks Grävtillståndstaxa Dokumenttyp Taxa grävtillstånd på kommunal mark Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Samhällsbyggnad Diarienummer Ks 2016.714 Fastställd

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg SS-EN 933-1:2012 Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktning SS-EN 933-1 Kornfördelning Manuell skakning görs endast vid egenkontrollen

Läs mer

NACKA KOMMUN Ramavtal för staket och räcken.

NACKA KOMMUN Ramavtal för staket och räcken. NACKA KOMMUN Ramavtal för staket och räcken. MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Avseende Markarbeten. Denna tekniska beskrivning (mängdbeskrivning) ansluter till AMA Anläggning 2010 och MER 2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Inglasat uterum/inglasad balkong

Inglasat uterum/inglasad balkong Exempelritningar Inglasat uterum/inglasad balkong eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer