Datum Swedish Match står till förfogande om frågor eller synpunkter följer av denna inlaga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-05-22. Swedish Match står till förfogande om frågor eller synpunkter följer av denna inlaga."

Transkript

1 Datum Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Stockholm Betänkande Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6) Följande yttrande från Swedish Match redogör för våra ståndpunkter, synpunkter och invändningar rörande delbetänkande 1 om implementeringen av Europeiska unionens Tobaksproduktdirektiv i svensk lag. Swedish Match står till förfogande om frågor eller synpunkter följer av denna inlaga. Med vänlig hälsning Lars Dahlgren President & CEO Swedish Match AB (publ) Besöksadress: Sveavägen 44 Postadress: SE Stockholm Telefon: Organisationsnummer:

2 Sammanfattning Ett delbetänkande rörande det svenska snusets legala status i Europeiska unionen bör ha som övergripande ambition att belysa alla aspekter av exportförbudet av svenskt snus, såväl närings- och handelspolitiska som konsekvenserna för folkhälsan och statens finanser. Subsidiaritetsprincipen bör gälla för svenskt snus så länge produkten är förbjuden att exportera till övriga medlemsländer inom EU. Snus bör endast regleras av riksdagen i Sverige. Grundfrågan som utredningen inte hittills berört är huruvida snus från Sverige och avsedd för inhemsk marknad överhuvudtaget kan regleras av EU så länge produkten är förbjuden att exportera. Genomförs de föreslag delbetänkandet föreskriver om snus förändras Sveriges undantag från 1995 i grunden. Vid den nationella implementeringen av ett EU-direktiv är det nödvändigt att vara medveten om de principer som styr tolkningen och tillämpningen av EU-rättsakter. Vid tolkning av bestämmelser i EU:s sekundärlagstiftning, såsom förordningar och direktiv, ska beaktas såväl den berörda bestämmelsens lydelse som systematiken i och ändamålet med den rättsakt i vilken den ingår. Proportionalitetsprincipen är en av EU:s allmänna rättsprinciper och enligt EU-domstolen innebär proportionalitetsprincipen att unionens institutioner i sitt handlande inte får gå utöver vad som är ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå de legitima mål som eftersträvas med bestämmelserna i fråga. När det finns flera ändamålsenliga åtgärder att välja mellan, ska den åtgärd väljas som är minst ingripande, och de vållade olägenheterna får inte vara orimliga i förhållande till de eftersträvade målen. Ur ett vetenskapligt hälsopåverkansperspektiv bör snus skiljas från övrig oral tobak samt cigaretter. Slutbetänkandet bör innehålla en sammanvägd vetenskaplig bedömning av snusets kända hälsorisker för att utgöra en saklig grund vid bedömning av ändamålsenligheten och proportionaliteten i förslagen. Utredningens förslag till ändrad, skarpare lydelse för hälsovarningen avseende snus saknar vetenskaplig grund. Ingen ny forskning som stöder en skarpare lydelse har tillkommit sedan 2001 då cancervarningen togs bort, snarare har forskning tillkommit som talar emot en skärpning. E-cigaretter bör givet den begränsade vetenskapen som existerar om dess långsiktiga effekter regleras som en tobaksprodukt i Sverige. Rapporteringskraven på snus bör säkerställa att företagshemligheter skyddas. Då snus inte får exporteras bör inte produkten omfattas av direktivets rapporteringskrav. Snus bör i enlighet med subsidiaritetsprincipen inte omfattas av artikel 13 i direktivet. Det bör vara tillåtet att förse konsumenter med produktinformation på snusdosan rörande smaksättning, nikotininnehåll samt fullständig innehållsdeklaration. Delbetänkandet innehåller ingen konsekvensanalys. De sju meningar som utgör konsekvensanalys för verksamhetsutövarna utgår från att regleringsförslagen endast berör multinationella cigarettbolag och bortser helt från svensk snusnäring samt att majoriteten av svenska snustillverkare är små företag. 2 (46)

