Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08"

Transkript

1 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) 1-3, 5-27 Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Annelie Nyström (M) ersätter Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ann-Sofie Wågström (S) Lars Andersson (S) Joel Hamberg (V) Kim Fredriksson (SD) Måndagen den 14 januari 2013, kommunstyrelsens kansli Paragrafer 1-27 Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Kim Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(55) Magnus Arreflod (MP) Maria Buco (FP) Övriga närvarande Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Ingrid Sködmo, förvaltningschef Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare Malai Bierfeldt, kommunsekreterare

3 3(55) KSKF/2012:403 1 Redovisning av åtgärder utifrån revisionsrapporten Analys av risker för korruption och otillbörlig påverkan i Eskilstuna kommunkoncern Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Dokumentet Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv publiceras på intranätet samt på webben (KSKF/2012:433). 2. Möjligheten att vända sig till kommunens chefsjurist eller utnämnd person inom kommunrevisionen vid anmälan om misstanke angående korruption och otillbörlig påverkan införs. 3. Nämnder och styrelser ges i uppdrag att identifiera extra riskfyllda områden där det finns förhöjd risk för otillbörlig påverkan och där lämpligt stärka dessa med dualitetsprincip. 4. Uppföljning och återrapportering ska ske till kommunstyrelsen inom två år. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Uppföljning/återkoppling utifrån kommunfullmäktige beslut om åtgärder med anledning av revisionsrapport Analys av risker för korruption och otillbörlig påverkan i Eskilstuna kommunkoncern. Kommunfullmäktige kom fram till sju beslutssatser från den 20 november Här är svar på varje punkt, vad som åtgärdats. 1. Utifrån generell erfarenhet i landet görs en genomgång av skyddet mot risker för korruption och otillbörlig påverkan inom stadsbyggnadsförvaltningen och kommunfastigheter samt gatu- och parkverksamheten i Torshälla stads förvaltning. Kommunledningskontoret har via externa konsultföretaget Transcendent Group utfört en granskning av risken för korruption inom stadsbyggnadsförvaltningen,

4 4(55) Kommunfastighet AB samt gatu- och parkverksamheten i Torshälla stads förvaltning. Syftet med granskningen har varit att kartlägga det nuvarande skyddet mot oegentligheter samt komma med förbättringsförslag för att bättre hantera risken för korruption och otillbörlig påverkan. Den samlade bedömningen från granskningen är att ett antal nyckelkontroller finns på plats, både inom de förvaltningar som granskats samt inom Kommunfastigheter AB, som förutsatt att de fungerar utgör ett skydd mot risken för korruption och otillbörlig påverkan. Kommunfastigheter AB upplevdes ha en mer formell kontrollmiljö med tydligare styrdokument och riktlinjer jämfört med de två granskade förvaltningarna. Ett antal förbättringsförslag identifierades för alla tre organisationer som Transcendent Group rekommenderar att kommunen tar ställning till. Rekommendationerna kan sammanfattas i följande punkter: Tydligare definitioner, ägarskap och beskrivning av hantering av faktiska incidenter relaterat till korruption i styrande dokument. Krav på dualitet i samband med konkurrensutsättning av direktupphandling och utformande av anbudsförfrågningar. Utökande kontrollmoment kring hantering av risken för korruption och otillbörlig påverkan. För extra riskfyllda områden där det finns förhöjd risk för otillbörlig påverkan bör prövas om det är lämpligt att stärka dessa med dualitetsprincip. Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förbättringsförslagen och kommer fördela ut dem till berörd förvaltning. 2. Riktlinjer för internkontroll kompletteras med särskild skrivning kring korruption och otillbörlig påverkan. Förslag på komplettering av riktlinjer och tilläggsanvisningar är framtaget. Riktlinjerna har kompletterats med punkten att stärka skyddet mot muta och otillbörlig påverkan. För beslut angående riktlinjerna för internkontroll och interkontroll ( KSKF/ 2012:328). 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda om bolagen ska omfattas av den kommungemensamma internkontrollplanen. Enligt kommunallagen 6 kap 7 2 och 3st stadgas att kommunala bolag ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

5 5(55) Enligt dokumentet God sed för styrning av Eskilstuna Kommuns bolag som antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2006, 8, gäller följande. Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen skall inför varje år upprätta en internkontrollinstruktion för bolaget. Enligt bolagens ägardirektiv sker en kontinuerlig uppföljning av bolagens verksamhet. Vid framtida kommunfullmäktige beslut prövas vilka punkter som är gemensamma för även för bolagskoncernen. För 2013 lyfts internkontrollpunkten om bisysslor in. Riktlinjerna för internkontroll gäller utifrån skrivningen även bolagskoncernen. 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att lägga upp en plan för hur medvetenheten och engagemanget kring oegentligheter kan hållas på en hög nivå. Det gäller utbildnings- och informationsinsatser i olika sammanhang. Utbildning för förtroendevalda genomfördes under 2011 i samband med introduktioner för nya politiker. Kommunens chefsjurist var föredragande. Vid introduktionen för nya chefer tar kommunens chefsjurist upp broschyren Vad är muta. Broschyren finns även tillgänglig på internportalen. I kommunens framtida introduktionsutbildningar ska det finna med ett avsnitt om oegentligheter såsom muta och korruption. I riktlinjen mot korruption muta och jäv betonas vikten av att identifiera risker i den egna verksamheten och att återkommande föra samtal och diskussioner på de egna arbetsplatsträffarna (APT). Dokumentet innehåller även exempel på områden för diskussion. 5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att bevaka att skyddet mot oegentligheter lyfts in i styrdokument där det är befogat och då uppdatering sker. Det finns två typer av styrdokument som skulle kunna vara aktuella. Arbetsgivare/arbetstagare Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för chef- och ledarskap inom Eskilstuna kommunkoncern och Riktlinjer för medarbetarskap. Inget av dessa dokument är av den karaktären att det är logiskt att föra in ett särskilt stycke om muta. Det förekommer att medarbetare begår brott i samband med sin tjänsteutövning. Detta hanteras vanligtvis individuellt och utan generella regler. Däremot är lättillgänglig information och vägledning nödvändig för att kunna uppnå en säker efterlevnad. Information ska därför finnas tillgängligt på internportalen.

6 6(55) Upphandling Kommunfullmäktige har den 27 april 2006, antagit Riktlinjer för upphandling i Eskilstuna kommun. I detta dokument lyfts vid kommande revision in ett särskilt stycke om muta. Kommunen har cirka 1500 beställare på förvaltningar och bolag. Det är mycket viktigt att alla dessa känner till regelverket. Frågan tas alltid upp som en punkt vid de årliga utbildningarna som genomförs. 6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera den skrift som finns kring muta och bestickning och ta fram den till politiskt beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott antog den 19 december 2006 en vägledning om Vad är muta. Den 1 juli 2012 antogs en ny lag på området som bland annta innebär att det nu heter givande och tagande av muta, det vill säga benämningen bestickning har tagits bort. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en reviderad vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner, Om mutor och jäv, daterad 1 september Med utgångspunkt i SKL:s reviderade vägledning har kommunledningskontoret reviderat Eskilstuna kommuns Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv tidigare Vad är muta?. För beslut av om revideringen av Eskilstuna kommuns Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv hänvisas till ärende KSKF/2012: Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda införande av en fristående funktion dit alla kan vända sig för att framföra misstankar om oegentligheter. Offentligt anställda eller uppdragstagare förväntas leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i sitt arbete. Eftersom vi ytterst arbetar på medborgarnas uppdrag har vi ständigt allmänhetens ögon på oss. Offentlighetsprincipen gentemot allmänheten och den grundlagsskyddade yttrandefriheten för alla, det vill säga frihet att i tal, skrift eller bild uttrycka sina åsikter, har bland annat till syfte att motverka korruption. Som offentligt anställd och uppdragstagare ska vi inte stillatigande acceptera tecken på oegentligheter i våra verksamheter (tillexempel mutförsök), utan vid sådan misstanke agera genom att informera lämplig överordnad.

7 7(55) Internt, för de anställda, så ska den anställde i normalfallet vända sig till sin närmaste chef. Berör ärendet chefen så bör den anställde istället vända sig till chefens chef. Det är logiskt och ligger i linjeorganisationen. Men i de fall då detta ej är lämpligt ska möjlighet alltid finnas att vända sig till kommunens chefsjurist. För allmänheten finns det många olika sätt att kontakta kommunen på, om man vill lämna synpunkter eller på annat sätt säga vad man tycker. Kommunen har bland annat en formaliserad synpunktshantering. För kommuninvånare och externa parter som vill anmäla något angående korruption och otillbörlig påverkan ska de hänvisas antingen till kommunens chefsjurist eller till utnämnd person inom kommunrevisionen, som är en helt extern person. Valmöjlighet ska finnas på kommunens hemsida samt hänvisning i kommunens telefonväxel. Genomgången tydliggör att Eskilstuna kommun har nolltolerans mot korruption och muta. Tydliggörandet av området stärker skyddet mot oegentligheter och säkrar en effektiv resursanvändning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Han yrkar dessutom på ett tillägg enligt följande: - Uppföljning och återrapportering ska ske till kommunstyrelsen inom två år Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till Jari Puustinens (M) tilläggsyrkande. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt till Jari Puustinens (M) tilläggsyrkande. Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

8 8(55) KSKF/2012:433 2 Om mutor och jäv - Riktlinjer för anställda inom Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen uppdaterade Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, för Eskilstuna kommun. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen arbetsutskott antog den 19 december 2006 en vägledning om Vad är muta?. Den 1 juli 2012 antogs en ny lag på området som bland annat innebär att det nu heter givande och tagande av muta, det vill säga benämningen bestickning har tagits bort. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en reviderad vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner, Om mutor och jäv, daterad den 1 september Med utgångspunkt i SKLs reviderade vägledning har kommunledningskontoret reviderat Eskilstuna kommuns Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Kommunledningskontoret föreslår att uppdateringen antas. Det är av största vikt att på olika sätt tydliggöra att Eskilstuna kommun har nolltolerans mot korruption och muta. Dokumentet tydliggör att Eskilstuna kommun har nolltolerans mot mutor och tydliggörande av området stärker skyddet mot oegentligheter och säkrar en effektiv resursanvändning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9(55) KSKF/2012:328 3 Revidering av riktlinjer för internkontrollplan Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar de kompletterade riktlinjerna för internkontroll och internkontrollplan för kommunkoncernen. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 4 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att internkontrollens syfte är att uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. Riktlinjerna har kompletterats med punkten att stärka skyddet mot muta och otillbörlig påverkan. Uppdaterade riktlinjer är en del av återrapporteringen för att stärka skyddet mot oegentligheter och muta (KSKF/2011:386). Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet och säkra skyddet mot oegentligheter och säkrar en effektiv resursanvändning. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

10 10(55) KSKF/2012:193 4 Fastställan av reviderad budget 2013 för Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmlands budget för år 2013 till 15 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till kronor. 2. Tidigare beslut om Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2013 upphävs (kommunfullmäktige , 194). Jäv Marie Svensson (S) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 4 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vid Samordningsförbundet RAR i Sörmlands medlemsmöte den 15 mars 2012 föreslogs att budgeten för 2013 ska uppgå till 16 miljoner kronor. Förslaget innebär en ökning av budgeten med en miljon kronor jämfört med Med detta som bakgrund inkom förbundet med ett första budgetförslag under våren 2012 på totalt 16 miljoner kronor, som fastställdes av kommunfullmäktige den 25 oktober 2012, 194. Försäkringskassan som har regeringens ansvar att fördela de statliga medlen till samordningsförbundet, totalt 280 miljoner kronor, tog den 19 november 2012 beslut om fördelningen. Samordningsförbundet RAR i Sörmland tilldelades då 7,5 miljoner kronor vilket innebär en total budget för 2013 på 15 miljoner kronor. Enligt lagstiftning ska staten finansiera hälften av samordningsförbunds budget, landstinget finansierar en fjärdedel och deltagande kommunerna finansierar resterande fjärdedel.

11 11(55) Samordningsförbundet RAR i Sörmland har den 27 november 2012 inkommit med nytt förslag till budget för år 2013 samt hemställer om att respektive medlem, fullmäktige eller motsvarande, fastställer budgeten på totalt 15 miljoner kronor. Budgeten per kommun beräknas på respektive kommuns befolkningsunderlag per den 1 november året före budgetåret. Av skrivelsen från Samordningsförbundet RAR om fastställande av 2013 års nya budget anges att Eskilstunas kostnadsandel beräknas till cirka 1,4 miljoner kronor vilket är en sänkning med cirka kronor jämfört med tidigare budgetförslag. Denna kostnadsandel är preliminär och slutligt belopp kommer att fastställas när befolkningssiffrorna den 1 november 2012 är kända. Beroende på befolkningsökningen i Eskilstuna under de senaste åren kan det slutliga beloppet förväntas bli något högre. Detta ingår i arbetsmarknads- och familjenämndens beslutade budgetram för Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

12 12(55) KSKF/2012:210 5 Disponering av kommunstyrelsens tilläggsanslag för miljöarbete Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag, daterat den 10 december 2012, över disponering av kommunstyrelsens tilläggsanslag för miljöarbete. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att genomföra nedanstående aktiviteter och samordna dem med redan inlett arbete i samråd med kommunstyrelsens miljöutskott Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Nyström (M), Niklas Frykman (FP) samt Maria Mauritzon (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 10 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har tre tilläggsanslag för arbetet med hållbar utveckling, som ska användas för att bidra till det strategiska målet om ekologisk uthållighet: - Grön omställning 2,0 miljoner kronor - Tilläggsanslag Miljö 1,4 miljoner kronor - Ekologisk utveckling 0,8 miljoner En plan för miljöarbetet 2013 har tagits fram, baserat på befintliga åtaganden, genomförande av antagna planer på miljöområdet samt aktiviteter som bidrar till att uppnå de mål som fastslagits i den strategiska planen för Eskilstuna kommun. Målsättningen är att Eskilstuna, som blev miljöbästa kommun 2012, fortsatt ska ligga långt framme i miljö- och hållbarhetsarbetet. Arbetets inriktning har varit föremål för diskussion på två sammanträden med kommunstyrelsens miljöutskott varvid ändringar och tillägg har gjorts i förslaget.

13 13(55) De största kostnadsposterna i förslaget är en satsning på framtagande av en webbaserad utbildning som ska användas av alla kommunanställda i arbetet med att miljöcertifiera verksamheterna (strategiskt mål), genomförande av planen för förorenade områden genom ansvarsutredningar, genomförande av åtgärder i den beslutade klimatplanen samt åtgärder som syftar till att öka andelen ekologisk mat i verksamheterna. Projekten följer inriktningen som beskrivits i Årsplan 2013 och tidigare beslutade åtaganden. Huvudområden och budget: Klimatplanen. Genomförande av planen påbörjas, åtgärder som beslutats i planen för 2013 genomförs. En särskild satsning på energieffektiviseringsåtgärder i Lokomotivet. Total budget: kronor. Uthållig kommun: Genomföra delprojekt inom Uthållig kommun (Miljonprogram, energieffektiva företag och mobility managementåtgärder), medel till utredning och informationsåtgärder. Budget: kronor. Naturvård: Arbetet fokuserar på att genomföra den beslutade organisationsförändring av naturvården som beslutats av kommunfullmäktige. Naturvårdsplanen ska uppdateras och en naturrekreationsfond öppen för företag och organisationer i Eskilstuna upprättas samt pilotprojekt med naturnära bete i Torshälla. Total budget: kronor. Miljöutbildning: En webbaserad utbildning riktad till alla anställda i koncernen tas fram, baserat på erfarenheter från Landstinget i Sörmlands satsning. Utbildningen ingår i arbetet med att miljöcertifiera alla kommunens verksamheter. Beräknad kostnad kronor. Miljökommunikation. En kommunövergripande miljökommunikationsstrategi tas fram i samverkan med miljö- och kommunikationsansvariga i koncernen, delar genomförs under året, Earth Hour och Världsmiljödagen firas enligt tradition samt en nationell miljökonferens genomförs tillsammans med Stockholm Resilience Institute. Budget: kronor. Ekologisk och klimatsmart mat: Fortsatt satsning på utbildning av personal med fokus på ekologisk mat och minskat svinn i kommunens verksamheter. Utredning om ökning av inköp av lokalt odlad mat. Matmarknad och deltagande i matutmaningen Ekoligan (riktar sig till restauranger). Budget: kronor. Förorenade områden: Ansvarsutredningar, hantering av gamla deponier, kompetensstöd i arbetet med hantering av saneringsobjekt som får utredningsstöd av länsstyrelsen. Budget: kronor. Rent vatten: En ny vattenplan tas fram, förslag på skyddsföreskrifter Hyndevads dricksvattentäkt ytvatten slutförs. Budget: kronor. Miljöledningssystem: Satsning på att få kommunens verksamheter att bli miljöcertifierade med stöd av Konsult och Uppdrag med syfte att nå det strategiska målet för Budget: kronor.

14 14(55) Utvecklingsverktyg hållbar utveckling: Miljöbarometern införs med syfte att mäta resultaten av miljöarbetet, Resiliensstudien slutförs. Budget: kronor. Avfall: Påbörja genomförande av avfallsplanen. Budget kronor. Hållbara transporter: Samordnade godstransporter i Trailblazer (EU-projekt), löpande uppföljning trafikplanen, utredning om cykelvänlig arbetsplats, stöd till kommunens cykelpanel och arbete för minskad energianvändning i kommunens transporter. Budget: kronor. Hållbar stadsutveckling: Inleda arbetet med EU-projektet PLEEC (Smart city), stadsdelsutvecklingsprojekt i Lagersberg, projekt kring stadsodling. Budget: kronor. Övrigt: Möjlighet att ta initiativ till projekt av innovativ karaktär under året samt kunskapsinhämtning för kommunstyrelsens miljöutskott kronor. De föreslagna projekten ska bidra till att genomföra delar i redan tagna planer, öka kännedomen om Eskilstunas miljöarbete inom och utanför kommunen. I förslaget betonas utåtriktade insatser och fortsatt tydliggörande av resultat och förbättrade miljöprestanda. Arbetet görs i samverkan med kommunkoncernens alla delar, i gemensamma arbetsgrupper och i de processutvecklingsgrupper som tillsatts. Flera delar i arbetet är långsiktigt och kommer kräva åtaganden 2014, för att möjliggöra att nå de mål som satts upp i såväl den strategiska planen och de planer som tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I beräkningen av kostnader för åtgärder ingår kalkyler för personalinsats utöver kommunledningskontorets personal i form av projektledartid från konsult och uppdrag eller eventuella konsultköp. Beslutet innebär att tilläggsanslagen som är avsatta av kommunstyrelsen 2013 med syfte att bidra till att åstadkomma ekologisk utveckling i Eskilstuna, används till prioriterade åtgärder i beslutade planer. Arbetet ska bidra till att antagna planer förverkligas och att få ta fram kommande planer inom vatten- och naturvårdsområdet samt bidra till det strategiska målet Ekologisk uthållighet. Insatserna stärker också arbetet med de övergripande verksamhetsprocesserna, särskilt processen Tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) och Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

15 15(55) Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, det vill säga att bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

16 16(55) KSKF/2012:428 6 Fördelning av arvoden inom Moderaterna Beslut Upplåta till arvodeskommittén att skyndsamt bereda ärendet. Ärendebeskrivning Moderaterna har den 10 december 2012 inkommit med ett förslag till fördelning av arvoden inom moderaterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 18 december 2012 att kommunstyrelsen beslutar att upplåta till arvodeskommittén att bereda ärendet. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Arvodeskommittén, för åtgärd

17 17(55) KSKF/2012:404 7 Avskrivning av fordringar löneskulder Beslut 1. Fordringar på totalt kronor avskrives ur bokföringen. 2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens allmänna anslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen samt bifogad förteckning framgår att oreglerade fordringar där vidtagna kravåtgärder inte givit resultat ska avskrivas ur bokföringen. Fordringar som ska avskrivas avser för mycket utbetald lön. Beslutet om avskrivning ur bokföringen innebär inte att gäldenären befrias från sin skuld. Kommunen samarbetar med ett inkassoföretag som tar över fordringarna för långtidsbevakning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Konsult och uppdrag, ekonomi och redovisning, för åtgärd

18 18(55) KSKF/2012:404 8 Avskrivning av fordringar hyresskulder Beslut 1. Fordringar på totalt kronor avskrives ur bokföringen. 2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens allmänna anslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 december 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen samt bifogad förteckning framgår att oreglerade fordringar där vidtagna kravåtgärder inte givit resultat ska avskrivas ur bokföringen. Fordringar som ska avskrivas avser hyra. Beslutet om avskrivning ur bokföringen innebär inte att gäldenären befrias från sin skuld. Kommunen samarbetar med ett inkassoföretag som tar över fordringarna för långtidsbevakning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Konsult och uppdrag, ekonomi och redovisning, för åtgärd

19 19(55) KSKF/2012:350 9 Riktlinjer för vindkraft i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för placering av vindkraftverk i Eskilstuna kommun antas. Särskilt yttrande Niklas Frykman (FP) och Maria Mauritzon (C) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga B). Ärendebeskrivning Förslaget till riktlinjer har till syfte att ge råd, stöd och vägledning för såväl vindkraftsintressenter som för kommunens tjänstemän och politiker. När en ny översiktsplan för Eskilstuna kommun antas av kommunfullmäktige i maj 2013, kommer riktlinjerna att ingå i denna. För att göra det möjligt att fram till nämnda tidpunkt behandla förfrågningar om etablering av vindkraftverk, kommer riktlinjerna att gälla under tiden fram till beslutet i fullmäktige. Syftet med riktlinjerna är att skapa handlingsberedskap för att från kommunens sida bidra till att leva upp till riksdagsbeslutet om att till 2020 ha ökat andelen elproduktion från vindkraft till 30 terrawattimmar (TWh) från 6,1 terrawattimmar (TWh) Eskilstuna kommun har som mål att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, för att nå nära nettonollutsläpp till En ökad produktion av vindkraftsel är en viktig del i detta arbete. Det är goda förutsättningar för vindkraft i Eskilstuna eftersom det både finns två utpekade riksintresseområden för vindbruk, områden med särskilt god potential för vindkraft, samt en rad andra områden i kommunen. Eskilstuna kommun vill underlätta för att den utpekade vindkraftspotentialen utnyttjas så långt som möjligt.

20 20(55) Översiktsplanen är det verktyg som kommunen har för att göra avvägningar mellan motstående intressen i fråga om markanvändning och därmed goda underlag för beslut som rör hushållning med mark och vatten. I den kartbild som ingår i riktlinjerna och som visar områden möjliga för prövning av vindkraft har avvägningar gjorts mot främst bostadsbebyggelse och vissa anläggningar oförenliga med vindkraftverk. Det är viktigt att dessa områden skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra etablering av vindkraftverk i framtiden. Det handlar då särskilt om bostadsbebyggelse. Prövning i de enskilda fallen görs av länsstyrelsen, varvid kommunen är remissinstans. Vid bedömning av lämplighet vägs enligt länsstyrelsens policy, in hänsyn till vissa upplevelsemässiga aspekter som landskapsbild samt natur- och kulturmiljövärden av betydelse för rekreation och turism. Vindkraften är en av stöttepelarna i en långsiktigt hållbar produktion av el och används ofta som symbol för förnyelsebar energi. Tack vare mindre utsläpp av luftföroreningar bidrar den till minskad växthuseffekt, mindre försurning och övergödning av sjöar och vattendrag. Väl fungerande rutiner för hantering av förfrågningar från vindkraftintressenter är viktiga bidrag till effektiv organisation. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP), Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Nyström (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

21 21(55) KSKF/2012: Remiss av förslag till Handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och tobak Beslut 1. Förslag till handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak remitteras till samtliga nämnder/bolag samt råd/utskott för yttrande. 2. Yttranden över förslag till handlingsplan lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 28 november 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att en handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak har arbetats fram med lokala mål och insatser för Eskilstuna kommun på uppdrag av kommunstyrelsen. Det är en revidering av tidigare kommunala riktlinjer för det drogförebyggande arbetet för åren Utgångspunkten för fram-tagandet är den nationella strategin mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Handlingsplanen har arbetats fram i en referensgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar samt externa aktörer. Förslaget remitteras till samtliga nämnder/bolag, råd och utskott för yttrande. Yttranden över förslag till handlingsplan lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars Handlingsplanen omfattar en nulägesbeskrivning, internationella och nationella bestämmelser samt mål och insatser för Eskilstuna kommun. Centralt är att minska tillgång och efterfrågan, minska skadligt bruk, missbruk och beroende, ge skydd och stöd för barn samt erbjuda vård och stöd av god kvalitet. Kunskapshöjande insatser tillsammans med samverkan och tillgänglighetsbegränsade åtgärder är vägledande i förslag till mål och insatser. Ansvaret för mål och insatser i handlingsplanen anges inom respektive målområde. Uppföljning ska ske inom ramen för den ordinarie planeringsprocessen. Indikatorer för respektive målområde ska arbetas fram under 2013 som mäter effekterna av arbetet.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 16:00 16.40 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-05-27

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(79) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:25-16:30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S) ersätter Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Torshälla stads nämnd 2010-10-05

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Torshälla stads nämnd 2010-10-05 Torshälla stads nämnd 1(9) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Brogatan 13, klockan 14.30-15.35 ande Aino Blomgren (S) ordförande Lena Hellberg (S) Therese Huru (S) Peter Andersson (S) ersätter Roland

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer