Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08"

Transkript

1 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) 1-3, 5-27 Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Annelie Nyström (M) ersätter Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ann-Sofie Wågström (S) Lars Andersson (S) Joel Hamberg (V) Kim Fredriksson (SD) Måndagen den 14 januari 2013, kommunstyrelsens kansli Paragrafer 1-27 Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Kim Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(55) Magnus Arreflod (MP) Maria Buco (FP) Övriga närvarande Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Ingrid Sködmo, förvaltningschef Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare Malai Bierfeldt, kommunsekreterare

3 3(55) KSKF/2012:403 1 Redovisning av åtgärder utifrån revisionsrapporten Analys av risker för korruption och otillbörlig påverkan i Eskilstuna kommunkoncern Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Dokumentet Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv publiceras på intranätet samt på webben (KSKF/2012:433). 2. Möjligheten att vända sig till kommunens chefsjurist eller utnämnd person inom kommunrevisionen vid anmälan om misstanke angående korruption och otillbörlig påverkan införs. 3. Nämnder och styrelser ges i uppdrag att identifiera extra riskfyllda områden där det finns förhöjd risk för otillbörlig påverkan och där lämpligt stärka dessa med dualitetsprincip. 4. Uppföljning och återrapportering ska ske till kommunstyrelsen inom två år. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Uppföljning/återkoppling utifrån kommunfullmäktige beslut om åtgärder med anledning av revisionsrapport Analys av risker för korruption och otillbörlig påverkan i Eskilstuna kommunkoncern. Kommunfullmäktige kom fram till sju beslutssatser från den 20 november Här är svar på varje punkt, vad som åtgärdats. 1. Utifrån generell erfarenhet i landet görs en genomgång av skyddet mot risker för korruption och otillbörlig påverkan inom stadsbyggnadsförvaltningen och kommunfastigheter samt gatu- och parkverksamheten i Torshälla stads förvaltning. Kommunledningskontoret har via externa konsultföretaget Transcendent Group utfört en granskning av risken för korruption inom stadsbyggnadsförvaltningen,

4 4(55) Kommunfastighet AB samt gatu- och parkverksamheten i Torshälla stads förvaltning. Syftet med granskningen har varit att kartlägga det nuvarande skyddet mot oegentligheter samt komma med förbättringsförslag för att bättre hantera risken för korruption och otillbörlig påverkan. Den samlade bedömningen från granskningen är att ett antal nyckelkontroller finns på plats, både inom de förvaltningar som granskats samt inom Kommunfastigheter AB, som förutsatt att de fungerar utgör ett skydd mot risken för korruption och otillbörlig påverkan. Kommunfastigheter AB upplevdes ha en mer formell kontrollmiljö med tydligare styrdokument och riktlinjer jämfört med de två granskade förvaltningarna. Ett antal förbättringsförslag identifierades för alla tre organisationer som Transcendent Group rekommenderar att kommunen tar ställning till. Rekommendationerna kan sammanfattas i följande punkter: Tydligare definitioner, ägarskap och beskrivning av hantering av faktiska incidenter relaterat till korruption i styrande dokument. Krav på dualitet i samband med konkurrensutsättning av direktupphandling och utformande av anbudsförfrågningar. Utökande kontrollmoment kring hantering av risken för korruption och otillbörlig påverkan. För extra riskfyllda områden där det finns förhöjd risk för otillbörlig påverkan bör prövas om det är lämpligt att stärka dessa med dualitetsprincip. Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förbättringsförslagen och kommer fördela ut dem till berörd förvaltning. 2. Riktlinjer för internkontroll kompletteras med särskild skrivning kring korruption och otillbörlig påverkan. Förslag på komplettering av riktlinjer och tilläggsanvisningar är framtaget. Riktlinjerna har kompletterats med punkten att stärka skyddet mot muta och otillbörlig påverkan. För beslut angående riktlinjerna för internkontroll och interkontroll ( KSKF/ 2012:328). 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda om bolagen ska omfattas av den kommungemensamma internkontrollplanen. Enligt kommunallagen 6 kap 7 2 och 3st stadgas att kommunala bolag ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

5 5(55) Enligt dokumentet God sed för styrning av Eskilstuna Kommuns bolag som antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2006, 8, gäller följande. Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen skall inför varje år upprätta en internkontrollinstruktion för bolaget. Enligt bolagens ägardirektiv sker en kontinuerlig uppföljning av bolagens verksamhet. Vid framtida kommunfullmäktige beslut prövas vilka punkter som är gemensamma för även för bolagskoncernen. För 2013 lyfts internkontrollpunkten om bisysslor in. Riktlinjerna för internkontroll gäller utifrån skrivningen även bolagskoncernen. 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att lägga upp en plan för hur medvetenheten och engagemanget kring oegentligheter kan hållas på en hög nivå. Det gäller utbildnings- och informationsinsatser i olika sammanhang. Utbildning för förtroendevalda genomfördes under 2011 i samband med introduktioner för nya politiker. Kommunens chefsjurist var föredragande. Vid introduktionen för nya chefer tar kommunens chefsjurist upp broschyren Vad är muta. Broschyren finns även tillgänglig på internportalen. I kommunens framtida introduktionsutbildningar ska det finna med ett avsnitt om oegentligheter såsom muta och korruption. I riktlinjen mot korruption muta och jäv betonas vikten av att identifiera risker i den egna verksamheten och att återkommande föra samtal och diskussioner på de egna arbetsplatsträffarna (APT). Dokumentet innehåller även exempel på områden för diskussion. 5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att bevaka att skyddet mot oegentligheter lyfts in i styrdokument där det är befogat och då uppdatering sker. Det finns två typer av styrdokument som skulle kunna vara aktuella. Arbetsgivare/arbetstagare Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för chef- och ledarskap inom Eskilstuna kommunkoncern och Riktlinjer för medarbetarskap. Inget av dessa dokument är av den karaktären att det är logiskt att föra in ett särskilt stycke om muta. Det förekommer att medarbetare begår brott i samband med sin tjänsteutövning. Detta hanteras vanligtvis individuellt och utan generella regler. Däremot är lättillgänglig information och vägledning nödvändig för att kunna uppnå en säker efterlevnad. Information ska därför finnas tillgängligt på internportalen.

6 6(55) Upphandling Kommunfullmäktige har den 27 april 2006, antagit Riktlinjer för upphandling i Eskilstuna kommun. I detta dokument lyfts vid kommande revision in ett särskilt stycke om muta. Kommunen har cirka 1500 beställare på förvaltningar och bolag. Det är mycket viktigt att alla dessa känner till regelverket. Frågan tas alltid upp som en punkt vid de årliga utbildningarna som genomförs. 6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera den skrift som finns kring muta och bestickning och ta fram den till politiskt beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott antog den 19 december 2006 en vägledning om Vad är muta. Den 1 juli 2012 antogs en ny lag på området som bland annta innebär att det nu heter givande och tagande av muta, det vill säga benämningen bestickning har tagits bort. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en reviderad vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner, Om mutor och jäv, daterad 1 september Med utgångspunkt i SKL:s reviderade vägledning har kommunledningskontoret reviderat Eskilstuna kommuns Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv tidigare Vad är muta?. För beslut av om revideringen av Eskilstuna kommuns Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv hänvisas till ärende KSKF/2012: Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda införande av en fristående funktion dit alla kan vända sig för att framföra misstankar om oegentligheter. Offentligt anställda eller uppdragstagare förväntas leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i sitt arbete. Eftersom vi ytterst arbetar på medborgarnas uppdrag har vi ständigt allmänhetens ögon på oss. Offentlighetsprincipen gentemot allmänheten och den grundlagsskyddade yttrandefriheten för alla, det vill säga frihet att i tal, skrift eller bild uttrycka sina åsikter, har bland annat till syfte att motverka korruption. Som offentligt anställd och uppdragstagare ska vi inte stillatigande acceptera tecken på oegentligheter i våra verksamheter (tillexempel mutförsök), utan vid sådan misstanke agera genom att informera lämplig överordnad.

7 7(55) Internt, för de anställda, så ska den anställde i normalfallet vända sig till sin närmaste chef. Berör ärendet chefen så bör den anställde istället vända sig till chefens chef. Det är logiskt och ligger i linjeorganisationen. Men i de fall då detta ej är lämpligt ska möjlighet alltid finnas att vända sig till kommunens chefsjurist. För allmänheten finns det många olika sätt att kontakta kommunen på, om man vill lämna synpunkter eller på annat sätt säga vad man tycker. Kommunen har bland annat en formaliserad synpunktshantering. För kommuninvånare och externa parter som vill anmäla något angående korruption och otillbörlig påverkan ska de hänvisas antingen till kommunens chefsjurist eller till utnämnd person inom kommunrevisionen, som är en helt extern person. Valmöjlighet ska finnas på kommunens hemsida samt hänvisning i kommunens telefonväxel. Genomgången tydliggör att Eskilstuna kommun har nolltolerans mot korruption och muta. Tydliggörandet av området stärker skyddet mot oegentligheter och säkrar en effektiv resursanvändning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Han yrkar dessutom på ett tillägg enligt följande: - Uppföljning och återrapportering ska ske till kommunstyrelsen inom två år Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till Jari Puustinens (M) tilläggsyrkande. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt till Jari Puustinens (M) tilläggsyrkande. Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

8 8(55) KSKF/2012:433 2 Om mutor och jäv - Riktlinjer för anställda inom Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen uppdaterade Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, för Eskilstuna kommun. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen arbetsutskott antog den 19 december 2006 en vägledning om Vad är muta?. Den 1 juli 2012 antogs en ny lag på området som bland annat innebär att det nu heter givande och tagande av muta, det vill säga benämningen bestickning har tagits bort. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en reviderad vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner, Om mutor och jäv, daterad den 1 september Med utgångspunkt i SKLs reviderade vägledning har kommunledningskontoret reviderat Eskilstuna kommuns Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Kommunledningskontoret föreslår att uppdateringen antas. Det är av största vikt att på olika sätt tydliggöra att Eskilstuna kommun har nolltolerans mot korruption och muta. Dokumentet tydliggör att Eskilstuna kommun har nolltolerans mot mutor och tydliggörande av området stärker skyddet mot oegentligheter och säkrar en effektiv resursanvändning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9(55) KSKF/2012:328 3 Revidering av riktlinjer för internkontrollplan Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar de kompletterade riktlinjerna för internkontroll och internkontrollplan för kommunkoncernen. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 4 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att internkontrollens syfte är att uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. Riktlinjerna har kompletterats med punkten att stärka skyddet mot muta och otillbörlig påverkan. Uppdaterade riktlinjer är en del av återrapporteringen för att stärka skyddet mot oegentligheter och muta (KSKF/2011:386). Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet och säkra skyddet mot oegentligheter och säkrar en effektiv resursanvändning. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

10 10(55) KSKF/2012:193 4 Fastställan av reviderad budget 2013 för Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmlands budget för år 2013 till 15 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till kronor. 2. Tidigare beslut om Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2013 upphävs (kommunfullmäktige , 194). Jäv Marie Svensson (S) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 4 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vid Samordningsförbundet RAR i Sörmlands medlemsmöte den 15 mars 2012 föreslogs att budgeten för 2013 ska uppgå till 16 miljoner kronor. Förslaget innebär en ökning av budgeten med en miljon kronor jämfört med Med detta som bakgrund inkom förbundet med ett första budgetförslag under våren 2012 på totalt 16 miljoner kronor, som fastställdes av kommunfullmäktige den 25 oktober 2012, 194. Försäkringskassan som har regeringens ansvar att fördela de statliga medlen till samordningsförbundet, totalt 280 miljoner kronor, tog den 19 november 2012 beslut om fördelningen. Samordningsförbundet RAR i Sörmland tilldelades då 7,5 miljoner kronor vilket innebär en total budget för 2013 på 15 miljoner kronor. Enligt lagstiftning ska staten finansiera hälften av samordningsförbunds budget, landstinget finansierar en fjärdedel och deltagande kommunerna finansierar resterande fjärdedel.

11 11(55) Samordningsförbundet RAR i Sörmland har den 27 november 2012 inkommit med nytt förslag till budget för år 2013 samt hemställer om att respektive medlem, fullmäktige eller motsvarande, fastställer budgeten på totalt 15 miljoner kronor. Budgeten per kommun beräknas på respektive kommuns befolkningsunderlag per den 1 november året före budgetåret. Av skrivelsen från Samordningsförbundet RAR om fastställande av 2013 års nya budget anges att Eskilstunas kostnadsandel beräknas till cirka 1,4 miljoner kronor vilket är en sänkning med cirka kronor jämfört med tidigare budgetförslag. Denna kostnadsandel är preliminär och slutligt belopp kommer att fastställas när befolkningssiffrorna den 1 november 2012 är kända. Beroende på befolkningsökningen i Eskilstuna under de senaste åren kan det slutliga beloppet förväntas bli något högre. Detta ingår i arbetsmarknads- och familjenämndens beslutade budgetram för Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

12 12(55) KSKF/2012:210 5 Disponering av kommunstyrelsens tilläggsanslag för miljöarbete Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag, daterat den 10 december 2012, över disponering av kommunstyrelsens tilläggsanslag för miljöarbete. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att genomföra nedanstående aktiviteter och samordna dem med redan inlett arbete i samråd med kommunstyrelsens miljöutskott Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Nyström (M), Niklas Frykman (FP) samt Maria Mauritzon (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 10 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har tre tilläggsanslag för arbetet med hållbar utveckling, som ska användas för att bidra till det strategiska målet om ekologisk uthållighet: - Grön omställning 2,0 miljoner kronor - Tilläggsanslag Miljö 1,4 miljoner kronor - Ekologisk utveckling 0,8 miljoner En plan för miljöarbetet 2013 har tagits fram, baserat på befintliga åtaganden, genomförande av antagna planer på miljöområdet samt aktiviteter som bidrar till att uppnå de mål som fastslagits i den strategiska planen för Eskilstuna kommun. Målsättningen är att Eskilstuna, som blev miljöbästa kommun 2012, fortsatt ska ligga långt framme i miljö- och hållbarhetsarbetet. Arbetets inriktning har varit föremål för diskussion på två sammanträden med kommunstyrelsens miljöutskott varvid ändringar och tillägg har gjorts i förslaget.

13 13(55) De största kostnadsposterna i förslaget är en satsning på framtagande av en webbaserad utbildning som ska användas av alla kommunanställda i arbetet med att miljöcertifiera verksamheterna (strategiskt mål), genomförande av planen för förorenade områden genom ansvarsutredningar, genomförande av åtgärder i den beslutade klimatplanen samt åtgärder som syftar till att öka andelen ekologisk mat i verksamheterna. Projekten följer inriktningen som beskrivits i Årsplan 2013 och tidigare beslutade åtaganden. Huvudområden och budget: Klimatplanen. Genomförande av planen påbörjas, åtgärder som beslutats i planen för 2013 genomförs. En särskild satsning på energieffektiviseringsåtgärder i Lokomotivet. Total budget: kronor. Uthållig kommun: Genomföra delprojekt inom Uthållig kommun (Miljonprogram, energieffektiva företag och mobility managementåtgärder), medel till utredning och informationsåtgärder. Budget: kronor. Naturvård: Arbetet fokuserar på att genomföra den beslutade organisationsförändring av naturvården som beslutats av kommunfullmäktige. Naturvårdsplanen ska uppdateras och en naturrekreationsfond öppen för företag och organisationer i Eskilstuna upprättas samt pilotprojekt med naturnära bete i Torshälla. Total budget: kronor. Miljöutbildning: En webbaserad utbildning riktad till alla anställda i koncernen tas fram, baserat på erfarenheter från Landstinget i Sörmlands satsning. Utbildningen ingår i arbetet med att miljöcertifiera alla kommunens verksamheter. Beräknad kostnad kronor. Miljökommunikation. En kommunövergripande miljökommunikationsstrategi tas fram i samverkan med miljö- och kommunikationsansvariga i koncernen, delar genomförs under året, Earth Hour och Världsmiljödagen firas enligt tradition samt en nationell miljökonferens genomförs tillsammans med Stockholm Resilience Institute. Budget: kronor. Ekologisk och klimatsmart mat: Fortsatt satsning på utbildning av personal med fokus på ekologisk mat och minskat svinn i kommunens verksamheter. Utredning om ökning av inköp av lokalt odlad mat. Matmarknad och deltagande i matutmaningen Ekoligan (riktar sig till restauranger). Budget: kronor. Förorenade områden: Ansvarsutredningar, hantering av gamla deponier, kompetensstöd i arbetet med hantering av saneringsobjekt som får utredningsstöd av länsstyrelsen. Budget: kronor. Rent vatten: En ny vattenplan tas fram, förslag på skyddsföreskrifter Hyndevads dricksvattentäkt ytvatten slutförs. Budget: kronor. Miljöledningssystem: Satsning på att få kommunens verksamheter att bli miljöcertifierade med stöd av Konsult och Uppdrag med syfte att nå det strategiska målet för Budget: kronor.

14 14(55) Utvecklingsverktyg hållbar utveckling: Miljöbarometern införs med syfte att mäta resultaten av miljöarbetet, Resiliensstudien slutförs. Budget: kronor. Avfall: Påbörja genomförande av avfallsplanen. Budget kronor. Hållbara transporter: Samordnade godstransporter i Trailblazer (EU-projekt), löpande uppföljning trafikplanen, utredning om cykelvänlig arbetsplats, stöd till kommunens cykelpanel och arbete för minskad energianvändning i kommunens transporter. Budget: kronor. Hållbar stadsutveckling: Inleda arbetet med EU-projektet PLEEC (Smart city), stadsdelsutvecklingsprojekt i Lagersberg, projekt kring stadsodling. Budget: kronor. Övrigt: Möjlighet att ta initiativ till projekt av innovativ karaktär under året samt kunskapsinhämtning för kommunstyrelsens miljöutskott kronor. De föreslagna projekten ska bidra till att genomföra delar i redan tagna planer, öka kännedomen om Eskilstunas miljöarbete inom och utanför kommunen. I förslaget betonas utåtriktade insatser och fortsatt tydliggörande av resultat och förbättrade miljöprestanda. Arbetet görs i samverkan med kommunkoncernens alla delar, i gemensamma arbetsgrupper och i de processutvecklingsgrupper som tillsatts. Flera delar i arbetet är långsiktigt och kommer kräva åtaganden 2014, för att möjliggöra att nå de mål som satts upp i såväl den strategiska planen och de planer som tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I beräkningen av kostnader för åtgärder ingår kalkyler för personalinsats utöver kommunledningskontorets personal i form av projektledartid från konsult och uppdrag eller eventuella konsultköp. Beslutet innebär att tilläggsanslagen som är avsatta av kommunstyrelsen 2013 med syfte att bidra till att åstadkomma ekologisk utveckling i Eskilstuna, används till prioriterade åtgärder i beslutade planer. Arbetet ska bidra till att antagna planer förverkligas och att få ta fram kommande planer inom vatten- och naturvårdsområdet samt bidra till det strategiska målet Ekologisk uthållighet. Insatserna stärker också arbetet med de övergripande verksamhetsprocesserna, särskilt processen Tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) och Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

15 15(55) Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, det vill säga att bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

16 16(55) KSKF/2012:428 6 Fördelning av arvoden inom Moderaterna Beslut Upplåta till arvodeskommittén att skyndsamt bereda ärendet. Ärendebeskrivning Moderaterna har den 10 december 2012 inkommit med ett förslag till fördelning av arvoden inom moderaterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 18 december 2012 att kommunstyrelsen beslutar att upplåta till arvodeskommittén att bereda ärendet. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Arvodeskommittén, för åtgärd

17 17(55) KSKF/2012:404 7 Avskrivning av fordringar löneskulder Beslut 1. Fordringar på totalt kronor avskrives ur bokföringen. 2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens allmänna anslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen samt bifogad förteckning framgår att oreglerade fordringar där vidtagna kravåtgärder inte givit resultat ska avskrivas ur bokföringen. Fordringar som ska avskrivas avser för mycket utbetald lön. Beslutet om avskrivning ur bokföringen innebär inte att gäldenären befrias från sin skuld. Kommunen samarbetar med ett inkassoföretag som tar över fordringarna för långtidsbevakning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Konsult och uppdrag, ekonomi och redovisning, för åtgärd

18 18(55) KSKF/2012:404 8 Avskrivning av fordringar hyresskulder Beslut 1. Fordringar på totalt kronor avskrives ur bokföringen. 2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens allmänna anslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen samt bifogad förteckning framgår att oreglerade fordringar där vidtagna kravåtgärder inte givit resultat ska avskrivas ur bokföringen. Fordringar som ska avskrivas avser hyra. Beslutet om avskrivning ur bokföringen innebär inte att gäldenären befrias från sin skuld. Kommunen samarbetar med ett inkassoföretag som tar över fordringarna för långtidsbevakning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Konsult och uppdrag, ekonomi och redovisning, för åtgärd

19 19(55) KSKF/2012:350 9 Riktlinjer för vindkraft i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för placering av vindkraftverk i Eskilstuna kommun antas. Särskilt yttrande Niklas Frykman (FP) och Maria Mauritzon (C) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga B). Ärendebeskrivning Förslaget till riktlinjer har till syfte att ge råd, stöd och vägledning för såväl vindkraftsintressenter som för kommunens tjänstemän och politiker. När en ny översiktsplan för Eskilstuna kommun antas av kommunfullmäktige i maj 2013, kommer riktlinjerna att ingå i denna. För att göra det möjligt att fram till nämnda tidpunkt behandla förfrågningar om etablering av vindkraftverk, kommer riktlinjerna att gälla under tiden fram till beslutet i fullmäktige. Syftet med riktlinjerna är att skapa handlingsberedskap för att från kommunens sida bidra till att leva upp till riksdagsbeslutet om att till 2020 ha ökat andelen elproduktion från vindkraft till 30 terrawattimmar (TWh) från 6,1 terrawattimmar (TWh) Eskilstuna kommun har som mål att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, för att nå nära nettonollutsläpp till En ökad produktion av vindkraftsel är en viktig del i detta arbete. Det är goda förutsättningar för vindkraft i Eskilstuna eftersom det både finns två utpekade riksintresseområden för vindbruk, områden med särskilt god potential för vindkraft, samt en rad andra områden i kommunen. Eskilstuna kommun vill underlätta för att den utpekade vindkraftspotentialen utnyttjas så långt som möjligt.

20 20(55) Översiktsplanen är det verktyg som kommunen har för att göra avvägningar mellan motstående intressen i fråga om markanvändning och därmed goda underlag för beslut som rör hushållning med mark och vatten. I den kartbild som ingår i riktlinjerna och som visar områden möjliga för prövning av vindkraft har avvägningar gjorts mot främst bostadsbebyggelse och vissa anläggningar oförenliga med vindkraftverk. Det är viktigt att dessa områden skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra etablering av vindkraftverk i framtiden. Det handlar då särskilt om bostadsbebyggelse. Prövning i de enskilda fallen görs av länsstyrelsen, varvid kommunen är remissinstans. Vid bedömning av lämplighet vägs enligt länsstyrelsens policy, in hänsyn till vissa upplevelsemässiga aspekter som landskapsbild samt natur- och kulturmiljövärden av betydelse för rekreation och turism. Vindkraften är en av stöttepelarna i en långsiktigt hållbar produktion av el och används ofta som symbol för förnyelsebar energi. Tack vare mindre utsläpp av luftföroreningar bidrar den till minskad växthuseffekt, mindre försurning och övergödning av sjöar och vattendrag. Väl fungerande rutiner för hantering av förfrågningar från vindkraftintressenter är viktiga bidrag till effektiv organisation. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP), Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Nyström (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

21 21(55) KSKF/2012: Remiss av förslag till Handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och tobak Beslut 1. Förslag till handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak remitteras till samtliga nämnder/bolag samt råd/utskott för yttrande. 2. Yttranden över förslag till handlingsplan lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 28 november 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att en handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak har arbetats fram med lokala mål och insatser för Eskilstuna kommun på uppdrag av kommunstyrelsen. Det är en revidering av tidigare kommunala riktlinjer för det drogförebyggande arbetet för åren Utgångspunkten för fram-tagandet är den nationella strategin mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Handlingsplanen har arbetats fram i en referensgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar samt externa aktörer. Förslaget remitteras till samtliga nämnder/bolag, råd och utskott för yttrande. Yttranden över förslag till handlingsplan lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars Handlingsplanen omfattar en nulägesbeskrivning, internationella och nationella bestämmelser samt mål och insatser för Eskilstuna kommun. Centralt är att minska tillgång och efterfrågan, minska skadligt bruk, missbruk och beroende, ge skydd och stöd för barn samt erbjuda vård och stöd av god kvalitet. Kunskapshöjande insatser tillsammans med samverkan och tillgänglighetsbegränsade åtgärder är vägledande i förslag till mål och insatser. Ansvaret för mål och insatser i handlingsplanen anges inom respektive målområde. Uppföljning ska ske inom ramen för den ordinarie planeringsprocessen. Indikatorer för respektive målområde ska arbetas fram under 2013 som mäter effekterna av arbetet.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer