Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt"

Transkript

1 L A N T M Ä T E R I E T 1 (14) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning Funktioner Informationsinnehåll Referensobjekt Inskrivningsinformation Basinformation Ägare, inskrivet ägande Tidigare ägare Avtalsrättighet Inteckning Anteckning Tomträttsupplåtelse Historik Förändringsförteckning Senaste förändring Tidigare förändringar Översiktlig beskrivning I detta dokument beskrivs hur Inskrivning Direkt är strukturerad vid leverans och vilka typer av information som ingår. Informationen lämpar sig inte för att visas direkt i en Webbläsare utan behöver hämtas och visas i ett system eller en applikation. Tjänsten har ett maskin till maskin-gränssnitt som följer standardformaten SOAP och XML/GML. Detaljerad information om detta finns i den tekniska beskrivningen för Inskrivning Direkt där det även finns en gränssnittsdefinition med gällande WSDL och XML-schema. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller bl.a. information om lagfarter tomträtter inteckningar anteckning om bl.a. konkurs och utmätning avtalsservitut nyttjanderätter ägarhistorik

2 LANTMÄTERIET (14) 2 Funktioner Sök inskrivningsobjekt Frågan kan ställas med identitet, UUID för fastighet eller fastighetsnyckel för fastighet och ger detaljerat svar om inskrivningen. Man välja att hämta hela eller delar av informationen om inskrivning. Se informationsinnehåll, avsnitt 3. 3 Informationsinnehåll Informationen i tjänsten består av Referensobjekt Inskrivning som kan kombineras fritt med de övriga åtta delarna. 3.1 Referensobjekt Inskrivningsinformation Referensobjekt Inskrivning objektidentitet fastighetsnyckel beteckning typ Registerenhetsreferens Globalt unik identitet (UUID) för varje fastighet eller samfällighet. En unik kod som består av max 9 tecken och identifierar registerenhet i Fastighetsregistret. Registerenhetsbeteckning består av registerområde, trakt- eller kvartersnamn, block och enhet. T.ex. Gävle Varva 2:3 för fastighet/samfällighet eller Söderköping Kejsarnäs GA:2 då objektet är en gemensamhetsanläggning.. Registerenhetsbeteckningen ska vara unik inom sitt registerområde. Anger om refererad registerenhet är av typen Fastighet, Samfällighet eller Gemensamhetsanläggning

3 LANTMÄTERIET (14) 3.2 Basinformation Innehåller information såsom inskrivningsinformationsattribut, gruppinformation, pågående ärende och förrättningsstatus. Inskrivningsinformationsattribut äldre tomträtt allvarligt fel i IR oklara Inskrivningsförhållanden senaste ändring Inskrivningsdelen aktualitetsdatum (inskrivningsområde) Uppgifter och varningar om inskrivningsinformationens aktualitet, eventuella fel och oklarheter. Anger om det är äldre eller nyare tomträtt. Man skiljer mellan äldre tomträtt, som upplåtits före år 1954, och ny tomträtt. På äldre tomträtt tillämpas i princip 4 kap. i den annars upphävda lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom i dess lydelse före år Anger att Fastighetsinskrivning lagt in varning då fastighetsregistret innehåller ett allvarligt fel i inskrivningsdelen för den sökta fastigheten. Utskrift av gravationsbevis har spärrats. När felet är åtgärdat tas markeringen bort av samma myndighet. Anger att det kan saknas uppgifter eller finnas uppgifter som borde varit borttagna. T.ex. osäkra andelar. Anger det datum då inskrivningsdelen till någon del ändrades för fastigheten. Anger senaste redovisade inskrivningsdag vars samtliga ärenden inom det aktuella inskrivningsområdet införts i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Gruppinformation gruppinformation Utgör upplysning relaterad till lagfartsuppgift/er eller ägande alternativt relaterade till inteckning/ar eller annan gravitation. - Gruppinformation lagfart (t.ex. dag då lagfart första gången sökts på avstyckning, oklara inskrivningsförhållanden) utgör upplysning relaterad till lagfartsuppgift/er eller ägande. - Gruppinformation inteckning (t.ex. att fastighet som har sitt ursprung i samfälld mark besväras av inskrivningar i stamfastigheterna) utgör upplysning relaterad till inteckning/ar eller annan gravation. Pågående ärende ärendestatusflagga LM ärendestatusflagga IM Flaggor och informationstext som visar om ärenden pågår i fastighetsregistrets allmänna del eller i inskrivningsdelen. Flagga som anger om ärende (ajourföring, förrättning) pågår i fastighetsregistrets allmänna del. Flagga som anger om ärende pågår i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

4 LANTMÄTERIET (14) ejajourförd Förrättningsstatus Flagga som anger om registerenhet ännu ej ajourförts av Fastighetsinskrivning efter avisering från Lantmäterietmyndighet Se tabell Förrättningsstatus nedan Förrättningsstatus flaggnivå flaggdatum1 flaggdatum2 flaggdatum3 Anger i vilket skede av en lantmäteriförrättning som en registerenhet (ex. fastighet) befinner sig. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. Anger i vilket skede av en lantmäteriförrättning som en registerenhet (ex. fastighet) befinner sig. Det finns tre skeden/nivåer: Flaggnivå 1: Lantmäteriförrättning pågår Flaggnivå 2: Lantmäteriförrättning pågår - Beslut taget. Flaggnivå 3: Ajourföring pågår i fastighetsregistret Flaggnivå 4: Allvarligt fel i FR Allmänna delen Anger datum gällande när flaggnivå 1 är inlagt Anger datum gällande när flaggnivå 2 är inlagt Anger datum gällande när flaggnivå 3 är inlagt 3.3 Ägare, inskrivet ägande Innehåller information om äganderätt till en fastighet eller tomträtt, t.ex. lagfart eller tomträttsinnehav. Lagfart I fastighetsregistret inskrivet förvärv av fastighet (fast egendom). Ägare av fastigheter registreras i fastighetsregistret efter Fastighetsinskrivnings beslut om inskrivning av ägarförändringen - "beviljande av lagfart". 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. fångesart fångesdatum köpeskilling typ av köpeskilling Fångets art anges med ledning av den handling (fångeshandlingen) som överlåtelsen av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning m.m.) Anger datum för fångeshandlingen (t.ex. förrättningsdag för bouppteckning). Anger fastighetens/förvärvets förvärvspris. Kan vara: Ingen köpeskilling, Avser hela fastigheten eller Avser även annan fastighet.

5 LANTMÄTERIET (14) inskrivningsdag andel namn (lagfaren ägare) ägare Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl till kl nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen Anger hur stor del av en fastighet en given ägare innehar. Uttrycks i allmänt bråk t ex 1/2, 3/4, 11/12. Anger ägare till fastighet eller del därav. Den person (fysisk/juridisk) som innehar beviljad lagfart. Anmärkningar i klartext som är relaterade till en lagfart. Vilka uppgifter som ska redovisas som en anmärkning finns beskrivet i Handbok IR. Anger Person eller Organisation, se tabeller nedan anmärkning (Lagfartsanmärkning) Tomträttsinnehav En nyttjanderätt att använda en fastighet på liknande villkor som ägande. Nyttjanderätt på längre perspektiv som kan upplåtas av kommunal eller statlig fastighetsägare. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. fångesart fångesdatum köpeskilling typ av köpeskilling inskrivningsdag andel namn (tomträttsinnehavare) Fångets art anges med ledning av den handling (fångeshandlingen) som överlåtelsen av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning m.m.) Anger datum för fångeshandlingen (t.ex. förrättningsdag för bouppteckning). Anger fastighetens/förvärvets förvärvspris. Kan vara: Ingen köpeskilling, Avser hela fastigheten eller Avser även annan fastighet. Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl till kl nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen Anger hur stor del av en fastighet en given ägare innehar. Uttrycks i allmänt bråk t ex: 1/2, 3/4, 11/12. Den person som har rätt att använda fastigheten (endast marken).

6 LANTMÄTERIET (14) anmärkning (tomträttsanmärkning) ägare Anmärkningar i klartext som är relaterade till tomträttsinnehavet. Anger Person eller Organisation, se tabeller nedan Person personnummer förnamn mellannamn efternamn kortnamn tilltalsnamn Adress Särskild Adress utlandsadress1 utlandsadress2 utlandsadress3 utlandsadress4 land Anger ägares personnummer. Anger ägares förnamn. Anger ägares mellannamn. Anger ägares efternamn. Sammansatt namn i kortform (efternamn, mellannamn, förnamn). Används bl.a. för aviseringar. Anger ägares tilltalsnamn. Se tabell Adress nedan Se tabell Särskild adress nedan Anger första raden i adressen Anger andra raden i adressen Anger tredje raden i adressen Anger fjärde raden i adressen Anger land Adress utdelningsadress1 utdelningsadress2 postnummer postort postadress Anger första raden i adressen Anger andra raden i adressen Anger postnummer Anger postort Anger postadress

7 LANTMÄTERIET (14) Särskild adress postnummer postort postadress Anger första raden i adressen Anger andra raden i adressen Anger postnummer Anger postort Anger postadress Organisation utdelningsadress1 utdelningsadress2 organisationsnummer organisationsnamn adress land Innehåller uppgifter om en organisation Anger organisationsnummer Anger organisationens namn Anger organisationens adress Anger land Adress (organisation) utdelningsadress1 utdelningsadress2 postnummer postort postadress Anger första raden i adressen Anger andra raden i adressen Anger postnummer Anger postort Anger postadress

8 LANTMÄTERIET (14) 3.4 Tidigare ägare Innehåller uppgifter om en fastighets tidigare ägare och förvärv. Tidigare ägare inskrivningsdag ny ägare fångeslöpnummer fångestyp (Fångesart) fångesdatum köpeskilling köpeskillingstyp personnummer namn ägd andel (Andel) överlåten andel anmärkning (Anmärkning tidigare ägare ) typ av tidigare ägare Tidigare förvärv Innehåller uppgifter om en fastighets tidigare ägare. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl till kl nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen Fångeslöpnummer per inskrivningsdag och fastighet. Fångets art anges med ledning av den handling (fångeshandlingen) som överlåtelsen av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning m.m) Anger datum för fångeshandlingen (t.ex. förrättningdag för bouppteckning). Anger fastighetens/förvärvets förvärvspris. Kan vara: Ingen köpeskilling, Avser hela fastigheten eller Avser även annan fastighet. Anger tidigare ägares/tomträttsinnehavares personnummer/organisationsnummer. Anger tidigare ägares/tomträttsinnehavares namn. Anger hur stor del av en fastighet en given ägare har innehaft. Uttrycks i allmänt bråk t ex1/2, 3/4, 11/12. Anger andel av fastigheten som den tidigare ägaren har överlåtit till förvärvaren. Anmärkningar i klartext som är relaterade till den tidigare ägarens lagfart, tomträttsinnehav m.m. Anger om den tidigare ägaren var Tomträttsinnehavare eller Lagfaren ägare. Se tabell Tidigare förvärv nedan

9 LANTMÄTERIET (14) Tidigare förvärv Anger referens till de ägare/innehavare som lagfarten/tomträtten har överlåtits till. inskrivningsdag fångeslöpnummer ny ägare 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl till kl nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen Fångeslöpnummer per inskrivningsdag och fastighet. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. 3.5 Avtalsrättighet Innehåller information om inskrivna avtalsrättigheter. En avtalsrättighet är en genom skriftligt avtal reglerad rättighet för annan fastighet eller annan person än ägaren att nyttja fastigheten eller tomträtten, t.ex. avtalsservitut, avtalsnyttjanderätt, elkraftnät eller avkomsträtt. Avtalsrättighet företrädesordning inskrivningsdag typ vilande uppskov avslagen En rättighet, t.ex. ett arrende eller ett servitut, som kommit till genom ett avtal mellan parterna. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. Anger den ordning i vilken inteckningar och avtalsrättigheter gäller i förhållande till varandra. Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl till kl nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen Anger i klartext vilken typ av avtalsservitut som avses. Anger att ett beslut om vilandeförklaring föregås av att ansökan prövas i sak och att Fastighetsinskrivning vid denna prövning finner att ansökan inte skall avslås men att den inte heller kan bifallas i föreliggande skick. Anger uppskjutande av ett ärendes beslut. Anger att ansökan har efter prövning beslutats att avslås.

10 LANTMÄTERIET (14) avvisad anmärkning ( Rättighetsanmärkning) Berör Anger att en ansökan om inskrivning har beslutats att avvisas då den inte uppfyller föreskrivna former eller uppenbarligen inte kan skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Anmärkning (extra information) i klartext som är relaterad till inskriven rättighet. Uppgift om vilken fastighet en avtalsrättigheten berör. Avtalsrättighet berör Registerenhetsreferens Se tabell kapitel 3.1 gäller i avser Uppgift om vilka fastigheter en avtalsrättighet berör. Uppgift om vilka fastigheter/registerenheter som besväras av en rättighet. Referens till den registerenhet som rättigheten avser. 3.6 Inteckning En inteckning är en inskrivning av ett visst penningbelopp som belastar fastighet eller tomträtt. Inteckning företrädesordning Inskrivning av ett visst belopp i fastigheten som kan pantsättas. Ett belopp registreras för fastigheten, i fastighetsregistret, efter beslut av Fastighetsinskrivning om inteckning. Som bevis för inteckningen erhålls ett datapantbrev eller ett skriftligt pantbrev. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. Anger den ordning i vilken inteckningar och avtalsrättigheter gäller i förhållande till varandra. inskrivningsdatum Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl till kl nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen Ett datum för när en rättighet registrerats har betydelse vid obeståndssituationer och då företrädesrätt måste bestämmas mellan olika rättigheter eller när flera inteckningar finns. belopp innehavare Uppgift om intecknings kapitalbelopp i heltal. Anger innehavare (ägare) av pantbrev eller annan rättighet.

11 LANTMÄTERIET (14) vilande uppskov avslagen avvisad inteckning oklar datapantbrev anmärkning (Inteckningsanmärkning) Anger att ett beslut om vilandeförklaring föregås av att ansökan prövas i sak och att Fastighetsinskrivning vid denna prövning finner att ansökan inte skall avslås men att den inte heller kan bifallas i föreliggande skick. Vilandebevis utfärdas. Anger uppskjutande av ett ärendes beslut. Anger att ansökan har efter prövning beslutats att avslås. Anger att en ansökan om inskrivning har beslutats att avvisas då den inte uppfyller föreskrivna former eller uppenbarligen inte kan skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Markering av inteckning som har oklara inskrivningsförhållanden. Ett bevis för en inteckning i elektronisk form. Ett datapantbrev är en registrering av en inteckning med uppgift om vem som innehar denne i ett register som benämns som pantbrevsregistret. Anmärkning (extra information) i klartext som är relaterad till inteckning. valutakod Anger i vilken valuta inteckningen är i. Interregional inteckning Berör Inteckningar som omfattar fast egendom inom fler än ett verksamhetsområde. Uppgift om vilken fastighet en inteckning berör. Inteckning berör Registerenhetsreferens Se tabell kapitel 3.1 beviljad i sökt i utsträckt i utsträckning sökt i gäller i avser Uppgift om vilka fastigheter en inteckning berör. Referens till fastighet/tomträtt som besväras av en beviljad (godkänd) inteckning. Referens till fastighet/tomträtt som besväras av en sökt inteckning. Uppgift om de fastigheter som inteckning utsträckts i. Inteckning får utsträckas till att avse ytterligare en eller flera fastigheter. Uppgift om de fastigheter där utsträckning av inteckning sökts i. Avser en ansökan som ännu inte har bifallits. Uppgift om vilka fastigheter som besväras av en gemensam inteckning (Gäller i). Uppgift om vilka fastigheter som besväras av en ansökan om inteckning (Ansökan avser).

12 LANTMÄTERIET (14) 3.7 Anteckning Innehåller information om anteckning som beskriver ett visst förhållande som rör fastigheten eller tomträtten. Anteckning inskrivningsdag anteckning anmärkning (Anteckningsanmärkning) En uppgift om en fastighet eller tomträtt. Exempelvis att fastigheten är utmätt, inte överlåtbar, att arrendator har rätt att köpa fastigheten, utgör sambors gemensamma bostad m.m. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl till kl nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen Aktuella förhållanden och skyldigheter som antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel för fastighet/tomträtt. Anmärkningar i klartext som rör en Anteckning. 3.8 Tomträttsupplåtelse Innehåller information om tomträttsupplåtelse. En tomträttsupplåtelse är en inskrivning enligt avtal genom vilket tomträtt upplåts i fastighet. Tomträttsupplåtelse inskrivningsdag ändamål standardinskränkning Fastighet som upplåts med tomträtt. Tomträtt får upplåtas i fastighet som tillhör staten eller kommunen eller som eljest är i allmän ägo. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl till kl nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen Anger ändamålet/avsikten med upplåtelsen, t ex: bostad, affärslokal, ridhus. Inskränkning i rätt att upplåta servitut eller rätt till elektrisk kraft i tomträtten. Redovisas med: INSKRÄNKNINGAR: ANNAN RÄTTIGHET ÄN PANTRÄTT ELLER NYTTJANDERÄTT FÅR EJ UPPLÅTAS

13 LANTMÄTERIET (14) inskränkning avgäld avgäldsperiod startdatum uppsägningsperiod år uppsägningsdatum upplåtelsedatum (Upplåtelsedag) anmärkning (Tomträttsanmärkning) Inskriven begränsning i rätten att utöva tomträtten (standard/övrig inskränkning). Uppgift om det belopp (i siffror) som ska erläggas som en periodisk avgift. Tidsperiod för aktuell avgäld. Anger från vilket datum avgäldsperioden ska gälla. Längden på följande uppsägningsperiod, angivet i år. Den dag till vilken uppsägning av tomträttsavtalet tidigast kan ske. Den dag från vilken upplåtelsen gäller. Anmärkningar i klartext som är relaterade till den inskrivna tomträttsupplåtelsen. 3.9 Historik Innehåller äldre förhållanden för inskrivningsinformation. Äldre förhållanden kod Uppgifter om äldre förhållanden rör sådant som: 1) hänvisningar till akter som avser dödade eller borttagna inskrivningar och anteckningar. 2) hänvisningar till akter som avser beslut i ärenden vilka inte längre innehåller upplysning om gällande förhållande. 12/709). Dagboksnummer tilldelas i en, för alla förekommande ärendetyper, löpande nummerserie. Anger någon av bokstäverna L, T, I eller A beroende på vilken typ av ärende: - lagfart, tomträtt, inteckning eller anteckning ärendet (dagboksnumret) gäller. 4 Förändringsförteckning Senaste förändring har en detaljerad beskrivning. Denna tas bort när ny ändring tillkommer. I tabellen anges i vilken version av produktbeskrivningen för ändringen införts. Datumet anger från vilken dag ändringen gäller. 4.1 Senaste förändring Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version Kompletterat beskrivningar av objekt och attribut

14 LANTMÄTERIET (14) 4.2 Tidigare förändringar Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version Första version

Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning

Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning Dokumentversion 1.2 Gränssnittsdefinition Verifiering WSDL XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v1 /inskrivning-1.1-ver.wsdl

Läs mer

Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt

Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt 1 (9) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-12-01 1.3 1.5.0 Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 1 2 Funktioner...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (16) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2013-10-18 Version 1.2 Inskrivningsinformation i ny struktur Revisionshistoria Datum Version Beskrivning 2012-02-20 0.1 Dokumentet

Läs mer

Gemensamhetsanläggning Direkt v1.6.0 - teknisk beskrivning

Gemensamhetsanläggning Direkt v1.6.0 - teknisk beskrivning Gemensamhetsanläggning Direkt v1.6.0 - teknisk beskrivning Dokumentversion 1.0 Gränssnittsdefinition Verifiering WSDL XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v1.6/gemensamhetsanlaggning-1.6.0-ver.wsdl

Läs mer

Rättighet Direkt v1.4.0 - teknisk beskrivning

Rättighet Direkt v1.4.0 - teknisk beskrivning Rättighet Direkt v1.4.0 - teknisk beskrivning Dokumentversion 1.0 Gränssnittsdefinition Verifiering WSDL XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v1.4/rattighet-1.4.0-ver.wsdl

Läs mer

Produktbeskrivning F37_Foretagsinteckningar

Produktbeskrivning F37_Foretagsinteckningar 2008-11-11 1 (5) Produktbeskrivning F37_Foretagsinteckningar Frågan ställs med företagsidentitet, EIDK eller inteckningsnummer Produkten visar information om företagsinteckningar. Visar enbart gällande

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Revisionshistoria Datum Beskrivning Författare 2014-03-28 1.00 Dokumenten klart för publicering KS 2014-06-25 1.01 Lagt till information angående ID-nummer (tabell 35Q, 37A/B) Lagt till information

Läs mer

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar Sida 1 av 5 Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar 3D-fastighet En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Kan bestå av ett eller flera utrymmen (skiften). 3D-fastighetsutrymme

Läs mer

Fartygsregisterförordning (1975:927)

Fartygsregisterförordning (1975:927) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 1 kap. Inledande bestämmelser Registermyndigheten 1 [2051] Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret. Registermyndighet är Transportstyrelsen.

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:49

Regeringens proposition 2002/03:49 Regeringens proposition 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler Prop. 2002/03:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2003 Göran Persson Mona Sahlin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Innehållsförteckning Syfte... 11 Produkter avseende fastighetsinformation... 11 Fastighetsuttag... 11 Fastighetsavisering Fullständig... 11 Fastighetsavisering Förenklad... 11 Så får du tillgång

Läs mer

Tuna 9:56 Skala 1:500

Tuna 9:56 Skala 1:500 Tuna 9:56 Skala 1:500 Fastighet Beteckning: TUNA 9:56 Fastighetsnyckel: 10212517 Modifierad datum: 2011-05-15 15:53:41 Uppgift om tomträtt: N Adress Södra Åsvägen 3 18452 Österskär Österåker Taxerad ägare

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Beskrivning av systemgränssnitt SPAR

Beskrivning av systemgränssnitt SPAR 1 (46) Beskrivning av systemgränssnitt SPAR 2 (46) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 1.1 Avgränsningar... 4 2 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3 KUNDTESTMILJÖ... 5 4 ÄNDAMÅL 2 DIREKTREKLAM, M.M.... 5 4.1 Urval...

Läs mer

Lagrådsremiss. Inteckning i utländsk valuta. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Inteckning i utländsk valuta. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Inteckning i utländsk valuta Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 februari 2004 Thomas Bodström Mikael Gulliksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

PROTOKOLL 2014-01-22 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-01-22 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 PROTOKOLL 2014-01-22 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr F 8792-13 RÄTTEN Hovrättsråden Henrik Löv, Mikael Hagelroth, referent, och Malin Wik, samt tekniska rådet Karina

Läs mer

Beskrivning av systemgränssnitt SPAR

Beskrivning av systemgränssnitt SPAR 1 (47) Beskrivning av systemgränssnitt SPAR 2 (47) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 5 1.1 Avgränsningar... 5 2 GENELA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3 KUNDTESTMILJÖ... 6 4 ÄNDAMÅL 2 DIREKTREKLAM, M.M.... 6 4.1 Urval... 6

Läs mer

Ansökan i Inskrivningsärende

Ansökan i Inskrivningsärende Ansökan i Inskrivningsärende Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-598 191 90 Orderfax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Ansökan i inskrivningsärende

Läs mer

Lagrådsremiss. Domstolarnas handläggning av ärenden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Domstolarnas handläggning av ärenden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Domstolarnas handläggning av ärenden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 mars 2011 Beatrice Ask Helena Swenzén (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag samt rapportering till Rikspolisstyrelsen i brottmål

Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag samt rapportering till Rikspolisstyrelsen i brottmål DVFS 2008:1 Bilaga A Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag samt rapportering till Rikspolisstyrelsen i brottmål Enligt förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning Bakgrund och status

Tredimensionell fastighetsindelning Bakgrund och status Tredimensionell fastighetsindelning Bakgrund och status Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning Bakgrund och status Tredimensionell

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27 TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27 Extern dokumentation - fasadsystemet Dokumentation Tjänstebaserad uppdatering: Startsida Informationsutbytesmodeller (IUM): http://www.lantmateriet.se/global/qualiware/specifikation-gdl/index.htm

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny sambolag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 februari 2003

Lagrådsremiss. Ny sambolag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 februari 2003 Lagrådsremiss Ny sambolag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 februari 2003 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I

Läs mer

Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister

Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister 2008-01-08 B Lundmark 1 (14) TietoEnator HealthCare Sweden AB Carlsgatan 6, Box 85 201 20 MALMÖ Telefon 010-481 53 85 Fax 040-97 01 62 E-post bengt.lundmark@tietoenator.com www.tietoenator.se/healthcare

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

* Skatteverket. Beskattningsuppgifter. Förfrågan och svar. IT-avdelningen. Kravspecifikation 1.0

* Skatteverket. Beskattningsuppgifter. Förfrågan och svar. IT-avdelningen. Kravspecifikation 1.0 * Skatteverket IT-avdelningen Beskattningsuppgifter Kravspecifikation Förfrågan och svar 1.0 Denna kravspecifikation beskriver informationskraven för de som utvecklar och använder informationstjänsten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om fastighetsregister; SFS 2000:308 Utkom från trycket den 30 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Denna lista är inte allmängiltig utan sammanställd för kartläggningen för förenklat och minskat uppgiftslämnande. Termer som behövs för att

Läs mer

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR)

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Överförmyndaren 1(8) ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Den 1 juli 1995 ändrades lagen om föräldrars rätt att själva förvalta underårigas tillgångar, men även i fortsättningen är föräldrarna skyldiga

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110) Målnummer: Ö1002-95 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1997-10-10 Rubrik: Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En flytdocka,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING 1 (10) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING rev. 2008-05-29 2 (10) 1 Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-09-28 152 Reviderad - beslut av kommunstyrelsen 2016-03-07 30 Dnr 2015/1075 Direktivet gäller från 1 januari

Läs mer

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979)

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 juli 2011 914/2011 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fastighetsbildningslagen

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Tjänster mot befolkningsregistret. version 2010-12

Tjänster mot befolkningsregistret. version 2010-12 Tjänster mot befolkningsregistret version 2010-12 2(18) Innehåll Förutsättningar... 4 Säkerhet... 4 WSDL... 4 Test... 4 Produktion... 4 Personnummerbyten... 5 Adresser... 5 Skyddade adresser... 5 Tjänster...

Läs mer

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Information Detta formulär kan kräva flera underskrifter Vid två vårdnadshavare måste inkomstförfrågan undertecknas av båda för att den ska vara giltig. Du som fyller i formuläret uppger personnummer för

Läs mer

Produktbeskrivning P25_Personinformation

Produktbeskrivning P25_Personinformation 2008-10-08 1 (7) Produktbeskrivning P25_Personinformation Produkten visar aktuella uppdrag för en person/företag, samt eventuell information om personlig konkurs, näringsförbud eller biträdesförbud. Utsökningen

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd

Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd Du är nu på väg att söka regionalt investeringsstöd via webbansökan en tjänst framtagen av Nutek och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv gärna ut

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

ANSÖKAN om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter Ansökan/anmälan avser Sida 1 (4) offentlig tillställning idrottsarrangemang allmän sammankomst begagnande av offentlig plats Anordnare (Sökande) Person-/Org.nummer 1 Sökande (för fysisk person anges fullständigt

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Egen ö Stockholms skärgård

Egen ö Stockholms skärgård Projektnr 12053138 Diarienr 145/2014 Egen ö Stockholms skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-25 och är öppen minst till och

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (egen ansökan)

Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (egen ansökan) Information Den som inte kan bo kvar i sin vanliga bostad kan ansöka om att få flytta till ett så kallat särskilt boende. För att kommunen ska kunna beräkna rätt avgift ska man lämna in aktuell inkomst-

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

NYA OCH FÖRÄNDRADE ENTITETER OCH OBJEKT...

NYA OCH FÖRÄNDRADE ENTITETER OCH OBJEKT... Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION... 3 2 NYA OCH FÖRÄNDRADE ENTITETER OCH OBJEKT... 3 2.1 NYA MODELLER OCH ENTITETER... 3 2.2 BORTTAGNA ELEMENT... 3 2.3 KOMPLETTERADE ELEMENT... 4 2.4 NYA KOMPLEXA STRUKTURER...

Läs mer

Innehåll Förord 3 Innehåll 5 Förkortningar 11 1 Allmän bakgrund 2 Allmänt om fastighetsköpet

Innehåll Förord 3 Innehåll 5 Förkortningar 11 1 Allmän bakgrund 2 Allmänt om fastighetsköpet Förord 3 Innehåll 5 Förkortningar 11 1 Allmän bakgrund 13 11 Inledning 13 12 Något om inskrivning, lagfart och panträtt 15 121 Inledning 15 122 Allmänt om inskrivning 19 123 Lagfart 21 124 Inteckning och

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Luftfartslag; utfärdad den 3 juni 2010. SFS 2010:500 Utkom från trycket den 15 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Effektiv process direktuppdaterande flöde

Effektiv process direktuppdaterande flöde 1(11) Effektiv process direktuppdaterande flöde 1 Syfte Syftet är att beskriva processflöden där det är hög effektivitet i samverkan mellan kommunen och Lantmäteriet i samband med av via gränssnitt för

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning

Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning 1(23) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2016-01-18 1.3 1.1.1 Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1 Innehåll...

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

FRÅGA 1. a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande:

FRÅGA 1. a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande: FRÅGA 1 a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande: (1) Mellan stiftelsen och företaget utarbetas ett föravtal om köpet av det outbrutna området, vilket i enlighet med 2 kap. 1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:115

Regeringens proposition 1995/96:115 Regeringens proposition 1995/96:115 En ny lag om domstolsärenden Prop. 1995/96:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 1995 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds

Läs mer

Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi

Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi Sista dag att lämna synpunkter är den 27 januari, 2013 Bakgrund Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn, det vill säga en

Läs mer

Rutin för synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg

Rutin för synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg Ansvarig: Vård och omsorg: Catharina Byström Utbildning: Ester Alavei Utfärdare: Stina Hansson Rutin: För hantering av synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg Utfärdad den:2011-09-20

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning;

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:21

Regeringens proposition 2009/10:21 Regeringens proposition 2009/10:21 Ägande och förvaltning av hyreshus Prop. 2009/10:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

A V T A L. om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats

A V T A L. om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats 1 (5) A V T A L om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats Undertecknade parter har denna dag träffat följande avtal. Föreningen: Brf Eklanda Rosen Organisationsnummer: 769616-2861 Adress: Föreningens

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM SBIDRAG SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

KÖKARS F.D. LOTSSTUGA OCH TRE MARKOMRÅDEN PÅ ESPSKÄR KÖKAR

KÖKARS F.D. LOTSSTUGA OCH TRE MARKOMRÅDEN PÅ ESPSKÄR KÖKAR KÖKARS F.D. LOTSSTUGA OCH TRE MARKOMRÅDEN PÅ ESPSKÄR KÖKAR ÅLANDS LANDSKAPSREGERING UTBJUDER BYGGNADEN OCH FASTIGHETERNA TILL FÖRSÄLJNING I BEFINTLIGT SKICK 16 MAJ 2006 Köpeobjekten är 2 stycken: 1. Fastigheten

Läs mer

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL.

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL. LAN TMÄT ERET Samråd 4--3 Ärendenummer M3798 Förrättningslantmätare Joel Hall Eslövs kommun Viveka Akerman Dnr Miljö- och samhällsbyggnadsnämden 4 8 Eslöv Aktbilaga SD Miljöoch Samhällsbyggnad Eslöv 4

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m.

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m. SFS 1942:740 Källa: Rixlex Utfärdad: 1942-07-18 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:401 Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] FÖRSTA AVDELNINGEN Om domstolsväsendet 1 Kap. Om allmän underrätt 1 Tingsrätt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer