Volvo 24O- och 26o-serien,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvo 24O- och 26o-serien,"

Transkript

1 143 Volvo 24O- och 26o-serien, Innehdll 00 Allmint 20 Motor. Turbomotor Branslesystem Fiirgasa.e A Fiirgasare K Insprutningssystem E/F AvgasrenrIlg Avgassystem Kylsystem Dieselmotor Cylinderhuvud Cylinderblock Branslesystem Kylsystem 144 J0 Elsystem Srriim liirsijrj n ingssystem t46 Staftsystem t49 Tendsystem r54 Belysningssystem 54 lnstrumentering )) ll r t Kraftiiver6ring V:ixelleda, manuell Automatvexelleda 50 Bromssystem 60 Hjulupphiingning och stlrning 70 Fj{dring och hjul 80 Kaross och inrednins t t le t88 189

2 144 Vovo 200 senen, Allmdint Efter de deliga aren i mitten pe sjuttiotalet beroende pa oljekriser. kvali tetsproble mm bdrjade trenden venda lor Volvo. Den totala Produk_ tionen av personbilar (inklusive den Hollandproducerade 343) uppgick under 1979 till fordon. Trots att billorsaljningen i de flesta lander under l980led av en ny kortvarig oljekris iikade Volvo bede sin produktion och lorsaljning. I USA, Volvos std$la marknad. lag Volvo l98l pe andra ptats bland importerade europeiska bilmarken och Aret derpa gick man upp till ldrsta plats. Produklfi losofi n var fortfarande kvalitet. slikerhet och pelitlighet. Gcnom att dessutom iiirbattra koregenska_ per, motorprestanda och utseende ville man ocksa tika kijrgladjen och giira 240 till en sportigare och tuffar bil. Kraftigare fi edrar och kriingningshiimmare gav sponigare kdregenskaper, PA motorsidan kom nyheter sasom. flera varianter pa B 2l-an.. dieselmolor 1979,. modifierad V turboversion av B 2l l98l och av B l Stijtfengarna, fram- och bakpartiet samt instrumentbradan moderniscrades. Volvo besldt att fro m 1983 ars modell andra modellbeteckningssystemet. Beteckningarna 242,244 och 245 liirsvann och i stellet inliirdes basmodellen 240. Produktionen av 264 upphdrde 1982 de den nya 760-modell n kom (produktionen av 265 fortsatte dock fram rill 1984). 240, 1981

3 Vo \,o 200.seren Skyltplaceing TIPS. Notera att produktskylten andrat utseende. Den sitter dock pa samma stalle, dvs pa hdgra hjulhuset.. Serviceskylten har bade endrat utseende och flyttats lran hiigra B-stolpen till bagageutrymmet A4

4 146 Volvo 20o-serien Motor Under aren introduceedes flera varianter av basmotorn B 21:. B23, som aren B2l med st6rre cylindervolym och iikad kompression. Den finns i utiitrande A. E och F.. B 19, som eren B2l med mindre cylinderdiameter (kom redan 1977). Den finns i utftirande A. K, E och ET.. B 17, som er en B l9 med kortare slaglengd. Den finns endast i A-utliirande (ldrgasarversion). v6-an B 27, ersattes pa 1980 ers modell av B 28, vilket i princip er en B 2? med dkad cylindervolym. De olika motoremas "kringutrustning" skiljer sig naturligtvis et. tex cylinderhuvud och brenslesystem. 823

5 Voivo 200 senen ,147

6 1'18 Volvo 200 serien TIPS. Reservdelskatalogen refererar ofta till det oktantal (bensinkvalitet) som en viss motor kraver, tex B2l A 97l98 octane. Ett sekrare siitt att faststilla motortypen ar motoms artikelnummer, tex 498XXX eller 499XXX, som iir instansat pe motorblockets venstra sida. o From l98l finns det en dekal pe B28 E/F pa det hitgra cylinderhuvudets bakkant med de tre sista siffroma i detaljnumret.

7 Volvo 200.seren, Turbomotor ir l98l kom cn turboversion a\ B2l och Arer d:irpa av B 19. De! var insprulningsutlijrundena som fdrsilgs mcd en American-Garrct turbokompressor. Motorerna kallades i lurboutldrande B2l ET (FT) respckljvc B l9 ET. B2l ET-motorn gav 155 hk DIN vid 5500 r/min vilkei ga\'240 Turbo en toppfart a.r'ca 190 km/tim. Inom Vol!o fanns sedan tidigare en stor cri'arcnhel av turboladdade motorer. Dcls hadc man i Volvos lastvagnsprogram anvant turboladdade orcselmolorer sedan dels hade den svenska polisen k6rt Iurboulrustade Volvobilar i mlnga er innan serietillverkningen biirjade l98l. Fordelen med cn turbomotor ar att dcss prestanda blirjamfijrbara med en stdrrc motor utan turbo samlidigl som den har den "lilla" motorns ftjrdelar i iriga om brensleekonomi. vikt. utrymme m m. Principen Ar alt ju mer luft som tillldrs en molor. dcsto mer bransle kan liirbrdnnas. vilket ftirbdttrar motorns prestanoa, Turbokompressorn kan liknas vid cn luftpump som pumpar in luft mcd overtnck imotorn. Den bestar av eti Iurbinhjul och ett kompressorhjul som iir fijrbundna med varandra med en axel. Avgaserna fr!n motorn drivcr turbinhjulel och diirmed iiven kom- Turbinhlul Fdrbindelseaxel Kompressorhlul

8 150 vo vo 2oo-serien pressorhjulet. Ner motorns vantal dkas se ijkar avga_ sernas mangd och hastighet. Turbin- och kompressorhiulens hastighet iikar da (upp till r/min) och en stdrre mangd lult pumpas in i motorn A21ET Turboaggregal Nar laddtrycket nett upp till ett visst verde, iippnar en tryckstyrd regulator en by-pass ventil (wastegateventil) varvid avgastrycket leds ftirbi turbinhjulet. Detta giirs liir att dka livslengden pa motorn, vexelledan och bakaxelvexeln. Om trycket ande skulle bli ldr hiigt, kenner en rryckralt a\ detta och bryter strdmmen liir pumprel?it i insprutningssystemet.

9 Volvo 2oo.seflen, Kompressoraxeltihing Tutuoag{egat I Tryckvekt

10 152 Volvo 200 serien Turboaggregatet sm6rjs och kyls av moloroljan, som leds dit via oljerijr. Fdr att oljetemperaturen inte ska bli ftir hiig krevs att bilen har oljekylare. Den sitter bredvid den ordinarie kylaren. Oliekyldre gild A: Tetmoslaten stengd Bild B: Termostalen 6ppen Vissa B2l FT har en laddluftkylare (intercooler). Nar luften komprimeras i turbon,6kar dess temperatur och dermed dven dess volym. Fdr att motorn ska kunna tillloras en se stor mengd luft (syre) som miij-

11 Volvo 200 seren, Laddlurkylare ligt, leds luft n darlor genom en laddluftkytare som sitt er framlor den ordinarie lrlaren. D:ifigenom senks insugningsluftens temperatur och dess volym mtnskar, i TIPS. Turbomotorema B 19 ET och B 2l ET/FI skiljer sig ur reservdelssynpunkt fren sugmotorerna B 19 E(F) och B2l E(F). Det geler bla kolvar, cylinderhuvud, insprutnilgssystem och avgassystem. Detta framge. tydligt i reservdelskatalogen.. Turbokompressoms turbinaxel har sk flytande lagring, dvs axeln flyter pe en oljefilm. Oljan kommer fran motoms ordinade smitisystem. Oljetillftirseln (mengden och renheten) ar avgiirande fiir turbons livslengd. Det er dafiir viktigt att anvenda olja och oljefilter av hdg kvalitet samt att byta tilreckligt ofta. Volvos filteroch olja uppfyller alla krav. Olja och filter er billiga jembrt med ett turboaggregat.. Kompletturbo finns inte som reservdel. De ingaende delarna finns diiremot. Turbon ingar iiven i Volvos Bytessystem. o B l9 A, B 2l A och B 23 A kan byggas om till turboutldrande med hjelp av en konveneringssats (geller inte motorer med automatleda). Se tillbehiirskatalogen!

12 154 Volvo 200.ser en Branslesystem Fdrgasare A I liirgasarversionen (A) tillkom en ny typ av ldrgasare - Pierburg-Dvc. Konstruktionen och funktionen :ir snarlik Zenith-Stromberg. Notera att under 1983 bytte Zenith-Stromberg namn pga iindrad egarlorhellanden till Solex-Zenith.) Piefuurg-Dvc-rdrgaserc > Fdrgasarc K B lg-motorn lorsegs med en tveports fallliirgasare av market Solex-Cisac. Motorn kallas i detta utliirande lor B 19 K. Nar bilen kiirs med leg belastning, iir endast den ena porten iippen. nar belastningen okar, dppnas den andra porten. Detta ger goda lagvarvsegenskaper samt leg brensleftirbrukning. solex-ci'ac-liiryasarc Y

13 Volvo 200 serien Luftfiltret tlyttades pa l9?9 Ars modell fran ftjrgasaren till motorrummets framkant. dvs pa samma stiille som hos jnsprutningsmotorn, lnsprutningssystem El F Samma system som beskrevs i avsnittet dvs Continous Injection - CI - anvlindes p, E-mo- IOrCrna. En nytyp av insprutningssystem introducerades pa de senare F-motorerna. Det kallas LH-Jetronic (LH-J ET). Avgasrcning Ytterligare ett system. Pulsair. inliirdes liir att minska mangden skadliga bestendsdelar i avgascrna. Avgaserna lren motorn inneheller bl a koloxid och kolvalen. Om "frisk" luft (syre) tillldrs avgaserna ner de er mycket heta. kommer koloxiden och kolvetenalt delvis fiirbrannas. Avgaserna blir di renare. Den friska luften tilllors via tva backven!il r av Pulsair-systemet. nar det rader undertryck i avgassystemet. Nar det?ir iivertr_vck stanger backventilerna. systemet

14 156 Vovo 200-seren, Avgassystem Bilens avgassystem har huvudsakligen tre uppgifter:. Fiira liirbrenningsgaserna fren motorn och utanlor karossen,. dempa ljudet frln avgasernas tryckvegor saml. rena avgaserna innan de n6r ut i Iuflen. Fijr att ldrlenga livslengden er Volvos avgassyst m aluminiserade. TIPS Vid val av avgassystem behiivs ftiljande uppgifter,. motortyp). motoms produktionsnummer,. typ av vagn (t ex 240 eller 245),. om vag!9n?ir fiirhngd eller inte samt. om mellanr6ret gar iiver eller unde. bakaxeln. I bvrigt ldlj katalogens anvisningar. Se even produktkatalog "Avgassystem". Kylsystem Systemet er detsamma som beskrivs i avsnittet 240 t Dieselmotor Efterfragan pa dieselbilar hade under mitten pe-_ 70-talet iikat dramatiskt, framldr allt i Europa. Aven pa den viktiga UsA-marknaden sig man tendenser till dieselns genombrott, sa tex gick 1978 ars Cadillac Seville att fa med V8 dieselmotor.

15 Volvo 200 serien Volvo infijrde {iir lorsta gengen dies lmotor i s;tt personbilsprogram pa 1979 ers modell. Volvo hade till en biirjan tankt sig att sjelva utveckla en dieselmotor, men man insag snart att det skulle kosta alltiiir mycket. Volkswagen, som redan utvecklat fyr- och femcylindriga dieslar lor VW och Audi. blev derlor samarbetspartner. Gemensamt utvecklades v?irldens liirsta dicselsexa lor personbilsbruk. Motorn kallas D24 och effekten uppgar till 82 hk vid 4800 r/min. vilkel ger en acc leration som iir nara nogjemliirbar med bensindrivna bilars. En femc_vlindrig dieselmotor. D20 finns ockse. Den er konstruktionsmessigt lik D24-an, men framst avsedd lijr vissa marknader med speciella skattegranser. dvs diir fordonsskatten baseras pa motorns cylindervolym. (Vad som sags i detta avsnitt geller avcn ldr D20 om inget annat sligs.) Dieselmolom er en fyrtaktsmotor med samma arbetsliirlopp som bensinmotorn. Skillnaden ligger i att man i stillet fijr att anvenda sig av tandstift lor att ant?inda brensleluftblandningen, komprimerar luften myckct kraftigl. Kompressionsfijrhallandet pe D24-an er 23: l. vilket kanjemloras med tex B23-ans 8.5:1.

16 158 Vo vo 200.ser en, Den kraftiga komprcssionen innebar att luftens temperatur stiger till ca 800 grader. Briinsle sprutas,la in. varvid brlinsleluftblandningen sjiilvant:inds. D2,1-an har indirekt insprutning. dvs branslet sprutas in i en virvelkammare. som sitter icylinderhuvudet. Under kompressionsslaget pressas luften in ivirvelkamrarna och setts i kraftig rolation. Branslet sprlrtas in strax fijrc ii\ rc dtidpunkt och blandas effektivr med den virvlande luften. Blandningen antends och liirbriinningen slartar i virvelkammaren och fons?itler ned i cylindern. Fiirdelen med \irvelkammare framfiir direktinsprutning ar att man lar en -'mjukare" tr,vckstegring vid lorbrzinningen vilket avsevdri minskar det typiska dieselknacket. Fiir att underletta kallstart har motorn elt gliidstift i varje cylinder som lorvarmer luften i virvelkammaren. S)_stcmct ar jnkopplat 6ver sta lasct och inkopplingstiden styrs a! k)_lva!tnels temperatur, I instrumenlcringcn ilnns en kontrollampa som r:inds nar systemet ar inkopplat och sliicks ner det er dags att starta. Dcssutom finns en automatiskallstarianordnrng. Komprcssionstakt Afuetstakt

17 Volvo 200 serien Cylinderhuvud D24 haret! cylindcrhu\ud av lelrmetall med en itverliggandc kamaxcl. som drivs fren vevaxcln av en kuggaem, Samma rcm driver ocksa vattenpumpen. som aven tlenstgcir som spinnrulle ldr remmen. Kamaxeln dri!cr rnsprutnrngspumpen vta cn kuggrem. som silter baktill pa motorn. Ove.liggande kamaxel irt /, Ventil och kamaxel V i-ptt ventitttn'"t"t Kamaxeln iir lagrad i f,vra lager. som ir bearbetade direkt i cvlinderhu!udct. Vcntilnlekanismcn dr av samma t)p som pa B 21. dvs kamaxeln prverkar ventilerna via cn ventiltrickarc. Ventilspclel justeras med iusterbrickor. Vcntilerna har dubbla vcntilljedrar.

18 160 Vo!o 200 seren DA undcrtryclet i insugningsr6ret pa cn dieselmotol iir liigre en pd cn bensinmotor. behiirs en \akuunrpump ftjr a!t skapa elt undertlrck ldr b.o sservon. Pumpen sil{er Pli c!- linderhu\udet och drivs a\' kamaxeln via en kol\'. drvnrng TIPS. PA motorblockets venstta sida. under vakuumpumpen. ster typbeteckning, artikelnummer och motornummer- Reservdclskatalogen refererar ofta tilt dessa uppgifter.. Packningen till cylinderhuvudel finns i ire olika tjocklekar. De ar merkta medjack fiir atl underlatta identifiering. Ner man ska byta packning ska man v?ita packning med samma tjocklek som tidigare. Om man gion ingrepp I motom. t ex b!tt kolvar. vevstakar. lager. meste man meta kolvhiijden och valja packning darefter. :I_:: -:1: ::l Md*ning uncter vakuumpumqen Packningen till cylindefiuvudet finns i le tjocklekar -A-ll--Eil HslEil Ob.t.iDet ;ir viktigl att man viiljer ratl tjocklek. annars kan kolven sld i cylinderhuvudet eller tomgangen bli oj?imn.

19 Vo vo 200.seren, Obs.l Aldre mororcr (ENG-41875) har skruvdimension M t t pa q'linderhltvudskruvarna och pinnskruvar f iit ventilkapan utan flens- N_vare motorer (ENG 41876) har M l2 c,vlinderhuvudskruvar och pinnskruvar med fl ens. Se reservdelskatalogen! Obscrvcralt M I l-skruvarna kan itcranvandas men atl brickorn a1l- /irl ska bytas. M l2-skruvarna fer daremol inte atcra Liindasl. Till c_vlinderhuvudet finns bede cn komplctt packningssats och en sals fbr enbart ven!ilkapan eller insugnings- och grenrdren. Observer att cylinderhuvudspackn;ngen inl(, ingar ipackningssatscn.. Kamaxelns lagerciverfall och cylinderhuvudet lir sambearbetade vid!illverkningen och fer derlor inte b_vtas individuellt. De saljs saledes inte som reservdelar, r Rekommendera b,vte av kuggremmen iijr kamaxcldrivningen var kn1.. Justerbrickorna lor ventilspelet finns itjocklekar fren 3.00mm till,1.25 mm. De vanligaste fiirekommande brickorna finns iiven i enjustcrbricksats - sc rcservdelskatalogcnl. C]linderhuvudct till D24-an inger Ir?k, i Volvos bvtessvstem. / aa5-1* EC] \8,, Skruva I til I cylin dehuvu d Muner FiadeDticla Lagen6verlall

20 162 Vovo 2oo.serien Cylindetulock D 24-an har ett giutjarnsblock der c!- linderloppen iir borrade direkt i blockct. vevaxeln er lagrad i sju ramlager (D20 har sex) och det larde lagret fungerar som axiallager. Smiirjs-vslemet er av konventionell r_vp. dvs Irycksmiirjning av alla glidlager och stlinksmdrjning av kolvar och kol\lappar. Sm,&isystem Oljepumpens funktion och placering skiljer sig dock fran vad som tidigare beskrivits, tex ib2l-avsnittet. Pe o 24 sittet oliepumpen l6mti pe cylinateftlocket

21 Volvo 2oGserien, 197H4 l0ll Pumpen drivs direkt av vevaxeln, Den er av kugshjulstyp med en inbyggd reducerventil, som iippnar ner olj trycket ner upp till ett visst verde. Pnpq, driy' at Yevatcttr

22 164 Volvo 200 serien. T TIPS. N:ir man tillverkar blocket och finbearbetar cylinderloppen matchas cylindcrloppets diameter mot kolvens diameter. Derldr finns kolvarna i tva slandarddimensioner mm och 76.50mm. En kod lor cylinderloppets diameter finns instansad i motorblocket (bakom ftistct liir insprutningspumpen). 651 = cylinderdiameter mm (anviind kolv mm) 652 = cylinderdiameter 76.52mm (anviind kotv mm) 653 : cylinderdiameter mm (anvand kolv mm) Kolvens diamctcr finns instansad i kolvtoppen. Vid renovering kan c-vlinderloppen borras upp till ijverdimension (os). Kolvar finns darlor i dverdimensionerna och I mm.. Kolvringar. vevlager och lamlager finns bade i slandard- och iiverdimensioner. Se reservdelskatalogen! Observera att flenslagret inte ingir i ramlagersatsen. utan ligger i en separal sats.. Vid motorrenovering, rckommendera den kompletta packningssatsen diir alla packningar och t:itningar liir motorblocket inger.. Vid behov av en stor motorrenovering. rekommendera gerna Volvos Bytesmotor i stellet.

23 Volvo 2o0-serien, Rekommenderalltid Volvos motorolja. Observera att en speciell motorolja ska anvendas i dieselmotorer - se tillbehijrskatalogen. Till D20-an ger det et 6liter ocb till D24-an T liter lor ett oljebyte inkl filter. Bytesintervallerna star i bilens instruktionsbok. r En servicesats finns for D24-an med oljefilter, packning Iiir oljepluggen, branslefilter, luftfilter och ventilkapspackning.. Ett och samma oljefilter anvends till i ston sett alla Volvo-motorer. Observem dock att ett speciellt oljefilter anvends t ill dieselmotorerna. Se reservdelskatalogen eller produktkatalogenl Uarna Jdr pin(ilter - se SPP! Brens,esystem Branslesystem t pa cn dieselmotor skiljer sig till rall stor del fran bensinmotorns. Motorns effekt och \.rrr tdl \t!r\ a! Jcn mangd branrle \om\f\rulas in. Mengden regleras genom att insprutningstiden varieras fran nagon till nigra tusendels sekundcr. Insprutniugspumpen suger brensle fran tanken via brenslerenaren. Pumpen hiijer derefter brensletrycket och lijrdelar br:inslet i raft mangd och vid ratt tidpunkt lill respektive insprutare. Insprutarna sprvlat onder.hijglryck in finlijrdelat bensle i virvelkamrarna. Overskottsbrensle leds genom cn relurledning tillbaka till tanken.

24 166 Volvo 200 ser en nsprutare. Flnl6rde ar brans et Belu., h6lskruv med slrypning Skrlven ar mark OUT t _ - I ru Sugrerur SLrger bdnsle tran tanken Hdier branslelryckel, f ordelar bftinsel irat mangd och vd raft lrdpunkl lll respektive Inbyggd vattenavsk ljarc med avlappn ngsskruv Brenslesystemet G10ds1n

25 Volvo 200 serien Brlinslercnaren inneh ler filter samt en!allenavskiljare. Filterpapperel :ir behandlat sa atr evenruellr vatten i branslet avsatter sig i droppform. Vattendroppama nnner ned och samlas derefter i vatlenavskiljaren. PA filtrets undersida finns cn avtappningskran, Btenslerenarc o'ringar t I A Avlappningskran tdr ev vatten. En draneringsslang kan rafl ans utas. Insprulningspumpen drivs av en kuggrem fren kamaxelns bakende. Pe den ingaende pumpaxeln si[er matarpumpen som suger brenslei fran lanken och fvl- Ier Insprulningrpumpen med bren.le. Pumpen driver sedan en fiirdelarkolv som. ner den rotemr. htijer trycket och fiirdelar brenslet till insprutarna. En centrilugalregulatoreglerar mengdcn brensle och en insprutningsomstellare tiden under vilken insprutningen ska ske. Vid pumpens utlopp sitter tryckventiler. som bevarar trycket i tryckledningarna mellan insprutningstillf:illena. Den elektiskt kontrollerade branslevcntilcn bryier br?insleflddet nar staftnyckeln slas ifran. varvld motorn slannar, Pumpen har en kallstartanordning som und rl:ittar kallsiafl.

26 168 Vo vo 2o0'serien Insprutningspump romsa'rg (r'isvaru) ag tomg:ng Halskruv med stryp.rng. lnsprutningspumpen i genomskiiming V + Betur halskruv m d slrypning (marklout) Trycl.reglei nrng) El Sugretur I lvatanryck

27 Volvo 200 serien Fran pumpen leds brenslet till insprularna via lryckletlningar ^v slel. Dessa :ir alltid Iika lenga l'iir att insprulningsmangden ska bu ljka ftjr alla cylindrar. lnsprutarna lir monterade i cylindcrhuvud t. Mellan in\prularcn och cllinderhuvudel \jtter en vermeskbld som dels ska skydda insprutaren frin de hdga temp raturerna, dels fungera som tatning. Insprutaren bestar av ftjljande delar. lnsprulafe I nspruta ren s 6ppn ingsl ryck j usteras med j ustermellanliiggen 0usterbricka). gc'- 3_ e- l. f- tt:zj It- IE I-_ Tah ngs ng Nal

28 170 Volvo 20o-serien, TIPS o Filtret ibranslerenaren ska b)'tas var km och kontrolleras var km - se servicehandboken Avd l(17) Volvo underhellsservice. Om det inte byts regelbundet eller om ett undermlligt filter anvends. kommer detta med all sakerhet att leda lill driflsttirningar i branslesyslemet med dym reparationer som liiljd. tlarna kundenfdr aft anfinda pirut-.filtcr!. Eftersom det krevs stora kunskape. och en mengd specialulrustning fiiir alt reparera och justera en insprutningspump. lagerlor Volvo dessa endast som reservdel eller genom Volvos Bytessystem. En del "kringutrustning" finns dock - se rcscrvdelskatalogen o Rekomm ndera byte av insprutningspumpens kuggrem var km.. Komponenterna i dieselmotorns brlinslesystem arbetar med ytt rst sma toleranser. Det giir att de er mycket kansliga fot fororeningar. Det ar alltsa av std$ta vikt att reservdelarna hanteras se att de skyddas lren damm m m. Skyddshattarna far a/rlrg avlagsnas.. Justermellanleggen till insprutarna lagerlbrs i tjocklekar lien l.00mm upp till 1,95 mm.. Nar en ny eller reparerad insprutare monteras. ska a1ltid nya varmeskiildar monteras.. Luftfiltret ska bytas niir det ar igensatt - annars dkar briinslelorbrukningen. Kylsystem K,vls,vslemet pa D 24-an skiljer sig i stort inte fren det som bcskri\s i 14o-avsniltel. dvs dct beslir av kllare. k)lflak!. cxpansionstank. vatlcnpumpoch tcrmoslal.

29 Vo vo 200 ser en Kylsyste''et En skillrrad iir dock att k)1!ri!\ke pumpcn (\altcnpunrncn) pa dicsclmotorn iir montefad i c) lindcfbloc, kels fra'nkant och dri\s a\ sarlmir kuggrcn sorr kanrarcln. Itr rostetcn sittcf r dan undre k\1, slangrns utloppsfdr. l-likten s illc I pli cn axcl. \om lr las rad idcn kon$l som haller gcnerr- IOrn.

30 172 Volvo 200 senen H#,Uq Anti-fr?e4 *t$ff,t' 6$ffi;'td TIPS. Kvlare finns i tve utloranden, en standard och en trop;kkylare med stiirre kapacitet lor varma lander' Kylarna ingar i volvos Bytessystem. o Pa de bilar som har eller iir lorberedda ftir luftkondlrioneflnq behdts rlorre kyltapacilel De har darlor en mindrelcmsl i' a.om gef hiigre ha.l ighel pa fliikten och pa senare modeller even en flakt med sex vingar mot tidigare fem. Om bilcn ocksa har servostyming drivs lleklen och se opumden av en separat rem, medan generatom drivs av dubbla rcmmar. S reservdels- cller produktkatalogenl Vama.liir piralremmu - se SPP1. \ id lorsiiljning av! a\tenpump. tllim inl, L)-ttnqin. Vid ingrepp i kylsystemet. kom iheg att rekommcndera Volvos kylarviitska. Se tiltbehiirskatalogen o Fclaktis kvlatvatska kan liirstdra gummit5tningar och ge lii&age. Typ C (grijn) ska anvandas - artikelnummcr ll8l023-g (ll). w

31 Vo vo 200 ser en B.l Elsystem St16mf drsiiriningssystem I srorl skiljcr \ig intc \r'.lcrnclran vad son beskfirs ia\.snitlct 1,1G lian\ell dct alt gencralorer ned hijgre kapacitel rillkommir: 70.,\. 80A. 90A och 100^. P:l vissa gcnetalorrnodcller haf kolhillafen och laddningsregulato.n b)ggts lhop tillen cnhet som \rtlef pa generalorns hakgavel. Kolhillarc och rcgulatot '4,g* r 1 TIPS Eftersom cn mengd olika typera\ generatorer monterats i 240/260 anvands lillverkarens artikelnummcr. tex BOSCH cllcr SEV MARCHAL som refetensnummer. Del llnns instansat an- Ilngen r gencratorhuset eller icent-.um pe bakgaveln. d Mihkning BOSCH

32 174 Volvo 2oo'serien Startsystem Systemet:ir uppbyggt pe samma s:it1 som beskrivs i avsnittet TIPS Pe fyrcylindriga motorer kan antingen Bosch eller Hitachi startmotor fldtekomma. Bosch Hitachi Till dieselmotorn anvends en starkate Bosch_startmotor, I reservdelskatalogen anvands tillverkarens artikel_ nummer som referens. Bosch

33 Volvo 200-serlen Tandsystem lva t_vpcr ar liindsystem liirckomncf. n1cd brvlarspetsar och br\tarldsl tinds!stem. TIPS Det sakraste s:ittet att identifiera typen av liirdelare er genom tillve.karens artikelnummer. Det anv:inds even som referens i reservdelskatalosen. Tve fabrikat forekommer, Bosch och Chrysler (endasr USA).

34 176 Vo vo 2oo-serien, Rektangular ltom 1(n1 Belysningssystem Tva nya typer av stralkastarc tillkom: en kvadratisk (from 1979) och en rektangular (from inte USA). Den kombinerade blink- och varselljuslyktan framtill lindrad s och blev nagol stijrr fro m 1981 (inte USA). Fran 1984 sitterdet evenen liten blinklykta vid framskarmens bakkant. Pe vagnartill Italien sitter en lilen blinklykta framrill. alinklykta tan 1984 Sex linser Ner Sedanmodellens bakparti giordes om 1979, kom en ny typ av baklykta som var svengd runt hdrnet Det innebar att bakljus och blinkefi blev synliga aven fran sidan. Baklyktan litrekommer i tva varianter. en lengre med sex liggande linser och en kortare med fyra liggande och en sdende lins.

35 Volvo 200,serien Aven kombimodellen (5-dcirrars) fick en ny t1p av baklykta fran l98l som var svengd runt hdrnet. Baklvktorna finns med eller utan dimbakljus, som er ctt extra starkt bakljus att anvandas vid dimma eller legn. En ny konstruktion av strelkastartorkare inlijrdcs. I \liilleldrrn cenrrol motoroch!aj(rj!ning. monlcrades en motor vid varje stralkastare med torkararmen monlerad dirckt pe ax ln. Sftelkastafto*arc TIPS. De rektanguhra strelkastarna som kom pe l98l ars mod ll har utbytbart glas, till skillnad fren de iivnga,. Den mindre baklyktan finns av tve fabrikat, Bosch och Hella. Den stiirre endast Cibie. Det stiirre baklyktglasets backljusglas ar individuellt utbytbart. Se gula.eservdelsinformationen!

36 '178 Volvo 200 serlen, Instrumentering l98l ers modell fick en ny instrumentbrada. Den har, i likhet med den tidigare, ett kombinationslnstrument med hastighetsmetare, tempmetare, branslemetare samt antingen klocka eller varvraknare. Bredvid inslrumentet finns plats lor inmontering dv extrainstrument. Bilar med dieselmotor har pa vissa marknader en plomberad kilometerraknare, som drivs mekaniskt av hastighetsmetarens vajer.

37 Volvo 200 sefien, TIPS. Tve fabrikat av kombinationsinstrument Iiirekommer even i det nya ullorandet. Man identifierar dem genom att ta mattet mellan nelens centrum och underkanten pe rulan lor trippmetaren. An 1 (VDO) = t7 nn Alt 2 (YAZAKI) = mm 0o,rrlt *." ---',,n to.' 'lb :\\K t0.' Cr\'.la *-"fi-\. Extrainstrument - se tillbehtirskatalogen!

38 180 Vo vo 2oo'serien Kraftiivertdring Koppling och kopplingsmanij\ rering skiljer sig intc '1J mn\ ir I fren \ ad.om be.l ri\ rt. i I idiga re a\.nilt. ViixellAda, manuell M 45- och M 46-viixelladorna fran 1979 och framet kenns Iattast igen pe spakstall t som lir uppbyggt av ett reklangulert rijr. Pe lidigate modeller var dct tre runda 16r. Mltli

39 Volvo 2oo-serien, M 46 mea! elektfisk dventxel FrAn 1986 infiirdes:iven en femvaxlad leda - M47. I utb],ggnaden l:ingst bak sirtcr den femte tdxeln. Alla M 4TlAdorna har hus av aluminium. M47 med mekanisk iivervdxel

40 182 Volvo 200 senen, TIPS. Ett nytt kopplingsfabrikal ti'lkom - Verto-valeo. Serviceskylten lir da m?irkt med "3".. Vid byte av urtrampningslager mlste det tidigare momerade lagrets hdjd besdmmas. Tva mett (A) liirekommer, 36.5 mm och 43 mm. It nnmqningsl agee meft (A) Vid byte av komplett koppling, kopplingssats. spelar detta dock ingen roll. o I nrare re.clvdel:kataloger har fiirkorlningen ''vxl 'TRANS M 4RKT b\ rts ut mot M {RKED ' Vdxelladans artikelnummer ster pe markpleten..cor,!.. flasauenlranement..., ' SDdno noo ,-... 'Anneau e astrque,.,,,,,,,,,,,,... Retarnin! fl n! ctrc1rp J4X 1.50 ALTTB. Retarnin0 in ctrcip... 34X 1.75 ALTTR.En0a!rn0 slee!.,...,...,,... ' Manchon accou!l men1,,.,.,.gear I s1...,...-..,,....pinon 1 er..,.,...,,,,.,,...,,,,,,, TRANS MANXED 120E !838? 'Ge& Pr0non 1 er... TRANS MAnKEo 1208.{ REPL 1 PCS 'Thrusl vrasher,..,,,,.,,,,,,,,,,.,,. Rond lle bube... TR {S }itartgd Rondelle Tnars MAR Go 't sfmo.., n ssorl TRANS MARKED 120E361, 'Sle v! manchon TMilS MAnKE , all beann9..., Roulernenl billes Synckonino hub....moyeu _'re,,...,,...,,.,,,,,,,,,,,,. synchrorn sh,,,,,,,.,, ehsliqu...,... J 2

41 Volvo 200-serien, Aven iivervexeln har en merkplat, som rcservdelskatalogen refererar till. Pe den ster tillverkarens anikelnummer och liipande tillverkningsnummer, tex LAYCOCK 28 l t{q, Me*ning dvedexet Automatvaxellada Tve nya fyrvexlade automatledor inldrdes fro m 1981, AW 70 och AW 71. Tekniskt sert skiljer de sig inte se myckct fran de tidigare trcvexlade ledorna BW 55 och AW 55. I prjncip er den ferde v;ixeln placerad liamfiiir en trevexlad leda. Skillnaden mellan AW 70 och 7l :ir att AW 7l ar avsedd lor ctt hdgre vridmoment.

42 184 Volvo 2oo-serien, 197H4 TIPS. Efte6om en automatlada maste vara anpassad till motorns karakterislik finns ett ston anlal varianter pe grundmodellerna. Ledans merkplat anv?inds som identilikation.. Kardanaxeln iir av samma konstruktion som beskrivits i tidigare avsnitt.. Bakaxeln er even den av samma konstruktion som beskrivits i tidigare avsnitt. Ti v d<arcns dslaljnummor ( ' MAFKr 01 ar-) (t ex ff 4952)

43 Volvo 200 serien, Tillvefta ns d laljnonmer Obs! Fr o m 1983 ang.s volvos anik lnumm r i rulan ( x nr82-hf80016) 82HF80016 ll L- l- ]lllv finingsnumm r. Bdiaf med 1 vade manad Varelbdslyp la=awss, C=AW70, F=Aw71 ) Illv ft ningsma.ad (A=Jan. B=Feb...-M=Dec. Obsl 'I' anva.ds irne) (.ndas sisla sifiran i lidiga prcdlldionsmodellsr)

Reglemente för MNBF vet.

Reglemente för MNBF vet. Reglemente för MNBF vet. Dessa regler gäller t.o.m. 31/12 2015. Om missbruk skulle förekomma, det skulle visa sig att någon bil gynnas eller missgynnas, eller att något är uppenbart helt fel har MNBF rätt

Läs mer

Diesel Tuning Module Teknisk Guide

Diesel Tuning Module Teknisk Guide Diesel Tuning Module Teknisk Guide HUR FUNGERAR DET? För att förklara hur DTM fungerar måste man veta hur en dieselmotor fungerar. Den stora skillnaden mellan en diesel- och en bensinmotor är hur blandningen

Läs mer

SER VICE- MEDDELANDE

SER VICE- MEDDELANDE CITROEN SEA VICEA VDELN!NGEN SER VICE MEDDELANDE CX REF CXO 14 CX25tETURBO2 med rib I V 4/87 KATALYSATOR DA T 19870508 Besknvrung selceanvsnrngar (All) GRUPP CX 25 IE TURBO 2 med katalysator introduceras

Läs mer

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally.

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. 1 Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. Bakgrund: Sedan senare hälften av 2000-talet har det gradvis blivit en förändring av användandet av Volvo 240 inom rally. Tidigare från slutet av 1970-talet

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION TILL VOLVO-ÄGARE OM NYA VOLVO '81.

FÖRHANDSINFORMATION TILL VOLVO-ÄGARE OM NYA VOLVO '81. FÖRHANDSINFORMATION TILL VOLVO-ÄGARE OM NYA VOLVO '81. VOL-V-O får snart premiär hos landets alla Volvohandlare. Se efter i din lokala tidning för exakt tid och dag. Då är du hjärtligt välkommen in för

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

FAQ - BMW Cup klass Standard

FAQ - BMW Cup klass Standard FAQ - BMW Cup klass Standard 1.2 Tillåtna modeller Fråga: Det står Bilens övriga delar ska också överensstämma med vald BMW-modell, innebär detta att man kan använda delar och motorer inom kaross-koden,

Läs mer

SERVICE- MEDDELI4NDE

SERVICE- MEDDELI4NDE CITROEN SERVICEA VOELNINGEN SERVICE- MEDDELI4NDE REF cx o 17 CX 2S DIESEL TURBO 2 N 5/87 DAT 1987 1117 (' Ny version Thknika data GRUPP Fr.o.rn. mars 1987, är CX DIESEL TURBO försedd med Iaddluftkylare

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

BRF Ann & Storavan. Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll. Tid: 201 l-04-06 kl. 19.00 Plats: Dellensvagen 30

BRF Ann & Storavan. Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll. Tid: 201 l-04-06 kl. 19.00 Plats: Dellensvagen 30 BRF Ann & Storavan Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll Tid: 201 l-04-06 kl. 19.00 Plats: Dellensvagen 30 $ I Stimmans iippnande Asa Kullvik fltrklarade st:irnnan iippnad och presenterade strelsen.

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Verkstadshandbok. Inlopps-, avgas-, kylsystem. 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien 2(0)

Verkstadshandbok. Inlopps-, avgas-, kylsystem. 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien 2(0) Verkstadshandbok Inlopps-, avgas-, kylsystem B 2(0) 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien Grupp 25 Inlopps- och avgassystem Grupp 26 Kylsystem Marinmotorer MD31A TMD31B, D, L-A TAMD31B, D, S.O.L.A.S, L-A,

Läs mer

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC.

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC. Klassningssystem Behovet av att kunna klassificera prestandan hos motoroljor har funnits länge. I dag är det kanske viktigare än någonsin med tanke på den accelererande takt med vilken nya krav på lägre

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump. MD5 for Dummies. Volvo Penta MD5 110S drev. Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009

Skötsel och handhavande av dieselklump. MD5 for Dummies. Volvo Penta MD5 110S drev. Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009 Skötsel och handhavande av dieselklump MD5 for Dummies Volvo Penta MD5 110S drev Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A. med modern 70 Ampere generator,

Läs mer

Totala lösningar inom industriapplikationer. Applikations rapport. Turbinuppgradering. Juni 2008

Totala lösningar inom industriapplikationer. Applikations rapport. Turbinuppgradering. Juni 2008 Totala lösningar inom industriapplikationer Applikations rapport Turbinuppgradering Applikation Industri: Värmeverk Utrustning: Data: Kund: Ett maskintåg bestående av två likströms elmotorer, en vattenpump

Läs mer

Audi som miljöbil. Faktum, frågor och svar. Audi Sverige, miljöpolicy:

Audi som miljöbil. Faktum, frågor och svar. Audi Sverige, miljöpolicy: MAJ 2007 BRO 190 600 STENSTÖM RED CELL Audi Sverige, miljöpolicy: Vårt arbete ska kännetecknas av förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och vi ska uppfylla de krav lagstiftningen och våra kunder

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning

Servicehandbok. Felsökning Servicehandbok Felsökning Felsökning B + c.'h... Anslutning av kontrollampor Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~ laft1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. Anslut: 1. Grän ledning

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

elektriska bränslepumpar

elektriska bränslepumpar Sida 1/8 elektriska bränslepumpar Produktöversikt för allmän användning PrODuCT INFORMATION Fordon/användning Produkt PIerburg nr. se katalog/tecdoc-cd Elektriska bränslepumpar (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Läs mer

RENGORING AV BRANSLESYSTEM

RENGORING AV BRANSLESYSTEM bensinmotorer RENGORNG AV BRANSLESYSTEM SPRUT[ ;;NGSRENGORNG FOR - BENSNMOTORER. CLEANER PET= +i 1hgAe1 UG numponenter vattenlöslig och uppfyller EU:s Rengör kraftigt förgasare, enkla och flerinsprutningssystem,

Läs mer

1 Pris Inkl moms 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185

1 Pris Inkl moms 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185 1 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185 10-10360 Strålkastarglas 525 10-10378 Strålkastarglas 525 10-11434 Strålkastarsats

Läs mer

SERVICE. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

SERVICE. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente Tekniskt reglemente SSK Formula Basic 2013 2012-10-31 Utgåva 1 2 (7) TEKNISKT REGLEMENTE 2013 Formula Basic 1 Ändringshistorik Nr Beskrivning Datum Utgåva 0 Första utgåvan Ljudbegränsning: 95 db LAF max

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Tekniska bestämmelser för Formel Ve (Formel Ve Bilar 1300, dubbelförgasare)

Tekniska bestämmelser för Formel Ve (Formel Ve Bilar 1300, dubbelförgasare) Tekniska bestämmelser för Formel Ve (Formel Ve Bilar 1300, dubbelförgasare) 1 FV. 1. Inledning: Detta appendix skall helt ses som en avskrivning och förtydligande av 1973 82 års reglemente Formel Ve-bilar

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Skriv ut sida Modell: Saab 9-3 SportCombi 2.0t BioPower 200 hk SEK 291 800 Exteriör & Interiör: Jet Black SEK 6 900 Läder/textilklädsel "Sport", Black Lättmetallfälg

Läs mer

REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01

REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01 REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01 Timersättning 550:- Hanteringskostnad 50:- Bilersättning 50 km = 1 tim restid). Endast fall där maskin ej går att transportera till verkstaden godkännes. Vid restid överskridande

Läs mer

Allt du behöver veta om SERVICE

Allt du behöver veta om SERVICE Allt du behöver veta om ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

R E P O R T A G E. Vilken motortyp vill du helst köpa om 3 5 år? (511 läsare har röstat på vår hemsida www.automotorsport.se.

R E P O R T A G E. Vilken motortyp vill du helst köpa om 3 5 år? (511 läsare har röstat på vår hemsida www.automotorsport.se. R E P O R T A G E FRAMTIDS DIESELN Scanias miljömotor. En snål dieselmotor som går på etanolbränsle? Låter som en dröm, men omöjligt. Men det är en sanndröm Scania har byggt sådana här etanoldieselmotorer

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av inkörd motor. Björn Lindbäck Michael Ek. Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik

EXAMENSARBETE. Analys av inkörd motor. Björn Lindbäck Michael Ek. Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik EXAMENSARBETE Analys av inkörd motor Björn Lindbäck Michael Ek Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik EXAMENSARBETE ANALYS AV

Läs mer

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Nyheter Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Motoroljan är lika viktig för din bil som blodet i din kropp. Felaktiga oljebyten kan förstöra din motor och led dyra reparationer. I den

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

ds produkterværksted PRODUKTER

ds produkterværksted PRODUKTER ds produkterværksted PRODUKTER CITROËN BRÄNSLETILLSATS BENZIN INJECTION CLEANER Ny, koncentrerad insprutningsrengöring som framställts speciellt för rengöring av insprutningssystem och dysor i alla Citroëns

Läs mer

Greensmaster TriFlex-serien

Greensmaster TriFlex-serien Greensmaster Tillbehör -serien Greensmaster -serien Greensmaster -serien är den första åkgräsklipparen som klipper med samma precision som en gåmodell. Men det är inte allt. har utvecklats för bästa möjliga

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95.

Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95. Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95. Dosorna för diagnos och kontrollfunktioner sitter till höger långt fram I motorrummet där databoxarna sitter. Ta av locken så ser

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

VOLVO PENTA HÖSTSÄSONG 2010 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

VOLVO PENTA HÖSTSÄSONG 2010 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE HÖSTSÄSONG 2010 TIPS FRÅN DIN VOLVO PENTA ÅTERFÖRSÄLJARE Priserna gäller t.o.m. 31 December 2010 om inget annat anges. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vissa produkter kan vara beställningsvaror.

Läs mer

Övningsfrågor till Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII

Övningsfrågor till Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII Jure Sjöfart Övningsfrågor till Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII Monica Lundh Förbränningsmotorer 1. Vilka huvudgrupper kan man dela in förbränningsmotorer i? 2. Förklara skillnaden mellan

Läs mer

Chevrolet Parkwood 1959

Chevrolet Parkwood 1959 Chevrolet Parkwood 1959 Av Olle Wilson Nöjesvagn fullastad med bruksvärde Esko Ojala i Ludvika har fixat till en bil som funkar lika bra till vardags som på söndagsutflykt. Och så var ju också tanken från

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

en ny säsong FÖRBERED inför

en ny säsong FÖRBERED inför FÖRBERED inför en ny säsong TIPS FRÅN DIN VOLVO PENTA ÅTERFÖRSÄLJARE HÖST 2013 än finns det tid till många och långa härliga utflykter Båtsäsongen lider dessvärre mot sitt slut och hösten gör sig påmind.

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Vinterträdgård modell nr 25. Övrig information

Vinterträdgård modell nr 25. Övrig information Santex Vinterträdgård Star Vill du ha ett rum för njutning året runt, så är det en vinterträdgård du behöver. Om du dessutom vill ha samma njutning år efter år efter år, så väljer du Santex Star. Det här

Läs mer

Verkstadshandbok. Bränsle - och Smörjsystem. 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien 2(0)

Verkstadshandbok. Bränsle - och Smörjsystem. 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien 2(0) Verkstadshandbok Bränsle - och Smörjsystem B 2(0) 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien Grupp 22 Smörjsystem Grupp 23 Bränslesystem Marinmotorer MD31A TMD31B, D, L-A TAMD31B, D, S.O.L.A.S, L-A, M-A, P-A,

Läs mer

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T S30 BOSTADSRATTSHAVARENSRATTIGIIETEROCIISKYLDIGIIETER Bostadsdttshavaren skau pe egen bekostnad h6tla legenh ten med tillhdriga

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Spoltoaletter reservdelar

Spoltoaletter reservdelar Toaletter reservdelar bildarkiv- sid 1/13 UNDERDELAR PORTA POTTI KPP-0747544 Underdel till Porta Potti 145. Beige. KPP-0747568 Dito färg grå/vit. KPP-0747644 Underdel Porta Potti Elegance 165. Beige. KPP-0747668

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross

Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross VOLVO C70 Cab. 2.3 20V T-5 239 03.98- B 5234 T3 VOLVO C70 Cab. 2.5 20V VOLVO C70 Cab. 2.5 20V Turb 170 06.98- B 5254 S 193 03.98- B 5254 T, B 5244 T VOLVO C70

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

VOLVO PENTA HÖSTSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

VOLVO PENTA HÖSTSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE HÖSTSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN VOLVO PENTA ÅTERFÖRSÄLJARE Priserna gäller t.o.m. 31 December 2009 om inget annat anges. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vissa produkter kan vara beställningsvaror.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20 Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket E-nummer Art.nr Ljuspunkter Fibertyp Ljusgiv. Avslutning Håltagning 74 803 10 5010 6 st ø2mm glas 42W Armaturavslut 7mm 2x2m FL2001 2x2,5m 2x3m 5010 74 803 14 5075 6 st

Läs mer

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005 Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250 Datum: 2 juni 2005 Under den senaste tiden har både Yamaha och Marine Power introducerat sina senaste V6 fyrtakts utombordsmotorer. Yamaha den helt nya F250

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

TPMS. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af

TPMS. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af TPMS - Tire Preassure Monitoring System Introduktion................................................... 232 Enkelt att beställa via webshopen.................................... 233 Sensorer och Tillbehör/reservdelar

Läs mer

Tekniskt regelverk STCC 2013

Tekniskt regelverk STCC 2013 Det är underförstått att allt som inte uttryckligen är tillåtet enligt detta dokument, är förbjudet. Tekniskt regelverk STCC 2013 1. Tillåtna bilar. Bilar enligt Solution F homologering TC12 samt med TCTA

Läs mer

Bultcirkel Navhål Inpr.

Bultcirkel Navhål Inpr. LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON Slanglösa fälgar för lastbilar och bussar....... 166 Slanglösa fälgar för släpvagnar............. 167 Alcoa fälgar........................... 168 Alcoa tillbehör.........................

Läs mer

BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA. Art nr: 8300018

BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA. Art nr: 8300018 1 VIKTIGT Behåll dessa anvisningar och läs dem noggrant innan provet utförs så att inga oklarheter finns. BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA Art nr: 8300018 KONTROLL AV GASLÄCKAGE Provet är effektivt för alla slags

Läs mer

TPMS. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af

TPMS. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af TPMS - Tire Preassure Monitoring System Introduktion................................................... 292 Enkelt att beställa via webshopen.................................... 293 OCL Brorssons TPMS

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok Svenska Radne Motor AB Användar Handbok Introduktion Vi på Radne Motor gratulerar dej till din nya kartmotor - Raket 85. Vi har gjort allt vad som står i vår makt för att du skall få en bra motor som skall

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

När du satsar på kvalité BISON SKOTARE. www.kranman.com

När du satsar på kvalité BISON SKOTARE. www.kranman.com När du satsar på kvalité BISON SKOTARE www.kranman.com Bison 4000 Pris från 197.000:- + moms www.kranman.com 2 Basutrustning Bison 4000 Pris 197.000:- + moms Helgalvat chassi 18hk Vanguard, bensinmotor

Läs mer

LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 321

LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 321 Slanglösa stålfälgar för lastbilar/bussar..... 322 Slanglösa stålfälgar för släpvagnar........ 323 Alcoa lättmetallfälgar för lastbilar......... 324 Alcoa tillbehör...................... 326 Viktjämförelse

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer