Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder"

Transkript

1 Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter 1. Vad är en hominid? 2. Vad var det som skilde Lucy från aporna? 3. Hur länge har det funnits människoliknande varelser på jorden? 4. När det gäller människans utveckling har Afrika varit viktigare är övriga världsdelar. Hur? 5. Vad kallas den upprättgående människan på latin, och vad vet vi om denna art? 6. Hur har neandertalaren och Cro-Magnon-människan fått sina namn? När levde de på jorden? 7. Vad känner vi till om Cro-Magnon-människan och homo sapiens? 8. Hur förändrades människans tillvaro när hon lärde sig odla säd och sköta boskap? 9. Vad gör en arkeolog? 10. Varför är DNA-analysen och kol 14-metoden så viktiga inom den historiska vetenskapen? 11. Hur ser du på bilderna att homo erectus-människorna kommit längre i utvecklingen än Lucy? 12. Ungefär hur lång tid tog det för homo sapiens att sprida sig över hela världen? Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder 1. Varför väckte de gamla fotspåren i norra Tanzania så stort intresse? 2. Förklara innebörden av orden arkeolog, fossil och hominid. 3. I vilken världsdel och vilket land hittades Lucy? Hur skilde hon sig från aporna? 4. Vad betyder uttrycket Homo erectus? 5. Hur har vi fått våra kunskaper om människans utveckling? 6. Var levde neandertalarna och hur såg de ut? 7. Vad berättar kartan på s. 8 om människans utbredning? 8 Vad kallar vi den typ av människor som för cirka år sedan levde i mellersta Europa? 9. Beskriv en Cro-Magnon-människa. 10. Vad kommer du att tänka på när du hör namnet Chauvet? 11. Varför är boplatsen på Orust intressant för forskarna? 12. Nämn några olika slags forskare som kan samarbeta med arkeologerna kring en utgrävning. 13. Varför är DNA-analyser och Kol-14-metoden så viktiga för de historiska forskarna? 14. Ge exempel på hur människans tillvaro påverkades av förändringar i temperatur och växtlighet. 15. När ungefär började människan med åkerbruk och boskapsskötsel? Hur ändrades tillvaron då för henne? 16. Vilka information kan du hämta från den stora teckningen på. s ? 17. När ungefär tillkom staden Jeriko och var ligger den? 18. Varför växte de första städerna fram samtidigt som jordbruket infördes? 19. Med tillkomsten av städerna förändrades människornas sätt samarbeta och organisera tillvaron. Ge exempel. 20. Sammanfatta innehållet i kapitlet På jakt efter våra urfäder med stödord (nyckelord).

2 Prov till kapitlet På jakt efter våra urfäder 1. Lucy levde i Etiopien för cirka 3 miljoner år sedan. a) På vilka sätt liknade hon en apa? b) Av vilka anledningar kan hon kallas människa? 2. Cro-Magnon, Neandertalare, Homo erectus, Homo sapiens. Skriv dessa typer av människa i den ordning som de levt på jorden. 3. Nämn två av de tidigaste uppfinningarna och redskapen i människan historia. 4. Förklara uttrycket Vårt urhem är Afrika. 5. Ge exempel på skillnader mellan neandertalarna och Cro-Magnon-människorna. 6 Hur har vi fått våra kunskaper om neandertalarna? 7. Varför är dessa grottor så intressanta? a) Chauvet b) Cro-Magnon 8. Cro-Magnon-människorna utförde vackra grottmålningar. Varför, tror du? 9. Varför levde människorna som kringflyttande nomader innan de började syssla med jordbruk? 10. När och var (ungefär) levde de första bofasta åkerbrukarna? 11. Varför innebar det första jordbruket så stora förändringar för människan? 12. Vad kan vi lära oss genom att studera lämningarna av en boplats som den vid Huseby klev på Orust? 13. Vad arbetar en arkeolog med? 14. Nämn två moderna forskningsmetoder som används av arkeologer. Beskriv en av dem.

3 Direkt: Vid de stora floderna - uppgifter 1. Vilka är de stora floder kapitlet, som kapitlet delvis handlar om? 2. Varför blev dessa floder så viktiga för människorna? 3. Nämn några viktiga framsteg för människan som ägde rum i Mesopotamien. 4. Hur har kilskriften fått sitt namn? 5. På vilka olika sätt hade egyptierna nytta av Nilen? 6. Vad finns det för samband mellan faraonerna och pyramiderna? 7. Varför balsamerades de rika och mäktiga egyptierna? Vad lärde sig prästerna av balsameringen? 8. Människorna vid Indus var också skickliga och kunniga. Hur visade de detta? 9. Nämn några av de viktiga framsteg som gjordes i Kina. 10. Vad imponerar mest på dig kilskriften, pyramiderna, den kinesiska muren eller Qin Shihuangs soldater i graven. Förklara ditt val. Repetitionsuppgifter till kapitlet Vid de stora floderna Mesopotamien, Babylonien, Assyrien s a) Ungefär när inleddes sumerernas storhetstid? b) Vid vilka två floder? 2. a) Nämn några av sumerernas uppfinningar. b) Förklara varför just sumererna gjorde så många uppfinningar. 3. Ge exempel på religionens stora betydelse för sumererna. 4. Varför gick sumerernas rike under? 5. Vad vet du om Hammurabis lagar? 6. Hur erövrade och styrde assyrierna sitt rike? 7. Babylon var en viktig stad. Hur märktes det? 8. Hur skiljer sig vårt sätt att beräkna tiden från babyloniernas? 9. Hur skiljer sig astronomin från astrologin? 10. Vad tycker du är värt att minnas ur avsnittet om Mesopotamien, Babylonien, Assyrien? Egypten s Hur stort var det egyptiska riket från norr till söder? Jämför med Sverige. 12. På flera sätt var Nilen till stor nytta i Egypten. Förklara detta. 13. Jordägarna hade stor makt över sina underlydande bönder. Ge exempel. 14. Varför fick faraonerna så stor makt och varför lät de bygga stora pyramider? 15. Hur kunde bönderna hinna med både sitt jordbruksarbete och byggandet av pyramiderna? 16. Vilka var de största problemen för pyramidbyggarna? 17. Varför förekom balsamering och varför utfördes gravmålningarna? 18. Vad anser du om egyptiernas tro och deras sätt att behandla de döda? 19. Vad är Tuthmosis III mest känd för? 20. Hatshepsut och Teje var kvinnliga faraoner. Varför tycker forskarna att det är intressant? 21. Varför har den ganska obetydlige farao Tutanchamon blivit så känd och omtalad? 22. Den som har kunskaper kan bli mäktig. Hur märktes det i forntidens Egypten? 23. Vad finns det för samband mellan vassväxten papyrus och hieroglyferna? 24. En del utnyttjade religionen för att skaffa sig makt och rikedom. Vilka var dessa människor och hur bar de sig åt? 25. Hurdan var kvinnans situation i det forntida Egypten? 26. Vad tycker du är värt att minnas om det forntida Egypten? Indien och Kina s Vad visar att städerna vid floden Indus var välordnade och utvecklade för cirka år sedan? 28. Floden Huang He har varit (och är) både till nytta och skada för kineserna. Förklara. 29. Ge några exempel på stora byggnadsverk i det forntida Kina. 30. Ge några exempel på uppfinningar som visar att Kina låg långt framme i utvecklingen.

4 Prov till kapitlet Vid de stora floderna Mesopotamien s De två stora floderna och rinner ut i Persiska viken. Området omkring dem kallas idag Irak. Här bodde för cirka år sedan ett folk som kallas. En stor stad i Mesopotamien var. 2. Vad var a) en zikkurat? b) den bördiga halvmånen? 3. Hur kunde prästerna skaffa sig så stor makt? 4. Hur löste sumererna problemet med de stora vattenmängderna i floderna? 5. Hur skrev sumererna och på vad skrev de? 6. a) Nämn några av sumerernas uppfinningar och beskriv hur de använde dem. b) Varför behövdes dessa uppfinningar i Mesopotamien? 7. Vad är Hammurabi och Assurbanipal kända för? 8. Assyriernas erövringar har gett dem ett dåligt rykte. Varför? 9. Varför var babylonierna så intresserade av solens, månens och planeternas rörelse? 10. Babylonierna gjorde stora framsteg inom matematik, tideräkning och astronomi. a) Ge exempel på detta. b) Vilken nytta hade de av framstegen? 11. Hur har vi fått våra kunskaper om folken som levde i Mesopotamien? Egypten s a) När ungefär grundades det första egyptiska riket? b) När ungefär byggdes de stora pyramiderna? 13. På flera sätt var Nilen till nytta för egyptierna? Förklara. 14. Förklara ordet: a) farao b) balsamering c) hieroglyf 15. Varför byggdes pyramiderna? 16. Hur kom det sig att Egyptens åkrar inte blev förstörda av salt som Mesopotamiens? 17. a) Vad kallas en balsamerad kropp? b) Varför balsamerade egyptierna sina döda? 18. Varför var gravmålningarna så viktiga? 19. Jämför hur rika och fattiga behandlades efter döden. Förklara olikheten. 20. Ange namnen på de faraoner som du känner till. 21. Varför var Rosettastenen så viktig när man försökte tyda hieroglyferna? 22. En stor del av makten i Egypten fanns hos prästerna och i templen. Varför? 23. Ge exempel som visar kvinnornas ställning och uppgifter i Egypten. Indien och Kina s Ge exempel som visar att städerna Harappa och Mohenjo-Daro vid floden Indus nått långt i sin utveckling. 25. Floden Huang He var till både nytta och skada för kineserna. Förklara. 26. Kejsar Qin Shihuang är känd för sina storverk och sin okänsliga grymhet. Ge exempel på båda. 27. Kineserna var långt före européerna med flera uppfinningar. Ge exempel.

5 Direkt: Grekland - uppgifter 1. Vad var det som gjorde att Kreta hade en storhetstid, och varför tog den slut? 2. Vilka är de två mest kända grekiska stadsstaterna? 3. På vilka sätt skilde dessa två stadsstater sig från varandra? 4. Vilka var de tre kända slagen mellan perser och greker? När ägde de rum? 5. Hur märktes det att Aten var den ledande grekiska stadsstaten under 400-talet f.kr? 6. Hurdant var deras liv? a) kvinnornas b) slavarnas 7. Hur visade grekerna sitt intresse för idrott? 8. Vad är Filip av Makedonien känd för? 9. Vad är hans son Alexander känd för? 10. Vad hände under hellenismen och varför kallades tidsperioden så? Repetitionsuppgifter till kapitlet Grekland [r1] NS KOPIERINGSUNDERLAG Avsnitt 1, s Vad menas med benämningen antiken? 2. Vem var a) Minotaurus b) Theseus c) Minos 3. Vad avses med benämningen minoisk kultur? 4. Vilka är de två vanligaste teorierna om den minoiska kulturens undergång? 5. Nämn några av feniciernas viktiga insatser i historien. 6. Vad betyder orden Hellas och hellener? 7. Varför splittrades det antika Grekland i en mängd stadsstater? 8. Varför skaffade sig grekerna en mängd kolonier? Till vilken nytta för Grekland? 9. Ge exempel på områden där grekerna skapade kolonier. Några koloniers namn? 10. Ge exempel på hur grekerna tog emot och spred kultur. Avsnitt 2, s Vad var a) en grekisk tyrann? b) atensk demokrati? 12. Hur fungerade i Aten a) folkförsamlingen? b) rådet? 13. Hur uppfostrades barnen i a) Aten? b) Sparta? 14. Hur styrdes Sparta? 15. Varför var de spartanska soldaterna så fruktade av sina motståndare i krig? 16. Vad hände under perserkrigen vid a) Maraton? b) Thermopyle c) Salamis? 17. Vad är Herodotos känd för? 18.Vad/vem var a) Akropolis? b) Parthenon? c) Atena? 19 Kanske fanns de första torgen i de grekiska städerna. Vad hände på torget? 20. Jämför torget i Aten med ett nutida torg i Sverige. Vilka likheter och skillnader finner du? 21. Namnet på den atenska stadsdelen Kerameikos lever fortfarande kvar. På vilket sätt? 22. Jämför det grekiska husets inre med ett nutida svenskt hus eller lägenhet. 23. Jämför dina egna matvanor med grekernas. 24. Vilka människor kunde bli slavar i Aten? Hur levde slavarna? 25. Hur levde kvinnorna i Aten? 26. Vilka var anledningarna till peloponnesiska kriget? Vad blev resultatet av kriget? Avsnitt 3, s Vad är Homeros känd för? 28. Vad är a) en tragedi? b) en komedi? 29. Nämn några andra teaterord som vi har fått från det antika Grekland. 30. Nämn någon pjäs skriven av a) Sofokles b) Aristofanes? 31. De antika grekiska filosoferna sysslade med mycket mer saker än vad dagens filosofer gör. Förklara. 32. Vem var a) Sokrates? b) Platon? 33. Jämför de moderna olympiska spelen med de antika. Hur många länder? Hur lång tid?

6 Vilka grenar? Hur gick tävlingarna till? Män och kvinnor? 34. Vilka priser fick olympiasegrarna under antiken? Vilka andra belöningar förekom? 35. Nämn några sjukvårdsord som fanns redan under antiken. Vad betyder de? 36. Varför har ormen som slingrar runt en stav ofta använts som ett tecken för läkare? 37. Vem var det som lyckades ena de grekiska stadsstaterna? 38. Sammanfatta med egna ord Alexanders krigståg och erövringar. Du kan göra det med en rad nyckelord. Studera texten och kartan. 39. Ge något exempel på vad Alexander gjorde för att hålla samman de olika länderna i sitt välde. 40. Hur har ordet hellenism uppstått? 41. Vad hände med Alexanders stora välde efter hans död? Sök upplysningar i uppslagsböcker eller faktaböcker. 42. Vad var det antika Museion? Vilken är den nutida motsvarigheten?

7 Prov till kapitlet Grekland Avsnitt 1, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta Ja Nej 1. Med ordet antiken menar man forntiden i Grekland och Rom. 2. Namnet Hellas använde grekerna om det romerska riket. 3. Huvudstaden på Kreta hette Mykene. 4. Kung Minos byggde en labyrint för monstret Minotaurus. 5. Massilia och Mainake var två grekiska kolonier. 6. Fenicierna är kända för sitt glas, sitt cederträ och sitt alfabet. Skriftliga svar 7. Stormakten på Kreta gick under. Hur kan det ha gått till? 8. Varför var det antika Grekland uppdelat på en mängd stadsstater? 9. Varför skaffade sig grekerna en mängd kolonier? 10. Under sina tidiga sjöfärder visade grekerna stort intresse för vetenskap. Förklara hur detta märktes och ge några exempel. Avsnitt 2, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta. Ja Nej 11. Gudarna dyrkades med stora offerfester. 12. Aten var den främsta krigarstaten. 13. Atens hamn låg vid Pireus. 14. De atenska flickorna gifte sig oftast i tidig ålder. 15. Slavarna skötte det mesta av kroppsarbetet i Aten. 16. Spartanerna hade stort intresse för sång och musik. 17. Många fria atenare försörjdes av staten. 18. Torget är en grekisk uppfinning. Vad var dessa? Sätt ett kryss i rätt ruta. 19. Fidias skulptör sagofigur v professor i Alexandria 20. Atena tempelbyggare skyddsgudinna konstnär i Aten 21. Perikles politiker i Aten segraren vid Salamis överstepräst i Parthenon. Vad är följande platser kända för? 22. Akropolis 23. Laurion 24. Kerameikos

8 Skrivuppgifter 25. Varför bröt det peloponnesiska kriget ut? 26. Vad hade Atena för egenskaper och vad hade hon för betydelse för folket i Aten? 27. Jämför Sparta och Aten. Beskriv något som du tycker var bra i var och en av dessa två stater. Förklara dina val. Avsnitt 3, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta. Ja Nej 28. Den olympiska elden tändes på Zeus altare. 29. Höjdhopp var en olympisk gren. 30. Sofokles var en känd krigarkung. 31. Alexander grundade många städer. 32. Sokrates avrättades. 33. Orakelsvar ger tydliga svar. 34. Det hölls olympiska spel i Grekland under cirka tusen år. 35. Fusk var ovanligt vid tävlingarna i Olympia. 36. Den grekiska teatern var ofta väldigt blodig. 37. Astronomerna i Museion upptäckte att jorden kretsar kring solen. 38. Antikens Grekland saknade läkare. Vad hände då? 39. Mellan 776 f.kr. och 302 e.kr. 40. År 323 f.kr. Vad är följande platser kända för? 41. Epidauros 42. Gordion 43. Alexandria Skrivuppgifter 44. Några grekiska diktare har levt kvar till våra dagar. a) Nämn två av dessa med var sin pjäs. b) Varför tror du att dessa pjäser fortfarande är aktuella och spelas än i dag? 45. Vad är en filosof? 46. På vilka sätt hade de olympiska spelen med religion att göra? 47. Hippokrates, läkekonstens fader lärde ut en mängd betydelsefulla saker. a) Ge några exempel på vad. b) Finns det något i hans lära som stämmer än idag? Beskriv vad. 48. Vad gjorde Alexander den store för att bli så berömd? 49. Vad var speciellt med hellenismen?

9 Repetitionsfrågor till kapitlet Rom 1. Varför gjordes en staty av varginnan och de två pojkarna? 2. Ge exempel på något som romarna lärde sig av etruskerna. Kombinera följande genom att sätta rätt siffra i rätt ruta 3. Patricier granskade skatter och levnadssätt. 4. Plebej tog ledningen när landet var i nöd. 5. Censor ledde landet och hären under ett år. 6. Folktribun bonde med inflytande i folkförsamlingen. 7. Konsul arbetare eller hantverkare som ville bestämma. 8. Diktator ämbetsman som skulle skydda plebejerna. Vilket ord användes om fadern i den romerska familjen? 10. när folktribunen ville förbjuda något? 11. om de 600 män som beslutade om utrikespolitik och anfallskrig? 12. om den riksdag där de fria romerska männen stiftade lagar och dömde? 13. Var låg Storgrekland och varför ville romarna erövra detta område? 14. Förklara hur romarna med kolonier och bundsförvanter skapade lugn i erövrade områden. Kartago erövras. Grekland erövras. Kombinera följande genom att sätta rätt siffra i rätt ruta. 15. Första puniska kriget Grekiska konstverk fördes till Rom. 16. Andra puniska kriget Hannibal anföll Rom. 17. Tredje puniska kriget Romarna erövrade Sicilien. 18. Grekland erövras Kläder, frisyrer, kroppsvård för att likna t.ex. Alexander. 19. Leva som grekerna Kartago förstörs. Skrivuppgifter 20. Vad är platserna Cannae och Zama kända för? 21. Beskriv det romerska rikets utbredning omkring 100 f.kr. 22. De stora erövringarna skapade problem för invånarna i det romerska riket. På vilka sätt? 23. Vilka grupper kunde skaffa stora rikedomar i Rom? 24. Hur förändrades jordbruket i Italien efter krigen mot Kartago och Grekland? Vilka av följande påståenden är riktiga? Markera med kryss. 25. De tidigare soldaterna fick det bra efter krigen. 26. Tiberius Gracchus ville ta jord från de rika och ge till de fattiga. 27. Marius skaffade soldater till hären på ett nytt sätt. Skrivuppgifter 28. Nämn några skillnader mellan hur rika och fattiga bodde i Rom. 29. Förklara ordet atrium.

10 30. Följande nyckelord antyder Caesars väg till makten. Skriv dem i rätt ordning. galliska kriget talarskola på Rhodos strider i Mindre Asien 31. Caesars namn har använts flitigt ända fram till vår egen tid. Förklara. 32. Vi använder ordet triumf när vi talar om en stor seger, t.ex. i någon idrott. Vilken är förklaringen till denna användning? 33. Hur behandlade romarna sina besegrade motståndare, vad säger du? 34. Vad gjorde Kleopatra till en så intressant person? 35. I ett av triumftågen såg Kleopatra belåten sin syster i bojor. Vad vill författaren med denna mening säga om Kleopatra. 36. Hur gick det till när Octavianus blev Augustus? 37. Hurdan var Caesar, vad anser du? Augustus, den förste kejsaren Ett av följande påståenden om Augustus är felaktigt. Stryk det. 38. Han förde inte några krig. 39. Han ordnade stora festligheter för romarna. 40. Han styrde Rom då Jesus föddes. 41. Han var en enstöring som mestadels levde mycket ensam. 42. Han lät varje dag dela ut livsmedel till massor av invånare i Rom. De stora byggena 43. Rita av ett av valven i akvedukten på bilden s. 95. Förklara varför valvet inte rasar samman. 44. Vilka slags byggnader var romarna mest intresserade av att uppföra? 45. Vilka var arbetarna som uppförde de stora byggnadsverken i Rom? Trafikbuller och farliga gator 46. Hur skilde sig gatornas dagtrafik från nattrafiken? 47. Hur försågs staden Rom med maten invånarna behövde? 48. Var Rom alltid en trygg och säker stad? Motivera ditt svar. De stora badhusen och Pompeji 49. De stora badhusen betydde mycket för romarna. På vilka sätt? 50. Kejsarna lät stänga krogarna och byggde i stället fler badhus, varför? Vad kan man dra för slutsatser av detta om yttrandefrihet och maktkamp i Rom? 51. Vilka skillnader finner du mellan de romerska termerna och vår tids badhus och simhallar? 52. Vad anser du om det romerska sättet att värma upp bassängvattnet? Vilka förbättringar skulle du kunna föreslå? 53. Hur kommer det sig att minnet av Pompejis undergång lever kvar trots att det varje år inträffar katastrofala vulkanutbrott runt om i världen? 54. Varför har det varit förhållandevis lätt att gräva ut Pompeji, och varför har byggnader och föremål inte blivit mer förstörda? Bröd och skådespel 55. Hur skilde sig händelserna på Circus Maximus från dem på Colosseum? 56. Försök finna en modern motsvarighet till a) Circus Maximus b) Colosseum c) en gladiator. 57. Jämför romarnas nöjesliv, krig, arbetsliv, slavar och deras sätt att vara mot andra människor med vår egen tid. Tycker du att vi är bättre eller sämre än romarna? Förklara dina åsikter.

11 Leva i Rom Koppla varje påstående i vänsterspalten till rätt skola genom att sätta rätt siffra framför. 58. Där lärde sig eleven att läsa och skriva. Barndomsskolan 59. Där lärde sig eleven ett nytt språk. Grammatikskolan 60. Där övades retorik (vältalighet). Retorskolan 61. Där lästes grekiska dikter och pjäser. 62. Där pågick studier i filosofi. 63. Där övades räkning med romerska siffror. Skrivuppgifter 64. Nämn några rättigheter och arbeten som den romerska kvinnan kunde ha. 65. Vilka olika uppgifter kunde en slav ha? 66. Du är slav i en förmögen romares hem. Berätta om din arbetsdag. Då var imperiet som störst Skrivuppgifter 67. På kartan (s.107 i läroboken) syns att imperiets nordgräns följde två stora floder. Vilka? 68. Räkna upp ett antal nutida länder i Europa, Afrika och Asien som ligger inom Roms gränser. Koppla varje händelse till rätt kejsare. 69. Under hans tid avrättades Petrus och Paulus. 70. Hans hårda styrelse ledde till livegenskap för bönderna. 71. Han tröttnade på att vara kejsare och drog sig tillbaka till Capri 72. Han införde många nya skatter, till och med på de offentliga toaletterna. 73. Vid hans död var romarriket som störst. Kejsare Tre av följande påståenden är felaktiga. Stryk dem. 74. Efterhand styrde kejsaren riket med hjälp av tusentals tjänstemän. 75. Under imperiets senare tid fick bönderna det mycket bättre. 76. Avståndet mellan kejsaren och vanligt folk blev med tiden större. 77. En kejsare fick ständigt vara på sin vakt mot intriger och mordförsök. 78. Kejsar Nero var en av de mest omtyckta kejsarna. 79. Augustus efterföljare dyrkades som gudar redan medan de levde. 80. Caligula anses som en av de bästa kejsarna. 81. Diocletianus brydde sig inte om Roms dåliga ekonomi Ordna följande händelser i kronologisk ordning (tidsföljd) genom att numrera dem. 82. Kejsar Hadrianus lät bygga en mur i norra England. 83. Kejsar Nero tog sitt eget liv med hjälp av en slav. 84. Kejsar Trajanus utvidgade riket till Kaspiska Havet och Persiska viken. Romarrikets nedgång och fall Tre av följande påståenden är felaktiga. Stryk dem. 85. Allt fler människor flyttade in i städerna som blev överbefolkade. 86. Statens kostnader ökade men antalet skattebetalare minskade. 87. Grannfolkens lugn gjorde de stora arméerna sysslolösa. 88. Från romarna har vi lärt mycket om lagar och avtal. 89. Kejsardömet Västrom fanns kvar långt efter det att Östrom gått under.

12 Skrivuppgifter 90. Vad hade krävts för att det romerska riket skulle kunnat leva kvar? 91. Två viktiga årtal: a) 395 b) 476. Vad hände dessa år? Folkvandringarna 92. Anteckna några viktiga fakta om a) hunnerna b) västgoterna c) vandalerna 93. Förklara orden a) hunnerskräck b) vandalism c) nomadfolk d) folkvandringstid 94. Vad står namnet för? a) Attila b) Alarik c) Katalonien d) Andalusien 95. Varifrån kom de och varthän vandrade de? a) Västgoterna b) Vandalerna c) Hunnerna 96. Det finns andra intressanta germanfolk. Vad vet du eller vad kan du ta reda på om a) frankerna? b) anglerna och sachsarna? 97. Ibland framförs fantasifulla teorier om goter och götar. Vad vet du om dessa teorier? Repetionsfrågor till kapitlet Rom kryssfrågor 1. Vem betraktas som den förste kejsaren? (Kryssa för.) Nero Caesar Augustus Konstantin 2. Romarna fick sitt vatten genom (Kryssa för.) kanaler ledningar tunnor försäljare 3. Populärast i Rom var (Kryssa för.) hästkapplöpningar simtävlingar kappätning gladiatorstrider 4. Många lärare i Rom var (Kryssa för.) germaner greker egyptier turkar 5.De stora badhusen öppnade (Kryssa för.) på morgonen middagen eftermiddagen kvällen 6. Pompeji förstördes genom (Kryssa för.) jordbävning eldsvåda vulkanutbrott fientligt anfall Markera det alternativ som gäller Rätt Fel 7. Jesus föddes under Augustus regering. 8. Nero var en sjungande kejsare. 9. Alla romare tjänade på krigen. 10. Augustus var en klok härskare. 11. Rom blev aldrig en sjömakt. 12. Den grekiska kulturen erövrade Rom. 13. Vi har lärt av romarnas rättskipning. 14. Romarna byggde fler vägar än tempel. 15. Romarna var skickliga att organisera och skapa ordning. Vad minns du? 1. Vem sade: Tärningen är kastad. (Kryssa för.) Augustus Alexander Aristoteles Caesar 2. Vad kan man klä sig i? (Kryssa för.) himation ostrakon toga ambrosia tunika zikkurat 3. Vem var gladiator och upprorsledare? (Kryssa för.) Hippocratos Marius Spartacus Ferikles 4. Vad hände år 44 f.kr.? (Kryssa för.) Kartago föll Kleopatra dog sjöslag vid Actium Caesar mördades 5. Var ägde de stora kapplöpningarna rum? (Kryssa för.) På Akropolis Circus maximus Forum romanum Roms kullar 6. Varifrån kom Hannibal? (Kryssa för.) Memfis Miletos Syrakusa Kartago Massilia

13 Prov till kapitlet Rom 1. Vilka av dessa hade på något sätt med Caesar att göra? Sätt kryss i rätta rutor. Hannibal Kleopatra Pompejus Cato Nero Brutus Antonius Augustus Tiberius Gracchus 2. Vilket år mördades Caesar? 3. Folktribunen med sin vetorätt betydde mycket för plebejerna a) Förklara de understrukna orden. b) Förklara hela meningen. 4. Nämn tre viktiga typer av ämbetsmän och beskriv deras uppgifter. 5. Hur förklarar du att romarna kunde segra i krig efter krig och bygga upp ett så stort välde runt Medelhavet? 6. På vilka sätt påverkade den gamla grekiska kulturen romarna? 7. Många tycker att Caesar var en viktig och intressant person. a) Nämn någon händelse i hans liv som du tycker var intressant och förklara varför. b) Nämn något betydelsefullt han gjorde och förklara hur det påverkade Rom. Vad hände? 8. Mellan 753 f.kr. och 476 e.kr. 9. Mellan 264 och 146 f.kr. 10. År 79 e.kr. 11. Under vilket årtionde delades Rom och kristendomen blev statsreligion? Vad är följande platser kända för? 12. Circus maximus 13. Colosseum 14. Pompeji 15. Hadrianus mur 16. Konstantinopel Skrivuppgifter 17. Varför gick det västromerska riket under? 18. Jämför kvinnornas liv och ställning i det romerska riket med hur svenska kvinnor har det idag. Vilka likheter och skillnader finner du? 19. Hur vill du beskriva romarnas nöjesliv på de stora arenorna? 20. Jämför publikens inställning med vad dagens svenska vill se på arenor och i tv. 21. Para ihop folken i vänsterspalten med det område dit de vandrade. Västgoter Nordafrika Vandaler Spanien Östgoter Italien Skrivuppgifter 22. Varför kan man säga att hunnerna startade folkvandringarna? 23. Förklara hur uttrycket vandalism har uppkommit. 24. Varför var hunnerna så segerrika? 25. På vilka sätt påverkades romarriket av germanfolkens vandringar? 26. Jämför folkvandringarna på 400- och 500-talen med de folkvandringarna som förekommer i dag. Vilka likheter och skillnader finner du? 27. Vilka anser du vara de viktigaste förklaringarna till att Augustus - till skillnad från Caesar - inte blir mördad? 28. Varför lyckades aldrig Hannibal besegra romarna slutgiltigt?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Araberna 1. Två av följande påståenden om Muhammed är felaktiga. Stryk dem. a) Han grundade religionen islam. b) Han enade de arabiska stammarna. c) Han flydde från Medina till Mecka d) Han förstörde helgedomen Kaban. Ett världsvälde skapas 2. Var låg (ligger) följande platser och varför var de så viktiga för araberna? a) Poitiers b) Konstantinopel c) Damaskus d) Bagdad 3. Undersök med hjälp av en uppslagsbok varför även Jerusalem och Cordoba blev viktiga platser för muslimerna. 4. Nämn några vetenskapliga områden på vilka araberna gjorde stora vetenskapliga insatser. 5. Hur kunde araberna på bara 100 år skapa ett världsvälde? 6. Jämför utbredningen av arabväldet med det romerska väldet och Alexanders välde. Vilka likheter och skillnader finner du?

15 Prov till kapitlet Araberna 1. a) När flydde Muhammed till Medina? b) Vilket årtal är detta i Islams tideräkning? 2. Vad kallades Muhammeds efterträdare? Profeter Kalifer Shejker 3. Vad hör ihop? Para samman orden i vänsterspalten med något av orden i högerspalten genom att sätta rätt siffra i rätt ruta. A. Destillationsapparat Sjöfart B. Astrolabium Guld C. Alkemi Islams heliga skrift D. Koranen Parfym 4. Hur långt sträckte sig arabväldet när det var som störst? a) Västerut b) Österut. 5. Förklara hur uttrycket Ingen är profet i sin egen stad har uppkommit. 6. Varför spreds inte islam till Europa? 7. Varför kan man säga att de kristna själva bidrog till arabernas snabba erövringar? 8. Vad hade hänt om Muhammed hade levat 500 år tidigare? Skulle islam ha fått en lika snabb utbredning? Vad talar för och emot?

16 Repetitionsfrågor till kapitlet Medeltiden 1. Medeltiden vilken tidsperiod omfattade den? 2. Hur kunde katolska kyrkan få så stor makt under medeltiden? 3. Vem var Karl den store och vad uträttade han? 4. Rita en skiss som förklarar hur ett land styrdes under feodalismens tid. Utgå från texten i vänsterspalten s.124 och bildtexten bredvid. 5. Den röda tråden i texten om korstågen kan bestå av följande nyckelord: befria Jerusalem, flera korståg, oordnade massor, här av korsriddare, plundringar, misslyckande, ökad handel, nya växter, stark kyrka. Skriv en sammanfattning genom att sätta in dessa ord i meningar. 6. Koppla varje ord i vänsterspalten till rätt beskrivning i högerspalten. Sätt rätt bokstav i rätt ruta. A. Kogg drev handel med lyxvaror från Indien och Kina. B. Hansa där handlades med bl.a. ylletyger från Flandern. C. Brügge handelsfartyg i Nordeuropa under medeltiden. D. Venedig där handlade rika köpmän med bl.a. sill och salt. E. Lübeck ett handelsförbund av städer runt södra Östersjön. 7.Varför byggde man så många stora kyrkor under medeltiden? 8. Sammanfatta medeltiden genom att anteckna 6 8 nyckelord.

17 Prov till kapitlet Medeltiden 1. Varför startades korstågen? 2. Vilka varor sålde handelsstäderna? Para ihop handelsvarorna i högerspalten med städerna i vänsterspalten genom att sätta rätt bokstav/bokstäver i rätt ruta. A. Venedig Siden B. Brygge Sill C. Lübeck Kryddor Salt Ylletyger 3. Vad var digerdöden? 4. Varför började Karl den store ta in skatterna i form av jordbruksprodukter och annat istället för pengar? 5. Varför ledde feodalismen till att delar av Europa splittrades upp i småstater? 6. Vilka positiva effekter fick korstågen för Europa? 7. Försök förklara varför vasallerna var tvungna att avlägga en högtidlig ed att lyda kungen. 8. Var medeltiden en period av stillastående och elände eller av framsteg och utveckling? Svara utförligt genom att ge exempel.

18 Direkt: Många tusen år i Sverige uppgifter 1. Vilka tidsperioder visas med tidslinjen? Vilka av dem räknas in i forntiden? 2. Vilka århundraden hör till medeltiden i svensk historia? 3. Mycket av våra kunskaper om bronsåldern har vi fått från bilder? Vad kallas dessa? 4. Hur förändrades klimatet under järnåldern och vilken betydelse fick förändringen? 5. Vad sysslade vikingarna vid sidan av jordbruk, jakt och fiske? 6. När skapades ett sammanhållet svenskt rike och vilka genomförde enandet? 7. Vad sysslade borgarna med och vilka var de tre övriga stånden? 8. Vad är följande personer kända för? a) Magnus Eriksson b) Birgitta Birgersdotter c) Erik av Pommern d) Engelbrekt 9. Vad var Hansan och vad hade denna organisation för betydelse för Norden. 10. Vad innebar Kalmarunionen och vem låg bakom den? Repetitionsfrågor till kapitlet Många tusen år i Sverige Forntiden och vikingatiden s Skriv S för stenåldern, B för bronsåldern och J för järnåldern framför varje påstående nedan. Den omfattar tiden fram till cirka 1500 år f.kr. Den omfattar tiden från cirka 500 f.kr. till 1000 e.kr. Den omfattar tiden cirka 1500 f.kr. till 500 f.kr. Från den tiden har vi många hällristningar, bland annat i Tanum. Klimatet i Norden blev då mycket kallare. Från den tiden är våra äldsta människofynd på Orust. Då tillkom våra äldsta ortnamn. Då handlade nordborna med romerska köpmän. Då övergick många jägare och fiskare till jordbruk. Då blandade man koppar och tenn för att gjuta föremål. 2. Ungefär när börjar och slutar vikingatiden? 3. Varför var vikingaskeppen absolut nödvändiga under vikingatågen? 4. Varför gav sig nordborna ut på vikingatåg? 5. De svenska vikingarna for mest i österled. Förklara vad som menas med detta uttryck. 6. Hur har orden Grönland, Vinland och rus kommit till? Sverige under medeltiden, s På vilket sätt var skogen viktig för bönderna under medeltiden? 8. a) När fick Sverige kungar som kunde styra hela riket? b) Vad krävdes för att kungen skulle kunna styra ett enat rike? 9. Nämn några svenska kungar under medeltiden. 10. När uppstod adeln och varför kom den till? 11. Varför blev det kamp mellan kungen och adeln under 1300-talet? 12. Vilka var de fyra stånden? 13. Vad var Kalmarunionen och vem såg till att den bildades? 14. a) Vad var Hansan? b) Redogör för hur Hansan försökte bestämma över Sveriges handel med utlandet. 15. Hur gick det till när malmen bröts och järn tillverkades i Bergslagen? 16. a) Vem var Engelbrekt? b) Vad uträttade Engelbrekt och varför blev han mördad? 17. Vad vet du om mat, bostäder, tro, och vidskepelse under 1400-talet?

19 Prov till kapitlet Många tusen år i Sverige Forntiden. Vikingatiden, s Vad vet du om jordbruk och boskapsskötsel under stenåldern? 2. Under vilken tidsperiod inträffade bronsåldern? 3. Hur framställdes brons? 4. Vilka uppfinningar och tekniska förbättringar kom till Sverige under bronsåldern? 5. Varför gjordes hällristningarna och vilka kunskaper kan de ge oss? 6. Jämför sten-, brons- och järnåldern ifråga om människornas sätt att leva. 7. Under järnåldern förändrades klimatet. Hur? Hur påverkade förändringarna människornas sätt att leva? 8. Nämn några tänkbara orsaker till att nordborna gav sig ut på vikingatåg. 9. Vad vet du om vikingarnas resor i österled? 10. Vikingarna gjorde upptäcktsfärder och koloniserade (bosatte sig på) flera stora öar i norra Atlanten. Varför? Hur kunde de navigera (hitta rätt)? 11. Många svenskar flyttade inom Sverige under järnåldern. Hur vet vi detta? 12. Hur har vi fått kunskaper om våra förfäders sätt att leva under forntiden? Sverige under medeltiden, s Ordna följande regenter över Sverige i rätt tidsföljd, genom att skriva en siffra (1-6) framför varje namn: Margareta Sten Sture den äldre Magnus Ladulås Magnus Eriksson Erik av Pommern Albrekt av Mecklenburg 14. Vem var a) Leif Eriksson b) Birgitta Birgersson c) Engelbrekt 15. Vilka var de viktiga bygderna (landsdelarna) och folkgrupperna i Sverige innan riket enades? 16. Vilka var med i Hansan? 17. Varför blev det motsättningar mellan Hansan och den svenske kungen (svenskarna)? 18. Vilka var de fyra stånden? 19. Vad krävdes av en kung som ville härska över ett enat svenskt rike? (Stödord som hjälp: skatt, lagar, borgar.) 20. Ett av de fyra stånden hamnade i konflikt med Magnus Eriksson. a) Vilket stånd? b) Vad handlade konflikten om? 21 a) Vilket område (vilka landskap) räknas till Bergslagen? b) Vilken verksamhet i Bergslagen var särskilt viktig för Sverige? 22. a) När startade Engelbrekt och dalkarlarna sitt uppror? Varför? b) Av vem mördades Engelbrekt och varför? 23. Kyrkan och kristendomen betydde mycket för svenskarna under medeltiden? På vilka sätt?

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Antikens världar. Instuderingsfrågor

Antikens världar. Instuderingsfrågor Antikens världar Instuderingsfrågor 1. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid? 2. Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur? 3. Vad är skillnaden på ett kulturarv och ett

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?)

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?) GREKISK HISTORIA en kort översikt (alla årtal är f. Kr.) Ca 3000 Den yngre stenåldern (neolithicum) övergår i bronsålder Den grekiska bronsåldern delas in i tre områden: Minoisk (Kreta), Helladisk (fastlandet),

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Målbeskrivning Antiken

Målbeskrivning Antiken Målbeskrivning Antiken Tidslinje -Antiken Beskrivning: Under de kommande veckorna kommer vi på SO:n att läsa om antiken. Arbetsområdet består av två delmoment; grekerna vilka vi uppehåller oss vid terminen

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT

ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT 1200-900 Sen bronsålder ca 1000 ca 900-750 De första lämningarna av bosättningar vid forumdalen i Rom Den s.k. Villa Nova-perioden. Roms kullar börjar bebyggas. 753 Roms

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11

Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11 Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11 KAPitel 1-7 Förmågor Centralt innehåll Utviket Vad är SO? Du och jag Förr i tiden Att leva tillsammans Analysera (se samband, orsaker, konsekvenser) Skildringar

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

SLAVERI ANTECKNINGAR. Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867

SLAVERI ANTECKNINGAR. Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867 SLAVERI ANTECKNINGAR Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867 SLAVERI HÅKANS TVÅ LEKTIONER Vad är slaveri 1. Ägodel 2. Främling i det sociala nätverket 3. Våld, eller hot om våld...men definitionerna

Läs mer

REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK

REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK Torshälla stads nämnd Torshälla stads förvaltning Gökstensskolan Datum: 2011-02 1 (7) Svenska åk 7 Elevens Namn: REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK Mål att sträva mot Utvecklar sin förmåga att i dialog

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Europa har mer än sju hundra miljoner invånare i nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen, EU.

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Orust förhistoria. Vad trodde man på?

Orust förhistoria. Vad trodde man på? Orust förhistoria Innehåll: Vad trodde man på? Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad trodde man på? Alla funderar vi någon gång på varför vi finns här på jorden, hur vi blev till,

Läs mer

Gud gav Mose de tio budorden regler som människorna ska leva efter

Gud gav Mose de tio budorden regler som människorna ska leva efter Historia/Religion Årskurs 7-9 Från första jordbrukssamhällena till nutid. 1 Anteckningar från genomgångar 1-2 15 000 000 000 (15 miljarder) år sedan Big bang 7 000 000 f. Kr. - Afrika - människan skilde

Läs mer

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Antiken, 800 fkr 500 ekr

Antiken, 800 fkr 500 ekr Antiken, 800 fkr 500 ekr Grekerna, fenicierna och romarna Ekonomisk och politisk makt över Medelhavet Sjöfarten utvecklades > handel ökar Penningväsende utvecklas Politiken ändrar från envälde till demokrati

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker

Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker BARA FÖR ATT DET ÄR EN LITEN GREJ ÄR DET INGEN SMÅSAK Kungar och presidenter har en given plats i historieböckerna. Men alla små saker som

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

HÄNT I ATEN Januari 2011

HÄNT I ATEN Januari 2011 Detta är våran tidning om den Grekiska Antiken! Theod or Jonata n Jonas Emma Nora HÄNT I ATEN Januari 2011 åk 7 Här får just du veta om allt i den Grekiska Atiken I hänt i aten så kommer du få läsa dom

Läs mer

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden.

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden. HISTORISKA MINIATYRER av August Strindberg (Bonniers, Sthlm: 1917) Sokrates Sparta hade besegrat Athen, och Athen låg i ruiner. Folkväldet var slut och man hade fått trettio tyranner. Sokrates och Euripides

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Drakbåtstävlingar från Miluofloden till Malmös kanaler

Drakbåtstävlingar från Miluofloden till Malmös kanaler Drakbåtstävlingar från Miluofloden till Malmös kanaler Drakbåtar har en flertusenårig historia i Kina. Men det är först under de senaste decennierna som de har de spritt sig världen över. Till Sverige

Läs mer

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier? När Gud river och bygger nytt 140914 Tänk dig en kvinna i 75 års åldern. Hon har länge varit väldigt aktiv i Smyrna. Hon har varit hemgruppsledare, stått i kafét, varit ledare i söndagsskolan. Hon har

Läs mer

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Kultkontinuitet från antiken till idag? Jenny Högström, D-student i religionsvetenskap I Homeros Iliaden och Odysséen kan vi läsa att gudinnan Hera

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst

Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst SKRIVKONSTEN Är om möjligt ännu viktigare än i Mesopotamien, både för det historiska skeendet självt och för vår kunskap om det. Egypten var en oerhört starkt centraliserad stat. All makt, all gudomlighet

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början 1100-700 f.kr. den geometriska arkaiska (gamla) perioden 700-480 f.kr.

DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början 1100-700 f.kr. den geometriska arkaiska (gamla) perioden 700-480 f.kr. DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början Vasdekorationerna domineras av geometriska mönster under perioden 1100-700 f.kr. Denna tidsperiod kallas därför den geometriska.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE: VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 5. Varför behövs det regler? Kan eleven framföra sina åsikter? Kan eleven förklara varför regler behövs? Kan eleven se vad konsekvenserna skulle bli om det inte

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Religion - Delta i etiska samtal, etik och moral - Vad förkunnade Jesus - Bibelkunskaper om GT - Bibelkunskaper om NT

Religion - Delta i etiska samtal, etik och moral - Vad förkunnade Jesus - Bibelkunskaper om GT - Bibelkunskaper om NT - Delta i etiska samtal, etik och moral - Vad förkunnade Jesus - Bibelkunskaper om GT - Bibelkunskaper om NT - FN:s barnkonventioner och BRIS - Hur reklamen påverkar oss - Demokratiska beslut - Tyda samhällsinformation

Läs mer

GRAVEN OCH SKATTERNA

GRAVEN OCH SKATTERNA 1 ÖVNINGSUPPGIFTER FARAONER, PYRAMIDER OCH GUDARNAS VÄRLD 2 1. Farao Text A Ordet farao kommer från egyptiskan och betyder det stora huset. Titeln användes i kombination med kungens fem kungliga namn.

Läs mer

POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare

POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare Väggmålning från ett hus i Pompeji. Djur och växter var vanliga motiv längst ner på väggen, i sockeln. 1. Välkommen till Pompeji! Pompeji var en stad i antikens

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Libyen. Historia. Fakta. Inledning. Berberbefolkningen och fenicierna (ca 1000-600 f.kr.) Invånarantal: 6,6 miljoner. Yta: 1 759 540 km²

Libyen. Historia. Fakta. Inledning. Berberbefolkningen och fenicierna (ca 1000-600 f.kr.) Invånarantal: 6,6 miljoner. Yta: 1 759 540 km² Libyen Fakta Invånarantal: 6,6 miljoner Yta: 1 759 540 km² Religioner: Sunnimuslimer 97 %, övriga 3 % Etniska grupper: araber (och berberbefolkning) 97 %, övriga 3 % BNP per capita: $14,000 (Finland: $35,400)

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

1. Nämn något viktigt som skiljer människor från andra levande varelser.

1. Nämn något viktigt som skiljer människor från andra levande varelser. Repetitionsfrågor till kapitlet De stora frågorna 1. Nämn något viktigt som skiljer människor från andra levande varelser. 2. Vilka frågor brukar kallas de stora frågorna i livet? 3. Hur kan vi i dag veta

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

...AAAAAAAA Kapitel A. Från äldsta tider - 700 f.kr. 700 f.kr. 18 mammor. Kapitel B 600 f.kr. 14 mammor. Kapitel B. 500 f.kr. 100 mammor.

...AAAAAAAA Kapitel A. Från äldsta tider - 700 f.kr. 700 f.kr. 18 mammor. Kapitel B 600 f.kr. 14 mammor. Kapitel B. 500 f.kr. 100 mammor. Försök till översikt av historien Världshistoria med europeisk inriktning samt nordens historia med svensk inriktning Henrik Svensson INNEHÅLL s. 2 Detaljerad innehållsförteckning s. 3 Inledning s. 4 Något

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer