Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013."

Transkript

1 Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013 Studiehandledning Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp Kurskod: 745A32 Robert Jonsson, Sofia Nordmark & Maria Wolmesjö

2 2 Kontaktuppgifter kursansvarig: Kursansvarig lärare: E-post: Tfn: Robert Jonsson (kontorstid) Examinator: E-post: Maria Wolmesjö Tfn: Lärare: E-post: Sofia Nordmark (tidigare Wistus) Tfn:

3 3 Nya former för ledarskap i socialt arbete 15 hp, kurskod; 745A32 Inledning Välkommen till kursen Nya former för ledarskap i socialt arbete, 15 hp. I denna kurs, som är en valbar fördjupningskurs på avancerad nivå kommer Du främst att möte ett lärarlag bestående av ek.dr. Robert Jonsson, (kursansvarig), fil.dr. Maria Wolmesjö (examinator) och fil.dr. Sofia Nordmark. Dessutom kommer Du att möta olika representanter i skilda ledningsuppdrag från verksamheter inom det sociala arbetets praktik. Mer information om vad det innebär att Du nu läser en kurs på avancerad nivå och hur vi ser på kunskap och lärande får du längre fram i studiehandledningen enligt nedan och löpande under kursens gång. Studiehandledningen hjälper dig att orientera dig genom kursen. Kursinnehåll Kursen syftar till att ge en insikt i och fördjupad kunskap om ledarskapets formella och informella förutsättningar och villkor för ledning av olika verksamheter inom välfärdssamhället. Kursen har sin teoretiska bas inom organisations- och ledarskapsteori med relevans för socialt arbete. Klassiska och moderna organisationsteorier studeras i relation till utmaningar och möjligheter i ledarskapet i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet. Kursen inriktas mot kritisk granskning och analys av organisering och ledning av socialt arbete ur olika perspektiv. Ledningsstrategier i såväl offentligt, privat som ideellt styrda organisationer samt beteendevetenskapliga perspektiv på ledarskap och medarbetarskap kommer att behandlas. Samspelet mellan samhälle, organisation och individ står i fokus. Ledarens roll vid såväl intraprenad och entreprenörskap som professionell samverkan liksom arbete med grupper och grupprocesser inom socialt arbete studeras. Förändrings- och utvecklingsprocessens olika faser (planering, genomförande, uppföljning och utvärdering) studeras och analyseras och såväl informella som formella förutsättningar diskuteras. Vidare fördjupas kunskaper och färdigheter i kommunikation med relevans för ledning av verksamheter på olika områden inom välfärdssamhället med utgångspunkt i det sociala arbetets värdegrund. (ur kursplanen 5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID= ) Mål Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna: - kritiskt problematisera och tillämpa klassiska och moderna teorier kring organisering och ledning av såväl privat, offentlig som ideell verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv - identifiera behov av förändrings- och utvecklingsprocesser samt kombinera professionella och kreativa metoder för personalrelaterat och organisationsutvecklande ledningsarbete - självständigt genomföra professionella samtal och hantera konflikter med individer och grupper ur ett arbetsledarperspektiv 3

4 4 - självständigt utföra muntlig och skriftlig presentation av en verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv - problematisera, värdera och hantera etiska dilemman i ledarskap på olika nivåer i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet - visa insikt om ledares, medarbetares och medborgares olika roller och relationer i skilda organisationer och verksamheter med relevans för socialt arbete - motivera betydelsen av såväl egna som andras värderingar och förhållningssätt i relation till rättsliga diskrimineringsgrunder och uppträda i enlighet med ett professionsetiskt förhållningssätt i socialt arbete (ur kursplanen 5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID= ) Moment under kursen I kursen ingår föreläsningar, handledningar, seminarier, en färdighetsträning och arbetsgruppsmöten. I samband med kursintroduktionen beskrivs vad arbetsgruppsmöten innebär i innevarande kurs. I samband med momenten förväntas Du som student redogöra för insamlat material/litteratur samt Din professionella och personliga utgångspunkt. Handledning 1: Ansvariga lärare: Robert, Maria och Sofia Till denna handledning skall Du som student ha förberett val av fält (dvs ett verksamhetsområde inom socialt arbete med fokus på ledarskap) samt reflekterat kring hur Du skall gå tillväga för att få kontakt och tillträde till fältet. Vi resonerar kring syfte, val av fält och materialtillgång, tillträde till fält etcetera. Handledning 2: Ansvariga lärare: Sofia, Maria och Robert Till denna handledning skall Du som student ha fått tillträde till fältet (enligt ovan), genomfört någon/några intervjuer och dessutom ha läst in dig på material om fältet. Skrivarbetet inkluderat reflektion ska vara påbörjat så att vi kan diskutera möjliga resultat och upplägg. Handledning 3: Självutvärderingshandledning, Lärare finns tillgängliga om frågor uppstår Till denna handledning ska rapporterna vara ganska långt framskrivna. Utifrån kriterier som tillhandahålls av lärarlaget (se längre fram i studiehandledningen) får Du tillsammans med övriga studenter utifrån ett schema läsa och kommentera varandras rapporter för att på så sätt hjälpa varandra att skriva fram intressanta rapporter. Arbetsgruppsmöte Vid det schemalagda arbetsgruppsmötet börjar ni att förbereda era studentpresentationer. Övergripande schema för 745A32 ht 12 Ett mer detaljerat schema för kursen hittar Du på Time Edit. Det är viktigt att Du kontinuerligt läser det elektroniska schemat (Time Edit) då det kan förekomma ändringar under kursens 4

5 5 gång. Där finns alla lokalangivelser. Time edit hittar du via LIU:s hemsida på kursens beteckning under KURSKOD: 745A32. Studierna är på heltid varvid du förväntas ha möjlighet att hantera även sena ändringar av schemat samt eventuella lokaländringar. Kursen avser vecka Vecka 35 Föreläsningstillfälle 1 Introduktion av kursen och en introducerande fördjupande föreläsning om klassiska och moderna teorier kring organisering och ledning av såväl privat, offentlig som ideell verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv. (Medverkande lärare: Robert Jonsson, Maria Wolmesjö och Sofia Nordmark) Föreläsningstillfälle 2 Föreläsning om organisationsutvecklande ledningsarbete relaterat till socialt arbete. (Robert Jonsson) Litteratur: Jacobsen, D. I., 2013, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur, Lund. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2), Appelbaum, S, H., Wohl, L., 2000, Transformation or change: Some prescriptions for health care organizations, Managins Service Quality, 10, (5), Föreläsningstillfälle 3 Föreläsning om klassiska och moderna teorier om organisering och ledning relaterade till socialt arbete. (Sofia Nordmark) Litteratur: Valfri bok som tar upp grundläggande teoretiska perspektiv på organisering och ledning t.ex. Bolman, L. Deal, T. 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Strannegård, L., Eriksson Zetterquist, U., 2011, Begreppbart: Organisering. Liber, Malmö. Forslund, M., 2013, Organisering och ledning, Liber, Malmö. Blomberg, S., & Petersson, J., 2010, The increasing importance of administrative practices in the shaping of the welfare state. Social Work & Society, 8 (1). Vecka 36 Föreläsningstillfälle 4 Föreläsning om mellanchef inom vård och omsorg. (Sofia Nordmark) Litteratur: Larsson, K., 2008, Mellanchef i vård och omsorg, Gothia, Stockholm. Ellström, E., 2012, Managerial Support for Learning at Work: A qualitative study of first - line managers in elder care, Leadership in Health Services, 25, (4),

6 6 Seminarium 1 Seminarium med fokus på förändring av verksamhet och ledning inom vård och omsorg. (Robert Jonsson) Gruppindelning sker i samband med kursintroduktionen. Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Föreläsningstillfälle 5 Föreläsning: Senare tids forskning om ledning och organisering av kommuner och dess vård och omsorg. (Robert Jonsson) Litteratur: Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. SNS Förlag, Stockholm. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2), Vecka 37 Föreläsningstillfälle 6 Föreläsning om ledarskapande i socialt arbete. (Maria Wolmesjö) Vid föreläsningen medverkar Liu-alumnen Henrik Lennartsson. Henrik har läst Socionomprogrammet och föreläser om erfarenheter av att arbeta som chef direkt efter avklarad utbildning. Litteratur: Wolmesjö, M., 2011, Socialt arbete i tredje åldern ur verksamhetsansvarigas perspektiv. I Gynnerstedt, K., & Wolmesjö, M., Tredje åldern socialt arbete och medborgarskap.: Gleerups förlag, Malmö. Wolmesjö, M., 2008, Social Work Management Dilemmas in a New Profession, In Berg, E., Barry, J., Piippola, S., Chandler, J., Luleå University of Technology, Department of Human Work Sciences, Division of Social Work, Research Report 2008:06 Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Föreläsningstillfälle 7 Föreläsning om chefskap, ledarskap, ledningsgruppsarbete och svåra samtal. (Maria Wolmesjö) Litteratur: Schön, D, A., 1995, The reflective practioner How professionals think in action, Arena, Aldershot. Handledning 1 Handledning (Robert, Maria och Sofia) Föreläsningstillfälle 8 Gästföreläsning om chefs- och ledarskap på olika nivåer inom socialt arbete. (Andreas Capilla, kommunchef och tidigare vård och omsorgschef. Robert Jonsson medverkar) 6

