Volvo 24O- och 26o-serien,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvo 24O- och 26o-serien,"

Transkript

1 143 Volvo 24O- och 26o-serien, Innehdll 00 Allmint 20 Motor. Turbomotor Branslesystem Fiirgasa.e A Fiirgasare K Insprutningssystem E/F AvgasrenrIlg Avgassystem Kylsystem Dieselmotor Cylinderhuvud Cylinderblock Branslesystem Kylsystem 144 J0 Elsystem Srriim liirsijrj n ingssystem t46 Staftsystem t49 Tendsystem r54 Belysningssystem 54 lnstrumentering )) ll r t Kraftiiver6ring V:ixelleda, manuell Automatvexelleda 50 Bromssystem 60 Hjulupphiingning och stlrning 70 Fj{dring och hjul 80 Kaross och inrednins t t le t88 189

2 144 Vovo 200 senen, Allmdint Efter de deliga aren i mitten pe sjuttiotalet beroende pa oljekriser. kvali tetsproble mm bdrjade trenden venda lor Volvo. Den totala Produk_ tionen av personbilar (inklusive den Hollandproducerade 343) uppgick under 1979 till fordon. Trots att billorsaljningen i de flesta lander under l980led av en ny kortvarig oljekris iikade Volvo bede sin produktion och lorsaljning. I USA, Volvos std$la marknad. lag Volvo l98l pe andra ptats bland importerade europeiska bilmarken och Aret derpa gick man upp till ldrsta plats. Produklfi losofi n var fortfarande kvalitet. slikerhet och pelitlighet. Gcnom att dessutom iiirbattra koregenska_ per, motorprestanda och utseende ville man ocksa tika kijrgladjen och giira 240 till en sportigare och tuffar bil. Kraftigare fi edrar och kriingningshiimmare gav sponigare kdregenskaper, PA motorsidan kom nyheter sasom. flera varianter pa B 2l-an.. dieselmolor 1979,. modifierad V turboversion av B 2l l98l och av B l Stijtfengarna, fram- och bakpartiet samt instrumentbradan moderniscrades. Volvo besldt att fro m 1983 ars modell andra modellbeteckningssystemet. Beteckningarna 242,244 och 245 liirsvann och i stellet inliirdes basmodellen 240. Produktionen av 264 upphdrde 1982 de den nya 760-modell n kom (produktionen av 265 fortsatte dock fram rill 1984). 240, 1981

3 Vo \,o 200.seren Skyltplaceing TIPS. Notera att produktskylten andrat utseende. Den sitter dock pa samma stalle, dvs pa hdgra hjulhuset.. Serviceskylten har bade endrat utseende och flyttats lran hiigra B-stolpen till bagageutrymmet A4

4 146 Volvo 20o-serien Motor Under aren introduceedes flera varianter av basmotorn B 21:. B23, som aren B2l med st6rre cylindervolym och iikad kompression. Den finns i utiitrande A. E och F.. B 19, som eren B2l med mindre cylinderdiameter (kom redan 1977). Den finns i utftirande A. K, E och ET.. B 17, som er en B l9 med kortare slaglengd. Den finns endast i A-utliirande (ldrgasarversion). v6-an B 27, ersattes pa 1980 ers modell av B 28, vilket i princip er en B 2? med dkad cylindervolym. De olika motoremas "kringutrustning" skiljer sig naturligtvis et. tex cylinderhuvud och brenslesystem. 823

5 Voivo 200 senen ,147

6 1'18 Volvo 200 serien TIPS. Reservdelskatalogen refererar ofta till det oktantal (bensinkvalitet) som en viss motor kraver, tex B2l A 97l98 octane. Ett sekrare siitt att faststilla motortypen ar motoms artikelnummer, tex 498XXX eller 499XXX, som iir instansat pe motorblockets venstra sida. o From l98l finns det en dekal pe B28 E/F pa det hitgra cylinderhuvudets bakkant med de tre sista siffroma i detaljnumret.

7 Volvo 200.seren, Turbomotor ir l98l kom cn turboversion a\ B2l och Arer d:irpa av B 19. De! var insprulningsutlijrundena som fdrsilgs mcd en American-Garrct turbokompressor. Motorerna kallades i lurboutldrande B2l ET (FT) respckljvc B l9 ET. B2l ET-motorn gav 155 hk DIN vid 5500 r/min vilkei ga\'240 Turbo en toppfart a.r'ca 190 km/tim. Inom Vol!o fanns sedan tidigare en stor cri'arcnhel av turboladdade motorer. Dcls hadc man i Volvos lastvagnsprogram anvant turboladdade orcselmolorer sedan dels hade den svenska polisen k6rt Iurboulrustade Volvobilar i mlnga er innan serietillverkningen biirjade l98l. Fordelen med cn turbomotor ar att dcss prestanda blirjamfijrbara med en stdrrc motor utan turbo samlidigl som den har den "lilla" motorns ftjrdelar i iriga om brensleekonomi. vikt. utrymme m m. Principen Ar alt ju mer luft som tillldrs en molor. dcsto mer bransle kan liirbrdnnas. vilket ftirbdttrar motorns prestanoa, Turbokompressorn kan liknas vid cn luftpump som pumpar in luft mcd overtnck imotorn. Den bestar av eti Iurbinhjul och ett kompressorhjul som iir fijrbundna med varandra med en axel. Avgaserna fr!n motorn drivcr turbinhjulel och diirmed iiven kom- Turbinhlul Fdrbindelseaxel Kompressorhlul

8 150 vo vo 2oo-serien pressorhjulet. Ner motorns vantal dkas se ijkar avga_ sernas mangd och hastighet. Turbin- och kompressorhiulens hastighet iikar da (upp till r/min) och en stdrre mangd lult pumpas in i motorn A21ET Turboaggregal Nar laddtrycket nett upp till ett visst verde, iippnar en tryckstyrd regulator en by-pass ventil (wastegateventil) varvid avgastrycket leds ftirbi turbinhjulet. Detta giirs liir att dka livslengden pa motorn, vexelledan och bakaxelvexeln. Om trycket ande skulle bli ldr hiigt, kenner en rryckralt a\ detta och bryter strdmmen liir pumprel?it i insprutningssystemet.

9 Volvo 2oo.seflen, Kompressoraxeltihing Tutuoag{egat I Tryckvekt

10 152 Volvo 200 serien Turboaggregatet sm6rjs och kyls av moloroljan, som leds dit via oljerijr. Fdr att oljetemperaturen inte ska bli ftir hiig krevs att bilen har oljekylare. Den sitter bredvid den ordinarie kylaren. Oliekyldre gild A: Tetmoslaten stengd Bild B: Termostalen 6ppen Vissa B2l FT har en laddluftkylare (intercooler). Nar luften komprimeras i turbon,6kar dess temperatur och dermed dven dess volym. Fdr att motorn ska kunna tillloras en se stor mengd luft (syre) som miij-

11 Volvo 200 seren, Laddlurkylare ligt, leds luft n darlor genom en laddluftkytare som sitt er framlor den ordinarie lrlaren. D:ifigenom senks insugningsluftens temperatur och dess volym mtnskar, i TIPS. Turbomotorema B 19 ET och B 2l ET/FI skiljer sig ur reservdelssynpunkt fren sugmotorerna B 19 E(F) och B2l E(F). Det geler bla kolvar, cylinderhuvud, insprutnilgssystem och avgassystem. Detta framge. tydligt i reservdelskatalogen.. Turbokompressoms turbinaxel har sk flytande lagring, dvs axeln flyter pe en oljefilm. Oljan kommer fran motoms ordinade smitisystem. Oljetillftirseln (mengden och renheten) ar avgiirande fiir turbons livslengd. Det er dafiir viktigt att anvenda olja och oljefilter av hdg kvalitet samt att byta tilreckligt ofta. Volvos filteroch olja uppfyller alla krav. Olja och filter er billiga jembrt med ett turboaggregat.. Kompletturbo finns inte som reservdel. De ingaende delarna finns diiremot. Turbon ingar iiven i Volvos Bytessystem. o B l9 A, B 2l A och B 23 A kan byggas om till turboutldrande med hjelp av en konveneringssats (geller inte motorer med automatleda). Se tillbehiirskatalogen!

12 154 Volvo 200.ser en Branslesystem Fdrgasare A I liirgasarversionen (A) tillkom en ny typ av ldrgasare - Pierburg-Dvc. Konstruktionen och funktionen :ir snarlik Zenith-Stromberg. Notera att under 1983 bytte Zenith-Stromberg namn pga iindrad egarlorhellanden till Solex-Zenith.) Piefuurg-Dvc-rdrgaserc > Fdrgasarc K B lg-motorn lorsegs med en tveports fallliirgasare av market Solex-Cisac. Motorn kallas i detta utliirande lor B 19 K. Nar bilen kiirs med leg belastning, iir endast den ena porten iippen. nar belastningen okar, dppnas den andra porten. Detta ger goda lagvarvsegenskaper samt leg brensleftirbrukning. solex-ci'ac-liiryasarc Y

13 Volvo 200 serien Luftfiltret tlyttades pa l9?9 Ars modell fran ftjrgasaren till motorrummets framkant. dvs pa samma stiille som hos jnsprutningsmotorn, lnsprutningssystem El F Samma system som beskrevs i avsnittet dvs Continous Injection - CI - anvlindes p, E-mo- IOrCrna. En nytyp av insprutningssystem introducerades pa de senare F-motorerna. Det kallas LH-Jetronic (LH-J ET). Avgasrcning Ytterligare ett system. Pulsair. inliirdes liir att minska mangden skadliga bestendsdelar i avgascrna. Avgaserna lren motorn inneheller bl a koloxid och kolvalen. Om "frisk" luft (syre) tillldrs avgaserna ner de er mycket heta. kommer koloxiden och kolvetenalt delvis fiirbrannas. Avgaserna blir di renare. Den friska luften tilllors via tva backven!il r av Pulsair-systemet. nar det rader undertryck i avgassystemet. Nar det?ir iivertr_vck stanger backventilerna. systemet

14 156 Vovo 200-seren, Avgassystem Bilens avgassystem har huvudsakligen tre uppgifter:. Fiira liirbrenningsgaserna fren motorn och utanlor karossen,. dempa ljudet frln avgasernas tryckvegor saml. rena avgaserna innan de n6r ut i Iuflen. Fijr att ldrlenga livslengden er Volvos avgassyst m aluminiserade. TIPS Vid val av avgassystem behiivs ftiljande uppgifter,. motortyp). motoms produktionsnummer,. typ av vagn (t ex 240 eller 245),. om vag!9n?ir fiirhngd eller inte samt. om mellanr6ret gar iiver eller unde. bakaxeln. I bvrigt ldlj katalogens anvisningar. Se even produktkatalog "Avgassystem". Kylsystem Systemet er detsamma som beskrivs i avsnittet 240 t Dieselmotor Efterfragan pa dieselbilar hade under mitten pe-_ 70-talet iikat dramatiskt, framldr allt i Europa. Aven pa den viktiga UsA-marknaden sig man tendenser till dieselns genombrott, sa tex gick 1978 ars Cadillac Seville att fa med V8 dieselmotor.

15 Volvo 200 serien Volvo infijrde {iir lorsta gengen dies lmotor i s;tt personbilsprogram pa 1979 ers modell. Volvo hade till en biirjan tankt sig att sjelva utveckla en dieselmotor, men man insag snart att det skulle kosta alltiiir mycket. Volkswagen, som redan utvecklat fyr- och femcylindriga dieslar lor VW och Audi. blev derlor samarbetspartner. Gemensamt utvecklades v?irldens liirsta dicselsexa lor personbilsbruk. Motorn kallas D24 och effekten uppgar till 82 hk vid 4800 r/min. vilkel ger en acc leration som iir nara nogjemliirbar med bensindrivna bilars. En femc_vlindrig dieselmotor. D20 finns ockse. Den er konstruktionsmessigt lik D24-an, men framst avsedd lijr vissa marknader med speciella skattegranser. dvs diir fordonsskatten baseras pa motorns cylindervolym. (Vad som sags i detta avsnitt geller avcn ldr D20 om inget annat sligs.) Dieselmolom er en fyrtaktsmotor med samma arbetsliirlopp som bensinmotorn. Skillnaden ligger i att man i stillet fijr att anvenda sig av tandstift lor att ant?inda brensleluftblandningen, komprimerar luften myckct kraftigl. Kompressionsfijrhallandet pe D24-an er 23: l. vilket kanjemloras med tex B23-ans 8.5:1.

16 158 Vo vo 200.ser en, Den kraftiga komprcssionen innebar att luftens temperatur stiger till ca 800 grader. Briinsle sprutas,la in. varvid brlinsleluftblandningen sjiilvant:inds. D2,1-an har indirekt insprutning. dvs branslet sprutas in i en virvelkammare. som sitter icylinderhuvudet. Under kompressionsslaget pressas luften in ivirvelkamrarna och setts i kraftig rolation. Branslet sprlrtas in strax fijrc ii\ rc dtidpunkt och blandas effektivr med den virvlande luften. Blandningen antends och liirbriinningen slartar i virvelkammaren och fons?itler ned i cylindern. Fiirdelen med \irvelkammare framfiir direktinsprutning ar att man lar en -'mjukare" tr,vckstegring vid lorbrzinningen vilket avsevdri minskar det typiska dieselknacket. Fiir att underletta kallstart har motorn elt gliidstift i varje cylinder som lorvarmer luften i virvelkammaren. S)_stcmct ar jnkopplat 6ver sta lasct och inkopplingstiden styrs a! k)_lva!tnels temperatur, I instrumenlcringcn ilnns en kontrollampa som r:inds nar systemet ar inkopplat och sliicks ner det er dags att starta. Dcssutom finns en automatiskallstarianordnrng. Komprcssionstakt Afuetstakt

17 Volvo 200 serien Cylinderhuvud D24 haret! cylindcrhu\ud av lelrmetall med en itverliggandc kamaxcl. som drivs fren vevaxcln av en kuggaem, Samma rcm driver ocksa vattenpumpen. som aven tlenstgcir som spinnrulle ldr remmen. Kamaxeln dri!cr rnsprutnrngspumpen vta cn kuggrem. som silter baktill pa motorn. Ove.liggande kamaxel irt /, Ventil och kamaxel V i-ptt ventitttn'"t"t Kamaxeln iir lagrad i f,vra lager. som ir bearbetade direkt i cvlinderhu!udct. Vcntilnlekanismcn dr av samma t)p som pa B 21. dvs kamaxeln prverkar ventilerna via cn ventiltrickarc. Ventilspclel justeras med iusterbrickor. Vcntilerna har dubbla vcntilljedrar.

18 160 Vo!o 200 seren DA undcrtryclet i insugningsr6ret pa cn dieselmotol iir liigre en pd cn bensinmotor. behiirs en \akuunrpump ftjr a!t skapa elt undertlrck ldr b.o sservon. Pumpen sil{er Pli c!- linderhu\udet och drivs a\' kamaxeln via en kol\'. drvnrng TIPS. PA motorblockets venstta sida. under vakuumpumpen. ster typbeteckning, artikelnummer och motornummer- Reservdclskatalogen refererar ofta tilt dessa uppgifter.. Packningen till cylinderhuvudel finns i ire olika tjocklekar. De ar merkta medjack fiir atl underlatta identifiering. Ner man ska byta packning ska man v?ita packning med samma tjocklek som tidigare. Om man gion ingrepp I motom. t ex b!tt kolvar. vevstakar. lager. meste man meta kolvhiijden och valja packning darefter. :I_:: -:1: ::l Md*ning uncter vakuumpumqen Packningen till cylindefiuvudet finns i le tjocklekar -A-ll--Eil HslEil Ob.t.iDet ;ir viktigl att man viiljer ratl tjocklek. annars kan kolven sld i cylinderhuvudet eller tomgangen bli oj?imn.

19 Vo vo 200.seren, Obs.l Aldre mororcr (ENG-41875) har skruvdimension M t t pa q'linderhltvudskruvarna och pinnskruvar f iit ventilkapan utan flens- N_vare motorer (ENG 41876) har M l2 c,vlinderhuvudskruvar och pinnskruvar med fl ens. Se reservdelskatalogen! Obscrvcralt M I l-skruvarna kan itcranvandas men atl brickorn a1l- /irl ska bytas. M l2-skruvarna fer daremol inte atcra Liindasl. Till c_vlinderhuvudet finns bede cn komplctt packningssats och en sals fbr enbart ven!ilkapan eller insugnings- och grenrdren. Observer att cylinderhuvudspackn;ngen inl(, ingar ipackningssatscn.. Kamaxelns lagerciverfall och cylinderhuvudet lir sambearbetade vid!illverkningen och fer derlor inte b_vtas individuellt. De saljs saledes inte som reservdelar, r Rekommendera b,vte av kuggremmen iijr kamaxcldrivningen var kn1.. Justerbrickorna lor ventilspelet finns itjocklekar fren 3.00mm till,1.25 mm. De vanligaste fiirekommande brickorna finns iiven i enjustcrbricksats - sc rcservdelskatalogcnl. C]linderhuvudct till D24-an inger Ir?k, i Volvos bvtessvstem. / aa5-1* EC] \8,, Skruva I til I cylin dehuvu d Muner FiadeDticla Lagen6verlall

20 162 Vovo 2oo.serien Cylindetulock D 24-an har ett giutjarnsblock der c!- linderloppen iir borrade direkt i blockct. vevaxeln er lagrad i sju ramlager (D20 har sex) och det larde lagret fungerar som axiallager. Smiirjs-vslemet er av konventionell r_vp. dvs Irycksmiirjning av alla glidlager och stlinksmdrjning av kolvar och kol\lappar. Sm,&isystem Oljepumpens funktion och placering skiljer sig dock fran vad som tidigare beskrivits, tex ib2l-avsnittet. Pe o 24 sittet oliepumpen l6mti pe cylinateftlocket

21 Volvo 2oGserien, 197H4 l0ll Pumpen drivs direkt av vevaxeln, Den er av kugshjulstyp med en inbyggd reducerventil, som iippnar ner olj trycket ner upp till ett visst verde. Pnpq, driy' at Yevatcttr

22 164 Volvo 200 serien. T TIPS. N:ir man tillverkar blocket och finbearbetar cylinderloppen matchas cylindcrloppets diameter mot kolvens diameter. Derldr finns kolvarna i tva slandarddimensioner mm och 76.50mm. En kod lor cylinderloppets diameter finns instansad i motorblocket (bakom ftistct liir insprutningspumpen). 651 = cylinderdiameter mm (anviind kolv mm) 652 = cylinderdiameter 76.52mm (anviind kotv mm) 653 : cylinderdiameter mm (anvand kolv mm) Kolvens diamctcr finns instansad i kolvtoppen. Vid renovering kan c-vlinderloppen borras upp till ijverdimension (os). Kolvar finns darlor i dverdimensionerna och I mm.. Kolvringar. vevlager och lamlager finns bade i slandard- och iiverdimensioner. Se reservdelskatalogen! Observera att flenslagret inte ingir i ramlagersatsen. utan ligger i en separal sats.. Vid motorrenovering, rckommendera den kompletta packningssatsen diir alla packningar och t:itningar liir motorblocket inger.. Vid behov av en stor motorrenovering. rekommendera gerna Volvos Bytesmotor i stellet.

23 Volvo 2o0-serien, Rekommenderalltid Volvos motorolja. Observera att en speciell motorolja ska anvendas i dieselmotorer - se tillbehijrskatalogen. Till D20-an ger det et 6liter ocb till D24-an T liter lor ett oljebyte inkl filter. Bytesintervallerna star i bilens instruktionsbok. r En servicesats finns for D24-an med oljefilter, packning Iiir oljepluggen, branslefilter, luftfilter och ventilkapspackning.. Ett och samma oljefilter anvends till i ston sett alla Volvo-motorer. Observem dock att ett speciellt oljefilter anvends t ill dieselmotorerna. Se reservdelskatalogen eller produktkatalogenl Uarna Jdr pin(ilter - se SPP! Brens,esystem Branslesystem t pa cn dieselmotor skiljer sig till rall stor del fran bensinmotorns. Motorns effekt och \.rrr tdl \t!r\ a! Jcn mangd branrle \om\f\rulas in. Mengden regleras genom att insprutningstiden varieras fran nagon till nigra tusendels sekundcr. Insprutniugspumpen suger brensle fran tanken via brenslerenaren. Pumpen hiijer derefter brensletrycket och lijrdelar br:inslet i raft mangd och vid ratt tidpunkt lill respektive insprutare. Insprutarna sprvlat onder.hijglryck in finlijrdelat bensle i virvelkamrarna. Overskottsbrensle leds genom cn relurledning tillbaka till tanken.

24 166 Volvo 200 ser en nsprutare. Flnl6rde ar brans et Belu., h6lskruv med slrypning Skrlven ar mark OUT t _ - I ru Sugrerur SLrger bdnsle tran tanken Hdier branslelryckel, f ordelar bftinsel irat mangd och vd raft lrdpunkl lll respektive Inbyggd vattenavsk ljarc med avlappn ngsskruv Brenslesystemet G10ds1n

25 Volvo 200 serien Brlinslercnaren inneh ler filter samt en!allenavskiljare. Filterpapperel :ir behandlat sa atr evenruellr vatten i branslet avsatter sig i droppform. Vattendroppama nnner ned och samlas derefter i vatlenavskiljaren. PA filtrets undersida finns cn avtappningskran, Btenslerenarc o'ringar t I A Avlappningskran tdr ev vatten. En draneringsslang kan rafl ans utas. Insprulningspumpen drivs av en kuggrem fren kamaxelns bakende. Pe den ingaende pumpaxeln si[er matarpumpen som suger brenslei fran lanken och fvl- Ier Insprulningrpumpen med bren.le. Pumpen driver sedan en fiirdelarkolv som. ner den rotemr. htijer trycket och fiirdelar brenslet till insprutarna. En centrilugalregulatoreglerar mengdcn brensle och en insprutningsomstellare tiden under vilken insprutningen ska ske. Vid pumpens utlopp sitter tryckventiler. som bevarar trycket i tryckledningarna mellan insprutningstillf:illena. Den elektiskt kontrollerade branslevcntilcn bryier br?insleflddet nar staftnyckeln slas ifran. varvld motorn slannar, Pumpen har en kallstartanordning som und rl:ittar kallsiafl.

26 168 Vo vo 2o0'serien Insprutningspump romsa'rg (r'isvaru) ag tomg:ng Halskruv med stryp.rng. lnsprutningspumpen i genomskiiming V + Betur halskruv m d slrypning (marklout) Trycl.reglei nrng) El Sugretur I lvatanryck

27 Volvo 200 serien Fran pumpen leds brenslet till insprularna via lryckletlningar ^v slel. Dessa :ir alltid Iika lenga l'iir att insprulningsmangden ska bu ljka ftjr alla cylindrar. lnsprutarna lir monterade i cylindcrhuvud t. Mellan in\prularcn och cllinderhuvudel \jtter en vermeskbld som dels ska skydda insprutaren frin de hdga temp raturerna, dels fungera som tatning. Insprutaren bestar av ftjljande delar. lnsprulafe I nspruta ren s 6ppn ingsl ryck j usteras med j ustermellanliiggen 0usterbricka). gc'- 3_ e- l. f- tt:zj It- IE I-_ Tah ngs ng Nal

28 170 Volvo 20o-serien, TIPS o Filtret ibranslerenaren ska b)'tas var km och kontrolleras var km - se servicehandboken Avd l(17) Volvo underhellsservice. Om det inte byts regelbundet eller om ett undermlligt filter anvends. kommer detta med all sakerhet att leda lill driflsttirningar i branslesyslemet med dym reparationer som liiljd. tlarna kundenfdr aft anfinda pirut-.filtcr!. Eftersom det krevs stora kunskape. och en mengd specialulrustning fiiir alt reparera och justera en insprutningspump. lagerlor Volvo dessa endast som reservdel eller genom Volvos Bytessystem. En del "kringutrustning" finns dock - se rcscrvdelskatalogen o Rekomm ndera byte av insprutningspumpens kuggrem var km.. Komponenterna i dieselmotorns brlinslesystem arbetar med ytt rst sma toleranser. Det giir att de er mycket kansliga fot fororeningar. Det ar alltsa av std$ta vikt att reservdelarna hanteras se att de skyddas lren damm m m. Skyddshattarna far a/rlrg avlagsnas.. Justermellanleggen till insprutarna lagerlbrs i tjocklekar lien l.00mm upp till 1,95 mm.. Nar en ny eller reparerad insprutare monteras. ska a1ltid nya varmeskiildar monteras.. Luftfiltret ska bytas niir det ar igensatt - annars dkar briinslelorbrukningen. Kylsystem K,vls,vslemet pa D 24-an skiljer sig i stort inte fren det som bcskri\s i 14o-avsniltel. dvs dct beslir av kllare. k)lflak!. cxpansionstank. vatlcnpumpoch tcrmoslal.

29 Vo vo 200 ser en Kylsyste''et En skillrrad iir dock att k)1!ri!\ke pumpcn (\altcnpunrncn) pa dicsclmotorn iir montefad i c) lindcfbloc, kels fra'nkant och dri\s a\ sarlmir kuggrcn sorr kanrarcln. Itr rostetcn sittcf r dan undre k\1, slangrns utloppsfdr. l-likten s illc I pli cn axcl. \om lr las rad idcn kon$l som haller gcnerr- IOrn.

30 172 Volvo 200 senen H#,Uq Anti-fr?e4 *t$ff,t' 6$ffi;'td TIPS. Kvlare finns i tve utloranden, en standard och en trop;kkylare med stiirre kapacitet lor varma lander' Kylarna ingar i volvos Bytessystem. o Pa de bilar som har eller iir lorberedda ftir luftkondlrioneflnq behdts rlorre kyltapacilel De har darlor en mindrelcmsl i' a.om gef hiigre ha.l ighel pa fliikten och pa senare modeller even en flakt med sex vingar mot tidigare fem. Om bilcn ocksa har servostyming drivs lleklen och se opumden av en separat rem, medan generatom drivs av dubbla rcmmar. S reservdels- cller produktkatalogenl Vama.liir piralremmu - se SPP1. \ id lorsiiljning av! a\tenpump. tllim inl, L)-ttnqin. Vid ingrepp i kylsystemet. kom iheg att rekommcndera Volvos kylarviitska. Se tiltbehiirskatalogen o Fclaktis kvlatvatska kan liirstdra gummit5tningar och ge lii&age. Typ C (grijn) ska anvandas - artikelnummcr ll8l023-g (ll). w

31 Vo vo 200 ser en B.l Elsystem St16mf drsiiriningssystem I srorl skiljcr \ig intc \r'.lcrnclran vad son beskfirs ia\.snitlct 1,1G lian\ell dct alt gencralorer ned hijgre kapacitel rillkommir: 70.,\. 80A. 90A och 100^. P:l vissa gcnetalorrnodcller haf kolhillafen och laddningsregulato.n b)ggts lhop tillen cnhet som \rtlef pa generalorns hakgavel. Kolhillarc och rcgulatot '4,g* r 1 TIPS Eftersom cn mengd olika typera\ generatorer monterats i 240/260 anvands lillverkarens artikelnummcr. tex BOSCH cllcr SEV MARCHAL som refetensnummer. Del llnns instansat an- Ilngen r gencratorhuset eller icent-.um pe bakgaveln. d Mihkning BOSCH

32 174 Volvo 2oo'serien Startsystem Systemet:ir uppbyggt pe samma s:it1 som beskrivs i avsnittet TIPS Pe fyrcylindriga motorer kan antingen Bosch eller Hitachi startmotor fldtekomma. Bosch Hitachi Till dieselmotorn anvends en starkate Bosch_startmotor, I reservdelskatalogen anvands tillverkarens artikel_ nummer som referens. Bosch

33 Volvo 200-serlen Tandsystem lva t_vpcr ar liindsystem liirckomncf. n1cd brvlarspetsar och br\tarldsl tinds!stem. TIPS Det sakraste s:ittet att identifiera typen av liirdelare er genom tillve.karens artikelnummer. Det anv:inds even som referens i reservdelskatalosen. Tve fabrikat forekommer, Bosch och Chrysler (endasr USA).

34 176 Vo vo 2oo-serien, Rektangular ltom 1(n1 Belysningssystem Tva nya typer av stralkastarc tillkom: en kvadratisk (from 1979) och en rektangular (from inte USA). Den kombinerade blink- och varselljuslyktan framtill lindrad s och blev nagol stijrr fro m 1981 (inte USA). Fran 1984 sitterdet evenen liten blinklykta vid framskarmens bakkant. Pe vagnartill Italien sitter en lilen blinklykta framrill. alinklykta tan 1984 Sex linser Ner Sedanmodellens bakparti giordes om 1979, kom en ny typ av baklykta som var svengd runt hdrnet Det innebar att bakljus och blinkefi blev synliga aven fran sidan. Baklyktan litrekommer i tva varianter. en lengre med sex liggande linser och en kortare med fyra liggande och en sdende lins.

35 Volvo 200,serien Aven kombimodellen (5-dcirrars) fick en ny t1p av baklykta fran l98l som var svengd runt hdrnet. Baklvktorna finns med eller utan dimbakljus, som er ctt extra starkt bakljus att anvandas vid dimma eller legn. En ny konstruktion av strelkastartorkare inlijrdcs. I \liilleldrrn cenrrol motoroch!aj(rj!ning. monlcrades en motor vid varje stralkastare med torkararmen monlerad dirckt pe ax ln. Sftelkastafto*arc TIPS. De rektanguhra strelkastarna som kom pe l98l ars mod ll har utbytbart glas, till skillnad fren de iivnga,. Den mindre baklyktan finns av tve fabrikat, Bosch och Hella. Den stiirre endast Cibie. Det stiirre baklyktglasets backljusglas ar individuellt utbytbart. Se gula.eservdelsinformationen!

36 '178 Volvo 200 serlen, Instrumentering l98l ers modell fick en ny instrumentbrada. Den har, i likhet med den tidigare, ett kombinationslnstrument med hastighetsmetare, tempmetare, branslemetare samt antingen klocka eller varvraknare. Bredvid inslrumentet finns plats lor inmontering dv extrainstrument. Bilar med dieselmotor har pa vissa marknader en plomberad kilometerraknare, som drivs mekaniskt av hastighetsmetarens vajer.

37 Volvo 200 sefien, TIPS. Tve fabrikat av kombinationsinstrument Iiirekommer even i det nya ullorandet. Man identifierar dem genom att ta mattet mellan nelens centrum och underkanten pe rulan lor trippmetaren. An 1 (VDO) = t7 nn Alt 2 (YAZAKI) = mm 0o,rrlt *." ---',,n to.' 'lb :\\K t0.' Cr\'.la *-"fi-\. Extrainstrument - se tillbehtirskatalogen!

38 180 Vo vo 2oo'serien Kraftiivertdring Koppling och kopplingsmanij\ rering skiljer sig intc '1J mn\ ir I fren \ ad.om be.l ri\ rt. i I idiga re a\.nilt. ViixellAda, manuell M 45- och M 46-viixelladorna fran 1979 och framet kenns Iattast igen pe spakstall t som lir uppbyggt av ett reklangulert rijr. Pe lidigate modeller var dct tre runda 16r. Mltli

39 Volvo 2oo-serien, M 46 mea! elektfisk dventxel FrAn 1986 infiirdes:iven en femvaxlad leda - M47. I utb],ggnaden l:ingst bak sirtcr den femte tdxeln. Alla M 4TlAdorna har hus av aluminium. M47 med mekanisk iivervdxel

40 182 Volvo 200 senen, TIPS. Ett nytt kopplingsfabrikal ti'lkom - Verto-valeo. Serviceskylten lir da m?irkt med "3".. Vid byte av urtrampningslager mlste det tidigare momerade lagrets hdjd besdmmas. Tva mett (A) liirekommer, 36.5 mm och 43 mm. It nnmqningsl agee meft (A) Vid byte av komplett koppling, kopplingssats. spelar detta dock ingen roll. o I nrare re.clvdel:kataloger har fiirkorlningen ''vxl 'TRANS M 4RKT b\ rts ut mot M {RKED ' Vdxelladans artikelnummer ster pe markpleten..cor,!.. flasauenlranement..., ' SDdno noo ,-... 'Anneau e astrque,.,,,,,,,,,,,,... Retarnin! fl n! ctrc1rp J4X 1.50 ALTTB. Retarnin0 in ctrcip... 34X 1.75 ALTTR.En0a!rn0 slee!.,...,...,,... ' Manchon accou!l men1,,.,.,.gear I s1...,...-..,,....pinon 1 er..,.,...,,,,.,,...,,,,,,, TRANS MANXED 120E !838? 'Ge& Pr0non 1 er... TRANS MAnKEo 1208.{ REPL 1 PCS 'Thrusl vrasher,..,,,,.,,,,,,,,,,.,,. Rond lle bube... TR {S }itartgd Rondelle Tnars MAR Go 't sfmo.., n ssorl TRANS MARKED 120E361, 'Sle v! manchon TMilS MAnKE , all beann9..., Roulernenl billes Synckonino hub....moyeu _'re,,...,,...,,.,,,,,,,,,,,,. synchrorn sh,,,,,,,.,, ehsliqu...,... J 2

41 Volvo 200-serien, Aven iivervexeln har en merkplat, som rcservdelskatalogen refererar till. Pe den ster tillverkarens anikelnummer och liipande tillverkningsnummer, tex LAYCOCK 28 l t{q, Me*ning dvedexet Automatvaxellada Tve nya fyrvexlade automatledor inldrdes fro m 1981, AW 70 och AW 71. Tekniskt sert skiljer de sig inte se myckct fran de tidigare trcvexlade ledorna BW 55 och AW 55. I prjncip er den ferde v;ixeln placerad liamfiiir en trevexlad leda. Skillnaden mellan AW 70 och 7l :ir att AW 7l ar avsedd lor ctt hdgre vridmoment.

42 184 Volvo 2oo-serien, 197H4 TIPS. Efte6om en automatlada maste vara anpassad till motorns karakterislik finns ett ston anlal varianter pe grundmodellerna. Ledans merkplat anv?inds som identilikation.. Kardanaxeln iir av samma konstruktion som beskrivits i tidigare avsnitt.. Bakaxeln er even den av samma konstruktion som beskrivits i tidigare avsnitt. Ti v d<arcns dslaljnummor ( ' MAFKr 01 ar-) (t ex ff 4952)

43 Volvo 200 serien, Tillvefta ns d laljnonmer Obs! Fr o m 1983 ang.s volvos anik lnumm r i rulan ( x nr82-hf80016) 82HF80016 ll L- l- ]lllv finingsnumm r. Bdiaf med 1 vade manad Varelbdslyp la=awss, C=AW70, F=Aw71 ) Illv ft ningsma.ad (A=Jan. B=Feb...-M=Dec. Obsl 'I' anva.ds irne) (.ndas sisla sifiran i lidiga prcdlldionsmodellsr)

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer Mekanikerns handbok för avancerade Drivsystem för motorer Innehåll Introduktion...3 1 Motorns utveckling...4-5 2 Drivsystem för motorer...6-13 3 Felanalys...14-19 4..Tips för service och. reparation...20-27

Läs mer

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok Svenska Radne Motor AB Användar Handbok Introduktion Vi på Radne Motor gratulerar dej till din nya kartmotor - Raket 85. Vi har gjort allt vad som står i vår makt för att du skall få en bra motor som skall

Läs mer

Frekventa reservdelar till Jeep Cherokee samt Jeep Grand Cherokee

Frekventa reservdelar till Jeep Cherokee samt Jeep Grand Cherokee Etablerat 1972 Katalog No. 7 Frekventa reservdelar till Jeep Cherokee samt Jeep Grand Cherokee Vi sänder mot postförskott/efterkrav över hela Sverige. Samtliga priser är inklusive moms. ORDERTELEFON 013-10

Läs mer

Diesel Tuning Module Teknisk Guide

Diesel Tuning Module Teknisk Guide Diesel Tuning Module Teknisk Guide HUR FUNGERAR DET? För att förklara hur DTM fungerar måste man veta hur en dieselmotor fungerar. Den stora skillnaden mellan en diesel- och en bensinmotor är hur blandningen

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

SGC MTIKROKROKRAFTVÄRMEVERK MED STIRLINGMOTOR. Rapport SGC 080. Tomas Nilsson Lunds Tekniska Högskola. Januari 1997

SGC MTIKROKROKRAFTVÄRMEVERK MED STIRLINGMOTOR. Rapport SGC 080. Tomas Nilsson Lunds Tekniska Högskola. Januari 1997 Rapport SGC 080 MTIKROKROKRAFTVÄRMEVERK MED STIRLINGMOTOR Tomas Nilsson Lunds Tekniska Högskola Januari 1997 SGC Rapport SGC 080 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--80--SE Rapport SGC 080 MIKROKROKRAFTV ÄRMEVERK

Läs mer

Tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally

Tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally Tekniskt reglemente VOC Mekonomen Rally Basreglemente Reglemente Volvo 240 Utgåva oktober 2013 Ersätter utgåva augusti 2013 Reviderat tekniskt reglemente som gäller från och med 1 mars 2003 och tills vidare

Läs mer

Ilt00Eil. t.a"r* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat

Ilt00Eil. t.ar* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat M(lDEttTtYG -ffi STORA BltEUl'lS- Ilt00Eil J2sV t.a"r* itr xvans se-ker I modeunobbvns tjalnst =)'- 5r en aktningsverd alder f6r en si une brahsch. ;ch framgangen liir vert fiiretag er bade shdianau ghai"t

Läs mer

Maskinskador på jordbrukstraktorer. vad går sönder och varför?

Maskinskador på jordbrukstraktorer. vad går sönder och varför? 86 Maskinskador på jordbrukstraktorer vad går sönder och varför? Maskinskador på jordbrukstraktorer vad går sönder och varför? Reparationer och underhåll av traktorer utgör en stor utgift, cirka 10 procent

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Diagnostik Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Fredrik Ljungberg och Henrik Fagrell Diadrom, www.diadrom.se 2 Kontakt Diadrom, www.diadrom.se

Läs mer

Sammanställd av Roland Frenzel

Sammanställd av Roland Frenzel Rolls - Royce Männen bakom bilen och De olika modellerna Sammanställd av Roland Frenzel Innehållsförteckning Fredrick Henry Royce & Charles Stewart Rolls. 2 Mötet. 3 W.O. Bentley. 4 The Spirit of Ecstasy.

Läs mer

Marknadsförutsättningar för konvertering av arbetsmaskiner till biogas (metandiesel), 100 % RME och ED95.

Marknadsförutsättningar för konvertering av arbetsmaskiner till biogas (metandiesel), 100 % RME och ED95. Marknadsförutsättningar för konvertering av arbetsmaskiner till biogas (metandiesel), 100 % RME och ED95. Marknadsförutsättningar för biogastraktorer 46-7434/11 Marknadsförutsättningar för efterkonverteringssatser

Läs mer

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil MERCEDES BMW E-CAR Vad döljer sig satsar konverterar på under huven? på eldrift löpande band elbilen i sverige EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN EL- OCH HYBRIDBILAR OKTOBER 2013 PRIS: 65 KR Framtiden har

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

En 100% digital biltidning

En 100% digital biltidning NYHET En 100% digital biltidning NR2-2009 Vi besöker SCF Finals vi tar pulsen På klarby läs om johans saab 99:a REDAKTIONEN Innehåll 37 3 Johans Retro Racer Saab 99:a med oldschool-stuk Wilhem Danielsson

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien 107 247 Scania CV AB 2011, Sweden Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

Honda ger fem års garanti till alla. Visst är en Honda ett tryggt köp en maskin som presterar, år efter år. Så är det med en maskin som är byggd för

Honda ger fem års garanti till alla. Visst är en Honda ett tryggt köp en maskin som presterar, år efter år. Så är det med en maskin som är byggd för TRX2013 2 Honda ger fem års garanti till alla. Visst är en Honda ett tryggt köp en maskin som presterar, år efter år. Så är det med en maskin som är byggd för att användas; i skogen, på gården, i snöröjning

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

instruktionsbok l_- I~ ' ~ " AD VOLVO PENTA, BOX 392 401 26 GOTEBORG 1 SVERIGE - ~ ~J,~ 'MD 61 -'"7 I' -,., ',I ~." ; :j,": I,

instruktionsbok l_- I~ ' ~  AD VOLVO PENTA, BOX 392 401 26 GOTEBORG 1 SVERIGE - ~ ~J,~ 'MD 61 -'7 I' -,., ',I ~. ; :j,: I, -'7 ' -,., ', '.. -- '..,., -.. h:' Publ. nr 2561 Nov. 1971 Pub!. nr 2561 Nov. 1971 r ' /.. 'f. instruktionsbok... 1. \,.i!.., ;,- :\'.,

Läs mer

SGC. NATURGASBASERAD SMASKALIG KRAFfV ÄRME INOM UPPV ÄRMNINGS SEKTORN. Rapport SGC 081. Mats Nilsson LTH/MALMÖ. Februari 1997

SGC. NATURGASBASERAD SMASKALIG KRAFfV ÄRME INOM UPPV ÄRMNINGS SEKTORN. Rapport SGC 081. Mats Nilsson LTH/MALMÖ. Februari 1997 Rapport SGC 081 o NATURGASBASERAD SMASKALIG KRAFfV ÄRME INOM UPPV ÄRMNINGS SEKTORN Mats Nilsson LTH/MALMÖ Februari 1997 SGC Rapport SGC 081 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--81--SE Rapport SGC 081 o NATURGASBASERAD

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

En pool för dygnets stunder!

En pool för dygnets stunder! [ POOLGUIDEN 2013-1 ] En pool för dygnets stunder! Svensktillverkade pooler sedan 1967, inspirerade av amerikansk östkust. Magasinet för pooldrömmaren, poolbyggaren och poolägaren. En investering i njutning.

Läs mer