Volvo 24O- och 26o-serien,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvo 24O- och 26o-serien,"

Transkript

1 143 Volvo 24O- och 26o-serien, Innehdll 00 Allmint 20 Motor. Turbomotor Branslesystem Fiirgasa.e A Fiirgasare K Insprutningssystem E/F AvgasrenrIlg Avgassystem Kylsystem Dieselmotor Cylinderhuvud Cylinderblock Branslesystem Kylsystem 144 J0 Elsystem Srriim liirsijrj n ingssystem t46 Staftsystem t49 Tendsystem r54 Belysningssystem 54 lnstrumentering )) ll r t Kraftiiver6ring V:ixelleda, manuell Automatvexelleda 50 Bromssystem 60 Hjulupphiingning och stlrning 70 Fj{dring och hjul 80 Kaross och inrednins t t le t88 189

2 144 Vovo 200 senen, Allmdint Efter de deliga aren i mitten pe sjuttiotalet beroende pa oljekriser. kvali tetsproble mm bdrjade trenden venda lor Volvo. Den totala Produk_ tionen av personbilar (inklusive den Hollandproducerade 343) uppgick under 1979 till fordon. Trots att billorsaljningen i de flesta lander under l980led av en ny kortvarig oljekris iikade Volvo bede sin produktion och lorsaljning. I USA, Volvos std$la marknad. lag Volvo l98l pe andra ptats bland importerade europeiska bilmarken och Aret derpa gick man upp till ldrsta plats. Produklfi losofi n var fortfarande kvalitet. slikerhet och pelitlighet. Gcnom att dessutom iiirbattra koregenska_ per, motorprestanda och utseende ville man ocksa tika kijrgladjen och giira 240 till en sportigare och tuffar bil. Kraftigare fi edrar och kriingningshiimmare gav sponigare kdregenskaper, PA motorsidan kom nyheter sasom. flera varianter pa B 2l-an.. dieselmolor 1979,. modifierad V turboversion av B 2l l98l och av B l Stijtfengarna, fram- och bakpartiet samt instrumentbradan moderniscrades. Volvo besldt att fro m 1983 ars modell andra modellbeteckningssystemet. Beteckningarna 242,244 och 245 liirsvann och i stellet inliirdes basmodellen 240. Produktionen av 264 upphdrde 1982 de den nya 760-modell n kom (produktionen av 265 fortsatte dock fram rill 1984). 240, 1981

3 Vo \,o 200.seren Skyltplaceing TIPS. Notera att produktskylten andrat utseende. Den sitter dock pa samma stalle, dvs pa hdgra hjulhuset.. Serviceskylten har bade endrat utseende och flyttats lran hiigra B-stolpen till bagageutrymmet A4

4 146 Volvo 20o-serien Motor Under aren introduceedes flera varianter av basmotorn B 21:. B23, som aren B2l med st6rre cylindervolym och iikad kompression. Den finns i utiitrande A. E och F.. B 19, som eren B2l med mindre cylinderdiameter (kom redan 1977). Den finns i utftirande A. K, E och ET.. B 17, som er en B l9 med kortare slaglengd. Den finns endast i A-utliirande (ldrgasarversion). v6-an B 27, ersattes pa 1980 ers modell av B 28, vilket i princip er en B 2? med dkad cylindervolym. De olika motoremas "kringutrustning" skiljer sig naturligtvis et. tex cylinderhuvud och brenslesystem. 823

5 Voivo 200 senen ,147

6 1'18 Volvo 200 serien TIPS. Reservdelskatalogen refererar ofta till det oktantal (bensinkvalitet) som en viss motor kraver, tex B2l A 97l98 octane. Ett sekrare siitt att faststilla motortypen ar motoms artikelnummer, tex 498XXX eller 499XXX, som iir instansat pe motorblockets venstra sida. o From l98l finns det en dekal pe B28 E/F pa det hitgra cylinderhuvudets bakkant med de tre sista siffroma i detaljnumret.

7 Volvo 200.seren, Turbomotor ir l98l kom cn turboversion a\ B2l och Arer d:irpa av B 19. De! var insprulningsutlijrundena som fdrsilgs mcd en American-Garrct turbokompressor. Motorerna kallades i lurboutldrande B2l ET (FT) respckljvc B l9 ET. B2l ET-motorn gav 155 hk DIN vid 5500 r/min vilkei ga\'240 Turbo en toppfart a.r'ca 190 km/tim. Inom Vol!o fanns sedan tidigare en stor cri'arcnhel av turboladdade motorer. Dcls hadc man i Volvos lastvagnsprogram anvant turboladdade orcselmolorer sedan dels hade den svenska polisen k6rt Iurboulrustade Volvobilar i mlnga er innan serietillverkningen biirjade l98l. Fordelen med cn turbomotor ar att dcss prestanda blirjamfijrbara med en stdrrc motor utan turbo samlidigl som den har den "lilla" motorns ftjrdelar i iriga om brensleekonomi. vikt. utrymme m m. Principen Ar alt ju mer luft som tillldrs en molor. dcsto mer bransle kan liirbrdnnas. vilket ftirbdttrar motorns prestanoa, Turbokompressorn kan liknas vid cn luftpump som pumpar in luft mcd overtnck imotorn. Den bestar av eti Iurbinhjul och ett kompressorhjul som iir fijrbundna med varandra med en axel. Avgaserna fr!n motorn drivcr turbinhjulel och diirmed iiven kom- Turbinhlul Fdrbindelseaxel Kompressorhlul

8 150 vo vo 2oo-serien pressorhjulet. Ner motorns vantal dkas se ijkar avga_ sernas mangd och hastighet. Turbin- och kompressorhiulens hastighet iikar da (upp till r/min) och en stdrre mangd lult pumpas in i motorn A21ET Turboaggregal Nar laddtrycket nett upp till ett visst verde, iippnar en tryckstyrd regulator en by-pass ventil (wastegateventil) varvid avgastrycket leds ftirbi turbinhjulet. Detta giirs liir att dka livslengden pa motorn, vexelledan och bakaxelvexeln. Om trycket ande skulle bli ldr hiigt, kenner en rryckralt a\ detta och bryter strdmmen liir pumprel?it i insprutningssystemet.

9 Volvo 2oo.seflen, Kompressoraxeltihing Tutuoag{egat I Tryckvekt

10 152 Volvo 200 serien Turboaggregatet sm6rjs och kyls av moloroljan, som leds dit via oljerijr. Fdr att oljetemperaturen inte ska bli ftir hiig krevs att bilen har oljekylare. Den sitter bredvid den ordinarie kylaren. Oliekyldre gild A: Tetmoslaten stengd Bild B: Termostalen 6ppen Vissa B2l FT har en laddluftkylare (intercooler). Nar luften komprimeras i turbon,6kar dess temperatur och dermed dven dess volym. Fdr att motorn ska kunna tillloras en se stor mengd luft (syre) som miij-

11 Volvo 200 seren, Laddlurkylare ligt, leds luft n darlor genom en laddluftkytare som sitt er framlor den ordinarie lrlaren. D:ifigenom senks insugningsluftens temperatur och dess volym mtnskar, i TIPS. Turbomotorema B 19 ET och B 2l ET/FI skiljer sig ur reservdelssynpunkt fren sugmotorerna B 19 E(F) och B2l E(F). Det geler bla kolvar, cylinderhuvud, insprutnilgssystem och avgassystem. Detta framge. tydligt i reservdelskatalogen.. Turbokompressoms turbinaxel har sk flytande lagring, dvs axeln flyter pe en oljefilm. Oljan kommer fran motoms ordinade smitisystem. Oljetillftirseln (mengden och renheten) ar avgiirande fiir turbons livslengd. Det er dafiir viktigt att anvenda olja och oljefilter av hdg kvalitet samt att byta tilreckligt ofta. Volvos filteroch olja uppfyller alla krav. Olja och filter er billiga jembrt med ett turboaggregat.. Kompletturbo finns inte som reservdel. De ingaende delarna finns diiremot. Turbon ingar iiven i Volvos Bytessystem. o B l9 A, B 2l A och B 23 A kan byggas om till turboutldrande med hjelp av en konveneringssats (geller inte motorer med automatleda). Se tillbehiirskatalogen!

12 154 Volvo 200.ser en Branslesystem Fdrgasare A I liirgasarversionen (A) tillkom en ny typ av ldrgasare - Pierburg-Dvc. Konstruktionen och funktionen :ir snarlik Zenith-Stromberg. Notera att under 1983 bytte Zenith-Stromberg namn pga iindrad egarlorhellanden till Solex-Zenith.) Piefuurg-Dvc-rdrgaserc > Fdrgasarc K B lg-motorn lorsegs med en tveports fallliirgasare av market Solex-Cisac. Motorn kallas i detta utliirande lor B 19 K. Nar bilen kiirs med leg belastning, iir endast den ena porten iippen. nar belastningen okar, dppnas den andra porten. Detta ger goda lagvarvsegenskaper samt leg brensleftirbrukning. solex-ci'ac-liiryasarc Y

13 Volvo 200 serien Luftfiltret tlyttades pa l9?9 Ars modell fran ftjrgasaren till motorrummets framkant. dvs pa samma stiille som hos jnsprutningsmotorn, lnsprutningssystem El F Samma system som beskrevs i avsnittet dvs Continous Injection - CI - anvlindes p, E-mo- IOrCrna. En nytyp av insprutningssystem introducerades pa de senare F-motorerna. Det kallas LH-Jetronic (LH-J ET). Avgasrcning Ytterligare ett system. Pulsair. inliirdes liir att minska mangden skadliga bestendsdelar i avgascrna. Avgaserna lren motorn inneheller bl a koloxid och kolvalen. Om "frisk" luft (syre) tillldrs avgaserna ner de er mycket heta. kommer koloxiden och kolvetenalt delvis fiirbrannas. Avgaserna blir di renare. Den friska luften tilllors via tva backven!il r av Pulsair-systemet. nar det rader undertryck i avgassystemet. Nar det?ir iivertr_vck stanger backventilerna. systemet

14 156 Vovo 200-seren, Avgassystem Bilens avgassystem har huvudsakligen tre uppgifter:. Fiira liirbrenningsgaserna fren motorn och utanlor karossen,. dempa ljudet frln avgasernas tryckvegor saml. rena avgaserna innan de n6r ut i Iuflen. Fijr att ldrlenga livslengden er Volvos avgassyst m aluminiserade. TIPS Vid val av avgassystem behiivs ftiljande uppgifter,. motortyp). motoms produktionsnummer,. typ av vagn (t ex 240 eller 245),. om vag!9n?ir fiirhngd eller inte samt. om mellanr6ret gar iiver eller unde. bakaxeln. I bvrigt ldlj katalogens anvisningar. Se even produktkatalog "Avgassystem". Kylsystem Systemet er detsamma som beskrivs i avsnittet 240 t Dieselmotor Efterfragan pa dieselbilar hade under mitten pe-_ 70-talet iikat dramatiskt, framldr allt i Europa. Aven pa den viktiga UsA-marknaden sig man tendenser till dieselns genombrott, sa tex gick 1978 ars Cadillac Seville att fa med V8 dieselmotor.

15 Volvo 200 serien Volvo infijrde {iir lorsta gengen dies lmotor i s;tt personbilsprogram pa 1979 ers modell. Volvo hade till en biirjan tankt sig att sjelva utveckla en dieselmotor, men man insag snart att det skulle kosta alltiiir mycket. Volkswagen, som redan utvecklat fyr- och femcylindriga dieslar lor VW och Audi. blev derlor samarbetspartner. Gemensamt utvecklades v?irldens liirsta dicselsexa lor personbilsbruk. Motorn kallas D24 och effekten uppgar till 82 hk vid 4800 r/min. vilkel ger en acc leration som iir nara nogjemliirbar med bensindrivna bilars. En femc_vlindrig dieselmotor. D20 finns ockse. Den er konstruktionsmessigt lik D24-an, men framst avsedd lijr vissa marknader med speciella skattegranser. dvs diir fordonsskatten baseras pa motorns cylindervolym. (Vad som sags i detta avsnitt geller avcn ldr D20 om inget annat sligs.) Dieselmolom er en fyrtaktsmotor med samma arbetsliirlopp som bensinmotorn. Skillnaden ligger i att man i stillet fijr att anvenda sig av tandstift lor att ant?inda brensleluftblandningen, komprimerar luften myckct kraftigl. Kompressionsfijrhallandet pe D24-an er 23: l. vilket kanjemloras med tex B23-ans 8.5:1.

16 158 Vo vo 200.ser en, Den kraftiga komprcssionen innebar att luftens temperatur stiger till ca 800 grader. Briinsle sprutas,la in. varvid brlinsleluftblandningen sjiilvant:inds. D2,1-an har indirekt insprutning. dvs branslet sprutas in i en virvelkammare. som sitter icylinderhuvudet. Under kompressionsslaget pressas luften in ivirvelkamrarna och setts i kraftig rolation. Branslet sprlrtas in strax fijrc ii\ rc dtidpunkt och blandas effektivr med den virvlande luften. Blandningen antends och liirbriinningen slartar i virvelkammaren och fons?itler ned i cylindern. Fiirdelen med \irvelkammare framfiir direktinsprutning ar att man lar en -'mjukare" tr,vckstegring vid lorbrzinningen vilket avsevdri minskar det typiska dieselknacket. Fiir att underletta kallstart har motorn elt gliidstift i varje cylinder som lorvarmer luften i virvelkammaren. S)_stcmct ar jnkopplat 6ver sta lasct och inkopplingstiden styrs a! k)_lva!tnels temperatur, I instrumenlcringcn ilnns en kontrollampa som r:inds nar systemet ar inkopplat och sliicks ner det er dags att starta. Dcssutom finns en automatiskallstarianordnrng. Komprcssionstakt Afuetstakt

17 Volvo 200 serien Cylinderhuvud D24 haret! cylindcrhu\ud av lelrmetall med en itverliggandc kamaxcl. som drivs fren vevaxcln av en kuggaem, Samma rcm driver ocksa vattenpumpen. som aven tlenstgcir som spinnrulle ldr remmen. Kamaxeln dri!cr rnsprutnrngspumpen vta cn kuggrem. som silter baktill pa motorn. Ove.liggande kamaxel irt /, Ventil och kamaxel V i-ptt ventitttn'"t"t Kamaxeln iir lagrad i f,vra lager. som ir bearbetade direkt i cvlinderhu!udct. Vcntilnlekanismcn dr av samma t)p som pa B 21. dvs kamaxeln prverkar ventilerna via cn ventiltrickarc. Ventilspclel justeras med iusterbrickor. Vcntilerna har dubbla vcntilljedrar.

18 160 Vo!o 200 seren DA undcrtryclet i insugningsr6ret pa cn dieselmotol iir liigre en pd cn bensinmotor. behiirs en \akuunrpump ftjr a!t skapa elt undertlrck ldr b.o sservon. Pumpen sil{er Pli c!- linderhu\udet och drivs a\' kamaxeln via en kol\'. drvnrng TIPS. PA motorblockets venstta sida. under vakuumpumpen. ster typbeteckning, artikelnummer och motornummer- Reservdclskatalogen refererar ofta tilt dessa uppgifter.. Packningen till cylinderhuvudel finns i ire olika tjocklekar. De ar merkta medjack fiir atl underlatta identifiering. Ner man ska byta packning ska man v?ita packning med samma tjocklek som tidigare. Om man gion ingrepp I motom. t ex b!tt kolvar. vevstakar. lager. meste man meta kolvhiijden och valja packning darefter. :I_:: -:1: ::l Md*ning uncter vakuumpumqen Packningen till cylindefiuvudet finns i le tjocklekar -A-ll--Eil HslEil Ob.t.iDet ;ir viktigl att man viiljer ratl tjocklek. annars kan kolven sld i cylinderhuvudet eller tomgangen bli oj?imn.

19 Vo vo 200.seren, Obs.l Aldre mororcr (ENG-41875) har skruvdimension M t t pa q'linderhltvudskruvarna och pinnskruvar f iit ventilkapan utan flens- N_vare motorer (ENG 41876) har M l2 c,vlinderhuvudskruvar och pinnskruvar med fl ens. Se reservdelskatalogen! Obscrvcralt M I l-skruvarna kan itcranvandas men atl brickorn a1l- /irl ska bytas. M l2-skruvarna fer daremol inte atcra Liindasl. Till c_vlinderhuvudet finns bede cn komplctt packningssats och en sals fbr enbart ven!ilkapan eller insugnings- och grenrdren. Observer att cylinderhuvudspackn;ngen inl(, ingar ipackningssatscn.. Kamaxelns lagerciverfall och cylinderhuvudet lir sambearbetade vid!illverkningen och fer derlor inte b_vtas individuellt. De saljs saledes inte som reservdelar, r Rekommendera b,vte av kuggremmen iijr kamaxcldrivningen var kn1.. Justerbrickorna lor ventilspelet finns itjocklekar fren 3.00mm till,1.25 mm. De vanligaste fiirekommande brickorna finns iiven i enjustcrbricksats - sc rcservdelskatalogcnl. C]linderhuvudct till D24-an inger Ir?k, i Volvos bvtessvstem. / aa5-1* EC] \8,, Skruva I til I cylin dehuvu d Muner FiadeDticla Lagen6verlall

20 162 Vovo 2oo.serien Cylindetulock D 24-an har ett giutjarnsblock der c!- linderloppen iir borrade direkt i blockct. vevaxeln er lagrad i sju ramlager (D20 har sex) och det larde lagret fungerar som axiallager. Smiirjs-vslemet er av konventionell r_vp. dvs Irycksmiirjning av alla glidlager och stlinksmdrjning av kolvar och kol\lappar. Sm,&isystem Oljepumpens funktion och placering skiljer sig dock fran vad som tidigare beskrivits, tex ib2l-avsnittet. Pe o 24 sittet oliepumpen l6mti pe cylinateftlocket

21 Volvo 2oGserien, 197H4 l0ll Pumpen drivs direkt av vevaxeln, Den er av kugshjulstyp med en inbyggd reducerventil, som iippnar ner olj trycket ner upp till ett visst verde. Pnpq, driy' at Yevatcttr

22 164 Volvo 200 serien. T TIPS. N:ir man tillverkar blocket och finbearbetar cylinderloppen matchas cylindcrloppets diameter mot kolvens diameter. Derldr finns kolvarna i tva slandarddimensioner mm och 76.50mm. En kod lor cylinderloppets diameter finns instansad i motorblocket (bakom ftistct liir insprutningspumpen). 651 = cylinderdiameter mm (anviind kolv mm) 652 = cylinderdiameter 76.52mm (anviind kotv mm) 653 : cylinderdiameter mm (anvand kolv mm) Kolvens diamctcr finns instansad i kolvtoppen. Vid renovering kan c-vlinderloppen borras upp till ijverdimension (os). Kolvar finns darlor i dverdimensionerna och I mm.. Kolvringar. vevlager och lamlager finns bade i slandard- och iiverdimensioner. Se reservdelskatalogen! Observera att flenslagret inte ingir i ramlagersatsen. utan ligger i en separal sats.. Vid motorrenovering, rckommendera den kompletta packningssatsen diir alla packningar och t:itningar liir motorblocket inger.. Vid behov av en stor motorrenovering. rekommendera gerna Volvos Bytesmotor i stellet.

23 Volvo 2o0-serien, Rekommenderalltid Volvos motorolja. Observera att en speciell motorolja ska anvendas i dieselmotorer - se tillbehijrskatalogen. Till D20-an ger det et 6liter ocb till D24-an T liter lor ett oljebyte inkl filter. Bytesintervallerna star i bilens instruktionsbok. r En servicesats finns for D24-an med oljefilter, packning Iiir oljepluggen, branslefilter, luftfilter och ventilkapspackning.. Ett och samma oljefilter anvends till i ston sett alla Volvo-motorer. Observem dock att ett speciellt oljefilter anvends t ill dieselmotorerna. Se reservdelskatalogen eller produktkatalogenl Uarna Jdr pin(ilter - se SPP! Brens,esystem Branslesystem t pa cn dieselmotor skiljer sig till rall stor del fran bensinmotorns. Motorns effekt och \.rrr tdl \t!r\ a! Jcn mangd branrle \om\f\rulas in. Mengden regleras genom att insprutningstiden varieras fran nagon till nigra tusendels sekundcr. Insprutniugspumpen suger brensle fran tanken via brenslerenaren. Pumpen hiijer derefter brensletrycket och lijrdelar br:inslet i raft mangd och vid ratt tidpunkt lill respektive insprutare. Insprutarna sprvlat onder.hijglryck in finlijrdelat bensle i virvelkamrarna. Overskottsbrensle leds genom cn relurledning tillbaka till tanken.

24 166 Volvo 200 ser en nsprutare. Flnl6rde ar brans et Belu., h6lskruv med slrypning Skrlven ar mark OUT t _ - I ru Sugrerur SLrger bdnsle tran tanken Hdier branslelryckel, f ordelar bftinsel irat mangd och vd raft lrdpunkl lll respektive Inbyggd vattenavsk ljarc med avlappn ngsskruv Brenslesystemet G10ds1n

25 Volvo 200 serien Brlinslercnaren inneh ler filter samt en!allenavskiljare. Filterpapperel :ir behandlat sa atr evenruellr vatten i branslet avsatter sig i droppform. Vattendroppama nnner ned och samlas derefter i vatlenavskiljaren. PA filtrets undersida finns cn avtappningskran, Btenslerenarc o'ringar t I A Avlappningskran tdr ev vatten. En draneringsslang kan rafl ans utas. Insprulningspumpen drivs av en kuggrem fren kamaxelns bakende. Pe den ingaende pumpaxeln si[er matarpumpen som suger brenslei fran lanken och fvl- Ier Insprulningrpumpen med bren.le. Pumpen driver sedan en fiirdelarkolv som. ner den rotemr. htijer trycket och fiirdelar brenslet till insprutarna. En centrilugalregulatoreglerar mengdcn brensle och en insprutningsomstellare tiden under vilken insprutningen ska ske. Vid pumpens utlopp sitter tryckventiler. som bevarar trycket i tryckledningarna mellan insprutningstillf:illena. Den elektiskt kontrollerade branslevcntilcn bryier br?insleflddet nar staftnyckeln slas ifran. varvld motorn slannar, Pumpen har en kallstartanordning som und rl:ittar kallsiafl.

26 168 Vo vo 2o0'serien Insprutningspump romsa'rg (r'isvaru) ag tomg:ng Halskruv med stryp.rng. lnsprutningspumpen i genomskiiming V + Betur halskruv m d slrypning (marklout) Trycl.reglei nrng) El Sugretur I lvatanryck

27 Volvo 200 serien Fran pumpen leds brenslet till insprularna via lryckletlningar ^v slel. Dessa :ir alltid Iika lenga l'iir att insprulningsmangden ska bu ljka ftjr alla cylindrar. lnsprutarna lir monterade i cylindcrhuvud t. Mellan in\prularcn och cllinderhuvudel \jtter en vermeskbld som dels ska skydda insprutaren frin de hdga temp raturerna, dels fungera som tatning. Insprutaren bestar av ftjljande delar. lnsprulafe I nspruta ren s 6ppn ingsl ryck j usteras med j ustermellanliiggen 0usterbricka). gc'- 3_ e- l. f- tt:zj It- IE I-_ Tah ngs ng Nal

28 170 Volvo 20o-serien, TIPS o Filtret ibranslerenaren ska b)'tas var km och kontrolleras var km - se servicehandboken Avd l(17) Volvo underhellsservice. Om det inte byts regelbundet eller om ett undermlligt filter anvends. kommer detta med all sakerhet att leda lill driflsttirningar i branslesyslemet med dym reparationer som liiljd. tlarna kundenfdr aft anfinda pirut-.filtcr!. Eftersom det krevs stora kunskape. och en mengd specialulrustning fiiir alt reparera och justera en insprutningspump. lagerlor Volvo dessa endast som reservdel eller genom Volvos Bytessystem. En del "kringutrustning" finns dock - se rcscrvdelskatalogen o Rekomm ndera byte av insprutningspumpens kuggrem var km.. Komponenterna i dieselmotorns brlinslesystem arbetar med ytt rst sma toleranser. Det giir att de er mycket kansliga fot fororeningar. Det ar alltsa av std$ta vikt att reservdelarna hanteras se att de skyddas lren damm m m. Skyddshattarna far a/rlrg avlagsnas.. Justermellanleggen till insprutarna lagerlbrs i tjocklekar lien l.00mm upp till 1,95 mm.. Nar en ny eller reparerad insprutare monteras. ska a1ltid nya varmeskiildar monteras.. Luftfiltret ska bytas niir det ar igensatt - annars dkar briinslelorbrukningen. Kylsystem K,vls,vslemet pa D 24-an skiljer sig i stort inte fren det som bcskri\s i 14o-avsniltel. dvs dct beslir av kllare. k)lflak!. cxpansionstank. vatlcnpumpoch tcrmoslal.

29 Vo vo 200 ser en Kylsyste''et En skillrrad iir dock att k)1!ri!\ke pumpcn (\altcnpunrncn) pa dicsclmotorn iir montefad i c) lindcfbloc, kels fra'nkant och dri\s a\ sarlmir kuggrcn sorr kanrarcln. Itr rostetcn sittcf r dan undre k\1, slangrns utloppsfdr. l-likten s illc I pli cn axcl. \om lr las rad idcn kon$l som haller gcnerr- IOrn.

30 172 Volvo 200 senen H#,Uq Anti-fr?e4 *t$ff,t' 6$ffi;'td TIPS. Kvlare finns i tve utloranden, en standard och en trop;kkylare med stiirre kapacitet lor varma lander' Kylarna ingar i volvos Bytessystem. o Pa de bilar som har eller iir lorberedda ftir luftkondlrioneflnq behdts rlorre kyltapacilel De har darlor en mindrelcmsl i' a.om gef hiigre ha.l ighel pa fliikten och pa senare modeller even en flakt med sex vingar mot tidigare fem. Om bilcn ocksa har servostyming drivs lleklen och se opumden av en separat rem, medan generatom drivs av dubbla rcmmar. S reservdels- cller produktkatalogenl Vama.liir piralremmu - se SPP1. \ id lorsiiljning av! a\tenpump. tllim inl, L)-ttnqin. Vid ingrepp i kylsystemet. kom iheg att rekommcndera Volvos kylarviitska. Se tiltbehiirskatalogen o Fclaktis kvlatvatska kan liirstdra gummit5tningar och ge lii&age. Typ C (grijn) ska anvandas - artikelnummcr ll8l023-g (ll). w

31 Vo vo 200 ser en B.l Elsystem St16mf drsiiriningssystem I srorl skiljcr \ig intc \r'.lcrnclran vad son beskfirs ia\.snitlct 1,1G lian\ell dct alt gencralorer ned hijgre kapacitel rillkommir: 70.,\. 80A. 90A och 100^. P:l vissa gcnetalorrnodcller haf kolhillafen och laddningsregulato.n b)ggts lhop tillen cnhet som \rtlef pa generalorns hakgavel. Kolhillarc och rcgulatot '4,g* r 1 TIPS Eftersom cn mengd olika typera\ generatorer monterats i 240/260 anvands lillverkarens artikelnummcr. tex BOSCH cllcr SEV MARCHAL som refetensnummer. Del llnns instansat an- Ilngen r gencratorhuset eller icent-.um pe bakgaveln. d Mihkning BOSCH

32 174 Volvo 2oo'serien Startsystem Systemet:ir uppbyggt pe samma s:it1 som beskrivs i avsnittet TIPS Pe fyrcylindriga motorer kan antingen Bosch eller Hitachi startmotor fldtekomma. Bosch Hitachi Till dieselmotorn anvends en starkate Bosch_startmotor, I reservdelskatalogen anvands tillverkarens artikel_ nummer som referens. Bosch

33 Volvo 200-serlen Tandsystem lva t_vpcr ar liindsystem liirckomncf. n1cd brvlarspetsar och br\tarldsl tinds!stem. TIPS Det sakraste s:ittet att identifiera typen av liirdelare er genom tillve.karens artikelnummer. Det anv:inds even som referens i reservdelskatalosen. Tve fabrikat forekommer, Bosch och Chrysler (endasr USA).

34 176 Vo vo 2oo-serien, Rektangular ltom 1(n1 Belysningssystem Tva nya typer av stralkastarc tillkom: en kvadratisk (from 1979) och en rektangular (from inte USA). Den kombinerade blink- och varselljuslyktan framtill lindrad s och blev nagol stijrr fro m 1981 (inte USA). Fran 1984 sitterdet evenen liten blinklykta vid framskarmens bakkant. Pe vagnartill Italien sitter en lilen blinklykta framrill. alinklykta tan 1984 Sex linser Ner Sedanmodellens bakparti giordes om 1979, kom en ny typ av baklykta som var svengd runt hdrnet Det innebar att bakljus och blinkefi blev synliga aven fran sidan. Baklyktan litrekommer i tva varianter. en lengre med sex liggande linser och en kortare med fyra liggande och en sdende lins.

35 Volvo 200,serien Aven kombimodellen (5-dcirrars) fick en ny t1p av baklykta fran l98l som var svengd runt hdrnet. Baklvktorna finns med eller utan dimbakljus, som er ctt extra starkt bakljus att anvandas vid dimma eller legn. En ny konstruktion av strelkastartorkare inlijrdcs. I \liilleldrrn cenrrol motoroch!aj(rj!ning. monlcrades en motor vid varje stralkastare med torkararmen monlerad dirckt pe ax ln. Sftelkastafto*arc TIPS. De rektanguhra strelkastarna som kom pe l98l ars mod ll har utbytbart glas, till skillnad fren de iivnga,. Den mindre baklyktan finns av tve fabrikat, Bosch och Hella. Den stiirre endast Cibie. Det stiirre baklyktglasets backljusglas ar individuellt utbytbart. Se gula.eservdelsinformationen!

36 '178 Volvo 200 serlen, Instrumentering l98l ers modell fick en ny instrumentbrada. Den har, i likhet med den tidigare, ett kombinationslnstrument med hastighetsmetare, tempmetare, branslemetare samt antingen klocka eller varvraknare. Bredvid inslrumentet finns plats lor inmontering dv extrainstrument. Bilar med dieselmotor har pa vissa marknader en plomberad kilometerraknare, som drivs mekaniskt av hastighetsmetarens vajer.

37 Volvo 200 sefien, TIPS. Tve fabrikat av kombinationsinstrument Iiirekommer even i det nya ullorandet. Man identifierar dem genom att ta mattet mellan nelens centrum och underkanten pe rulan lor trippmetaren. An 1 (VDO) = t7 nn Alt 2 (YAZAKI) = mm 0o,rrlt *." ---',,n to.' 'lb :\\K t0.' Cr\'.la *-"fi-\. Extrainstrument - se tillbehtirskatalogen!

38 180 Vo vo 2oo'serien Kraftiivertdring Koppling och kopplingsmanij\ rering skiljer sig intc '1J mn\ ir I fren \ ad.om be.l ri\ rt. i I idiga re a\.nilt. ViixellAda, manuell M 45- och M 46-viixelladorna fran 1979 och framet kenns Iattast igen pe spakstall t som lir uppbyggt av ett reklangulert rijr. Pe lidigate modeller var dct tre runda 16r. Mltli

39 Volvo 2oo-serien, M 46 mea! elektfisk dventxel FrAn 1986 infiirdes:iven en femvaxlad leda - M47. I utb],ggnaden l:ingst bak sirtcr den femte tdxeln. Alla M 4TlAdorna har hus av aluminium. M47 med mekanisk iivervdxel

40 182 Volvo 200 senen, TIPS. Ett nytt kopplingsfabrikal ti'lkom - Verto-valeo. Serviceskylten lir da m?irkt med "3".. Vid byte av urtrampningslager mlste det tidigare momerade lagrets hdjd besdmmas. Tva mett (A) liirekommer, 36.5 mm och 43 mm. It nnmqningsl agee meft (A) Vid byte av komplett koppling, kopplingssats. spelar detta dock ingen roll. o I nrare re.clvdel:kataloger har fiirkorlningen ''vxl 'TRANS M 4RKT b\ rts ut mot M {RKED ' Vdxelladans artikelnummer ster pe markpleten..cor,!.. flasauenlranement..., ' SDdno noo ,-... 'Anneau e astrque,.,,,,,,,,,,,,... Retarnin! fl n! ctrc1rp J4X 1.50 ALTTB. Retarnin0 in ctrcip... 34X 1.75 ALTTR.En0a!rn0 slee!.,...,...,,... ' Manchon accou!l men1,,.,.,.gear I s1...,...-..,,....pinon 1 er..,.,...,,,,.,,...,,,,,,, TRANS MANXED 120E !838? 'Ge& Pr0non 1 er... TRANS MAnKEo 1208.{ REPL 1 PCS 'Thrusl vrasher,..,,,,.,,,,,,,,,,.,,. Rond lle bube... TR {S }itartgd Rondelle Tnars MAR Go 't sfmo.., n ssorl TRANS MARKED 120E361, 'Sle v! manchon TMilS MAnKE , all beann9..., Roulernenl billes Synckonino hub....moyeu _'re,,...,,...,,.,,,,,,,,,,,,. synchrorn sh,,,,,,,.,, ehsliqu...,... J 2

41 Volvo 200-serien, Aven iivervexeln har en merkplat, som rcservdelskatalogen refererar till. Pe den ster tillverkarens anikelnummer och liipande tillverkningsnummer, tex LAYCOCK 28 l t{q, Me*ning dvedexet Automatvaxellada Tve nya fyrvexlade automatledor inldrdes fro m 1981, AW 70 och AW 71. Tekniskt sert skiljer de sig inte se myckct fran de tidigare trcvexlade ledorna BW 55 och AW 55. I prjncip er den ferde v;ixeln placerad liamfiiir en trevexlad leda. Skillnaden mellan AW 70 och 7l :ir att AW 7l ar avsedd lor ctt hdgre vridmoment.

42 184 Volvo 2oo-serien, 197H4 TIPS. Efte6om en automatlada maste vara anpassad till motorns karakterislik finns ett ston anlal varianter pe grundmodellerna. Ledans merkplat anv?inds som identilikation.. Kardanaxeln iir av samma konstruktion som beskrivits i tidigare avsnitt.. Bakaxeln er even den av samma konstruktion som beskrivits i tidigare avsnitt. Ti v d<arcns dslaljnummor ( ' MAFKr 01 ar-) (t ex ff 4952)

43 Volvo 200 serien, Tillvefta ns d laljnonmer Obs! Fr o m 1983 ang.s volvos anik lnumm r i rulan ( x nr82-hf80016) 82HF80016 ll L- l- ]lllv finingsnumm r. Bdiaf med 1 vade manad Varelbdslyp la=awss, C=AW70, F=Aw71 ) Illv ft ningsma.ad (A=Jan. B=Feb...-M=Dec. Obsl 'I' anva.ds irne) (.ndas sisla sifiran i lidiga prcdlldionsmodellsr)

Volvo 24O- och 26o-serien,

Volvo 24O- och 26o-serien, 55 Volvo 24O- och 26o-serien, 1975-78 lnnehdll 20 Motor Beteckningar Motoraltemativ B 2l-motoro Cylinderhuvud Cylinderblock Smitrjsystem B 2?-motorn Cylinderhuvud Cylinderblock Sm6.jsystem Brenslesystem

Läs mer

Tio motoralternativ som alla klarar miljökraven i Euro 5 Nya snåla dieselmotorer ger 120 mils räckvidd Fyror och sexor med och utan turbo

Tio motoralternativ som alla klarar miljökraven i Euro 5 Nya snåla dieselmotorer ger 120 mils räckvidd Fyror och sexor med och utan turbo Pressinformation Motorer Nya turbodieslar toppar motorprogrammet Tio motoralternativ som alla klarar miljökraven i Euro 5 Nya snåla dieselmotorer ger 120 mils räckvidd Fyror och sexor med och utan turbo

Läs mer

http://localhost/vida/jsp/information/xml/xmldocprintpreview.jsp

http://localhost/vida/jsp/information/xml/xmldocprintpreview.jsp Page 1 of 15 21: Cylinderhuvud, B5204T5 V70 (00-08), 2002, B5204T5, AW55-50/51SN 22/1/2015 SKRIV UT 21: Cylinderhuvud, B5204T5 Cylinderhuvud/- packning, byte Specialverktyg: 999 5452 999 5454 999 5670

Läs mer

Motor. Motorns utveckling. Ottomotor. '10 Allman motorteknik

Motor. Motorns utveckling. Ottomotor. '10 Allman motorteknik '10 Allman motorteknik Motor Motorns utveckling Ottomotor De lorsta anviindbam ldrbranningsmotorema paten_ terades 1875 av tyskarna N A Otto och E Langen. De var fyrtaktsmotorer som drevs med gas, va ijr

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente Tekniskt reglemente SSK Klass 3 2010-2012 2010-01-11 Utgåva 1 2 (8) TEKNISKT REGLEMENTE 2010-2012 SSK KLASS 3 1 Ändringshistorik Nr Beskrivning Datum Utgåva 1 Från tidigare reglementsperiod Kap. 5.1 Max

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente Tekniskt reglemente SSK Klass 3 2015 2015-01-02 Utgåva 3 2 (8) TEKNISKT REGLEMENTE 2015 Ändringshistorik Nr Beskrivning Datum Utgåva 0 Från tidigare reglementsperiod Ljudbegränsning: 95 db LAF max vid

Läs mer

NICE PRICE. HELA LISTAN!

NICE PRICE. HELA LISTAN! NICE PRICE. HELA LISTAN! SERVICE Fläktrem 977259 B19/21 enkelrem 113:- 104:- 977260 B19/21/23 dubbla remmar 156:- 144:- 973537 1985-B/230, Fläktrem, dubbel (2st.) 156:- 144:- 3210827 B14 1982-87, Drivrem

Läs mer

Brorssons Traktordelar AB 0 Tel. 0496-107 55, Fax 0496-213 07

Brorssons Traktordelar AB 0 Tel. 0496-107 55, Fax 0496-213 07 Brorssons Traktordelar AB 0 Tel. 0496-107 55, Fax 0496-213 07 2006.12.18 RESERVDELSKATALOG MOTORDELAR KOPPLING TILLBEHÖR MODELL: Motortyp: SIDA: BM320 A3.152 2 > 3 BM400 430 AD3.152 4 > 5 BM500 2200 2204

Läs mer

MOTORPROGRAM SAMTLIGA SAAB-BILAR M1950 M2012 Marknad Sverige

MOTORPROGRAM SAMTLIGA SAAB-BILAR M1950 M2012 Marknad Sverige MOTORPROGRAM SAMTLIGA SAAB-BILAR M1950 M2012 Marknad Sverige Motivet med denna sammanställning är att på ett enkelt och överskådligt sätt visa basfakta över de motorer som använts i samtliga SAAB-bilar.

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Reglemente för MNBF vet.

Reglemente för MNBF vet. Reglemente för MNBF vet. Dessa regler gäller t.o.m. 31/12 2015. Om missbruk skulle förekomma, det skulle visa sig att någon bil gynnas eller missgynnas, eller att något är uppenbart helt fel har MNBF rätt

Läs mer

EBK system Suzuki GSXR 1000 2002 Provat i Särimner 090423. Laddis. Komp

EBK system Suzuki GSXR 1000 2002 Provat i Särimner 090423. Laddis. Komp Laddis Turb CAT Komp Sammanfattning Prov med efterbrännkammarsystem på turboladdad motorcykelmotor med långa avgasrör före turbinen visar att systemet fungerar och förbättrar turbons arbetsområde c:a 1000

Läs mer

Sverige (83) Deposition av mikroorganism: ---

Sverige (83) Deposition av mikroorganism: --- ..G I s 7 4, x, l ' _, (45) Patent meddelat: 2013-04-02,f s, i-3,--1,

Läs mer

OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VARFÖR SKA MAN SMÖRJA MOTORN? 1. OLJA Minskar friktion. Begränsar slitage på rörliga delar i motorn (vevaxel, kamaxel ) Möjliggör effektiv kylning av motorn.

Läs mer

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM RRun TDME-POWER marine TDME serie marine dieselmotor MANUAL 1. Förord 2. Allmänt 3. Motor komponenter 4. Användar Instruktioner 4.1 Starta motorn 4,2 Körnings instruktioner 4,3 Avstängnings proceduren

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

VOLVO S80, V70 drive. TiLLäGG TiLL instruktionsbok

VOLVO S80, V70 drive. TiLLäGG TiLL instruktionsbok VOLVO S80, V70 drive TiLLäGG TiLL instruktionsbok Allmänt Tystare och renare Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet. Denna målinriktning har resulterat

Läs mer

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Rotax FR 125 Sport 2000 Index Utgåva 4 Sida 1 av 53 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. 150316 / 161231 BILD VÄNSTER SIDA

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Rotax FR 125 Sport 2000 Index Utgåva 4 Sida 1 av 53 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. 150316 / 161231 BILD VÄNSTER SIDA Sida 1 av 53 BILD VÄNSTER SIDA Sida 2 av 53 BILD HÖGER SIDA Sida 3 av 53 BILD FRAMIFRÅN Sida 4 av 53 BILD BAKIFRÅN Sida 5 av 53 Rotax Max EVO Sida 6 av 53 Bild bakifrån Evo Sida 7 av 53 Bild framifrån

Läs mer

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement Fast Deplacement Katalog 9129 8218-01 Augusti 1998, SE Innehåll Allmänt, konstruktion 3 Specifikationer 4 Pump i genomskärning 4 Pumpval och dimensionering 5 Installationsmått Orderinformation 6 F1-25/-41/-51/-61

Läs mer

Volvo 24O- och 26O-serien,

Volvo 24O- och 26O-serien, 193 Volvo 24O- och 26O-serien, 1985-91 lnnehall 00 Allmtnt 20 Motor Cylinderblock Bienslesystem... : : Ftirgasarversion Insprulningsversion Avgasrening AvBassyslem Smiirj- och kylsystem Konstantfarthelhre

Läs mer

Diesel Tuning Module Teknisk Guide

Diesel Tuning Module Teknisk Guide Diesel Tuning Module Teknisk Guide HUR FUNGERAR DET? För att förklara hur DTM fungerar måste man veta hur en dieselmotor fungerar. Den stora skillnaden mellan en diesel- och en bensinmotor är hur blandningen

Läs mer

Foh Överhäng fram Roh Överhäng bak 1 283 1 583 LT Totallängd (1) 4 183 4 983 R1 R2. Kant till kant 5 920 6 730 CW Hytt, bredd MW Totalbredd

Foh Överhäng fram Roh Överhäng bak 1 283 1 583 LT Totallängd (1) 4 183 4 983 R1 R2. Kant till kant 5 920 6 730 CW Hytt, bredd MW Totalbredd CABSTAR 35.14 Totalvikt: 3.500 Kg. 136 hk Specifikationer M C G. C. A B Underrun protection bar 140 Foh B 109 PÅBGGNAD SKISS DIMENSIONER (mm) 35.14 MB 2 900 3 400 Foh Överhäng fram 1 062 Överhäng bak 1

Läs mer

MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-852011)

MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-852011) Vårdsystem 80 M7782-253590 Sida av 6 FMV:AUH 4 6:899/96 MVSCHG ELVERK 4KVA 994 MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-8520) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Tekniskt underlag, referenser Förrådsbeteckning Referenser,

Läs mer

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik FÖRORD Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik 20 årig- verksamhet kan den samtidigt glädja sig åt en ny framgång som vunnits genom tvenne års oavbrutna, ingående experiment och består

Läs mer

m Utgiven av Motormännens Riksförbund

m Utgiven av Motormännens Riksförbund m Utgiven av Motormännens Riksförbund N O ANDERSSON: NYA SIi=FROR PÄ VOLVO: 140 blir 24a 160 blir 26a 8208 blir 821A... D Den stora förändringen i karosslinjerna är alltså VESC-fronten eller rättare en

Läs mer

LÄGRE PRIS på volvo original reservdelar TILL BILAR ÖVER 6 ÅR. HELA LISTAN!

LÄGRE PRIS på volvo original reservdelar TILL BILAR ÖVER 6 ÅR. HELA LISTAN! LÄGRE PRIS på volvo original reservdelar TILL BILAR ÖVER 6 ÅR. HELA LISTAN! Gäller från 2013-12-02 ART NR PRODUKT PRIS SERVICE Fläktrem 973537 1985-B200, Fläktrem, dubbel (2st.) 135:- 122:- 340/360 973537

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Nya prestandamöjligheter med bioetanol

Nya prestandamöjligheter med bioetanol Information Genève, 6 mars 2007 Världspremiär Saab BioPower 100 Concept: Nya prestandamöjligheter med bioetanol Första produktionsmotorn optimerad för ren bioetanol (E100) 300 hk med betydligt minskad

Läs mer

Hydraulisk Borrhammare HRD20

Hydraulisk Borrhammare HRD20 Hydraulisk Borrhammare HRD20 Från serienr. 3195 Reviderad 2014-11-03 Före användning Tack för ert val av en HYCN borrhammare. För att säkerställa problemfri drift och långvarig användning av era nya verktyg,

Läs mer

SMÖRJMEDEL. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

SMÖRJMEDEL. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

ELVERKSKÄRRA 135KVA MT M2650-816011

ELVERKSKÄRRA 135KVA MT M2650-816011 Vårdsystem 80 M7782-00304 Sida av 8 FMV:AUH 5/98 MVSCHG ELVK 35KVA 998 ELVERKSKÄRRA 35KVA MT M2650-860 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt För grundtillsyn på fordonsdelen används M7782-030 MVSCHG

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente Tekniskt reglemente SSK Classic 2010-2012 2010-01-11 Utgåva 1 2 (6) TEKNISKT REGLEMENTE 2010-2012 SSK Classic 1 Ändringshistorik Nr Beskrivning Datum Utgåva 1 Förändringar från tidigare reglementsperiod:.

Läs mer

SANERINGSUTRUSTNING 06

SANERINGSUTRUSTNING 06 Vårdsystem FM M7782-016522 Sida 1 av 11 SANERINGSUTRUSTNING 06 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före transport Under uppehåll i transport Före användning OBS Kontrollera drifttidsmätarna

Läs mer

2. Motor\Turbosystem Justering, byte - Demontering

2. Motor\Turbosystem Justering, byte - Demontering Turbo, 4-cyl. Demontering Varning Var försiktig om bilen är varm. Kylvätskan är het och det finns även risk för att bränna sig på avgassamlaren. 1. Öppna expansionskärlets lock för att släppa ut systemets

Läs mer

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Raket 95 Formel mini Index Utgåva 3 Sida 1/30 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m / 1212

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Raket 95 Formel mini Index Utgåva 3 Sida 1/30 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m / 1212 Index Sida 1/30 Index Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Sid 22 Sid 23 Sid 24 Sid 25 Sid 26 Sid 27 Sid 28

Läs mer

VOLVO PENTA DIESELMOTORER VD MD-1 VP MD-1B VP MD-2 oljerymd: 1,95L oljerymd: 1,95L oljerymd: 3,25L

VOLVO PENTA DIESELMOTORER VD MD-1 VP MD-1B VP MD-2 oljerymd: 1,95L oljerymd: 1,95L oljerymd: 3,25L VOLVO PENTA DIESELMOTORER VD MD-1 VP MD-1B VP MD-2 oljerymd: 1,95L oljerymd: 1,95L oljerymd: 3,25L 876554 bränslef.insats 14156 876554 bränslef.insats 14156 876554 bränslef.insats 14156 3586494 impeller+packning

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Raket 95cc Formel Micro och Formel Mini Index Utgåva 8 Sida 1 av 26 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m.

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Raket 95cc Formel Micro och Formel Mini Index Utgåva 8 Sida 1 av 26 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. Sida 1 av 26 Innehåll Sida Teknisk data 2-3 Exteriör fram 4 Exteriör bak 5 Exteriör drevsida 6 Exteriör svänghjulssida 7 Exteriör med manuell start 8 Vevaxel 9 Vevhus svänghjulssida 10 Vevhus drevsida

Läs mer

NT400 CABSTAR 3.5T 145HP SC

NT400 CABSTAR 3.5T 145HP SC NT400 SE-19-0331 NT400 CSTR 3.5T 145HP SC vikt: 3.500 Kg. 145 hk Specifikationer IC M C G. C. H1 Underrun protection bar 140 Foh 109 VT R VD PÅGGND SKISS 35.145 35.145 M L DIMENSIONER (mm) Hjulbas Foh

Läs mer

BMW Cup tekniska regler för klass Modifierad 2010

BMW Cup tekniska regler för klass Modifierad 2010 Inledning BMW Cup tekniska regler för klass Modifierad 2010 Klass Modifierad är tänkt som en sekundär instegsklass för de bilar som blir för dyra att trimma för att hänga med i klass Special och för starka

Läs mer

SER VICE- MEDDELANDE

SER VICE- MEDDELANDE CITROEN SEA VICEA VDELN!NGEN SER VICE MEDDELANDE CX REF CXO 14 CX25tETURBO2 med rib I V 4/87 KATALYSATOR DA T 19870508 Besknvrung selceanvsnrngar (All) GRUPP CX 25 IE TURBO 2 med katalysator introduceras

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

VOLVO S60 & V60 DRIV. Tillägg till instruktionsbok

VOLVO S60 & V60 DRIV. Tillägg till instruktionsbok VOLVO S60 & V60 DRIV Tillägg till instruktionsbok Om detta tillägg Denna trycksak Denna bruksanvisning är ett kompletterande tillägg till bilens ordinarie instruktionsbok. Volvo Personvagnar AB Tillägget

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente Tekniskt reglemente SSK Klass 1 2015 2015-01-02 Utgåva 2 2 (7) TEKNISKT REGLEMENTE 2015 SSK KLASS 1 1 Ändringshistorik Nr Beskrivning Datum Utgåva 0 Från tidigare reglementsperiod: Ljudbegränsning: 95

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

TURBOKONVERTERING Bränsleinsprutning Uppgradering

TURBOKONVERTERING Bränsleinsprutning Uppgradering TURBOKONVERTERING Bränsleinsprutning Uppgradering Metoder för effektökning Turbin Kompressor Avgasutlopp Luftinlopp Roots-kompressorns arbetsprincip. Filtrerad luft Komprimerad luft Avgaserföre turbinen

Läs mer

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter Heta komponenter Heta komponenter VARNING! Avgassystemet på en lastbil kan vid hög arbetsbelastning uppnå temperaturer över 500 C. Brandrisken kan bli stor om påbyggnadsutrustning placeras alltför nära

Läs mer

BENÄMNING PRIS BENÄMNING PRIS ABS HYDRALAGGREGAT 300 BAKRUTA 400 ABS KRANS 50 BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR 50 BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP.

BENÄMNING PRIS BENÄMNING PRIS ABS HYDRALAGGREGAT 300 BAKRUTA 400 ABS KRANS 50 BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR 50 BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP. ABS HYDRALAGGREGAT BAKRUTA 400 ABS KRANS BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP. 1,000 BATTERILÅDA/FÄSTE/HÅLLARE 40 AC CELLPAKET/FÖRÅNGARE BENSINVÄRMARE 400 AC INNERTEMPERATUR

Läs mer

REGLEMENTE KLASS EKONOMI 2013-

REGLEMENTE KLASS EKONOMI 2013- Uppdaterad 2013-01-20 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET REGLEMENTE KLASS EKONOMI 2013- Regler Klass Ekonomi ÖNBF 2013- Allmänt När du läser det tekniska reglementet för klass Ekonomi ska du tänka på följande:

Läs mer

2. Motor\Grundmotor, 4-cyl bensin Bulletiner - SI/MI - (210-2561 utg. 3)...

2. Motor\Grundmotor, 4-cyl bensin Bulletiner - SI/MI - (210-2561 utg. 3)... TECHNICAL SERVICE BULLETIN Bulletin Nbr: 210-2561 utg. 3 Date:...April 2006 Market: ej US/CA Missljud från transmissionskedjor samt oljeslam i motorn Berörda bilar Saab 9-5 M98-03 med motoralternativ B205

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Avd. 6 , - FRAMVAGN OCH STYRINRÄTTNING ERKST DS HNDBO.K

Avd. 6 , - FRAMVAGN OCH STYRINRÄTTNING ERKST DS HNDBO.K Avd. 6, - FRAMVAGN OCH STYRINRÄTTNING 164 ERKST DS HNDBO.K 164 Servopump: Fabrikat och typ Max. tryck........................... Teoretisk kapacitet vid 83 r/s (500 r/min)....... Min. kapacitet 83 r/s

Läs mer

Reglemente för RallyCross Historisk (RCH) 2015-12-27

Reglemente för RallyCross Historisk (RCH) 2015-12-27 1(6) Reglemente för RallyCross Historisk (RCH) 2015-12-27 Gällande 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31 Tävlingsregel RCH 01 Tillåtna förare Förare får tävla fr.o.m. det kalenderår man fyller 50år. Tekniska regler

Läs mer

A-serien A 72 A 82 A 92

A-serien A 72 A 82 A 92 A-serien A 72 A 82 A 92 SE Innehåll Inbyggd styrka 3 Hytt 4-5 Transmission och kraftöverföring 6 Motor 7 Hydraulik 8-9 Tekniska specifikationer 10 Extrautrustning 11 Valtra service 11 2 Inbyggd styrka

Läs mer

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen.

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen. 1 Installationsanvisningar för - SD905 sekventiell växellåda Om du läser detta dokument kommer du att kunna dra nytta av din SD90 växellåda på ett bra sätt, och du undviker en del fällor som, om du ramlar

Läs mer

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally.

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. 1 Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. Bakgrund: Sedan senare hälften av 2000-talet har det gradvis blivit en förändring av användandet av Volvo 240 inom rally. Tidigare från slutet av 1970-talet

Läs mer

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare.

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. TEKNISKT REGLEMENTE Klass HT1 & HT2 Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. Reglerna gäller för samtliga klasser om det inte framgår

Läs mer

Motordetaljer. Bränsle- och avgassystem. El och instrument. Kraftöverföring. Hjulupphängning och bromsar. Karosseri, säkerhetsdetaljer

Motordetaljer. Bränsle- och avgassystem. El och instrument. Kraftöverföring. Hjulupphängning och bromsar. Karosseri, säkerhetsdetaljer VOL'VO INNEHALLSFöRTECKNING Avsnitt A B C D E F G Motordetaljer Bränsle- och avgassystem El och instrument Kraftöverföring Hjulupphängning och bromsar Karosseri, säkerhetsdetaljer övrig utrustning INNEHALL

Läs mer

Maskinmekaniker 2011. 2. Vilka två typer av glas finns det för bilrutor? Härdat glas Polyvinylklorid Laminerat glas Plastvinylglas

Maskinmekaniker 2011. 2. Vilka två typer av glas finns det för bilrutor? Härdat glas Polyvinylklorid Laminerat glas Plastvinylglas Maskinmekaniker 2011 1. Enligt bilden ska skruven dras åt på ett speciellt sätt. Varför? För att slippa använda onödigt stora momentnycklar För att friktionen i gängor och under skruvskalle inte ska påverka

Läs mer

April 2000. Passat. Fakta och utrustningspaket

April 2000. Passat. Fakta och utrustningspaket April 2000 Passat Fakta och utrustningspaket FÖRSÄLJNINGSPROGRAM Motor Växel- Tjänste- Lastför- Max släp- Fordons- Premie- Modeller Dörrar hk låda vikt kg måga kg vagnsvikt kg 1) skatt klass Passat 1.6

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR MOPEDER

INSTRUKTIONSBOK FÖR MOPEDER INSTRUKTIONSBOK FÖR MOPEDER 1 Gratulerar till Din nya moped Den är konstruerad av fackfolk med erfarenhet från tillverkning av 100.000-tals mopeder. Mopeden är byggd enligt senaste principer och absolut

Läs mer

Spillolja och fathantering

Spillolja och fathantering Spillolja och fathantering 91 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid nr MOBILA SPILLOLJEUPPSAMLARE 93 SPILLOLJEUPPSAMLARE FÖR GROP 94 SPILLOLJEVAGNAR 95 PNEUMATISKA OLJESUGAR 96-99 LEDADE SPILLOLJEAGGREGAT 100-101 MOBILA

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Verkstadshandbok. Motor AQD40, AQAD40, MD40, TMD40, TAMD40 2(0)

Verkstadshandbok. Motor AQD40, AQAD40, MD40, TMD40, TAMD40 2(0) Verkstadshandbok Motor B 2(0) AQD40, AQAD40, MD40, TMD40, TAMD40 Verkstadshandbok Motor AQD40, AQAD40, MD40, TMD40, TAMD40 Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Allmän information... 5 Reparationsanvisningar...

Läs mer

Urtagning av Volvo Penta MD 6

Urtagning av Volvo Penta MD 6 Urtagning av Volvo Penta MD 6 Urplockad för renovering ur Sveakryssare S3368 Tindra den 2004-09-25 Magnus Aldrin, magnus@aldrin.se Bakgrund Senhösten 2003 köpte vi Sveakryssaren S3368, som var i behov

Läs mer

VOLVO PENTA CLASSIC PARTS

VOLVO PENTA CLASSIC PARTS VOLVO PENTA CLASSIC PARTS VOLVO PENTA ORIGINALDELAR TILL KLASSISKA MOTORER CLASSIC PARTS GENUINE VOLVO PENTA PARTS for CLASSIC engines Classic parts för klassiska Volvo Penta motorer Som ägare till en

Läs mer

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller)

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller) Hr./Fru/Fr.: Modell: Reg nr.: Arbetsorder nr.: Mätarställning: Chassi nr.: Servicetyp A B A C A B A C Service att utföra: År/km x 1000 1 / 25 2 / 50 3 / 75 4 / 100 5 / 125 6 / 150 7 / 175 8 / 200 För utförligare

Läs mer

fii* ulla luntbruk En srnidig trahton - let

fii* ulla luntbruk En srnidig trahton - let (-\ r)amarbete med lantbrukarna i praktiska fr6gor, 6r den grund Volvos traktorkonstruktiirer bygger ps. Den slitstarka traktorn Volvo T24-T25, har ocksa fitt en utformning, som lantbrukarna gillar. Se

Läs mer

Volvo GLT nu också med TURBO.

Volvo GLT nu också med TURBO. Volvo GLT nu också med TURBO. Den nya serien av starkt efterfrågade GLT-bilar har nu utokats med en variant med TURBO-motor. Den nya B 21ET-motorn drar inte mer ån en vanlig 4:a men har en effekt som en

Läs mer

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. Pilotventilen c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll:

Läs mer

Ventiljustering, Honda CRF 450R

Ventiljustering, Honda CRF 450R Ventiljustering, Honda CRF 450R Honda Mc Svenska AB April 2002 22 Allmänt om ventiljusteringen En fyrtaktsmotor har ventiler som öppnas av en kamaxel. Denna kamaxel drivs med hjälp av en kedja från vevaxeln.

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Motor med monteringsdetaljer. B204, B234

Motor med monteringsdetaljer. B204, B234 Motor med monteringsdetaljer. B04, B4 Fig. Art. Nr. Ant. PS Benämning 1 1 NS Cylinderblock komplett 1 Cylinderblock 1 Cylinderhuvud 4 1 Vevmekanism 5 1 Remtransmission 6 Balansaxel 7 1 Smörjsystem 8 1

Läs mer

STCC Reglemente 2011. 2011-01-05. Tekniskt Reglemente för Nationella Super 2000 Biogas-bilar. (STCC NS 2000 B)

STCC Reglemente 2011. 2011-01-05. Tekniskt Reglemente för Nationella Super 2000 Biogas-bilar. (STCC NS 2000 B) STCC Reglemente 2011. 2011-01-05. Tekniskt Reglemente för Nationella Super 2000 Biogas-bilar. (STCC NS 2000 B) 1. DEFINITION Jfr. STCC NS 2000, paragraf 1. 2. HOMOLOGERING Jfr. STCC NS 2000, paragraf 2.

Läs mer

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente Logistik * v&rt ansvor En informationsbroschyr om Gota trangregemente Utvecklings- och forsol

Läs mer

ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN. Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3

ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN. Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3 ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3 Mångsidig grävmaskin med anpassningsbar bredd för effektiv användning

Läs mer

WE ( KH)

WE ( KH) MONTERINGSFÖRSLAG Thermo Top C/E Audi A6 2,0. 2,7 och 3,0 TDI Aug-09 Detta fordonsanpassade monteringsförslag skall betraktas som ett komplement till den generella monteringsanvisning som följer med värmaren.

Läs mer

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion Hydrauliska Spännare GATES ART. NUMMER TILLVERKARE MODELL MOTOR MOTOR TYP Introduktion Hydrauliska Spännare FORD / OPEL / VOLKSWAGEN GROUP MULTIPLE Både kamremssystemet och fläktremssystemet kan ha olika

Läs mer

KAPITEL 9.KARDANAXELN.

KAPITEL 9.KARDANAXELN. KAPITEL 9.KARDANAXELN. Marks vibrabioner i bilen bdr fdrst dacken balanseras. Kan man inbe fa en idrbaltring pa de*a sett, kan felet ligga i kardanaxeln. Med axeln losstagen sabter man den mellan dubbar

Läs mer

April 2000. Golf. Fakta och utrustningspaket

April 2000. Golf. Fakta och utrustningspaket April 2000 Golf Fakta och utrustningspaket FÖRSÄLJNINGSPROGRAM Motor Växel- Tjänste- Total- Max släp- Fordons- Premie- Modeller Dörrar hk låda vikt kg vikt vagnsvikt kg 1) skatt klass Golf 1,4 3/5 75 5

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 608.2 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3

Läs mer

Påfyllning av kylvätska

Påfyllning av kylvätska Arbete med fordonets kylsystem Arbete med fordonets kylsystem VARNING! Vid modifieringar i kylsystemet måste kylsystemet tömmas, fyllas på och provtryckas. Kylsystemet är avancerat och små fel kan orsaka

Läs mer

R50X JetFighter 2005-2008

R50X JetFighter 2005-2008 2005-2008 Information Allmänt Denna reservdelskatalog och dess priser uppdateras regelbundet en gång per månad. Uppdatering sker natten till den förste i varje månad, då priser och eventuella uppdateringar

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING IKD3850.0E IKD4850.0E IKD4850.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens typdata

Läs mer

Manual Högtryckstvätt 8003

Manual Högtryckstvätt 8003 Manual Högtryckstvätt 8003 VIKTIGT! Vänligen se till att alla som använder högtryckstvätten läser och förstår instruktionerna innan användning! 1 Viktigt! Fyll motorn till rätt nivå med 4-takts olja! 2

Läs mer

Impulsgivare. Kamaxelgivare

Impulsgivare. Kamaxelgivare "VCC047115 SV 200906 Impulsgivare Utmed svänghjulet/medbringarplåtens periferi finns hål. För varje flank som passerar impulsgivaren induceras en spänning i spolen. Detta genererar en växelströmssignal,

Läs mer

NYTT LIV I KLASSISK BIL

NYTT LIV I KLASSISK BIL NYTT LIV I KLASSISK BIL Ålder, körsträcka, klimat alltsammans faktorer som påverkar skicket på våra bilar, speciellt de något äldre årsmodellerna. Några av dem vi kallar dem oftast veteranbilar eller klassiska

Läs mer

Simons Universal avgasdelar

Simons Universal avgasdelar Simons Universal avgasdelar Användningsområde: Med Simons Universaldelar kan man bygga avgassystem till de flesta fordon. Dämparna är konstruerade enligt absorbtionsprincipen, d.v.s avgaserna kan passera

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

Checklista Höst. Motorn. Båttyp Båtnamn Ägare. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen

Checklista Höst. Motorn. Båttyp Båtnamn Ägare. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen Båttyp Båtnamn Ägare OBS checklistan skall läsas och användas ihop med båtens övriga instruktionsböcker som beskriver vad som gäller för just din båt. Lägg till och dra ifrån punkter så att den passar

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

Servicehandbok. Reparation och underhåll 1976-1978. Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260

Servicehandbok. Reparation och underhåll 1976-1978. Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260 Servicehandbok Reparation och underhåll Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260 1976-1978 Väx ella d a M45 c Växellåda M 46 M 45, M 46 Innehåll Specifikationer. Specialverktyg.. Innehåll... Sida 3 4

Läs mer

engines Homologeringsblad - Raket 85 Mini

engines Homologeringsblad - Raket 85 Mini Homologeringsblad - Raket 85 Micro Sprängskiss Teknisk data 55146 Motor Raket 85 Cylindervolym 84,9 cc Cylinderdiameter 52,0 mm Slaglängd 40,0 mm Squisch min 1,30 mm Avgas max öp. vinkel 146 grader Insug

Läs mer

Albin Motorsprutor. Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009

Albin Motorsprutor. Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009 Albin Motorsprutor Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009 Starten Lars Albin Larsson startade 1900 företaget L.A. Larssons Gjuteri- och Mekaniska Verkstad i Kristinehamn. Senare, 1942,

Läs mer

Miljöguide för historiska fordon

Miljöguide för historiska fordon för historiska fordon Miljöguide för historiska fordon Foto: Stig Hammarstedt 1 Därför har vi tagit fram en miljöguide för historiska fordon Denna guide har tagits fram för att den fordonshistoriska rörelsen

Läs mer

Slutet på början p.1

Slutet på början p.1 Slutet på början Rudolf Diesel En man och hans vision Per Andersson peran@isy.liu.se Linköpings Universitet Slutet på början p.1 Introduktion Rudolf Diesels vision var att bygga en motor som förbrukade

Läs mer

TEKNISKT REGLEMENTE Radical Cup Scandinavia 2015-2017

TEKNISKT REGLEMENTE Radical Cup Scandinavia 2015-2017 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET TEKNISKT REGLEMENTE Radical Cup Scandinavia 2015-2017 2016 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax

Läs mer

Felsökning Marina turboaggregat

Felsökning Marina turboaggregat Felsökning Marina turboaggregat Denna guide är till för att du som lekman själv skall kunna göra en bedömning av skicket på din turbo oavsett om du har prestandaproblem eller bara är vill lära dig mer

Läs mer

INSUGNINGS-/ AVGASSYSTEM

INSUGNINGS-/ AVGASSYSTEM 5- INSUGNINGS-/ AVGASSYSTEM INNEHÅLL 50900050 ALLMÄN INFORMATION... STANDARDMÅTTUPPGIFTER... SPECIALVERKTYG... ÅTGÄRD I BIL... Kontroll av turboladdarens kompression . Kontroll av avgasöppningens aktivator

Läs mer