7 7 Vecka 38 Föreläsningstillfälle 9 Föreläsning om delat och roterande chefskap inom socialt arbete samt om ekonomiskans ökade betydelse (Robert Jonsson) Litteratur: Döös, M., Wilhelmsson, L., Backström, T., 2010, Chefer i samarbete om delat och utvecklande ledarskap, Liber, Stockholm. Eriksson Fisher, E. A., 2007, Motivation and Leadership in Social Work Management: A Rewiew of Theories and Related Studies, Administration in Social Work 33, (4), Jonsson, L., Jonsson, R, 2011, Roterande kommunchefskap idéer bakom en chefskonstruktion, ISBN: , Rapport 3 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, Mölndal. Föreläsningstillfälle 10 Föreläsning om etik (Mikael Halenius) Encountering others with convictions: multiculturalism, religion and social workers of the 21st century in Sweden. Föreläsningstillfälle 11 Föreläsning om ledarskap inom vård och omsorg och specifikt om konsten att leda professioner i samverkan. (Eric Carlström) Litteratur: Carlström, E., 2009, Vårdchefer, Konsten att leda, Studentlitteratur, Lund. Vecka 39 Seminarium 2 Seminarium med fokus på ledarskap och medarbetarskap. (Sofia Nordmark) Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Färdighetsträning Färdighetsträning (Sofia Nordmark och Robert Jonsson) Vecka 40 Handledning 2 Handledning (Maria, Robert och Sofia) Föreläsningstillfälle 12 Föreläsning om förnyelse av ledning av företag och förvaltningar relaterat till socialt arbete inkluderat genus och intersektionalitet. (Sofia Nordmark) Litteratur: Alvesson, M., Billing, Y. D., 2009, Understanding gender and organizations, Sage, London. Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. Stockholm: SNS Förlag. Eriksson-Zetterquist, U., Styhre, A., 2007, Organisering och intersektionalitet, Liber, Malmö. Johansson, S., (red), Omsorg och mångfald, 2010, Gleerup, Malmö. 7

8 8 Vecka 41 Seminarium 3 Seminarium med fokus på ledning av vård och omsorg och ekonomi. (Robert Jonsson) Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Vecka 42 Handledning 3 Handledning (Självutvärderingshandledning) som innebär att studenterna utifrån vägledande kriterier (se längre fram i studiehandledningen) hjälper varandra med synpunkter. (Lärare finns tillgängliga för frågor.) Vecka 43 Arbetsgruppsmöten Uppstart för arbetsgruppsmöten gällande studentföreläsningarna. Uppsamlingstillfälle Uppsamlingstillfälle för seminarier och färdighetsträning. (Robert Jonsson och Sofia Nordmark) Vecka 44 Examinationsseminarium Studentföreläsningar (Lärlaget medverkar samt att Linda Ljungkvist, vård och omsorgschef från Åtvidaberg och Inga-Lill Felizia, chef för vården och omsorgens FoU-enhet, PUFF, i Norrköping medverkar.) Examination Torsdag: Inlämning av examinationsrapport, klockan Rapporten lämnas in i papperskopia i postlådan på plan fyra i Spetsen. Rapporten mailas också in för granskning till Utvärdering Utvärdering är i alla sammanhang viktig och inom universitetet har vi en skyldighet att utvärdera och utveckla vårt arbete i förhållande till utbildningsplan, kursplaner och examinationsrätt. Utvärdering är också en vital del i socionomprofessionen, där all verksamhet bör följas upp och revideras utifrån utvärdering. Kontakta oss gärna för att delge era synpunkter under kursens gång och vi återkommer naturligtvis i slutet av kursen med utvärderingsfrågor i Linköpings universitets utvärderingssystem. Examinationsuppgifter Reflektionsseminarium Reflektionsseminarierna inom kursens ram är examinerande. I kursen Nya former för ledarskap i socialt arbete, kurskod 745A32 ingår tre olika seminarier, så kallade reflektionsseminarium. Reflektionsrapporten som färdigställs innan seminariet - används 8

9 9 som utgångspunkt för diskussionerna på seminariet. Varje studentgrupp ska lämna in en gemensamt författad reflektionsrapport på tre sidor. Inlämningen sker till seminarieledare/examinerande lärare i slutet av varje seminarium. Reflektionsrapporten överlämnas i pappersformat. Seminarieledaren/examinerande lärare läser efter seminariet igenom rapporterna och ger kort skriftlig kommentar. Godkänt seminarium innebär att 2 hp av kursen är avklarad. Betyg är godkänd, G eller underkänd, U. Seminarium 1. (2hp) (Robert Jonsson) Fokus är på förändring av verksamhet och (nya former för) ledning inom vård och omsorg. Seminariet bygger på ett case som Du som student tillsammans med kursdeltagare får diskutera med stöd av relevant kurslitteratur samt övrig lämplig litteratur. Caset handlar om förändringsarbete och ledning inom kommuner och socialt arbete. Gruppindelning sker i samband med kursintroduktionen. Seminarium 2. (2 hp) (Sofia Nordmark) Fokus är på (nya former för) ledarskap och medarbetarskap. Seminariet bygger på att studenterna har reviewat en artikel av relevans för kursen. Seminarium 3. (2 hp) (Robert Jonsson) Fokus är på (nya former för) ledning av vård och omsorg och ekonomi. Seminariet bygger på ett case som studenterna får diskutera med stöd av relevant kurslitteratur. Färdighetsträning (1hp) (Sofia Nordmark och Robert Jonsson) Instruktioner presenteras vid kursintroduktionen. Godkänd färdighetsträning innebär att 1 hp är avklarad. Betyg är G eller U. Vid frånvaro Uppstår en situation som innebär att någon student inte närvarar vid något/några seminarium eller vid färdighetsträningen så hänvisas till igentagningstillfället vecka 43. Skriftlig uppgift och föreläsning Den stora uppgiften som ska genomföras är en fältstudie där (nya former för) ledning och organisering i socialt arbete studeras. Studenternas uppgift är att identifiera ett verksamhetsfält/en organisation/ett förändringsprojekt och specifikt en chef eller en ledningsgrupp för att se hur de arbetar med ledning och organisering i socialt arbete. Som student får du själv identifiera och söka upp verksamheterna. Lärarna i kursen är behjälpliga i arbetet med att hitta en lämplig verksamhet/organisation/förändringsprojekt om så behövs. Inom uppgiften skall Du som student genomföra någon/några intervjuer med olika personer involverade i organisationen/projektet. Förutom intervjuerna bör Du också utgå från annan information som är tillgänglig runt verksamheten/organisationen/projektet. Är det inte möjligt att genomföra en intervju så är det möjligt att utgå från relevant andrahandsinformation. Sådan information kan exempelvis utgöras av verksamhetsnära forskningrapporter (OBS! En 9

10 1 diskussion med handledaren är nödvändig om inte minst en intervju kan genomföras). Sedan ska en individuell rapport om cirka 12 sidor författas. I rapporten ska kurslitteraturen användas. I rapporten ska det ingå minst en vetenskapligt motiverad fråga. Utöver den skriftliga inlämningen skall en föreläsning/muntlig presentation i grupp hållas. Studenterna grupperas utifrån valda frågeinriktningar och följaktligen sker grupperingarna en bit in på kursen. Godkänd rapport och föreläsning innebär att 8 hp är avklarade. Vid frånvaro från studentföreläsningen ska en föreläsning genomföras. När detta ska ske bestäms i samråd med kursansvarig. Vetenskapliga tema på rapporterna. Som student har Du möjlighet att välja att skriva Din rapport utifrån någon av följande tema: Ledning av socialt arbete i relation till en överordnad ledning Organisering och ledning av socialt arbete för drift och utveckling att hantera motsägelsefulla krav och förväntningar Ledning av socialt arbete och sociala medier Övrigt I samband med kursintroduktionen presenteras respektive tema utifrån en relevansdiskussion samt utifrån en problemdiskussion. Provkoder EXM1. Rapport. 8 hp UVG SEM1. Case. Ledning av förändring 2 hp UG SEM2. Artiklar. Ledning av medarbetare 2 hp UG SEM3. Case. Ledning och ekonomi 2 hp UG FÄR1. Färdighetsträning 1 hp UG Betygskriterier För betyget godkänt krävs inlämnande av seminarieuppgifter, genomförd föreläsning och färdighetsträning, samt inlämnande av individuell examinationsuppgift (rapport). För att texterna skall bli godkända skall de bygga på hållbara fakta och resonemangen skall vara logiskt konsekventa. Därutöver skall kursens mål beröras i texterna. Texterna skall vidare förhålla sig till den obligatoriska litteraturen. För betyget väl godkänt krävs ovanstående samt att resonemangen förs på ett i förhållande till litteraturen självständigt sätt eller har behandlat ämnet på ett originellt eller särskilt fruktbart sätt. För att erhålla betyget väl godkänd krävs även att rapporten lämnas in inom avsatt tid samt att seminarieuppgifterna och färdighetsträningen är avklarade inom ramen för kursen. Vägledande kriterier för rapporten är: Introduktionsdel Rapportens ämne introduceras. Definierar relevanta problem. Definierar tydliga fråga/frågor samt presenterar ett syfte. Beskriver motiven till studien. 10

11 1 Sätter frågan/frågeställningarna i sin rätta kontext. Underlättar för läsaren att ta del av rapporten. Metod Metoden/metoderna som används är logiskt sprungna ur den kunskapssyn (epistemologi) som rapporten bygger på. Metoden/metoderna är lämpliga och beskrivna på en nivå som passar rapporten. Tidigare studier/litteraturgenomgång Är relevant, tydlig och aktuell. Visar att författarna har gjort en för kursen och rapporten seriös inläsning. Placerar problemet/problemen i en relevant kontext. Om frågan/frågorna så kräver ska tidigare studier innehålla en diskussion av litteraturen som ger en god syntes utifrån vald fråga. Teori Är väl lämpad, logiskt tolkad, tydlig och aktuell utifrån frågan/frågorna. Författarna visar på prov på kunskap om och förståelse för teori. Empiri Empirin har en omfattning och kvalité som är lämplig utifrån rapportens fråga/frågor och rapportens omfång. Empirin är presenterad så att rapportens fråga/frågor och syfte finns närvarande. Empirin innehåller en sammanställning utifrån frågan/frågorna. Reflektion/Analys Reflektionerna/analyserna görs utifrån frågan/frågorna. Reflektionerna/analyserna uppfattas som trovärdiga. Avslutande reflektion/slutsatser Ger en sammanfattning av fynden och ger perspektiv åt reflektionerna. Hänvisar tillbaka till introduktionen. Relaterar studiens bidrag till tidigare studier. Eventuellt reflekterar kring förslag till fortsatta studier. Obligatorisk litteratur Alvesson, M., Billing, Y. D., 2009, Understanding gender and organizations, Sage, London. Appelbaum, S, H., Wohl, L., 2000, Transformation or change: Some prescriptions for health care organizations, Managins Service Quality, 10, (5), Carlström, E., 2009, Vårdchefer, Konsten att leda, Studentlitteratur, Lund. Döös, M., Wilhelmsson, L., Backström, T., 2010, Chefer i samarbete om delat och utvecklande ledarskap, Liber, Stockholm. Ellström, E., 2012, Managerial Support for Learning at Work: A qualitative study of first - line managers in elder care, Leadership in Health Services, 25, (4),

12 1 Eriksson-Zetterquist, U., Styhre, A., 2007, Organisering och intersektionalitet, Liber, Malmö. Eriksson Fisher, E. A., 2007, Motivation and Leadership in Social Work Management: A Rewiew of Theories and Related Studies, Administration in Social Work, 33, (4), Jacobsen, D. I., 2013, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur, Lund. Jonsson, R, 2013, Organisatoriska bakslag Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner, akademisk avhandling, Linköpings universitet. Johansson, S., (red), 2010, Omsorg och mångfald, Gleerup, Malmö. Larsson, K., 2008, Mellanchef i vård och omsorg, Gothia, Stockholm. Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. Stockholm: SNS Förlag. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2) Schön, D, A., 1995, The reflective practioner How professionals think in action, Arena, Aldershot. Wolmesjö, M., 2011, Socialt arbete i tredje åldern ur verksamhetsansvarigas perspektiv. I Gynnerstedt, K., & Wolmesjö, M., Tredje åldern socialt arbete och medborgarskap.: Gleerups förlag, Malmö. Wolmesjö, M., 2008, Social Work Management Dilemmas in a New Profession, In Berg, E., Barry, J., Piippola, S., Chandler, J., Luleå University of Technology, Department of Human Work Sciences, Division of Social Work, Research Report 2008:06 Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Förslag på kompletterande referenslitteratur till den individuella rapporten! Andersson-Felé, L., 2008, Leda lagom Många, Om struktur, kontrollspann och organisationsideal, akademisk avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Anjou, L., 2008, Politisk styrning av kommunal tjänsteproduktion i egen regi, En flerfallstudie av sjukvård och äldreomsorg, akademisk avhandling, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Anjou, L., 2010, Den politiska ledningen av kommuners utveckling och verksamhet Styrningens inriktning, styrka och effekter i elva primärkommuner, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Stockholm. Ahrne, G., Svensson, P., (red). 2013, Handbok i kvalitativa metoder, Liber, Stockholm. 12

13 1 Berlin, J., Carlström, E., & Sanberg, H. (red) , Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner. Studentlitteratur, Lund. Berg, E., 2000, Kvinna och chef i offentlig förvaltning, Liber, Malmö. Blomberg, S., & Petersson, J., 2010, The increasing importance of administrative practices in the shaping of the welfare state. Social Work & Society, 8 (1). Bolman, L., Deal, T., 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Bolman, L. Deal, T. 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Brodin, H., 2005, Does Anybody Care? Public and Private Responsibilities in Swedish Eldercare , akademisk avhandling, Umeå Studies in Economic History, Umeå universitet. Brorström, B., Siverbo, S., 2001, Institutioner och individer om utveckling i framgångsrika kommuner, Studentlitteratur, Lund. Brorström, B., Siverbo, S., 2004, Skattehöjning enda lösningen? Om ekonomiska problem och behov av avceremonialisering och självständighet, kommunal ekonomi och politik, 8 (4): Brorström, B., Siverbo, S., 2008, Perspektiv på framgångsrika kommuner, Demokratiska och ekonomiska utmaningar i teori och praktik, Högskolan i Borås och Kfi (Kommunforskning i Västsverige). Carlström, E., 2005, I Skuggan av Ädel integrering i kommunal vård och omsorg, akademisk avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P, G., Rövik, K, A., 2005, Organisationsteori för offentlig sektor, Liber, Malmö. Cregård, A., Solli, R., 2008, Tango på toppen om chefsomsättning. Kfi-rapport nr 93. Ekman, A., 2004, Lärande organisationer i teori och praktik, akademisk avhandling, Uppsala. Ellström, E., Ekholm., B & Ellström, P-E., 2008, Two types of learning environment: enabling and constraining. A study of care work. Journal of Workplace Learning, 20, (2), Ellström, P-E., & Hultman, G., 2004, Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet, Studentlitteratur, Lund. Ellström, P-E., 2001, Integrating learning and work: problems and prospects. HumanResource Development Quarterly. 12, (4), Ellström, P-E., Koch, H., 2009, Mot ett förändrat ledarskap Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, Lund. Eriksson, B G., Karlsson, P-Å., 2008, Att utvärdera välfärdsarbete. Gothia, Stockholm. Forslund, M., 2013, Organisering och ledning, Liber, Malmö. Hartman, L (red.) Slutsatser och sammanfattning, Konkurrensens konsekvenser, Vad händer med svensk välfärd? (finns tillgänglig på ). Holmblad Brunsson, K., 2005, Ekonomistyrning: Om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund. Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M., 2007, Projektledning i offentlig miljö, Liber, Malmö. Jergeby, U. (red.), 2008, Evidensbaserad praktik i socialt arbete. IMS, Socialstyrelsen, 13

14 1 Gothia. Jonsson, L., Arnell, S-I., 2006., Att organisera kommuners ledning Att förena svårförenliga institutioner!, Nya Doxa, Nora. Jonsson, L., Gustavsson, P., Arnell, S-I., Högberg, Ö., Jonsson, R., 2002, Kommunchefers chefskap ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö, Nya Doxa, Nora. Jonsson, L., Jonsson, R, 2011, Roterande kommunchefskap idéer bakom en chefskonstruktion, ISBN: , Rapport 3 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, Mölndal. Lawler, J. Harlow, E., 2005, Postmodernization: A Phase We re Going Through? Management in Social Care. British Journal of Social Work 35, Lundström, Sundin, E., (red) 2008, Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, Forum för småföretagsforskning. Nordström, M., 1998, Yttre villkor och inre möten Hemtjänsten som organisation, akademisk avhandling, Sociologiska Institutionen, Göteborgs universitet. Nygren, S., Mellberg, B., Kågerman, L., 2010, Ledarskap i idéburna organisationer, Liber, Malmö. Oscarsson, L., 2009 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter. Sveriges Kommuner och Landsting. Roselius, M. & Sundell, K., (red.), 2008, IMS, Socialstyrelsen. Att förändra socialt arbete. Rövik, K A., 2008, Managementsamhället - Trender och idéer på 2000-talet, Liber, Malmö. Skerrett, D., 2000, Social Work a shifting paradigm. Journal of Social Work Practice. 14, (1). Socialstyrelsen, 2011, Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg, Socialstyrelsen, 2012, Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen, SOU 2008:18, (Statens offentliga utredningar) Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren. Betänkande av utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst. (finns att ladda ner på Strannegård, L., Eriksson Zetterquist, U., 2011, Begreppbart: Organisering. Malmö: Liber. Tillmar, M., 2004, Är det möjligt? -om villkor för småföretagande inom vård- och omsorgssektorn, Nutek, Stockholm. Wallenberg, J., 2000, Vardagskulturen, Ny organisation i kommunerna, SNS Förlag, Stockholm. Wolmesjö, M., 2005, Ledningsfunktion i omvandling: Om förändringar av yrkesroller för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, akademisk avhandling, Socialhögskolan, Lunds universitet. 14

Organisatoriska bakslag

Organisatoriska bakslag Organisatoriska bakslag Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner Robert Jonsson Linköping Studies in Arts and Science No. 573 Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

För att komma till källan måste man simma mot strömmen

För att komma till källan måste man simma mot strömmen LiU Norrköping För att komma till källan måste man simma mot strömmen En studie om Åtvidabergs kommuns roterande kommunchefskap Linda Lundberg Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Arne Kristiansen Pedagogisk portfölj April 2011 Innehåll Introduktion... 2 Pedagogiska rötter... 3 Pedagogisk

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Salutogent ledarskap. Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge. Maria Lund och Helena Lundin. FoU i Sörmland Rapport 2011:2

Salutogent ledarskap. Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge. Maria Lund och Helena Lundin. FoU i Sörmland Rapport 2011:2 Salutogent ledarskap Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge Maria Lund och Helena Lundin FoU i Sörmland Rapport 2011:2 Projektredovisning 2007:2 Vardagsrehabilitering i eget ordinärt

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Roterande kommunchefskap

Roterande kommunchefskap Roterande kommunchefskap Idéer bakom en chefskonstruktion Leif Jonsson och Robert Jonsson RAPPORT 3 Roterande kommunchefskap Idéer bakom en chefskonstruktion Leif Jonsson och Robert Jonsson RAPPORT 3 Denna

Läs mer

Externa ledarskapsutbildningar -En studie kring ett fackförbunds externa ledarskapsutbildningar

Externa ledarskapsutbildningar -En studie kring ett fackförbunds externa ledarskapsutbildningar Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp 2012ht0030 Externa ledarskapsutbildningar -En studie kring ett fackförbunds

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

GLOBALVERKSTAN internationell projektledning

GLOBALVERKSTAN internationell projektledning GLOBALVERKSTAN internationell projektledning INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning. Förstudiens syfte. 4 Metod 5 Bakgrund 6 Projekt 11 ledning 12 Ett växande behov 13 Globalverkstans form 17 Globalverkstans

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen

Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Staffan Blomberg Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Genomförandet av en organisationsreform och dess

Läs mer

Implementering av samverkansprojekt

Implementering av samverkansprojekt Implementering av samverkansprojekt En fallstudie av sociala investeringsfonden och Alla barn i skolan i Norrköpings kommun Implementing interacting projects A Case Study of the Social Investment Fund

Läs mer