Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor"

Transkript

1 Personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor Anette Östlund, med dr, leg psykolog/psykoterapeut, privatpraktiserande samt knuten till Socialmedicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Bakgrund Tidigare forskning om personlighet och alkohol har fokuserat på män, man har inte vetat så mycket om samband mellan personlighet och alkoholproblem hos kvinnor. Dessutom har de flesta studier gjorts på personer i behandling; få studier har gjorts i allmänna befolkningen, vilket är viktigt för att få en helhetsbild. Långt ifrån alla kvinnor med alkoholproblem söker ju vård, och det är viktigt att få kunskap även om de kvinnor som aldrig söker vård. Syfte Syftet med den forskning som jag har varit involverad i har varit att studera samband mellan personlighet, genusidentitet och alkoholproblem hos kvinnor i allmänna befolkningen. Mer precist så har syftet också varit att analysera samband mellan personlighet och depression och ångest, som ofta förekommer samtidigt. Vidare har vi velat belysa samband mellan personlighet och vårdsökande hos kvinnor med alkoholproblem, samt hur stabil personligheten är per se, samt relaterat till förändring i psykiatriska diagnoser. Metod Forskningsresultaten baseras på data från den populationsbaserade longitudinella studien Kvinnor och Alkohol i Göteborg (WAG). Vi har slumpmässigt valt ut kvinnor från olika födelseår och först bett dem besvara en enkät angående alkoholfrågor. Kvinnorna som valdes ut var mellan 25 och 65 år. I ett nästa steg har en del av dessa kvinnor slumpmässigt valts ut till en längre intervju. De första enkäterna besvarades av ungefär 2500 kvinnor, varav ca 400 kvinnor senare intervjuades. Detta var intervjuades dessa kvinnor igen, dessutom skickades enkäter ut till kvinnor som var 20 och 25 år, varav ett slumpmässigt urval intervjuades. År 2000 gjordes proceduren om; man lade då till kvinnor födda 1980, som då var 20 år gamla. Följander resultat baseras på svar vi har fått från 7663 kvinnor som besvarat en enkät om alkoholfrågor varav 1592 kvinnor intervjuats om sina alkoholvanor och sin livssituation. De som har varit med från början har alltså intervjuats tre gånger. Psykiatriska diagnoser ställdes enligt diagnossystemet DSM-III-R. De diagnoser som har analyserats är alkohol/beroende missbruk, depression och ångest. Jag använder i den här beskrivningen för enkelhets skull termen alkoholproblem; men jag menar då kvinnor som uppfyller kriterierna för antingen missbruk och/eller beroende enligt DSM-III-R.

2 I samband med intervjuerna så fick kvinnorna själva fylla i ett personlighetstest, Karolinska Scales of Personality (KSP) och ett test för att mäta genusidentitet; Masculinity/Femininiyt Questionnaire (M/F-Q). Personlighetstestet är speciellt utvecklat för att mäta personlighetsdrag som antas ha betydelse för psykiatriska sjukdomar, så det är inte ett personlighetstest som på ett rättvisande sätt försöker beskriva en människas hela personlighet. Alltså finns det t ex fem olika skalor som mäter olika aspekter av ångestbenägenhet, t ex psykisk ångest som oro och ängslan eller kroppslig ångest som exempelvis hjärtklappning. När det gäller genusidentitet så har vi velat mäta aspekter som i vår kultur och i vår tid hittills har kopplats ihop med maskulinitet, att vara man, och femininitet, att vara kvinna. Men vi har inte velat ytterligare cementera dessa begrepp, utan visa på att de är kulturellt bundna inte könsbundna. Därför har vi inte delat upp frågorna i två dimensioner, maskulin och feminin, istället har vi gjort en indelning utifrån vad testet mäter; då har vi kommit fram till fyra dimensioner; ledarskap, självhävdande omvårdnad, och emotionalitet. Resultat Kvinnor med alkoholproblem uppgav att de är mer ångestfyllda, spända, impulsiva och irriterade än kvinnorna utan alkoholproblem. De hade också mer skuldkänslor, en starkare önskan att vara till lags, de var mindre nöjda med sin nuvarande livssituation och sina barndomserfarenheter och de blev lättare uttröttade än kvinnor utan problem. Skillnaderna var tydligast hos kvinnor som dessutom hade andra psykiatriska diagnoser som depression eller ångest. Betyder det att kvinnors personlighet förändras av att de får alkoholproblem? Eller är det så att vissa personlighetsdrag är en riskfaktor för att utveckla problem? Ja, man kan bara svara på en sån fråga om man får följa kvinnorna över tid, dvs i det här fallet göra dessa tester innan kvinnorna har alkoholproblem för att sen göra om dem när de har utvecklat alkoholproblem. Det var också så vi tänkte göra från början, men det var alltför få som hade utvecklat alkoholproblem vid uppföljningen 1995 för att det skulle vara möjligt att studera. Vi hade tidigare kunnat jämföra kvinnor som hade pågående alkoholproblem med kvinnor som hade blivit av med sina problem. De kvinnor som hade pågående alkoholproblem hade mer ångest, var mer spända, impulsiva, irriterade osv än kvinnor som hade blivit av med sina problem. Men de kvinnor som hade blivit av med sina problem var ändå mer ångestfyllda, spända och impulsiva än de kvinnor som aldrig hade haft problem. Hur skulle man tolka det här? Vi tolkade det så att kvinnor som utvecklar alkoholproblem troligtvis redan tidigare har personlighetsdrag som innebär en risk, t ex att en person är mer benägen att reagera med ångest i större utsträckning än en annan person skulle vara i samma situation, och att alkoholproblemen ytterligare förstärker dessa personlighetsdrag. Om man blir av med alkoholproblemen så återgår man till tidigare nivå, och har alltså fortfarande kvar en riskpersonlighet. Problemet var att vi inte hade intervjuat kvinnorna innan, vi hade bara intervjuat dem en gång, och kunde alltså bara jämföra kvinnor med pågående problem och kvinnor som inte längre hade alkoholproblem. Vi kunde därför inte säkert dra denna slutsats, bara formulera en hypotes. Frågan kvarstod; dricker kvinnor alkohol för att självmedicinera, pga t ex ångest? När det gäller genusidentitet fann vi att kvinnor med alkoholproblem skattade sin genusidentitet annorlunda än andra kvinnor. Med genusidentitet menas hur en person

3 uppfattar sig som kvinna eller man. Traditionellt har ledarskap och självhävdande uppfattats som mer manliga egenskaper, medan känslomässiga egenskaper som att gråta lätt, vara impulsiv eller inkännande traditionellt har betraktats som mer kvinnliga egenskaper. I jämförelse med kvinnor utan alkoholproblem skattade fler kvinnor med alkoholproblem sig lägre när det gällde ledarskap och förmåga att hävda sig själva. Men de skattade sig oftare som mer känslomässiga än kvinnor utan alkoholproblem. I nästa steg gick vi vidare och studerade personlighet och vårdsökande, vi fann då att så lite som 20% av alla de kvinnor som hade alkoholproblem hade sökt vård för sina problem. Det kunde ju vara så att en del av dessa kvinnor inte hade kommit till den punkt ännu att de sökte hjälp men vi fann också att bara 20% av dem som hade blivit av med sina alkoholproblem hade sökt vård pga sina problem. I vår studie hade vi ingen möjlighet att gå vidare och se om de som sökt vård också fullföljde behandling, eller kände sig hjälpta av behandlingen. Vi kunde inte heller att veta om övriga kvinnor med alkoholproblem istället hade sökt vård för annat än just alkohol, t ex för depression eller ångest. Det vi fann var att de kvinnor som hade sökt vård var mer ångestfyllda och irriterade och hade mer skuldkänslor, medan de som blev bra utan behandling personlighetsmässigt liknade kvinnor som aldrig hade haft alkoholproblem. Igen drog vi slutsatsen att det troligen finns två olika grupper av kvinnor, de som har en riskfylld personlighet, som kanske söker sig till alkoholen som medicin mot oro och ångest, och en grupp som kanske hamnar i ett missbruk pga olika omständigheter. Kanske för att man umgås i kretsar på arbete eller fritid där det finns mycket alkohol, eller att man i en tillfällig livskris, separation eller annat, använder alkohol som tillfällig ångestdämpare. Då är det troligtvis lättare att sluta, om själva missbruket inte var ett försök att komma tillrätta med några djupare problem. Men igen är det så att vår studie var en tvärsnittsstudie, dvs att vi inte kunde följa kvinnorna över tid; innan de fick alkoholproblem, under och efter när de slutat att överkonsumera alkohol. Igen får vi nöja oss med att säga att detta är troligt, vi kan inte säga att det är säkert. Vi ville inte ge upp så lätt; för att komma runt problemet så bestämde vi oss för att studera hur stabil personligheten är hos vuxna kvinnor i allmänna befolkningen generellt, och specifikt för kvinnor med alkoholproblem, depression eller ångest. Efter undersökningen år 2000 så hade vi tillräckligt många kvinnor för att det skulle vara meningsfullt att jämföra över tid. Det vi fann var att personligheten generellt sett är stabil, men att vissa personlighetsdrag faktiskt förändras när man får alkoholproblem. Kvinnor som inte längre hade alkoholproblem vid uppföljningen hade inte längre lika mycket kroppslig ångest (som t ex hjärtklappning och rastlöshet), de var också mindre spända och irriterade. För dem som hade utvecklat alkoholproblem vid uppföljningen var det inte så mycket som hade ändrats, de var dock mer impulsiva och mer verbalt aggressiva än de hade varit innan de hade problem. Men på de fem olika ångestskalorna, hade de inte förändrats nämnvärt de låg redan högt innan de utvecklade sitt missbruk. De hade alltså mer kroppslig ångest, var mer oroliga, spända, lättare uttröttade och hade svårt att hävda sig själva i sociala situationer. Så här fick vi till slut ett svar, åtminstone det bästa svar som idag kan ges. Det verkar vara så att vissa personlighetsdrag är en riskfaktor för att utveckla alkoholproblem hos kvinnor, och för de kvinnor som ligger högt när det gäller olika aspekter av ångest, irritabilitet och skuldkänslor är benägenheten att söka hjälp som störst. Här är det också viktigt att inte bara behandla missbruket och se det som att ångesten och irritabiliteten är en konsekvens av missbruket. Det har förmodligen förstärkts av missbruket men är kanske en del av orsaken till att kvinnorna i första hand har sökt sig till alkohol för att få lindring.

4 Konklusion Kvinnor med alkoholproblem skattar sin personlighet och genusidentitet annorlunda än kvinnor utan alkoholproblem. De uppger bl a att de har mer ångest, aggression och är mer emotionella, men de skattar sig lägre när det gäller självhävdande och ledarskap. Endast 20 % av de kvinnor som hade alkoholproblem sökte vård för detta, och av dem som blivit av med sina problem var det även här endast 20 % som hade sökt vård. Generellt visade sig personligheten vara stabil hos vuxna kvinnor; men kvinnor som hade blivit av med sina alkoholproblem hade mindre ångest och irritation, och de var mindre spända. De som utvecklade alkoholproblem under uppföljningstiden förändrades inte så mycket; de låg högt på alla ångestskalor redan innan de hade alkoholproblem. Relevans Dessa studier ger information om alkoholproblem hos kvinnor i den allmänna befolkningen, inte bara för gruppen kvinnor som söker hjälp. Detta är otroligt viktigt, eftersom vi har visat att endast en minoritet av de kvinnor som har alkoholproblem söker hjälp för detta. Det är viktigt att uppmärksamma hur få som faktiskt fångas upp i vården idag, och att fundera på vad det egentligen beror på. Betyder det att alla andra kvinnor - majoriteten som aldrig söker vård - inte heller behöver det? De blir ju ändå bra till slut? Eller betyder det att det inte finns vård i den utsträckning som behövs, så man söker den inte? Eller att man skäms så mycket över sina problem så man vågar inte söka vård? Eller att man inte tycker att det är alkoholproblemen som är det primära, så man kanske söker vård för andra saker, depression eller ångest t ex? Jag har inget svar på den frågan. Jag tror att det kan vara en del av allt detta. Däremot tror jag inte att man ska dra slutsatsen att de kvinnor som inte sökt vård inte hade haft behov av det. Alla dessa kvinnor har betydande problem med alkohol, vilket en diagnos visar, och det är viktigt att försöka reducera dessa problem. Ofta finns familjer inblandade som även de lider av konsekvenserna av missbruket. Även om det har luckrats upp, framförallt i yngre åldrar, så är det en skamstämpel för en kvinna att ha alkoholproblem eller berusa sig alltför mycket, framförallt om hon skulle bli aggressiv (mer än vad som är fallet för en man). Genom min egen erfarenhet som psykoterapeut har jag också erfarenhet av att det även efter en längre tids terapi kan vara svårt och kännas skamfyllt att erkänna och tala om att man inte klarar av att hantera sin alkoholkonsumtion. Mot bakgrund av dessa studier kan man också säga att det verkar vara av stor betydelse att kvinnor utvecklar självständighet och förmåga att sätta gränser om sin person som ett sätt att förebygga risken för alkoholproblem. En sådan gräns kan till exempel vara att stå emot grupptryck när det gäller konsumtionsnivåer av alkohol. Kvinnor som har en personlighet som innebär att de är mer känsliga och emotionella är mer i riskzonen och behöver uppmärksammas inom vården. De kan ha större behov av professionell hjälp för att kunna komma ur sina alkoholproblem. Det är också viktigt att uppmärksamma att de kvinnor som har en riskpersonlighet, dvs kvinnor som bl a har mycket ångest och aggressivitet, troligtvis behöver mer hjälp. Avslutningsvis vill jag säga att jag tror att det är viktigt för kvinnor att bli av med efterdyningen av skam som fortfarande finns i större utsträckning för kvinnan som dricker

5 lite för mycket jämfört med mannen som gör det. Utan skammen kan visserligen kvinnor dricka som män men efter den första frihetsberusningen kanske kvinnor kan välja lite mer klokt. Och framförallt våga söka vård när hon behöver det. Utan skammen att tappa ansiktet och bli anklagad för att vara en dålig kvinna och mamma eller kanske till och med riskera att förlora kontakten med sina barn. Tänk om vi kunde ge varandra en hjälpande hand när det finns möjlighet, men sluta ägna oss åt att utesluta alla grupper som inte beter sig enligt en osynlig mall för hur vi ska vara. Detta är återgivet med tillstånd från redaktör Claudia Fahlke, och finns tryckt i bokform: Riskbruk, missbruk, beroende. Forskning & Vård. En rapport från Göteborgs universitet och Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Intellecta DocuSys AB, Västra Frölunda, Sverige, Redaktör Claudia Fahlke och Ann-Gerd Melin. ISBN (10) (sid ) Den forskning som finns beskriven i detta avsnitt finns också mer utförligt presenterat på engelska i min doktorsavhandling: Östlund A (2006) Personality and alcohol-related problems epidemiological findings including gender identity, anxiety and depression in women. Doctoral Thesis, Department of Social Medicine, Institution of Community Medicine, Göteborg University, Sweden.

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Anhöriga till missbrukare

Anhöriga till missbrukare Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle Socialt arbete 15 hp Social work 15 credits Anhöriga till missbrukare En jämförande studie om den hjälp som finns och de behov de

Läs mer

Professionellas förhållningssätt gentemot äldre missbrukare

Professionellas förhållningssätt gentemot äldre missbrukare Praktikforskning i socialt arbete Professionellas förhållningssätt gentemot äldre missbrukare En studie gjord inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Amanda Sandsten Helsingfors

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

De som inte syns en kvalitativ studie om att vara anhörig till missbrukare

De som inte syns en kvalitativ studie om att vara anhörig till missbrukare De som inte syns en kvalitativ studie om att vara anhörig till missbrukare Amie Åkerman Evelina Bäcklund Lunds Universitet Socialhögskolan HT 2011 Handledare: Mats Hilte Abstract Authors: Evelina Bäcklund,

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Depression bland unga tjejer och killar

Depression bland unga tjejer och killar Kandidatuppsats, FRI 302 Sociologiska Institutionen Box 114, 221 00 Lund 41-60 poäng Vårterminen 2007 Depression bland unga tjejer och killar Sofie Andersson Handledare: Carl- Göran Heidegren Abstract

Läs mer

Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004. Älskar, älskar inte

Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004. Älskar, älskar inte Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004 Älskar, älskar inte Älskar, älskar inte Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannens årsrapport 2004 Innehåll Låt barnkonventionen bli

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Spelberoende i Sverige vad kännetecknar personer med spelproblem?

Spelberoende i Sverige vad kännetecknar personer med spelproblem? Spelberoende i Sverige vad kännetecknar personer med spelproblem? Rapport om andra fasen av den svenska nationella studien av spel och spelberoende Jakob Jonsson, Anders Andrén, Thomas Nilsson, Ove Svensson,

Läs mer