EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud"

Transkript

1 e-center Sweden Utskriven: :19:54 1 AT Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion per leverans. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning). Följande termer förekommer en gång per transaktion T0060 Fakturanummer Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer an..17 R Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik BGM/1004 identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. T0061 Fakturatyp Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura an..3 R faktura kreditnota BGM/C002/1001 Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. T0062 Fakturadatum Datum leverantören skapade fakturatransaktionen n8 R Datum då fakturan skapades. DTM+137/C507/2380 T0067 Förfallodatum Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren (betalningsmottagaren) tillhanda. n8 D0 Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Måste inte användas vid kreditnota (T0061=381). SG8/DTM+13/C507/2380 T0176 Verkligt leveransdatum Datum när varorna levererades hos kunden n8 D0 Termen används enligt överenskommelse. DTM+35/C507/2380 T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören n8 D0 Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). DTM+11/C507/2380 Den dag då säljaren utförde leveransen. Uppgiften är tvingande i faktura enl ny momslagstiftning. Tjänster kring varuleveransen är underordnade leveransen. T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum Faktureringsperiodens inledningsdatum n8 D2 T2001 T2002 Första dagen i en period av fakturerade leveranser. Används endast i kreditnota vid utbetalning av rabatter avseende mer än en faktura. Används när Skatteverkets krav för kreditering av flera fakturor utan hänvisning till varje faktura är uppfyllda. DTM+167/C507/2380 T2002 Faktureringsperiodens t o m datum Faktureringsperiodens slutdatum n8 D2 T0007 Referens till avtal/kontrakt Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt an..17 D0 T0006 Referens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion an..17 D0 hänvisar till. T0047 Referens till avrop Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion an..17 D0 T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D0 T0063 Referens till följesedel Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en an..35 D0 leverans T2001 T2002 Sista dagen i en period av fakturerade leveranser. DTM+168/C507/2380 Används endast i kreditnota vid utbetalning av rabatter avseende mer än en faktura. Används när Skatteverkets krav för kreditering av flera fakturor utan hänvisning till varje faktura är uppfyllda. Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod. SG1/RFF+CT/C506/1154 Om alternativa prislistor kan förekomma SG1/RFF+PL/C506/1154 Används alltid då transaktionen är en faktura (T0061 = 380). För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Referens till fakturan som ska krediteras (T0060). Endast kreditnota. Används enligt överenskommelse. Referens till följesedel ska inte ges om leveransavisering används (AT 6.3.2) SG1/RFF+ON/C506/1154 SG1/RFF+IV/C506/1154 SG1/RFF+DQ/C506/1154

2 2 T0090 Referens till leveransavisering Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) an..17 D0 leveransavisering T0170 Leverantörens kundreskontra referens Referens som leverantören önskar tillbaka i an..35 D0 betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. "OCR-strängen" vid bankgiro/postgiro inbetalningar) T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0064 Leverantörens Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 R momsregistreringsnummer T0065 Fakturautfärdare, id Part som utfärdar fakturor. n13 D0 T0066 Betalningsmottagaren Part (annan än leverantören) som kan specificeras n13 D0 som betalningsmottagare T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D5 BankGirots anvisningar T0140 Betalningsmottagarens postgironummer Svenska postgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D5 PostGirots anvisningar T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0099 Köparens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 D0 T0036 Godsmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varor och n13 D0 godkänner leveransen T0037 Leveransmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, n13 D0 men inte är ansvarig för godkännande T0038 Leveransadress Leveransmottagarens namn och adress i klartext men n13 D0 strukturerat. *** Se termkatalog. T0240 Fakturaadressat Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar n13 D0 fakturan för köparens räkning. T0085 Fakturamottagaren Part till vilken fakturor ställs ut. n13 D0 T0091 Fraktavgift Kostnad för transport av varorna n..18(2) D5 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D5 T0139 T0066 T0140 T0066 T0091 T0091 Vid delad leverans och EDI-avisering används denna term. Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCRkonto hos post- eller bankgiro EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn adress I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturautfärdaren skiljer sig från leverantören. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautställaren. Om alternativa kan förekomma enligt avtal. Om alternativa kan förekomma enligt avtal. SG1/RFF+AAK/C506/1154 SG1/RFF+AP/C506/1154 SG2/NAD+SU/C082/3039 SG3/RFF+VA/C506/1154 SG2/NAD+II/C082/3039 SG2/NAD+PE/C082/3039 SG2/FII+RB/C078/3194 SG2/FII+RB/C078/3194 EAN-lokaliseringsnummer SG2/NAD+BY/C082/3039 I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE SG3/RFF+VA/C506/1154 Används då köparen är skattskyldig för moms för förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gemenskapsintern varuförsäljning). EAN-lokaliseringsnummer. Endast om godsmottagaren skiljer sig från SG2/NAD+CN/C082/3039 köparen. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om leveransmottagaren skiljer sig SG2/NAD+DP/C082/3039 från köparen och/eller godsmottagaren. Används endast då leverans har skett till avvikande adress (dvs ej till SG2/NAD+DP/C /0000 någon ordinarie adress). EAN-lokaliseringsnummer. SG2/NAD+ITO/C082/3039 Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om Fakturamottagaren är annan än SG2/NAD+IV/C082/3039 Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall inte samma juridiska person. Används i enlighet med affärsavtal. SG19/MOA+23/C516/5004 Exkl moms. Skattesats för fraktavgiften. Aktuell skattesats i procent. SG21/TAX+7/C243/5278

3 3 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 D5 T2204 Fakturans valuta Valutan i vilken fakturan är utställd. T0286 Momsvaluta Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. T0283 Valutaomräkningskurs Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. n..6(4) D5 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänsvisning i kodad form. Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. an3 D0 Rabatter T0091 T0283 T0286 T2204 T0284 Skattekategorin för fraktavgiften. Någon av koderna: B - begränsad avdragsrätt E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms Om ej SEK, krävs dock vid valutaomräkning. Avseende svensk moms är momsvalutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. Omräkningskursen till annan valuta än fakturans valuta i T2204 i vilken momsen enligt lag måste faktureras. SG21/TAX+7/5305 SG7/CUX+4/C504/6345 SG7/CUX+10E/C504/6345 SG7/CUX/5402 Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt SG6/TAX/5305 eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf på radnivå) Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak FTX+REG/C108/4440 för skattebefrielse. Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf på radnivå) Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor. ALI/ E - Felleverans Finansiell kompensation Returer Volymrabatt Z01 - Skadat gods Följande termer förekommer en gång för varje typ av rabatt. Berörd skattekategori/skattesats (, ) kan anges. Dvs för varje typ av rabatt (teknik- alt fakturarabatt) kan skattesats och skattekategori samt ev rabattsats anges. Om rabatten avser varor av olika skattekategori/skattesats förekommer termerna för varje sådan skattekategori/skattesats i de fall den ska anges. Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal. T2091 Teknikrabattbelopp Rabatt som vid överenskommelse kan erhållas om användarprofil för elektronisk handel utnyttjas. n..18(2) D1 T2091 T2201 Teknikrabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Om rabatten beräknas på fakturans varuvärde används SG19/MOA+52+SH/C516/5004 summan av T0071, Radbelopp, och rabatten i Skattetotalerna fördelas på Skattekategori/Skattesats (vid Skattetyp=VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. T2201 Fakturarabattbelopp Rabatt beräknad på alla eller några av fakturaradsbeloppen. n..18(2) D1 T2091 T2201 Fakturarabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Rabatten beräknas på fakturans varuvärde (summa T0071 Radbelopp). Vid redovisning i Skattetotalerna fördelas rabatten på Skattekategori/Skattesats (vid Skatteyp= VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. SG19/MOA+52+QD/C516/5004

4 4 T2010 Rabattsats Rabatt uttryckt som en procentsats. n..6(4) D6 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D2 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 D2 Fakturarad T2010 T2091 T2201 Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. SG18/PCD+1/C501/5482 Skattesatsen för rabatterade varor. SG21/TAX+7/C243/5278 Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen, I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Skattekategorin för rabatterade varor. SG21/TAX+7/5305 B - begränsad avdragsrätt E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym). T0051 Radnummer Radnummer inom transaktionen n..6 R Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen SG25/LIN/1082 T0068 Fakturerad vara/tjänst Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara eller tjänst n..14 D1 T0068 T0172 Indentitet på förpackningen som faktureras. Något av EAN13, EAN-8, EAN-14, UPC-12 SG25/LIN/C212/7140 Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. an..35 D1 T0068 T0172 Endast om GTIN saknas Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning SG25/PIA+5/C212/7140 under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0184 Varunummertyp Systemet i vilket varunumret är kodat an..3 D2 T0172 T0184 SA - leverantörens artikelnummer MF - tillverkarens artikelnummer SG25/PIA+5/C212/7143 T0069 Fakturerad kvantitet Kvantitet som faktureras n..7(3) R Kvantitet av aktuell förpackning som faktureras. SG25/QTY+47/C186/6060 T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Om termen inte används är fakturerad kvantitet detsamma som 'styck'. SG25/QTY+47/C186/6411 T0070 Levererad kvantitet Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda n..7(3) D0 Används om levererad vara är en variabelmåttvara som beställts i annan SG25/QTY+46/C186/6060 enhet än den debiterats. T ex förpackning innehållande färskvara som varierar i vikt som kan beställas antingen med angivelse av en vikt eller antal.

5 5 T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) n..15(4) D1 förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Rabatterat listpris Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) n..15(4) D1 enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid n..15(4) D1 transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Om termen inte används är levererad kvantitet detsamma som 'styck'. Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter Används om prissättning inte är per styck. Används om prissättning inte är per styck. Används för varor prissatta med sk dagspris. Används om prissättning inte per en (1)styck. Används om prissättning inte är per styck SG25/QTY+46/C186/6411 SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118 SG28/PRI+AAA/CT/C509/5284 SG28/PRI+AAA/CT/C509/6411 SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5 118 SG28/PRI+AAA/CA/C509/5284 SG28/PRI+AAA/CA/C509/6411 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/51 18 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/52 84 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/64 11

6 6 * * Aktuellt pris, rabatterat Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller n..15(4) D1 vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. T0071 Radbelopp Enhetspris x fakturerad kvantitet n..18(2) R T0047 Referens till avrop Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion an..17 D2 T0088 Referens till avropsrad Radnumret (T0051) från avropet som denna rad n..6 D2 hänvisar till. T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D2 T0242 Referens till fakturarad Radnumret (T0051) från fakturan som denna rad n..6 D2 hänvisar till. Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänsvisning i kodad form. Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 Fakturaslut Följande termer förekommer en gång per transaktion. T0047 T0088 T0047 T0088 T0089 T0242 T0089 T0242 Används för varor prissatta med sk dagspris. Används om prissättning inte per en (1)styck. Används om prissättning inte är per styck Enhetspris x fakturerat kvantitet Samma avropsnummer som i T0047 på huvudnivå. Obligatorisk term att använda vid debetfaktura (T0061=380). Används ej i kreditfaktura. Obligatorisk term att använda vid debetfaktura (T0061=380). Används ej i kreditfaktura. Används vid kreditering, dvs T0061=381. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Används vid kreditering, dvs T0061=381. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf på fakturanivå) Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf på fakturanivå) SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/51 18 SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/52 84 SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/64 11 SG26/MOA+203/C516/5004 SG29/RFF+ON/C506/1154 SG29/RFF+ON/C506/1156 SG29/RFF+IV/C506/1154 SG29/RFF+IV/C506/1156 SG33/TAX/5305 SG25/FTX+REG/C108/4440 T0072 Belopp att betala Fakturasumman att betala inklusive skatter n..18(2) R Summan att betala inklusive skatter SG48/MOA+9/C516/5004 T2203 Beloppsutjämning Ett belopp som utjämnar ett belopp. n..3(2) D0 Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke SG48/MOA+165/C516/5004 beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona, Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. T0073 Radsumman Summan av alla fakturarader exklusive skatter n..18(2) R Summan av alla fakturarader exklusive skatter SG48/MOA+79/C516/5004 T0074 Totalt skattepliktigt belopp Summan av samtliga skattepliktiga belopp n..18(2) R Termen obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är undantagna från skatt T0074 = summan av alla T0180. SG48/MOA+125/C516/5004

7 7 T0075 Summa skattebelopp Summan av samtliga skatter i transaktionen T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp Summan av alla rabatter och avgifter T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i n..7(3) D0 transaktionen. T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. n..5 D0 Skattetotaler Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt. Se gruppen Skattetotaler. Termen obligatorisk om någon av de fakturerade varorna är belagda med skatt (moms). Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt kalkylen: T0179=T0091-T2091-T2201. Används enligt överenskommelse Summan av alla kvantiteter i T0069 och T0070. Används enligt överenskommelse Antal rader (LIN-segment) i meddelandet SG48/MOA+176/C516/5004 SG48/MOA+131/C516/5004 CNT+1/C270/6066 CNT+2/C270/6066 Följande termer förekommer för faktura och kreditnota en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori. Vid försäljning av varor som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas. T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. an..3 R VAT - mervärdesskatt SG50/TAX+7/C241/5153 ENV - miljöskatt Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D0 Obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. SG50/TAX+7/C243/5278 Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 R B - begränsad avdragsrätt SG50/TAX+7/5305 E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms T0180 Skattepliktigt belopp Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende varor/tjänster som är undantagna från SG50/MOA+125/C516/5004 skatt (=E) ska redovisas. I underlaget inräknas ev fraktavgift och ev rabatter för aktuell skattesats. T2022 Totalt skattebelopp Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori och skattesats. Totalt belopp för skattesatsen i. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt SG50/MOA+124/C516/5004 skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell skattesats. T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan n..18(2) D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 Momsbeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än fakturans valuta enligt T2204. SG50/MOA+150/C516/5004 T0289 Ursprungligt momsbelopp, information Information om momsbelopp i refererad n..18(2) D5 faktura/refererade fakturor. T0289 T0194 Används endast i kreditnota. Momsbeloppet enligt den refererade fakturan för aktuell skattesats. Används även vid utbetalning av rabatter och då anges summan av de momsbelopp som fakturerades i den/de ursprungliga fakturan/fakturorna. I fall momsen enligt lag måste omräknas anges beloppet i momsvalutan enligt T0286. SG50/MOA+475/C516/5004

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn Processbeskrivning. Version 1.0 1 Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn En standard från BEAst, Bygg- och fastighetssektorns elektroniska affärsstandard BEAst AB 2008-06-18 Processbeskrivning.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-11-30 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-11-30 Version: 1.2 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura PM 1 Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura Identifikation av denna samverkansprocess - Namn BasicInvoice - Version 2.1 - Status Standard - Datum 2006-06-15 Samverkansprocessens

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura BGC Invoice Light Implementationsstöd för Bg E-faktura Innehå llsfo rteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Dokumentets syfte... 5 1.2 Versionslista... 5 2 Utveckling och test... 6 2.1 XML... 6 2.2 Validering

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Varucertifikat Dagligvaror, VCD 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte... 5 2 Definition och begrepp... 5 3 Förpackningar...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Hur man fyller i kvartalsredovisningen Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en

Läs mer

Livfaktura BIS 5A 2.0

Livfaktura BIS 5A 2.0 Livfaktura BIS 5A 2.0 Anvisning för användande av Svefaktura BIS 5A 2.0 för Svensk Livfaktura Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer