EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud"

Transkript

1 e-center Sweden Utskriven: :19:54 1 AT Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion per leverans. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning). Följande termer förekommer en gång per transaktion T0060 Fakturanummer Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer an..17 R Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik BGM/1004 identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. T0061 Fakturatyp Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura an..3 R faktura kreditnota BGM/C002/1001 Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. T0062 Fakturadatum Datum leverantören skapade fakturatransaktionen n8 R Datum då fakturan skapades. DTM+137/C507/2380 T0067 Förfallodatum Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren (betalningsmottagaren) tillhanda. n8 D0 Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Måste inte användas vid kreditnota (T0061=381). SG8/DTM+13/C507/2380 T0176 Verkligt leveransdatum Datum när varorna levererades hos kunden n8 D0 Termen används enligt överenskommelse. DTM+35/C507/2380 T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören n8 D0 Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). DTM+11/C507/2380 Den dag då säljaren utförde leveransen. Uppgiften är tvingande i faktura enl ny momslagstiftning. Tjänster kring varuleveransen är underordnade leveransen. T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum Faktureringsperiodens inledningsdatum n8 D2 T2001 T2002 Första dagen i en period av fakturerade leveranser. Används endast i kreditnota vid utbetalning av rabatter avseende mer än en faktura. Används när Skatteverkets krav för kreditering av flera fakturor utan hänvisning till varje faktura är uppfyllda. DTM+167/C507/2380 T2002 Faktureringsperiodens t o m datum Faktureringsperiodens slutdatum n8 D2 T0007 Referens till avtal/kontrakt Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt an..17 D0 T0006 Referens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion an..17 D0 hänvisar till. T0047 Referens till avrop Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion an..17 D0 T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D0 T0063 Referens till följesedel Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en an..35 D0 leverans T2001 T2002 Sista dagen i en period av fakturerade leveranser. DTM+168/C507/2380 Används endast i kreditnota vid utbetalning av rabatter avseende mer än en faktura. Används när Skatteverkets krav för kreditering av flera fakturor utan hänvisning till varje faktura är uppfyllda. Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod. SG1/RFF+CT/C506/1154 Om alternativa prislistor kan förekomma SG1/RFF+PL/C506/1154 Används alltid då transaktionen är en faktura (T0061 = 380). För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Referens till fakturan som ska krediteras (T0060). Endast kreditnota. Används enligt överenskommelse. Referens till följesedel ska inte ges om leveransavisering används (AT 6.3.2) SG1/RFF+ON/C506/1154 SG1/RFF+IV/C506/1154 SG1/RFF+DQ/C506/1154

2 2 T0090 Referens till leveransavisering Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) an..17 D0 leveransavisering T0170 Leverantörens kundreskontra referens Referens som leverantören önskar tillbaka i an..35 D0 betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. "OCR-strängen" vid bankgiro/postgiro inbetalningar) T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0064 Leverantörens Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 R momsregistreringsnummer T0065 Fakturautfärdare, id Part som utfärdar fakturor. n13 D0 T0066 Betalningsmottagaren Part (annan än leverantören) som kan specificeras n13 D0 som betalningsmottagare T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D5 BankGirots anvisningar T0140 Betalningsmottagarens postgironummer Svenska postgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D5 PostGirots anvisningar T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0099 Köparens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 D0 T0036 Godsmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varor och n13 D0 godkänner leveransen T0037 Leveransmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, n13 D0 men inte är ansvarig för godkännande T0038 Leveransadress Leveransmottagarens namn och adress i klartext men n13 D0 strukturerat. *** Se termkatalog. T0240 Fakturaadressat Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar n13 D0 fakturan för köparens räkning. T0085 Fakturamottagaren Part till vilken fakturor ställs ut. n13 D0 T0091 Fraktavgift Kostnad för transport av varorna n..18(2) D5 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D5 T0139 T0066 T0140 T0066 T0091 T0091 Vid delad leverans och EDI-avisering används denna term. Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCRkonto hos post- eller bankgiro EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn adress I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturautfärdaren skiljer sig från leverantören. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautställaren. Om alternativa kan förekomma enligt avtal. Om alternativa kan förekomma enligt avtal. SG1/RFF+AAK/C506/1154 SG1/RFF+AP/C506/1154 SG2/NAD+SU/C082/3039 SG3/RFF+VA/C506/1154 SG2/NAD+II/C082/3039 SG2/NAD+PE/C082/3039 SG2/FII+RB/C078/3194 SG2/FII+RB/C078/3194 EAN-lokaliseringsnummer SG2/NAD+BY/C082/3039 I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE SG3/RFF+VA/C506/1154 Används då köparen är skattskyldig för moms för förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gemenskapsintern varuförsäljning). EAN-lokaliseringsnummer. Endast om godsmottagaren skiljer sig från SG2/NAD+CN/C082/3039 köparen. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om leveransmottagaren skiljer sig SG2/NAD+DP/C082/3039 från köparen och/eller godsmottagaren. Används endast då leverans har skett till avvikande adress (dvs ej till SG2/NAD+DP/C /0000 någon ordinarie adress). EAN-lokaliseringsnummer. SG2/NAD+ITO/C082/3039 Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om Fakturamottagaren är annan än SG2/NAD+IV/C082/3039 Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall inte samma juridiska person. Används i enlighet med affärsavtal. SG19/MOA+23/C516/5004 Exkl moms. Skattesats för fraktavgiften. Aktuell skattesats i procent. SG21/TAX+7/C243/5278

3 3 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 D5 T2204 Fakturans valuta Valutan i vilken fakturan är utställd. T0286 Momsvaluta Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. T0283 Valutaomräkningskurs Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. n..6(4) D5 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänsvisning i kodad form. Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. an3 D0 Rabatter T0091 T0283 T0286 T2204 T0284 Skattekategorin för fraktavgiften. Någon av koderna: B - begränsad avdragsrätt E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms Om ej SEK, krävs dock vid valutaomräkning. Avseende svensk moms är momsvalutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. Omräkningskursen till annan valuta än fakturans valuta i T2204 i vilken momsen enligt lag måste faktureras. SG21/TAX+7/5305 SG7/CUX+4/C504/6345 SG7/CUX+10E/C504/6345 SG7/CUX/5402 Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt SG6/TAX/5305 eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf på radnivå) Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak FTX+REG/C108/4440 för skattebefrielse. Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf på radnivå) Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor. ALI/ E - Felleverans Finansiell kompensation Returer Volymrabatt Z01 - Skadat gods Följande termer förekommer en gång för varje typ av rabatt. Berörd skattekategori/skattesats (, ) kan anges. Dvs för varje typ av rabatt (teknik- alt fakturarabatt) kan skattesats och skattekategori samt ev rabattsats anges. Om rabatten avser varor av olika skattekategori/skattesats förekommer termerna för varje sådan skattekategori/skattesats i de fall den ska anges. Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal. T2091 Teknikrabattbelopp Rabatt som vid överenskommelse kan erhållas om användarprofil för elektronisk handel utnyttjas. n..18(2) D1 T2091 T2201 Teknikrabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Om rabatten beräknas på fakturans varuvärde används SG19/MOA+52+SH/C516/5004 summan av T0071, Radbelopp, och rabatten i Skattetotalerna fördelas på Skattekategori/Skattesats (vid Skattetyp=VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. T2201 Fakturarabattbelopp Rabatt beräknad på alla eller några av fakturaradsbeloppen. n..18(2) D1 T2091 T2201 Fakturarabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Rabatten beräknas på fakturans varuvärde (summa T0071 Radbelopp). Vid redovisning i Skattetotalerna fördelas rabatten på Skattekategori/Skattesats (vid Skatteyp= VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. SG19/MOA+52+QD/C516/5004

4 4 T2010 Rabattsats Rabatt uttryckt som en procentsats. n..6(4) D6 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D2 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 D2 Fakturarad T2010 T2091 T2201 Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. SG18/PCD+1/C501/5482 Skattesatsen för rabatterade varor. SG21/TAX+7/C243/5278 Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen, I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Skattekategorin för rabatterade varor. SG21/TAX+7/5305 B - begränsad avdragsrätt E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym). T0051 Radnummer Radnummer inom transaktionen n..6 R Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen SG25/LIN/1082 T0068 Fakturerad vara/tjänst Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara eller tjänst n..14 D1 T0068 T0172 Indentitet på förpackningen som faktureras. Något av EAN13, EAN-8, EAN-14, UPC-12 SG25/LIN/C212/7140 Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. an..35 D1 T0068 T0172 Endast om GTIN saknas Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning SG25/PIA+5/C212/7140 under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0184 Varunummertyp Systemet i vilket varunumret är kodat an..3 D2 T0172 T0184 SA - leverantörens artikelnummer MF - tillverkarens artikelnummer SG25/PIA+5/C212/7143 T0069 Fakturerad kvantitet Kvantitet som faktureras n..7(3) R Kvantitet av aktuell förpackning som faktureras. SG25/QTY+47/C186/6060 T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Om termen inte används är fakturerad kvantitet detsamma som 'styck'. SG25/QTY+47/C186/6411 T0070 Levererad kvantitet Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda n..7(3) D0 Används om levererad vara är en variabelmåttvara som beställts i annan SG25/QTY+46/C186/6060 enhet än den debiterats. T ex förpackning innehållande färskvara som varierar i vikt som kan beställas antingen med angivelse av en vikt eller antal.

5 5 T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) n..15(4) D1 förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Rabatterat listpris Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) n..15(4) D1 enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid n..15(4) D1 transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Om termen inte används är levererad kvantitet detsamma som 'styck'. Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter Används om prissättning inte är per styck. Används om prissättning inte är per styck. Används för varor prissatta med sk dagspris. Används om prissättning inte per en (1)styck. Används om prissättning inte är per styck SG25/QTY+46/C186/6411 SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118 SG28/PRI+AAA/CT/C509/5284 SG28/PRI+AAA/CT/C509/6411 SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5 118 SG28/PRI+AAA/CA/C509/5284 SG28/PRI+AAA/CA/C509/6411 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/51 18 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/52 84 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/64 11

6 6 * * Aktuellt pris, rabatterat Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller n..15(4) D1 vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. T0071 Radbelopp Enhetspris x fakturerad kvantitet n..18(2) R T0047 Referens till avrop Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion an..17 D2 T0088 Referens till avropsrad Radnumret (T0051) från avropet som denna rad n..6 D2 hänvisar till. T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D2 T0242 Referens till fakturarad Radnumret (T0051) från fakturan som denna rad n..6 D2 hänvisar till. Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänsvisning i kodad form. Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 Fakturaslut Följande termer förekommer en gång per transaktion. T0047 T0088 T0047 T0088 T0089 T0242 T0089 T0242 Används för varor prissatta med sk dagspris. Används om prissättning inte per en (1)styck. Används om prissättning inte är per styck Enhetspris x fakturerat kvantitet Samma avropsnummer som i T0047 på huvudnivå. Obligatorisk term att använda vid debetfaktura (T0061=380). Används ej i kreditfaktura. Obligatorisk term att använda vid debetfaktura (T0061=380). Används ej i kreditfaktura. Används vid kreditering, dvs T0061=381. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Används vid kreditering, dvs T0061=381. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf på fakturanivå) Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf på fakturanivå) SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/51 18 SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/52 84 SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/64 11 SG26/MOA+203/C516/5004 SG29/RFF+ON/C506/1154 SG29/RFF+ON/C506/1156 SG29/RFF+IV/C506/1154 SG29/RFF+IV/C506/1156 SG33/TAX/5305 SG25/FTX+REG/C108/4440 T0072 Belopp att betala Fakturasumman att betala inklusive skatter n..18(2) R Summan att betala inklusive skatter SG48/MOA+9/C516/5004 T2203 Beloppsutjämning Ett belopp som utjämnar ett belopp. n..3(2) D0 Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke SG48/MOA+165/C516/5004 beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona, Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. T0073 Radsumman Summan av alla fakturarader exklusive skatter n..18(2) R Summan av alla fakturarader exklusive skatter SG48/MOA+79/C516/5004 T0074 Totalt skattepliktigt belopp Summan av samtliga skattepliktiga belopp n..18(2) R Termen obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är undantagna från skatt T0074 = summan av alla T0180. SG48/MOA+125/C516/5004

7 7 T0075 Summa skattebelopp Summan av samtliga skatter i transaktionen T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp Summan av alla rabatter och avgifter T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i n..7(3) D0 transaktionen. T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. n..5 D0 Skattetotaler Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt. Se gruppen Skattetotaler. Termen obligatorisk om någon av de fakturerade varorna är belagda med skatt (moms). Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt kalkylen: T0179=T0091-T2091-T2201. Används enligt överenskommelse Summan av alla kvantiteter i T0069 och T0070. Används enligt överenskommelse Antal rader (LIN-segment) i meddelandet SG48/MOA+176/C516/5004 SG48/MOA+131/C516/5004 CNT+1/C270/6066 CNT+2/C270/6066 Följande termer förekommer för faktura och kreditnota en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori. Vid försäljning av varor som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas. T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. an..3 R VAT - mervärdesskatt SG50/TAX+7/C241/5153 ENV - miljöskatt Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D0 Obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. SG50/TAX+7/C243/5278 Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 R B - begränsad avdragsrätt SG50/TAX+7/5305 E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms T0180 Skattepliktigt belopp Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende varor/tjänster som är undantagna från SG50/MOA+125/C516/5004 skatt (=E) ska redovisas. I underlaget inräknas ev fraktavgift och ev rabatter för aktuell skattesats. T2022 Totalt skattebelopp Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori och skattesats. Totalt belopp för skattesatsen i. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt SG50/MOA+124/C516/5004 skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell skattesats. T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan n..18(2) D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 Momsbeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än fakturans valuta enligt T2204. SG50/MOA+150/C516/5004 T0289 Ursprungligt momsbelopp, information Information om momsbelopp i refererad n..18(2) D5 faktura/refererade fakturor. T0289 T0194 Används endast i kreditnota. Momsbeloppet enligt den refererade fakturan för aktuell skattesats. Används även vid utbetalning av rabatter och då anges summan av de momsbelopp som fakturerades i den/de ursprungliga fakturan/fakturorna. I fall momsen enligt lag måste omräknas anges beloppet i momsvalutan enligt T0286. SG50/MOA+475/C516/5004

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36. 1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista 1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens

Läs mer

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51 Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Ifyllnadsexempel för Extempore

Ifyllnadsexempel för Extempore Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Teknisk rekommendation 2013-12-16

Teknisk rekommendation 2013-12-16 Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7. Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44 Leveransavisering Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) möjliggör

Läs mer

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Handledning för Örebro Kommun, EDI Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 NEA Nätverket för elektroniska affärer Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 Förord Denna NEA-rapport handlar om viktiga av EU-kommissionen

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Handledning för ESAP 9.1

Handledning för ESAP 9.1 Handledning för ESAP 9.1 Periodisk fakturering 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Handledning för ESAP 9.1 Innehåll

Läs mer

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Senast uppdaterat: 13-09-18 Exder Raindance ESAP 6.3 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR HANDEL VIA ESAP 6.3... 3 1.1 HANDLEDNINGEN

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura PM 1 Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura Identifikation av denna samverkansprocess - Namn BasicInvoice - Version 2.1 - Status Standard - Datum 2006-06-15 Samverkansprocessens

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2 Innehåll Regelverk för artikelhantering... 2 1. Tider/tidslinje vid artikelförändring... 2 2. Fildistribution... 2 3. Artikelansvarig hos Leverantör... 2 4. Artikelansvarig hos Woody Bygghandel... 2 5.

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i PX e-fakturering Välkommen

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Beskrivning av fakturan

Beskrivning av fakturan Beskrivning av fakturan Fakturahuvud Faktura Fakturanummer / OCR-nummer 2110101010 Kundnummer Er referens 999999-000 ABC-12345 Organisationsnummer Fakturaperiod Fakturadatum Betalning oss tillhanda senast

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Justering fakturor - Kreditering

Justering fakturor - Kreditering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Justering fakturor - Kreditering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer