Bilmärke, genus och personlighet *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilmärke, genus och personlighet *"

Transkript

1 Bilmärke, genus och personlighet Bilmärke, genus och personlighet * JOHN MAGNUS ROOS H ar du någonsin funderat på om bilen säger någonting om vem föraren är? Den borde väl rimligtvis göra det? För det måste väl finnas en anledning till att personen har valt just den bilen? Utgångspunkten i detta kapitel är att de ting vi omger oss med är en del av vår identitet. Enligt Russel Belk (1988) spelar våra ägodelar en central roll i självbildsbyggandet och kan i förlängningen ses som en del av oss själva. Enligt Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton (1999) så kan saker [personliga ägodelar] reflektera aspekter av individens personlighet och till och med forma personens identitet. Att äga en bil är historiskt sett förknippat med status och exklusivitet (Jacobsson, m.fl., 2009). Bilen har blivit en symbol för framgång och välstånd (Sandqvist, 1997). I det moderna samhället används bilen dessutom för att uttrycka förarens identitet och personlighet genom val av modell, färg och märke (Stradling, Anable och Carreno, 2007). Enligt Belk (1988) är bilen ett konsumtionsobjekt i den västerländska kulturen som ofta används för att förstärka självidentiteten, framförallt bland män. Han menar att bilen kan kompensera för eventuella brister som personen upplever hos sig själv. En man som känner sig liten och klen kan köpa en stor, tuff och snabb bil för att kompensera (Belk, 1988). Att Belk framförallt uttalar sig om gruppen män kan ses som karaktäristiskt för bilbranschen i allmänhet. Enligt Magdalena Petersson McIntyre (2009) har bilindustrin präglats av en hög grad maskulinitet. Branschen har tagit en manlig konstruktör och en manlig förare för given. Hon pekar på att design, marknadsföring och försäljning av bilar varken är eller har varit könsneutral. Detta trots att ett flertal forskare visat att kvinnor har, och har haft, stort inflytande på val av bil. Redan under 1920-talet diskuterades kvinnornas inflytande på deras mäns bilköp flitigt i amerikansk media och bland bilexperter. Det påstods nämligen att män köper bil, medan kvinnor väljer den (Scharff, 1991). I takt med att värden som skönhet, komfort och hög status smög sig in i bilbranschen så kom kvinnans inflytande över familjens bil att öka. Hon ansågs nämligen ha god inblick i sådana nya och mer känslomässiga värden (Sparke, 2002). Magdalena Petersson McIntyre (2010) har i ett svenskt industriprojekt intervjuat kvinnor om bilkonsumtion och bildesign. Hon har funnit att kvinnor efterfrågar snabbhet, rörlighet, njutning och aktivitet hos sina bilar, värden som traditionellt sett har efterfrågats av män. Flera av de intervjuade menade att design- och konstruktionsaspekter som de själva och andra kvinnor är intresserade av har bortprioriterats av bilindustrin. Det som traditionellt har ingett respekt i branschen har varit motorer, exteriörer och prestanda, inte designlösningar Roos, John Magnus (2013) Bilmärke, genus och personlighet i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) Vägskäl. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 401

2 John Magnus Roos gällande textil och interiörer, något som kvinnor många gånger är intresserade av. Rent anatomiskt skiljer sig även kvinnor från män, de har andra kroppar som kräver andra utformningar. I studien framgår också att kvinnor efterfrågar mer enkla lösningar som inte kräver stora tekniska färdigheter; det ska inte vara svårt att köra bil det ska vara roligt och det behöver inte vara så jädra macho bara för att det är så svårt. (Petersson McIntyre 2010, s. 58). En annan studie, med kvantitativ ansats, visar emellertid att affektiva-symboliska motiv (exempelvis anseende, njutning och skönhet) i val av bil är viktigare för män än för kvinnor, medan det omvända är gällande för s.k. instrumentella-oberoende motiv, som exempelvis att transportera sig själv, att spara tid och att vara oberoende av andra (Jakobsson Bergstad, m.fl., 2009). Att forskare har kommit till olika slutsatser beträffande hur värden och motiv spelar in för män och kvinnor kan förklaras av att bilen inte är något enkelt konsumtionsobjekt att undersöka. I intervjuer och enkäter så överskattar ägarna betydelsen av aspekter som stämmer med den egna önskade identiteten, så som miljövänlighet, medan de underskattar betydelsen av aspekter som inte stämmer med den önskade identiteten, som exempelvis status (Johansson-Stenman och Martinsson, 2006). Detta kapitel bygger på nationella SOM-undersökningar från perioden Analysen inkluderar enbart bilmärke och inte andra dimensioner som exempelvis modell, årgång eller färg. Vi har enbart valt att fokusera på betydelsen av genus och personlighet vid val av bilmärke. Utgångspunkten för analysen har varit en öppen enkätfråga om märket på den bil som personen/hushållet äger. Om personen/hushållet äger mer än en bil gäller frågan den bil som används mest. Vi har valt att avgränsa vår analys till hushåll bestående av en vuxen, eftersom vi annars inte vet i vilken utsträckning personen varit delaktig i valet av bil. Vi har enbart inkluderat bilmärken där vi har grupper om minst 20 personer. Detta innebär att totalt 15 bilmärken har ingått i analysen. Är genus viktigt för val av bilmärke? Hur genus spelar in i val av bil tycks inte vara särskilt enkelt att reda ut. Det är inte heller avsikten med det här kapitlet. Syftet är snarare att bidra till denna diskussion genom att belysa hur genus hänger samman med ägandet av de vanligaste bilmärkena i Sverige. Om genus spelar roll för val av bilmärke är det troligt att några av de bilmärken som finns representerade i Sverige är mer eftertraktade av kvinnor än av män och vice versa. Vi kan konstatera att det är statistiskt säkerställt (p < 0.01) att BMW och Volvo är vanligare hos ensamstående män än hos ensamstående kvinnor i Sverige. Vi kan också konstatera att det är statistiskt säkerställt (p < 0.01) att Peugeot och Toyota är vanligare hos ensamstående kvinnor än ensamstående män (Tabell 1). Vårt resultat visar att genus har betydelse för valet av fyra bilmärken. I övrigt kan vi inte dra några statistiskt säkerställda slutsatser beträffande genus och enskilda bilmärken. 402

3 Bilmärke, genus och personlighet Tabell 1 Andel respondenter som äger olika bilmodeller bland samtliga och bland män och kvinnor (procent) och könseffekter (logistiska regressionskoefficienter, andel förklarad varians) Samtliga Kvinnor Män Effekt av Andel förklarad Bilmärke (procent) (procent) (procent) genus (kvinnor) varians (R²) Audi 5,2 4,8 5, BMW 2,9 1,8 4, ***.029 Citroën 2,6 2,7 2, Ford 6,6 6,1 7, Hyundai 2,6 3,2 2, Mitsubishi 2,1 2,5 1, Nissan 2,2 2,9 1, Opel 4,9 5,9 3, Peugeot 4,1 5,9 2,3.972 ***.029 Renault 4,4 4,5 4, Saab 9,3 7,9 10, Skoda 3,5 4,3 2, Toyota 8,0 10,9 5,2.809 ***.026 Volkswagen 10,1 10,4 9, Volvo 21,1 16,6 25, ***.019 Kommentar: Resultaten är hämtade från de nationella SOM-undersökningarna (n=1122). Signifikansnivåer: p<0.01:***; p<0.05:**; p<0.1:* Källa: Den nationella SOM-undersökningen Är personlighet viktigt för val av bilmärke? Personlighet och bilmärken är ett återkommande tema som journalister med jämna mellanrum försöker att blåsa liv i. Vissa undersökningar hävdar att personlighet har betydelse för vad man kör medan andra hävdar att det inte har någon betydelse eftersom varje bilmärke idag har ett flertal olika modeller med olika profil och image (Love, 2010). Vi känner inte till någon vetenskaplig studie som undersöker sambandet mellan bilmärke och personlighet. Däremot finns det väldigt många forskare som intresserat sig för att undersöka själva bilmärkets personlighet (se exempelvis Aaker, 1996). I den nationella SOM-undersökningen har vi använt oss av ett personlighetstest under fyra års tid (Holmberg och Weibull, 2010). Detta test utgår från femfaktormodellen, ibland kallad the Big Five. De fem faktorerna som alla människor har mer eller mindre av är utåtriktning, emotionell instabilitet, välvilja, målinriktning och öppenhet (Larsen och Buss, 2005). Den femfaktormodell som använts i denna analys benämns HP5i och består av 15 frågor, tre frågor för respektive personlighetsegen- 403

4 John Magnus Roos skap (se bilaga till boken). Ett högt värde på HP5i innebär hög grad av inåtvändhet (som en motpol till utåtriktning), hög grad av emotionell stabilitet (som en motpol till emotionell instabilitet), hög grad av välvilja, hög grad av målinriktning och hög grad av öppenhet (Holmberg och Weibull, 2010). Vi har genom logistisk regressionsanalys undersökt om personligheten har betydelse för sannolikheten att äga ett visst bilmärke (Tabell 2). Beträffande grad av utåtriktning har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p < 0.1) att inåtvända personer i större utsträckning äger Volvo och Opel, medan utåtriktade personer i större utsträckning äger Peugeot. Beträffande grad av emotionell instabilitet har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p< 0.05) att personer som är mer emotionellt instabila i större utsträckning äger Peugeot och Skoda. Beträffande grad av välvilja har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p < 0.1) att personer med hög grad av välvilja i större utsträckning äger Toyota och Nissan, medan mer antagonistiska personer i större utsträckning äger Volvo. Beträffande grad av målinriktning har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p < 0.1) att personer med låg grad av målinriktning (s.k. impulsiva personer) i större utsträckning äger Opel. Beträffande grad av öppenhet har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p < 0.1) att sannolikheten för att äga en Hyundai ökar då graden av öppenhet ökar. Tabell 2 Multivariat logistisk regressionsanalys av val av bilmärke efter personlighetsdrag (logistiska effekter, andel förklarad varians) Emotionell Bilmärke Inåtvändhet stabilitet Välvilja Målinriktning Öppenhet R² Audi BMW Citroën Ford Hyundai *.020 Mitsubishi Nissan ** Opel.542 * * Peugeot * ** Renault Saab Skoda ** Toyota * Volkswagen Volvo.292 * ** Kommentar: Data från de nationella SOM-undersökningarna (N(min/max=1095/1105). Signifikansnivåer: p<0.01:***; p<0.05:**; p<0.1:*. 404

5 Bilmärke, genus och personlighet I den fortsatta analysen har vi valt att betrakta män och kvinnor som två separata grupper. Detta eftersom tidigare forskning har visat att genus har betydelse för värden och motiv relaterade till bilval (Jakobsson Bergstad, m.fl., 2009; Petersson mcintyre, 2010). Detta medför att ett bilmärke kan ha olika innebörder för kvinnor och män och att män och kvinnor därför kan uttrycka sig själva genom valet av bilmärke på olika sätt. Mäns personlighet och val av bilmärke Det är statistiskt säkerställt att graden av utåtriktning hos män har betydelse för om män äger antingen en Volvo eller en Saab. Sannolikheten för att äga en Volvo ökar om graden av utåtriktning minskar, medan sannolikheten för att äga en Saab ökar om graden av utåtriktning ökar (tabell 3). Vi har statistiskt kunnat säkerställa att graden av välvilja och emotionell stabilitet har betydelse för sannolikheten att äga Nissan. Ju vänligare och mer emotionellt stabil en person är, desto troligare att han äger en Nissan (personlighetens påverkan på Nissan bör tolkas med stor försiktighet, då enbart är 9 män i vårt urval ägde Nissan). Vi har också statistiskt kunnat säkerställa att graden av välvilja hos män har betydelse för sannolikheten att äga Ford. Ju mer antagonistisk en man är, desto troligare att han äger en Ford. Tabell 3 Multivariat logistisk regressionsanalys av val av bilmärke efter personlighetsdrag bland män (logistiska effekter, andel förklarad varians) Emotionell Bilmärke Inåtvändhet stabilitet Välvilja Målinriktning Öppenhet R² Audi BMW Citroën Ford * Hyundai Mitsubishi Nissan *** ** Opel Peugeot Renault Saab * Skoda Toyota Volkswagen Volvo.417 ** Kommentar: Data från de nationella SOM-undersökningarna (N(min/max=549/555). Signifikansnivåer: p<0.01:***; p<0.05:**; p<0.1:*. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

6 John Magnus Roos Kvinnors personlighet och val av bilmärke Det är statistiskt säkerställt att graden av välvilja har betydelse för kvinnors ägande av Citroën, Mitsubishi och Volvo. Sannolikheten för att äga Citroën eller Volvo ökar vid låg grad av välvilja, medan sannolikheten för att äga Mitsubishi ökar vid hög grad av välvilja (Tabell 4). Det är statistisk säkerställt att graden av inåtvändhet har betydelse för ägande av Opel. Ju mer inåtvänd, desto mer sannolikt att äga Opel. Det är statistiskt säkerställt att graden av målinriktning har betydelse för ägande av BMW och Opel. Ju mer impulsiv en kvinna är, desto mer sannolikt att hon äger BMW eller Opel. Det är statistiskt säkerställt att graden av öppenhet har betydelse bland kvinnor för ägande av Mitsubishi. Ju mer stängd hon är, desto mer sannolikt att hon äger en Mitsubishi. Tabell 3 Multivariat logistisk regressionsanalys av val av bilmärke efter personlighetsdrag bland kvinnor (logistiska effekter, andel förklarad varians) Emotionell Bilmärke Inåtvändhet stabilitet Välvilja Målinriktning Öppenhet R² Audi BMW ** Citroën ** Ford Hyundai Mitsubishi ** *.072 Nissan Opel.737 * * Peugeot Renault Saab Skoda Toyota Volkswagen Volvo * Kommentar: Data från de nationella SOM-undersökningarna (N(min/max=546/552). Signifikansnivåer: p<0.01:***; p<0.05:**; p<0.1:*. Källa: Den nationella SOM-undersökningen Avslutande reflektion och förslag på framtida forskning Genus och personlighet tycks ha en viss betydelse för valet av bilmärke hos ensamstående i Sverige. Nedan sammanställs de statistiskt säkerställda resultaten. Vi vill 406

7 Bilmärke, genus och personlighet dock poängtera att studien är av explorativ karaktär och att resultaten bör konfirmeras i framtida analyser (särskilt de resultat som enbart är statistisk säkerställda på p<0.1). Med tanke på det stora antal analyser vi gjort så skulle de resultat som vi statistiskt lyckats säkerställa kunna förklaras av tillfällig (slumpmässig) variation. Vi kan inte heller utesluta att genus och personlighet har en påverkan på bilmärken utöver det som redovisas nedan. Vi kan enbart konstatera att vi inte lyckats påvisa någon sådan påverkan. Genus: Kvinnor är överrepresenterade bland bilmärkena Peugeot och Toyota medan män är överrepresenterade bland bilmärkena Volvo och BMW. Kanske är det så att Volvo och BMW har en tradition av att fokusera mer på de värden som Magdalena Petersson McIntyre (2010) definierar som maskulina, så som motorer, exteriörer och prestanda, medan Peugeot och Toyota har fokuserat mer på designlösningar som kvinnor föredrar, så som enkelhet, textilier och interiör? Utåtriktning: Inåtvända personer äger Volvo och Opel i större utsträckning än övriga personer. Det är framförallt inåtvända kvinnor som äger Opel medan inåtvända män äger Volvo. Personer med hög grad av utåtriktning äger Peugeot i större utsträckning än övriga. Män som har en hög grad av utåtriktning är överrepresenterade bland dem som äger Saab. Det är intressant att notera att graden av utåtriktning hos män tycks vara det centrala personlighetsdrag som skiljer dem som äger Volvo från dem som äger Saab. Emotionell instabilitet: Personer som är emotionellt instabila äger Peugeot och Skoda i större utsträckning än övriga personer. Män som är emotionellt stabila äger Nissan i större utsträckning än övriga. Välvilja: Personer med hög grad av välvilja äger Toyota och Nissan i större utsträckning än övriga personer. Beträffande Toyota så beror detta till stor del på genusfaktorn, att fler kvinnor än män äger Toyota och att kvinnor i allmänhet har högre grad av välvilja än män (Roos och Holmberg, 2012). Män med hög grad av välvilja äger i större utsträckning Nissan medan kvinnor med hög grad av välvilja i större utsträckning äger Mitsubishi. Personer, framförallt kvinnor, med låg grad av välvilja äger i större utsträckning Volvo. Antagonistiska män är överrepresenterade bland dem som äger Ford, medan antagonistiska kvinnor är överrepresenterade bland dem som äger Citroën. Målinritning: Impulsiva kvinnor äger i större utsträckning BMW och Opel än övriga kvinnor. Öppenhet: Personer med hög grad av öppenhet äger i större utsträckning Hyundai. Kvinnor som är mer stängda är överrepresenterade bland dem som äger Mitsubishi. 407

8 John Magnus Roos Även om vi funnit att genus och personlighet spelar en viss roll för val av bilmärke hos ensamstående i Sverige så är betydelsen inte på något sätt dramatisk. På det stora hela så tyder detta kapitel på att bilmärke inte säger så väldigt mycket om vem föraren är. Effekterna på val av bilmärke är svaga för både genus och personlighet, överlag något svagare för genus än personlighet. En tänkbar förklaring till de svaga effekterna är att genus och personlighet inte är särskilt relevanta för val av bilmärken. Kanske spelar andra faktorer en större roll, som exempelvis inkomst, möjlighet till lån, utbud och tillfälligheter (Wickelgren, 2011). Det vore intressant att i framtida analyser inkludera fler förklaringsfaktorer än genus och personlighet. En annan förklaring, som inte motsäger den första, är att färg och bilmodell snarare än bilmärke reflekterar ägarens genus och personlighet (se exempelvis Love, 2010). Det kan helt enkelt vara så att samtliga 15 bilmärken som analyserats i detta kapitel erbjuder modeller som lämpar sig för olika personlighetstyper. Det är en väldigt stor skillnad på en Volvo 240 och en Volvo S60, eller en BMW 116d (med en liten bränslesnål dieselmotor på 116 hästkrafter) och en BMW M6 (som har en allt annat än bränslesnål 4,4 liters V8 som utvecklar 560 hästkrafter). En av världens största biltillverkare, Toyota, tillverkar närmare 80 olika modeller över hela världen (även om svenska importörer importerar färre än 20 av dessa). I denna studie så har respektive bilmärke karaktäriserats som en hanterbar varumärkesenhet, vilket kanske inte är fallet beträffande den svenska bilmarknaden. För att få en mer nyanserad och kanske mer rättvis bild av bilen som självbildsbyggande konsumtionsobjekt, så föreslår vi att genus och personlighet framöver analyseras i relation till bilmodell snarare än bilmärke. En analys av genus och bilmodell skulle vara ett bättre bidrag till diskussionen om olika värden som tillskrivs män respektive kvinnor. En känsla är att samtliga 15 bilmärken som analyserats i detta kapitel kan erbjuda modeller som är bra eller mindre bra på att erbjuda njutning, skönhet, effektiv transport etc. En tredje förklaring, som hänger samman med den andra, är att analysen baseras på en befolkningsrepresentativ undersökning. Kanske skulle vi dra andra slutsatser om vi analyserat mer extrema bilmärken, exempelvis Porsche, Jaguar eller Koenigsegg. Alternativt om vi analyserat mer extrema personlighetstyper, exempelvis extremt fientliga eller extremt emotionellt instabila. Även om genus och personlighet utifrån en befolkningsrepresentativ undersökning inte betyder särskilt mycket för val av bilmärke, så kan faktorerna ha stor betydelse i mer extrema fall. Att vår analys utgår från en befolkningsrepresentativ undersökning, snarare än extremer, kan också förklara varför vi inte lyckats bekräfta Russel (1988) teori om att bilmärken kan kompensera för eventuella brister i personligheten (Not. 1). En fjärde förklaring är att många bilmärken som undergrupper blir väldigt små och att det därför är svårt att säkerställa statistiska effekter. Ett förslag till framtida forskning är att kategorisera bilmärkena efter ursprungsland eller ursprungskontinent istället för att titta på enskilda bilmärken. Exempelvis så har vi funnit, även om det inte resovisas här, att bilar med svenskt ursprung är överrepresenterade bland män 408

9 Bilmärke, genus och personlighet medan bilar med japanskt ursprung är överrepresenterade bland kvinnor i allmänhet och bland kvinnor med hög grad av välvilja i synnerhet. En sådan kategorisering skulle ge större grupper och därmed säkrare analyser, framförallt i undergrupperna män och kvinnor. En femte förklaring är att bilbranschen inte har förstått relevansen av genus och personlighet då de designar, marknadsför och säljer bilar. Enligt Magdalena Petersson McIntyre (2001) har bilbranschen tagit en maskulin förare för given. Kanske har den även tagit en extrovert, emotionellt stabil och öppen förare för given? Det finns anledning att tro att designbranschen i allmänhet har underskattat aspekter som efterfrågas av mer inåtvända, emotionellt instabila och/eller stängda människor (Roos, Nilsson och Wheatley, 2013). Det finns alltså en god grund för fortsatt analys kring bil, genus och personlighet. En fördel med upplägget i denna studie är att personlighet respektive bilmärke har undersökts under olika sektioner i en omfattande enkät, vilket gör det svårt för respondenterna att se kopplingen och därmed uttrycka aspekter av bilmärket som stämmer med den egna, önskade identiteten (Johansson-Stenman och Martinsson, 2006). Även den framtida forskningen bör separera mellan män och kvinnor då de analyserar personlighetens betydelse för val av bil. Resultaten från denna studie indikerar att personlighetens effekter på val av bilmärke många gånger skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Därmed stöder denna studie tidigare forskning som funnit att genus är en viktig aspekt att inkludera då bilen studeras som konsumtionsobjekt (Not 2). Noter *) Studien finansieras av Riksbankens Jubileumsfond i samarbete med Veryday. Jag vill tacka Thomas Nilsson vid Veryday, Malin Tengblad vid Centrum för Konsumtionsvetenskap och Mikael Wickelgren vid Högskolan i Skövde för värdefulla kommentarer. 1 Personlighetsdrag hos män som påverkar val av bilmärke och som skulle kunna upplevas som negativa är inåtvändhet hos ägare till Volvo och fientlighet hos ägare till Ford. Karakteristiskt för inåtvända personer är att de smälter in i omgivningen utan att synas. Att köra Volvo i Sverige, som i särklass är den vanligaste bilen, uttrycker därför inget annat än den identitet som dessa människor tycks ha. Beträffande Ford så har vi ingen anledning att tillskriva detta bilmärke någon välvillig identitet som skulle kunna kompensera för brister i den personliga välviljan. Snarare anser vi att bilmärkets profil stämmer väl in på en manlig målgrupp med antagonistiska och/eller sarkastiska personlighetsdrag (se exempelvis den senaste kampanjen Have you driven a Ford lately? ). Möjligtvis skulle den låga graden av välvilja hos kvinnor som äger Volvo kunna förklaras utifrån Belks (1988) teori. Genom att köra Volvo, som är den vanligaste bilen i Sverige, så 409

10 John Magnus Roos skulle ensamstående kvinnor kunna kompensera för, och camouflera, sina antagonistiska dragningar och möjligtvis istället uttrycka säkerhet och familjekänsla. I en sådan analys blir det lätt att man som forskare går för långt, även om det kan finnas något som verkligen är värt att gå vidare med. Att analysera de ting som omger oss utifrån användarnas personlighet är betydligt mer komplext än att analysera produktpersonlighet eller varumärkespersonlighet. Detta beror på att vissa konsumenter efterfråga varumärket för att förstärka sin identitet medan andra efterfrågar varumärket för att kompensera för sin identitet. Vår slutsats utifrån denna analys är att de 15 vanligaste bilmärkena bland ensamstående ägare i Sverige används mer för att stärka identiteten än att kompensera för brister i den. På så vis finns det mindre anledning att skilja mellan användarens personlighet och bilmärkets personlighet. 2 Vi har funnit att personligheten många gånger har olika betydelse för män och kvinnor. I vissa fall, då grupperna är små som för exempelvis Mitsubishi, så skulle skillnaderna mellan män och kvinnor kunna förklaras av slumpmässiga variation. Skillnaderna mellan män och kvinnor i personlighetens påverkan på sannolikheten för att äga en Volvo, får dock ses som tillförlitlig, då båda grupperna är tillfredsställande stora. Här ser vi att graden av välvilja påverkar sannolikheten för kvinnor att äga Volvo medan graden av utåtriktning påverkar sannolikheten för män att äga Volvo. Med en två-stegs regressionsanalys, som enbart konstanthåller effekten av genus i första steget utan att ta hänsyn till att män och kvinnor beträffande val av bilmärke faktiskt är olika, finner vi varken att välvilja eller utåtriktning har någon effekt på val av bilmärke utöver det som förklaras av genus. Referenser Aaker, David A. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Press. Belk, Russell W. (1988) Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, 15: Csikszentmihalyi, Mihaly & Eugene Rochberg-Halton (2009). The meaning of things: domestic symbols and the self. Cambridge: Cambridge University Press. Holmberg, Sören & Weibull Lennart (2010). Människans fem personlighetsegenskaper, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red), Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Jakobsson Bergstad, Cecilia, Gamble Amelie, Hagman Olle, Olsson Lars E., Polk Merritt & Gärling Tommy (2009). Bilens roll för människors subjektiva välbefinnande. Göteborg: CFK-Rapport 2009:02 vid Göteborgs universitet. Johansson-Stenman, Olof & Martinsson, Peter. (2006). Honestly, why are you driving a BMW? Journal of Economic Behavior & Organization, 60:

11 Bilmärke, genus och personlighet Larsen, Randy J. & Buss David M. (2005). Personality Psychology. Domains of Knowledge about human nature. New York: McGraw-Hill. Love, Martin (2010). Why the car you drive says nothing about you. The Guardian. Sparke, Penny. (2002). A Century of Car Design. London: Octopus. Petersson McIntyre, Magdalena (2010). Bara den inte blir rosa. Genus, design och konsumtion i ett svenskt industriprojekt. Göteborg: Mara. Roos, John Magnus & Holmberg Ulrika (2012). Personlighetstyper och köpvanor, i Annika Bergström, Lennart Weibull & Henrik Oscarsson (red), Framtidens skugga. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Roos, John Magnus, Nilsson Thomas & Wheatley Ellen. (2013). Personality bias in user centred design, Proceedings of 19 th International Conference on Engineering, august 2013, Seoul, Korea. Scharff, Virgina. (1991). Taking the Wheel: Women and the Coming of the Motor Age. New York: Maxwell MacMillan International. Sparke, Penny. (2002). A Century of Car Design. London: Octopus. Strandling, Stephen G., Anable Jillian & Carreno Michael (2007). Performance, importance and user disgruntlement: A six-step method for measuring satisfaction with travel modes, Transportation Research Part A, 41: Wickelgren, Mikael (2011). Biltransporter vår käraste utgift?, i John Magnus Roos (red), Konsumtionsrapporten Göteborg: Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. 411

12

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION Uppfattningar om infrastruktur i Sveriges bilregion UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION TOBIAS ELMQUIST I nfrastrukturen berör de flesta och många har uppfattningar i frågor som berör infrastruktur.

Läs mer

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man Vad gör ett liv meningsfullt? Vad gör ett liv meningsfullt? Bengt Brülde och Filip Fors Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man egentligen bära sig åt för att komma fram

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

ÅF Barometern Göteborg & Stockholm Bilhandlares anseende 2013

ÅF Barometern Göteborg & Stockholm Bilhandlares anseende 2013 ÅF Barometern Göteborg & Stockholm Bilhandlares anseende 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Om undersökningen Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar, service och tilläggstjänster på ett sätt som

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster

Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster Tillstånd och trender KTH 111005 Anders Parment, ek. dr. Stockholms universitet 159 900 129 900 Hur fungerar

Läs mer

Detta kapitel handlar om ensamhet, och våra övergripande syften är två till

Detta kapitel handlar om ensamhet, och våra övergripande syften är två till DEN SVENSKA ENSAMHETEN: OM HUR OLIKA FORMER AV ENSAMHET PÅVERKAR VÅRT VÄLBEFINNANDE BENGT BRÜLDE OCH FILIP FORS Detta kapitel handlar om ensamhet, och våra övergripande syften är två till antalet. Vårt

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor

Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor Anette Östlund, med dr, leg psykolog/psykoterapeut, privatpraktiserande samt knuten till Socialmedicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Varför arbetslösa mår sämre

Varför arbetslösa mår sämre Varför arbetslösa mår sämre Varför arbetslösa mår sämre Filip Fors och Bengt Brülde D et är som regel viktigt att ha ett arbete. Att vara arbetslös har oftast negativa lyckoeffekter, och detta verkar gälla

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Anseendeindex företag 2013

Anseendeindex företag 2013 Anseendeindex företag 2013 Jonathan Wennö och Göran Celander, TNS Sifo TNS Sifos Anseendeindex 2013 Slutsatser Stabila indexvärden för de flesta företag och branscher Tidigare års kraftiga tapp inom energi-

Läs mer

Samlare i konsumtionskultur. Karin M. Ekström

Samlare i konsumtionskultur. Karin M. Ekström Samlare i konsumtionskultur Samlare i konsumtionskultur Karin M. Ekström D e flesta människor har nog träffat på en samlare någon gång i livet. Det kan vara en bekant, familjemedlem eller någon man sett,

Läs mer

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac Arrangör: Götene MK /9 00 Officiell Resultatlista Div. Nr Förare/Anmälare Omg Omg Platssiffra Bästa tid A., Lars Larsson Skene MS ().0,.0,.0,9.0,9 B - 0 Toveks Bil AB Skoda Fabia WRC A., Kenneth Hansen

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

För hvad pris som helst

För hvad pris som helst För hvad pris som helst För hvad pris som helst John Magnus Roos och Ulrika Holmberg O! gåfves det en trolldom, Som dränkte all vår nakna verklighet Så djupt i drömbilds-verldens ocean, Att ingen brygga

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle

Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle Elbilen vision och verklighet 2014-01-23 Forskning / Innovation Forskning: Omsätter pengar till

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen.

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Nästa miljöredovisning utkommer i juni 2000. MÅRTEN Ensbovägen, Box 159, 581

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2014 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2014... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2014... 4 Fördelat på fabrikat 2014... 5 Fördelat

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Roststatus på bilar av årsmodell 2002 2005

Roststatus på bilar av årsmodell 2002 2005 Roststatus på bilar av årsmodell 2002 2005 Förkortad version av Forskningsrapport utgiven av Swerea KIMAB, 2009. Utgiven och kommenterad av Delar av Swerea KIMAB s rapport Roststatus på bilar av årsmodell

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Elektroniskt stöldskydd. Undersökning av stöldmodus 2011

Elektroniskt stöldskydd. Undersökning av stöldmodus 2011 Elektroniskt stöldskydd Undersökning av stöldmodus 2011 1 Innehåll Larmtjänst AB 3 Stöldmodus 4 Sammanfattning 5 Statistikuppgifter 6 Rapporteringen 7 Redovisning 8 Sammanställning 12 2 Larmtjänst AB Larmtjänst

Läs mer

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson 1 Inledning Nedan följer en kompletterande rapport till uppsatsen Att mäta en ingenjör:

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Lycka en enkätundersökning

Lycka en enkätundersökning 1 Lycka en enkätundersökning Bernt Lundgren 1 Sammanfattning och diskussion Syfte, frågor och metod Bakgrund: Lyckoforskning är ett relativt nytt forskningsfält och intresserar sig för människors livstillfredsställelse,

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Hur tänker konsumenter kring bil? Energisessionen 2010, Uddevalla

Hur tänker konsumenter kring bil? Energisessionen 2010, Uddevalla Hur tänker konsumenter kring bil? Energisessionen 2010, Uddevalla Mikael Wickelgren Ekonomie doktor, företagsekonomi Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet mikael.wickelgren@handels.gu.se

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Tid 2004-10-10 kl 10.00-16.00 Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping

Tid 2004-10-10 kl 10.00-16.00 Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping 1(5) ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MELLAN SVEMO STYRELSE OCH REPRESENTANTER FRÅN SNÖSKOTER-, TRIAL-, DRAGRACING- OCH ROADRACINGSEKTIONERNA SAMT RESPEKTIVE INTERNATIONELL REPRESENTANT OCH HANDLÄGGARE Tid 2004-10-10

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Hem- och Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om arbete i hem och hushåll ger människor

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002 FÖRTROENDE- BAROMETER 2 MEDIEAKADEMIN FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLS- INSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 19 november 2. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Extrovert - Introvert

Extrovert - Introvert GRUPP GRÅSA Extrovert - Introvert Var i ansiktet fokuserar människor? Georg Abadir Robin Ljunglöv David Karlsson Kristin Raukola Robin Rörberg Kristina Vegelius Martin Wester 2010-02-24 Innehåll Introduktion...

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

Spårbarhet En underskattad dimension av informationssäkerhet

Spårbarhet En underskattad dimension av informationssäkerhet Datavetenskap Opponenter: Karl-Johan Fisk och Martin Bood Respondent: Jon Nilsson Spårbarhet En underskattad dimension av informationssäkerhet Oppositionsrapport, C-nivå 2007:10 1 Sammanfattat omdöme av

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion

Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion Love Christensen Sandra Engelbrecht Biträdande forskare Biträdande forskare Svensk arbetsmarknadsopinion Undersökning av opinionsskillnaden mellan

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Miljö. copyright. miljöansvarig: lotta nordenhed. web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com

Miljö. copyright. miljöansvarig: lotta nordenhed. web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com linköping: ensbovägen, box 159, 581 02 linköping, tel 013-31 50 80, fax 013-14 93 80 norrköping: sörbyvägen 35, 602 09 norrköping, tel 011-31 22 70, fax 011-31 15 65 web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

zecobyte Överblick Brochyr om varumärkestracking Traditionell Tracking Vidi FeelMap Data Insamling SQCT WEB www.zecobyte.com E-Mail info@zecobyte.

zecobyte Överblick Brochyr om varumärkestracking Traditionell Tracking Vidi FeelMap Data Insamling SQCT WEB www.zecobyte.com E-Mail info@zecobyte. zecobyte WEB www.zecobyte.com E-Mail info@zecobyte.com Brochyr om varumärkestracking Denna broschyr beskriver hur vi på zecobyte kan hjälpa dig att bygga ett starkare, tydligare och mer lönsamt varumärke.

Läs mer

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012 Ekonomiskt Bistånd Norrköping Brukarundersökning 2012 November 2012 Inledning Bakgrund Under våren 2012 har det genomförts en brukarundersökning i syfte att mäta hur medborgare (brukare) som söker försörjningsstöd

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer