Verksamhetsplan och budget år 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan och budget år 2020"

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget år Antagen av styrelsen Post- och fakturaadress: Samordningsfröbundet Samspelet Arbetsmarknads-och socialförvaltningen /IFA Tel: Bankgiro

2 2( Inledning... 3 Samordningsförbundet Samspelet... 3 Målgrupp... 3 Samspelets organisering... 4 Verksamhetsidé... 4 Perspektiv... 4 Verksamhetsinriktning Lokalt utvecklingsarbete... 5 Regionalt utvecklingsarbete... 5 Nationellt utvecklingsarbete... 5 Verksamhetens övergripande mål Samordnad rehabilitering för personer med samordnade behov... 6 Inkluderande arbetsmarknad... 8 Samverkan på riktigt... 8 Finansiella mål för Samspelet... 9 Uppföljning och utvärdering... 9 Uppföljning med Nationell koppling.. 10 Uppföljning inom Samspelet Övrigt Information och kunskapsspridning. Kommunikation Omvärld, nätverk och erfarenhetsutbyte Budget Finansiering Uppskattade kostnader Budget 2019 och

3 3( Inledning När Lagen om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Lag 2003:1210) utformades bedömdes nära fem procent av befolkningen i arbetsför ålder vara i behov av omfattande stöd från flera myndigheter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att kunna förvärvsarbeta. Lagen ger de samverkande parterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnade insatser. Målet med samordningen är att undvika gråzoner och överbrygga glapp mellan myndigheterna genom att utveckla en väl fungerande samverkan samt att använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Den finansiella samordningen organiseras genom samordningsförbund. Samordningsförbundet Samspelet erbjuder en gemensam arena, en plattform, där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och lokala förutsättningar. Samspelets vision: Tillsammans gör vi skillnad! I bilagan finns en processkartläggning över Samspelets totala verksamhet uppdelat i rubrikerna; vision, lång- och kortsiktiga effekter, resultat, utvärdering, aktiviteter och resurser. Samordningsförbundet Samspelet Parterna bildade Samspelet 2008/2009 i syfte att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för medborgare i våra fyra kommuner. Målet är att kvinnor och män uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete alternativt studier. Samspelet innebär vår gemensamma arena där myndigheterna tillsammans med vården verkar, och tar ett samlat ansvar, utifrån individens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Samspelet är de ägande parterna tillsammans! Samspelet har, enligt Lagen om finansiell samordning och förbundsordningen, till uppgift att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen mellan parterna Stödja samverkan mellan samverkansparterna för medborgares välfärd Finansiera insatser för medborgare vilka finns inom parternas samlade ansvarsområde Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundets verksamhet Svara för uppföljning och utvärdering av finansierade insatser Målgrupp Vår gemensamma målgrupp är kvinnor och män i arbetsaktiv ålder vilka ofta har en komplex ohälsa med behov av olika typer av stöd i samordnande av arbetslivsinriktad rehabilitering mellan våra parter. Målet är att kvinnor och män ska kunna nå, eller ta sig tillbaka till, arbetslivet eller studier. Kombinationen av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser ökar förutsättningarna för en lyckosam rehabilitering.

4 4( Samspelets organisering Samspelet är organiserat genom en styrelse och en förbundschef. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Ledamöterna är utsedda av parterna, där varje part har en röst genom dess ordinarie ledamot eller ersättare. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande för ett år i taget. En beredningsgrupp stöttar förbundschefen i att bereda ärenden till styrelsen samt i att utveckla förbundets verksamhet/verksamheter. Specifika styrgrupper stödjer projektägare och projektledare att nå satta mål. Lokala samverkansgrupper främjar samverkan och samordning för ökad välfärd. Verksamhetsidé Samspelet ska komplettera ordinarie parters verksamheter och bidra till att skapa sömlösa strukturer för samordning mellan myndigheterna, vilket/vilka ska fungera över tid. Genom Samspelet kan parterna, via integrerad samverkan, främja metodutveckling, bygga hållbara strukturer och finansiera aktiviteter som ger kvinnor och män ökade möjligheter att förbättra sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning för att självständigt liv. Samspelets verksamhet bygger på tre hörnstenar: Vi sätter individens behov i fokus Samspelet möjliggör samordnat stöd utifrån individens upplevda behov Vi möjliggör effektiva insatser Samspelet finansierar och stödjer insatser som bidrar till att fler individer närmar sig arbetsmarknaden vilket även bidrar till ökad kompetens hos parterna Vi har ett tydligt utvecklingsfokus Samspelet är nytänkande, utveckling och engagemang för ökat samverkansfokus Perspektiv Följande perspektiv ska beaktas inom alla insatser/projekt finansierade av Samspelet samt vid framtagande av nya idéer för finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering: o Jämställdhet och mänskliga rättigheter o Användarinvolvering med kvinnors och mäns fokus o Integrerad samverkan o Sömlösa, hållbara transparenta helhetslösningar, utifrån kvinnors och mäns behov o Finansiera utifrån behov hos flera parter, inte finansiering till myndighetens mål o Finansiering inom parternas verksamhetsområden o Tidig upptäckt av våld i nära relationer o Uppföljning, analys och utvärdering Verksamhetsinriktning 2020 Samspelets uppdrag är att främja samverkan genom bl.a. metod- och kompetensutveckling mellan våra parter, finansiera insatser /projekt för individer i behov av samordning och finansiera förebyggande/hälsofrämjande insatser. Det lokala perspektivet är i fokus. Behovsanalyser görs löpande via lokala samverkansgrupper och beredningsgruppen.

5 5( Förbundets uppdrag består av olika delar där Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Samspelet finansierar insatser inom tre målområden: Samordnad rehabilitering Vi finansierar insatser till stöd för individer (oavsett kön, funktionalitet, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc.) som har behov av samordnad rehabilitering. Inkluderande arbetsmarknad Vi verkar för ett mer inkluderande jämställt arbetsliv genom utbildningar, nätverkande, beredande opinionsarbete samt individuell matchning för social hållbarhet. Samverkan på riktigt, Metod- och kompetensutveckling för förbättrad samverkanskultur - Vi finansierar tidsbegränsade projekt/insatser i syfte att utveckla framgångsrika metoder och samverkansformer tillsammans med parternas verksamheter i syfte att långsiktigt stärka de ordinarie samverkansstrukturerna i välfärdsarbetet. - Vi stödjer gemensamma behovsanalyser för olika målgrupper alternativt samverkansområden. Analyser ska ligga till grund för metodutvecklingsprojekt. - Vi ger aktivt stöd till nätverk där Samspelet är plattformen för parternas samverkan. - Vi arrangerar gemensamma kompetensutvecklingsinsatser både lokalt och centralt samt annan kompetensutveckling vid identifierade behov. Lokalt utvecklingsarbete Det lokala utvecklingsarbetet sker genom samverkansgrupperna vilka består av lokala chefer med beslutsmandat. Grupperna ska aktivt främja samverkan mellan våra parter i syfte att fler medborgare ska kunna nå egen försörjning genom arbete eller studier. Behov ska initieras och förutsättningar skapas för finansiell samordning. Ledamöterna är informationsbärare till och från den egna parten och ska förankra och integrera samverkansarbetet med Samspelets som plattform. Regionalt utvecklingsarbete Inom Värmland/Dalsland sker ett regionalt utvecklingsarbete genom samarbete med övriga förbund. Gemensamt arbete med användarinvolvering kommer fortsätta i regionalt nätverk. Under 2020 kommer förbunden dela upp och nischa sig inom olika områden som utbildning, arbetsintegrerat socialt företagande, Våld i nära relationer, jämställdhet, socialfondsmedel etc Nationellt utvecklingsarbete Samspelet är en av de sju piloter som ingår i Regeringsuppdraget att kartlägga för upptäckt av Våld i nära relationer. Uppdraget innebär stort samarbete med övriga aktörer i länet Vi finns med i utvecklingsgruppen för Indikatorenkäter. Nätverk i tjänstedesign har startats via Samspelet. Från 2020 kommer NNS Finsam svara för kvalitetssäkring och stöd i nätverket. Samspelet ingår i utsedd arbetsgrupp.

6 6( Verksamhetens övergripande mål 2020 Det övergripande målet är att kvinnor och män ska uppnå eller förbättra sin förmåga att nå arbete eller studier. Finansierade insatser ska bidra till det övergripande målet att fler når egen försörjning, alternativt att fler får rätt stöd från rätt part vid rätt tidpunkt, samt att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt. Utgångspunkt för arbetet är de tre hörnstenarna: individens fokus, effektiva insatser och utveckling. Inriktningen för att nå det övergripande målet är: samordnad rehabilitering, inkluderande arbetsmarknad samt samverkan på riktigt genom metod- och kompetensutveckling för förbättrad samverkanskultur. För att nå målet finns flera genomgående principer som grund för arbetet: Jämställdhet och mångfald, användarinvolvering, integrerad samverkan, sömlösa strukturera och uppföljning med analys för utvärdering. Samordnad rehabilitering för personer med samordnade behov Finansiering av insatser ska vara lokalt anpassade och integrerade med parternas ordinarie verksamheter. Projektägaren ansvarar för att finansierad insats når satta mål och bedrivs enligt plan. Styrgruppen är stöd till projektägare och projektledare i syfte att bl.a. nå målen. Samspelets kansli har att bistå insatserna i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser /projekt. Stegen i Karlstad och Kristinehamn Insatsen Stegen är en löpande arbetslivsinriktad insats som innebär coachande samordnande metodik, för personer med komplex problematik, i syfte att deltagande ska förbättra sin förmåga att nå arbetsmarknaden. I Stegarna finns multidisciplinär kompetens med personal från flera myndigheter och vården. Stegen Karlstad stödjer även medborgare från kommunerna Hammarö och Grums. SAMSIP-arbetet är starkt knutet till Stegarna både direkt i insatsen men också som stöd och konsultation till parterna i komplexa ärenden för en helhetssyn utifrån individens fokus. SAMSIP-ombuden är en viktig aktör hos vården och myndigheterna för att sprida metodiken. Under 2020 kommer utvecklingsarbetet bl.a. innebära processkartläggning med riskanalys samt att Stegarna deltar i Regeringsuppdraget att öka upptäckter om Våld i nära relationer. Minst 200 kvinnor och män, i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, tar del av Samspelets individinsats Stegen Antal konsultationer ska överstiga 70 stycken inklusive SAMSIP-möten 100 % av deltagande kvinnor och män ska vid avslut får rätt insats från rätt part Jämfört med året innan ska: Antal avslutade till arbete, studier eller aktuella på Arbetsförmedlingen öka Antal avslutade från Stegen till Gemensam kartläggning ska öka Flödet i Stegarna ska öka Deltagare upplever att de får det stöd de behöver. Snittvärde indikator är över 4,0 Antal inskickade frågeformulär för analys av Jämställdhetsmyndigheten om Våld i nära relationer ska uppgå till minst 130 stycken

7 7( TRIS tidig rehabilitering i samverkan Hammarö/Grums TRIS är en strukturell organisering för rehabiliteringssamverkan. Syftet är att skapa ett effektivt stöd för individen genom att rehabiliteringsbehovet blir utrett via det partssammansatta TRISteamet. Kvalitetssäkring av samverkan, tillsammans med avvikelserapportering, stödjer arbetet med att nå en integrerad individfokuserad samverkan. Styrgruppen, tillsammans med projektägare och projektledare vill förändra i metodiken inför år 2020 med bas i den följeutvärdering som gjordes av Karlstad Universitet under ett år. Förslaget bygger vidare på TRIS-teamet med tillägget av en slussfunktion dit personer får komma enskilt eller tillsammans med involverade handläggare. Kompetensutveckling och processtöd i samverkansarbetet bidrar även till en kvalitetshöjning av arbetet med SAMSIP genom kopplingen till TRIS. Pröva en vidareutvecklad implementeringsbar metodik inom TRIS med fungerande modell för samverkan vilket ska kunna bli ett implementerat arbetssätt hos parterna. Myndigheterna och vården tillgodoser kvinnors och mäns behov av samordning Kvinnor och män upplever att de får det stöd de behöver genom nya metodiken Involverade handläggare från parterna/vården upplever att den nya metodiken är av värde för dem i deras arbete och att det bidrar till resurseffektivitet Rehabiliteringskoordinator på öppenvård psykiatri (ett-årig metodutveckling) Värmlands rehabiliteringskoordinatorer har uppdraget att stödja sjukskrivna anställda med sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Kvinnor och män med störst problematik och komplex ohälsa omfattas inte. Samspelet har genom olika insatser, enkäter och intervjuer identifierat att behovet av koordinering är mycket stort när andra skyddssystem inte finns, speciellt inom psykiatrin. Problematiken är identifierad av Region Värmland, Psykiatrisk öppenvård i Karlstad. Samspelet finansierar metodikutveckling i syfte att kvinnor och män i åldern år med komplex psykisk ohälsa får sina insatser koordinerade oavsett om SGI finns eller inte. I uppdraget ingår även att tydliggöra roller för en bas av samordning inom de behandlande funktionerna. Uppdraget kommer utvärderas för tänkt fortsatt implementering. Vården, tillsammans med övriga parter, tillgodoser kvinnors och mäns behov av samordning i partsgemensam samordnad plan, SAMSIP Antalet kvinnor och män som får koordinerade insatser Deltagande kvinnor och män upplever att de får det stöd de behöver Rollerna inom öppenvården gällande samordning är tydliggjorda för hållbart arbete SkaparKraft (en förrehabiliterande hälsofrämjande orientering, Kristinehamn, ett-årigt) Syfte är att gemensamt skapa en kurs för att under ordnade former få möjlighet att prova olika estetiska och hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med viss samhällsorientering. Målet är att deltagande kvinnor och män, år, efter avslutad kurs, ska uppleva välbefinnande och ökad motivation till nästa steg mot studier eller arbete. Om kurserna faller väl ut är målet att implementera upplägget som en Folkhögskolekurs.

8 8( Antal kvinnor och män som klarar av att delta i samtliga aktiviteter Deltagande kvinnor och män upplever ökat välbefinnande och sociala framsteg Deltagande kvinnor och män har närmat sig annan verksamhet, studier eller arbete 25 % av deltagarna söker sig vidare till fortsatta studier eller annan verksamhet Insikt genom tjänstedesign Finsam Värmland/dal finansierade en strukturell insats där uppdraget var att forma ett användardrivet och behovsfokuserat förhållningssätt kring samverkan mellan parterna. Insikt tar, som projekt, slut vid årsskiftet men kommer finnas kvar inom Samspelet som ett arbetssätt utifrån användarinvolvering som grundprincip. Användarinvolvering genomsyrar Samspelets finansierade insatser Alla medarbetare har gått innovationsguiden Nätverk Insikt Värmland/dal träffas minst fyra gånger per år Samspelet har utbildarkompetens i Innovationsguiden Inkluderande arbetsmarknad Hur mycket parterna än samordnar och samverkar utifrån kvinnors och mäns behov så måste det finnas arbetsgivare som är redo att ta emot personer som står längre från arbetsmarknaden. Samspelets arbetsgivarkoordinator är kuggen för att nå en inkluderande arbetsmarknad för social hållbarhet. I uppdraget ingår mycket nätverkande med främst offentliga arbetsgivare, delta i olika forum för att presentera vår målgrupp som en resurs för företaget, handha beredande opinionsarbete, anordna kompetensutveckling för arbetsgivare inom Samspelets område samt, utifrån ett jämställdhetsfokus, bistå individinsatserna gällande studiebesök och individuell matchning. Antal samarbetande företag ska öka under 2020 Antal företag för Samspelet på arbetsplatsen ska öka 2020 Arbetsgivare upplever att de får stöd från Samspelet vid prövning/praktik Samspelet ska genomföra minst två kompetensutvecklingstillfällen för arbetsgivare Arbetsgivare upplever ökad kunskap om våra målgrupper och vilka stöd som kan ges. Samverkan på riktigt Samspelet möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering och bidrar till att struktur skapas för långsiktighet i samverkansarbetet. Samverkansformer, bra metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för förbundet ska implementeras i ordinarie verksamhet.

9 9( 80 % av personalen (handläggare och vårdpersonal) och chefer på de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som Samspelet finansierar bidrar till bättre samverkan Antal SAMSIP-möten som sker vid behov av samordnad rehabilitering och innan remittering till individinsats ökar 90 % av deltagande kvinnor och män i SAMSIP-möte upplever att mötet bidragit till gemensam förståelse för gemensam plan 100 % av de satta delmålen/målen i den gemensamma planen följs upp Resultatet av strukturinriktade insatser tillvaratas in i parternas ordinarie arbete tex SAMSIP, TRIS, avvikelser, Våld i nära relationer, Genuskompassen mm. Mäts genom antal per part/insats. Alla insatsers styrgrupper ska, minst en gång per år, följa upp specifik processkartläggning med tillhörande riskanalys Insatser i Samspelet leder till ökad kunskapsutveckling hos parterna Samspelet är känt hos samverkande parter Finansiella mål för Samspelet Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. Antal nya insatser/projekt som finansieras utifrån gjord gemensam behovsinventering Finansiering av insatser ska bygga på befintlig kompetens och befintliga strukturer inom Samspelet alternativt hos parterna Vid årets slut ska Eget kapital inte överstiga tkr En buffert på 700 tkr ska finnas för oförutsedda utgifter Administrativa kostnader ska inte överstiga 15 % av de samlade kostnaderna Uppföljning och utvärdering Uppföljning med nationell koppling Samspelet har ett särskilt uppdrag att följa upp sin verksamhet och finansierade insatser. Detta görs bl.a. genom det nationella uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan) vilket mäter numerärer kring deltagande alternativt pinnstatistik. Här redovisas även budget per insats och förbundets totala budget. Varje projektledare ansvarar för sitt projekts inmatning. Kansliet bistår med kunskap och utbildning i systemet. Varje styrgrupp har att följa upp, analysera och utvärdera framtagna SUS-parametrar, uppdelade på kvinnor och män, för att därefter diskutera om ev. förändringar bör ske. Varje specifikt projekt har även andra mätvärden. Könsuppdelad statistik, från SUS, tas fram minst varje kvartal. Framtagna data analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, redovisas för styrelsen, och ligger till grund för fortsatt arbete.

10 10( Samspelet använder instrumentet Indikatorer för att kvalitetsbedöma de insatser förbundet finansierar. Deltagares stegförflyttningar mot arbete/studier samt deras upplevelser av deltagandet mäts genom mjuka värden i enkäter, efter två månaders deltagande och vid avslut. Här kan inmatade värden analyseras för kvinnor respektive män. Ett femtiotal förbund har tecknat avtal med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) om Indikatorer vilket möjliggör data på aggregerad nationell nivå. Upplevelse av bl.a. samverkan inom förbundet mäts hos chefer, medarbetar och styrelse årligen via liknande enkäter, utan könsfördelning. Även dessa data aggregeras nationellt. På Samspelets initiativ har indikatorer för upplevelse av samverkan hos remittenter utarbetats för en första test i november 2019 hos Samspelet och två andra förbund. Tanken är att enkäten finns med som eget mätinstrument i nationell mätning Under kommer Samspelet vara en del i Regeringsuppdraget om att öka upptäckten av Våld i nära relationer. Frågeformuläret ska användas i uppstart och var tredje månad. Ifyllt formulär kommer sen utvärderas av Jämställdhetsmyndigheten (JäMy). Uppföljning inom Samspelet SAMSIP- samspelets samordnade individuella plan används av parterna och inom finansierade insatser. SAMSIP-mötet är första steget innan deltagande i Stegen. Personal från Stegen är konsultativt stöd tillsammans med utsedda SAMSIP-ombud. Avvikelserapportering används när samverkan inte fungerar. Här uppmärksammas brister, via styrgrupperna, med uppföljning för lärande och kvalitetssäkring. Insatsspecifika utvärderingar finns för varje insats i syfte att specifikt följa individperspektivet för deltagande kvinnor och män. Övrigt Information och kunskapsspridning. Kommunikation Samspelet informerar om förbundet och dess verksamhet via hemsida, nyhetsbrev, facebook och andra informationskanaler. Kommunikationsplanen uppdateras årligen, nu i ny utformning. - Att öka spridningen av information genom sociala medier och på hemsida samt utveckla andra former för spridning och kunskap. - Att kommunikationsplanen är känd och efterlevs bland ledamöter, chefer och medarbetare - Att parterna deltar aktivt med att sprida information och kunskap om sitt arbete i Samspelet Omvärld, nätverk och erfarenhetsutbyte Samspelet medverkar aktivt i utbildningar och nätverk med förbund regionalt och nationellt. Syftet är att inspireras till att utveckla den egna verksamheten samt att bidra till andra förbunds utveckling, vilket skett genom t.ex SAMSIP, tjänstedesign, indikatorarbete. Samspelet är aktivt i samarbete med länsstyrelsen, i styrgrupper för regionala kommunala Socialfondsprojekt och Region Värmlands socialfondsprojekt ExperioWorkLab.

11 11( Vi deltar även i Regionens arbete med IOP (idéburet offentligt partnerskap) samt i samarbete med brukarorganisationer och ideella föreningar. - Bibehålla upparbetade nätverk för utveckling av Samspelet och för spridning av kunskap - Bibehålla samarbete med länsstyrelsen samt deltagande i styrgrupper för socialfondsprojekt - Öka samarbetet med ideella föreningar bl.a. genom Regionens IOP-avtal - Öka samarbete med länsstyrelse, involverade parter och RSS-ombud gällande Våld i nära Budget 2020 Finansiering Samspelet tillförs likvida medel från medlemmarna. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även för Arbetsförmedlingen. De fyra kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Värmland står för återstående 25 %. Statens finansiering av den finansiella samordningen fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmått och befolkningstal. Regionen och kommunerna har beslutat att matcha den maximala tilldelning som staten aviserat. Statens förslag på tilldelning uppgår till tkr. Överskott från verksamhetsår 2019 beräknas preliminärt uppgå till cirka tkr. Total budgetram för 2020 beräknas uppgå till drygt tkr. Medel år 2020 Kronor Försäkringskassa och Arbetsförmedling Landstinget i Värmland Karlstad kommun Hammarö kommun Grums kommun Kristinehamns kommun Summa intäkter Uppskattade kostnader 2020 Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av projekt eller insatser som drivs av Samspelets medlemmar med utsedd projektägare. Flera av projekten/insatserna är beslutade för flera år, vilket innebär att vissa kostnader är uppbundna årsvis. Fler strukturella insatser finansieras. Under vintern 2019/2020 kommer diskussioner ske angående rekrytering av nytt processtöd. Förbundet har stående kostnader för styrelse, kanslifunktion och kompetensutveckling samt avtalade tjänster angående olika drift- och stödfunktioner. Styrelsen har beslutat att det ska finnas en likviditetsbuffert på cirka 700 tkr.

12 12( I nedanstående tabell ses uppskattade kostnader för år Överskottet är lite större än beräknat beroende förändring i lönekostnader då processtödjaren gått till annat arbete samt att flera insatser inte riktigt kommit igång vid planerad tidpunkt. Budget 2019 och 2020 Budgetpost Beslutad Budget 2019 Prognos Budget 2019 Budget 2020 Intäkter Från parterna totalt Eget Kapital (+350) Summa intäkter (+350) Utgifter Administration Styrelse och revision Processtöd Kompetensutveckling Arbetsgivarkoordinator Våld i nära Jämställdhet Stegen Karlstad Stegen Kristinehamn Samspelet på arbetsplatsen TRIS Hammarö Grums Tjänstedesign Insikt Tjänstedesign Omställning Rehabkoordinator SkaparKraft Totala kostnader Buffert enl beslut Ej beslutat (2121) (3 406)

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad Dnr: Finsam 2016/24 Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för 2017-2018 Samordningsförbundet Stockholms stad Samordningsförbundet Stockholms stad Sid 1 (6) Inledning När lagen om finansiell

Läs mer

Verksamhetsplan Nedansiljans samordningsförbund Beslutad av styrelsen

Verksamhetsplan Nedansiljans samordningsförbund Beslutad av styrelsen Verksamhetsplan 2019 Nedansiljans samordningsförbund 222000-2329 Beslutad av styrelsen 2018-11-28 Nedansiljans samordningsförbund Verksamhetsplan för 2019 2. Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund och uppdrag

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2018 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2018 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2018 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG Antagen av förbundsstyrelsen 2017-11-24 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2 2. VISION 2 3. STRATEGI OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2018

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Verksamhetsplan och budget 2014 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Ansökan om bidrag för 2016

Ansökan om bidrag för 2016 2015-06-18 Till Göteborgs Stad SDN Askim-Frölunda-Högsbo samt SDN Västra Göteborg Ansökan om bidrag för 2016 Bakgrund Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för samordnad rehabilitering enligt lag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Verksamhetsplan 2015 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem Verksamhetsplan 2015 Budget 2015-2017 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 1 Verksamhetsplanen för 2015 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp.

Läs mer

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 0015/18 Styrelsemöte 180615 MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN 2019-2021 Inledning Mål- och inriktningsdokumentet är grunden för förbundets budget de kommande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2019-2021 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG Antagen av förbundsstyrelsen 2018-11-30 1 Innehåll Inledning... 3 Förbundets uppdrag... 3 Vision... 3 Målgrupp... 4 Mål... 4

Läs mer

Stockholm Verksamhetsplan 2.0 och budget 2017 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Stockholm Verksamhetsplan 2.0 och budget 2017 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad Verksamhetsplan 2.0 och budget 2017 med preliminär budget för 2018-2019 Samordningsförbundet Stockholms stad 1 Inledning När lagen om finansiell samordning (FinsamL 2003:1210) utformades bedömdes nära

Läs mer

Verksamhetsplan och budget år Antagen av styrelsen Kontaktuppgifter: Tel: Mobil:

Verksamhetsplan och budget år Antagen av styrelsen Kontaktuppgifter: Tel: Mobil: 2018-11-30 Verksamhetsplan och budget år 2019 Antagen av styrelsen 2018-11-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet Samspelet Arbetsmarknads-och socialförvaltningen /IFA Tel:054-540 50 44 Bankgiro

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Stegen En samordnande arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för kvinnor och män vilka, p.g.a. psykisk, fysisk o/e social ohälsa, har behov av samordning mellan minst 2 av Samspelets

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2018

Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 Beslutad av styrelsen 2017-11-24 Dnr SCÖ 43-2017 Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 3 Övergripande mål 4 Finansiella mål 4 Finansiering/Medlemsavgift 4 SCÖ:s värdegrund

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå

Samordningsförbundet Umeå Samordningsförbundet Umeå Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Umeå, Länsarbetsnämnden i Umeå Verksamhetsplan Budget 2006 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundet Umeå...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2019

Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2019 Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2019 Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem Framtagen verksamhetsplan och budget grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2018

Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 Beslutad av styrelsen 2017-xx-xx Dnr XX Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2017-09-22-1:a utkast till BILAGOR TILL VERKSAMHETSPLANEN 1. Beskrivning av verksamhet Sida 2 Samordningsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 1(9) VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2018 Innehåll: 1 Inledning 2 Övergripande mål, syfte och centrala begrepp 3 Samordningsförbundets uppgifter 4 Synsätt 5 Inriktning i samverkansarbetet 5.1 Stöd till en förbättrad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED MÅL OCH BUDGET FÖR ÅR 2017

VERKSAMHETSPLAN MED MÅL OCH BUDGET FÖR ÅR 2017 VERKSAMHETSPLAN MED MÅL OCH BUDGET FÖR ÅR 2017 Verksamhetsplanen för 2017 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp under hösten 2016. Den anger inriktningen

Läs mer

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. RAR ska stödja

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Klarälvdalens samordningsförbund - Box 93-667 22 Forshaga - www.klasam.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetens inriktning 2017... 3 3. Om samordningsförbundet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Verksamhetsplan 2014 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem Verksamhetsplan 2014 Budget 2014-2016 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 1 INNEHÅLL: SIDA 1. VERKSAMHETSPLAN 2014... 3 2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER... 3 3. VERKSAMHETENS

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida LOGGA Dnr Årsredovisning 20XX Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx Sida 1 Ordförande har ordet Sida 2 Innehållsförteckning sida 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret... 4 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019. 161110 1 (5) Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019. bildades den 1 januari 2011 och består av fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Bromölla,

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning VERKSAMHETSPLAN 212 (dnr 211:29 / 1) 1. Inledning Samordningsförbund har ett unikt uppdrag att stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera huvudmän för att komma tillbaka till arbete.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2018

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2018 Innehåll 1. Samordningsförbundet i Jämtlands län... 3 1.1. Styrelse... 3 1.2. Arbetsutskott... 3 1.3. Tjänstemän... 3 1.4. Lokala samverkansgrupper... 3 2. Förbundets värdegrund...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Om Lunds samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Lunds kommun. Samordningsförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2018

Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2018 Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2018 Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem Verksamhetsplanen för 2018 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 1(9) VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2019 Innehåll: 1 Inledning 2 Övergripande mål, syfte och centrala begrepp 3 Samordningsförbundets uppgifter 4 Synsätt 5 Inriktning i samverkansarbetet 5.1 Stöd till en förbättrad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan och budget år Antagen av styrelsen Kontaktuppgifter: Tel: Mobil:

Verksamhetsplan och budget år Antagen av styrelsen Kontaktuppgifter: Tel: Mobil: 2017-11-17 Verksamhetsplan och budget år 2018 Antagen av styrelsen 2017-11-17 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet Samspelet Arbetsmarknads-och socialförvaltningen /IFA Tel:054-540 50 44 Bankgiro

Läs mer

Vision: Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där invånare i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad

Vision: Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där invånare i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad Vision: Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där invånare i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt insatser för att

Läs mer

Handlingsplan 2018 Trisam

Handlingsplan 2018 Trisam Handlingsplan 2018 Trisam Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2018-02-02 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering i samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget 2017-2019 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2016:12/7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 med budget 2015-2017 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV SJÄLVFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2018 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2017 Innehållsförteckning 1. DEN FINANSIELLA SAMORDNINGENS UPPDRAG 2 2. SAMORDNINGFÖRBUNDETS MÅL

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Helsingborg

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Helsingborg Verksamhetsplan och budget 2018-2020 Samordningsförbundet Helsingborg!" - %& Vad är ett samordningsförbund? Ett samordningsförbund är en självständig myndighet som verkar utifrån Lagen om finansiell samordning

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND. Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete

VERKSAMHETSPLAN FÖR KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND. Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete VERKSAMHETSPLAN FÖR Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND 2018 Klarälvdalens samordningsförbund - Box 93-667 22 Forshaga - www.klasam.se Innehåll 1.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2019 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 16 NOVEMBER 2018 Innehållsförteckning 1. DEN FINANSIELLA SAMORDNINGENS UPPDRAG 2 2. SAMORDNINGFÖRBUNDETS MÅL

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen Samordningsförbundet Västra Mälardalen Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna

Läs mer

Budget 2013 med inriktning till 2015

Budget 2013 med inriktning till 2015 Budget 2013 med inriktning till 2015 Ärendet Enligt förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30:e november. I detta tjänsteutlåtande

Läs mer

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan och budget 2019 Uppdaterat 2018-09-25 Beslutad av styrelsen 2018- Dnr SCÖ Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 3 Övergripande mål 4 Finansiella mål 4 Finansiering/Medlemsavgift 4 SCÖ:s

Läs mer

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker Förslag till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA KFV Bakgrund TUNA (Träning, Utveckling Nära Arbetslivet) Eskilstuna är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Antagen av styrelsen. 1 Inriktning Samordningsförbundens grundläggande inriktning är att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar genom att samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund och uppdrag... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Behovsgrupper... 2 1.4 Uppgifter... 3 2. Organisation... 3 2.1 Styrelse... 3 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018 samt inriktning av 2019 års verksamhet

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018 samt inriktning av 2019 års verksamhet VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018 samt inriktning av 2019 års verksamhet Beslutad i förbundsstyrelsen den 13 november 2017 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer:

Läs mer

Verksamhetsplanering och budget 2012

Verksamhetsplanering och budget 2012 Verksamhetsplanering och budget 2012 Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Botkyrka Org.nr 222000-2006 Bankgiro 5020-5368 Postadress: c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, 147 85 Tumba

Läs mer

Fastställd av styrelsen den 15 december 2017

Fastställd av styrelsen den 15 december 2017 1 Fastställd av styrelsen den 15 december 2017 1 2 BAKGRUND Genom en lag (SFS 2003:1210) har möjligheter till finansiell samordning införts från och med januari 2004. Motivet för denna lagstiftning är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år 2014 2015 Budget 2013 med verksamhetsplan för år 2014 2015 Övergripande mål och målgrupper Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna

Läs mer

OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND

OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND Verksamhetsplan och Budget för Lunds samordningsförbund 2019 OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND Lunds Samordningsförbund, eller Finsam Lund, startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person.

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet Uppsala län a 2018-11-19 1 (10) Dnr 2018:28 AU 181114 Bilaga 5.1 FS 181127 Samordningsförbundet Uppsala län Verksamhetsplan och budget 2019 Inledning... 3 Bakgrund och uppdrag... 3 Finsam... 3 Samordningsförbundet

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2007 Dnr RAR06-45

Verksamhetsplan RAR 2007 Dnr RAR06-45 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning Uppdrag Samordningsförbundet uppdrag är att stödja samverkan mellan samverkansparterna. Insatser är i huvudsak stöd till enskilda men även utbildningar,

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2016

Handlingsplan Trisam 2016 Handlingsplan Trisam 2016 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-03-10 Processplan Trisam INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...4 2. MÅL...4 2.1 Övergripande

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 1 Verksamhetsplan 2011 LSG Lokala samarbetsgruppen i Lycksele Innehållsförteckning s.2 1. Inledning s.3 2. Lokala samarbetsgruppen i Lycksele s.4 3. Lokala samarbetsgruppens uppdrag s.5 4. Lokala samarbetsgruppens

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Rnr: Ärende nr: 4. Sammanträde

Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Rnr: Ärende nr: 4. Sammanträde SAMMANFATTNING Följande dokument är s delårsrapport för januari-mars 2019. Dokumentet ger en övergripande bild av hur verksamheten bedrivits, hur ekonomiska resurser har använts och med vilka resultat.

Läs mer

Roller och ansvar inom Samordningsförbundet Stockholms stad

Roller och ansvar inom Samordningsförbundet Stockholms stad Dnr: Finsam 2016/25 Roller och ansvar inom Samordningsförbundet Stockholms stad Det är viktigt att samordningsförbundets organisation och roll- och ansvarsfördelning upplevs som tydlig, enkel, kostnadseffektiv

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2019

Verksamhets- och budgetplan 2019 Verksamhets- och budgetplan 2019 Fastställd av förbundsstyrelsen 2018-11-26 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

VERKSAMHETSPLAN BUDGET VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2019-2021 Innehåll 1. Samordningsförbundet i Jämtlands län... 3 2. Förbundets värdegrund... 3 3. Vår vision... 3 4. Målgrupp... 3 5. Verksamhetsinriktningar... 3 5.1. Skapa samverkan...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2013

Verksamhets- och budgetplan 2013 Verksamhets- och budgetplan 2013 Antagen av förbundsstyrelsen 2012-11-23 2(10) Verksamhets- och budgetplan 2013 1. Verksamhet 1.1 Ändamål Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 5. Förbundets ändamål

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 med budget 2018-2020 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Ansökan om finansiering av insatser/projekt

Ansökan om finansiering av insatser/projekt 1(11) Ansökan om finansiering av insatser/projekt Fakta för ansökan Det ligger i Samspelets intresse att stödja nya idéer om hur myndighetssamverkan kan utvecklas och främjas. Samverkansinsatsen ska ligga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2007 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD

VERKSAMHETSPLAN 2007 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD VERKSAMHETSPLAN 2007 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen av samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Datum : 20070111 1 INLEDNING Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bildades den 1 mars

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

TRIS. En struktur/organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Utvecklad sedan Fullt implementerad i ordinarie verksamhet från 2014.

TRIS. En struktur/organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Utvecklad sedan Fullt implementerad i ordinarie verksamhet från 2014. TRIS En struktur/organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Utvecklad sedan 2002. Fullt implementerad i ordinarie verksamhet från 2014. Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

REBUS. Reviderad projektbeskrivning Marie Anttonen Ekelund Verkställande tjänsteman

REBUS. Reviderad projektbeskrivning Marie Anttonen Ekelund Verkställande tjänsteman REBUS Reviderad projektbeskrivning 2018-10-02 Klarälvdalens Samordningsförbund Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Europavägen 1A Forshaga Marie Anttonen Ekelund Verkställande tjänsteman Bakgrund Sedan

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING FÖR SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING FÖR SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2015-2017 FÖR SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND Verksamhetsplanen för 2015 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under planeringsdagen

Läs mer