Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013."

Transkript

1 Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013 Studiehandledning Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp Kurskod: 745A32 Robert Jonsson, Sofia Nordmark & Maria Wolmesjö

2 2 Kontaktuppgifter kursansvarig: Kursansvarig lärare: E-post: Tfn: Robert Jonsson (kontorstid) Examinator: E-post: Maria Wolmesjö Tfn: Lärare: E-post: Sofia Nordmark (tidigare Wistus) Tfn:

3 3 Nya former för ledarskap i socialt arbete 15 hp, kurskod; 745A32 Inledning Välkommen till kursen Nya former för ledarskap i socialt arbete, 15 hp. I denna kurs, som är en valbar fördjupningskurs på avancerad nivå kommer Du främst att möte ett lärarlag bestående av ek.dr. Robert Jonsson, (kursansvarig), fil.dr. Maria Wolmesjö (examinator) och fil.dr. Sofia Nordmark. Dessutom kommer Du att möta olika representanter i skilda ledningsuppdrag från verksamheter inom det sociala arbetets praktik. Mer information om vad det innebär att Du nu läser en kurs på avancerad nivå och hur vi ser på kunskap och lärande får du längre fram i studiehandledningen enligt nedan och löpande under kursens gång. Studiehandledningen hjälper dig att orientera dig genom kursen. Kursinnehåll Kursen syftar till att ge en insikt i och fördjupad kunskap om ledarskapets formella och informella förutsättningar och villkor för ledning av olika verksamheter inom välfärdssamhället. Kursen har sin teoretiska bas inom organisations- och ledarskapsteori med relevans för socialt arbete. Klassiska och moderna organisationsteorier studeras i relation till utmaningar och möjligheter i ledarskapet i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet. Kursen inriktas mot kritisk granskning och analys av organisering och ledning av socialt arbete ur olika perspektiv. Ledningsstrategier i såväl offentligt, privat som ideellt styrda organisationer samt beteendevetenskapliga perspektiv på ledarskap och medarbetarskap kommer att behandlas. Samspelet mellan samhälle, organisation och individ står i fokus. Ledarens roll vid såväl intraprenad och entreprenörskap som professionell samverkan liksom arbete med grupper och grupprocesser inom socialt arbete studeras. Förändrings- och utvecklingsprocessens olika faser (planering, genomförande, uppföljning och utvärdering) studeras och analyseras och såväl informella som formella förutsättningar diskuteras. Vidare fördjupas kunskaper och färdigheter i kommunikation med relevans för ledning av verksamheter på olika områden inom välfärdssamhället med utgångspunkt i det sociala arbetets värdegrund. (ur kursplanen 5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID= ) Mål Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna: - kritiskt problematisera och tillämpa klassiska och moderna teorier kring organisering och ledning av såväl privat, offentlig som ideell verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv - identifiera behov av förändrings- och utvecklingsprocesser samt kombinera professionella och kreativa metoder för personalrelaterat och organisationsutvecklande ledningsarbete - självständigt genomföra professionella samtal och hantera konflikter med individer och grupper ur ett arbetsledarperspektiv 3

4 4 - självständigt utföra muntlig och skriftlig presentation av en verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv - problematisera, värdera och hantera etiska dilemman i ledarskap på olika nivåer i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet - visa insikt om ledares, medarbetares och medborgares olika roller och relationer i skilda organisationer och verksamheter med relevans för socialt arbete - motivera betydelsen av såväl egna som andras värderingar och förhållningssätt i relation till rättsliga diskrimineringsgrunder och uppträda i enlighet med ett professionsetiskt förhållningssätt i socialt arbete (ur kursplanen 5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID= ) Moment under kursen I kursen ingår föreläsningar, handledningar, seminarier, en färdighetsträning och arbetsgruppsmöten. I samband med kursintroduktionen beskrivs vad arbetsgruppsmöten innebär i innevarande kurs. I samband med momenten förväntas Du som student redogöra för insamlat material/litteratur samt Din professionella och personliga utgångspunkt. Handledning 1: Ansvariga lärare: Robert, Maria och Sofia Till denna handledning skall Du som student ha förberett val av fält (dvs ett verksamhetsområde inom socialt arbete med fokus på ledarskap) samt reflekterat kring hur Du skall gå tillväga för att få kontakt och tillträde till fältet. Vi resonerar kring syfte, val av fält och materialtillgång, tillträde till fält etcetera. Handledning 2: Ansvariga lärare: Sofia, Maria och Robert Till denna handledning skall Du som student ha fått tillträde till fältet (enligt ovan), genomfört någon/några intervjuer och dessutom ha läst in dig på material om fältet. Skrivarbetet inkluderat reflektion ska vara påbörjat så att vi kan diskutera möjliga resultat och upplägg. Handledning 3: Självutvärderingshandledning, Lärare finns tillgängliga om frågor uppstår Till denna handledning ska rapporterna vara ganska långt framskrivna. Utifrån kriterier som tillhandahålls av lärarlaget (se längre fram i studiehandledningen) får Du tillsammans med övriga studenter utifrån ett schema läsa och kommentera varandras rapporter för att på så sätt hjälpa varandra att skriva fram intressanta rapporter. Arbetsgruppsmöte Vid det schemalagda arbetsgruppsmötet börjar ni att förbereda era studentpresentationer. Övergripande schema för 745A32 ht 12 Ett mer detaljerat schema för kursen hittar Du på Time Edit. Det är viktigt att Du kontinuerligt läser det elektroniska schemat (Time Edit) då det kan förekomma ändringar under kursens 4

5 5 gång. Där finns alla lokalangivelser. Time edit hittar du via LIU:s hemsida på kursens beteckning under KURSKOD: 745A32. Studierna är på heltid varvid du förväntas ha möjlighet att hantera även sena ändringar av schemat samt eventuella lokaländringar. Kursen avser vecka Vecka 35 Föreläsningstillfälle 1 Introduktion av kursen och en introducerande fördjupande föreläsning om klassiska och moderna teorier kring organisering och ledning av såväl privat, offentlig som ideell verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv. (Medverkande lärare: Robert Jonsson, Maria Wolmesjö och Sofia Nordmark) Föreläsningstillfälle 2 Föreläsning om organisationsutvecklande ledningsarbete relaterat till socialt arbete. (Robert Jonsson) Litteratur: Jacobsen, D. I., 2013, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur, Lund. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2), Appelbaum, S, H., Wohl, L., 2000, Transformation or change: Some prescriptions for health care organizations, Managins Service Quality, 10, (5), Föreläsningstillfälle 3 Föreläsning om klassiska och moderna teorier om organisering och ledning relaterade till socialt arbete. (Sofia Nordmark) Litteratur: Valfri bok som tar upp grundläggande teoretiska perspektiv på organisering och ledning t.ex. Bolman, L. Deal, T. 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Strannegård, L., Eriksson Zetterquist, U., 2011, Begreppbart: Organisering. Liber, Malmö. Forslund, M., 2013, Organisering och ledning, Liber, Malmö. Blomberg, S., & Petersson, J., 2010, The increasing importance of administrative practices in the shaping of the welfare state. Social Work & Society, 8 (1). Vecka 36 Föreläsningstillfälle 4 Föreläsning om mellanchef inom vård och omsorg. (Sofia Nordmark) Litteratur: Larsson, K., 2008, Mellanchef i vård och omsorg, Gothia, Stockholm. Ellström, E., 2012, Managerial Support for Learning at Work: A qualitative study of first - line managers in elder care, Leadership in Health Services, 25, (4),

6 6 Seminarium 1 Seminarium med fokus på förändring av verksamhet och ledning inom vård och omsorg. (Robert Jonsson) Gruppindelning sker i samband med kursintroduktionen. Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Föreläsningstillfälle 5 Föreläsning: Senare tids forskning om ledning och organisering av kommuner och dess vård och omsorg. (Robert Jonsson) Litteratur: Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. SNS Förlag, Stockholm. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2), Vecka 37 Föreläsningstillfälle 6 Föreläsning om ledarskapande i socialt arbete. (Maria Wolmesjö) Vid föreläsningen medverkar Liu-alumnen Henrik Lennartsson. Henrik har läst Socionomprogrammet och föreläser om erfarenheter av att arbeta som chef direkt efter avklarad utbildning. Litteratur: Wolmesjö, M., 2011, Socialt arbete i tredje åldern ur verksamhetsansvarigas perspektiv. I Gynnerstedt, K., & Wolmesjö, M., Tredje åldern socialt arbete och medborgarskap.: Gleerups förlag, Malmö. Wolmesjö, M., 2008, Social Work Management Dilemmas in a New Profession, In Berg, E., Barry, J., Piippola, S., Chandler, J., Luleå University of Technology, Department of Human Work Sciences, Division of Social Work, Research Report 2008:06 Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Föreläsningstillfälle 7 Föreläsning om chefskap, ledarskap, ledningsgruppsarbete och svåra samtal. (Maria Wolmesjö) Litteratur: Schön, D, A., 1995, The reflective practioner How professionals think in action, Arena, Aldershot. Handledning 1 Handledning (Robert, Maria och Sofia) Föreläsningstillfälle 8 Gästföreläsning om chefs- och ledarskap på olika nivåer inom socialt arbete. (Andreas Capilla, kommunchef och tidigare vård och omsorgschef. Robert Jonsson medverkar) 6

7 7 Vecka 38 Föreläsningstillfälle 9 Föreläsning om delat och roterande chefskap inom socialt arbete samt om ekonomiskans ökade betydelse (Robert Jonsson) Litteratur: Döös, M., Wilhelmsson, L., Backström, T., 2010, Chefer i samarbete om delat och utvecklande ledarskap, Liber, Stockholm. Eriksson Fisher, E. A., 2007, Motivation and Leadership in Social Work Management: A Rewiew of Theories and Related Studies, Administration in Social Work 33, (4), Jonsson, L., Jonsson, R, 2011, Roterande kommunchefskap idéer bakom en chefskonstruktion, ISBN: , Rapport 3 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, Mölndal. Föreläsningstillfälle 10 Föreläsning om etik (Mikael Halenius) Encountering others with convictions: multiculturalism, religion and social workers of the 21st century in Sweden. Föreläsningstillfälle 11 Föreläsning om ledarskap inom vård och omsorg och specifikt om konsten att leda professioner i samverkan. (Eric Carlström) Litteratur: Carlström, E., 2009, Vårdchefer, Konsten att leda, Studentlitteratur, Lund. Vecka 39 Seminarium 2 Seminarium med fokus på ledarskap och medarbetarskap. (Sofia Nordmark) Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Färdighetsträning Färdighetsträning (Sofia Nordmark och Robert Jonsson) Vecka 40 Handledning 2 Handledning (Maria, Robert och Sofia) Föreläsningstillfälle 12 Föreläsning om förnyelse av ledning av företag och förvaltningar relaterat till socialt arbete inkluderat genus och intersektionalitet. (Sofia Nordmark) Litteratur: Alvesson, M., Billing, Y. D., 2009, Understanding gender and organizations, Sage, London. Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. Stockholm: SNS Förlag. Eriksson-Zetterquist, U., Styhre, A., 2007, Organisering och intersektionalitet, Liber, Malmö. Johansson, S., (red), Omsorg och mångfald, 2010, Gleerup, Malmö. 7

8 8 Vecka 41 Seminarium 3 Seminarium med fokus på ledning av vård och omsorg och ekonomi. (Robert Jonsson) Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Vecka 42 Handledning 3 Handledning (Självutvärderingshandledning) som innebär att studenterna utifrån vägledande kriterier (se längre fram i studiehandledningen) hjälper varandra med synpunkter. (Lärare finns tillgängliga för frågor.) Vecka 43 Arbetsgruppsmöten Uppstart för arbetsgruppsmöten gällande studentföreläsningarna. Uppsamlingstillfälle Uppsamlingstillfälle för seminarier och färdighetsträning. (Robert Jonsson och Sofia Nordmark) Vecka 44 Examinationsseminarium Studentföreläsningar (Lärlaget medverkar samt att Linda Ljungkvist, vård och omsorgschef från Åtvidaberg och Inga-Lill Felizia, chef för vården och omsorgens FoU-enhet, PUFF, i Norrköping medverkar.) Examination Torsdag: Inlämning av examinationsrapport, klockan Rapporten lämnas in i papperskopia i postlådan på plan fyra i Spetsen. Rapporten mailas också in för granskning till Utvärdering Utvärdering är i alla sammanhang viktig och inom universitetet har vi en skyldighet att utvärdera och utveckla vårt arbete i förhållande till utbildningsplan, kursplaner och examinationsrätt. Utvärdering är också en vital del i socionomprofessionen, där all verksamhet bör följas upp och revideras utifrån utvärdering. Kontakta oss gärna för att delge era synpunkter under kursens gång och vi återkommer naturligtvis i slutet av kursen med utvärderingsfrågor i Linköpings universitets utvärderingssystem. Examinationsuppgifter Reflektionsseminarium Reflektionsseminarierna inom kursens ram är examinerande. I kursen Nya former för ledarskap i socialt arbete, kurskod 745A32 ingår tre olika seminarier, så kallade reflektionsseminarium. Reflektionsrapporten som färdigställs innan seminariet - används 8

9 9 som utgångspunkt för diskussionerna på seminariet. Varje studentgrupp ska lämna in en gemensamt författad reflektionsrapport på tre sidor. Inlämningen sker till seminarieledare/examinerande lärare i slutet av varje seminarium. Reflektionsrapporten överlämnas i pappersformat. Seminarieledaren/examinerande lärare läser efter seminariet igenom rapporterna och ger kort skriftlig kommentar. Godkänt seminarium innebär att 2 hp av kursen är avklarad. Betyg är godkänd, G eller underkänd, U. Seminarium 1. (2hp) (Robert Jonsson) Fokus är på förändring av verksamhet och (nya former för) ledning inom vård och omsorg. Seminariet bygger på ett case som Du som student tillsammans med kursdeltagare får diskutera med stöd av relevant kurslitteratur samt övrig lämplig litteratur. Caset handlar om förändringsarbete och ledning inom kommuner och socialt arbete. Gruppindelning sker i samband med kursintroduktionen. Seminarium 2. (2 hp) (Sofia Nordmark) Fokus är på (nya former för) ledarskap och medarbetarskap. Seminariet bygger på att studenterna har reviewat en artikel av relevans för kursen. Seminarium 3. (2 hp) (Robert Jonsson) Fokus är på (nya former för) ledning av vård och omsorg och ekonomi. Seminariet bygger på ett case som studenterna får diskutera med stöd av relevant kurslitteratur. Färdighetsträning (1hp) (Sofia Nordmark och Robert Jonsson) Instruktioner presenteras vid kursintroduktionen. Godkänd färdighetsträning innebär att 1 hp är avklarad. Betyg är G eller U. Vid frånvaro Uppstår en situation som innebär att någon student inte närvarar vid något/några seminarium eller vid färdighetsträningen så hänvisas till igentagningstillfället vecka 43. Skriftlig uppgift och föreläsning Den stora uppgiften som ska genomföras är en fältstudie där (nya former för) ledning och organisering i socialt arbete studeras. Studenternas uppgift är att identifiera ett verksamhetsfält/en organisation/ett förändringsprojekt och specifikt en chef eller en ledningsgrupp för att se hur de arbetar med ledning och organisering i socialt arbete. Som student får du själv identifiera och söka upp verksamheterna. Lärarna i kursen är behjälpliga i arbetet med att hitta en lämplig verksamhet/organisation/förändringsprojekt om så behövs. Inom uppgiften skall Du som student genomföra någon/några intervjuer med olika personer involverade i organisationen/projektet. Förutom intervjuerna bör Du också utgå från annan information som är tillgänglig runt verksamheten/organisationen/projektet. Är det inte möjligt att genomföra en intervju så är det möjligt att utgå från relevant andrahandsinformation. Sådan information kan exempelvis utgöras av verksamhetsnära forskningrapporter (OBS! En 9

10 1 diskussion med handledaren är nödvändig om inte minst en intervju kan genomföras). Sedan ska en individuell rapport om cirka 12 sidor författas. I rapporten ska kurslitteraturen användas. I rapporten ska det ingå minst en vetenskapligt motiverad fråga. Utöver den skriftliga inlämningen skall en föreläsning/muntlig presentation i grupp hållas. Studenterna grupperas utifrån valda frågeinriktningar och följaktligen sker grupperingarna en bit in på kursen. Godkänd rapport och föreläsning innebär att 8 hp är avklarade. Vid frånvaro från studentföreläsningen ska en föreläsning genomföras. När detta ska ske bestäms i samråd med kursansvarig. Vetenskapliga tema på rapporterna. Som student har Du möjlighet att välja att skriva Din rapport utifrån någon av följande tema: Ledning av socialt arbete i relation till en överordnad ledning Organisering och ledning av socialt arbete för drift och utveckling att hantera motsägelsefulla krav och förväntningar Ledning av socialt arbete och sociala medier Övrigt I samband med kursintroduktionen presenteras respektive tema utifrån en relevansdiskussion samt utifrån en problemdiskussion. Provkoder EXM1. Rapport. 8 hp UVG SEM1. Case. Ledning av förändring 2 hp UG SEM2. Artiklar. Ledning av medarbetare 2 hp UG SEM3. Case. Ledning och ekonomi 2 hp UG FÄR1. Färdighetsträning 1 hp UG Betygskriterier För betyget godkänt krävs inlämnande av seminarieuppgifter, genomförd föreläsning och färdighetsträning, samt inlämnande av individuell examinationsuppgift (rapport). För att texterna skall bli godkända skall de bygga på hållbara fakta och resonemangen skall vara logiskt konsekventa. Därutöver skall kursens mål beröras i texterna. Texterna skall vidare förhålla sig till den obligatoriska litteraturen. För betyget väl godkänt krävs ovanstående samt att resonemangen förs på ett i förhållande till litteraturen självständigt sätt eller har behandlat ämnet på ett originellt eller särskilt fruktbart sätt. För att erhålla betyget väl godkänd krävs även att rapporten lämnas in inom avsatt tid samt att seminarieuppgifterna och färdighetsträningen är avklarade inom ramen för kursen. Vägledande kriterier för rapporten är: Introduktionsdel Rapportens ämne introduceras. Definierar relevanta problem. Definierar tydliga fråga/frågor samt presenterar ett syfte. Beskriver motiven till studien. 10

11 1 Sätter frågan/frågeställningarna i sin rätta kontext. Underlättar för läsaren att ta del av rapporten. Metod Metoden/metoderna som används är logiskt sprungna ur den kunskapssyn (epistemologi) som rapporten bygger på. Metoden/metoderna är lämpliga och beskrivna på en nivå som passar rapporten. Tidigare studier/litteraturgenomgång Är relevant, tydlig och aktuell. Visar att författarna har gjort en för kursen och rapporten seriös inläsning. Placerar problemet/problemen i en relevant kontext. Om frågan/frågorna så kräver ska tidigare studier innehålla en diskussion av litteraturen som ger en god syntes utifrån vald fråga. Teori Är väl lämpad, logiskt tolkad, tydlig och aktuell utifrån frågan/frågorna. Författarna visar på prov på kunskap om och förståelse för teori. Empiri Empirin har en omfattning och kvalité som är lämplig utifrån rapportens fråga/frågor och rapportens omfång. Empirin är presenterad så att rapportens fråga/frågor och syfte finns närvarande. Empirin innehåller en sammanställning utifrån frågan/frågorna. Reflektion/Analys Reflektionerna/analyserna görs utifrån frågan/frågorna. Reflektionerna/analyserna uppfattas som trovärdiga. Avslutande reflektion/slutsatser Ger en sammanfattning av fynden och ger perspektiv åt reflektionerna. Hänvisar tillbaka till introduktionen. Relaterar studiens bidrag till tidigare studier. Eventuellt reflekterar kring förslag till fortsatta studier. Obligatorisk litteratur Alvesson, M., Billing, Y. D., 2009, Understanding gender and organizations, Sage, London. Appelbaum, S, H., Wohl, L., 2000, Transformation or change: Some prescriptions for health care organizations, Managins Service Quality, 10, (5), Carlström, E., 2009, Vårdchefer, Konsten att leda, Studentlitteratur, Lund. Döös, M., Wilhelmsson, L., Backström, T., 2010, Chefer i samarbete om delat och utvecklande ledarskap, Liber, Stockholm. Ellström, E., 2012, Managerial Support for Learning at Work: A qualitative study of first - line managers in elder care, Leadership in Health Services, 25, (4),

12 1 Eriksson-Zetterquist, U., Styhre, A., 2007, Organisering och intersektionalitet, Liber, Malmö. Eriksson Fisher, E. A., 2007, Motivation and Leadership in Social Work Management: A Rewiew of Theories and Related Studies, Administration in Social Work, 33, (4), Jacobsen, D. I., 2013, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur, Lund. Jonsson, R, 2013, Organisatoriska bakslag Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner, akademisk avhandling, Linköpings universitet. Johansson, S., (red), 2010, Omsorg och mångfald, Gleerup, Malmö. Larsson, K., 2008, Mellanchef i vård och omsorg, Gothia, Stockholm. Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. Stockholm: SNS Förlag. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2) Schön, D, A., 1995, The reflective practioner How professionals think in action, Arena, Aldershot. Wolmesjö, M., 2011, Socialt arbete i tredje åldern ur verksamhetsansvarigas perspektiv. I Gynnerstedt, K., & Wolmesjö, M., Tredje åldern socialt arbete och medborgarskap.: Gleerups förlag, Malmö. Wolmesjö, M., 2008, Social Work Management Dilemmas in a New Profession, In Berg, E., Barry, J., Piippola, S., Chandler, J., Luleå University of Technology, Department of Human Work Sciences, Division of Social Work, Research Report 2008:06 Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Förslag på kompletterande referenslitteratur till den individuella rapporten! Andersson-Felé, L., 2008, Leda lagom Många, Om struktur, kontrollspann och organisationsideal, akademisk avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Anjou, L., 2008, Politisk styrning av kommunal tjänsteproduktion i egen regi, En flerfallstudie av sjukvård och äldreomsorg, akademisk avhandling, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Anjou, L., 2010, Den politiska ledningen av kommuners utveckling och verksamhet Styrningens inriktning, styrka och effekter i elva primärkommuner, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Stockholm. Ahrne, G., Svensson, P., (red). 2013, Handbok i kvalitativa metoder, Liber, Stockholm. 12

13 1 Berlin, J., Carlström, E., & Sanberg, H. (red) , Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner. Studentlitteratur, Lund. Berg, E., 2000, Kvinna och chef i offentlig förvaltning, Liber, Malmö. Blomberg, S., & Petersson, J., 2010, The increasing importance of administrative practices in the shaping of the welfare state. Social Work & Society, 8 (1). Bolman, L., Deal, T., 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Bolman, L. Deal, T. 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Brodin, H., 2005, Does Anybody Care? Public and Private Responsibilities in Swedish Eldercare , akademisk avhandling, Umeå Studies in Economic History, Umeå universitet. Brorström, B., Siverbo, S., 2001, Institutioner och individer om utveckling i framgångsrika kommuner, Studentlitteratur, Lund. Brorström, B., Siverbo, S., 2004, Skattehöjning enda lösningen? Om ekonomiska problem och behov av avceremonialisering och självständighet, kommunal ekonomi och politik, 8 (4): Brorström, B., Siverbo, S., 2008, Perspektiv på framgångsrika kommuner, Demokratiska och ekonomiska utmaningar i teori och praktik, Högskolan i Borås och Kfi (Kommunforskning i Västsverige). Carlström, E., 2005, I Skuggan av Ädel integrering i kommunal vård och omsorg, akademisk avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P, G., Rövik, K, A., 2005, Organisationsteori för offentlig sektor, Liber, Malmö. Cregård, A., Solli, R., 2008, Tango på toppen om chefsomsättning. Kfi-rapport nr 93. Ekman, A., 2004, Lärande organisationer i teori och praktik, akademisk avhandling, Uppsala. Ellström, E., Ekholm., B & Ellström, P-E., 2008, Two types of learning environment: enabling and constraining. A study of care work. Journal of Workplace Learning, 20, (2), Ellström, P-E., & Hultman, G., 2004, Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet, Studentlitteratur, Lund. Ellström, P-E., 2001, Integrating learning and work: problems and prospects. HumanResource Development Quarterly. 12, (4), Ellström, P-E., Koch, H., 2009, Mot ett förändrat ledarskap Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, Lund. Eriksson, B G., Karlsson, P-Å., 2008, Att utvärdera välfärdsarbete. Gothia, Stockholm. Forslund, M., 2013, Organisering och ledning, Liber, Malmö. Hartman, L (red.) Slutsatser och sammanfattning, Konkurrensens konsekvenser, Vad händer med svensk välfärd? (finns tillgänglig på ). Holmblad Brunsson, K., 2005, Ekonomistyrning: Om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund. Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M., 2007, Projektledning i offentlig miljö, Liber, Malmö. Jergeby, U. (red.), 2008, Evidensbaserad praktik i socialt arbete. IMS, Socialstyrelsen, 13

14 1 Gothia. Jonsson, L., Arnell, S-I., 2006., Att organisera kommuners ledning Att förena svårförenliga institutioner!, Nya Doxa, Nora. Jonsson, L., Gustavsson, P., Arnell, S-I., Högberg, Ö., Jonsson, R., 2002, Kommunchefers chefskap ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö, Nya Doxa, Nora. Jonsson, L., Jonsson, R, 2011, Roterande kommunchefskap idéer bakom en chefskonstruktion, ISBN: , Rapport 3 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, Mölndal. Lawler, J. Harlow, E., 2005, Postmodernization: A Phase We re Going Through? Management in Social Care. British Journal of Social Work 35, Lundström, Sundin, E., (red) 2008, Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, Forum för småföretagsforskning. Nordström, M., 1998, Yttre villkor och inre möten Hemtjänsten som organisation, akademisk avhandling, Sociologiska Institutionen, Göteborgs universitet. Nygren, S., Mellberg, B., Kågerman, L., 2010, Ledarskap i idéburna organisationer, Liber, Malmö. Oscarsson, L., 2009 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter. Sveriges Kommuner och Landsting. Roselius, M. & Sundell, K., (red.), 2008, IMS, Socialstyrelsen. Att förändra socialt arbete. Rövik, K A., 2008, Managementsamhället - Trender och idéer på 2000-talet, Liber, Malmö. Skerrett, D., 2000, Social Work a shifting paradigm. Journal of Social Work Practice. 14, (1). Socialstyrelsen, 2011, Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg, Socialstyrelsen, 2012, Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen, SOU 2008:18, (Statens offentliga utredningar) Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren. Betänkande av utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst. (finns att ladda ner på Strannegård, L., Eriksson Zetterquist, U., 2011, Begreppbart: Organisering. Malmö: Liber. Tillmar, M., 2004, Är det möjligt? -om villkor för småföretagande inom vård- och omsorgssektorn, Nutek, Stockholm. Wallenberg, J., 2000, Vardagskulturen, Ny organisation i kommunerna, SNS Förlag, Stockholm. Wolmesjö, M., 2005, Ledningsfunktion i omvandling: Om förändringar av yrkesroller för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, akademisk avhandling, Socialhögskolan, Lunds universitet. 14

********************************************* Studiehandledning

********************************************* Studiehandledning 1 MASTER i Samhälls- och välfärdsstudier Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier- ISV ********************************************* Studiehandledning Kursnamn: Projektledning och utvärdering (15

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2229, Socialt arbete i relation till den sociala ekonomin/ tredje sektorn, 15,0 högskolepoäng Social Work related to Social Economy and the third Sector, 15.0 higher

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Delkurs 4. Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik

Delkurs 4. Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik Preliminär kursplan Institutionen för vårdvetenskap Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 4 30 högskolepoäng (Uppdragsutbildning) National leadership development for geriatric care managers

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

A" utvärdera eller inte utvärdera det är frågan

A utvärdera eller inte utvärdera det är frågan A" utvärdera eller inte utvärdera det är frågan Värdet av en na+onell utbildning i värdegrund, lags+4ning, organisering och utvärdering för chefer inom äldreområdet Maria Wolmesjö, Fil.Dr. universitetslektor

Läs mer

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30 Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Välkommen till delkursen! Du är hjärtligt välkommen till programmet Organisering och ledning av arbete

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Inbjudan Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Kurs: Evidensbaserad praktik inom området funktionshindernedsättning och LSS - Grundkurs.

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) HT 2007 1 Detta PM syftar till att ge er mera detaljerad information om kursen utöver vad

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Idrott i förändring 1

Idrott i förändring 1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik

Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik 20150818 Rektorsprogrammet Institutionen för pedagogik och didaktik RP12/ÅR1/Kurskod UC615U/2,5hp Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik Pedagogiskt seminarium Välkommen till kursen

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Ladokkod: 62BK12 (version 1) Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd av: Utbildningsutskottet

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer