Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31"

Transkript

1 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa småhus förbättrades andra kvartalet i år. Boindex steg till 126,6, från 116,3 första kvartalet. Husköpkraften har stärkts av lägre småhuspriser, lägre bolåneräntor och högre förvärvsinkomster. Hushållens inkomstmarginaler vid husköp på 26,6 % har stigit till nära den nivå som noterades sista kvartalet 2010, men det är en bit kvar till 2009 års nivå då ränteläget var historiskt lågt. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre. Medianpriset för småhus i riket sjönk till 1,685 miljoner kronor en nedgång med kronor från första kvartalet. Den sammanvägda bolåneräntan sjönk till 3,7 % från 3,9 % kvartalet innan, enbart på grund av lägre rörliga bolåneräntor medan de bundna var oförändrade. Den årliga förvärvsinkomsten före skatt för ett hushåll bestående av två vuxna där minst en arbetar steg till kronor före skatt. I 17 av de 50 undersökta orterna (Båstad ingår inte längre i undersökningen pga för få köp) sjönk husköpkraften jämfört med kvartalet innan. Den svagaste husköpkraften har invånarna i Stockholmsregionen, Uppsala och Helsingborg, medan landets starkaste husköpkraft återfinns i Örnsköldsvik, Piteå och Gislaved Boindex för riket Boindex hela riket , , , , , , , , , , , , ,3 126,6 Källa: Swedbank samt data från SCB. Data revideras löpande utifrån nya uppgifter. Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank tfn , fax , e-post: Administration: Ekonomiska sekretariatet, tfn , e-post: Internet:

2 Boindex delkomponenter: Huspriser, räntor och inkomster Småhuspriserna sjönk under andra kvartalet Medianpriset för småhus Boindex första delkomponent sjönk med kronor från 1,775 miljoner första kvartalet till 1,685 miljoner kronor andra kvartalet i år. 1 Årstakten blev -1,5 %. Sedan första kvartalet 2011 då prisnivån på riksnivå nådde 1,825 miljoner har småhuspriset trendmässigt fallit tillbaka. Medianpriset sjönk även i samtliga av de fem regionerna eller undergrupperna utom i Göteborgsregionen där det steg från 2,73 till 2,8 miljoner. I årstakt stabiliserades priset där. Medianpriset i Stockholmsregionen blev 3,3 miljoner kronor, ned från nedreviderade 3,315 miljoner kronor kvartalet innan. På årsbasis sjönk prisnivån med en knapp 1 %. I Malmöregionen blev ökningstakten på årsbasis kraftigt negativ på -9,3 %, och medianpriset sjönk till 2,45 miljoner kronor från 2,5 miljoner kronor kvartalet innan. I gruppen medelstora städer sjönk medianpriset med kronor från kvartalet innan och noterade 1,925 miljoner kronor. Årstakten blev -1,3 %. Gruppen övriga kommuners medianpris sjönk från 1,0 miljon kronor första kvartalet till kronor andra kvartalet. Årstakten blev -1,5 %. Prisutveckling för småhus per region, medianpris (SEK) Hela riket Stockholm Malmö Göteborg Mellanstora Övriga Källa: SCB och Swedbank Bolåneräntorna fortsatte att falla Bolåneräntan, som vägs samman av rörliga och bundna bolåneräntor utifrån den faktiska nyutlåningen, utgör den andra delkomponenten. Uppgången av den sammanvägda bolåneräntan inleddes fjärde kvartalet 2009, men den bröts under tredje kvartalet i fjol. Efter en uppgång fjärde kvartalet ifjol sjönk den 1 I Boindex redovisas medianpriser. Observera att dessa inte tar hänsyn till de försålda fastigheternas taxeringsvärden. Medianprisernas utveckling kan därför avvika från annan mer vedertagen statistik över husprisernas utveckling. Revideringar av de närmast föregående kvartalen är vanliga. Boindex Sida 2 (7)

3 sammanvägda bolåneräntan återigen första kvartalet i år till 3,9 %, och till 3,7 % andra kvartalet. Nedgången av de totala bolåneräntorna med ytterligare 0,2 procentenheter beror på att de rörliga räntorna sjunkit från 4,1 % till 3,8 %. De bundna räntorna har däremot varit oförändrade på 3,7 %, och är därmed lägre än de rörliga. Andelen av lånevolymen som tagits till bundna räntor (mellan ett och fem år) uppgick även detta kvartal till drygt 37 %, samtidigt som andelen bundna räntor (över fem) år steg från 3,8 % till 6 %. Därmed sjönk andelen rörliga lån från 58,8 % till 56,5 %. Bolåneräntor utifrån faktisk nyutlåning Procent Källa: SCB och Swedbank Vägd ränta Bunden ränta Rörlig ränta Hushållens förvärvsinkomster stärks Boindex tredje delkomponent är hushållens förvärvsinkomster före skatt (median) för gifta och sambeskattade hushåll (minst en i hushållet förvärvsarbetar). I riket som helhet uppgick hushållens årliga förvärvsinkomst till kronor andra kvartalet i år. Ett Boindex på 126,6 innebär att hushållen nu har 26,6 % högre inkomster än de som krävs för att ha råd med medianvillan, d v s för att uppfylla vår norm om högst 15 % bolånekostnader som andel av hushållets förvärvsinkomster före skatt. När Boindex är 126,6 % betalar hushållen 11,9 % bolånekostnader som andel av bruttoförvärvsinkomsten. För rikets hushåll behövs en genomsnittlig inkomst på kronor för att uppfylla normen vid köpet av medianvillan. Då skulle Boindex uppgå till 100. Eftersom hushållen i median har kronor, innebär det att marginalen nu är kronor per år före skatt, eller 26,6 %. I Stockholmsregionen krävs nu kronor i årsinkomst för att nå normen och ett Boindex på 100 efter att ha överstigit miljonen det senaste året. I verkligheten har Stockholmarna en medianinkomst i hushållet på kronor. Därmed är Boindex på 74,0, vilket är en förbättring jämfört med första kvartalet (71,3) men en försämring jämfört med 2009 då räntenivåerna sjunkit till 1,8 % och Boindex i Stockholmsregionen nådde upp över 90. Stockholmarna betalar nu 20,3 % i bolånekostnader som andel av bruttoinkomsten, att jämföra med rikets 11,9 % och gruppen övriga kommuner på 7,3 %. Boindex Sida 3 (7)

4 I Malmö- och Göteborgsregionerna behöver hushållsinkomsten uppgå till kronor respektive kronor för att nå 100-strecket. Inte heller här har invånarna den inkomst som krävs trots att medianpriset på småhus ligger väsentligt under stockholmsnivån, utan Boindex ligger under 100-strecket (87,7 respektive 81,3). I medelstora städer som grupp har hushållen fått lite större marginaler vid husköp (11,4 %). Gruppen övriga kommuner har de största marginalerna på drygt 100 % högre inkomster än de som krävs eftersom inkomstläget ligger nära riksnivån och huspriserna är betydligt lägre. Utveckling av hushållens förvärvsinkomster före skatt i olika regioner, löpande priser (kr/år) Källa: SCB och Swedbank Hela riket Stockholm Malmö Göteborg Mellanstora Övriga OBS! Dessa beräkningar tar inte hänsyn till andra konsumtionsbehov som hushållet har, utan visar endast att 85 % av bruttoinkomsten kvarstår för andra utgifter. Denna undersökning bör inte användas för att beräkna kvar att leva på. Beloppet skall i första hand användas som jämförelsemått mellan regionerna/kommunerna. Regionala Boindex Under andra kvartalet steg husköpkraften i riket, samtliga tre storstadsregioner, medelstora städer och gruppen övriga kommuner. Samtliga tre komponenter dvs högre inkomster, lägre bolåneräntor samt lägre småhuspriser (överallt utom i Göteborgsregionen) stärkte hushållens husköpkraft. Även om husköpkraften är högst i kommunerna utanför storstadsregioner och medelstora kommuner, säger Boindex ingenting om möjligheterna att avyttra småhus i olika regioner. Utanför storstadsregionerna är omsättningen lägre och huspriserna påverkas av utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden, som inte behöver vara samstämmig med konjunkturutvecklingen i landet som helhet. Boindex Sida 4 (7)

5 Boindex i olika regioner Regionala boindex Källa: Swedbank samt data från SCB. Övriga kommuner Hela riket Medelstora städer Göteborg Malmö Stockholm Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Kommunala Boindex Boindex har tagits fram för 47 enskilda kommuner över hela landet. I de tre storstadsregionerna ingår redan 51 kommuner och i gruppen övriga kommuner ca 200 kommuner. Ett kriterium för att analysera en enskild kommun är att minst 25 småhusköp har registrerats i kommunen under kvartalet. På grund av för få köp har Båstad exkluderats ur undersökningen. Under andra kvartalet i år noterades 9 (av 50) kommuner/regioner understiga 100- strecket, jämfört med 15 under första kvartalet i fjol. Dessa invånare måste göra avkall på annan konsumtion för att få råd med husköpet. Stockholmsregionen har den lägsta husköpkraften i landet, följt av Uppsala, Helsingborg, Göteborgsregionen, Malmöregionen och Linköping. Även Umeå, Landskrona och Varberg tillhör kommuner med låg husköpkraft. Örnsköldsvik återtog förstaplatsen, och följdes av förra kvartalets förstaplacering Piteå. Även Gislaved, Ljungby, Hässleholm och Karlskoga har hög husköpkraft. Husköpkraften försämrades i 17 av de undersökta 50 kommunerna, vilket är färre än kvartalet före (27 stycken). Husköparna, särskilt förstagångsköpare, gynnades under andra kvartalet av lägre räntor och småhuspriser samt av starkare förvärvsinkomster. Vid framtagningen och analysen av Boindex tror vi oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) kan dock inte ta ansvar för analysernas riktighet eller fullständighet och inte heller för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i Boindex. Boindex ger en bild av de svenska hushållens situation som grupp, men kan inte svara för enskilda hushåll. Boindex ger ingen direkt vägledning för affärsbeslut, inkl. kredit- och räntebeslut. Boindex speglar utvecklingen efter de försäljningar av småhus som gjorts, men ger ingen bild av framtida försäljningar. Boindex Sida 5 (7)

6 Boindex på kommunal nivå, inklusive storstadsregioner Kommun Kvartal 2, 2012 Kvartal 1, 2012 Förändring 1 Örnsköldsvik (2) 301,8 264,8 251,6 37,0 2 Piteå (1) 256,5 278,8 276,1-22,3 3 Gislaved (9) 251,7 251,7 193,4 0,0 4 Ljungby (16) 248,8 152,4 145,0 96,4 5 Hässleholm (3) 234,8 227,8 220,6 7,0 6 Karlskoga (7) 233,2 207,2 200,9 26,0 7 Skellefteå (6) 215,4 208,2 208,2 7,2 8 Värnamo (11) 188,6 154,2 154,2 34,4 9 Hudiksvall (4) 179,8 193,6 212,6-13,8 10 Karlskrona (17) 175,8 145,5 141,9 30,3 11 Västervik (8) 171,6 193,9 196,5-22,3 12 Mariestad (5) 170,6 203,4 209,4-32,8 13 Vänersborg (10) 159,3 165,6 165,6-6,3 14 Kristianstad (19) 159,2 135,9 135,9 23,3 15 Gävle (29) 148,5 119,1 119,1 29,4 16 Sundsvall (12) 144,7 152,9 152,9-8,2 17 Borås (24) 144,0 133,9 128,3 10,1 18 Falkenberg (22) 139,3 131,3 131,3 8,0 19 Skövde (31) 136,8 112,5 110,2 24,3 20 Luleå (15) 136,7 145,2 146,0-8,5 21 Uddevalla (26) 135,4 123,3 123,3 12,1 22 Trollhättan (13) 135,2 146,5 151,6-11,3 23 Falun (18) 133,9 135,8 138,1-1,9 24 Borlänge (14) 132,8 148,8 148,8-16,0 25 Kalmar (30) 131,0 118,5 116,8 12,5 26 Eskilstuna (23) 128,4 130,9 128,7-2,5 27 Nyköping (21) 126,6 134,0 134,0-7,4 28 Karlstad (25) 125,9 127,0 127,0-1,1 29 Norrtälje (33) 121,4 104,5 103,8 16,9 30 Växjö (35) 118,6 106,7 100,9 11,9 31 Gotland (36) 114,9 102,2 100,2 12,7 32 Höganäs (32) 113,5 110,6 107,7 2,9 33 Strängnäs (22) 112,6 122,5 134,6-9,9 34 Östersund (27) 112,4 122,6 122,6-10,2 35 Enköping (28) 109,0 121,2 121,2-12,2 36 Västerås (38) 108,4 99,6 99,6 8,8 37 Norrköping (37) 108,3 102,7 99,6 5,6 38 Jönköping (39) 107,2 100,7 98,8 6,5 39 Örebro (34) 106,2 102,1 101,2 4,1 40 Halmstad (40) 101,9 95,1 95,1 6,8 41 Ängelholm (42) 101,3 88,4 94,1 12,9 42 Varberg (45) 99,2 82,4 82,4 16,8 43 Landskrona (43) 98,8 90,4 90,4 8,4 44 Umeå (41) 97,8 94,7 94,7 3,1 45 Linköping (44) 95,2 86,6 86,6 8,6 46 Malmöregionen (47) 87,7 83,2 81,5 4,5 47 Göteborgsregionen (46) 81,3 80,7 82,2 0,6 48 Helsingborg (49) 81,3 80,2 73,6 1,1 49 Uppsala (48) 79,6 81,2 81,5-1,6 50 Stockholmsregionen (50) 74,0 71,3 71,6 2,7 Riket som helhet 126,6 116,3 116,3 10,3 Siffror inom parentes efter ortsnamnet anger placering förra kvartalet. Förra kvartalets siffror kan ha reviderats, framför allt till följd av reviderade småhuspriser (vilket görs löpande). Eventuella revideringar av inkomster görs i maj varje år. De ursprungliga siffrorna redovisas i spalten till vänster om kolumnen Förändring. Boindex Sida 6 (7)

7 Boindex: Metod Syfte Norm Mäter förändringar i hushållens köpkraft i första hand vid husköp, men kan också ge indikationer om befintligt boende. Hushållens bolånekostnader bör enligt vår definition inte överstiga 15 % av förvärvsinkomsten (före skatt), vilket motsvarar ca 25 % av disponibelinkomsten. Definition av boindex Faktisk inkomst i förhållande till den inkomst som krävs för att uppfylla normen om 15 % bolånekostnader av inkomsten före skatt. Vid index = 100 använder hushållen 15 % av inkomsten före skatt, vid index > 100 har hushållen en bättre köpkraft än normen och vid index < 100 har hushållen en sämre köpkraft än normen. Variabler Begränsningar Småhuspriser från SCB (median) Hushållens förvärvsinkomster för gifta och sambeskattade från SCB (median) samt egna beräkningar Bolåneräntor från Riksbanken (rörliga kring 3 mån, bundna 1-5 år och > 5 år, sammanvägda) ger den månatliga bolånekostnaden vid antagandet om 20 % insats och 30 års återbetalningstid Boindex inkluderar bolånekostnader, men exkluderar skatter och subventioner, inklusive fastighetsskatt och ränteavdrag. Boindex ska ge en fingervisning om läget för hushållen som grupp men kan inte tala för varje enskilt hushåll. Boindex ger ingen direkt vägledning för affärsbeslut, inklusive beslut om kreditgivning och räntebindning. Boindex speglar hushållens köpkraft utifrån de husköp som gjorts, men säger ingenting om hushållens försäljningsmöjligheter. Periodicitet Regioner Utkommer kvartalsvis Förutom hela riket, d v s samtliga kommuner i riket, ingår även: 1. Stockholm Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, Järfälla, Ekerö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Upplands Bro, Täby, Danderyd, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Nacka, Lidingö, Vaxholm, Sigtuna, Norrtälje, Södertälje, Nynäshamn och Nykvarn 2. Malmö Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Malmö, Lund, Trelleborg, Skurup, Eslöv och Höör 3. Göteborg Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungssund, Tjörn, Ale, Lerum, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Alingsås och Lilla Edet 4. Kommuner > inv Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad, Borås, Karlstad, Örebro, Västerås, Gävle, Sundsvall, Umeå 5. Resterande kommuner Övriga ej ovan nämnda kommuner Separat redovisade kommuner Borlänge, Borås, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Gislaved, Gotland, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Hässleholm, Höganäs, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Ljungby, Mariestad, Luleå, Norrköping, Norrtälje Nyköping, Piteå, Skellefteå, Skövde, Strängnäs, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund Boindex Sida 7 (7)

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 38 19 september 2000 Nu behöver hushållen förutsägbarhet och stabilitet i den ekonomiska politiken Sverige tillhörde tidigare OECD-länderna med de största räntefluktuationerna.

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner Rapport Det spelar roll var vi bor - jämförelse mellan 38 kommuner Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson Ulla Samuel Juni 2004 Institutet

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet.

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet. Boendekostnadsutredning 2010 1 2 Innehåll 1 Inledning... 3 Resultat i sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 Bankernas krav för lån... 4 3 Resultat... 6 Omsättning på villamarknaden... 6 Kontantinsats...

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer