Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder"

Transkript

1 Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter 1. Vad är en hominid? 2. Vad var det som skilde Lucy från aporna? 3. Hur länge har det funnits människoliknande varelser på jorden? 4. När det gäller människans utveckling har Afrika varit viktigare är övriga världsdelar. Hur? 5. Vad kallas den upprättgående människan på latin, och vad vet vi om denna art? 6. Hur har neandertalaren och Cro-Magnon-människan fått sina namn? När levde de på jorden? 7. Vad känner vi till om Cro-Magnon-människan och homo sapiens? 8. Hur förändrades människans tillvaro när hon lärde sig odla säd och sköta boskap? 9. Vad gör en arkeolog? 10. Varför är DNA-analysen och kol 14-metoden så viktiga inom den historiska vetenskapen? 11. Hur ser du på bilderna att homo erectus-människorna kommit längre i utvecklingen än Lucy? 12. Ungefär hur lång tid tog det för homo sapiens att sprida sig över hela världen? Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder 1. Varför väckte de gamla fotspåren i norra Tanzania så stort intresse? 2. Förklara innebörden av orden arkeolog, fossil och hominid. 3. I vilken världsdel och vilket land hittades Lucy? Hur skilde hon sig från aporna? 4. Vad betyder uttrycket Homo erectus? 5. Hur har vi fått våra kunskaper om människans utveckling? 6. Var levde neandertalarna och hur såg de ut? 7. Vad berättar kartan på s. 8 om människans utbredning? 8 Vad kallar vi den typ av människor som för cirka år sedan levde i mellersta Europa? 9. Beskriv en Cro-Magnon-människa. 10. Vad kommer du att tänka på när du hör namnet Chauvet? 11. Varför är boplatsen på Orust intressant för forskarna? 12. Nämn några olika slags forskare som kan samarbeta med arkeologerna kring en utgrävning. 13. Varför är DNA-analyser och Kol-14-metoden så viktiga för de historiska forskarna? 14. Ge exempel på hur människans tillvaro påverkades av förändringar i temperatur och växtlighet. 15. När ungefär började människan med åkerbruk och boskapsskötsel? Hur ändrades tillvaron då för henne? 16. Vilka information kan du hämta från den stora teckningen på. s ? 17. När ungefär tillkom staden Jeriko och var ligger den? 18. Varför växte de första städerna fram samtidigt som jordbruket infördes? 19. Med tillkomsten av städerna förändrades människornas sätt samarbeta och organisera tillvaron. Ge exempel. 20. Sammanfatta innehållet i kapitlet På jakt efter våra urfäder med stödord (nyckelord).

2 Prov till kapitlet På jakt efter våra urfäder 1. Lucy levde i Etiopien för cirka 3 miljoner år sedan. a) På vilka sätt liknade hon en apa? b) Av vilka anledningar kan hon kallas människa? 2. Cro-Magnon, Neandertalare, Homo erectus, Homo sapiens. Skriv dessa typer av människa i den ordning som de levt på jorden. 3. Nämn två av de tidigaste uppfinningarna och redskapen i människan historia. 4. Förklara uttrycket Vårt urhem är Afrika. 5. Ge exempel på skillnader mellan neandertalarna och Cro-Magnon-människorna. 6 Hur har vi fått våra kunskaper om neandertalarna? 7. Varför är dessa grottor så intressanta? a) Chauvet b) Cro-Magnon 8. Cro-Magnon-människorna utförde vackra grottmålningar. Varför, tror du? 9. Varför levde människorna som kringflyttande nomader innan de började syssla med jordbruk? 10. När och var (ungefär) levde de första bofasta åkerbrukarna? 11. Varför innebar det första jordbruket så stora förändringar för människan? 12. Vad kan vi lära oss genom att studera lämningarna av en boplats som den vid Huseby klev på Orust? 13. Vad arbetar en arkeolog med? 14. Nämn två moderna forskningsmetoder som används av arkeologer. Beskriv en av dem.

3 Direkt: Vid de stora floderna - uppgifter 1. Vilka är de stora floder kapitlet, som kapitlet delvis handlar om? 2. Varför blev dessa floder så viktiga för människorna? 3. Nämn några viktiga framsteg för människan som ägde rum i Mesopotamien. 4. Hur har kilskriften fått sitt namn? 5. På vilka olika sätt hade egyptierna nytta av Nilen? 6. Vad finns det för samband mellan faraonerna och pyramiderna? 7. Varför balsamerades de rika och mäktiga egyptierna? Vad lärde sig prästerna av balsameringen? 8. Människorna vid Indus var också skickliga och kunniga. Hur visade de detta? 9. Nämn några av de viktiga framsteg som gjordes i Kina. 10. Vad imponerar mest på dig kilskriften, pyramiderna, den kinesiska muren eller Qin Shihuangs soldater i graven. Förklara ditt val. Repetitionsuppgifter till kapitlet Vid de stora floderna Mesopotamien, Babylonien, Assyrien s a) Ungefär när inleddes sumerernas storhetstid? b) Vid vilka två floder? 2. a) Nämn några av sumerernas uppfinningar. b) Förklara varför just sumererna gjorde så många uppfinningar. 3. Ge exempel på religionens stora betydelse för sumererna. 4. Varför gick sumerernas rike under? 5. Vad vet du om Hammurabis lagar? 6. Hur erövrade och styrde assyrierna sitt rike? 7. Babylon var en viktig stad. Hur märktes det? 8. Hur skiljer sig vårt sätt att beräkna tiden från babyloniernas? 9. Hur skiljer sig astronomin från astrologin? 10. Vad tycker du är värt att minnas ur avsnittet om Mesopotamien, Babylonien, Assyrien? Egypten s Hur stort var det egyptiska riket från norr till söder? Jämför med Sverige. 12. På flera sätt var Nilen till stor nytta i Egypten. Förklara detta. 13. Jordägarna hade stor makt över sina underlydande bönder. Ge exempel. 14. Varför fick faraonerna så stor makt och varför lät de bygga stora pyramider? 15. Hur kunde bönderna hinna med både sitt jordbruksarbete och byggandet av pyramiderna? 16. Vilka var de största problemen för pyramidbyggarna? 17. Varför förekom balsamering och varför utfördes gravmålningarna? 18. Vad anser du om egyptiernas tro och deras sätt att behandla de döda? 19. Vad är Tuthmosis III mest känd för? 20. Hatshepsut och Teje var kvinnliga faraoner. Varför tycker forskarna att det är intressant? 21. Varför har den ganska obetydlige farao Tutanchamon blivit så känd och omtalad? 22. Den som har kunskaper kan bli mäktig. Hur märktes det i forntidens Egypten? 23. Vad finns det för samband mellan vassväxten papyrus och hieroglyferna? 24. En del utnyttjade religionen för att skaffa sig makt och rikedom. Vilka var dessa människor och hur bar de sig åt? 25. Hurdan var kvinnans situation i det forntida Egypten? 26. Vad tycker du är värt att minnas om det forntida Egypten? Indien och Kina s Vad visar att städerna vid floden Indus var välordnade och utvecklade för cirka år sedan? 28. Floden Huang He har varit (och är) både till nytta och skada för kineserna. Förklara. 29. Ge några exempel på stora byggnadsverk i det forntida Kina. 30. Ge några exempel på uppfinningar som visar att Kina låg långt framme i utvecklingen.

4 Prov till kapitlet Vid de stora floderna Mesopotamien s De två stora floderna och rinner ut i Persiska viken. Området omkring dem kallas idag Irak. Här bodde för cirka år sedan ett folk som kallas. En stor stad i Mesopotamien var. 2. Vad var a) en zikkurat? b) den bördiga halvmånen? 3. Hur kunde prästerna skaffa sig så stor makt? 4. Hur löste sumererna problemet med de stora vattenmängderna i floderna? 5. Hur skrev sumererna och på vad skrev de? 6. a) Nämn några av sumerernas uppfinningar och beskriv hur de använde dem. b) Varför behövdes dessa uppfinningar i Mesopotamien? 7. Vad är Hammurabi och Assurbanipal kända för? 8. Assyriernas erövringar har gett dem ett dåligt rykte. Varför? 9. Varför var babylonierna så intresserade av solens, månens och planeternas rörelse? 10. Babylonierna gjorde stora framsteg inom matematik, tideräkning och astronomi. a) Ge exempel på detta. b) Vilken nytta hade de av framstegen? 11. Hur har vi fått våra kunskaper om folken som levde i Mesopotamien? Egypten s a) När ungefär grundades det första egyptiska riket? b) När ungefär byggdes de stora pyramiderna? 13. På flera sätt var Nilen till nytta för egyptierna? Förklara. 14. Förklara ordet: a) farao b) balsamering c) hieroglyf 15. Varför byggdes pyramiderna? 16. Hur kom det sig att Egyptens åkrar inte blev förstörda av salt som Mesopotamiens? 17. a) Vad kallas en balsamerad kropp? b) Varför balsamerade egyptierna sina döda? 18. Varför var gravmålningarna så viktiga? 19. Jämför hur rika och fattiga behandlades efter döden. Förklara olikheten. 20. Ange namnen på de faraoner som du känner till. 21. Varför var Rosettastenen så viktig när man försökte tyda hieroglyferna? 22. En stor del av makten i Egypten fanns hos prästerna och i templen. Varför? 23. Ge exempel som visar kvinnornas ställning och uppgifter i Egypten. Indien och Kina s Ge exempel som visar att städerna Harappa och Mohenjo-Daro vid floden Indus nått långt i sin utveckling. 25. Floden Huang He var till både nytta och skada för kineserna. Förklara. 26. Kejsar Qin Shihuang är känd för sina storverk och sin okänsliga grymhet. Ge exempel på båda. 27. Kineserna var långt före européerna med flera uppfinningar. Ge exempel.

5 Direkt: Grekland - uppgifter 1. Vad var det som gjorde att Kreta hade en storhetstid, och varför tog den slut? 2. Vilka är de två mest kända grekiska stadsstaterna? 3. På vilka sätt skilde dessa två stadsstater sig från varandra? 4. Vilka var de tre kända slagen mellan perser och greker? När ägde de rum? 5. Hur märktes det att Aten var den ledande grekiska stadsstaten under 400-talet f.kr? 6. Hurdant var deras liv? a) kvinnornas b) slavarnas 7. Hur visade grekerna sitt intresse för idrott? 8. Vad är Filip av Makedonien känd för? 9. Vad är hans son Alexander känd för? 10. Vad hände under hellenismen och varför kallades tidsperioden så? Repetitionsuppgifter till kapitlet Grekland [r1] NS KOPIERINGSUNDERLAG Avsnitt 1, s Vad menas med benämningen antiken? 2. Vem var a) Minotaurus b) Theseus c) Minos 3. Vad avses med benämningen minoisk kultur? 4. Vilka är de två vanligaste teorierna om den minoiska kulturens undergång? 5. Nämn några av feniciernas viktiga insatser i historien. 6. Vad betyder orden Hellas och hellener? 7. Varför splittrades det antika Grekland i en mängd stadsstater? 8. Varför skaffade sig grekerna en mängd kolonier? Till vilken nytta för Grekland? 9. Ge exempel på områden där grekerna skapade kolonier. Några koloniers namn? 10. Ge exempel på hur grekerna tog emot och spred kultur. Avsnitt 2, s Vad var a) en grekisk tyrann? b) atensk demokrati? 12. Hur fungerade i Aten a) folkförsamlingen? b) rådet? 13. Hur uppfostrades barnen i a) Aten? b) Sparta? 14. Hur styrdes Sparta? 15. Varför var de spartanska soldaterna så fruktade av sina motståndare i krig? 16. Vad hände under perserkrigen vid a) Maraton? b) Thermopyle c) Salamis? 17. Vad är Herodotos känd för? 18.Vad/vem var a) Akropolis? b) Parthenon? c) Atena? 19 Kanske fanns de första torgen i de grekiska städerna. Vad hände på torget? 20. Jämför torget i Aten med ett nutida torg i Sverige. Vilka likheter och skillnader finner du? 21. Namnet på den atenska stadsdelen Kerameikos lever fortfarande kvar. På vilket sätt? 22. Jämför det grekiska husets inre med ett nutida svenskt hus eller lägenhet. 23. Jämför dina egna matvanor med grekernas. 24. Vilka människor kunde bli slavar i Aten? Hur levde slavarna? 25. Hur levde kvinnorna i Aten? 26. Vilka var anledningarna till peloponnesiska kriget? Vad blev resultatet av kriget? Avsnitt 3, s Vad är Homeros känd för? 28. Vad är a) en tragedi? b) en komedi? 29. Nämn några andra teaterord som vi har fått från det antika Grekland. 30. Nämn någon pjäs skriven av a) Sofokles b) Aristofanes? 31. De antika grekiska filosoferna sysslade med mycket mer saker än vad dagens filosofer gör. Förklara. 32. Vem var a) Sokrates? b) Platon? 33. Jämför de moderna olympiska spelen med de antika. Hur många länder? Hur lång tid?

6 Vilka grenar? Hur gick tävlingarna till? Män och kvinnor? 34. Vilka priser fick olympiasegrarna under antiken? Vilka andra belöningar förekom? 35. Nämn några sjukvårdsord som fanns redan under antiken. Vad betyder de? 36. Varför har ormen som slingrar runt en stav ofta använts som ett tecken för läkare? 37. Vem var det som lyckades ena de grekiska stadsstaterna? 38. Sammanfatta med egna ord Alexanders krigståg och erövringar. Du kan göra det med en rad nyckelord. Studera texten och kartan. 39. Ge något exempel på vad Alexander gjorde för att hålla samman de olika länderna i sitt välde. 40. Hur har ordet hellenism uppstått? 41. Vad hände med Alexanders stora välde efter hans död? Sök upplysningar i uppslagsböcker eller faktaböcker. 42. Vad var det antika Museion? Vilken är den nutida motsvarigheten?

7 Prov till kapitlet Grekland Avsnitt 1, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta Ja Nej 1. Med ordet antiken menar man forntiden i Grekland och Rom. 2. Namnet Hellas använde grekerna om det romerska riket. 3. Huvudstaden på Kreta hette Mykene. 4. Kung Minos byggde en labyrint för monstret Minotaurus. 5. Massilia och Mainake var två grekiska kolonier. 6. Fenicierna är kända för sitt glas, sitt cederträ och sitt alfabet. Skriftliga svar 7. Stormakten på Kreta gick under. Hur kan det ha gått till? 8. Varför var det antika Grekland uppdelat på en mängd stadsstater? 9. Varför skaffade sig grekerna en mängd kolonier? 10. Under sina tidiga sjöfärder visade grekerna stort intresse för vetenskap. Förklara hur detta märktes och ge några exempel. Avsnitt 2, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta. Ja Nej 11. Gudarna dyrkades med stora offerfester. 12. Aten var den främsta krigarstaten. 13. Atens hamn låg vid Pireus. 14. De atenska flickorna gifte sig oftast i tidig ålder. 15. Slavarna skötte det mesta av kroppsarbetet i Aten. 16. Spartanerna hade stort intresse för sång och musik. 17. Många fria atenare försörjdes av staten. 18. Torget är en grekisk uppfinning. Vad var dessa? Sätt ett kryss i rätt ruta. 19. Fidias skulptör sagofigur v professor i Alexandria 20. Atena tempelbyggare skyddsgudinna konstnär i Aten 21. Perikles politiker i Aten segraren vid Salamis överstepräst i Parthenon. Vad är följande platser kända för? 22. Akropolis 23. Laurion 24. Kerameikos

8 Skrivuppgifter 25. Varför bröt det peloponnesiska kriget ut? 26. Vad hade Atena för egenskaper och vad hade hon för betydelse för folket i Aten? 27. Jämför Sparta och Aten. Beskriv något som du tycker var bra i var och en av dessa två stater. Förklara dina val. Avsnitt 3, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta. Ja Nej 28. Den olympiska elden tändes på Zeus altare. 29. Höjdhopp var en olympisk gren. 30. Sofokles var en känd krigarkung. 31. Alexander grundade många städer. 32. Sokrates avrättades. 33. Orakelsvar ger tydliga svar. 34. Det hölls olympiska spel i Grekland under cirka tusen år. 35. Fusk var ovanligt vid tävlingarna i Olympia. 36. Den grekiska teatern var ofta väldigt blodig. 37. Astronomerna i Museion upptäckte att jorden kretsar kring solen. 38. Antikens Grekland saknade läkare. Vad hände då? 39. Mellan 776 f.kr. och 302 e.kr. 40. År 323 f.kr. Vad är följande platser kända för? 41. Epidauros 42. Gordion 43. Alexandria Skrivuppgifter 44. Några grekiska diktare har levt kvar till våra dagar. a) Nämn två av dessa med var sin pjäs. b) Varför tror du att dessa pjäser fortfarande är aktuella och spelas än i dag? 45. Vad är en filosof? 46. På vilka sätt hade de olympiska spelen med religion att göra? 47. Hippokrates, läkekonstens fader lärde ut en mängd betydelsefulla saker. a) Ge några exempel på vad. b) Finns det något i hans lära som stämmer än idag? Beskriv vad. 48. Vad gjorde Alexander den store för att bli så berömd? 49. Vad var speciellt med hellenismen?

9 Repetitionsfrågor till kapitlet Rom 1. Varför gjordes en staty av varginnan och de två pojkarna? 2. Ge exempel på något som romarna lärde sig av etruskerna. Kombinera följande genom att sätta rätt siffra i rätt ruta 3. Patricier granskade skatter och levnadssätt. 4. Plebej tog ledningen när landet var i nöd. 5. Censor ledde landet och hären under ett år. 6. Folktribun bonde med inflytande i folkförsamlingen. 7. Konsul arbetare eller hantverkare som ville bestämma. 8. Diktator ämbetsman som skulle skydda plebejerna. Vilket ord användes om fadern i den romerska familjen? 10. när folktribunen ville förbjuda något? 11. om de 600 män som beslutade om utrikespolitik och anfallskrig? 12. om den riksdag där de fria romerska männen stiftade lagar och dömde? 13. Var låg Storgrekland och varför ville romarna erövra detta område? 14. Förklara hur romarna med kolonier och bundsförvanter skapade lugn i erövrade områden. Kartago erövras. Grekland erövras. Kombinera följande genom att sätta rätt siffra i rätt ruta. 15. Första puniska kriget Grekiska konstverk fördes till Rom. 16. Andra puniska kriget Hannibal anföll Rom. 17. Tredje puniska kriget Romarna erövrade Sicilien. 18. Grekland erövras Kläder, frisyrer, kroppsvård för att likna t.ex. Alexander. 19. Leva som grekerna Kartago förstörs. Skrivuppgifter 20. Vad är platserna Cannae och Zama kända för? 21. Beskriv det romerska rikets utbredning omkring 100 f.kr. 22. De stora erövringarna skapade problem för invånarna i det romerska riket. På vilka sätt? 23. Vilka grupper kunde skaffa stora rikedomar i Rom? 24. Hur förändrades jordbruket i Italien efter krigen mot Kartago och Grekland? Vilka av följande påståenden är riktiga? Markera med kryss. 25. De tidigare soldaterna fick det bra efter krigen. 26. Tiberius Gracchus ville ta jord från de rika och ge till de fattiga. 27. Marius skaffade soldater till hären på ett nytt sätt. Skrivuppgifter 28. Nämn några skillnader mellan hur rika och fattiga bodde i Rom. 29. Förklara ordet atrium.

10 30. Följande nyckelord antyder Caesars väg till makten. Skriv dem i rätt ordning. galliska kriget talarskola på Rhodos strider i Mindre Asien 31. Caesars namn har använts flitigt ända fram till vår egen tid. Förklara. 32. Vi använder ordet triumf när vi talar om en stor seger, t.ex. i någon idrott. Vilken är förklaringen till denna användning? 33. Hur behandlade romarna sina besegrade motståndare, vad säger du? 34. Vad gjorde Kleopatra till en så intressant person? 35. I ett av triumftågen såg Kleopatra belåten sin syster i bojor. Vad vill författaren med denna mening säga om Kleopatra. 36. Hur gick det till när Octavianus blev Augustus? 37. Hurdan var Caesar, vad anser du? Augustus, den förste kejsaren Ett av följande påståenden om Augustus är felaktigt. Stryk det. 38. Han förde inte några krig. 39. Han ordnade stora festligheter för romarna. 40. Han styrde Rom då Jesus föddes. 41. Han var en enstöring som mestadels levde mycket ensam. 42. Han lät varje dag dela ut livsmedel till massor av invånare i Rom. De stora byggena 43. Rita av ett av valven i akvedukten på bilden s. 95. Förklara varför valvet inte rasar samman. 44. Vilka slags byggnader var romarna mest intresserade av att uppföra? 45. Vilka var arbetarna som uppförde de stora byggnadsverken i Rom? Trafikbuller och farliga gator 46. Hur skilde sig gatornas dagtrafik från nattrafiken? 47. Hur försågs staden Rom med maten invånarna behövde? 48. Var Rom alltid en trygg och säker stad? Motivera ditt svar. De stora badhusen och Pompeji 49. De stora badhusen betydde mycket för romarna. På vilka sätt? 50. Kejsarna lät stänga krogarna och byggde i stället fler badhus, varför? Vad kan man dra för slutsatser av detta om yttrandefrihet och maktkamp i Rom? 51. Vilka skillnader finner du mellan de romerska termerna och vår tids badhus och simhallar? 52. Vad anser du om det romerska sättet att värma upp bassängvattnet? Vilka förbättringar skulle du kunna föreslå? 53. Hur kommer det sig att minnet av Pompejis undergång lever kvar trots att det varje år inträffar katastrofala vulkanutbrott runt om i världen? 54. Varför har det varit förhållandevis lätt att gräva ut Pompeji, och varför har byggnader och föremål inte blivit mer förstörda? Bröd och skådespel 55. Hur skilde sig händelserna på Circus Maximus från dem på Colosseum? 56. Försök finna en modern motsvarighet till a) Circus Maximus b) Colosseum c) en gladiator. 57. Jämför romarnas nöjesliv, krig, arbetsliv, slavar och deras sätt att vara mot andra människor med vår egen tid. Tycker du att vi är bättre eller sämre än romarna? Förklara dina åsikter.

11 Leva i Rom Koppla varje påstående i vänsterspalten till rätt skola genom att sätta rätt siffra framför. 58. Där lärde sig eleven att läsa och skriva. Barndomsskolan 59. Där lärde sig eleven ett nytt språk. Grammatikskolan 60. Där övades retorik (vältalighet). Retorskolan 61. Där lästes grekiska dikter och pjäser. 62. Där pågick studier i filosofi. 63. Där övades räkning med romerska siffror. Skrivuppgifter 64. Nämn några rättigheter och arbeten som den romerska kvinnan kunde ha. 65. Vilka olika uppgifter kunde en slav ha? 66. Du är slav i en förmögen romares hem. Berätta om din arbetsdag. Då var imperiet som störst Skrivuppgifter 67. På kartan (s.107 i läroboken) syns att imperiets nordgräns följde två stora floder. Vilka? 68. Räkna upp ett antal nutida länder i Europa, Afrika och Asien som ligger inom Roms gränser. Koppla varje händelse till rätt kejsare. 69. Under hans tid avrättades Petrus och Paulus. 70. Hans hårda styrelse ledde till livegenskap för bönderna. 71. Han tröttnade på att vara kejsare och drog sig tillbaka till Capri 72. Han införde många nya skatter, till och med på de offentliga toaletterna. 73. Vid hans död var romarriket som störst. Kejsare Tre av följande påståenden är felaktiga. Stryk dem. 74. Efterhand styrde kejsaren riket med hjälp av tusentals tjänstemän. 75. Under imperiets senare tid fick bönderna det mycket bättre. 76. Avståndet mellan kejsaren och vanligt folk blev med tiden större. 77. En kejsare fick ständigt vara på sin vakt mot intriger och mordförsök. 78. Kejsar Nero var en av de mest omtyckta kejsarna. 79. Augustus efterföljare dyrkades som gudar redan medan de levde. 80. Caligula anses som en av de bästa kejsarna. 81. Diocletianus brydde sig inte om Roms dåliga ekonomi Ordna följande händelser i kronologisk ordning (tidsföljd) genom att numrera dem. 82. Kejsar Hadrianus lät bygga en mur i norra England. 83. Kejsar Nero tog sitt eget liv med hjälp av en slav. 84. Kejsar Trajanus utvidgade riket till Kaspiska Havet och Persiska viken. Romarrikets nedgång och fall Tre av följande påståenden är felaktiga. Stryk dem. 85. Allt fler människor flyttade in i städerna som blev överbefolkade. 86. Statens kostnader ökade men antalet skattebetalare minskade. 87. Grannfolkens lugn gjorde de stora arméerna sysslolösa. 88. Från romarna har vi lärt mycket om lagar och avtal. 89. Kejsardömet Västrom fanns kvar långt efter det att Östrom gått under.

12 Skrivuppgifter 90. Vad hade krävts för att det romerska riket skulle kunnat leva kvar? 91. Två viktiga årtal: a) 395 b) 476. Vad hände dessa år? Folkvandringarna 92. Anteckna några viktiga fakta om a) hunnerna b) västgoterna c) vandalerna 93. Förklara orden a) hunnerskräck b) vandalism c) nomadfolk d) folkvandringstid 94. Vad står namnet för? a) Attila b) Alarik c) Katalonien d) Andalusien 95. Varifrån kom de och varthän vandrade de? a) Västgoterna b) Vandalerna c) Hunnerna 96. Det finns andra intressanta germanfolk. Vad vet du eller vad kan du ta reda på om a) frankerna? b) anglerna och sachsarna? 97. Ibland framförs fantasifulla teorier om goter och götar. Vad vet du om dessa teorier? Repetionsfrågor till kapitlet Rom kryssfrågor 1. Vem betraktas som den förste kejsaren? (Kryssa för.) Nero Caesar Augustus Konstantin 2. Romarna fick sitt vatten genom (Kryssa för.) kanaler ledningar tunnor försäljare 3. Populärast i Rom var (Kryssa för.) hästkapplöpningar simtävlingar kappätning gladiatorstrider 4. Många lärare i Rom var (Kryssa för.) germaner greker egyptier turkar 5.De stora badhusen öppnade (Kryssa för.) på morgonen middagen eftermiddagen kvällen 6. Pompeji förstördes genom (Kryssa för.) jordbävning eldsvåda vulkanutbrott fientligt anfall Markera det alternativ som gäller Rätt Fel 7. Jesus föddes under Augustus regering. 8. Nero var en sjungande kejsare. 9. Alla romare tjänade på krigen. 10. Augustus var en klok härskare. 11. Rom blev aldrig en sjömakt. 12. Den grekiska kulturen erövrade Rom. 13. Vi har lärt av romarnas rättskipning. 14. Romarna byggde fler vägar än tempel. 15. Romarna var skickliga att organisera och skapa ordning. Vad minns du? 1. Vem sade: Tärningen är kastad. (Kryssa för.) Augustus Alexander Aristoteles Caesar 2. Vad kan man klä sig i? (Kryssa för.) himation ostrakon toga ambrosia tunika zikkurat 3. Vem var gladiator och upprorsledare? (Kryssa för.) Hippocratos Marius Spartacus Ferikles 4. Vad hände år 44 f.kr.? (Kryssa för.) Kartago föll Kleopatra dog sjöslag vid Actium Caesar mördades 5. Var ägde de stora kapplöpningarna rum? (Kryssa för.) På Akropolis Circus maximus Forum romanum Roms kullar 6. Varifrån kom Hannibal? (Kryssa för.) Memfis Miletos Syrakusa Kartago Massilia

13 Prov till kapitlet Rom 1. Vilka av dessa hade på något sätt med Caesar att göra? Sätt kryss i rätta rutor. Hannibal Kleopatra Pompejus Cato Nero Brutus Antonius Augustus Tiberius Gracchus 2. Vilket år mördades Caesar? 3. Folktribunen med sin vetorätt betydde mycket för plebejerna a) Förklara de understrukna orden. b) Förklara hela meningen. 4. Nämn tre viktiga typer av ämbetsmän och beskriv deras uppgifter. 5. Hur förklarar du att romarna kunde segra i krig efter krig och bygga upp ett så stort välde runt Medelhavet? 6. På vilka sätt påverkade den gamla grekiska kulturen romarna? 7. Många tycker att Caesar var en viktig och intressant person. a) Nämn någon händelse i hans liv som du tycker var intressant och förklara varför. b) Nämn något betydelsefullt han gjorde och förklara hur det påverkade Rom. Vad hände? 8. Mellan 753 f.kr. och 476 e.kr. 9. Mellan 264 och 146 f.kr. 10. År 79 e.kr. 11. Under vilket årtionde delades Rom och kristendomen blev statsreligion? Vad är följande platser kända för? 12. Circus maximus 13. Colosseum 14. Pompeji 15. Hadrianus mur 16. Konstantinopel Skrivuppgifter 17. Varför gick det västromerska riket under? 18. Jämför kvinnornas liv och ställning i det romerska riket med hur svenska kvinnor har det idag. Vilka likheter och skillnader finner du? 19. Hur vill du beskriva romarnas nöjesliv på de stora arenorna? 20. Jämför publikens inställning med vad dagens svenska vill se på arenor och i tv. 21. Para ihop folken i vänsterspalten med det område dit de vandrade. Västgoter Nordafrika Vandaler Spanien Östgoter Italien Skrivuppgifter 22. Varför kan man säga att hunnerna startade folkvandringarna? 23. Förklara hur uttrycket vandalism har uppkommit. 24. Varför var hunnerna så segerrika? 25. På vilka sätt påverkades romarriket av germanfolkens vandringar? 26. Jämför folkvandringarna på 400- och 500-talen med de folkvandringarna som förekommer i dag. Vilka likheter och skillnader finner du? 27. Vilka anser du vara de viktigaste förklaringarna till att Augustus - till skillnad från Caesar - inte blir mördad? 28. Varför lyckades aldrig Hannibal besegra romarna slutgiltigt?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Araberna 1. Två av följande påståenden om Muhammed är felaktiga. Stryk dem. a) Han grundade religionen islam. b) Han enade de arabiska stammarna. c) Han flydde från Medina till Mecka d) Han förstörde helgedomen Kaban. Ett världsvälde skapas 2. Var låg (ligger) följande platser och varför var de så viktiga för araberna? a) Poitiers b) Konstantinopel c) Damaskus d) Bagdad 3. Undersök med hjälp av en uppslagsbok varför även Jerusalem och Cordoba blev viktiga platser för muslimerna. 4. Nämn några vetenskapliga områden på vilka araberna gjorde stora vetenskapliga insatser. 5. Hur kunde araberna på bara 100 år skapa ett världsvälde? 6. Jämför utbredningen av arabväldet med det romerska väldet och Alexanders välde. Vilka likheter och skillnader finner du?

15 Prov till kapitlet Araberna 1. a) När flydde Muhammed till Medina? b) Vilket årtal är detta i Islams tideräkning? 2. Vad kallades Muhammeds efterträdare? Profeter Kalifer Shejker 3. Vad hör ihop? Para samman orden i vänsterspalten med något av orden i högerspalten genom att sätta rätt siffra i rätt ruta. A. Destillationsapparat Sjöfart B. Astrolabium Guld C. Alkemi Islams heliga skrift D. Koranen Parfym 4. Hur långt sträckte sig arabväldet när det var som störst? a) Västerut b) Österut. 5. Förklara hur uttrycket Ingen är profet i sin egen stad har uppkommit. 6. Varför spreds inte islam till Europa? 7. Varför kan man säga att de kristna själva bidrog till arabernas snabba erövringar? 8. Vad hade hänt om Muhammed hade levat 500 år tidigare? Skulle islam ha fått en lika snabb utbredning? Vad talar för och emot?

16 Repetitionsfrågor till kapitlet Medeltiden 1. Medeltiden vilken tidsperiod omfattade den? 2. Hur kunde katolska kyrkan få så stor makt under medeltiden? 3. Vem var Karl den store och vad uträttade han? 4. Rita en skiss som förklarar hur ett land styrdes under feodalismens tid. Utgå från texten i vänsterspalten s.124 och bildtexten bredvid. 5. Den röda tråden i texten om korstågen kan bestå av följande nyckelord: befria Jerusalem, flera korståg, oordnade massor, här av korsriddare, plundringar, misslyckande, ökad handel, nya växter, stark kyrka. Skriv en sammanfattning genom att sätta in dessa ord i meningar. 6. Koppla varje ord i vänsterspalten till rätt beskrivning i högerspalten. Sätt rätt bokstav i rätt ruta. A. Kogg drev handel med lyxvaror från Indien och Kina. B. Hansa där handlades med bl.a. ylletyger från Flandern. C. Brügge handelsfartyg i Nordeuropa under medeltiden. D. Venedig där handlade rika köpmän med bl.a. sill och salt. E. Lübeck ett handelsförbund av städer runt södra Östersjön. 7.Varför byggde man så många stora kyrkor under medeltiden? 8. Sammanfatta medeltiden genom att anteckna 6 8 nyckelord.

17 Prov till kapitlet Medeltiden 1. Varför startades korstågen? 2. Vilka varor sålde handelsstäderna? Para ihop handelsvarorna i högerspalten med städerna i vänsterspalten genom att sätta rätt bokstav/bokstäver i rätt ruta. A. Venedig Siden B. Brygge Sill C. Lübeck Kryddor Salt Ylletyger 3. Vad var digerdöden? 4. Varför började Karl den store ta in skatterna i form av jordbruksprodukter och annat istället för pengar? 5. Varför ledde feodalismen till att delar av Europa splittrades upp i småstater? 6. Vilka positiva effekter fick korstågen för Europa? 7. Försök förklara varför vasallerna var tvungna att avlägga en högtidlig ed att lyda kungen. 8. Var medeltiden en period av stillastående och elände eller av framsteg och utveckling? Svara utförligt genom att ge exempel.

18 Direkt: Många tusen år i Sverige uppgifter 1. Vilka tidsperioder visas med tidslinjen? Vilka av dem räknas in i forntiden? 2. Vilka århundraden hör till medeltiden i svensk historia? 3. Mycket av våra kunskaper om bronsåldern har vi fått från bilder? Vad kallas dessa? 4. Hur förändrades klimatet under järnåldern och vilken betydelse fick förändringen? 5. Vad sysslade vikingarna vid sidan av jordbruk, jakt och fiske? 6. När skapades ett sammanhållet svenskt rike och vilka genomförde enandet? 7. Vad sysslade borgarna med och vilka var de tre övriga stånden? 8. Vad är följande personer kända för? a) Magnus Eriksson b) Birgitta Birgersdotter c) Erik av Pommern d) Engelbrekt 9. Vad var Hansan och vad hade denna organisation för betydelse för Norden. 10. Vad innebar Kalmarunionen och vem låg bakom den? Repetitionsfrågor till kapitlet Många tusen år i Sverige Forntiden och vikingatiden s Skriv S för stenåldern, B för bronsåldern och J för järnåldern framför varje påstående nedan. Den omfattar tiden fram till cirka 1500 år f.kr. Den omfattar tiden från cirka 500 f.kr. till 1000 e.kr. Den omfattar tiden cirka 1500 f.kr. till 500 f.kr. Från den tiden har vi många hällristningar, bland annat i Tanum. Klimatet i Norden blev då mycket kallare. Från den tiden är våra äldsta människofynd på Orust. Då tillkom våra äldsta ortnamn. Då handlade nordborna med romerska köpmän. Då övergick många jägare och fiskare till jordbruk. Då blandade man koppar och tenn för att gjuta föremål. 2. Ungefär när börjar och slutar vikingatiden? 3. Varför var vikingaskeppen absolut nödvändiga under vikingatågen? 4. Varför gav sig nordborna ut på vikingatåg? 5. De svenska vikingarna for mest i österled. Förklara vad som menas med detta uttryck. 6. Hur har orden Grönland, Vinland och rus kommit till? Sverige under medeltiden, s På vilket sätt var skogen viktig för bönderna under medeltiden? 8. a) När fick Sverige kungar som kunde styra hela riket? b) Vad krävdes för att kungen skulle kunna styra ett enat rike? 9. Nämn några svenska kungar under medeltiden. 10. När uppstod adeln och varför kom den till? 11. Varför blev det kamp mellan kungen och adeln under 1300-talet? 12. Vilka var de fyra stånden? 13. Vad var Kalmarunionen och vem såg till att den bildades? 14. a) Vad var Hansan? b) Redogör för hur Hansan försökte bestämma över Sveriges handel med utlandet. 15. Hur gick det till när malmen bröts och järn tillverkades i Bergslagen? 16. a) Vem var Engelbrekt? b) Vad uträttade Engelbrekt och varför blev han mördad? 17. Vad vet du om mat, bostäder, tro, och vidskepelse under 1400-talet?

19 Prov till kapitlet Många tusen år i Sverige Forntiden. Vikingatiden, s Vad vet du om jordbruk och boskapsskötsel under stenåldern? 2. Under vilken tidsperiod inträffade bronsåldern? 3. Hur framställdes brons? 4. Vilka uppfinningar och tekniska förbättringar kom till Sverige under bronsåldern? 5. Varför gjordes hällristningarna och vilka kunskaper kan de ge oss? 6. Jämför sten-, brons- och järnåldern ifråga om människornas sätt att leva. 7. Under järnåldern förändrades klimatet. Hur? Hur påverkade förändringarna människornas sätt att leva? 8. Nämn några tänkbara orsaker till att nordborna gav sig ut på vikingatåg. 9. Vad vet du om vikingarnas resor i österled? 10. Vikingarna gjorde upptäcktsfärder och koloniserade (bosatte sig på) flera stora öar i norra Atlanten. Varför? Hur kunde de navigera (hitta rätt)? 11. Många svenskar flyttade inom Sverige under järnåldern. Hur vet vi detta? 12. Hur har vi fått kunskaper om våra förfäders sätt att leva under forntiden? Sverige under medeltiden, s Ordna följande regenter över Sverige i rätt tidsföljd, genom att skriva en siffra (1-6) framför varje namn: Margareta Sten Sture den äldre Magnus Ladulås Magnus Eriksson Erik av Pommern Albrekt av Mecklenburg 14. Vem var a) Leif Eriksson b) Birgitta Birgersson c) Engelbrekt 15. Vilka var de viktiga bygderna (landsdelarna) och folkgrupperna i Sverige innan riket enades? 16. Vilka var med i Hansan? 17. Varför blev det motsättningar mellan Hansan och den svenske kungen (svenskarna)? 18. Vilka var de fyra stånden? 19. Vad krävdes av en kung som ville härska över ett enat svenskt rike? (Stödord som hjälp: skatt, lagar, borgar.) 20. Ett av de fyra stånden hamnade i konflikt med Magnus Eriksson. a) Vilket stånd? b) Vad handlade konflikten om? 21 a) Vilket område (vilka landskap) räknas till Bergslagen? b) Vilken verksamhet i Bergslagen var särskilt viktig för Sverige? 22. a) När startade Engelbrekt och dalkarlarna sitt uppror? Varför? b) Av vem mördades Engelbrekt och varför? 23. Kyrkan och kristendomen betydde mycket för svenskarna under medeltiden? På vilka sätt?

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Med kunskaper om verksamheterna och

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 ANTIKEN AnnSofie Svensson Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 1 EPOKER 3 ANTIKEN 4 MYKENE OCH TROJA 4 ILIADEN OCH ODYSSEN 5 FILOSOFI, KÄRLEK TILL VISHET 8 BIBELN 9 KRISTENDOMEN 9

Läs mer

När våra förfäders bygder växte fram

När våra förfäders bygder växte fram När våra förfäders bygder växte fram 2 När våra FÖRFÄDERS BYGDER växte fram Lars Bägerfeldt 3 4 Till minne av min far och farfar Tillägnad Katarina, Josefin och Johan 5 När våra förfäders bygder växte

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen Läxa till fredag 27 mars Här är mycket text, men allt behövs till era SO- arbeten. Allra sist kommer några frågor som kan komma på läxförhöret. Det gör det nog lite lättare att plugga på texterna. 1800-

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

ASSYRIERNA. frågor & svar

ASSYRIERNA. frågor & svar ASSYRIERNA frågor & svar ASSYRIERNA frågor & svar Svante Lundgren & Afram Barryakoub Assyrierna - frågor & svar Svante Lundgren & Afram Barryakoub Copyright 2010 Svante Lundgren & Afram Barryakoub Grafisk

Läs mer

Europa: en. upptäcktsfärd! Europeiska unionen

Europa: en. upptäcktsfärd! Europeiska unionen Europa: en upptäcktsfärd! Europeiska unionen Den här broschyren och annan kortfattad och tydlig information om EU finns på följande webbplats: ec.europa.eu/comm/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

Välkommen till Romernas historia

Välkommen till Romernas historia Uppdaterad 2013-06-27 av Joakim Söderberg Välkommen till Romernas historia Välkommen till denna hemsida som ger dig mer kunskap om romernas historia. Hemsidan är uppdelad i flera delar och du väljer själv

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

Pengarnas historia. Av Paolo Wegmüller. Ekobanken

Pengarnas historia. Av Paolo Wegmüller. Ekobanken Pengarnas historia Av Paolo Wegmüller Ekobanken 1 Bankens produktionsmedel är pengar och vi arbetar för att förstå vad pengar är och åt vilket håll de skulle kunna utvecklas. Därför återger vi en artikelserie

Läs mer

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007 Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Förord Dessa kommentarer är inte patentsvar på frågorna. En redaktör (fil.mag.)

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Megalitgravar i Europa. Människor och kulturer

Megalitgravar i Europa. Människor och kulturer Megalitgravar i Europa Människor och kulturer 2 MEGALITGRAVAR I EUROPA 1. MÄNNISKOR & KULTURER Lars Bägerfeldt 3 4 Megalitgravar i Europa. 1. Människor och kulturer. av Lars Bägerfeldt Tillägnad min mor

Läs mer

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person.

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person. Buddhismen 1. Vem var prinsen Siddharta Gautama?. Siddharta Gautama, var en prins som levde i norra Indien för 2 500 år sedan. Spåmän hade sagt till hans föräldrar att om pojken mötte sjukdom, ålderdom

Läs mer

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Slaveri då och nu Rätten till frihet Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Målning av slavhandel på Afrikas kust ca 1835, Auguste Biard.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet ~ o z w o :J 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1: Försättsblad sid 1. 2: Innehållsförteckning... sid 2. 3: Inledning... sid 3. 4: Judendorn... sid 4. 4:1 Judendomens lära... sid 5. 4:2 Texter... sid 7. 4:3 Människans

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer