Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30"

Transkript

1 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från 110,0 (nedreviderat från 110,3) första kvartalet. Uppgången kan förklaras av att effekten av högre bolåneräntor mer än väl motverkats av lägre huspriser och högre förvärvsinkomster. Även om hushållens inkomstmarginaler vid husköp blev något större på 14 %, är de alltjämt mindre än de varit de senaste två åren. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre. Medianpriset för småhus i riket föll till 1,71 miljoner kronor en nedgång med kronor från första kvartalet. Den sammanvägda bolåneräntan steg till 4,1 %, från 3,8 % kvartalet innan. Den årliga förvärvsinkomsten före skatt för ett hushåll bestående av två vuxna där minst en arbetar ökade till kronor före skatt. I drygt hälften av kommunerna (57 %) sjönk husköpkraften jämfört med kvartalet innan. Storstadsregionerna där husköpkraften i motsats till riket fortsatte att försämras samt Båstad, Helsingborg och Uppsala har landets lägsta husköpkraft. Den högsta husköpkraften finns i Örnsköldsvik, följt av Karlskoga och Piteå Boindex för riket Boindex hela riket , , , , , , , , , , , , ,1 Källa: Swedbank samt data från SCB. Data revideras löpande utifrån nya uppgifter. Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank tfn , fax , e-post: Administration: Ekonomiska sekretariatet, tfn , e-post: Internet:

2 Boindex delkomponenter: Huspriser, räntor och inkomster Småhuspriserna fortsätter uppåt Medianpriset för småhus Boindex första delkomponent sjönk från 1,825 till 1,71 miljoner kronor andra kvartalet och nådde därmed ungefärligen tillbaka till den nivån som noterades under fjolårets fjärde kvartal. 1 Årstakten dämpades till högst måttliga 1,2 %. Bland regionerna noterades en ökning från förra kvartalet endast i Stockholm och Malmö. Medianpriset i Stockholmsregionen blev 3,328 miljoner kronor, jämfört med uppreviderade 3,300 miljoner kronor kvartalet innan. Årstakten blev negativ på -0,7 %. I Malmöregionen var ökningstakten på årsbasis 4,0 %, och medianpriset steg marginellt med kronor till 2,703 miljoner kronor. I Göteborgsregionen sjönk medianpriset med kronor till 2,8 miljoner kronor. Årstakten blev jämförelsevis hög på 4,7 %. I gruppen medelstora städer sjönk medianpriset med kronor från kvartalet innan och noterade 1,95 miljoner kronor. Jämfört med andra kvartalet ifjol var prisnivån oförändrad. Gruppen övriga kommuners medianpris sjönk med kronor till 1 miljon kronor. I jämförelse med för ett år sedan steg prisnivån med 2,0 %, vilket innebär att årstakten nu har dämpats. Prisutveckling för småhus per region, medianpris (SEK) Hela riket Stockholm Malmö Göteborg Mellanstora Övriga Källa: SCB och Swedbank 1 I Boindex redovisas medianpriser. Observera att dessa inte tar hänsyn till de försålda fastigheternas taxeringsvärden. Medianprisernas utveckling kan därför avvika från annan mer vedertagen statistik över husprisernas utveckling. Revideringar av de närmast föregående kvartalen är vanliga. Boindex Sida 2 (7)

3 Bolåneräntorna har stigit markant Bolåneräntan, som vägs samman av rörliga och bundna bolåneräntor utifrån den faktiska nyutlåningen, utgör den andra delkomponenten. Andra kvartalet steg den sammanvägda bolåneräntan till 4,1 %, från 3,8 % första kvartalet. Sedan bottenläget fjärde kvartalet 2009 är uppgången i den sammanvägda bolåneräntan 2,4 procentenheter. Ränteuppgången det senaste kvartalet beror på att både de rörliga och de bundna räntorna stigit. Den rörliga räntan (tremånaders) steg från första kvartalets 3,3 % till 3,7 %. Den sammanvägda bundna räntan steg från 4,3 % till 4,5 %. Den volym av nya lån som tagits till rörlig ränta steg med 3 procentenheter till 52,5 %, men trenden är nedåtriktad om en längre period analyseras. Andelen av lånevolymen som tagits till bundna räntor (under fem år) sjönk från 46 % till 43 %, medan andelen bundna räntor (över fem) år sjönk från 4,4 % till 4,2 %. Bolåneräntor utifrån faktisk nyutlåning Procent Källa: SCB och Swedbank Vägd ränta Bunden ränta Rörlig ränta Hushållens arbetsinkomster stiger långsamt Boindex tredje delkomponent är hushållens förvärvsinkomster före skatt (median) för gifta och sambeskattade hushåll (minst en i hushållet förvärvsarbetar). I riket som helhet uppgick hushållens årliga förvärvsinkomst till kronor andra kvartalet i år. Ett Boindex på 114,1 innebär att hushållen nu endast har 14,1 % högre inkomster än de som krävs för att ha råd med medianvillan, d v s för att uppfylla vår norm om högst 15 % bolånekostnader som andel av hushållets förvärvsinkomster före skatt. När Boindex är 114,1 % betalar hushållen 13,1 % bolånekostnader som andel av bruttoförvärvsinkomsten. För rikets hushåll behövs en genomsnittlig inkomst på kronor för att uppfylla normen vid köpet av medianvillan. Då skulle Boindex uppgå till 100. Eftersom hushållen i median har kronor, innebär det att marginalen nu är kronor per år före skatt, eller 14,1 %. I Stockholmsregionen krävs närmare kronor i årsinkomst för att nå normen och ett Boindex på 100. I verkligheten har Stockholmarna en medianinkomst i hushållet på knappt kronor. Därmed är Boindex på 67,9, vilket är en försämring jämfört med förra årets andra kvartal (84,4), och även med förra kvartalet (70,4). Stockholmarna betalar 22,1 % i Boindex Sida 3 (7)

4 bolånekostnader som andel av bruttoinkomsten, att jämföra med rikets 13,1 % och gruppen övriga kommuner på 8,1 %. I Malmö- och Göteborgsregionerna behöver hushållsinkomsten uppgå till respektive kronor. Varken Göteborgsborna eller Malmöborna har den inkomst som krävs, utan Boindex ligger under 100-strecket (75,0 respektive 73,5). I medelstora städer som grupp har hushållen endast små marginaler vid husköp. Däremot har gruppen övriga kommuner stora marginaler på nära 85 % högre inkomster än de som krävs. Det beror på att relativt låga huspriser medför att det räcker med kronor andra kvartalet, samtidigt som inkomsterna på kronor endast är något lägre än rikssnittets kronor. OBS! Dessa beräkningar tar inte hänsyn till andra konsumtionsbehov som hushållet har, utan visar endast att 85 % av bruttoinkomsten kvarstår för andra utgifter. Denna undersökning bör inte användas för att beräkna kvar att leva på. Beloppet skall i första hand användas som jämförelsemått mellan regionerna/kommunerna. Utveckling av hushållens förvärvsinkomster före skatt i olika regioner, löpande priser (kr/år) Källa: SCB och Swedbank Hela riket Stockholm Malmö Göteborg Mellanstora Övriga Regionala Boindex Under andra kvartalet minskade husköpkraften i de tre storstadsregionerna, medan den ökade i riket, medelstora städer samt i gruppen övriga kommuner. Det högre ränteläget påverkade husköpkraften negativt, men förutom i Stockholmsregionen och i viss utsträckning Malmöregionen sjönk medianpriserna och detta bidrog till att husköpkraften trots allt steg. Husköpkraften i storstadsregionerna mätt som Boindex har sjunkit djupare under 100- strecket. Fortfarande är det en bit kvar till de nivåer som uppmättes 2008, då bolåneräntorna steg kraftigt och huspriserna var höga vilket medförde att det blev allt svårare att få råd med husköpet. Även om husköpkraften är högst i kommunerna utanför storstadsregioner och medelstora kommuner, säger Boindex ingenting om möjligheterna att avyttra småhus i olika regioner. Utanför storstadsregionerna är omsättningen lägre och huspriserna påverkas av utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden, som inte behöver vara samstämmig med konjunkturutvecklingen i landet som helhet. Boindex Sida 4 (7)

5 Boindex i olika regioner Regionala boindex Källa: Swedbank samt data från SCB. Övriga kommuner Hela riket Göteborg Medelstora städer Malmö Stockholm Kommunala Boindex Boindex har tagits fram för 48 enskilda kommuner över hela landet. I de tre storstadsregionerna ingår redan 51 kommuner och i gruppen övriga kommuner ca 200 kommuner. Ett kriterium för att analysera en enskild kommun är att minst 25 småhusköp har registrerats i kommunen under kvartalet. Förutom i Båstad där inkomsterna ligger förhållandevis lågt jämfört med de höga huspriser som finns i kommunen och där husen attraherar köpare från hela landet, är husköpkraften lägst i storstadsregionerna. Bland dessa har stockholmarna lägst husköpkraft, följt av de andra två storstadsregionerna, d v s Malmö och Göteborg. Därutöver återfinns femton andra kommuner under 100-strecket (tretton förra kvartalet) där hushållen egentligen inte har råd med sina husköp eller måste göra avkall på annan konsumtion. Högst husköpkraft detta kvartal uppvisade Örnsköldsvik med ett Boindex på 275, vilket innebär 175 % högre inkomst än den som krävs. På andra plats kom Karlskoga, följt av Piteå, Hudiksvall, Skellefteå och Hässleholm. Färre kommuner fick lägre husköpkraft under andra kvartalet än de närmast föregående, då andelen sjönk från 75 % första kvartalet till 57 %. Det har blivit vanligare att huspriserna fallit tillbaka, vilket torde vara en reaktion på de höga bolåneräntorna och den gradvis allt sämre husköpkraften. Vid framtagningen och analysen av Boindex tror vi oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) kan dock inte ta ansvar för analysernas riktighet eller fullständighet och inte heller för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i Boindex. Boindex ger en bild av de svenska hushållens situation som grupp, men kan inte svara för enskilda hushåll. Boindex ger ingen direkt vägledning för affärsbeslut, inkl. kredit- och räntebeslut. Boindex speglar utvecklingen efter de försäljningar av småhus som gjorts, men ger ingen bild av framtida försäljningar. Boindex Sida 5 (7)

6 Boindex på kommunal nivå, inklusive storstadsregioner Kommun Kvartal 2, 2011 Kvartal 1, 2011 Förändring 1 Örnsköldsvik (4) 275,8 225,2 223,4 50,6 2 Karlskoga (2) 242,8 249,9 256,4-7,1 3 Piteå (1) 226,5 264,0 264,0-37,5 4 Hudiksvall (5) 219,7 211,7 211,7 8,0 5 Skellefteå (3) 217,6 236,1 230,5-18,5 6 Hässleholm (10) 209,9 156,8 171,4 53,1 7 Mariestad (9) 194,0 189,4 182,5 4,6 8 Ljungby (7) 183,9 160,5 197,0 23,3 9 Gislaved (6) 174,6 193,9 198,6-19,3 10 Kristianstad (16) 161,8 146,9 139,0 14,8 11 Sundsvall (11) 153,3 159,2 159,2-6,0 12 Västervik (8) 153,2 197,4 193,9-44,2 13 Värnamo (12) 148,3 148,8 150,5-0,5 14 Vänersborg (13) 141,4 145,6 145,4-4,2 15 Skövde (20) 139,2 129,4 130,2 9,9 16 Borlänge (15) 138,4 137,0 140,9 1,4 17 Karlskrona (14) 136,8 151,9 143,2-15,1 18 Trollhättan (21) 129,1 127,5 125,1 1,7 19 Kalmar (19) 128,0 132,5 130,7-4,5 20 Falun (17) 126,1 135,9 135,9-9,8 21 Falkenberg (28) 121,4 115,4 115,4 6,0 22 Nyköping (26) 120,4 114,6 117,5 5,8 23 Luleå (18) 119,9 131,9 131,5-12,0 24 Borås (24) 119,0 120,0 120,0-1,0 25 Strängnäs (31) 116,3 107,4 107,4 8,9 26 Karlstad (25) 115,3 120,2 118,5-4,9 27 Eskilstuna (23) 112,9 119,7 120,5-6,8 28 Gotland (27) 110,7 115,4 115,6-4,6 29 Enköping (29) 109,3 119,0 114,0-9,7 30 Gävle (22) 108,5 120,9 123,1-12,4 31 Uddevalla (32) 105,7 111,8 105,8-6,1 32 Ängelholm (43) 103,6 92,9 92,9 10,7 33 Norrtälje (36) 101,7 99,2 99,0 2,5 34 Jönköping (38) 97,3 95,8 95,8 1,5 35 Örebro (37) 97,1 97,2 97,2 0,0 36 Landskrona (39) 96,7 93,2 95,6 3,5 37 Höganäs (41) 96,6 93,7 93,7 2,9 38 Norrköping (35) 95,0 102,9 101,3-7,8 39 Västerås (40) 94,5 95,1 95,0-0,6 40 Östersund (33) 94,4 102,2 102,2-7,8 41 Växjö (30) 94,0 108,6 108,6-14,7 42 Umeå (42) 93,4 93,4 93,1 0,0 43 Halmstad (45) 91,8 84,3 85,2 7,5 44 Varberg (34) 88,4 103,8 101,8-15,4 45 Linköping (46) 85,1 84,3 85,0 0,8 46 Uppsala (47) 81,6 78,5 79,8 3,0 47 Helsingborg (48) 75,7 78,7 77,9-2,9 48 Göteborgsregionen (49) 75,0 75,7 76,0-0,8 49 Malmöregionen (50) 73,5 75,7 75,1-2,2 50 Stockholmsregionen (51) 67,9 70,4 70,1-2,5 51 Båstad (44) 63,1 84,1 91,9-21,1 Riket som helhet 114,1 110,0 110,3 4,1 Siffror inom parentes efter ortsnamnet anger placering förra kvartalet. Förra kvartalets siffror kan ha reviderats, framför allt till följd av reviderade småhuspriser (vilket görs löpande). Eventuella revideringar av inkomster görs i maj varje år. De ursprungliga siffrorna redovisas i spalten till vänster om kolumnen Förändring. Boindex Sida 6 (7)

7 Boindex: Metod Syfte Norm Mäter förändringar i hushållens köpkraft i första hand vid husköp, men kan också ge indikationer om befintligt boende. Hushållens bolånekostnader bör enligt vår definition inte överstiga 15 % av förvärvsinkomsten (före skatt), vilket motsvarar ca 25 % av disponibelinkomsten. Definition av boindex Faktisk inkomst i förhållande till den inkomst som krävs för att uppfylla normen om 15 % bolånekostnader av inkomsten före skatt. Vid index = 100 använder hushållen 15 % av inkomsten före skatt, vid index > 100 har hushållen en bättre köpkraft än normen och vid index < 100 har hushållen en sämre köpkraft än normen. Variabler Begränsningar Småhuspriser från SCB (median) Hushållens förvärvsinkomster för gifta och sambeskattade från SCB (median) samt egna beräkningar Bolåneräntor från Riksbanken (rörliga kring 3 mån, bundna 1-5 år och > 5 år, sammanvägda) ger den månatliga bolånekostnaden vid antagandet om 20 % insats och 30 års återbetalningstid Boindex inkluderar bolånekostnader, men exkluderar skatter och subventioner, inklusive fastighetsskatt och ränteavdrag. Boindex ska ge en fingervisning om läget för hushållen som grupp men kan inte tala för varje enskilt hushåll. Boindex ger ingen direkt vägledning för affärsbeslut, inklusive beslut om kreditgivning och räntebindning. Boindex speglar hushållens köpkraft utifrån de husköp som gjorts, men säger ingenting om hushållens försäljningsmöjligheter. Periodicitet Regioner Utkommer kvartalsvis Förutom hela riket, d v s samtliga kommuner i riket, ingår även: 1. Stockholm Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, Järfälla, Ekerö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Upplands Bro, Täby, Danderyd, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Nacka, Lidingö, Vaxholm, Sigtuna, Norrtälje, Södertälje, Nynäshamn och Nykvarn 2. Malmö Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Malmö, Lund, Trelleborg, Skurup, Eslöv och Höör 3. Göteborg Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungssund, Tjörn, Ale, Lerum, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Alingsås och Lilla Edet 4. Kommuner > inv Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad, Borås, Karlstad, Örebro, Västerås, Gävle, Sundsvall, Umeå 5. Resterande kommuner Övriga ej ovan nämnda kommuner Separat redovisade kommuner Borlänge, Borås, Båstad, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Gislaved, Gotland, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Hässleholm, Höganäs, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Ljungby, Mariestad, Luleå, Norrköping, Norrtälje Nyköping, Piteå, Skellefteå, Skövde, Strängnäs, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund Boindex Sida 7 (7)

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Räntekänsligheten är särskilt hög på bostadsrättsmarknaden, som samtidigt är mer volatil än småhusmarknaden.

Räntekänsligheten är särskilt hög på bostadsrättsmarknaden, som samtidigt är mer volatil än småhusmarknaden. Swedbank hur väl har hushållen råd med sina bostadsköp? Hög känslighet på bostadsrättsmarknaden i innerstadslägen I det låga ränteläget har hushållen goda marginaler vid köp av småhus och bostadsrätter

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 38 19 september 2000 Nu behöver hushållen förutsägbarhet och stabilitet i den ekonomiska politiken Sverige tillhörde tidigare OECD-länderna med de största räntefluktuationerna.

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner Rapport Det spelar roll var vi bor - jämförelse mellan 38 kommuner Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson Ulla Samuel Juni 2004 Institutet

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Lidingö 12 Danderyd 6

Lidingö 12 Danderyd 6 AV HANS BOLANDER Fastighetsskatten När taxeringsvärdena stiger i höst höjs fastighetsskatten med sju miljarder kr. En höjning som innebär tusenlappar i skattehöjning för många småhusägare. Förutom hål

Läs mer

Bostadsbyggande i tillväxtregioner

Bostadsbyggande i tillväxtregioner sidorna1t4.qxd 2003-03-03 14:40 Sida 1 Bostadsbyggande i tillväxtregioner varför byggs det så lite och hur kan bostadsbyggandet öka? programberedningen Boendepolitik sidorna1t4.qxd 2003-03-03 14:40 Sida

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Ett tomt år. Färre affärsresande

Ett tomt år. Färre affärsresande Rest_nr_v.qxd -- : Sida NR RESTAURATÖREN HOTELLÅRET Foto: HANS PETTERSSON Många hotell stod tomma förra året. Restauratörens stora genomgång av hotellåret visar att Hotellsverige var en förlorare förra

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet.

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet. Boendekostnadsutredning 2010 1 2 Innehåll 1 Inledning... 3 Resultat i sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 Bankernas krav för lån... 4 3 Resultat... 6 Omsättning på villamarknaden... 6 Kontantinsats...

Läs mer