Bilmärke, genus och personlighet *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilmärke, genus och personlighet *"

Transkript

1 Bilmärke, genus och personlighet Bilmärke, genus och personlighet * JOHN MAGNUS ROOS H ar du någonsin funderat på om bilen säger någonting om vem föraren är? Den borde väl rimligtvis göra det? För det måste väl finnas en anledning till att personen har valt just den bilen? Utgångspunkten i detta kapitel är att de ting vi omger oss med är en del av vår identitet. Enligt Russel Belk (1988) spelar våra ägodelar en central roll i självbildsbyggandet och kan i förlängningen ses som en del av oss själva. Enligt Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton (1999) så kan saker [personliga ägodelar] reflektera aspekter av individens personlighet och till och med forma personens identitet. Att äga en bil är historiskt sett förknippat med status och exklusivitet (Jacobsson, m.fl., 2009). Bilen har blivit en symbol för framgång och välstånd (Sandqvist, 1997). I det moderna samhället används bilen dessutom för att uttrycka förarens identitet och personlighet genom val av modell, färg och märke (Stradling, Anable och Carreno, 2007). Enligt Belk (1988) är bilen ett konsumtionsobjekt i den västerländska kulturen som ofta används för att förstärka självidentiteten, framförallt bland män. Han menar att bilen kan kompensera för eventuella brister som personen upplever hos sig själv. En man som känner sig liten och klen kan köpa en stor, tuff och snabb bil för att kompensera (Belk, 1988). Att Belk framförallt uttalar sig om gruppen män kan ses som karaktäristiskt för bilbranschen i allmänhet. Enligt Magdalena Petersson McIntyre (2009) har bilindustrin präglats av en hög grad maskulinitet. Branschen har tagit en manlig konstruktör och en manlig förare för given. Hon pekar på att design, marknadsföring och försäljning av bilar varken är eller har varit könsneutral. Detta trots att ett flertal forskare visat att kvinnor har, och har haft, stort inflytande på val av bil. Redan under 1920-talet diskuterades kvinnornas inflytande på deras mäns bilköp flitigt i amerikansk media och bland bilexperter. Det påstods nämligen att män köper bil, medan kvinnor väljer den (Scharff, 1991). I takt med att värden som skönhet, komfort och hög status smög sig in i bilbranschen så kom kvinnans inflytande över familjens bil att öka. Hon ansågs nämligen ha god inblick i sådana nya och mer känslomässiga värden (Sparke, 2002). Magdalena Petersson McIntyre (2010) har i ett svenskt industriprojekt intervjuat kvinnor om bilkonsumtion och bildesign. Hon har funnit att kvinnor efterfrågar snabbhet, rörlighet, njutning och aktivitet hos sina bilar, värden som traditionellt sett har efterfrågats av män. Flera av de intervjuade menade att design- och konstruktionsaspekter som de själva och andra kvinnor är intresserade av har bortprioriterats av bilindustrin. Det som traditionellt har ingett respekt i branschen har varit motorer, exteriörer och prestanda, inte designlösningar Roos, John Magnus (2013) Bilmärke, genus och personlighet i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) Vägskäl. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 401

2 John Magnus Roos gällande textil och interiörer, något som kvinnor många gånger är intresserade av. Rent anatomiskt skiljer sig även kvinnor från män, de har andra kroppar som kräver andra utformningar. I studien framgår också att kvinnor efterfrågar mer enkla lösningar som inte kräver stora tekniska färdigheter; det ska inte vara svårt att köra bil det ska vara roligt och det behöver inte vara så jädra macho bara för att det är så svårt. (Petersson McIntyre 2010, s. 58). En annan studie, med kvantitativ ansats, visar emellertid att affektiva-symboliska motiv (exempelvis anseende, njutning och skönhet) i val av bil är viktigare för män än för kvinnor, medan det omvända är gällande för s.k. instrumentella-oberoende motiv, som exempelvis att transportera sig själv, att spara tid och att vara oberoende av andra (Jakobsson Bergstad, m.fl., 2009). Att forskare har kommit till olika slutsatser beträffande hur värden och motiv spelar in för män och kvinnor kan förklaras av att bilen inte är något enkelt konsumtionsobjekt att undersöka. I intervjuer och enkäter så överskattar ägarna betydelsen av aspekter som stämmer med den egna önskade identiteten, så som miljövänlighet, medan de underskattar betydelsen av aspekter som inte stämmer med den önskade identiteten, som exempelvis status (Johansson-Stenman och Martinsson, 2006). Detta kapitel bygger på nationella SOM-undersökningar från perioden Analysen inkluderar enbart bilmärke och inte andra dimensioner som exempelvis modell, årgång eller färg. Vi har enbart valt att fokusera på betydelsen av genus och personlighet vid val av bilmärke. Utgångspunkten för analysen har varit en öppen enkätfråga om märket på den bil som personen/hushållet äger. Om personen/hushållet äger mer än en bil gäller frågan den bil som används mest. Vi har valt att avgränsa vår analys till hushåll bestående av en vuxen, eftersom vi annars inte vet i vilken utsträckning personen varit delaktig i valet av bil. Vi har enbart inkluderat bilmärken där vi har grupper om minst 20 personer. Detta innebär att totalt 15 bilmärken har ingått i analysen. Är genus viktigt för val av bilmärke? Hur genus spelar in i val av bil tycks inte vara särskilt enkelt att reda ut. Det är inte heller avsikten med det här kapitlet. Syftet är snarare att bidra till denna diskussion genom att belysa hur genus hänger samman med ägandet av de vanligaste bilmärkena i Sverige. Om genus spelar roll för val av bilmärke är det troligt att några av de bilmärken som finns representerade i Sverige är mer eftertraktade av kvinnor än av män och vice versa. Vi kan konstatera att det är statistiskt säkerställt (p < 0.01) att BMW och Volvo är vanligare hos ensamstående män än hos ensamstående kvinnor i Sverige. Vi kan också konstatera att det är statistiskt säkerställt (p < 0.01) att Peugeot och Toyota är vanligare hos ensamstående kvinnor än ensamstående män (Tabell 1). Vårt resultat visar att genus har betydelse för valet av fyra bilmärken. I övrigt kan vi inte dra några statistiskt säkerställda slutsatser beträffande genus och enskilda bilmärken. 402

3 Bilmärke, genus och personlighet Tabell 1 Andel respondenter som äger olika bilmodeller bland samtliga och bland män och kvinnor (procent) och könseffekter (logistiska regressionskoefficienter, andel förklarad varians) Samtliga Kvinnor Män Effekt av Andel förklarad Bilmärke (procent) (procent) (procent) genus (kvinnor) varians (R²) Audi 5,2 4,8 5, BMW 2,9 1,8 4, ***.029 Citroën 2,6 2,7 2, Ford 6,6 6,1 7, Hyundai 2,6 3,2 2, Mitsubishi 2,1 2,5 1, Nissan 2,2 2,9 1, Opel 4,9 5,9 3, Peugeot 4,1 5,9 2,3.972 ***.029 Renault 4,4 4,5 4, Saab 9,3 7,9 10, Skoda 3,5 4,3 2, Toyota 8,0 10,9 5,2.809 ***.026 Volkswagen 10,1 10,4 9, Volvo 21,1 16,6 25, ***.019 Kommentar: Resultaten är hämtade från de nationella SOM-undersökningarna (n=1122). Signifikansnivåer: p<0.01:***; p<0.05:**; p<0.1:* Källa: Den nationella SOM-undersökningen Är personlighet viktigt för val av bilmärke? Personlighet och bilmärken är ett återkommande tema som journalister med jämna mellanrum försöker att blåsa liv i. Vissa undersökningar hävdar att personlighet har betydelse för vad man kör medan andra hävdar att det inte har någon betydelse eftersom varje bilmärke idag har ett flertal olika modeller med olika profil och image (Love, 2010). Vi känner inte till någon vetenskaplig studie som undersöker sambandet mellan bilmärke och personlighet. Däremot finns det väldigt många forskare som intresserat sig för att undersöka själva bilmärkets personlighet (se exempelvis Aaker, 1996). I den nationella SOM-undersökningen har vi använt oss av ett personlighetstest under fyra års tid (Holmberg och Weibull, 2010). Detta test utgår från femfaktormodellen, ibland kallad the Big Five. De fem faktorerna som alla människor har mer eller mindre av är utåtriktning, emotionell instabilitet, välvilja, målinriktning och öppenhet (Larsen och Buss, 2005). Den femfaktormodell som använts i denna analys benämns HP5i och består av 15 frågor, tre frågor för respektive personlighetsegen- 403

4 John Magnus Roos skap (se bilaga till boken). Ett högt värde på HP5i innebär hög grad av inåtvändhet (som en motpol till utåtriktning), hög grad av emotionell stabilitet (som en motpol till emotionell instabilitet), hög grad av välvilja, hög grad av målinriktning och hög grad av öppenhet (Holmberg och Weibull, 2010). Vi har genom logistisk regressionsanalys undersökt om personligheten har betydelse för sannolikheten att äga ett visst bilmärke (Tabell 2). Beträffande grad av utåtriktning har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p < 0.1) att inåtvända personer i större utsträckning äger Volvo och Opel, medan utåtriktade personer i större utsträckning äger Peugeot. Beträffande grad av emotionell instabilitet har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p< 0.05) att personer som är mer emotionellt instabila i större utsträckning äger Peugeot och Skoda. Beträffande grad av välvilja har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p < 0.1) att personer med hög grad av välvilja i större utsträckning äger Toyota och Nissan, medan mer antagonistiska personer i större utsträckning äger Volvo. Beträffande grad av målinriktning har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p < 0.1) att personer med låg grad av målinriktning (s.k. impulsiva personer) i större utsträckning äger Opel. Beträffande grad av öppenhet har vi funnit att det är statistiskt säkerställt (p < 0.1) att sannolikheten för att äga en Hyundai ökar då graden av öppenhet ökar. Tabell 2 Multivariat logistisk regressionsanalys av val av bilmärke efter personlighetsdrag (logistiska effekter, andel förklarad varians) Emotionell Bilmärke Inåtvändhet stabilitet Välvilja Målinriktning Öppenhet R² Audi BMW Citroën Ford Hyundai *.020 Mitsubishi Nissan ** Opel.542 * * Peugeot * ** Renault Saab Skoda ** Toyota * Volkswagen Volvo.292 * ** Kommentar: Data från de nationella SOM-undersökningarna (N(min/max=1095/1105). Signifikansnivåer: p<0.01:***; p<0.05:**; p<0.1:*. 404

5 Bilmärke, genus och personlighet I den fortsatta analysen har vi valt att betrakta män och kvinnor som två separata grupper. Detta eftersom tidigare forskning har visat att genus har betydelse för värden och motiv relaterade till bilval (Jakobsson Bergstad, m.fl., 2009; Petersson mcintyre, 2010). Detta medför att ett bilmärke kan ha olika innebörder för kvinnor och män och att män och kvinnor därför kan uttrycka sig själva genom valet av bilmärke på olika sätt. Mäns personlighet och val av bilmärke Det är statistiskt säkerställt att graden av utåtriktning hos män har betydelse för om män äger antingen en Volvo eller en Saab. Sannolikheten för att äga en Volvo ökar om graden av utåtriktning minskar, medan sannolikheten för att äga en Saab ökar om graden av utåtriktning ökar (tabell 3). Vi har statistiskt kunnat säkerställa att graden av välvilja och emotionell stabilitet har betydelse för sannolikheten att äga Nissan. Ju vänligare och mer emotionellt stabil en person är, desto troligare att han äger en Nissan (personlighetens påverkan på Nissan bör tolkas med stor försiktighet, då enbart är 9 män i vårt urval ägde Nissan). Vi har också statistiskt kunnat säkerställa att graden av välvilja hos män har betydelse för sannolikheten att äga Ford. Ju mer antagonistisk en man är, desto troligare att han äger en Ford. Tabell 3 Multivariat logistisk regressionsanalys av val av bilmärke efter personlighetsdrag bland män (logistiska effekter, andel förklarad varians) Emotionell Bilmärke Inåtvändhet stabilitet Välvilja Målinriktning Öppenhet R² Audi BMW Citroën Ford * Hyundai Mitsubishi Nissan *** ** Opel Peugeot Renault Saab * Skoda Toyota Volkswagen Volvo.417 ** Kommentar: Data från de nationella SOM-undersökningarna (N(min/max=549/555). Signifikansnivåer: p<0.01:***; p<0.05:**; p<0.1:*. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

6 John Magnus Roos Kvinnors personlighet och val av bilmärke Det är statistiskt säkerställt att graden av välvilja har betydelse för kvinnors ägande av Citroën, Mitsubishi och Volvo. Sannolikheten för att äga Citroën eller Volvo ökar vid låg grad av välvilja, medan sannolikheten för att äga Mitsubishi ökar vid hög grad av välvilja (Tabell 4). Det är statistisk säkerställt att graden av inåtvändhet har betydelse för ägande av Opel. Ju mer inåtvänd, desto mer sannolikt att äga Opel. Det är statistiskt säkerställt att graden av målinriktning har betydelse för ägande av BMW och Opel. Ju mer impulsiv en kvinna är, desto mer sannolikt att hon äger BMW eller Opel. Det är statistiskt säkerställt att graden av öppenhet har betydelse bland kvinnor för ägande av Mitsubishi. Ju mer stängd hon är, desto mer sannolikt att hon äger en Mitsubishi. Tabell 3 Multivariat logistisk regressionsanalys av val av bilmärke efter personlighetsdrag bland kvinnor (logistiska effekter, andel förklarad varians) Emotionell Bilmärke Inåtvändhet stabilitet Välvilja Målinriktning Öppenhet R² Audi BMW ** Citroën ** Ford Hyundai Mitsubishi ** *.072 Nissan Opel.737 * * Peugeot Renault Saab Skoda Toyota Volkswagen Volvo * Kommentar: Data från de nationella SOM-undersökningarna (N(min/max=546/552). Signifikansnivåer: p<0.01:***; p<0.05:**; p<0.1:*. Källa: Den nationella SOM-undersökningen Avslutande reflektion och förslag på framtida forskning Genus och personlighet tycks ha en viss betydelse för valet av bilmärke hos ensamstående i Sverige. Nedan sammanställs de statistiskt säkerställda resultaten. Vi vill 406

7 Bilmärke, genus och personlighet dock poängtera att studien är av explorativ karaktär och att resultaten bör konfirmeras i framtida analyser (särskilt de resultat som enbart är statistisk säkerställda på p<0.1). Med tanke på det stora antal analyser vi gjort så skulle de resultat som vi statistiskt lyckats säkerställa kunna förklaras av tillfällig (slumpmässig) variation. Vi kan inte heller utesluta att genus och personlighet har en påverkan på bilmärken utöver det som redovisas nedan. Vi kan enbart konstatera att vi inte lyckats påvisa någon sådan påverkan. Genus: Kvinnor är överrepresenterade bland bilmärkena Peugeot och Toyota medan män är överrepresenterade bland bilmärkena Volvo och BMW. Kanske är det så att Volvo och BMW har en tradition av att fokusera mer på de värden som Magdalena Petersson McIntyre (2010) definierar som maskulina, så som motorer, exteriörer och prestanda, medan Peugeot och Toyota har fokuserat mer på designlösningar som kvinnor föredrar, så som enkelhet, textilier och interiör? Utåtriktning: Inåtvända personer äger Volvo och Opel i större utsträckning än övriga personer. Det är framförallt inåtvända kvinnor som äger Opel medan inåtvända män äger Volvo. Personer med hög grad av utåtriktning äger Peugeot i större utsträckning än övriga. Män som har en hög grad av utåtriktning är överrepresenterade bland dem som äger Saab. Det är intressant att notera att graden av utåtriktning hos män tycks vara det centrala personlighetsdrag som skiljer dem som äger Volvo från dem som äger Saab. Emotionell instabilitet: Personer som är emotionellt instabila äger Peugeot och Skoda i större utsträckning än övriga personer. Män som är emotionellt stabila äger Nissan i större utsträckning än övriga. Välvilja: Personer med hög grad av välvilja äger Toyota och Nissan i större utsträckning än övriga personer. Beträffande Toyota så beror detta till stor del på genusfaktorn, att fler kvinnor än män äger Toyota och att kvinnor i allmänhet har högre grad av välvilja än män (Roos och Holmberg, 2012). Män med hög grad av välvilja äger i större utsträckning Nissan medan kvinnor med hög grad av välvilja i större utsträckning äger Mitsubishi. Personer, framförallt kvinnor, med låg grad av välvilja äger i större utsträckning Volvo. Antagonistiska män är överrepresenterade bland dem som äger Ford, medan antagonistiska kvinnor är överrepresenterade bland dem som äger Citroën. Målinritning: Impulsiva kvinnor äger i större utsträckning BMW och Opel än övriga kvinnor. Öppenhet: Personer med hög grad av öppenhet äger i större utsträckning Hyundai. Kvinnor som är mer stängda är överrepresenterade bland dem som äger Mitsubishi. 407

8 John Magnus Roos Även om vi funnit att genus och personlighet spelar en viss roll för val av bilmärke hos ensamstående i Sverige så är betydelsen inte på något sätt dramatisk. På det stora hela så tyder detta kapitel på att bilmärke inte säger så väldigt mycket om vem föraren är. Effekterna på val av bilmärke är svaga för både genus och personlighet, överlag något svagare för genus än personlighet. En tänkbar förklaring till de svaga effekterna är att genus och personlighet inte är särskilt relevanta för val av bilmärken. Kanske spelar andra faktorer en större roll, som exempelvis inkomst, möjlighet till lån, utbud och tillfälligheter (Wickelgren, 2011). Det vore intressant att i framtida analyser inkludera fler förklaringsfaktorer än genus och personlighet. En annan förklaring, som inte motsäger den första, är att färg och bilmodell snarare än bilmärke reflekterar ägarens genus och personlighet (se exempelvis Love, 2010). Det kan helt enkelt vara så att samtliga 15 bilmärken som analyserats i detta kapitel erbjuder modeller som lämpar sig för olika personlighetstyper. Det är en väldigt stor skillnad på en Volvo 240 och en Volvo S60, eller en BMW 116d (med en liten bränslesnål dieselmotor på 116 hästkrafter) och en BMW M6 (som har en allt annat än bränslesnål 4,4 liters V8 som utvecklar 560 hästkrafter). En av världens största biltillverkare, Toyota, tillverkar närmare 80 olika modeller över hela världen (även om svenska importörer importerar färre än 20 av dessa). I denna studie så har respektive bilmärke karaktäriserats som en hanterbar varumärkesenhet, vilket kanske inte är fallet beträffande den svenska bilmarknaden. För att få en mer nyanserad och kanske mer rättvis bild av bilen som självbildsbyggande konsumtionsobjekt, så föreslår vi att genus och personlighet framöver analyseras i relation till bilmodell snarare än bilmärke. En analys av genus och bilmodell skulle vara ett bättre bidrag till diskussionen om olika värden som tillskrivs män respektive kvinnor. En känsla är att samtliga 15 bilmärken som analyserats i detta kapitel kan erbjuda modeller som är bra eller mindre bra på att erbjuda njutning, skönhet, effektiv transport etc. En tredje förklaring, som hänger samman med den andra, är att analysen baseras på en befolkningsrepresentativ undersökning. Kanske skulle vi dra andra slutsatser om vi analyserat mer extrema bilmärken, exempelvis Porsche, Jaguar eller Koenigsegg. Alternativt om vi analyserat mer extrema personlighetstyper, exempelvis extremt fientliga eller extremt emotionellt instabila. Även om genus och personlighet utifrån en befolkningsrepresentativ undersökning inte betyder särskilt mycket för val av bilmärke, så kan faktorerna ha stor betydelse i mer extrema fall. Att vår analys utgår från en befolkningsrepresentativ undersökning, snarare än extremer, kan också förklara varför vi inte lyckats bekräfta Russel (1988) teori om att bilmärken kan kompensera för eventuella brister i personligheten (Not. 1). En fjärde förklaring är att många bilmärken som undergrupper blir väldigt små och att det därför är svårt att säkerställa statistiska effekter. Ett förslag till framtida forskning är att kategorisera bilmärkena efter ursprungsland eller ursprungskontinent istället för att titta på enskilda bilmärken. Exempelvis så har vi funnit, även om det inte resovisas här, att bilar med svenskt ursprung är överrepresenterade bland män 408

9 Bilmärke, genus och personlighet medan bilar med japanskt ursprung är överrepresenterade bland kvinnor i allmänhet och bland kvinnor med hög grad av välvilja i synnerhet. En sådan kategorisering skulle ge större grupper och därmed säkrare analyser, framförallt i undergrupperna män och kvinnor. En femte förklaring är att bilbranschen inte har förstått relevansen av genus och personlighet då de designar, marknadsför och säljer bilar. Enligt Magdalena Petersson McIntyre (2001) har bilbranschen tagit en maskulin förare för given. Kanske har den även tagit en extrovert, emotionellt stabil och öppen förare för given? Det finns anledning att tro att designbranschen i allmänhet har underskattat aspekter som efterfrågas av mer inåtvända, emotionellt instabila och/eller stängda människor (Roos, Nilsson och Wheatley, 2013). Det finns alltså en god grund för fortsatt analys kring bil, genus och personlighet. En fördel med upplägget i denna studie är att personlighet respektive bilmärke har undersökts under olika sektioner i en omfattande enkät, vilket gör det svårt för respondenterna att se kopplingen och därmed uttrycka aspekter av bilmärket som stämmer med den egna, önskade identiteten (Johansson-Stenman och Martinsson, 2006). Även den framtida forskningen bör separera mellan män och kvinnor då de analyserar personlighetens betydelse för val av bil. Resultaten från denna studie indikerar att personlighetens effekter på val av bilmärke många gånger skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Därmed stöder denna studie tidigare forskning som funnit att genus är en viktig aspekt att inkludera då bilen studeras som konsumtionsobjekt (Not 2). Noter *) Studien finansieras av Riksbankens Jubileumsfond i samarbete med Veryday. Jag vill tacka Thomas Nilsson vid Veryday, Malin Tengblad vid Centrum för Konsumtionsvetenskap och Mikael Wickelgren vid Högskolan i Skövde för värdefulla kommentarer. 1 Personlighetsdrag hos män som påverkar val av bilmärke och som skulle kunna upplevas som negativa är inåtvändhet hos ägare till Volvo och fientlighet hos ägare till Ford. Karakteristiskt för inåtvända personer är att de smälter in i omgivningen utan att synas. Att köra Volvo i Sverige, som i särklass är den vanligaste bilen, uttrycker därför inget annat än den identitet som dessa människor tycks ha. Beträffande Ford så har vi ingen anledning att tillskriva detta bilmärke någon välvillig identitet som skulle kunna kompensera för brister i den personliga välviljan. Snarare anser vi att bilmärkets profil stämmer väl in på en manlig målgrupp med antagonistiska och/eller sarkastiska personlighetsdrag (se exempelvis den senaste kampanjen Have you driven a Ford lately? ). Möjligtvis skulle den låga graden av välvilja hos kvinnor som äger Volvo kunna förklaras utifrån Belks (1988) teori. Genom att köra Volvo, som är den vanligaste bilen i Sverige, så 409

10 John Magnus Roos skulle ensamstående kvinnor kunna kompensera för, och camouflera, sina antagonistiska dragningar och möjligtvis istället uttrycka säkerhet och familjekänsla. I en sådan analys blir det lätt att man som forskare går för långt, även om det kan finnas något som verkligen är värt att gå vidare med. Att analysera de ting som omger oss utifrån användarnas personlighet är betydligt mer komplext än att analysera produktpersonlighet eller varumärkespersonlighet. Detta beror på att vissa konsumenter efterfråga varumärket för att förstärka sin identitet medan andra efterfrågar varumärket för att kompensera för sin identitet. Vår slutsats utifrån denna analys är att de 15 vanligaste bilmärkena bland ensamstående ägare i Sverige används mer för att stärka identiteten än att kompensera för brister i den. På så vis finns det mindre anledning att skilja mellan användarens personlighet och bilmärkets personlighet. 2 Vi har funnit att personligheten många gånger har olika betydelse för män och kvinnor. I vissa fall, då grupperna är små som för exempelvis Mitsubishi, så skulle skillnaderna mellan män och kvinnor kunna förklaras av slumpmässiga variation. Skillnaderna mellan män och kvinnor i personlighetens påverkan på sannolikheten för att äga en Volvo, får dock ses som tillförlitlig, då båda grupperna är tillfredsställande stora. Här ser vi att graden av välvilja påverkar sannolikheten för kvinnor att äga Volvo medan graden av utåtriktning påverkar sannolikheten för män att äga Volvo. Med en två-stegs regressionsanalys, som enbart konstanthåller effekten av genus i första steget utan att ta hänsyn till att män och kvinnor beträffande val av bilmärke faktiskt är olika, finner vi varken att välvilja eller utåtriktning har någon effekt på val av bilmärke utöver det som förklaras av genus. Referenser Aaker, David A. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Press. Belk, Russell W. (1988) Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, 15: Csikszentmihalyi, Mihaly & Eugene Rochberg-Halton (2009). The meaning of things: domestic symbols and the self. Cambridge: Cambridge University Press. Holmberg, Sören & Weibull Lennart (2010). Människans fem personlighetsegenskaper, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red), Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Jakobsson Bergstad, Cecilia, Gamble Amelie, Hagman Olle, Olsson Lars E., Polk Merritt & Gärling Tommy (2009). Bilens roll för människors subjektiva välbefinnande. Göteborg: CFK-Rapport 2009:02 vid Göteborgs universitet. Johansson-Stenman, Olof & Martinsson, Peter. (2006). Honestly, why are you driving a BMW? Journal of Economic Behavior & Organization, 60:

11 Bilmärke, genus och personlighet Larsen, Randy J. & Buss David M. (2005). Personality Psychology. Domains of Knowledge about human nature. New York: McGraw-Hill. Love, Martin (2010). Why the car you drive says nothing about you. The Guardian. Sparke, Penny. (2002). A Century of Car Design. London: Octopus. Petersson McIntyre, Magdalena (2010). Bara den inte blir rosa. Genus, design och konsumtion i ett svenskt industriprojekt. Göteborg: Mara. Roos, John Magnus & Holmberg Ulrika (2012). Personlighetstyper och köpvanor, i Annika Bergström, Lennart Weibull & Henrik Oscarsson (red), Framtidens skugga. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Roos, John Magnus, Nilsson Thomas & Wheatley Ellen. (2013). Personality bias in user centred design, Proceedings of 19 th International Conference on Engineering, august 2013, Seoul, Korea. Scharff, Virgina. (1991). Taking the Wheel: Women and the Coming of the Motor Age. New York: Maxwell MacMillan International. Sparke, Penny. (2002). A Century of Car Design. London: Octopus. Strandling, Stephen G., Anable Jillian & Carreno Michael (2007). Performance, importance and user disgruntlement: A six-step method for measuring satisfaction with travel modes, Transportation Research Part A, 41: Wickelgren, Mikael (2011). Biltransporter vår käraste utgift?, i John Magnus Roos (red), Konsumtionsrapporten Göteborg: Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. 411

12

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Privatleasingen fortsätter att öka starkt

Privatleasingen fortsätter att öka starkt Privatleasingen fortsätter att öka starkt December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

Människor är olika. Tack och lov! Vi skiljer oss åt på en mängd olika sätt.

Människor är olika. Tack och lov! Vi skiljer oss åt på en mängd olika sätt. Att mäta personlighet att mäta Personlighet Mattias Gunnarsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull Människor är olika. Tack och lov! Vi skiljer oss åt på en mängd olika sätt. Exempelvis med avseende på

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Upptäck hemligheten bakom den nya kraften. VARTA bilbatterier. The Power behind. And beyond. NYHET SOMMAREN 2007

Upptäck hemligheten bakom den nya kraften. VARTA bilbatterier. The Power behind. And beyond. NYHET SOMMAREN 2007 Upptäck hemligheten bakom den nya kraften. VARTA bilbatterier. The Power behind. And beyond. NYHET SOMMAREN 2007 VARTA levererar originalutrustning till: Aston Martin Audi Bentley BMW Citroën Ford Honda

Läs mer

Motormännens Nybilsenkät 2004

Motormännens Nybilsenkät 2004 Hur nöjd är Du med din nya bil? Märke & Modell Betyg Betyg föregående år Toyota Yaris 212 9,40 9,38 Volvo XC90 165 9,40 9,10 Mercedes C-klass 214 9,25 9,33 BMW 3-serien 282 9,22 9,44 Toyota Corolla 788

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor

Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor Datum 27-9-4 Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor Studie från Folksam 27 Bakgrund Omfattning av whiplashskador i Sverige Drygt 35 skadade personer med invaliditet över 1% orsakade i bilolyckor

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Personlighet och ideologisk vänster-högerposition

Personlighet och ideologisk vänster-högerposition Personlighet och ideologisk vänster-högerposition Personlighet och ideologisk vänster-högerposition Sören Holmberg, Lennart Weibull och Mattias Gunnarsson P ersonlighet går att mäta. Modern psykologi utgår

Läs mer

CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY

CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY CARS CARS är ett professionellt diagnossystem för verkstäder. Systemet arbetar med en omfattande databas med mycket god täckning av den moderna

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION Uppfattningar om infrastruktur i Sveriges bilregion UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION TOBIAS ELMQUIST I nfrastrukturen berör de flesta och många har uppfattningar i frågor som berör infrastruktur.

Läs mer

HAR VI DET BÄTTRE PÅ JOBBET ELLER PÅ FRITIDEN?

HAR VI DET BÄTTRE PÅ JOBBET ELLER PÅ FRITIDEN? Har vi det bättre på jobbet eller på fritiden? HAR VI DET BÄTTRE PÅ JOBBET ELLER PÅ FRITIDEN? FILIP FORS OCH BENGT BRÜLDE Sammanfattning I det här kapitlet undersöker vi hur det är ställt med välbefinnandet

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Södra Lappmarkens Motorklubb - Mikaeli

Södra Lappmarkens Motorklubb - Mikaeli juniorer Afinal (Heat 46) Ej start 1 7 Simon Eliasson SLMK Ford 7 7 7 2 12 Niklas Nordlander ÅMS opel 5 7 5 3 8 Simon Ylander Bergs MK Nissan 5 4 4 Anmälare: TeamHallin/BörsåsensMotorsport 4 14 Pontus

Läs mer

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Bakgrund Enkätstudien genomfördes under november månad år 2006 och riktade sig till leverantörer till dagligvaruhandeln. 100 företag fick ta del av

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man Vad gör ett liv meningsfullt? Vad gör ett liv meningsfullt? Bengt Brülde och Filip Fors Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man egentligen bära sig åt för att komma fram

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar YTD sep-15 7,7% 1 VOLKSWAGEN 9 816 9 555 2,7% 261 30,7% 32,2% -1,5% 2 FORD 4 913 3 756 30,8% 1 157 15,4% 12,7% 2,7% 3 RENAULT 3 535 3 410 3,7% 125 11,1% 11,5% -0,4% 4 MERCEDES BENZ

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar apr-15 19,8% 1 VOLKSWAGEN 1 475 1 234 19,5% 241 34,9% 35,0% -0,1% 2 FORD 712 284 150,7% 428 16,8% 8,0% 8,8% 3 RENAULT 413 429-3,7% -16 9,8% 12,2% -2,4% 4 MERCEDES BENZ 342 271 26,2%

Läs mer

FÄLGÖVERSIKT I BULTCIRKELORDNING Fälgöversikt i bultcirkelordning... 286 Max belastning LCV... 320

FÄLGÖVERSIKT I BULTCIRKELORDNING Fälgöversikt i bultcirkelordning... 286 Max belastning LCV... 320 LÄTTMETALLFÄLGAR FÖR PERSONBILAR & SLÄP Alfa Romeo...16 Audi....17 Bentley...45 BMW...45 Cadillac...65 Chevrolet....66 Chrysler....68 Citroën... 70 Dacia...77 Dodge....77 Fiat.... 79 Ford...84 Honda....9

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Höljesbanan 20-0-2 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Plac Tid Plac Tid Plac Tid Platssiffra Bästa tid Plac

Läs mer

Tidningsprenumeration bland invandrare

Tidningsprenumeration bland invandrare INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 58 Tidningsprenumeration bland invandrare Ulrika Andersson 2005 Tidningsprenumeration bland invandrare

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Människans fem personlighetsegenskaper Människans fem personlighetsegenskaper Sören Holmberg och Lennart Weibull P sykologer är överens om att det finns grundläggande mänskliga personlighetsegenskaper

Läs mer

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises FBRN Brandjobs Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010 Fredrik Berggren & Robert Nises BEHOV & KONSUMENTBETEENDE Konsumenter köper inte produkter eller tjänster

Läs mer

Örnsköldsviks Motorklubb - Jannes Tankservice Racet 2016

Örnsköldsviks Motorklubb - Jannes Tankservice Racet 2016 debutanter 1 14 Fabian Hålberg Örnsköldsviks Audi - 1 51 Sandra Sjödin Wallin Örnsköldsviks Volvo - juniorer A-final (Heat 57) 1 105 Niklas Palm Ilsbo MK Opel 7 2 100 Adam Westlund Gestrike RT Saab 4 Anmälare:

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar jul-14 10,7% Registreringar månad Förändring, reg Marknadsandel månad 1 VOLKSWAGEN 706 624 13,1% 82 32,2% 31,5% 0,7% 2 RENAULT 311 212 46,7% 99 14,2% 10,7% 3,5% 3 FORD 248 139 78,4%

Läs mer

Människor skiljer sig från varandra på många olika sätt. Genom att studera

Människor skiljer sig från varandra på många olika sätt. Genom att studera Personlighetstyper och köpvanor Personlighetstyper och köpvanor John Magnus Roos och Ulrika Holmberg Människor skiljer sig från varandra på många olika sätt. Genom att studera personlighet kan vi utifrån

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Resultat. OnlinePanelen. Demoskop

Resultat. OnlinePanelen. Demoskop Resultat OnlinePanelen Demoskop 3 Om Demoskop OnlinePanelen Demoskops internetpanel är en telefonrekryterad panel med deltagare från hela Sverige. Tre typer av undersökningar genomförs i panelen: DemoskopPanelen

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK The Association of Swedish Automobile Manufacturers and Wholesalers BILINDUSTRI- FÖRENINGEN information Till Pressen 1999-01-11 Definitiva nyregistreringar under december

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Final-Racet

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Final-Racet juniorer (Heat 37) Ej start 1 11 Natalie Granfors Eskilstuna MK Opel 7 3 2 2 2 Marcus Agerheim Stockholms Opel 5 7-3 8 Simon Andersson Finspångs MS Volvo 4 2 7 4 4 Erika Pettersson Mk Ran Volvo 4 7 3 5

Läs mer

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan.

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan. 10 juli, 2016, www.brodit.se, 2016 Brodit AB Lista för Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy 04-07 Nackstödsfäste med skärmfäste -

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar sep-15 6,5% Registreringar månad Förändring, reg Marknadsandel månad 1 VOLKSWAGEN 1 182 1 084 9,0% 98 27,6% 27,0% 0,6% 2 FORD 700 760-7,9% -60 16,4% 18,9% -2,6% 3 RENAULT 476 450

Läs mer

Officiell Resultatlista Div. 1

Officiell Resultatlista Div. 1 Arrangör: Hyllinge MS 7/5 2008 Officiell Resultatlista Div. Plac Omg A 4.28,7 8 Tony Croon Bollnäs MK 4 2.39,04 3 2.36,28 6 2.48,80 7 2.36,28 Ford Focus 20 30 A 2 4.34,06 2 7 Michael Jernberg Skene MS

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 2013 om att Sverige

Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 2013 om att Sverige Svensk Nato-opinion i förändring? Svensk Nato-opinion i förändring? Ulf Bjereld Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 13 om att Sverige endast hade militär förmåga att försvara begränsade

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster

Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster Tillstånd och trender KTH 111005 Anders Parment, ek. dr. Stockholms universitet 159 900 129 900 Hur fungerar

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Nyheter i Autodata Online

Nyheter i Autodata Online Nyheter i Autodata Online Nya bilar Det finns 70 ytterligare modeller i denna månads utgåva. Nya och uppdaterade modellserier inkluderar: BMW 7-serie (F01/02/04) Mercedes-Benz M-klass (166) Subaru Forester

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01 Information Till Pressen 2002-08-01 Nyregistreringar under juli 2002 Under juli registrerades enligt BIL Sweden 17 410 nya personbilar vilket är en ökning med 17,2 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Idrott, genus & jämställdhet

Idrott, genus & jämställdhet Idrott, genus & jämställdhet Elittränarutbildningen 4 oktober jenny.svender@rf.se Centrala teman Könsnormer inom idrotten Så blir vi till Genus kroppslighet Sexualisering inom idrotten Genus - ledarskap

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 17 32 3 B-O Näslund Lena Näslund Vännäs MK Subaru

Läs mer

Sociala relationer och upplevelse av ensamhet

Sociala relationer och upplevelse av ensamhet Äldres levnadsförhållanden Sociala relationer och upplevelse av ensamhet Kapitel 20 Sociala relationer och upplevelse av ensamhet av Mikael Nordenmark 20.1 Inledning Detta kapitel analyserar vad olika

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Rallycross DM/ FM Svealandscupen Högstabanan Haninge Arrangör: Haninge MK 20-9 2014 Officiell Resultatlista Klass 2 SN max 2400cc/Touring Car

Rallycross DM/ FM Svealandscupen Högstabanan Haninge Arrangör: Haninge MK 20-9 2014 Officiell Resultatlista Klass 2 SN max 2400cc/Touring Car Arrangör: Haninge MK 0-9 0 Officiell Resultatlista Klass SN max 00cc/Touring Car 7 Niclas Norström MSK Hammaren JH Spårservice AB BMW 0 09 Johan Svelander SMK Dala Falun Mecedes 90 9 Anders Johansson Team

Läs mer

UGL & Big Five. Charlotte Bäccman, Forskare/Doktorand, ILM Karlstad

UGL & Big Five. Charlotte Bäccman, Forskare/Doktorand, ILM Karlstad UGL & Big Five Disposition Historiskt perspektiv på personlighetsteorier och Big Five Big Five s stora fem En djupare förståelse för varje faktor/dimension och de olika underaspekter som kan framträda

Läs mer

EU:s utsläppskrav: Kan bilhandeln nå målet 130 g/km?

EU:s utsläppskrav: Kan bilhandeln nå målet 130 g/km? EU:s utsläppskrav: Kan bilhandeln nå målet 130 g/km? Analyser av den svenska bilförsäljningen 2010 samt perioden 1 november 2011 till 30 april 2012 Titel: Kan bilhandeln nå målet 130 g/km - Analyser av

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Femfaktormodellen FFM -den moderna personlighetsteorin

Femfaktormodellen FFM -den moderna personlighetsteorin Testdagen 2014 Femfaktormodellen FFM -den moderna personlighetsteorin Sara Henrysson Eidvall Leg psykolog/specialist i arbetslivets psykologi Inom personlighetsforskningen har allt större enighet uppnåtts

Läs mer

Officiell Resultatlista Div. 1

Officiell Resultatlista Div. 1 Arrangör: Götene MK 9/9 00 Officiell Resultatlista Div. Nr Förare/Anmälare Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid A.0, Michael Jernberg Skene MS.,.0,0 90 Ej start.0,0 B - 0 ABR Sachs Sporting Ford Focus RS

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

BILLÅSPRODUKTER. Dammluckor Ford... 698 Chrysler... 699 Jeep... 700 Mazda... 701 Toyota / Mitsubishi 703 Volvo... 704 Toyota...

BILLÅSPRODUKTER. Dammluckor Ford... 698 Chrysler... 699 Jeep... 700 Mazda... 701 Toyota / Mitsubishi 703 Volvo... 704 Toyota... BILLÅSPRODUKTER Omläggningssatser BMW... 645 Citroën... 646 Ford... 647 Fiat / Italienska... 649 GM... 650 Hyundai... 651 Honda... 652 Jeep... 653 Mazda... 654 Mercedes... 655 Datsun / Nissan... 656 Opel...

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Marcus Nilsson Lars Nilsson Vännäs MK Mitsubishi 15 15 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 15 1 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 15 4 B-O

Läs mer

St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång1 Omgång2 Omgång3 Totalt Total lag 1 Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 3 2 5 10 101 Martin Schön

St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång1 Omgång2 Omgång3 Totalt Total lag 1 Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 3 2 5 10 101 Martin Schön St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång Omgång Omgång Totalt Total lag Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 0 0 Martin Schön Kristianstad FRC team Buse Ford 0 0 Magnus Olsson Asarums MS Volvo 0 0 0 Jens

Läs mer

Åsele Motorsällskap - midsommar2015

Åsele Motorsällskap - midsommar2015 juniorer (Heat 37) 1 100 Lars Ericsson SLMK Volvo 7 7 7 2 102 Junior Holmin Härjedalens Volvo 5 4 5 3 115 Henrik Öredal Lycksele MK volvo 5 5 5 4 109 Natalie Ylander Mk nordjämten Audi 7 --- Ej start ---

Läs mer

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson 1 Inledning Nedan följer en kompletterande rapport till uppsatsen Att mäta en ingenjör:

Läs mer

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Utvärdering Coachning av rektorer i Gävle kommun 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Vad är coachning... 3 1.2 Coachens utbildningar... 4 2. Syfte... 4

Läs mer

Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor

Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor Anette Östlund, med dr, leg psykolog/psykoterapeut, privatpraktiserande samt knuten till Socialmedicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Tabergsbanan / 00 Arrangör: Jönköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid 0 Niklas Berglund Hyundai Accent.,0.0, Ej start.0,

Läs mer

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 AlliansSverige Politik Media Kultur Livsstil Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 Ny bok från SOM-institutet kommer i juni Det nya Sverige Beställ den redan nu på order@som.gu.se

Läs mer

ÅF Barometern Göteborg & Stockholm Bilhandlares anseende 2013

ÅF Barometern Göteborg & Stockholm Bilhandlares anseende 2013 ÅF Barometern Göteborg & Stockholm Bilhandlares anseende 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Om undersökningen Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar, service och tilläggstjänster på ett sätt som

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Shopping, Identitet och Hållbar utveckling är vi de kläder vi köper?

Shopping, Identitet och Hållbar utveckling är vi de kläder vi köper? Shopping, Identitet och Hållbar utveckling är vi de kläder vi köper? Cecilia Solér Bakgrund - relationen mellan inkomst, konsumtion och klimat. Ju mer vi tjänar desto mer bidrar vi till klimatförändringarna!

Läs mer