Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22"

Transkript

1 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i år, vilket är en nedgång från 121,0 fjärde kvartalet i fjol (reviderat från 118,7). Husköpkraften dämpas av högre småhuspriser, och försvagningen kunde inte kompenseras med högre förvärvsinkomster och lägre bolåneräntor. Hushållens inkomstmarginaler vid husköp är nära fjolårets genomsnitt på drygt 16 %, men är lägre än under då de nådde % och då rekordlåga bolåneräntor noterades. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre. Medianpriset för småhus i riket steg till 1,775 miljoner kronor en uppgång med kronor från fjärde kvartalet ifjol. Den sammanvägda bolåneräntan sjönk till 3,9 % från 4,1 % kvartalet innan, på grund av både lägre rörliga och bundna bolåneräntor. Den årliga förvärvsinkomsten före skatt för ett hushåll bestående av två vuxna där minst en arbetar har reviderats upp och ökade till kronor före skatt. I 24 av de 51 undersökta orterna steg husköpkraften jämfört med kvartalet innan. Den svagaste husköpkraften har invånarna i Båstad, Stockholmsregionen och Helsingborg, medan landets starkaste husköpkraft återfinns i Piteå, följt av Örnsköldsvik och Hässleholm Boindex för riket Boindex hela riket , , , , , , , , , , , , ,3 Källa: Swedbank samt data från SCB. Data revideras löpande utifrån nya uppgifter. Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank tfn , fax , e-post: Administration: Ekonomiska sekretariatet, tfn , e-post: Internet:

2 Boindex delkomponenter: Huspriser, räntor och inkomster Småhuspriserna stiger återigen Medianpriset för småhus Boindex första delkomponent steg med kronor från 1,65 miljoner fjärde kvartalet i fjol till 1,775 miljoner kronor första kvartalet i år. 1 Årstakten blev -2,7 %, vilket innebär att nedgången har accentuerats sedan förra kvartalet. Medianpriset steg även i samtliga av de fem regionerna eller undergrupperna. Medianpriset i Stockholmsregionen blev 3,3 miljoner kronor, upp från 3,25 miljoner kronor kvartalet innan. På årsbasis var prisnivån oförändrad. I Göteborgsregionen steg medianpriset från 2,650 miljoner fjärde kvartalet i fjol till 2,68 miljoner första kvartalet i år. Årstakten blev negativ på -6,0 %. I Malmöregionen blev ökningstakten på årsbasis också negativ på -7,4 %, men medianpriset steg till 2,55 miljoner kronor från 2,5 miljoner kronor kvartalet innan. I gruppen medelstora städer steg medianpriset med kronor från kvartalet innan och noterade 2,0 miljoner kronor. Årstakten blev -2,4 %. Gruppen övriga kommuners medianpris steg till 1,0 miljon kronor, från kronor kvartalet innan. I jämförelse med för ett år sedan sjönk prisnivån med 4,8 %. Prisutveckling för småhus per region, medianpris (SEK) Hela riket Stockholm Malmö Göteborg Mellanstora Övriga Källa: SCB och Swedbank Bolåneräntorna sjunker Bolåneräntan, som vägs samman av rörliga och bundna bolåneräntor utifrån den faktiska nyutlåningen, utgör den andra delkomponenten. Uppgången av den 1 I Boindex redovisas medianpriser. Observera att dessa inte tar hänsyn till de försålda fastigheternas taxeringsvärden. Medianprisernas utveckling kan därför avvika från annan mer vedertagen statistik över husprisernas utveckling. Revideringar av de närmast föregående kvartalen är vanliga. Boindex Sida 2 (7)

3 sammanvägda bolåneräntan inleddes fjärde kvartalet 2009, men den bröts under tredje kvartalet i fjol. Efter en uppgång förra kvartalet sjönk den sammanvägda bolåneräntan återigen första kvartalet i år till 3,9 %, från 4,1 % fjärde kvartalet. Nedgången av de totala bolåneräntorna med 0,2 procentenheter beror dels på att de rörliga räntorna sjunkit 4,2 % till 4,1 %, dels på att de bundna räntorna sjunkit från 4,0 % till 3,7 %. Andelen av lånevolymen som tagits till bundna räntor (mellan ett och fem år) blev marginellt lägre och sjönk från 37,6 % till 37,4 %, samtidigt som andelen bundna räntor (över fem) år sjönk från 5,2 % till 3,8 %. Därmed ökade andelen rörliga lån från 57,2 % till 58,8 %. Bolåneräntor utifrån faktisk nyutlåning Procent Vägd ränta Bunden ränta Rörlig ränta Källa: SCB och Swedbank Hushållens arbetsinkomster har reviderats upp Boindex tredje delkomponent är hushållens förvärvsinkomster före skatt (median) för gifta och sambeskattade hushåll (minst en i hushållet förvärvsarbetar). I riket som helhet uppgick hushållens årliga förvärvsinkomst till kronor första kvartalet i år. Sedan SCB publicerat nya inkomstdata har vi reviderat upp inkomstnivån med ca kronor, vilket även höjt Boindex något. Ett Boindex på 116,3 innebär att hushållen nu har 16,3 % högre inkomster än de som krävs för att ha råd med medianvillan, d v s för att uppfylla vår norm om högst 15 % bolånekostnader som andel av hushållets förvärvsinkomster före skatt. När Boindex är 116,3 % betalar hushållen 12,9 % bolånekostnader som andel av bruttoförvärvsinkomsten. För rikets hushåll behövs en genomsnittlig inkomst på kronor för att uppfylla normen vid köpet av medianvillan. Då skulle Boindex uppgå till 100. Eftersom hushållen i median har kronor, innebär det att marginalen nu är kronor per år före skatt, eller 16,3 %. I Stockholmsregionen krävs nu kronor i årsinkomst för att nå normen och ett Boindex på 100 efter att ha överstigit miljonen de senaste tre kvartalen. I verkligheten har Stockholmarna en medianinkomst i hushållet på kronor. Därmed är Boindex på 71,6, vilket är en lätt förbättring jämfört med fjärde kvartalet (70,4) men en försämring jämfört med 2009 då räntenivåerna sjunkit till 1,8 % och Boindex Sida 3 (7)

4 Boindex nådde upp över 90. Stockholmarna betalar nu 20,9 % i bolånekostnader som andel av bruttoinkomsten, att jämföra med rikets 12,9 % och gruppen övriga kommuner på 7,6 %. I Malmö- och Göteborgsregionerna behöver hushållsinkomsten uppgå till kronor respektive kronor för att nå 100-strecket. Inte heller här har invånarna den inkomst som krävs trots att medianpriset på småhus ligger väsentligt under stockholmsnivån, utan Boindex ligger under 100-strecket (81,5 respektive 82,2). I medelstora städer som grupp har hushållen endast små marginaler vid husköp (3,8 %). Däremot har gruppen övriga kommuner stora marginaler på närmare 100 % högre inkomster än de som krävs eftersom inkomstläget ligger nära riksnivån och huspriserna är betydligt lägre. Utveckling av hushållens förvärvsinkomster före skatt i olika regioner, löpande priser (kr/år) Källa: SCB och Swedbank Hela riket Stockholm Malmö Göteborg Mellanstora Övriga OBS! Dessa beräkningar tar inte hänsyn till andra konsumtionsbehov som hushållet har, utan visar endast att 85 % av bruttoinkomsten kvarstår för andra utgifter. Denna undersökning bör inte användas för att beräkna kvar att leva på. Beloppet skall i första hand användas som jämförelsemått mellan regionerna/kommunerna. Regionala Boindex Under första kvartalet sjönk husköpkraften i riket, medelstora städer och gruppen övriga kommuner, medan den steg i samtliga tre storstadsregioner. Högre inkomster och lägre bolåneräntor kunde inte kompensera för de högre småhuspriserna på riksnivå, men i de tre storstadsregionerna var husprisuppgången inte tillräckligt stor så där steg husköpkraften. Även om husköpkraften är högst i kommunerna utanför storstadsregioner och medelstora kommuner, säger Boindex ingenting om möjligheterna att avyttra småhus i olika regioner. Utanför storstadsregionerna är omsättningen lägre och Boindex Sida 4 (7)

5 huspriserna påverkas av utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden, som inte behöver vara samstämmig med konjunkturutvecklingen i landet som helhet. Boindex i olika regioner Regionala boindex Källa: Swedbank samt data från SCB. Övriga kommuner Hela riket Göteborg Medelstora städer Malmö Stockholm Kommunala Boindex Boindex har tagits fram för 48 enskilda kommuner över hela landet. I de tre storstadsregionerna ingår redan 51 kommuner och i gruppen övriga kommuner ca 200 kommuner. Ett kriterium för att analysera en enskild kommun är att minst 25 småhusköp har registrerats i kommunen under kvartalet. Under första kvartalet i år noterades 15 (av 51) kommuner/regioner understiga 100-strecket, jämfört med 12 under fjärde kvartalet i fjol. Dessa invånare måste göra avkall på annan konsumtion för att få råd med husköpet. Båstad har alltjämt landets minsta husköpkraft, följt av Stockholm, Helsingborg, Uppsala, Malmöregionen och Göteborgsregionen. Bland kommunerna med lägst husköpkraft sjönk den mest i Varberg och Landskrona. Störst förbättring noterade Uppsala. Piteå, följt av Örnsköldsvik, Hässleholm och Hudiksvall noterade landets största husköpkraft. Förbättringar kan noteras särskilt i Västervik, Piteå och Hässleholm medan försämringar syns i Hudiksvall, Skellefteå och Karlskoga. Husköpkraften förbättrades i 24 av de undersökta 51 kommunerna, vilket är färre än kvartalet före (37 stycken). Lägre räntenivå och högre inkomster underlättade för husköparna, men samtidigt bidrog högre småhuspriser till att göra husköpet dyrare, och därmed sjönk husköpkraften. Vid framtagningen och analysen av Boindex tror vi oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) kan dock inte ta ansvar för analysernas riktighet eller fullständighet och inte heller för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i Boindex. Boindex ger en bild av de svenska hushållens situation som grupp, men kan inte svara för enskilda hushåll. Boindex ger ingen direkt vägledning för affärsbeslut, inkl. kredit- och räntebeslut. Boindex speglar utvecklingen efter de försäljningar av småhus som gjorts, men ger ingen bild av framtida försäljningar. Boindex Sida 5 (7)

6 Boindex på kommunal nivå, inklusive storstadsregioner Kommun Kvartal 1, 2012 Kvartal 4, 2011 Förändring 1 Piteå (2) 276,1 242,3 243,1 33,8 2 Örnsköldsvik (1) 251,6 260,2 260,2-8,6 3 Hässleholm (8) 220,6 192,0 189,0 28,6 4 Hudiksvall (5) 212,6 231,3 215,6-18,7 5 Mariestad (7) 209,4 197,0 197,4 12,4 6 Skellefteå (4) 208,2 232,2 224,5-24,0 7 Karlskoga (3) 200,9 218,0 230,4-17,1 8 Västervik (13) 196,5 155,7 155,4 40,8 9 Gislaved (6) 193,4 226,3 214,1-32,9 10 Vänersborg (10) 165,6 182,6 176,4-17,0 11 Värnamo (15) 154,2 144,2 141,0 10,0 12 Sundsvall (12) 152,9 159,7 161,0-6,8 13 Trollhättan (16) 151,6 140,9 137,6 10,7 14 Borlänge (23) 148,8 125,2 122,6 23,6 15 Luleå (19) 146,0 132,1 129,9 13,9 16 Ljungby (9) 145,0 179,9 186,8-34,9 17 Karlskrona (11) 141,9 165,0 170,0-23,1 18 Falun (20) 138,1 129,3 129,5 8,8 19 Kristianstad (14) 135,9 141,4 141,4-5,5 20 Strängnäs (32) 134,6 111,1 109,4 23,5 21 Nyköping (22) 134,0 114,7 122,7 19,3 22 Falkenberg (17) 131,3 140,7 136,2-9,4 23 Eskilstuna (24) 128,7 122,6 121,4 6,1 24 Borås (18) 128,3 131,8 134,6-3,5 25 Karlstad (25) 127,0 121,5 120,6 5,5 26 Uddevalla (30) 123,3 117,5 113,7 5,8 27 Östersund (35) 122,6 111,0 106,6 11,6 28 Enköping (29) 121,2 113,9 114,3 7,3 29 Gävle (26) 119,1 121,4 118,2-2,3 30 Kalmar (27) 116,8 117,3 116,3-0,5 31 Skövde (21) 110,2 128,2 127,7-18,0 32 Höganäs (33) 107,7 102,7 107,6 5,0 33 Norrtälje (31) 103,8 109,8 109,7-6,0 34 Örebro (40) 101,2 97,7 99,2 3,5 35 Växjö (28) 100,9 117,8 114,4-16,9 36 Gotland (36) 100,2 104,7 104,7-4,5 37 Norrköping (34) 99,6 102,7 107,4-3,1 38 Västerås (37) 99,6 105,7 104,6-6,1 39 Jönköping (42) 98,8 93,6 94,0 5,2 40 Halmstad (45) 95,1 96,2 91,2-1,1 41 Umeå (43) 94,7 93,5 92,8 1,2 42 Ängelholm (38) 94,1 102,1 101,4-8,0 43 Landskrona (39) 90,4 101,0 101,0-10,6 44 Linköping (41) 86,6 93,2 94,2-6,6 45 Varberg (44) 82,4 97,7 92,1-15,3 46 Göteborgsregionen (48) 82,2 80,5 79,1 1,7 47 Malmöregionen (46) 81,5 80,5 80,8 1,0 48 Uppsala (49) 81,5 71,2 72,3 10,3 49 Helsingborg (47) 73,6 80,5 79,2-6,9 50 Stockholmsregionen (50) 71,6 70,4 70,8 1,2 51 Båstad (51) 71,0 73,9 68,2-2,9 Riket som helhet 116,3 121,0 118,7-4,7 Siffror inom parentes efter ortsnamnet anger placering förra kvartalet. Förra kvartalets siffror kan ha reviderats, framför allt till följd av reviderade småhuspriser (vilket görs löpande). Eventuella revideringar av inkomster görs i maj varje år. De ursprungliga siffrorna redovisas i spalten till vänster om kolumnen Förändring. Boindex Sida 6 (7)

7 Boindex: Metod Syfte Norm Mäter förändringar i hushållens köpkraft i första hand vid husköp, men kan också ge indikationer om befintligt boende. Hushållens bolånekostnader bör enligt vår definition inte överstiga 15 % av förvärvsinkomsten (före skatt), vilket motsvarar ca 25 % av disponibelinkomsten. Definition av boindex Faktisk inkomst i förhållande till den inkomst som krävs för att uppfylla normen om 15 % bolånekostnader av inkomsten före skatt. Vid index = 100 använder hushållen 15 % av inkomsten före skatt, vid index > 100 har hushållen en bättre köpkraft än normen och vid index < 100 har hushållen en sämre köpkraft än normen. Variabler Begränsningar Småhuspriser från SCB (median) Hushållens förvärvsinkomster för gifta och sambeskattade från SCB (median) samt egna beräkningar Bolåneräntor från Riksbanken (rörliga kring 3 mån, bundna 1-5 år och > 5 år, sammanvägda) ger den månatliga bolånekostnaden vid antagandet om 20 % insats och 30 års återbetalningstid Boindex inkluderar bolånekostnader, men exkluderar skatter och subventioner, inklusive fastighetsskatt och ränteavdrag. Boindex ska ge en fingervisning om läget för hushållen som grupp men kan inte tala för varje enskilt hushåll. Boindex ger ingen direkt vägledning för affärsbeslut, inklusive beslut om kreditgivning och räntebindning. Boindex speglar hushållens köpkraft utifrån de husköp som gjorts, men säger ingenting om hushållens försäljningsmöjligheter. Periodicitet Regioner Utkommer kvartalsvis Förutom hela riket, d v s samtliga kommuner i riket, ingår även: 1. Stockholm Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, Järfälla, Ekerö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Upplands Bro, Täby, Danderyd, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Nacka, Lidingö, Vaxholm, Sigtuna, Norrtälje, Södertälje, Nynäshamn och Nykvarn 2. Malmö Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Malmö, Lund, Trelleborg, Skurup, Eslöv och Höör 3. Göteborg Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungssund, Tjörn, Ale, Lerum, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Alingsås och Lilla Edet 4. Kommuner > inv Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad, Borås, Karlstad, Örebro, Västerås, Gävle, Sundsvall, Umeå 5. Resterande kommuner Övriga ej ovan nämnda kommuner Separat redovisade kommuner Borlänge, Borås, Båstad, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Gislaved, Gotland, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Hässleholm, Höganäs, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Ljungby, Mariestad, Luleå, Norrköping, Norrtälje Nyköping, Piteå, Skellefteå, Skövde, Strängnäs, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund Boindex Sida 7 (7)

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 38 19 september 2000 Nu behöver hushållen förutsägbarhet och stabilitet i den ekonomiska politiken Sverige tillhörde tidigare OECD-länderna med de största räntefluktuationerna.

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner Rapport Det spelar roll var vi bor - jämförelse mellan 38 kommuner Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson Ulla Samuel Juni 2004 Institutet

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet.

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet. Boendekostnadsutredning 2010 1 2 Innehåll 1 Inledning... 3 Resultat i sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 Bankernas krav för lån... 4 3 Resultat... 6 Omsättning på villamarknaden... 6 Kontantinsats...

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer