Sverige (83) Deposition av mikroorganism: ---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige (83) Deposition av mikroorganism: ---"

Transkript

1 ..G I s 7 4, x, <0 ( 12) Patentskrift (10) SE C2 2 t iz, tåt1 trt/ MIN G) z vl r-- tåtå7 (21) Patentansökningsnummer: elffil :-2> l ' _, (45) Patent meddelat: ,f s, i-3,--1, ' d 1-) (41) Ansökan allmänt tillgänglig: (22) Patentansökan inkom: (24) Löpdag: Sverige (83) Deposition av mikroorganism: --- (30) Prioritetsuppgifter: --- (51) Internationell klass: GO1P 3/487 ( ) GO1D 5/14 ( ) GO1D 5/20 ( ) FO1L 1/047 ( ) FO1L 1/46 ( ) FO2D 41/38 ( ) (73) Patenthavare: Scania CV AB Södertälje SE (72) Uppfinnare: Stefan Jonsson, Täby SE Anne-Lise Deraedt, Vicq FR (74) Ombud: Scania CV AB / Mimmi Westman Södertälje SE (54) Benämning: Anordning för mätning av rörelsen hos pumpkolvens rulle då den rör sig mot kamaxeln i ett insprutningssystem (56) Anförda publikationer: --- (47) Sammandrag: Uppfinningen avser en anordning för att mäta hastigheten hos en rulle som rör sig relativt en kamaxel. Rullen är monterad i nedre änden av en kolv vilken ingår i en högtryckspump för ett bränsleinsprutningssystem hos en förbränningsmotor (101). Rullen är magnetisk och inuti kolven, i anslutning till rullens lagring, är en magnetisk fältsensor placerad. Då rullen rör sig mot kamaxeln genereras en periodisk signal vilken kan jämföras mot kamaxelns rotation och glidning hos rullen kan detekteras

2 SAMMANFATTNING Uppfinningen avser en anordning för att mäta hastigheten hos en rulle som rör sig relativt en kamaxel. Rullen är monterad i nedre änden av en kolv vilken ingår i en 5 högtryckspump för ett bränsleinsprutningssystem hos en förbränningsmotor (101). Rullen är magnetisk och inuti kolven, i anslutning till rullens lagring, är en magnetisk fältsensor placerad. Då rullen rör sig mot kamaxeln genereras en periodisk signal vilken kan jämföras mot kamaxelns rotation och glidning hos rullen kan detekteras.

3 1 ANORDNING FÖR MÄTNING AV RÖRELSEN HOS PUMPKOLVENS RULLE DA DEN RÖR SIG MOT KAMAXELN I ETT INSPRUTNINGSSYSTEM TEKNISKT OMRÅDE 5 Uppfinningen hänför sig till en anordning för att mäta en rörelse samt en förbränningsmotor och ett fordon med en sådan anordning. Särskilt beskriver uppfinningen en anordning för att mäta hastigheten med vilken pumpkolvens rulle rör sig mot kamaxeln i insprutningssystemet på en förbränningsmotor på ett tungt fordon. 10 BAKGRUND Ett sätt att reducera utsläppen av emissioner från dieselmotorer är att spruta in bränslet med ett mycket högt tryck. För att tillhandahålla insprutning med ett högt tryck i en dieselmotors förbränningsutrymmen är det vanligt att används ett s.k. "Common Rail system". Ett Common Rail system innefattar en högtryckspump som 15 pumpar bränsle med ett högt tryck till en ackumulatortank (Common Rail). Trycket i ackumulatortanken kan under drift vara inom området 250 bar till 1600 bar. Bränslet i ackumulatortanken är avsett att fördelas till samtliga cylindrar i förbränningsmotorn. Bränslet från ackumulatortanken sprutas in i de respektive cylindrarnas förbränningsutrymmen medelst elektronisk styrda insprutningsorgan. 20 Insprutningsorganen innefattar insprutningsventiler som ska kunna öppna och stänga mycket snabbt. Insprutningsorganen styrs av en elektrisk styrenhet som väsentligen kontinuerligt beräknar den mängd bränsle som ska tillföras till de respektive cylindrama med information från olika motorparametrar såsom bl.a. motorbelastning och varvtal. 25 Högtryckspumpen är en kolvpump där pumpkolven styrs genom att en rulle, lagrad på en axel i pumpkolvens nederkant, ligger an mot kammarna i en kamaxel. Högtryckspumpen har en egen kamaxel som oberoende av förbränningsmotoms kamaxel kan styra trycket i ackumulatortanken. Detta ger möjlighet att insprutning av bränsle kan ske vid behov och flera gånger per takt vilket bidrar till en tystare och 30 jämnare gång hos förbränningsmotorn samt medför fördelar emissionsmässigt.

4 2 För att högtryckspumpen ska fungera optimalt krävs att anliggningen mellan rullen och kamarna är perfekt. Förbränningsmotom smörjs och kyls kontinuerligt under drift med hjälp av olja. Under drift av motorn utsätts oljan för höga temperaturer vilket påverkar den negativt genom att den blir sur och korrosiv. Den axel som rullen är 5 lagrad på är vanligen tillverkad av mässing och då den utsätts för degenererad olja så korroderar den och dess diameter ökar. Rullen kommer då inte att rotera fritt kring axeln och glidning mellan rullen och kamaxeln uppstår. Detta medför ett slitage på kamaxelns kammar vilket så småningom kan leda till att de går sönder och insprutningen till motorn påverkas negativt. 10 US2008/ beskriver en magnetisk sensor som kan användas för att mäta rotationshastigheten hos en axel i ett fordon. Sensom är skrymmande och fristående ifrån de av fordonets komponenter som ska mätas. En sådan sensor är omöjlig att utnyttja där utrymmet är begränsat. Det finns således ett behov av en förbättrad och mindre skrymmande sensor som 15 kan mäta hastigheten av en rulle mot en axel för att kunna detektera glidning. SYFTE MED UPPFINNINGEN Ett syfte med uppfinningen är att åstadkomma en anordning som löser de problem som återfinns hos den kända tekniken. Särskilt syftar uppfinningen till en anordning för att mäta hastigheten hos rullen i en kolvpump i ett insprutningssystem till en 20 förbränningsmotor för att kunna detektera glidning hos rullen. SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN Genom uppfinningen löses ovan nämnda problem genom en anordning enligt patentkrav 1. I och med att rullen görs magnetisk så kan mätningen av rullens hastighet göras 25 direkt på en av de i kolvpumpen ingående komponenterna. Antalet komponenter som tillförs kolvpumpen för att kunna utföra mätningen blir därmed få. Detta är fördelaktigt då det tillgängliga utrymmet är mycket begränsat. Ingen bearbetning av rullens yta krävs heller vilket medför att kontaktytan mellan rullen och kammarna är oförändrad. Ingen påverkarn av smörjningen hos rullen sker heller. Genom att placera senorn 30 inuti kolvpumpen i anslutning till kolpumpens urtag, så erhålls en kompakt installation

5 3 av sensorn, som kräver minimal påverkan på kolvpumpens övriga komponenter. Därmed blir anordningen enligt uppfinningen billig och enkel att installera. Enligt en utföringsform av uppfinningen är sensorn en magnetisk fältsensor. Enligt en annan utföringsform är sensorn en Hall-sensor. Det är en vanlig typ av 5 magnetisk fältsensor som är lätt att få tag på. Hall-sensorer är också tillräckligt små för att få plats i det begränsade utrymme som finns i pumpkolven. Mätvärdet hos en Hall-sensor är inte beroende av rullens rotationshastighet utan lika bra signaler uppfattas oavsett hur snabbt rullen roterar. Enligt ytterligare en utföringsform har rullen magnetiserats före montering. Genom att 10 lägga på ett givet magnetfält på rullen så säkerställs att mätsignalema blir tillräckligt starka för att kunna mätas och risken för att rullen har ett för svagt magnetfält minskar. Enligt en utföringsform är sensorn ansluten till en styrenhet som är anordnad att i beroende av den avkända signalen, identifiera glidrörelse hos rullen. Då styrenheten 15 detekterat glidning hos rullen kan till exempel en handhavare eller en servicetekniker uppmärksammas på det och vidta åtgärder för att förhindra vidare slitage. Enligt ännu en utföringsform ingår uppfinningen i ett bränsleinsprutningssystem av common rail typ hos en förbränningsmotor, och kolvpumpen utgörs av en högtryckspump. Därigenom kan uppfinningen användas för att upptäcka slitage på 20 kamaxelns kammar som uppstår då rullen glider mot dem och inte endast rullar. Bränsleinsprutningssystemet får då en högre driftsäkerhet. Uppfinningen avser också en förbränningsmotor med en anordning enligt uppfinningen, samt ett fordon med en sådan förbränningsmotor. FIGURFÖRTECKNING 25 Figur 1 visar schematiskt ett fordon enligt uppfinningen. Figur 2 visar schematiskt insprutningssystemet för en motor enligt uppfinningen. Figur 3 visar schematiskt en högtryckspump för bränsleinsprutningen enligt uppfinningen.

6 4 Figur 4 visar schematiskt en perspektivvy av en pumpkolv enligt uppfinningen. Figur 5 visar schematiskt en vy underifrån av en pumpkolv enligt uppfinningen, med en sensor monterad. Figur 6 visar schematiskt en rulle enligt uppfinningen. 5 Figur 7 visar en mätsignal för rullens hastighet. Figur 8 visar en mätsignal för rullens hastighet då glidning uppstått. DETALJERAD BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN Figur 1 visar schematiskt ett fordon 100 med en förbränningsmotor 101 enligt uppfinningen. På figuren är fordonet visat som en tung lastbil, men uppfinningen kan 10 även användas på andra typer av fordon, t ex anläggningsbilar och bussar, eller fristående motorer som t ex i reservkraftanläggningar eller på fartyg. Figur 2 visar ett insprutningssystem för att spruta in bränslet med ett mycket högt tryck i en förbränningsmotor i form av en schematiskt indikerad dieselmotor 101. Genom att spruta in bränslet med ett mycket högt tryck reduceras utsläppen av 15 emissioner från dieselmotorn 101. Insprutningssystemet innefattar en bränsleledning 102 för att tillföra bränsle från en bränsletank 103 till dieselmotorns 101 cylindrar. En bränslepump 104 är anordnad i bränsleledningen 102 för att transportera bränsle från bränsletanken 103, via ett filter 105, till en högtryckspump 106. Högtryckspumpen 106 är anpassad att trycksätta bränslet så att det med ett högt 20 tryck matas in i en ackumulatortank 107 som utgörs av en s.k. Common Rail. Insprutningsorgan 108 är anordnade i var och en av förbindningama mellan ackumulatortanken 107 och förbränningsmotorns 101 respektive cylindrar. Var och en av insprutningsorganen 108 innefattar en tryckförstärkare 108a för att möjliggöra insprutning av bränslet medelst en insprutningsventil 108b med ett ännu högre tryck 25 p2 än det tryck pi som råder i ackumulatortanken 107. En elektrisk styrenhet 109 är avsedd att styra driften av bränslepumpen 104, högtryckspumpen 106 och insprutningsorganen 108. Den elektriska styrenheten 109 kan utgöras av en datorenhet som är försedd med en lämplig programvara 109a för att tillhandahålla en sådan styrning. En trycksensor 107a är monterad i ackumulatortanken 107 för att

7 5 avkänna det rådande trycket pi i denna och sända en signal till styrenheten 109 med information om avkända tryckvärden. Under drift av dieselmotorn 101 mottar styrenheten 109 väsentligen kontinuerligt styrsignaler avseende motorparametrar såsom, exempelvis, belastning och varvtal. 5 Med hjälp av denna information beräknar styrenheten 109 den mängd bränsle som behöver tillföras till dieselmotorns 101 cylindrar. Styrenheten 109 mottar även information avseende det momentana trycket pi i ackumulatortanken 107 från trycksensorn 107a och den kan därmed uppskatta det andra trycket 13 2 med kännedom om tryckförstärkarens 108a egenskaper. Med bl.a. denna information kan 10 styrenheten 109 reglera insprutningsventilerna 108b så att de öppnar och stänger vid tidpunkter så att en önskad mängd bränsle med det andra höga trycket 132 kan sprutas in i dieselmotorns 101 respektive cylindrar. I figur 3 visas högtryckspumpen 106 i detalj. Högtryckspumpen är försedd med tre i rad anordnade cylindrar varav figur 3 endast visar en cylinder. För sin drivning har 15 högtryckspumpen 106 en kamaxel 12 med tre kammar 14, 14, 14 vilka var och en har två motsatta kamnockar 16, 16. Varje kam 14 står i kamingrepp med vardera en pumpkolv 18 (endast en visas) som är förskjutbart lagrad i ett cylinderlopp 24 i ett pumphus 22. Ovanför varje pumpkolv 18 är avgränsad en pumpkammare 26 i cylinderloppet 24. I pumpkammaren 26 finns en ej visad fjäder som ligger an mot 20 pumpkolven 18 och den övre änden av pumpkammaren 26. Fjädern trycker på pumpkolven 18 så att den hela tiden ligger an mot kamaxelns 12 kammar 14. Varje pumpkammare 26 har ett inlopp 28 och ett utlopp 32. I anslutning till inloppet 28 och utloppet 32 finns ventiler 30 resp. 34 för dosering av bränsle till och från pumphuset Bränsle matas till högtryckspumpen 106 via en matarpump 104 från bränsletanken 103 genom en inloppsledning 102. Bränslet matas därefter under högt tryck ut ur bränslepumpen 106 till dieselmotorn 101 via en utloppsledning 46. Bränslepumpens 106 kamaxel 12 drivs av en utgående axel 52 hos förbränningsmotorn 50 via en drivtransmission 60 som typiskt innefattar en ej närmare visad kuggväxel I figur 4 visas en pumpkolv 18 enligt uppfinningen. Pumpkolven 18 är ihålig och vid ungefär halva sin höjd avdelad men en inre vägg 185. I den inre väggen 185 finns en öppning 186 genom vilken olja kan flöda för att smörjning. I pumpkolvens 18

8 6 mantelyta finns ett urtag 181 i ovankant vilket övergår i ett dike 187 i den inre ytan av pumpkolvens 18 mantelyta. Diket 187 fortsätter längs den inte väggen 185 och avslutas i ett hål 182 vilket leder genom den inre väggen nederkant av pumpkolven 18 finns urtag 183 i vilka en rulle 19 är lagrad på en axel 191 (se figur 5 3). 1 figur 5 visas pumpkolven 18 enligt uppfinningen underifrån. En sensor 184 är anordnad i anslutning till urtagen 183. Sensorn 184 kommer därmed nära rullen 19 och kan mäta den periodiska signal som uppstår då den magnetiska rullen 19 roterar. 10 När sensorn monteras dras kablarna genom urtaget 181, vidare i diket 187 och genom hålet 182 så att sensorn kan monteras i anslutning till urtagen 183. Det är av stor vikt att kablarna till sensorn 184 monteras på ett sådant sätt att de inte skadas under pumpkolvens 18 rörelse i pumphuset 22. Därför är det önskvärt att diket 187 görs så djupt som möjligt och att kablarna fästs noga med till exempel lim eller tejp. 15 Rullen 19 visas närmare i figur 6. Rullen 19 är formad som en cirkulär cylinder med ett genomgående hål 192 i vilket axeln 191 införs vid montering. Rullen 19 är tillverkad av ferromagnetiskt material och har ett visst magnetfält redan vid tillverkningen. Det här magnetfältet skiljer sig dock mellan olika tillverkningsbatcher och kan vara mycket svagt. För att säkert veta vilket magnetfält rullen 19 har så 20 magnetiseras den på känt sätt innan den monteras på pumpkolven 18 genom att ett visst, bestämt magnetfält läggs på rullen 19. Vid magnetiseringen läggs ett yttre magnetfält på rullen 19 och materialet i rullen 19 kommer då att bibehålla ett visst magnetfält efter att det yttre fältet lagts av. Då det yttre magnetfältet är känt är också det magnetfält som rullen 19 kommer att ha kvar, efter att det yttre magnetfältet lagts 25 av, känt. Rullen 19 kan vara tillverkad av låglegerat stål med minst 0,98% C och 1,30%-1,60% Cr och kan därför fungera som en permanentmagnet. Även andra legeringar och magnetiseringsmetoder är möjliga. Det centrala för uppfinningen är att rullen 19 kan förses med ett givet magnetfält som den bibehåller under sin livslängd. 30 När rullen 19 rör sig mot kamaxelns 12 kammar 14 kommer dess magnetfält ge upphov till en periodisk signal, se figur 7. Till exempel kan Sensorn 184 skicka

9 mätsignalen till styrenheten 109. Då rullen rör sig mot kamaxeln utan att glida är signalen kontinuerlig, vilket i figur 7 visas som en regelbunden sinuskurva 701. I figur 7 visas amplituden av det uppmätta magnetfältet på y-axeln och tiden på x-axeln. Om glidning däremot uppstår kommer spikar 801 att uppstå i signalen vilket visas i 5 figur 8.!figur 8 visas amplituden av det uppmätta magnetfältet på y-axeln och tiden på x-axeln. Om glidning detekteras kan styrenheten vara anordnad att avge en motsvarande signal till ett indikeringsorgan, exempel att en varning skickas till föraren genom att ett meddelande tänds på informationsklustret. Alternativt kan styrenheten innefatta ett minne som lagrar informationen om glidningen och som kan 10 avläsas som en felkod då motorn är på verkstad. Med uppfinningen erhålls en anordning för att detektera slitage på kamaxeln hos en högtryckspump i ett insprutningssystem hos en förbränningsmotor. Genom att magnetisera den rulle hos kolvpumpen som ligger an mot kamaxeln och mäta den periodiska signal som därmed uppstår, kan glidning mellan rullen och kamaxeln 15 detekteras. Signalen kan behandlas av en styrenhet som kan uppmärksamma en förare eller en servicetekniker på att glidning uppstått så att problemet kan åtgärdas innan kammarna på kamaxeln gått sönder, eller att annan skada uppkommit i kontakten mellan pumpkolven och kamaxeln. Uppfinningen är givetvis inte på något sätt begränsad till de ovan beskrivna 20 utföringsformerna, utan en mängd möjligheter till modifikationer därav torde vara uppenbara för en fackman på området, utan att denne för den skull avviker från uppfinningens grundtanke sådan denna definieras i bifogade patentkrav.

10 8 PATENTKRAV 1. Anordning för en kolvpump innefattande ett pumphus (22), 5 en pumpkolv (18) vilken är förskjutbart anordnad i ett cylinderlopp (24) i pumphuset (22), och i sin nedre ände uppbär en roterbart lagrad rulle (19) vilken anligger mot en kam (14) på en kamaxel (12) för att vid drift åstadkomma fram- och återgående pumprörelse hos pumpkolven (18), vilken rulle (19) är roterbart lagrad på en axel (19) anordnad i 10 pumpkolvens (18) nedre ände kännetecknad av att rullen (19) är magnetisk och att en sensor (184) är monterad inuti pumpkolven (18) vilken sensor avkänner magnetfältet hos den roterande rullen. 2. Anordning enligt krav 1 kännetecknad av att sensorn (184) är en Hall- 15 sensor. 3. Anordning enligt något av ovanstående krav kännetecknad av att rullen (19) har magnetiserats före montering. 4. Anordning enligt något av ovanstående krav kännetecknad av att sensorn (184) är ansluten till en styrenhet (109) som är anordnad att i 20 beroende av den avkända signalen, identifiera glidrörelse hos rullen. 5. Anordning enligt krav 4 kännetecknad av att styrenheten (109) är anordnad att avge en signal om glidrörelse hos rullen (19) detekterats. 6. Anordning enligt något av ovanstående krav kännetecknad av att anordningen ingår i ett bränsleinsprutningssystem av common rail typ 25 hos en förbränningsmotor (101) och att kolvpumpen utgörs av en högtryckspump (106). 7. Förbränningsmotor (101) kännetecknad av att den innefattar en anordning enligt något av ovanstående krav.

11 8. Fordon (100) kännetecknad av att den innefattar en förbränningsmotor (101) enligt krav 7. 9

12 1/ Fig. 1 Fig. 2

13 2/4 Fig. 3

14 185 3/ Fig. 4 Fig Fig. 6

15 4/ ,1 I\ U..9 V d V -0,40-0,30-0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,5) Fig k -0,40-0,30-0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 Fig. 8

G' S 7-4, 1'.. 9.:,. C:11(j tti W -f) ,... Sverige (83) Deposition av mikroorganism:

G' S 7-4, 1'.. 9.:,. C:11(j tti W -f) ,... Sverige (83) Deposition av mikroorganism: ,... G' S 7-4, «s., (12) Patentskrift 00) SE 527 991 C2 1'.. 9.:,. I C:11(j tti W -f) (,) k--,.,,, (21) Patentansökningsnummer: 0402968-2 (62) Internationell klass: 2..>> _, 4> (45) Patent meddelat: 2006-08-01

Läs mer

7414036-9 G 21 C 7/14

7414036-9 G 21 C 7/14 (19) SVERIGE SW [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass ' 7414036-9 G 21 C 7/14 PATENT-OCH (44 Ansökan utlagd och utlägg- 76-08 - 09 Publiceringsningsskriften publicerad (41) Ansökan allmänt

Läs mer

inta F 16 i 13/02 P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den

inta F 16 i 13/02 P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den SVERIGE UTLÄGGNiNGSSKRIFT nr 363 389 inta F 16 i 13/02 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den Inkom den 26 V 1972 26 V 1972 27 XI 1973 Ans. utlagd

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (11) Mål nr 10-110 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 september 2013 PARTER Klagande Scania CV AB, 556084-0976 151 87 Södertälje Ombud: Douglas Elliot Scania CV AB, Patentavdelningen

Läs mer

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter Heta komponenter Heta komponenter VARNING! Avgassystemet på en lastbil kan vid hög arbetsbelastning uppnå temperaturer över 500 C. Brandrisken kan bli stor om påbyggnadsutrustning placeras alltför nära

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT 7403204-6

SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT 7403204-6 SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT 7403204-6 (51) Internationell klass G 21d 17/02 (4*) Ansökan utlagd och 75-02-10 Publicerings- 373 683 utlftggningsskriftsn publicerad (41) Ansökan allmänt tillgänglig 75-02-10

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VARFÖR SKA MAN SMÖRJA MOTORN? 1. OLJA Minskar friktion. Begränsar slitage på rörliga delar i motorn (vevaxel, kamaxel ) Möjliggör effektiv kylning av motorn.

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-014 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 december 2015 Klagande Scania CV AB 151 87 Södertälje Ombud: Kenneth Gustafsson Bjerkéns Patentbyrå KB, Box 5366, 102 49 Stockholm

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

(11) UTLÄGGNINGSSKRIFT

(11) UTLÄGGNINGSSKRIFT SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass F16h 25/20 (44) Ansäkan utlagd och 75 01 13 Publicerings- 372 808 allmänt tillgänglig (22) Patentansökan inkom 73 _ 03 _ 09 PATENT-OCH REGISTRERINGSVERKET

Läs mer

(12) UTLAGGNINGSSKRIFT 82-11-01 82-09-14 81-03-13

(12) UTLAGGNINGSSKRIFT 82-11-01 82-09-14 81-03-13 SVERIGE (19) SE (12) UTLAGGNINGSSKRIFT (bi) Internationell klass 3 IBK2D 8101615-4 G 21 C 3/34 PATENTVERKET (44) Ansok.in utlagd h ullagg mngsskrilten publicerad (41) Ansökan alimant I Mganglig (22) Patentansokan

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (14) Mål nr 12-161 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 november 2015 Klagande Caterpillar Trimble Control Technologies LLC 5475 Kellenburger Road, 45424-1099 Dayton, Ohio, USA Ombud:

Läs mer

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. Pilotventilen c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll:

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Scanwill. Parmab Drivelement AB. Produktprogram

Scanwill. Parmab Drivelement AB. Produktprogram Scanwill Produktprogram Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn Hydrauliska Tryckstegrare MP-T En inbyggnadstryckstegrare

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

VÄGLEDNING ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD TAPPVENTILER OCH BLANDARE. vid olika typer av miljöer för. vid val av. Tillämpning av SS-EN 1717

VÄGLEDNING ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD TAPPVENTILER OCH BLANDARE. vid olika typer av miljöer för. vid val av. Tillämpning av SS-EN 1717 VÄGLEDNING 2004 vid val av ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD vid olika typer av miljöer för TAPPVENTILER OCH BLANDARE Tillämpning av SS-EN 1717 Förord Dricksvatten är enligt livsmedelslagstiftningen klassat som livsmedel.

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Instruktion för cylindergräsklippare

Instruktion för cylindergräsklippare Obs, klipparen är tung och du måste köra ut den med hjälp av motorn! Vänster fotpedal är broms, höger fotpedal används vid drift som körriktningspedal. Trampar man ned den övre klacken på höger pedal rör

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Magnetism. Beskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält.

Magnetism. Beskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält. Magnetism Magnetostatik eskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält. Vi känner till följande effekter: 1. En fritt upphängd

Läs mer

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3 Innehåll Förord 5 Inledning 7 Låt hjulet ha en betydelse för fortsättningen 13 Arbetsplatsen och dess utformning 14 101 frågor kring Maskindirektivet 17 Referenser 115 Bilagor 116 Bilaga 1 Grundläggande

Läs mer

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen.

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen. 1 Boxpackningar 1.1 Inledning Packboxen eller boxtätningen var en av de första formerna av tätning för roterande eller fram- och återgående rörelser. Från början användes natur- och växtfibrer som flätades

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

funktionsanslutningar

funktionsanslutningar funktionsanslutningar blockeringsventiler arbetande cylinder stoppad cylinder 12 styrsignal membran membran 1 2 fjäder till riktningsventil fjäder kolv kolv returluft styrsignal ger rörelse Legris blockeringsventiler

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Idégenerering Varje gruppmedlem har idégenererat egna koncept som löser huvudfunktionerna innan ett idégenereringsmöte genomfördes. Under idégenereringsmötet presenterades

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare E-nr. 421 00 50 Elma AT3000 sida 2 Förord Amprobe AT-3000 är det professionella sökverktyget för lokalisering av kablar och rör. Den robusta konstruktionen

Läs mer

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar:

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: 1Mekaniska tätningar 1.1 Inledning och kort historik Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: Kräver läckage för att fungera Relativt hög effektförlust

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET SVERIGE (19) SE (i 2 ) PATENTSKRIFT (i a ) C2 (51) Internationell klass 7 A41D 1/20 (n)524 562 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET (45) Patent meddelat 2004-08' 24 (41) Ansökan allmänt tillgänglig 2001-08

Läs mer

Kraftvärmeteknik: nyckeln till ett bränsleeffektivare doseringssystem

Kraftvärmeteknik: nyckeln till ett bränsleeffektivare doseringssystem Kraftvärmeteknik: nyckeln till ett bränsleeffektivare doseringssystem VITBOK Sammanfattning Graco --serien med integrerade Reactor -doseringssystem (fi gur 1 och 2) används för applicering av polyuretanskum

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING 2007-08-20 Introduktion Nedsmutsning av smörjolja Smörjoljor används i många applikationer i industrin. Gemensamt för dessa processer är att

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar RUF Brikett Pressar är indelade I 8 olika serier. RUF Brikett Systems for trä och organiskt material > Serie 1 RUF Brikett Systems för metall > Serie 2 och 3 RUF Brikett Systems för slipmull slam -stoft

Läs mer

Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris

Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris 0 mars 05 Läsa tegelstensböcker i all ära, men inlärning sker som mest effektivt genom att själv öva på att lösa problem. Du kanske har upplevt under gymnasiet

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Impulsgivare. Kamaxelgivare

Impulsgivare. Kamaxelgivare "VCC047115 SV 200906 Impulsgivare Utmed svänghjulet/medbringarplåtens periferi finns hål. För varje flank som passerar impulsgivaren induceras en spänning i spolen. Detta genererar en växelströmssignal,

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

inta 6 21 & 3/32 Ans. utlagd och utläggningsskriften publicerad den 18 III 1974 Prioritet ej begärd

inta 6 21 & 3/32 Ans. utlagd och utläggningsskriften publicerad den 18 III 1974 Prioritet ej begärd SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 365 333 inta 6 21 & 3/32 P.ans. nr 8290/72 Inkom den 22 VI 1972 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET Giltighetsdag den 22 VI 1972 Ans. allmänt tillgänglig den 23 XII 1973 Ans. utlagd

Läs mer

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL . DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL www.climecon.fi Den snygga, tystgående dyskanalen ROL är konstruerad för rum där stora luftvolymer behöver fördelas jämnt och dragfritt. ROL-S justerings-

Läs mer

Danfoss Nessie. Vattenhydraulik i kraftverk och nivåreglering DANFOSS HIGH-PRESSURE WATER SOLUTIONS

Danfoss Nessie. Vattenhydraulik i kraftverk och nivåreglering DANFOSS HIGH-PRESSURE WATER SOLUTIONS Danfoss Nessie Vattenhydraulik i kraftverk och nivåreglering DANFOSS HIGH-PRESSURE WATER SOLUTIONS Varför väljer man Danfoss Nessie High-Pressure Water Solutions? Fakta Flera fall av oljeläckage har inträffat

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Utfärdad den 18 juni 1985 AFS 1985:9 2 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se STARTKLAR MED CALIX Batteriladdarsortiment www.calix.se 1 INNEHÅLL Varför behövs batteriladdare?... 3 Personbil... 4 Buss och lastbil... 5 Jordbruksmaskiner... 6 Entreprenadmaskiner... 7 Industri... 8

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato Viktigt! Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Arbetsbeskrivning. AVL.UJ 12.1.U1 Datum: 2012-05-10

Arbetsbeskrivning. AVL.UJ 12.1.U1 Datum: 2012-05-10 Arbetsbeskrivning Villkor Johnsons Tätningsmassa är provad och bedömd av ett oberoende certifieringsorgan att uppfylla kraven för invändig tätning av befintliga murade rök-, och ventilationskanaler samt

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra,

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra, Kontrollås. 81. Medelst kontrollås kunna växlar, spårspärrar och fasta signaler göras beroende av varandra, utan att särskilda ledningar erfordras mellan dem. Kontrollås är i allmänhet så beskaffat, att,

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING

Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING Blötfodersystem Normalt foder med ts-halten 25-27 %. Rundpumpning är idag det vanligaste blötutfodringssystemet. Här står fodret kvar

Läs mer

Svensk installationsmanual Nissan S14 SR20 (76-pin) MaxxECU Plugin

Svensk installationsmanual Nissan S14 SR20 (76-pin) MaxxECU Plugin Svensk installationsmanual Nissan S14 SR20 (76-pin) MaxxECU Plugin 2015-06-05 Viktig information! (måste läsas innan installation) Maxxtuning AB - www.maxxtuning.se - info@maxxtuning.se 1 - Förord Denna

Läs mer

Byggnation av en luftsolfångare

Byggnation av en luftsolfångare Sjöfartshögskolan Byggnation av en luftsolfångare Författare: Petter Backman Ronny Ottosson Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 Handledare: Jessica Kihlström Sjöfartshögskolan

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Prov med Regina 250. Christer Högström, Provledare Regina 250 Bombardier Transportation

Prov med Regina 250. Christer Högström, Provledare Regina 250 Bombardier Transportation Prov med Regina 250 Christer Högström, Provledare Regina 250 Bombardier Transportation Vad händer med ett fordon när man kör 275 km/h? Fordonsdynamiskt Alla krafter pga spårlägesfel ökas med hastigheten,

Läs mer

Fig. 1 Den övre delen av bilden visar utspänningens fyrkantsvåg efter frekvensomformaren. Den nedre visar strömmens sinusformade karakteristik.

Fig. 1 Den övre delen av bilden visar utspänningens fyrkantsvåg efter frekvensomformaren. Den nedre visar strömmens sinusformade karakteristik. 1 INLEDNING Det här examensarbetet är utformat för att ge läsaren kännedom om begreppet lagerströmmar, samt förklara hur de olika högfrekventa lagerströmmarna uppstår vid frekvensomriktardrift av asynkronmotorer.

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

(12) UTLÄGGNINGSSKRIFT

(12) UTLÄGGNINGSSKRIFT SVERIGE (19) SE (12) UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass*" IBK2D 7801421-4 G 21 C 3/22 PATENTVERKET (44) Ansökan utlagd och utlägg- 81-02-1 6 ningsskriften publicerad (41) Ansökan allmänt tillgänglig

Läs mer

Eminox - SCRT Service Manual

Eminox - SCRT Service Manual Eminox - SCRT Service Manual SCRT Service Manual INNEHÅL 1 Introduktion 2 2 SCRT Komponenter 2 3 SCR Funktion. 2 4 Vad är AdBlue? 3 5 Säkerhetsaspekter 3 6 ECU 3 7 Kablage 4 8 AdBlue Tank 4 9 In-line Urea

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDRAULSYSTEM 2000 HYDRAULSYSTEM

Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDRAULSYSTEM 2000 HYDRAULSYSTEM Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 HYDRAULSYSTEM ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Hydraulsystem

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Kraftuttag 9. Innehåll

Kraftuttag 9. Innehåll Innehåll KRAFTUTTAG Kraftuttagsmöjligheter Växellådsdrivna kraftuttag Kopplingsoberoende kraftuttag Motorkraftuttag Kraftuttag - Automatväxellåda 5 KRAFTUTTAG - PÅBYGGNAD 6 KRAN BAKOM HYTT 7 Bakmonterad

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Vår styrka - den kompletta lösningen

Vår styrka - den kompletta lösningen hissar hissar 1 Vår styrka - den kompletta lösningen P DAHL har sedan starten specialiserat sig på hissystem och sedan många år har vi varit Norra Europas största leverantör och tillverkare av hisselektronik.

Läs mer