3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Exportförbudet... 6 Exportförbudets konsekvenser... 7 Riksdagens hållning till exportförbudet närhistoriskt... 7 Vad blir konsekvenserna för det svenska undantaget?... 8 Relevanta rättsprinciper att beakta vid det nationella genomförandet av Direktivet Snus och hälsa - vad är känt och vad är debatterat? Munslemhinna och tänder Matstrupe Magsäck och tarm Pankreascancer Blodkärl och blodcirkulation Graviditet och foster Beroende Kommentar till utredningens förslag om ändrad hälsovarning för snus GOTHIATEK konsumentomsorg genom vår ledande kvalitetsstandard Lämpligheten av den svenska livsmedelsregleringen för snus Kommentar till delbetänkandets hållning avseende E-cigaretter Kommentar till delbetänkandet gällande nya rapporteringskrav Delning av information till Europeiska Kommissionen och andra medlemsstater Delat ansvar mellan Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket Gruppering av substanser Rapportering av nya/modifierade produkter Rapportering av toxikologiska uppgifter Skyddande av företagshemligheter Rapportering av försäljningsvolymer Kommentar till delbetänkandet gällande artikel Artikel 13.1.c är ej är tillämplig på snus Legalitetsprincipen (46)

4 Subsidiaritetsprincipen Proportionalitetsprincipen Näringsfriheten och rätten till egendom Förbudet i artikel 13.1.c kan inte frivilligt införas med avseende på snus Artikel 13.1.c och dess förenlighet med TF Övriga invändningar mot delbetänkandets förslag utifrån artikel Artikel 13.1.a) Nikotinmärkning Artikel 13.1.c) Smakbeskrivning Artikel 13.1.c) Innehållsförteckning Smakens betydelse för snusanvändning Kommentar till författningsförslag Författningsförslag ändringar i tobakslagen Författningsförslag ändringar i tobaksförordningen Kommentar till föreslagna lagändringars ikraftträdande Kommentar till konsekvensanalys Avslutning BILAGA (46)

5 Inledning Med anledning av Tobaksdirektivsutredningens delbetänkande Mer gemensamma tobaksregler ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6) inkommer Swedish Match med följande yttrande. Swedish Match konstaterar att en rad frågeställningar rörande eventuella förslag på ytterligare nya regleringar av det svenska snuset som inte omedelbart berörs av implementeringen av EU:s Tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU ( Direktivet ) kommer att presenteras först i september år 2015, varför Swedish Match avser återkomma till nämnda frågeställningar när dessa presenteras i slutbetänkandet. Swedish Match anser dock att en del övergripande frågeställningar beträffande svenskt snus måste uppmärksammas redan i detta yttrande. Dels för att klargöra Swedish Matchs inställning till grundläggande antaganden som utredningen redan har gjort, dels för att öka Socialdepartementets förståelse för vad svenskt snus är, hur det tillverkas och Swedish Matchs syn på de ingångsvärden som utredningen har att ta ställning till i nästa utredningssteg. Därtill bör det ofrånkomligen vara så att det tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om den 19 februari 2015 (Dir. 2015:16) kommer att bygga på delbetänkandet och slutbetänkandet avseende implementeringen av Direktivet i nationell lag. Grunderna för proportionaliteten och ändamålsenligheten i eventuella förslag om exponeringsförbud i butik samt generiska förpackningar för snus bör rimligen avspeglas i de slutsatser tobaksdirektivsutredningen drar i september år Det är därför ytterst angeläget att slutbetänkandet rörande implementeringen bringar klarhet i huruvida utredningen likställer de kända hälsoeffekterna av snus med cigaretter eller inte. Finner slutbetänkandet alternativt Socialdepartementet att det är två olika produktkategorier, med olika egenskaper och känd påverkan på brukaren samt dennes omgivning bör detta vara naturliga ingångsvärden i bedömningen av ändamålsenligheten och proportionaliteten i de långtgående förslagen om bl.a. förbud mot att presentera snusvaror i butik och/eller att införa generiska förpackningar för snus. Framförallt eftersom införandet av nämnda regler för all tobak utan urskiljning i allt väsentligt likställer produkterna inför konsumenter i butik. Det finns väsentliga skillnader mellan snus och röktobak. Att likställa de två kategorierna enbart för att de består av tobak är obefogat, både av folkhälsoskäl och av näringspolitiska skäl. Detta är den enda rimliga utgångspunkten för utredningar som föreslår nya regler för tobaksförsäljning i Sverige. Snus och cigaretter framställs och konsumeras på olika sätt. Tillverkningen lyder under olika myndighetsföreskrifter nationellt och har av Europeiska unionen belagts med olika varningstexter på konsumentförpackningar. Även den nationella beskattningsmodellen skiljer sig åt. Marknadsdomstolen fastställer i ett vägledande avgörande (MD 2014:14) att marknadsföring av cigaretter respektive snusprodukter inte ska bedömas på samma sätt, då produkternas hälsopåverkan bevisligen skiljer sig åt. Mot denna bakgrund kan Swedish Match konstatera att det redan idag görs en viss åtskillnad mellan de två produktkategorierna på en rad områden. Det är Swedish Matchs inställning att detta förhållningssätt även bör prägla samtliga utredningar regeringen tillsätter för att föreslå nya nationella tobaksregler. 5 (46)

6 Näringspolitiskt är konsekvenserna av Direktivets utförselförbud av snus från Sverige dock utan hinder för import från övriga EU-länder en uppenbar konkurrensnackdel för svenska snustillverkare, för våra exportmöjligheter och förutsättningar att utveckla den kommersiella verksamheten utifrån Sverige. Ett hinder för export till den inre marknaden vars legala och vetenskapliga grund får anses synnerligen svag och oproportionerlig givet vilka andra tobaksprodukter som är tillåtna att handla fritt med inom Direktivets ramverk efter 1 maj år Europeiska tillverkare av röktobak samt annan traditionell oral tobak omfattas inte av de mest långtgående restriktioner en näring av EU kan beläggas med likt det exportförbud som snus från Sverige lider av. Den aktuella implementeringen lämnar visst subsidiaritetsutrymme till Sverige att göra en nationell bedömning av reglering av snus. En oberoende värdering av vad som vetenskapligt kan konstateras om svenskt snus, dess hälsopåverkan och konsumtionsmönster är förbehållet Sverige, varför Swedish Match utgår från att utredningen använder den möjlighet Direktivet lämnar för att göra detta i det slutbetänkande som avses offentliggöras i september år Exportförbudet SOU 2015:6 ägnar ett synnerligen begränsat utrymme åt att reflektera över de grundläggande principerna för Europeiska unionens inre marknad och huruvida det är en juridiskt rimlig ordning att handel med alla andra former av tobaksprodukter oberoende av konsumtionsform är tillåten inom EU med ett enda undantag: det svenska snuset. Sveriges undantag från EU:s totalförbud mot snus är en udda juridisk konstruktion inom en union vars främsta syfte är att undanröja handelshinder mellan medlemsländerna. Fördragen stipulerar att i de fall handelshinder kan anses motiverade åligger en skyldighet att fastställa klanderfria skäl till varför en ensidig handelsrestriktion anses motiverad. Swedish Match anser att det är av betydande principiellt intresse att EU-institutionernas bevekelsegrunder för exportförbudet, regeringens och riksdagens ställningstagande till exportförbudet idag och historiskt omfattas av en offentlig utredning om det svenska snusets legala status i relationen till EU. Detta är särskilt angeläget eftersom de förslag som redovisas i SOU 2015:6 till stora delar innebär att Sverige framöver accepterar EU:s inflytande över den inhemska regleringen av en produkt som är förbjuden att exportera från Sverige till övriga EU. Genomförs samtliga av de av utredaren föreslagna restriktionerna på presentationen av svenskt snus i butik innebär detta ett utvidgande av EU:s inflytande över produkter som inte ligger inom EU:s kompetens att reglera, eftersom snus inte utgör en del av den inre marknaden. Ett sådant agerande sätter det svenska undantaget och subsidiariteten i ett helt nytt ljus. Om det verkligen är såväl utredarens som de politiska instansers (som under året förväntas bereda och besluta i frågan om snusets relation till EU) ståndpunkt att exportförbudet är rätt och rimligt ur ett principiellt perspektiv och att Sverige har en skyldighet att utöver detta implementera de delar av Direktivet som de facto inte berör en produkt som är avsedd för den inre marknaden resulterar detta i att undantaget som Sverige förhandlade sig till i medlemskapsförhandlingarna inte längre värnas. 6 (46)

7 Ett sådant ställningstagande bör även följaktligen leda till att riksdagens principiella försvarande av subsidiaritet och självbestämmande avseende att nationellt reglera en produkt som är förbjuden på EU:s gemensamma marknad i allt väsentligt kommer att upphöra. Exportförbudets konsekvenser Det är uppenbart att exportförbudet har fått kommersiella återverkningar för nuvarande och framtida företag som förvägrats möjligheten att exportera snusprodukter från Sverige till den inre marknaden. Exportförbudet har både samhällsekonomiska och statsfinansiella konsekvenser. Att detta faktum inte ens noteras i utredningens konsekvensanalys förefaller vara en betydande brist i utredningen. Exportförbudet har såväl sysselsättnings-, närings- och handelspolitiska konsekvenser, där betydande expansionsmöjligheter för företag inom snustillverkning har begränsats sedan tjugo år tillbaka, trots att Sverige får anses vara ledande på att reglera och kontrollera kvaliteten på de orala tobaksprodukter som tillverkas i Europa, oavsett om de är avsedda för export eller inte. Därmed borde även folkhälsopolitiska aspekter adderats till en djupare analys av exportförbudets konsekvenser. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen anger att exportstatistiken från år 2014 placerar export av svenskt snus som den åttonde största varukategorin inom livsmedelsexporten. Under perioden 2010 till 2014 var snus från Sverige den exportvara som ökade mest: ca 250 procent, mer än dubbelt så mycket som den näst snabbast växande produktkategorin inom livsmedelsexporten. Dock dominerar fortfarande spritdrycker den totala exporten av livsmedel från Sverige. 1 Snus är en produkt som ökar i betydelse för den svenska exporten, trots att export till stora, närliggande grannländer förhindras. Det förefaller som en självklarhet att exportförbudets konsekvenser ska redogöras för och värderas i en konsekvensanalys avseende Direktivets implementering. Riksdagens hållning till exportförbudet närhistoriskt Exportförbudet riktat mot det svenska snuset var en del av medlemskapsförhandlingarna mellan Sverige och Kommissionen Undantaget som antogs i anslutningsfördraget har sedan dess återkommande debatterats i Sveriges riksdag genom motioner från enskilda ledamöter, skriftliga frågor och interpellationer till statsråd. Nedan följer ett axplock. Motion 2002/03:So314 från representanter för Moderaterna behandlades i Näringsutskottet som bl.a. uttalade: Näringsutskottet anser att det är fullständigt ologiskt att snusförsäljning är förbjuden i övriga EU, medan ett antal produkter som är långt mer hälsovådliga kan cirkulera fritt på den inre marknaden.[ ] Sveriges regering bör därför, med stöd av yttrandet från Kommerskollegium samt med utgångspunkt i EU:s fyra friheter, i yttrandet till EG-domstolen kraftfullt argumentera mot snushandelsförbudet och även i övrigt verka för att EU:s illa underbyggda förbud skyndsamt avskaffas. Året därpå återkom företrädare för Moderaterna i motion 2003/04:N285. Då yttrade Näringsutskottet: Näringsutskottet anser i likhet med regeringen och motionärerna att EU:s snushandelsförbud bör avskaffas. År 2009 återkom riksdagen till frågan om exportförbudet. Motion 2009/10:N227 från en socialdemokratisk ledamot och motion 2009/10:N463 från en moderat ledamot behandlandes gemensamt och Näringsutskottet uttalade då att: Ett samfällt Näringsutskott anser att EU:s exportförbud för snus bör 1 Frukost, fika och fest så erövrar svensk mat världen, Livsmedelsföretagen, (46)

8 avskaffas. Enligt utskottets mening är förbudet mot export av svenskt snus både diskriminerande och oproportionerligt, och det finns inte tillräckliga grunder för att inskränka den fria rörligheten. Nästföljande år lades motsvarande motion av företrädare för Moderaterna igen, 2010/11:N285, vilken fick Näringsutskottet att upprepa riksdagens ställningstagande: Näringsutskottet framhåller att denna fråga har behandlats vid ett flertal tillfällen. Senast våren 2010 då ett enhälligt utskott var av åsikten att handelsförbudet borde avskaffas. Utskottet meddelar att de inte har ändrat uppfattning i denna fråga. Utskottet vidhåller att förbudet mot försäljning av snus inom EU inte är förenligt med principen om den fria rörligheten av varor på den inre marknaden. Utskottet anser att EU:s snushandelsförbud bör avskaffas. Motion 2011/12:N401 formulerades av en företrädare för Socialdemokraterna år Näringsutskottet uttalade då: Näringsutskottet framhåller att exportförbudet är inkonsekvent då ett antal andra hälsovådliga produkter, i form av både tobak och andra varor, kan cirkulera fritt på den inre marknaden. Dessutom det finns andra snusliknande produkter i flera andra EU-länder vilka får säljas fritt. Mot denna bakgrund ter sig förbudet mot export av svenskt snus både diskriminerade och oproportionerligt, enligt utskottet. En moderat företrädare lade återigen en motion om exportförbudet genom 2013/14:N401. Näringsutskottet klargjorde att majoriteten av riksdagen delade motionärens ståndpunkt att exportförbudet bör avskaffas: Näringsutskottet har återkommande behandlat motioner som rör exportförbudet för snus. De olika partiernas principiella inställning i frågan står fast (i en reservation (MP, V) avstyrktes även förslaget, men med motiveringen att det faktum att andra hälsovådliga produkter får röra sig fritt på den inre marknaden inte är ett argument för att släppa ut ytterligare hälsovådliga produkter på EU:s inre marknad.). Så sent som under år 2014 lades två motioner om exportförbudet; 2014/15:2555 samt 2014/15:2570. Dessa har ännu inte behandlats av riksdagen. Ur ett närhistoriskt perspektiv kan det konstateras att olika politiska partier vid en rad tillfällen, enskilt och samlat, har ifrågasatt exportförbudet av snus från Sverige till EU. Partiöverskridande konsensus har uttrycks under en rad sammanhängande mandatperioder för att exportförbudet med politiska medel bör avskaffas. Detta bör Socialdepartementet ta i beaktande. Vad blir konsekvenserna för det svenska undantaget? Det bör vara ställt utom all rimlig tvivel att exportförbudet historiskt haft och i framtiden kommer att fortsätta få betydande konsekvenser för svenska företags konkurrenskraft, exportmöjligheter och investeringsvilja. Den aktuella utredningen utgår från att Direktivet ska implementeras såsom det bokstavligen är författat. Detta innebär att Sverige accepterar inskränkningar av Sveriges nationella möjligheter att gentemot EU göra gällande snusets särart och behov av nationell reglering som är förenlig med övergripande principer för svensk livsmedelstillverkning. Det svenska undantaget såsom det varit utformat från 1995 omgärdas genom det aktuella delbetänkandet med ett flertal förslag på detaljreglering som ytterligare inskränker svenska företags rätt att tillverka snus avsett för marknader utanför EU:s inre marknad. 8 (46)

9 Sveriges riksdag har kritiserat exportförbudet vid upprepade tillfällen genom åren. Den politiska viljeyttringen är tydlig och har genom upprepade yttranden samlat riksdagen för ett avskaffande av EU:s exportförbud mot snus. Det är naturligtvis möjligt att hävda att SOU 2015:6 inte berör exportförbudet utan endast implementeringen av ett redan beslutat EU-direktiv. Det förefaller dock ofrånkomligen vara så att de förslag som utredningen lämnat har direkt bäring på nationell reglering, varför förslagen rimligen måste ställas mot undantaget i dess helhet. Grundfrågan som utredningen inte hittills berört är huruvida snus från Sverige som är avsett för Sverige överhuvudtaget kan regleras av EU så länge produkten är förbjuden att exportera. Genomförs de förslag delbetänkandet föreskriver om snus förändras undantaget från 1995 i grunden. Om utredningens förslag implementeras i svensk lagstiftning kommer det resultera i att det undantag som Sverige haft sedan EU-anslutningen upphör i praktiken. EU tillerkänns därmed rätten att detaljreglera produkter som inte omfattas av den inre marknadens harmoniseringssträvanden samt utan en vetenskapligt förankrad folkhälsopolitisk motivering. Detta fordrar en utförlig redogörelse, framförallt för att medvetandegöra riksdagen om vad en proposition baserad på utredningens förslag innebär för Sverige och den svenska snusnäringen. Det är omöjligt att både hävda att Sverige har ett fullständigt undantag för regleringen av snus och samtidigt eftersträva att anpassa den inhemska regleringen avseende snus till den reglering som EU har fastställt för tobaksprodukter avsedda för en harmoniserad handel på den inre marknaden. Riksdagen har tidigare vid ett flertal, olika tillfällen hävdat att exportförbudet bör hävas. Den nu aktuella utredningen inte bara frångår riksdagens uttalade mening, den föreslår en ny ordning där undantaget till förmån för viss svensk, nationell reglering upphör för att istället ersättas med EU-reglering, exempelvis vad gäller förbud mot smakbeskrivning samt angivande av nikotininnehåll på förpackningar för snus. I det fall den framlagda utredningen kommer att utgöra grunden för Socialdepartementets proposition till riksdagen är det Swedish Matchs bestämda uppfattning att regeringen tydligt bör klargöra sitt förhållningssätt till det svenska undantaget i framtiden, sin syn på hur exportförbudsfrågan har behandlats i riksdagen över tid samt hur regeringen numera ser på subsidiariteten och självbestämmandet om det svenska snuset, framförallt i ljuset av EU:s synnerligen detaljerade reglering av en traditionell, svensk produkt som är förbjuden att säljas till övriga EU-länder. 9 (46)

10 Relevanta rättsprinciper att beakta vid det nationella genomförandet av Direktivet EU-rätten För att korrekt förstå Direktivet vid en nationell implementering är det nödvändigt att vara medveten om de principer som styr tolkningen och tillämpningen av EU-rättsakter. Swedish Match vill därför kort erinra om de i detta sammanhang högst relevanta principerna. Tolkningen av EU-rättsakter Vid tolkningen av bestämmelser i EU:s sekundärlagstiftning, såsom förordningar och direktiv, ska beaktas såväl den berörda bestämmelsens lydelse som systematiken i och ändamålet med den rättsakt i vilken den ingår. 2 Det räcker således inte att enbart se till en bestämmelses ordalydelse. Legalitetsprincipen Det följer av EU-fördraget att EU och dess institutioner är skyldiga att agera inom ramen för legalitetsprincipen, även kallad principen om tilldelade befogenheter. Enligt artikel 5.1 och 2 i EUfördraget, ska principen om tilldelade befogenheter styra avgränsningen av unionens befogenheter, d.v.s. de befogenheter medlemsstaterna har tilldelat unionen i fördragen. Artikel 13.2 i EU-fördraget föreskriver att varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen, i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där. Vad gäller artikel 114 i EUF-fördraget, som är den relevanta rättsliga grunden för artikel 13 i Direktivet, har EU-domstolen konstaterat att de åtgärder som avses där verkligen måste förbättra villkoren för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion. EU-lagstiftaren kan, enligt EU-domstolen, välja denna grund bl.a. om skillnaderna mellan de nationella bestämmelserna är ägnade att medföra hinder för utövandet av grundläggande friheter och, på detta sätt, ha en direkt inverkan på den inre marknadens funktion, eller skapa märkbar snedvridning av konkurrensen. Bestämmelsen kan även tillämpas som rättslig grund för att förebygga sådana handelshinder som följer av att medlemsstaternas lagstiftning utvecklas i olika riktningar, men det måste då vara sannolikt att sådana hinder kan komma att uppstå. 3 Subsidiaritetsprincipen Enligt EU-domstolen innebär subsidiaritetsprincipen, som fastställs i artikel 5.3 i EU-fördraget, att på de områden där unionen inte är ensam behörig, ska den vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå. 4 Såsom generaladvokat Poiares Maduro förklarat: för att subsidiaritetsprincipens krav ska vara uppfyllda, krävs att det är nödvändigt att vidta åtgärder på EU-nivå för att målet som den berörda EU-rättsakten eftersträvar ska kunna uppfyllas samt att det finns en rimlig grund för att göra gällande att så är fallet. 5 2 Se t.ex. mål C-215/11 Szyrocka, punkt 25, mål C-179/11, Cimade och GISTI, punkt 42, och mål C-517/07, Afton Chemical, punkt Se mål C-58/08 Vodaphone m.fl., punkterna 32 och Se mål C-373/11 Penellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, punkt Se mål C-58/08 Vodaphone m.fl., förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro, punkt (46)

11 Proportionalitetsprincipen Proportionalitetsprincipen är en av EU:s allmänna rättsprinciper och fastställs numera, vad gäller EU och dess institutioner, i artikel 5.4 i EU-fördraget. Enligt EU-domstolen innebär proportionalitetsprincipen att unionens institutioner i sitt handlande inte får gå utöver vad som är ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå de legitima mål som eftersträvas med bestämmelserna i fråga. När det finns flera ändamålsenliga åtgärder att välja mellan, ska den åtgärd väljas som är minst ingripande, och de vållade olägenheterna får inte vara orimliga i förhållande till de eftersträvade målen. 6 Med avseende på domstolskontrollen av dessa krav, har EU-domstolen framhållit att EU-lagstiftaren måste ges ett vidsträckt utrymme för en skönsmässig bedömning inom ett område som det förevarande, inom vilket lagstiftaren ställs inför politiska, ekonomiska och sociala val och måste göra komplexa bedömningar. En åtgärd på detta område är dock ogiltig om den är uppenbart olämplig i förhållande till det mål som de behöriga institutionerna eftersträvar. 7 Principen om fri rörlighet för varor enligt artikel 34 i EUF-fördraget ger vidare uttryck för proportionalitetsprincipen som vid upprepade tillfällen bekräftats av EU-domstolen. 8 I Dassonville-målet fastslog EU-domstolen bl.a. att alla nationella handelsregler som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen, ska anses som åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner. 9 Principen har vidare bekräftats av Marknadsdomstolen i bl.a. Jägermeister-målet 10 i vilket domstolen, med hänvisningar till en rad avgöranden från EU-domstolen, konstaterade att alla åtgärder som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, kan utgöra ett hinder för handeln inom gemenskapen ska anses som åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner. Marknadsdomstolen bekräftade vidare att kvantitativa importrestriktioner i form marknadsföringsförbud (som det var fråga om i målet) måste vara nödvändiga för att det aktuella skyddsändamålet ska kunna uppnås och proportionerliga i det att de inte får ha större handelshindrande verkan än vad som krävs för att tillgodose skyddsändamålet. I MD 2014:14 utvecklade Marknadsdomstolen denna praxis ytterligare genom att slå fast att regleringen av fri rörlighet av varor i EU-fördraget är av grundläggande betydelse för utformningen och tillämpningen av de svenska, nationella bestämmelserna om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter samt att begränsningar i möjligheterna att marknadsföra tobak av folkhälsopolitiska skäl ska grundas på en proportionalitetsbedömning. 11 I ljuset av EU-domstolens och Marknadsdomstolens etablerade praxis råder det alltså ingen tvekan om att EU-rätten och svensk rätt upprätthåller proportionalitetsprincipen. Näringsfriheten och rätten till egendom Artikel 16 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna föreskriver att: [n]äringsfriheten ska erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis. Det skydd som ges i artikeln omfattar friheten att utöva en ekonomisk eller kommersiell verksamhet, avtalsfriheten och den fria konkurrensen. 12 Artikeln grundar sig huvudsakligen på den rättspraxis från EU-domstolen som erkänner de berörda rättigheterna. Artikel 17.1 i stadgan anger att [v]ar och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då 6 Se t.ex. mål C-283/11 Sky Österreich och Österreicher Rundfunk, punkt 50 och däri angiven rättspraxis. 7 Se t.ex. mål C-210/03 Swedish Match och Swedish Match UK, punkt 48 och däri angiven rättspraxis. 8 Se t.ex. mål C-8/74 Dassonville och de förenade målen C-267/91 och C268/91 Keck och Mithouard. 9 Se mål C-8/74 Dassonville, punkt 5 i domskälen. 10 Se MD 2014:4. 11 MD 2014:14, s. 20f. 12 Se t.ex. mål C-283/11 Sky Österreich och Österreicher Rundfunk, punkt 42 och däri angiven rättspraxis. 11 (46)

12 samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen. Denna artikel motsvarar artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I enlighet med artikel 52.3 i stadgan har rätten till egendom under artikel 17 i stadgan därför samma innebörd och räckvidd som under Europakonventionen. Näringsfriheten och rätten till egendom ingår bland EU:s allmänna rättsprinciper. De är inte absoluta rättigheter utan ska beaktas i förhållande till deras funktion i samhället. Näringsfriheten och rätten till egendom kan således begränsas. 13 I enlighet med artikel 52.1 i stadgan ska emellertid varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan vara föreskriven i lag och vara förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter. Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter. Tryckfrihetsförordningen (TF) Utredningen konstaterar att en tobaksförpackning, som är försedd med tryckt text, är att betrakta som en tryckt skrift enligt TF. Vidare konstateras att en tobaksförpackning inte är en kommersiell annons. Swedish Match instämmer med dessa synpunkter. Således måste det utredas om ett svenskt förbud, jämlikt artikel 13.1.c i Direktivet, skulle stå i strid med TF. En sådan analys anbefalls också i utredningens direktiv (Dir. 2014:108 s. 9). Swedish Match återkommer till denna fråga nedan. Swedish Match noterar vidare att utredningen, avseende ytan för varningstexter för cigaretter och rulltobak, konstaterar att det finns ett utrymme för utökningen av ytan med särskilt beaktande av det rör sig om produkter som har en väl dokumenterat skadlig inverkan på människors hälsa. Motsvarande konstateras dock inte avseende övriga hälsovarningar som är avsedda för andra tobaksprodukter än cigaretter och rulltobak (däribland snus). Trots detta finner utredningen vid en samlad bedömning att även övriga hälsovarningar inte bör stå i strid med de svenska grundlagarna. Swedish Match ställer sig frågande till att samma bedömning görs för snus som de facto inte är produkt med en väl dokumenterat skadlig inverkan på människors hälsa. I följande avsnitt förklarar Swedish Match varför ingångsvärdet för all snusreglering måste vara ett annat än det för övrig tobaksreglering som avser produkter som i högre grad påverkar folkhälsan negativt, såsom cigaretter. Snus och hälsa - vad är känt och vad är debatterat? Efter över 30 års vetenskaplig forskning, finns det inte några övertygande bevis för att svenskt snus har någon allvarlig och negativ hälsoeffekt. På populationsbasis konstaterade Socialstyrelsen redan för tio år sedan att snus bidragit till minskad rökning och att detta, ur ett folkhälsoperspektiv, var att betrakta som positivt. 14 Socialstyrelsen har även gjort en beräkning av den sammantagna risken för död, sjukdom och försämrad livskvalitet i relation till fem faktorer: 1) rökning, 2) för mycket alkohol, 3) dåliga matvanor, 4) för lite fysisk aktivitet och 5) snus. Medan de fyra första faktorerna anses vara kopplade till en kraftigt eller 13 Idem, punkterna 45 och 46, och däri angiven rättspraxis, samt förenade målen C-154/04 och C-155/04 Alliance for Natural Health m.fl., punkt 126 och däri angiven rättspraxis. 14 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport (46)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Match North Europe AB, 556571-6924, Box 7179, 103

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Att bli äldre med bibehållen integritet - en rättssociologisk studie om tvångsanvändning inom äldrevården

Att bli äldre med bibehållen integritet - en rättssociologisk studie om tvångsanvändning inom äldrevården Att bli äldre med bibehållen integritet - en rättssociologisk studie om tvångsanvändning inom äldrevården Socialt arbete GR (C), Självständigt arbete SA046G HT10 Januari 2011 Författare: Marianne Åkerlund

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Malin Bood Jessica Wallgren SMS-LÅN UR ETT RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Malin Bood Jessica Wallgren SMS-LÅN UR ETT RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Malin Bood Jessica Wallgren SMS-LÅN UR ETT RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV THE RULE OF LAW CONSIDERING CONSUMER CREDITS Rättsvetenskap C-uppsats Datum/Termin: HT 08

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Daniel Westman (red) Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Institutet för rättsinformatik IRI-rapport 2002:1 2002 Institutet för rättsinformatik och författarna Tryck: Nykopia

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Europeiska kommissionen Näringsliv och industri Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer