Social- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och arbetsmarknadsnämnden"

Transkript

1 Kallelse till Social- och arbetsmarknadsnämnden Kl. 08:30 11:45. Gemensam information med vård- och omsorgsnämnden Kl 13:15 - ca 15:30 Sammanträde Nejonögat, Rådhusgatan 104

2 KALLELSE (3) Social- och arbetsmarknadsnämnden Ledamöter Ersättare Magnus Rönnerfjäll, C, ordförande Pär Fredriksson, M Margareta Widell, L Anton Waara, S Christina Hedin, V, vice ordförande Sara Wikman, C Johannes Andersson, C Markus Olsson, M Dag Wassdahl, S Britt Wikman, S

3 KALLELSE 3(3) Ärende Förmiddag tillsammans med vård- och omsorgsnämnden Plats: Rådhusgatan 104, röda matsalen Tid Eftermiddag kl 13.15: 1 Månadsuppföljning för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2020 Dnr Remiss slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet Dnr Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd Dnr Stadigvarande försäljningstillstånd tobak Dnr Handlingar på Ipad 5 Sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämnden år 2021 Dnr Ärenden för kännedom Social- och arbetsmarknadsnämnden 2020 Dnr Anmälan av delegationsbeslut, Social och arbetsmarknadsnämnden 2020 Dnr Information / överläggning Social- och arbetsmarknadsnämnden 2020 Dnr Magnus Rönnerfjäll Ordförande Anneli Andersson Nämndsekreterare

4 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut (6) Diarienummer SAN Handläggare Mikael Hedström Ekonomichef Månadsuppföljning för Social- och arbetsmarknadsnämnden, september år 2020 Sammanfattning av ärendet Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott netto med 15,5 mnkr tom september. Nämndens prognostiserade resultat för helåret 2020 pekar på ett underskott med 18,9 mnkr inklusive åtgärdsplan med 6,0 mnkr grundplanen för åtgärder i maj var 4,3 mnkr. Underskottet beror framförallt på kostnadsökningar för institutionsvård för barn och unga samt ekonomiskt bistånd kostnadsläget är fortsatt ansträngt. Kostnaderna för Coronakrisen är tom september 2,4 mnkr främst i form av längre placeringar, fler hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd samt färre anlända barn än förväntat på HVB hemmet Öneslingan för ensamkommande barn. Enligt uppdrag från nämnden har förvaltningen en åtgärdsplan som tom september följer plan och redovisar ett resultat på 4,1 mnkr. Utfallet för beslutade besparingar och effektiviseringar i budget för år 2020 tom september är 8,2 mnkr. Totalt är beslutade besparingar och effektiviseringar för år ,9 mnkr - prognosen är ett utfall på 11,4 mnkr. Vid delårsbokslutet föreslog nämnde Kommunstyrelsen besluta att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden att gå med underskott för år 2020 med 18,9 mnkr. Förvaltningens förslag till beslut 1. Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 2. Effekterna av åtgärdsplan år 2020 redovisas löpande i förvaltningens ekonomidialog med presidiet. Underlag för beslut Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tjänsteskrivelse månadsrapport till och med september 2020

5 (6) Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelse och bilaga Redovisningsfunktion, Weronica Rosenlöw Bakgrund Antalet placerade barn, unga och vuxna var i september 128 vilket är en ökning med 16 placeringar från januari ökningen är främst i åldersgruppen 0 15 år med 20 placeringar. Årsprognosen för placerade barn och unga på institution och i familjehem visar på ett underskott med 25,6 mnkr för perioden är underskottet 23 mnkr prognosen är mycket preliminär då fler placeringar är på väg. Sedan delårsbokslutet i augusti har en dyr extern placering om en familj på 5 personer tillkommit det är ännu för tidigt att veta hur lång den placeringen blir. För institutionsvård och familjehemsvård för vuxna är prognosen ett överskott med 5,0 mnkr för perioden är överskottet 3,4 mnkr. Prognosen för alla placeringarna är mycket preliminär då det endast bygger på ett utfall av nio månader. Placeringar vid årets ingång är det lägsta antalet i jämförelse med åren 2016 till Ökningen i början av året liknar ökningen för år 2016 vilket är oroväckande. Kostnaderna för institutionsvården barn och unga fortsätter att öka kraftigt, fler barn och unga placeras. Målgruppen som placeras har en

6 (6) omfattande problematik med psykisk ohälsa i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och föräldrar som trots olika former av föräldrastöd inte hanterar föräldraskapet på hemmaplan. Institutioner med den särskilda kompetens som krävs för målgruppen har en dygnskostnad på mellan kr per dygn. Kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka och uppgår till 45 mnkr tom september, att jämföra med 41,3 mnkr för samma period Prognosen för året uppgår till ett underskott med 7 mnkr. Av de aktuella hushållen är det i snitt 586 hushåll per månad som erhållit utbetalning, att jämföras med 551 hushåll Således 35 fler hushåll än förra året. Område Försörjning merkostnad pga av Covid- 19 är tom september 1 mnkr. För område Arbetsmarknad och Lärande och Integration är prognosen ett överskott med 0,5 mnkr. Uppföljningen per september för kontaktfamiljer för barn och unga och kontaktpersoner visar på ett överskott om 1,8 mnkr, samt en prognos om ett överskott med 2,0 mnkr. Sammanställning över 2020 års prognos för Social- och arbetsmarknadsnämnden i miljoner kronor Verksamhet Prognos Social- och arbetsmarknadsnämnden 200 Övrig verksamhet, personal, lokal och övriga personalkostnader Institutionsvård för barn och unga Familjehemsvård för barn och unga 400 Kontaktfamiljer barn och unga Kontaktpersoner barn och vuxna Kontaktpersoner, stödfamiljer vård och omsorgsförvaltningen (VOF) 400 Institutionsvård för vuxna Ekonomiskt bistånd Grundläggande vuxenutbildning 500 Arbetsmarknadsåtgärder - Resultat

7 (6) Social- och arbetsmarknadsförvaltningens (SAF) åtgärdsplan tkr Effektivisering Tkr Helårs prognos Vakanta tjänster under år tkr/grupp Semesterväxling Kurser/utbildning 10 tkr/grupp Arbetsmiljö 5 tkr/grupp Sålda behandlingar/vård till annan kommun inom öppenvården Totalt Totalt är beslutade effektiviseringar för år ,9 mnkr - prognosen är ett utfall på 11,4 mnkr. Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal) Gränsdragning gentemot annan huvudman gällande insatser för våra medborgare. Budget 2020 Utfall tom sep Årsprognos 1,0 0 0 Genom att sätta individens behov i centrum och arbeta med förebyggande och tidiga insatser kan höga kostnader minskas. Men det förutsätter också en hög ansvarmedvetenhet hos respektive huvudman samt kontinuerlig dialog där man skapar en förståelse för uppdragen och styrande lagstiftning. Gränsdragningsproblmatiken behöver hanteras på alla professionella nivåer i de gemensamma samverkansorganen för att leda till effektiviseringar

8 (6) Samarbete med andra huvudmän exv Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- omsorgsförvaltningen, Kulturoch fritidsförvaltningen, Region J/H. Genom att fortsätta med det strukturerade samarbetet som utvecklats mellan förvaltningarna inom kommunens verksamheter som finns beskrivet i gemensamma handlingsplaner; exempelvis Skolfam och gemensam organisation för kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Därutöver finns överenskommelser med Region J/H inom barn och unga samt Missbruk och beroende som beskriver hur samverkan ska ske för gemensamma arbetsinsatser på hemmaplan. Ny teknik/digitalisering. Med utgångspunkt av kommunens digitaliseringsstrategi har förvaltningen påbörjat arbetet med digitaliseringen. Förvaltningsledningen har prioriterar arbetet med att automatisera försörjningsstödet. Därutöver arbetar vi med att öka möjligheterna för handläggarna att arbeta mobilt samt att vi låter fyra handläggare testa en ny programvara om talsyntes med syfte att effektivisera dokumentationen. Uppsökande team avveckla 2 av 4 tjänster, utveckla samarbetet med SSPF. Uppdraget som finns idag behöver snävas in och förändras vilket bland annat kan innebära ändrad målgruppsålder. Uppsökande teamet kan komma att arbeta direkt på uppdrag av SSPF (samverkansmodell mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid). Strandvillan HVB hem - avveckla och ge förändrat stöd till unga. 0, ,5 0,4 0,5 1,0 0,9 1,0 4,3 2,0 3,3 Vissa av de placeringar som görs på strandvillan idag kan komma att placeras på externa HVB. Förvaltningen behöver ta reda på om man kan använda sig av befintliga stödinsatse för denna målgrupp eller förstärka befintliga stödinsatser alternativt starta ny verksamhet som kan ge det stöd som målgruppen behöver för att klara att vara kvar i hemmiljön.

9 (6) MST - avveckla verksamhet En insatsform för ungdomar försvinner vilket innebär ett ökat uppdrag för resterande öppenvård. Omr. Arbetsmarknad och lärande - moms pga av köpt extern utbildning 3,6 2,7 3,6 2,0 1,5 2,0 I bokslutet för Lärcentrum år 2018 finns det ett överskott om 1,9 mnkr statsbidrag moms 6%. Momsintäkten är ett överskott som finns strukturellt varje år så länge som vi upphandlar vuxenutbildning externt och inte driver den i egen regie. För år 2020 blir det en besparing på 2,0 mnkr om vuxenutbildningen ligger på samma nivå som för år Inga konsekvenser för verksamheten så länge Östersunds kommun köper vuxentubildning externt. Omr. Öppenvård En tjänst enhetschef En av två enhetschefstjänster på Familjestöd Bryggan avvecklas Färre ledamöter SAN. Antalet ledamöter i Social- och arbetsmarknadsnämnden minskas med två ledamöter under innevarande mandatperiod SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR 0,7 0,5 0,7 0,3 0,2 0,3 13,9 8,2 11,4 Underskrifter Helén Eurenius Förvaltningschef Mikael Hedström Ekonomichef

10 SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN UPPFÖLJNING SEPTEMBER 2020 Värden i tusentals kronor Verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Nettobudget Resultat perioden Prognos Social- och arbetsmarknadsnämnden Kommunbidrag Organisations bidrag Övrig verksamhet/personal-, lokal och övriga personalkostnader Externa åtaganden, familjerådgivning mm 30 lnstitutionsvård för barn och unga Ung integration institutionsvård Famiijehemsvård för barn och unga 889 Ung integration Familjehemsvård I 864 Kontaktfamiljer för barn och unga Kontaktpersoner barn o vuxna Ung integration kontaktpersoner 637 Kontaktpersoner, stödfamiljer VOF Institutionsvård för vuxna 569 Ekonomiskt bistånd Asylhem Put boende Ung integration öppenvård och behandling lntegrationsservice Tobakslagen 18 Serveringstillstånd I 071 Grundläggande vuxenutbildning Vuxenutbildning Gy/Pu Särvux I 756 Svenska för invandrare Arbetsmarknadsåtgärder I I I I I I Resultat

11 Nyckeltal placeringar 2020 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Antal placerade barn 0-15 år varav i egna familjehem varav i externa familjehem varav på institution varav på Ankaret varav på Strandvillan Antal placerade ungdomar år varav i egna familjehem varav i externa familjehem varav på institution varav på Ankaret varav på Strandvillan varav på Nova Stödboende Antal placerade vuxna år varav i egna familjehem varav i externa familjehem varav på institution varav på Ankaret Antal placerade vuxna 25 år varav i egna familjehem varav i externa familjehem varav på institution varav på Ankaret Sammanställning totalt placerade sedan tidigare avslutade nya aktuella

12

13

14 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut (8) Diarienummer SAN Handläggare Lena Danielsson Svar på yttrande över remiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (SOU 218:85) Sammanfattning av ärendet Justitiedepartementet har skickat betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) på remiss till Social -och arbetsmarknadsnämnden i Östersunds kommun. I utkasten behandlas även Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) och departementspromemorian Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) som rör slopad särbehandling av unga lagöverträdare. Förslaget går ut på att ungdomsreduktionen ska slopas vid straffmätningen för samtliga brott som begås av lagöverträdare i åldersgruppen år om de döms för ett brott där det är föreskrivet fängelse i lägst ett år eller mer. Detsamma föreslås gälla vid försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott. Ungdomsreduktionen föreslås gälla enbart för mindre allvarlig brottslighet. Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma lagöverträdare i åldersgruppen år till fängelse och samma straff ska kunna dömas ut som för andra myndiga lagöverträdare, t ex fängelse på livstid. Bestämmelsen om att vissa brott inte omfattas av preskription föreslås också gälla brott begångna av en ung myndig person mellan år. De särskilda ungdomspåföljderna ska vara förbehållna unga lagöverträdare mellan år, men de kan användas för unga mellan år, som inte har fyllt 18 år vid tidpunkten för brottet, om det finns särskilda skäl för det. Frågor om straffrättslig särbehandling av unga myndiga lagöverträdare rymmer grundläggande frågor om bl a straffmätning och påföljdsval som kräver noggranna överväganden. I remissen ligger således att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och bedömningarna i dessa delar. Social -och arbetsmarknadsnämnden ska ha inkommit med remissvar till Justitiedepartementet senast 20 november Förvaltningens förslag till beslut 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag daterat till yttrande över betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). 2. Översänder yttrandet till Justitiedepartementet.

15 (8) Underlag för beslut Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse Social-och arbetsmarknadsnämndens yttrande Sammanfattning av betänkandet (SOU 2018:85 Beslutet skickas till Justitiedepartementet på Kopia till Bakgrund Bakgrunden till uppdraget är att den nuvarande ordningen för straffrättslig särbehandling av lagöverträdare i åldersgruppen år anses innebära att det vid påföljdsbestämningen i vissa fall tas en alltför stor hänsyn till den tilltalades ålder på bekostnad av att utgångspunkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte tillräckligt återspeglar brottslighetens allvar. Med anledning av det anses det finnas behov av förändringar av regelverket. Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen år i syfte att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare. Det har funnits två olika deluppdrag; Straffmätning och påföljdsval i åldersgruppen år och att analysera konsekvenserna av en sådan ordning för åldersgrupperna år samt att lämna de författningsförslag som behövs. I fråga om straffmätning har uppdraget varit att överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätningen analysera konsekvenserna av en sådan ordning för lagöverträdare i åldern år och mot den bakgrunden överväga olika modeller för hur straffmätningen i den åldersgruppen skulle kunna ske samt bedöma behovet av följdändringar, och lämna de författningsförslag som behövs I fråga om påföljdsval har uppdraget varit att

16 (8) överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen år behandlas som andra myndiga vid val av påföljd och i processuellt hänseende, och lämna de författningsförslag som behövs. Unga lagöverträdare har sedan länge särbehandlats i straffrättsligt hänseende. Det gäller särskilt åldersgruppen år men också lagöverträdare i åldern år. Särbehandlingen görs idag både vad gäller straffmätning och vid val av påföljd. Vid straffmätningen innebär särbehandlingen att om någon har begått ett brott innan han eller hon har fyllt 21 år så ska denne ungdom beaktas särskilt i mildrande riktning. Det kallas ungdomsreduktion och i praxis har det utvecklats riktlinjer för hur den bör göras. Straffnedsättningen blir generellt större ju yngre lagöverträdaren är och det finns en allmän utgångspunkt i praxis med kvotdelar av straffvärdet i en fallande skala utifrån ålder. Åsikterna runt straffmätning och påföljder för unga som begår brott har genom årtiondena pendlat från att ha en väldigt tydlig behandlingsinriktning grundat på individualprevention d v s att påföljden genom behandling, avskräckning eller oskadliggörande skulle motverka återfall i brott på individnivå till dagens mer repressiva tankar. Det påföljdssystem vi har idag för unga lagöverträdare genomgick en större förändring 1999 och reformerades sedan ytterligare Utgångspunkterna för reformen var proportionalitet mellan brott och straff, likabehandling, konsekvens och förutsägbarhet. Utgångspunkten var att unga lagöverträdare så långt som möjligt fortfarande skulle hållas utanför kriminalvården och i stället bli föremål för åtgärder inom socialtjänsten. Men, med anledning av att det funnits kritik om bristande trovärdighet mot påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten, gavs domstolarna större förutsättningar att pröva ingripandegraden av de åtgärder som socialtjänsten planerat för den unge inom ramen för påföljden. Ungdomstjänst infördes som en tilläggssanktion för att brottets allvar skulle kunna beaktas i större utsträckning. Vidare infördes sluten ungdomsvård som en ny frihetsberövande påföljd för att så långt som möjligt ersätta fängelse för unga under 18 år års reform gick i samma riktning och innebar en ytterligare konkretisering av reaktionerna på brott utfört av unga. Att åtgärder mot unga lagöverträdare i första hand ska vidtas inom socialtjänsten var en utgångspunkt även för den reformen och namnet byttes från överlämnande till vård inom socialtjänsten till ungdomsvård. Syftet med vården är att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Den senaste förändringen i bestämmelserna kring unga lagöverträdare har nyligen beslutats som ett resultat av Påföljdsutredningens betänkande, en ny påföljd som träder i kraft 1 januari 2021 som heter ungdomsövervakning och som är ett komplement till de påföljder som redan finns. Den ska tillämpas

17 (8) när ungdomsvård eller ungdomstjänst inte bedöms tillräckligt ingripande med hänsyn taget till brottets straffvärde och den unges tidigare brottslighet. Sammanfattning av förslagen i aktuell lagrådsremiss Slopad ungdomsreduktion I utkastet lämnas förslag som innebär att om någon som är år har begått ett brott, och det för brottet är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, ska hans eller hennes ungdom inte beaktas särskilt vid straffmätningen. Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma lagöverträdare i åldersgruppen till fängelse, och samma straff ska kunna dömas ut som för andra myndiga lagöverträdare. En majoritet av remissinstanserna har motsatt sig att helt slopa ungdomsreduktionen för åldersgruppen, bl.a. med hänvisning till att statistiken talar för att ungdomsbrottsligheten minskar och att den trenden i huvudsak gäller även när enskilda allvarliga brottstyper eller klasser av brott studeras. Förslag gällande möjlighet att döma unga mellan år till fängelse Det föreslås att det inte ska krävas några särskilda skäl att döma någon som har begått brott efter det att han eller hon fyllt 18 år men innan han eller hon fyllt 21 år till fängelse. De särskilda ungdomspåföljderna inklusive den nya påföljden ungdomsövervakning ska i princip vara förbehållna personer som inte fyllt 18 år vid tidpunkten för brottet. Den som är över 18 år ska få dömas till någon av ungdomspåföljderna endast om det finns särskilda skäl för det. Åldersgruppen särbehandlas inte i rättegångsbalken och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare om förundersökning, åtalsprövning eller straffprocessuella tvångsmedel såsom t.ex. häktning, eller när det gäller formerna för verkställighet av ett häktningsbeslut eller fängelsestraff. Ett slopande av särbehandling även i denna fråga behövs för att säkerställa att allvarlig brottslighet som begås av unga myndiga lagöverträdare ska mötas av en kraftigare reaktion än tidigare. Genom att, som redan är fallet med sluten ungdomsvård, utgå från åldern vid tidpunkten för brottet i alla påföljder skapas en mer sammanhängande reglering. Lagstiftarens avsikt att ungdomspåföljderna i första hand avser ungdomar mellan år tydliggörs. Undantag bör kunna komma i fråga om det finns särskilda skäl för det. Skäl som talar emot att fler unga döms till långa fängelsestraff är att unga myndiga uppvisar en i allmänhet mer bristande mognad och ansvarsförmåga och de är generellt psykologiskt mer känsliga för bestraffning än vuxna.

18 (8) Samhället bör därför visa tolerans för den unges mognadsprocess. Den psykologiska forskning som finns på området visar på att människor uppnår en emotionell mognad först i års ålder och att förmåga till självkontroll är fullt utvecklad först mellan år. Den neurologiska forskningen talar för att hjärnan är fullt utvecklad först i 25-årsåldern. När det kommer till själva frihetsberövandet har det har ansetts att frihetsberövande, särskilt för unga lagöverträdare, kan motverka deras återanpassning i samhället och leda till att de fostras in i en kriminell livsstil och därmed ökar risken för återfall i brott. Majoriteten av unga lagöverträdare begår ett eller ett par mindre allvarliga brott och slutar ofta begå brott när de blir äldre. Det finns även risker med en ökad exponering för anstaltsmiljöer där ungdomar riskerar att fångas upp i olika kriminella nätverk och på så sätt fostras de in i en helt och hållet kriminell identitet och livsstil och en återanpassning till samhället försvåras ytterligare. Förslag om möjlighet att döma unga mellan år till livstids fängelse För brott som någon har begått efter det att han eller hon fyllt 18 år ska det, om det är föreskrivet för brottet, vara möjligt att döma till fängelse i högst 18 år eller på livstid. Allvarliga brott som har begåtts av någon som har fyllt 18 år ska också kunna leda till ett förhöjt straffmaximum vid återfall i allvarlig brottslighet. För brott som någon har begått före 21 års ålder finns särskilda regler som innebär att det längsta straff som får dömas ut är fängelse i tio år. Om fängelse på längre tid och på livstid är föreskrivet för brottet eller vid flerfaldig brottslighet är det möjligt att döma ut fängelse i fjorton år. Som en följd av förslaget om slopad ungdomsreduktion för lagöverträdare i åldern år vid allvarlig brottslighet bör övervägas om det finns ett behov av att förändra regleringen om svåraste straff för åldersgruppen. De formella begränsningar som finns om högsta straff föreslås enbart gälla den som varit under 18 år vid tiden för brottet. Om fjorton år skulle behållas som straffmaximum för unga mellan år kan det leda till att utrymme saknas att göra en tillräckligt sträng straffmätning. Det skulle i praktiken bli en delvis bibehållen ungdomsreduktion. En annan fråga är en höjning av straffmaximum till att innefatta fängelse på livstid. Några remissinstanser har tagit avstånd från betänkandets förslag. Invändningarna, bl.a. att straffskärpningar och ett ökat användande av fängelse inte är effektiva åtgärder, berör frågan om ett ökat användande av fängelsestraff i allmänhet och gäller även andra myndiga lagöverträdare. Dessa synpunkter har framförts i de lagstiftningsärenden som under senare år handlat om skärpningar av straffet för mord. Förändringar av straffet för det brottet har genomförts i syfte att livstidsstraffet ska komma i fråga i betydligt

19 (8) större utsträckning än tidigare. Det har bedömts att livstidsstraffet fyller en viktig funktion vid de mest allvarliga brotten. Sammantaget görs bedömningen att om det är föreskrivet för brottet ska det vara möjligt att döma lagöverträdare i åldersgruppen år till fängelse i högst 18 år eller på livstid. Förslaget påverkar inte tillämpningen av ungdomsreduktionen vid brottslighet som begås av lagöverträdare i åldersgruppen år. Vid återfall i allvarlig brottslighet kan enligt brottsbalken straffskalan utvidgas. Brott som begåtts av någon innan han eller hon fyllt 21 år omfattas inte. Betänkandet har föreslagit att bestämmelsen om skärpt straffskala vid återfall i brott ska ändras så att den omfattar lagöverträdare i åldern år. Behovet av ett sådan ändring ökar i och med förslaget att slopa ungdomsreduktionen för unga myndiga vid allvarlig brottslighet. Förslag gällande preskription Betänkandet har föreslagit att de brott som undantas från preskription enligt brottsbalken ska preskriberas endast om brottet har begåtts av någon innan han eller hon fyllt 18 år. Ett sådant förslag bedöms konsekvent i förhållande till de förändringar av den straffrättsliga särbehandlingen som föreslås. Det gäller även försöksbrotten. Betänkandet föreslår att bestämmelserna i LUL som gäller offentlighet vid förhandling, yttrande från socialnämnden, skyndsam handläggning och avkunnande av dom ska tillämpas endast i mål mot den som inte har fyllt 18 år samt att kravet på att mål mot unga lagöverträdare ska handläggas av en särskilt utsedd domare ska tas bort i mål mot den som inte har fyllt 18 år. Förslag gällande ikraftträdande Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari Bestämmelsen om avskaffad preskription i den nya lydelsen ska även tillämpas på brott som vid lagens ikraftträdande ännu inte har preskriberats. Betänkandet har inte lämnat något förslag avseende retroaktiv tillämpning av förslaget om avskaffad preskription. Det bör föreslås en särskild övergångsbestämmelse av innebörd att preskription avskaffas även för brott som har begåtts före ikraftträdandet, förutsatt att brottet inte preskriberats dessförinnan enligt äldre bestämmelser. Konsekvenser av förslagen Förslaget om förändringar i den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen år kommer att innebära längre strafftider och att fler lagöverträdare i den åldern kommer att dömas till

20 (8) fängelse. Framförallt kommer de förlängda strafftiderna att medföra ökade kostnader för Kriminalvården. Utkastets förslag bedöms innebära att strafftiderna kommer att öka beträffande allvarlig brottslighet och att inte lika många unga myndiga kommer att dömas till fängelse som med betänkandets ursprungliga förslag. När det gäller mindre allvarlig brottslighet kan förändringarna i påföljdsbestämningen för unga myndiga lagöverträdare antas bli betydligt mindre. Några nämnvärt utökade kostnader för ett ökat användande av icke frihetsberövande påföljder förutses inte. Utvecklingen på området behöver följas fortlöpande för att vara uppmärksam på om tillämpningen av lagstiftningen överensstämmer med dess syfte och om lagstiftningen är lämpligt avgränsad i fråga om den brottslighet som omfattas av förslaget om slopad särbehandling. Regeringen kommer därför att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp tillämpningen av de lagändringar som nu föreslås och hur praxis utvecklas i dessa hänseenden. Bedömning En av huvuduppgifterna för kriminalpolitiken är framförallt att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet eller att de utsätts för brott. Inte att förändra straffmätning och påföljder för att kunna utdöma strängare straff. Unga som börjar begå brott gör det ofta för att en rad av viktiga och nödvändiga skyddsfaktorer saknats under uppväxten; brister i hemmiljön, bristande skolgång, missbruk, psykisk sjukdom, arbetslöshet eller ekonomisk otrygghet av annat slag kan vara bidragande riskfaktorer eller att samhällets skyddsnät har brustit på annat sätt. Att motverka brottslighetens grundorsaker handlar till stor del om att skapa en god välfärd för alla innefattande ekonomisk grundtrygghet och lika villkor att välja väg framåt. En trygg barndom och uppväxt utan droger och våld, en god boendemiljö liksom utbildning och arbete är särskilt viktiga faktorer och ett viktigt skydd mot utanförskap och kriminalitet. Det ökade fokuset på brottsförebyggande arbete och tidiga insatser välkomnas därmed då vi ser ett stort behov av att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i våra kommuner och utforma skyndsamma och samordnade insatser riktade till barn och unga. För att kunna hjälpa unga lagöverträdare att bryta med en kriminell livsstil är det viktigt att de får adekvata påföljder som utgör en grund för stödjande, motiverande och beteendeförändrande insatser. Fokus ska vara att motverka riskfaktorer för att återfalla i brott då alltför repressiva åtgärder i förhållande till mindre allvarliga och enstaka brott riskerar att få motsatt effekt. En slopad straffrabatt skulle innebära att ungdomar i åldern år får fler och längre fängelsestraff. Efter avtjänat straff blir vägen tillbaka betydligt svårare, de har tappat kontakten med arbetsmarknaden, får svårigheter att försörja sig och därmed också svårt att få ett eget boende. Drogfria och välfungerande vänner tar avstånd och det enda som återstår är den kriminella

21 (8) subkulturen. Ett ökat bruk av fängelse som påföljd för mindre allvarliga brott är därmed inte ett lämpligt instrument för att uppnå en minskad brottslighet. Fängelset är dessutom en miljö där ungdomar riskerar att fångas upp i olika kriminella nätverk och på så sätt fostras de in i en helt och hållet kriminell identitet och livsstil och en återanpassning till samhället försvåras ytterligare. Risken för återfall i ny brottslighet ökar dessutom utifrån längden på ett fängelsestraff och socialtjänstens möjligheter att arbeta med stöd -och behandlingsinsatser försvåras väsentligt. I lagstiftarens ögon anses ungdomar i åldern år fortfarande vara i behov av skyddande insatser genom möjligheten att fatta beslut om vård enl LVU. I socialtjänstlagen finns vidare bestämmelsen om den nya placeringsformen stödboende för unga mellan år som riktar sig till ungdomar som bedöms ha fortsatt behov av stöd i sin vardag innan de kan bli självständiga vuxna. Social -och arbetsmarknadsnämnden menar att det är inte finns något empiriskt eller erfarenhetsbaserat stöd för generellt skärpta påföljder för unga lagöverträdare och betonar därmed att det är viktigt att den föreslagna utformningen om slopad straffrabatt för unga mellan år riktar in sig på enbart allvarligare brottslighet. Social -och arbetsmarknadsnämnden ställer sig dock tveksam till den del av förslaget som innebär att unga människor skall kunna dömas till livstids fängelse då det i sig motverkar och försvårar deras återanpassning till samhället. Möjligheten att göra undantag under vissa förutsättningar för att kunna tillämpa ungdomspåföljder även för personer mellan år välkomnas. Det är viktigt att ta hänsyn till de särskilda skäl som kan göra att unga i den aktuella målgruppen har ett vårdbehov enligt LVU och att insatserna inom påföljdssystemet behöver ges av socialtjänsten. Samhällets ansvar för att erbjuda insatser och stöd som syftar till att unga i målgruppen ska återgå till ett mer fungerande liv utan kriminalitet, måste vara tydligt, oavsett om det är socialtjänsten eller Kriminalvården som ansvarar för insatsen. Underskrifter Helén Eurenius Förvaltningschef Lena Danielsson Verksamhetsutvecklare

22 YTTRANDE Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (1) Diarienummer SAN Till Justitiedepartementet Yttrande - Remiss slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet Remissinstansens diarienummer: Ju 2020/02657/L5 Sammanfattning av ärendet Social -och arbetsmarknadsnämnden menar att det är inte finns något empiriskt eller erfarenhetsbaserat stöd för generellt skärpta påföljder för unga lagöverträdare och betonar därmed vikten av att den föreslagna utformningen om slopad straffrabatt för unga mellan år riktar in sig på enbart allvarligare brottslighet då alltför repressiva åtgärder riskerar att ha motsatt effekt. Vi ställer oss dock tveksamma till den del av förslaget som innebär att unga människor skall kunna dömas till livstids fängelse då det i sig motverkar och försvårar deras återanpassning till samhället. Möjligheten att göra undantag under vissa förutsättningar för att kunna tillämpa ungdomspåföljder även för personer mellan år välkomnas. Det är viktigt att ta hänsyn till de särskilda skäl som kan göra att unga i den aktuella målgruppen har ett vårdbehov enligt LVU och att insatserna inom påföljdssystemet behöver ges av socialtjänsten. Det ökade fokuset på brottsförebyggande arbete och tidiga insatser välkomnas därmed då vi ser ett stort behov av att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i våra kommuner och utforma skyndsamma och samordnade insatser riktade till barn och unga. ÖSTERSUNDS KOMMUN Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Yttrandet skickas till Justitiedepartementet i bearbetningsbar form via e-post till med kopia till med angivet diarienummer Ju2020/02657/L5.

23

24

25

26

27

28

29

30 Revidering riktlinjer för serveringstillstånd - fastställande (ärendet ej färdigställt vid utskick av kallelsen, )

31 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut (1) Diarienummer SAN Handläggare Gunnar Olsson Inspektör Stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel, Orlando Duran, gällande försäljningsstället Grillkiosken, Ängsmon Skyltvägen 3, Östersund Sammanfattning av ärendet Orlando Duran, xxxx, (nedan Företaget) har den 30 oktober 2019 inkommit med ansökan om att sälja tobak och liknande produkter för detaljhandel vid ovan rubricerat försäljningsställe. Tillståndet är avsett att gälla tillsvidare. Bolaget bedriver sedan tidigare tobaksförsäljning på adressen ovan. Förvaltningens förslag till beslut

32 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut (2) Diarienummer SAN Handläggare Anneli Andersson Sammanträdestider 2021 för social- och arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning av ärendet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för social- och arbetsmarknadsnämnden för år Veckodag för de flesta föreslagna datum är onsdag. Hänsyn har tagits till sammanträdesdagar i kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige. föreslås med hänsyn till kommunens budgetprocess och de ekonomiska redovisningar som ska vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Social- och arbetsmarknadsnämnden har sedan 2010 årligen haft gemensamma överläggningar med vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i syfte att utveckla den samverkan som finns kring gemensamma frågor inom nämnderna och utbyta erfarenheter. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att inför 2021 samverka även med kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen föreslår halvdagsnämnd (förmiddag) med barn- och utbildningsnämnden den 24 februari 2021 den 19 maj 2021 med kultur- och fritidsnämnden och sammanträdet den 24 november 2021 med vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningens förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 2021: 27 januari, Årsredovisning, detaljbudget 24 februari 25 mars, torsdag 21 april 19 maj, Budgetuppföljning/Tertial 1, per april juni, tisdag 25 augusti 22 september, Budgetuppföljning/Tertial 2, per augusti oktober, verksamhetsplan 24 november 15 december

33 (2) Underlag för beslut Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Beslutet skickas till Vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsförvaltningens sektorchefer, område kommunikation. Underskrifter Helén Eurenius Förvaltningschef Anneli Andersson Utredningssekreterare

34 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut (1) Diarienummer SAN Handläggare Anneli Andersson Ärenden för kännedom Sammanfattning av ärendet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt ärenden för kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde Förvaltningens förslag till beslut Tar del av ärenden för kännedom enligt förteckning Underlag för beslut Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning Underskrifter Helén Eurenius Förvaltningschef Anneli Andersson Utredningssekreterare

35 Sammanställning Diarienr SAN Ärenden för kännedom Kommunala beslut och skrivelser a) Kommunfullmäktiges protokoll , 144 om riktlinje för intern styrning och kontroll, KS dnr b) Kommunfullmäktiges protokoll , 146 om motion upplysning om svenska värderingar vid SFI utbildning, KS dnr c) Kommunfullmäktiges protokoll , 158 om motion redovisa var i genomförandeprocessen bifallna medborgarförslag och motioner befinner sig, KS dnr d) Kommunstyrelsens protokoll , 274 om återkallande av delegation för tjänsteresor samt deltagande på kurser och konferenser för förtroendevalda, KS dnr e) Kommunfullmäktiges protokoll , 197 om förlängning av beslut om deltagande i sammanträden på distans i kommunfullmäktige, KS dnr f) Kommunfullmäktiges protokoll , 192 om inköp av Attefallshus från Östersundshem, KS dnr Övrigt Inspektionen från vård och omsorg (IVO) g) Två beslut från IVO gällande tillsyn av ej verkställda beslut. IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendena att det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, SAN dnr , SAN dnr Förvaltningsrätten i Karlstad h) Förvaltningsrättens beslut gällande Östersunds kommuns överklagan av Migrationsverkets beslut den 13 februari Förvaltningsrätten avvisar överklagandet, SAN dnr Östersunds kommun, telefonnummer vx

36 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut (2) Diarienummer SAN Handläggare Anneli Andersson Anmälan av delegationsbeslut Sammanfattning av ärendet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde Förvaltningens förslag till beslut Tar del av anmälda delegationsbeslut Enligt nämndens delegationsbestämmelser: Delegat ordförande enligt punkt A 1 i social- och arbetsmarknadsnämndens delegationsbestämmelser. a) Tillfälligt återkallande av delegation att fatta beslut om tjänsteresor och deltagande på kurser och konferenser. Nämnden återkallar rätten för respektive chef att fatta beslut enligt punkterna Å Tjänsteresor får endast medges när det inte finns digitala alternativ och resorna är nödvändiga för att bedriva verksamheten och att resorna kan genomföras enligt gällande regler och rekommendationer. Endast förvaltningschef och biträdande förvaltningschef beslutar om undantag. Beslutet gäller från och med 1 september tom 31 december Delegat sektorchef b) Punkt S 1, yttrande i tillsynsärende till Inspektionen för vård och omsorg, SAN dnr Delegationsbeslut tillståndsenheten: Delegat inspektör: c) Beslut , om tillfällig ändring i serveringstillstånd till allmänheten, dnr d) Beslut , om stadigvarande ändring i bolag, dnr

37 (2) e) Beslut om meddelande av erinran, dnr f) 6 st bekräftelse catering Beslut , dnr Beslut , dnr Beslut , dnr Beslut , dnr Beslut , dnr Beslut , dnr Ordförandebeslut: g) Beslut om stadigvarande försäljningstillstånd tobak detaljhandel, dnr h) Beslut om anstånd med fakturabetalning, dnr Underskrifter Helén Eurenius Förvaltningschef AnneliAndersson Utredningssekreterare

38 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut (1) Diarienummer SAN Handläggare Anneli Andersson Information överläggning Förmiddag gemensam med vård- och omsorgsnämnden Social-och arbetsmarknadsförvaltningens lokaler Rådhusgatan Presentation Information från respektive förvaltning Gemensam handlingsplan FIKA Redovisning av processkartläggning nr 1. Tillhandahålla bostad och nr 2. Stöd till barn och föräldrar med funktionshinder bensträckare Uppföljning kontaktperson- och kontaktfamiljsuppdraget Målet om psykisk hälsa Sammanfattning och avslutning, gemensam nämnd år 2021 Eftermiddag: 1. Familjehemscentrum 2. Redovisning av IVO-beslut 3. Summering av förmiddag 4. Bidrag till föreningar 6. Säker Höst Övrigt

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Kommittédirektiv Skärpta regler för lagöverträdare 18 20 år Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Dir. 2017:122 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och föreslå

Läs mer

Social- och arbetsmarknadsnämnden protokoll Kl. 08:30. Nejonögat, Rådhusgatan 104

Social- och arbetsmarknadsnämnden protokoll Kl. 08:30. Nejonögat, Rådhusgatan 104 Social- och protokoll Kl. 08:30 Nejonögat, Rådhusgatan 104 2(14) Plats och tid Nejonögat, Rådhusgatan 104, onsdagen den 17 april 2019, kl 08:30-10.00, -11.15-12.05, 13.00-15.30 Paragrafer 53-59 Beslutande

Läs mer

Socialnämndens sammanträde, serie A

Socialnämndens sammanträde, serie A Kallelse till s sammanträde, serie A kl 08:30 ca 12.00 i Socialförvaltningens lokaler Rådhusgatan 104, Nejonögat KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Läs mer

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34)

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34) SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-09-27 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-10-25

Läs mer

Socialnämndens sammanträde, serie A

Socialnämndens sammanträde, serie A Kallelse till s sammanträde, serie A kl 08:30 i Nejonögat KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Sara Bengtlars, S Per-Olof Persson, S Inger Jansson, V

Läs mer

Bilaga. Ds 2017:25. Nya ungdomspåföljder. Justitiedepartementet

Bilaga. Ds 2017:25. Nya ungdomspåföljder. Justitiedepartementet Ds 2017:25 Bilaga Nya ungdomspåföljder Justitiedepartementet Förord Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, gav den 21 december 2016 numera hovrättsrådet Karin Sandahl i uppdrag

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Ny påföljd efter tidigare dom

Ny påföljd efter tidigare dom Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom Sammanfattning Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla

Läs mer

Socialnämndens sammanträde, serie A

Socialnämndens sammanträde, serie A Kallelse till s sammanträde, serie A kl 08:30 11.30 Plats: Tavelbäcksvägen 2, i rum Murklan Kl 13.30-16.00 Plats: Socialförvaltningens lokaler, Rådhusgatan 104, rum A 343 KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Svar på remiss Nya påföljder (SOU 2012:34)

Svar på remiss Nya påföljder (SOU 2012:34) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) 2012-10-05 Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden Svar på remiss Nya påföljder

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Dir. 2013:30 Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och

Läs mer

STK ASN

STK ASN Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (7) Datum 2019-05-06 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare paulina.franzen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget. Våra överväganden och förslag. Bilaga 2

Sammanfattning. Uppdraget. Våra överväganden och förslag. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppdraget Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av de bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt

Läs mer

Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder

Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder Stockholm den 15 november 2012 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har beretts tillfälle

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Yttrande "Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

Yttrande Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-22 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-09-22 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Barn som misstänks för brott Svar på remiss av SOU 2008:111

Barn som misstänks för brott Svar på remiss av SOU 2008:111 -- SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN AVD FÖR STADSÖVERGRI PANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-03-19 SID 1 (6) 2009-02-18 Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25618 Till Socialtjänst-

Läs mer

Delegationsordning. Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsordningen.

Delegationsordning. Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsordningen. Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stab Dnr 1.1.-053-2019 Sida 1 (5) 2019-04-09 Handläggare Christin Bjuggren Telefon: 08 508 08 015 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2019-04-25 Delegationsordning Förvaltningens

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens sammanträde, serie A

Socialnämndens sammanträde, serie A -3, SN 2018-12-18 08:30 Kallelse till Socialnämndens sammanträde, serie A 2018-12-18 kl 08:30 i Nejonögat -2, SN 2018-12-18 08:30 LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA

Läs mer

Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Ju2012/4191/L5

Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Ju2012/4191/L5 1(5) Datum Vårt diarienummer 2015-03-16 2015-3329 Justitiedepartementet Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Ju2012/4191/L5 Kriminalvården är i huvudsak positiv till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-18 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Hamberg samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ny påföljd efter tidigare dom Enligt en

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse ASN Revidering av delegationsordning Delegationsordning ASN med markerade förslag till förändringar

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse ASN Revidering av delegationsordning Delegationsordning ASN med markerade förslag till förändringar Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (8) Datum 2019-05-24 Vår referens Malin Midler Norén Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsordning ASN-2019-1000 Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Ingripanden mot unga lagöverträdare

Läs mer

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-003/950 SID 1 (8) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Effektivare insatser

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:25

Regeringens proposition 2014/15:25 Regeringens proposition 2014/15:25 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet Prop. 2014/15:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2014 Stefan Löfven Morgan

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Leif Johansson. Stadshuset enligt överenskommelse. Helena Andersson

Leif Johansson. Stadshuset enligt överenskommelse. Helena Andersson Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset, tisdag den 5 december 2017 kl 08:30-11:30 Ajournering av sammanträdet mellan kl.09:20-09:40 i 335 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande May-Brith

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 13 februari

Läs mer

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen. Handläggare Sara Alvfeldt Telefon: Snabbare lagföring

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen. Handläggare Sara Alvfeldt Telefon: Snabbare lagföring Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-06-05 Handläggare Sara Alvfeldt Telefon: 08-508 09 526 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2018-08-23 Snabbare

Läs mer

Straff i proportion till brottets allvar

Straff i proportion till brottets allvar Straff i proportion till brottets allvar Slutbetänkande av Straffiiivåutredningen Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:85 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15 Författningsförslag

Läs mer

Kunskapsöversikt gällande insatser för livsstilskriminella och avhoppare.

Kunskapsöversikt gällande insatser för livsstilskriminella och avhoppare. SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR DNR 3.2-144/2013 SID 1 (5) 2013-04-16 Handläggare: Åsa Levander Telefon: 08-508 25 415 Till Socialnämnden Kunskapsöversikt gällande

Läs mer

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-23 Handläggare Erik Nordstrand Telefon: 08-508 43 112 Till Socialnämnden 2016-10-25 Färre i häkte

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-06-25 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Tydligare reaktioner på ungas brottslighet Enligt

Läs mer

PROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Plats och tid Årydssalen, klockan 13: Ajournering kl

PROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Plats och tid Årydssalen, klockan 13: Ajournering kl Sida 1(16) Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 16.00. Ajournering kl. 14.45 15.00. Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) Tommy Persson 1:e vice ordf (S) Britt Karlsson Ledamot (SD) Ankie Boklund

Läs mer

170 Svar på remiss av departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:37 (KS/2016:306)

170 Svar på remiss av departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:37 (KS/2016:306) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2016-11-14 170 Svar på remiss av departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:37 (KS/2016:306) Sammanfattning Justitiedepartementet

Läs mer

Unga lagöverträdare. Motion till riksdagen 2016/17:3234. Förslag till riksdagsbeslut. av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) M106 Kommittémotion

Unga lagöverträdare. Motion till riksdagen 2016/17:3234. Förslag till riksdagsbeslut. av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) M106 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) Unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser

Läs mer

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet. Göran Nilsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet. Göran Nilsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Tydligare reaktioner på ungas brottslighet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 juni 2014 Beatrice Ask Göran Nilsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RVII (Dnr 001-663/2009) Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

ATT BEST AM MA PAFOLJD FOR BROTT

ATT BEST AM MA PAFOLJD FOR BROTT Martin Borgeke ATT BEST AM MA PAFOLJD FOR BROTT Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Innehall 7 Forkortningar 15 Introduktion 17 I Allman bakgrund och pafoljdsbestamningsprocessens struktur 23 1.1 Allmant

Läs mer

Information ensamkommande barn - budget 2017

Information ensamkommande barn - budget 2017 2016-10-28 1 (6) Dnr :BON2016/340-1 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Jennica Johansson Enhetschef IFO 033-430 57 71 jennica.johansson@bollebygd.se Bildnings- och omsorgsnämnden Information ensamkommande

Läs mer

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum ONSDAG 20 april 2016 Plats och tid Församlingshemmet, 09:00 17:00 09:00 12:00 Mål & budget

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 18.55 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 28 maj 2014 Paragrafer: 26-31 Utses att justera: Andreas Nelin (M) Underskrifter:

Läs mer

Janne Jansson. Stadshuset enligt överenskommelse. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Janne Jansson. Stadshuset enligt överenskommelse. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 21 mars 2017 kl 08:30-11:35 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Kortanalys 5/2015 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999 2014

Kortanalys 5/2015 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999 2014 Kortanalys 5/215 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 214 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte och frågeställningar... 6 Begränsningar... 6 Utvecklingen av sluten ungdomsvård... 7 Antalet domar

Läs mer

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 januari 2012 B 5566-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART CLR SAKEN Snatteri ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skärpta straff för allvarliga

Läs mer

Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Svårigheterna med att skriva en regel utifrån 2014 års riksdagsbeslut

Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Svårigheterna med att skriva en regel utifrån 2014 års riksdagsbeslut Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2017/06954/L5 Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Malmö tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 08:30 10:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Astrid-Marie Jonsson (C)

Läs mer

Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 november 2015 Morgan Johansson Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

/2018 1(5) Socialdepartementet

/2018 1(5) Socialdepartementet 2018-10-10 3.1.19015/2018 1(5) Rättsavdelningen Katrin Westlund Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.jam@regeringskansliet.se Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Att bryta ett

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse Tid: Måndag 2018-11-26 klockan 14:00 Plats: Klarälvsrummet Justerare: Minoriteten Tid för justering: Föredragningslista: Socialdemokratiska gruppen samt vänsterpartiet måndag den 26 november klockan 13:00

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:151

Regeringens proposition 2015/16:151 Regeringens proposition 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom Prop. 2015/16:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet

Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Två HD-domar om ungdomstjänst

Två HD-domar om ungdomstjänst Två HD-domar om ungdomstjänst RättsPM 2007:18 Brottmålsavdelning December 2007 Två HD-domar om ungdomstjänst Högsta domstolen har nyligen meddelat två domar som gäller tillämpningen av påföljden ungdomstjänst.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00-16.15 Ajournering kl. 14.50-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hovden Stadshuset, kl 08:30-11:00 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande Sebastian Clausson (S), vice ordförande Björn Fagerlund (M), ledamot Leif Johansson (S),

Läs mer

Remissvar om betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Remissvar om betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 006-20/2009 SID 1 (5) 2009-01-28 Handläggare: Barbro Stenvall Telefon: 50803134 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Insatser för unga lagöverträdare

Insatser för unga lagöverträdare Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. () Insatser för unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brott

Läs mer

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism PM Rotel I (Dnr KS 2018/1306) Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 5 december 2018 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Janne Jansson. Stadshuset enligt överenskommelse. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Janne Jansson. Stadshuset enligt överenskommelse. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, tisdag den 16 maj 2017 kl 08:30-10:50 ande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson (S), ledamot Eivor Hallén (S), ledamot

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

IDEOLOGIER 3 nivåer STRAFFMÄTNING PÅFÖLJDSVAL. NIVÅ 1 Kriminalisering - Allmänprevention (avskräckning/moralbildning)

IDEOLOGIER 3 nivåer STRAFFMÄTNING PÅFÖLJDSVAL. NIVÅ 1 Kriminalisering - Allmänprevention (avskräckning/moralbildning) IDEOLOGIER 3 nivåer NIVÅ 1 Kriminalisering - Allmänprevention (avskräckning/moralbildning) NIVÅ 2 Domsnivån - Proportionalitet och humanitet NIVÅ 3 Verkställighet - Individualprevention och humanitet STRAFFMÄTNING

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer