Esgraf grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver"

Transkript

1 PDS00164SE Esgraf 4 och ECS konfigurationsserver, version 1.0 Esgraf grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver Esgraf 4.0 ESGRAF är ett gemensamt grafiskt användargränssnitt till Pelco Swedens system för passerkontroll, inbrottslarm, brandlarm och Pelcos videolagringsenheter för kontroll och manövrering av larm och områden samt kameror. Med hjälp av grafiken visas platsen för larm från systemet omedelbart på planritningen och samtidigt erhålls en larmspecifik anvisning. Konfigurationsserver Huvudsyftet vid designen av Esgrafs konfigureringsserver var att förenkla uppdatering och underhåll av stora system. Konfigureringsservern är ett fristående program som körs som en Windowstjänst och tar hand om Esgrafs alla planritningar och databaser, och skickar all denna information till Esgrafklienter via ett TCP/IP-nätverk. Konfigurationsservern tar även säkerhetskopiering av systemet. Backup kan göras vid varje systemuppdatering. Esgraf 4.0 kan ändå fungera som fristående version installerad på en vanlig arbetsstation. Även äldre konfigurationer kan laddas upp till konfigurationsservern. Driftmiljö Esgraf körs på Windows XP eller Windows Vista. Applikationen använder TCP/IP och andra systemtjänster som dessa operativsystem tillhandahåller. Konfigurationsservern kan användas i samma typer av Windows som Esgraf självt, och kan installeras var som helst i samma lokala nätverk. Konfigurationsservern är en Windows-tjänst som körs hela tiden. Dator för en Esgrafinstallation bör, minst, vara en modern kraftfull arbetsstation. Databaser Esgraf kan fortfarande använda lokala databaser på arbetsstationen, allt sparas då på arbetsstationens hårddisk. Om konfigurationsservern används sparas alla databaser och planritningar på konfigurationsservern. Esgrafs klientarbetsstationer hämtar all information som behövs från konfigurationsservern via TCP/IP. Anslutningar Esgraf kan samtidigt ansluta till så många som 64 separata Esmikkoservrar. Esmikko, som ett integrerat system, tillhandahåller händelse- och larminformation från Pelcos passerkontroll samt system för inbrotts- och brandlarm. Pelco DVMS tillhandahåller videolarm, hantering av videomaterial och kamerastyrning

2 Esmikko Pelco DVMS integration Med Pelco DVR Agent kan Esmikkohändelser starta olika funktioner i Pelco DVMS. Genom att högerklicka på komponenten, aktiveras en meny som visar de oftast önskade funktionerna. Pelco DVR Agent är en tjänst som förbinder Esmikko- och DVMS-servrar. En agent övervakar händelser på servrar och startar, i enlighet med konfigurerade regler, aktiviteter i DVMS-system. Med dessa regler kan passer-, inbrotts- eller brandhändelser starta larmregistrering, välja monitor eller förinställda positioner, etc. Pelco DVMS Esgraf-integration Esgraf kan koppla samman maximalt 63 DVMSservrar. Lagrade och rörliga bilder, som kommer från varje kamera, kan ses på en Esgraf-display. Kamerastyrning och bildjustering kan också göras via Esgraf, liksom även sparande av lagrat material på en arbetsstations hårddisk eller flyttbara media. Användargränssnitt Användargränssnittet är modernt, helt grafiskt och fönsterbaserat. Planritningar och komponenter på dessa är designade på ett objektorienterat sätt. Musen kan användas till att komma åt alla funktionerna. Man kan enkelt navigera runt komponenter och planritningar på många olika sätt, vilket möjliggör omfattande hierarkier av planritningar. Storleken på fönsterhierarkin är praktiskt taget obegränsad. Planritningarna är arrangerade i en trädlik hierarki. Från systemets huvudnivå, huvudplanritningen, kan man komma in i hierarkin genom att klicka på länkarna. Stort djup och storlek på planritningshierarkin gör det möjligt att använda en hierarki som passar var och ens behov. Komponenter och länkar visas på planritningarna som text eller grafiska symboler, beroende på vad operatören föredrar. Komponenterna laddas ner från de system som Esgraf är anslutet till. Alla komponenter som inte redan placerats i planritningar läggs i en lista från vilken operatören kan dra och släppa dem på önskad plats. Kamerakomponenter och kameraförinställningar hämtas från DVMS via kommunikationslänkar. Så de fungerar som normala komponenter med dra-och-släpp-funktion. Detektorer och komponenter Komponenter är objekt på planritningar. De visar sina tillstånd i realtid. Statusändringar visas som färg- eller bildändringar. Övervakningsstatus visas också (ej övervakad, övervakad, förbikopplad eller inaktiverad). När man klickar på en komponent visas ett kontrollfönster. Dessa fönster tillhandahåller mer information och funktioner åt användaren. Kontrollfönster visas också i realtid. Det går att definiera instruktionstexter, var och en med max 500 tecken. En instruktionstext kan knytas till varje komponent. Denna text visas för operatören när ett larm inträffar.

3 Regler för Agent (DVMS) En regel innehåller en villkors- och en åtgärdsdel. Villkorsdelen anger vilka händelser som ska trigga den åtgärd som anges av åtgärdsdelen. Villkor kan vara händelser som utnyttjar Esmikkoadresser eller namn som övervakas. Även en veckokalender som visar när dessa regler gäller kan specificeras. Åtgärdsdelen i agenten definierar vilka åtgärder som ska vidtas när villkoren är uppfyllda. Åtgärder kan vara samtidig kontroll av DVMS-servrar med parametrar som: Starta inspelning på kamera x Inspelning för händelse på kamera x Upplösning vid inspelning Bildhastighet Inspelningstid Förinställd position Styrning av utgångsrelä Varje larmande komponent placeras i en larmlista, med det senaste eller högst prioriterade larmet överst. Operatören väljer ett larm genom att klicka på en komponent i larmlistan. Det gör att planritningen för den larmade komponenten hämtas och visar den instruktion som angivits för komponenten. Den valda, larmande komponenten indikeras med en våglik animering på planritningen. Larm kan kvitteras på flera olika sätt. Varje larmhändelse loggas. Larm kvitteras av operatören eller annan operatör på en annan arbetsstation. Dessa åtgärder loggas i en ODBCdatabas och/eller enkel loggfil. Viktiga objekt som huvuddörrar eller detektorer för lobbyområden kan placeras i övervakningsfönster, som alltid är tillgängliga, och inte beroende på vald planritning. Larm Larm indikeras med ljudsignal och med röda, blinkande namn och länkar. Ett larm syns genom hierarkin. Om en komponent ligger djupt ner i hierarkin, sätts alla länkar som leder till motsvarande planritning till larmstatus. Komponenten hittas genom att följa dessa larmlänkar. Alla larmande komponenter visas i fönstret med larmlistan, från vilket de kan väljas eller hämtas. Den senast larmande komponenten är åtkomlig genom ett klick på en knapp i verktygsfältet. En radskrivare kan användas till att få en utskrift av larmen och andra händelser. Den planritning på vilken larmet inträffade kan skrivas ut på en Windows-kompatibel skrivare. Larmklasser kan definieras och knytas till komponenter. Dessa klasser är samlingar av funktioner som exekveras automatiskt när GÖTEBORG JÖNKÖPING KUMLA MALMÖ STOCKHOLM S.a Långebergsgatan Göteborg Målargatan 3, Bauerhuset Jönköping Kumla Frasses gata 2B Kumla Drottninggatan 1 D Malmö Gårdsfogdevägen Bromma

4 komponenten övergår till larmstatus. Larmklassfunktioner inkluderar automatisk utskrift av planritningar och sändning av SMTP e-post till angiven mottagare, som Esgraf SMS Gateway. digital zoom. Förinställda positioner och ronderingsprogram kan aktiveras. Larm som kommer från systemen visas i händelselistan. Esgraf SMS Gateway är en Windowstjänst. Esgraf SMS gateway tar emot e-post från Esgraf, konverterar dem till textsträngar och vidarebefordrar dem till normalt GMS-modem. Alla larmklasser kan ha olika mottagare av e-post och SMS-larm. Operatörer och operatörsrättigheter Esmikko-dörrar Dörrar kan öppnas eller stängas från dörrkomponenterna. Passerhändelser från dem läggs in i en händelselista som visar vem, när och var händelsen inträffade. Dörrar kan öppnas, stängas och förbikopplas eller inaktiveras. Larmslingor Larmslingor kan styras (aktiveras eller inaktiveras) och larm kan kvitteras. Larmområden kan styras från en områdeskomponent med hjälp av från- och tillkopplingskommandon. Branddetektor Pelcos brandlarmssystem tillhandahåller händelser och många olika larm som förlarm, brandlarm, servicelarm och larm för feldetektering, åt Esmikkoserver som dirigerar dem till Esgraf. Larm kan stängas av och kvitteras. Även systemlarm som inte hör till en adress visas. Kameror Kameror har kontrollfönster som ser ut som en manöverpanel för kamera. Panorering, tiltning och zoom kan styras direkt från Esgraf med mus eller joystick. En fast kamera kan ha en funktion för Det går att definiera många operatörer, och var och en av dem kan tilldelas lämpliga rättigheter. Användning av applikationen kräver korrekt operatörs-id och ett lösenord. Operatörsinformationen lagras i Esmikkoservern och kan hanteras från varje Esgraf. Funktioner tillgängliga för operatören kan begränsas på operatörs- och arbetsstationsnivå. Rättigheter perkomponent kan begränsa operatörsåtkomsten ännu mer, så att operatören bara har rättigheter för de nödvändiga objekten. Esgraf 4 gör det möjligt att skapa operatörsgrupper och dela ut lämpliga rättigheter till varje operatörsgrupp. Esgraf 4 har också systemrättigheter, 3- nivååtkomst till planritningsnr., visningsåtkomst och fullständig åtkomst. Vilket innebär att i samma Esgraf, kan visningen variera beroende på vem som är inloggad till programmet.

5 Licenser För både Esmikko Agent och Esgraf v4.x krävs licenser. Licensen kontrolleras bara när anslutningar öppnas och används, så planritningshierarkin och planeringen kan göras utan licenser. Loggar En månadslogg skapas för larmhändelser. Varje logghändelse innehåller information om operatören och de åtgärder som vidtagits. Loggarna kommer på två sätt, i ODBC-databas (loggar av typen Access and SQL Server) och som enkla loggfiler. Esgraf konfigurationsserver Esgraf 4 och senare versioner stödjer Esgraf konfigurationsserver (ECS). ECS konfigurationsserver är en Windowstjänst som kan installeras var som helst i samma lokala nätverk där Esgraf 4 är i gång. En ECS konfigurationsserver kan upprätthålla flera system, där alla system har egen rangordning i konfigurationsserver. En konfigurationsserver kan t.ex. ta hand om följande: Licenshanteringen ligger i konfigurationsservern och är centraliserad (bara en licens inkluderas): o Max Esmikko 3 anslutningar o Max Esmikko 4 anslutningar o Max Pelco DVMS inspelningsenheter o Max Pelco DVR inspelningsenheter o Max samtidiga klientanslutningar (Esgraf arbetsstationer) I servern sparas alla databaser och planritningar och skickas via TCP/IP-nätverk till Esgrafarbetsstationer Arbetsstation och operatörsberoende data stöds Bildfiler cachas lokalt för att minska nätverkstrafiken Ger nytt redigeringsläge, bara en operatör åt gången kan vara i redigeringsläget Befintliga Esgrafsystem kan laddas upp till ECS konfigurationsservern. Produkt Kod Beskrivning ESGRAF-PROGRAM GB Esgraf 4.0 ESGRAF-PROGRAM MED DVR-INTEGRERING GB Esgraf 4.0 med en Esmikko- och en DVR/DVMS-anslutning ESGRAF 4 + KONFIGURERINGSSERVER GB Esgraf server med två klientanslutningar ESGRAF 4 BRANDSERVER GB Samma som tidigare men inkluderar CD-media ADD ON-ANSLUTNING FÖR ESGRAF OCH GB Tilläggsanslutning för Esmikko eller Esmi DVMS AGENT ADD ON CLIENT-ANSLUTNING FÖR ESGRAF GB client add on-anslutning för Esgraf 4.0 ESMI DVR-AGENT GB Esmi DVR Agent-program med 1+1 Esmikko/DVMS-anslutning ESGRAF SMS-GATEWAY Esgraf SMS program

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

EH-net server Användarmanual

EH-net server Användarmanual EH-net server Användarmanual EH-net hjälper dig att kontrollera och styra en anläggnings värme-, ventilations- och andra viktiga funktioner, genom att använda en Internet-läsare/ server från ditt hem,

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-45 sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Använda Hjälp 12 1.1 Hitta information 12 1.2 Skriva ut

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Bosch Video Management System. sv Konfigurationshandbok

Bosch Video Management System. sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Använda Hjälp 14 1.1 Hitta information 14 1.2 Skriva ut hjälpen 15

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Skalbart system Med RCOs skalbara system ersätter man enkelt nycklarna i samtliga allmänna dörrar och utrymmen. Systemet

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning Copyright & garanti Copyright 2013 tillhör Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer