SattGraph Styr- och övervakningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SattGraph 5000. Styr- och övervakningssystem"

Transkript

1 Styr- och övervakningssystem är ett modulärt PCbaserat SCADA * -system med unika egenskaper. Den öppna, objektorienterade systemuppbyggnaden bygger på äkta klient/server-principer. SattGraphs HMI-koncept (Human Machine Interface) kombinerar modern grafisk interaktiv teknik med objektorientering, informations-zoomning och pop up-fönster. är ett skalbart systemkoncept. Systemarkitekturen för ett litet enanvändarsystem är identisk med en omfattande industriell installation. har utvecklats för Windows NT 32-bitarsplattform, vilket ger möjlighet att samverka med en mångfald existerande Windowsapplikationer. använder en öppen systemuppbyggnad, baserad på etablerade standarder som ODBC (Open Data Base Connectivity), OLE (Object Lin- * Supervision, Control and Data Acquisition king and Embedding), DDE (Dynamic Data Exchange), MMS (Manufacturing Message Specification), MAPI (Messaging API) och TAPI (Telephony API). Konfiguration av processignaler, liksom detekterade händelser och larm, samt långtidshistorik för processen, lagras i ODBC-databaser. Användarspecifika rapporter kan genereras med Windows standardprogramvara, såsom Microsoft Excel, Access, SQL Server, Visual Basic och Visual C++. Färdiga händelse- och historikrapporter tillhandahålls som exekverbara Access-moduler. Dessa rapporthanterare tjänar också som mallar och underlag för användartillämpningar. Användargränssnittet GUI (Workstation Graphical User Interface) har utvecklats enligt Windows Interface Guidelines för att erhålla en Windows 95-känsla. On-line hjälpfunktion erhålls via Windows Help 4.0 Engine. har följande huvudfunktioner: Äkta klient/server-system Objektorienterat grafiskt HMI Arbetar under Windows NT 32-bitars implementering Kan kopplas till Windowsapplikationer Objektorienterad databas Databaser tillgängliga via ODBC Programvarubuss för öppen systemuppbyggnad Microsoft Windows standardverktyg för ökad funktionalitet Guider och funktionsbibliotek för snabbare applikationsarbete On-line kontextkänslig hjälpfunktion.

2 Systemuppbyggnad har en helt öppen programvaruarkitektur. Detta åstadkoms genom att etablerade programvarustandarder används för alla gränssnitt mellan de olika komponenterna i systemet. Konfigurations-databasen innehåller alla applikationsdata för processobjekt och -signaler, inklusive larm och historikdefinitioner. Händelsedatabasen innehåller alla lagrade händelser och larm och historikdatabasen innehåller alla långtidslagringar. Alla databaser är, via ODBC, tillgängliga från andra Windows-applikationer. Systemet har en äkta klient/serveruppbyggnad. Ett flertal operatörsstationer kan ha samtidig access till servern. Automatisk reservation förhindrar misstag, t ex om två operatörer samtidigt försöker påverka samma objekt. Operatören får tillgång till processfönstret via Processgrafik-klienten. Andra klientfunktioner är händelserapportering, historikrapportering, presentation av historiska trenddiagram och systemfelsökning. Fler klientfunktioner läggs enkelt till med hjälp av Windows standardapplikationer, såsom Excel, Access, Word etc. Klient för processgrafik Programvarubuss Andra klientfunktioner Konfigurationsdatabas Händelse- /historikdatabas Kommunikationsserver Händelseserver Historikserver kan konfigureras optimalt för processövervakning tack vare den öppna uppbyggnaden. Operatörsgränssnitt Operatörsgränssnittet för stödjer objektorientering och informations-zoomning. Valfri del av applikationsbilden kan zoomas upp för att visa en mer detaljerad bild av processobjekten. Den kompletta applikationsbilden presenterar processen på ett lättförståerligt och intuitivt sätt. Operatören kan när som helst skapa nya fönster för att samtidigt se en valfri kombination av översikter och detaljer av processen. Processobjekt kontrolleras med kundanpassade pop up-fönster. Kommunikation Kommunikationen med PLC-system sköts av kommunikationsservern. Denna server stödjer protokoll för COMLI, SattBus, SattBus över TCP/IP samt DDE. Protokollen för COMLI och SattBus stödjer följande meddelandetyper: Begäran av I/O eller register Överföring av I/O, register eller analoga utgångar Överföring av en I/O-bit Begäran av analoga ingångar Begäran av tidsmärkta händelser Processobjekt Ett processobjekt konfigureras i databasen som en objekttyp. Alla händelser och lagrade åtgärder för signaler som är förbundna med objekttypen, definieras som en del av konfigurationen. Den objektorienterade principen låter användaren definiera objekttyper med egenskaper som används gemensamt av en grupp liknande objekt. Det är möjligt att specificera avvikelser från grundinställningen för varje enskilt objekt. Operatörsgränssnittet

3 Händelser och larm En händelse eller ett larm utlöses av en binär signal eller från en intern gränsvärdesfunktion i servern. Utskrifter och händelselagringar kan genereras vid alla tillståndsförändringar med en konfigurerbar tillståndsbeskrivning. Utskrifter kan skickas till valfri grupp av skrivare. De senaste händelserna kan kontrolleras i en händelselista. Larm visas i larmlistan och på larmraden i SattGraphs operatörsstation. Larm kan fördröjas angiven tid för att undvika falsklarm. Ett upptäckt larm eller kvitterat larm kan meddela adresser i en PLC. Prioritet och larmklass kan användas. Tre typer av larmkvittens är möjlig: normal, ingen kvittens och återställning av larm efter kvittens. Larm kan blockeras. Blockerade larm hanteras i en blockeringslista. Blockering av ett larm sparas och visas även som en händelse. Manuell styrning av processignaler kan blockeras. Dessa signaler visas i en lista i SattGraphs operatörsstation. Styrsignaler kan tvångsstyras (forceras) manuellt. Forcerade styrsignaler visas i en separat lista. Händelserapporten kan användas för att generera en totalrapport eller en urvalsrapport för valfri tidsperiod. En urvalsrapport kan innehålla speciella Larmlista händelser, vanligast förekommande händelser eller senaste händelser. Rapporthanteraren är en Access-applikation, tillgänglig både som ett exekverbart program och som källkod. Alla larm kan användas för användardefinierad OLE-hantering, t ex för att sända ett larm via GSM eller elektronisk post. Verktyg Konfigurationsdata editeras med ett visuellt verktyg. Den senaste Windowstekniken används, såsom tabulerade dialogrutor och trädkontroller. Windows-liknande guider hjälper användaren att definiera alla egenskaper för en applikation. Vid programmering av processgrafik har användaren direkt tillgång till objekt som definierats i konfigurationsdatabasen. Verktygen

4 Registrering Historisk korttidsregistrering En processignal kan registreras med en av tio valfria frekvenser för lagring. För att uppnå optimal prestanda och maximal kapacitet sker lagring i filsystemet. Beräknade värden kan baseras på värden från andra lagringar. De kan beräknas som min-, max-, medel- eller momentan-värden. Maximala antalet lagrade signaler (tags) samt lagringslängden sätts beroende på applikation och vald maskinvara. Historisk långtidsregistrering Lagring görs i ODBC-databasen för historik. En processignal kan registreras med ett samplingsintervall på en timme eller ett dygn. Även felstatus registreras. Beräknade värden kan baseras på värden från korttidslagringar. Det finns ingen absolut gräns för antalet lagrade signaler eller för hur lång tidsrymd som sparas i databasen. Historikrapporten kan användas för att generera rapporter per år, månad och dag. Rapporten är en tabell över signalvärden vid olika tidpunkter. Summa-, min-, max- och medelvärde presenteras per signal och per mättillfälle. Historikdiagram Historikdiagram Lagrade värden kan visas i Historikdiagram. Även grupper av värden kan presenteras. Historikdiagrammet stödjer en mängd funktioner, såsom flexibel layout och färgsättning, direktanslutning av signaler till pennor, zoomningsfunktioner, två- och tredimensionella diagram, staplar, banddiagram, kopiering av diagraminnehållet till klippboken som bild eller tabellvärden (Excel). Rapporter Händelse- och historikrapporter är implementerade som Access-rapporter. Användarspecifika rapporter kan enkelt läggas till med hjälp av Microsoft Excel eller Access. Händelserapport Historikrapport Optioner OLE MMS Gateway är en option som ger åtkomst till de realtidsvärden från processen som hanteras av kommunikationsservern. En applikation i Visual Basic eller Visual C++ kan på så sätt nå processvärden via OLE. Journal to Database Utility är en option som överför korttidshistorik till en ODBC-databas för åtkomst från annan programvara t ex Microsoft Excel eller Access.

5 Anläggningsdokumentation Dokumentation av applikationsprogrammet görs automatiskt med inbyggda verktyg. Systemkonfiguration kan konfigureras som enanvändar- eller klient /server-system. Anläggningsdokumentation Ethernet Kommunikation till COMLI och SattBus Kombinationsstation för SattCon 200 SattCon 200 DOX 10 Exempel på ett enanvändarsystem för Operatörsstation operatörsstation operatörsstation operatörsstation för för för Ethernet Kommunikation till COMLI och SattBus SattGraph server SattCon 200 SattCon 200 DOX 10 Exempel på ett -system i klient/server-konfiguration

6 Tekniska data Programvara Maskinvara Systemstorlek Windows NT 3.51/4.0 erfordras. Access 7.0 och/eller Office 95 kan användas som option. Maskinvaran skall uppfylla kompatibilitetslistan för Windows NT (Windows NT Compatibility list). Plattformen bör vara Pentium II 233 MHz eller bättre. Operatörsstationen kräver ett grafikkort med 1024 x 768/256 färger. (Om Office 95 används samtidigt som operatörsgrafiken behövs färger). För backup av systemdata rekommenderas DAT-band. Ethernet-kort erfordras för systembuss och som maskinvarunyckel. Ethernet-kort av PCI-typ rekommenderas. 1 3 SattBus PC-kort från Alfa Laval Automation kan användas. För seriekommunikation rekommenderas Digiboard PC 2e, PC 4e, PC 8e, PC 16e. Hårddisken (SCSI eller IDE2) måste vara Windows NT-kompatibel. CD-ROM används för programinstallation. För operatörsstationer rekommenderas mus med tre knappar. för och textrapporter måste vara Windows NT-kompatibla. måste vara radorienterade (t ex matrisskrivare) och understödja 7-bitars ASCIIkod. Operatörstangentbordet bör vara av typ IP65 (eller IP54 med rullboll) från Alfa Laval Automation. 1 server, 1 4 operatörsstationer, max 3500 processignaler. Microsoft och Windows är registrerade varumärken från Microsoft Corporation. PLC-protokoll COMLI SattBus SattBus över TCP/IP DDE Typisk prestanda för HMI Typiska konfigurationer Licenser Baslicenser Optionslicenser Distribution 2 16 kanaler, Baud, avstånd max 15 m eller via RS422/RS485-konverterare (4-tråds) max 1200 m, multidrop. 1 3 nätverk, 62,5 KBaud, max 2000 m partvinnad busskabel, token-net-protokoll. Undersystem kan anslutas via SattBus eller SBC. 1 nätverk, Ethernet IEEE BASE2 (thin wire) eller 10BASE5 (thick wire), 10 Mbit/s, segment längd 185 m (thin wire) eller 500 m (thick wire). Undersystem av typ SattCon 200 kan anslutas. DDE-anslutning kan användas tillsammans med Excel, VBapplikation eller DLL. Bildväxling 1,0 sek. Dynamisk uppdatering av bild, terminal till skärm, 2,5 sek vid 9600 Baud. Manuell styrning av objekt, skärm till terminal, 0,8 sek vid 9600 Baud. Larmdetektering, terminal till skärm, 2,5 sek vid 9600 Baud. Kombisystem (server och operatörsstation i samma system) processignaler, bilder. Maskinvara: PII/233 MHz, min. 32 Mb, rek. 64 Mb, hårddisk >2 Gb. Klient/server-system (1 Server och 4 operatörsstationer) processignaler, bilder. Maskinvara server: PII/266 MHz, min 32 Mb, rek. 80 Mb, hårddisk >2 Gb. Maskinvara operatörsstation: PII/ 233 MHz, min 24 Mb, rek. 64 Mb, hårddisk >166 Mb. server, baslicens med 1 4 operatörsstationer och 50, 100, 200, 500, 1500, 2000 eller 5000 I/O. Operatörsstation, baslicens. Kombisystem, baslicens. Olika PLC-protokoll, uppringningsfunktioner mm. programdistribution på CD AE Andersson Grafiska AB. Printed in Sweden Telephone: HEAD OFFICE: Malmö, Sweden: , Fax: , Internet: ARGENTINA: Buenos Aires: , AUSTRIA: Vienna: , BELGIUM: Brussels: , BRAZIL: Sao Paulo: , CANADA: Scarborough: , CHILE: Santiago: , DENMARK: Copenhagen: , Silkeborg: , ESTONIA: Tallinn: , FINLAND: Espoo: , FRANCE: Le Blanc-Mesnil: , GERMANY: Munich: , Glinde: , Haan: , HUNGARY: Budapest: , INDIA: Pune: , IRELAND: Dublin: , ITALY: Monza: , LATVIA: Riga: , LITHUANIA: Vilnius: , MEXICO: Mexico City: , NETHERLANDS: Etten-Leur: , NORWAY: Oslo: , PERU: Lima: , POLAND: Warzaw: , ROMANIA: Bucharest: , RUSSIA: Moscow: , SINGAPORE: Jurong: , SLOVAK REPUBLIC: Bratislava: , SPAIN: Madrid: , SWEDEN: Malmö: , Gislaved: , Göteborg: , Jönköping: , Karlskoga: , Stockholm: , Sundsvall: , Västerås: , SWITZERLAND: Kloten: , UNITED KINGDOM: Northwich: , USA: Kenosha: , Warminster: , Greenwood: Alfa Laval Automation reserves the right to change specifications given in text and pictures, without notice. Copyright 1998 Alfa Laval Automation AB. Printed in Sweden Ver. 2-1

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text 1(70) Sidantal 70 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(70) Sammanfattning Detta är en systemspecifik

Läs mer

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas Atlas Handbok 0 Förord Atlas ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB Systembeskrivning Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem Bravida Säkerhet AB The Home of Bravida Integra Systembeskrivning Bravida Integra V5 1 Generellt om Bravida Integra...

Läs mer

ExOpens Forecastpaket 2.3

ExOpens Forecastpaket 2.3 Forecastpaket 2.3 Användare i webb och Excel Administratör Server Ert ekonomisystem Forecast ExOpens Forecastpaket 2.3 Med ExOpens Forecastpaket 2.3 kan du jobba via både Excel och webben. Du kan skapa

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Copyright 2004 SAP AG. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

PaQi Production And Quality Information

PaQi Production And Quality Information PaQi Production And Quality Information Systemuppbyggnad PaQi Client: Presentationsprogram PaQi Server: Datainsamling PaQi modul: PLC programmerad, gränssnitt till operatör/maskin Hur bibehåller och ökar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

ISCO Signature Flödesmätare

ISCO Signature Flödesmätare ISCO Signature Flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, annan kopiering eller publicering,

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon BusinessPhone / MD Evolution BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon Föreställ dig ett enkelt och effektivt verktyg som kopplar ihop företagets telefonfunktioner med alla de vanligaste

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn Projektpublikation nr 4 R nr 32, november 2001 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Informationssystem inom VA-sektorn En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp

Läs mer

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHN FORS ALEXANDER PERSSON Institutionen för data- och informationsteknik

Läs mer

Ett driftsystem utöver det vanliga.

Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem som utgår ifrån ditt behov. Alla projekt startar med en vision. För oss var det enkelt. Vi ville skapa världens bästa system för din driftorganisation.

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00 1 Nimbus Alarm Server Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver Version: 2.0.00 TroSoft AB www.automatisera.nu 2 Utvecklat av: TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNINGE Besöksadress: Centralvägen 5 144 62 RÖNNINGE

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer