Måndag 15 dec kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn"

Transkript

1 s sammanträde Måndag 15 dec kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och frågor 147 Utställningshandling översiktsplan 148 Taxor SÄRF myndighetsutövning 149 Svar på motion om resursfördelningsmodell förskolan 150 Svar på motion om bostadsrotation och trygghetsboende 151 Sammanträdesdagar kommunfullmäktige Regler för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och nämnder 153 Annons om kommunfullmäktiges sammanträden Valärenden 198 Avtackning

2 sid 170 (238) Tid och plats Måndag den 15 december 2014 kl , stadshuset, kommunfullmäktiges sessionssal. Ledamöter Celso Silva Gonçalves (S), ordförande Lars Holmin (M), vice ordförande Bengt Andelius (KD) Anders Andersson (C) Birgit Andersson (FP) Ing-Marie Andersson (C) Liselotte Andersson (C) Ingemar Basth (MP) Mattias Bengtsson (SD) Cristina Bernevång (KD) Mats Bogren (NU) Hanna Brunnegård (C) Jan-Åke Claesson (C) Bernt Carlsson (NU) tjg för Emma Dahl (NU) Leif Dahl (S) Mikael Dahl (C) Peder Danesved (FP) Victor Sund (C) tjg för Börje Eckerlid (C) Aira Eriksson (S) Jan Forsman (S) Arne Fransson (MP) Carolina Sunding (SD) tjg för Mikael Friberg (SD) kl , Mattias Remar (S) tjg för Ruza Glavic (S) Eva Grönbäck (M) Per Gustafsson (S) Sebastian Gustavsson (M) Per Johansson (M) Mattias Josefsson (S) Margareta Juliusson (M) Roland Karlsson (C) Aila Kiviharju (SD) Mikael Levander (NU) Birgitta Molander (M) Tommy Mårtensson (S) Matthias Nordgren (S) Klas Redin (S) Inga-Kersti Skarland (S) Fredrik Skattberg (C) Ann Stockzelius (C) Catharina Ståhl-Lind (S) Jan-Olof Sundh (V) Ulla Sundhage (V) Niclas Sunding (SD) Pernilla Vikström (S) Kristina Wilhelmsson (M) Roger Wilhelmsson (M) Petra Wolf (MP) Wiktor Öberg (M) Catharina Örtendahl (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner.. Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Underskrift Mona Brolin

3 sid 171 Ersättare Kenneth Johansson (M) Lotta Bäckström (M) Sören Johansson (M) Bengt Leander (C) Inger Broberg (C) Bengt Johansson (C) Roland Eriksson (FP) Ingela Widell (KD) Göran Gustavsson (KD) Lena Gilbertsson (S) Jan Brobjer (S) Eije Holm (S) Susanne Arneborg (V) Arne Sjögren (V) Ingvor Carlander (MP) Niklas Andelius (MP) Övriga närvarande: Anita Dalengren, kommunsekreterare Justerare Mattias Remar och Leif Dahl med Inga-Kersti Skarland som ersättare. Tid och plats Klockan i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den för justering Underskrifter Sekreterare Anita Dalengren Ordförande Celso Silva Gonçalves (S) Justerare Mattias Remar Leif Dahl

4 sid Information Kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) informerar om några aktuella frågor och kommande ärenden.

5 sid Motion röja sly utmed Åsunden Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bernt Carlsson (NU) att markområde utmed norra delen av Åsundens röjs från sly och att även övrig kommunal mark utmed sjön rensas upp. Beslutsunderlag Motion från Bernt Carlsson (NU). Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

6 sid Motion belysning vid övergångsställen i kommunen Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att belysningen vid hårt trafikerade övergångsställen i vår kommun förbättras. Beslutsunderlag Motion från Birgitta Molander (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

7 sid Motion motionsspåren vid Lassalyckan Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att beläggningen på motionsspåren vid Lassalyckan förbättras. Beslutsunderlag Motion från Birgitta Molander (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

8 sid Motion om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) att Ulricehamns kommun inför rökfri arbetstid senast Beslutsunderlag Motion från Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

9 sid Medborgarförslag inköp till nuvarande och framtida bibliotek Dnr I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils-Werner Claesson att höj- och sänkbara skrivbord inköps, Ethernetuttag, laddningsstationer och Firefox installeras i nuvarande och framtida bibliotek. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Nils-Werner Claesson Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. kommunstyrelsen Nils-Werner Claesson kansliet

10 sid Interpellation om Ulricehamns Blåsorkester Dnr Mikael Dahl (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Ulricehamns Blåsorkester kommer att tystna Beslutsunderlag Interpellation från Mikael Dahl (C) Interpellationen får ställas. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

11 sid Översiktsplan utställningshandling Dnr beslutade , 93, att ge en tillfällig beredning uppdraget att ta fram förslag till ny översiktsplan. I uppdraget ingick även att ansvara för en medborgardialog för framtagande av nya miljömål och energi- och klimatstrategi som sammanfaller med översiktplanen. Uppdraget har därefter kompletterats med att även omfatta tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) och även att peka ut så kallade tysta områden. Mot bakgrund främst av det utvidgade uppdraget till beredningen, beslutade kommunfullmäktige , 112, om en förlängning av tiden för beredningen fram till att kommunfullmäktige tagit beslut om granskning dock längst till kommunfullmäktiges sammanträde i juni Från beredningen föreligger skrivelse med förslag till utställningshandlingar för en ny översiktsplan för Ulricehamns kommun. Handlingarna består av en planbeskrivning, fem separata plankartor och en samrådsredogörelse. Av skrivelsen framgår att översiktsplanen har varit på samråd och ett offentligt samrådsmöte har hållits. Planen har ändrats och kompletterats i vissa delar efter att beredningen har tagit ställning till de synpunkter som har inkommit under samrådstiden. När planen har varit på utställning, är antagande nästa steg i planprocessen. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utställning för handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade , 152, att översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skickas för diskussion i de politiska partierna. beslutade , 87, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning av förslaget så att tysta området i kommunens nordvästra hörn, norr om Älmestad, tas bort och tysta området nordöst om nuvarande rv 40, minskas betydligt. Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse omarbetade planhandlingar med förslag att översiktsplanen nu ställs ut. Beslutsunderlag Skrivelse från beredningen för översiktsplan , 87 Skrivelse från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad Kommunstyrelsens beslut , 283

12 sid 180 Kommunstyrelsen beslut Översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkänns. Översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs ut. verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

13 sid Taxor SÄRF myndighetsutövning Dnr Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har , 48, beslutat föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning från och med Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse att taxorna fastställs. Vidare föreslås att direktionen uppmanas att inför kommande års taxor, iaktta medlemskommunernas yttrande.+ Beslutsunderlag Skrivelse från SÄRF Skrivelse från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad Kommunstyrelsens beslut , 282 Taxor för myndighetsutövning SÄRF från och med fastställs. Vidare uppmanas direktionen att inför kommande års taxor, inhämta medlemskommunernas yttrande. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

14 sid Svar på motion resursfördelning lärande Dnr har , 65, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion från Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) om översyn/förändring av resursfördelningsmodeller inom lärandet. Verksamhetschefer skolområde nord och syd redovisar i skrivelse att det pågår ett arbete med att se över och förändra resursfördelningsmodellen för förskolan. När detta är avslutat, startar arbete med att se över och förändra grundskolans resursfördelningsmodell. Med hänvisning till detta föreslås att motionen ska anses besvarad. Beslutsunderlag Motion från Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) Skrivelse från verksamhetschefer skolområde nord och syd Kommunstyrelsens beslut , 285 Protokollsanteckning Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Av förvaltningens underlag framgår att det pågår ett arbete med att se över och förändra resursfördelningsmodellen för förskolan. När detta är avslutat, startar arbete med att se över och förändra grundskolans resursfördelningsmodell. Genom detta anses motionen besvarad. lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschefer skolområde nord och syd

15 sid Svar på motion om bostadsrotation och trygghetsboende Dnr har , 108, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning remittera en motion från Mattias Josefsson (S) om bostadsrotation och trygghetsboende. Kommunchefen föreslår i skrivelse att motionen anses besvarad genom att frågorna i motionen nu är under utredning inom förvaltningen. Beslutsunderlag Motion från Mattias Josefsson Skrivelse från kommunchefen Kommunstyrelsens beslut , 284 Av förvaltningens underlag framgår att utredning pågår kring platser på särskilt boende även i ett större perspektiv utifrån framtida behov och alternativ till särskilt boende. Genom detta pågående arbete anses motionen besvarad.

16 sid Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2015 Dnr Förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunfullmäktige Förslaget bygger på sammanträde med kommunfullmäktige varje månad utom juli och augusti. Sammanträde hålls kl sista torsdagen i månaden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 279 Följande sammanträdesdagar fastställs för kommunfullmäktige 2015, kl 18:00: 29 januari 26 februari 26 mars 23 april 28 maj 25 juni 24 september 29 oktober 26 november 17 december

17 sid Regler för inkallande av ersättare Dnr Enligt 6 kap 10 i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Sådant beslut kan ingå i nämndernas reglemente eller utgöra särskilt beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 280 Protokollsanteckning Vid kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras ärendet med ordning för inkallande av ersättare för NU och SD. Följande regler gäller för inkallande av ersättare under mandatperioden : S S, V, M, FP, KD, MP, C, NU, SD V V, S, MP, M, FP, KD, C, NU, SD M - M, FP, KD, C, S, NU, MP, V, SD FP - FP, M, KD, C, S, NU, MP, V, SD KD - KD, M, FP, C, S, NU, MP, V, SD C - C, MP, NU, FP, M, KD, S, V, SD MP MP, C, NU, V, M, S, FP, KD, SD NU NU, C, MP, V, KD, FP, S, M, SD SD SD, M, KD, NU, C, FP, V, S, MP Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut samtliga gruppledare kommunsekreterare

18 sid Annons om kommunfullmäktiges sammanträden Dnr Bestämmelser om hur kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras finns i kommunallagen 5 kap Enligt 10 ska uppgift om tid och plats för sammanträden införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt arbetsordningen ska annonsen även omfatta uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 281 Protokollsanteckning Sebastian Gustavsson (M) yrkar att i likhet med nuvarande rutiner, införs annons om kommunfullmäktiges sammanträde endast i Ulricehamns Tidning. Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Annons om kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden införs i Ulricehamns Tidning. kommunsekreteraren

19 sid Ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr beslutade , 138, att befria Mikael Carlsson (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Johan Klemenz (C), Älmestad 106, Älmestad. Beslutsunderlag Protokoll från länsstyrelsen Redovisningen läggs till handlingarna. Johan Klemenz löneassistent

20 sid Ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr beslutade , 139, att befria Olga Arikainen (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Bengt Johansson (C), Töve 141, Hökerum. Beslutsunderlag Protokoll från länsstyrelsen Redovisningen läggs till handlingarna. Bengt Johansson löneassistent

21 sid Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för kommunens verksamheter Dnr Enligt det av kommunfullmäktige fastställda revisionsreglementet ska för mandatperioden fem revisorer utses för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. ska vidare välja en ordförande och en vice ordförande för den tid fullmäktige bestämmer. Protokollsanteckning Val- och arvodesberedningen har föreslagit att Lars-Erik Josefson (M) utses till ordförande för revisionen. Arne Fransson (MP) yrkar att Lars Karlberg (MP) utses till ordförande för revisionen. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat utse Lars-Erik Josefson (M) till ordförande för revisionen. Omröstning begärs och är sluten. Mattias Remar, Leif Dahl och Inga-Kersti Skarland utses till rösträknare. Vid den slutna omröstningen avges 49 röster, varav 48 är giltiga, enligt fölande: 32 röster för Lars-Erik Josefson (M) 16 röster för Lars Karlberg (MP) För granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag under perioden utses 1. Lars-Erik Josefson (M), Källebacka Säteri 101, Marbäck 2. Mats Jönsson (V), Fänneslunda skola 170, Hökerum 3. Ingrid Isaksson (S), Torpa 122, Blidsberg

22 sid Marianne Henningsson (C), Koppartån, Tvärred 5. Lars Karlberg (MP), Näsboholm 135, Marbäck För samma tid utses Lars-Erik Josefson (M), Källebacka Säteri 101, Marbäck till ordförande och Mats Jönsson (V), Fänneslunda skola 170, Hökerum till vice ordförande. alla valda (5) löneassistent

23 sid Val av beredning för lärande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för lärande. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Till ledamöter i beredningen för lärande för perioden utses 1. Birgitta Molander (M), Rådhusgatan7, Ulricehamn 2. Ireen Wolter (FP), Bangårdsgatan 8, Ulricehamn 3. Martin Berg (M), Fästeredsund Björksäter 187, Vegby 4. Arne Sjögren (V), Ryttarevägen 5, Ulricehamn 5. Jan Forsman (S), Navstocka 107, Gällstad 6. Pernilla Vikström (S), Stenmursgatan 10, Ulricehamn 7. Emma Dahl (NU), Lupinvägen 3, Ulricehamn 8. Anna Kjerrulf (C), Fästeredsund Sundtorp 164, Vegby 9. Fredrik Skattberg (C), Rönnvägen 2, Vegby För samma tid utses Jan Forsman (S), Navstocka 107, Gällstad till beredningsledare och Ireen Wolter (FP), Bangårdsgatan 8, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent

24 sid Val av beredning för välfärd Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för välfärd. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Protokollsanteckning Cristina Bernevång (KD) yrkar att Göran Gustavsson (KD) ersätter nominerade Mats Alfredsson (KD) i beredningen för välfärd. Till ledamöter i beredningen för välfärd för perioden utses 1. Göran Gustavsson (KD), Björklövsvägen 1, Timmele 2. Peder Danesved (FP), Frändevägen 11, Ulricehamn 3. Eva Grönbäck (M), Glimmergatan 9 B, Ulricehamn 4. Ulla Sundhage (V), Storgatan 11, Ulricehamn 5. Leif Dahl (S), Langes väg 8 A, Gällstad 6. Gunnar Scott (S), Hemrydsgatan 8D, lgh 1201, Ulricehamn 7. Johan Klemenz (C), Älmestad 106, Älmestad 8. Emil Boman (C), Kättebo 106, Gällstad 9. Veronica Varggårdh (NU), Nygatan 24, Vegby För samma tid utses Leif Dahl (S), Langes väg 8 A, Gällstad till beredningsledare och Peder Danesved (FP), Frändevägen 11, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent

25 sid Val av beredning för samhällsutveckling Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för samhällsutveckling. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Till ledamöter i beredningen för samhällsutveckling för perioden utses 1. Sören Johansson (M), Liared Vallsjö, Ulricehamn 2. Eric Högborn (M), Reflevägen 2, Ulricehamn 3. Johan Lantz (KD), Grönahögsvägen 21, Ulricehamn 4. Bo Larsson (V), Gärsbo 106, Tvärred 5. Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum 6. Lena Gilbertsson (S), Gullbergsgatan 16, Ulricehamn 7. Jan-Åke Claesson (C), Källgatan 2, Ulricehamn 8. Inger Broberg (C), Liared Stomsåker 119, Ulricehamn 9. Kerstin Berggren (MP), Böne Hällunda 102, Blidsberg För samma tid utses Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum till beredningsledare och Sören Johansson (M), Liared Vallsjö, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent sid 194

26 160 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Sebastian Gustavsson (M) yrkar att följande ordning beslutas för ersättare i kommunstyrelsen från (M): 4. Catharina Örtendahl (M), Stadsskogen 117, Ulricehamn 5. Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27, Ulricehamn 6. Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, Ulricehamn Val- och arvodesberedningen har föreslagit att Roger Wilhelmsson (M) utses till vice ordförande i kommunstyrelsen. Mikael Dahl (C) yrkar att Roland Karlsson (C) utses till vice ordförande i kommunstyrelsen. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat utse Roger Wilhelmsson (M) till vice ordförande i kommunstyrelsen. Omröstning begärs och är sluten. Mattias Remar, Leif Dahl och Inga-Kersti Skarland utses till rösträknare. Vid den slutna omröstningen avges 49 röster, varav 48 är giltiga, enligt följande: 28 röster för Roger Wilhelmsson (M) 20 röster för Roland Karlsson (C)

27 sid 195 Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden utses Ledamöter 1. Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn 2. Inga-Kersti Skarland (S), Boared 105, Ulricehamn 3. Klas Redin (S), Hemrydsgatan 6 A, lgh 1102, Ulricehamn 4. Catharina Ståhl Lind (S), Stenmursgatan 29, Ulricehamn 5. Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn 6. Per Johansson (M), Vist Sventagården 910, Ulricehamn 7. Roland Karlsson (C), Höjdvägen 4, Tvärred 8. Ann Stockzelius (C), Villavägen 14, Marbäck 9. Liselotte Andersson (C), Yttergården Möne 110, Blidsberg 10. Niclas Sunding (SD), Carl Eklundsvägen 13, Ulricehamn 11. Mikael Levander (NU), Kastanjegatan 2, Ulricehamn 12. Arne Fransson (MP), Ringblomsvägen 8, Ulricehamn 13. Birgit Andersson (FP), Finnekumla 255, Vegby 14. Cristina Bernevång (KD), Rödboksgatan 6, Ulricehamn 15. Jan-Olof Sundh (V), Skogsrydsvägen 25, Ulricehamn Ersättare 1. Mattias Remar (S), Kyrkvägen 6, Dalum 2. Aira Eriksson (S), Liljevägen 8, Ulricehamn 3. Tommy Mårtensson (S), Hjortåsen Björkäng 102, Ulricehamn 4. Catharina Örtendahl (M), Stadsskogen 117, Ulricehamn 5. Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27, Ulricehamn

28 sid Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, Ulricehamn 7. Mikael Dahl (C), Götåkra, Vegby 8. Hanna Brunnegård (C), Tvärredsvägen 30, Tvärred 9. Victor Sund (C), Nygatan 13, Ulricehamn 10. Aila Kiviharju (SD), Prångens Camping 100, Ulricehamn 11. Mats Bogren (NU), Krassevägen 1, Ulricehamn 12. Petra Wolf (MP), Götåkra 140, Vegby 13. Roland Eriksson (FP), Gläntavägen 7, Timmele 14. Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn 15. Roger Andersson (V), Kastanjevägen 3, Ulricehamn För samma tid utses Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till ordförande och Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (30) löneassistent

29 sid Val av samverkansnämnd miljö och bygg samt ordförande och vice ordförande Dnr har beslutat att en samverkansnämnd miljö och bygg mellan Ulricehamn och Tranemo kommuner inrättas. Ulricehamns kommun ska för mandatperioden utse tre ledamöter och tre ersättare från Ulricehamns kommun samt ordförande och vice ordförande i nämnden. Från Tranemo kommun utses tre ledamöter och tre ersättare. Protokollsanteckning Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång (KD) yrkar att Eva Ek Josefsson (FP) ersätter nominerade Göran Gustafsson (KD) som ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg. Vidare redovisas att kommunfullmäktige i Tranemo kommun , beslutat föreslå Thomas Elmgren (S) Tvärgatan 1, Uddebo, som vice ordförande. Till ledamöter/ersättare i nämnden för tiden till och med utses Ledamöter 1. Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum 2. Kenneth Johansson (M), Majgårdsgatan 11, Ulricehamn 3. Börje Eckerlid (C), Möne Ranagården 124, Blidsberg Ersättare 1. Bengt Klasson (S), Nygatan 12 A, Ulricehamn 2. Niklas Andelius (MP), Snugge 101, Hökerum 3. Eva Ek Josefsson (FP), Alskogsgatan 21, Ulricehamn Från Tranemo kommun utses tre ledamöter och tre ersättare. Till ordförande i nämnden utses Kenneth Johansson (M), Majgårdsgatan 11, Ulricehamn och vice ordförande Thomas Elmgren (S), Tvärgatan 1, Uddebo. alla valda (6) verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad löneassistent sid 198

30 162 Val av individnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består individnämnden av 3 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång (KD) yrkar att Mats Alfredsson (KD) ersätter nominerade Eva Ek Josefsson (FP) som ersättare i individnämnden. Till ledamöter och ersättare i individnämnden för perioden utses Ledamöter Ersättare 1. Inga-Kersti Skarland (S) 1. Ulla Sundhage (V) Boared 105 Storgatan Ulricehamn Ulricehamn 2. Margareta Juliusson (M) 2. Mats Alfredsson (FP) Rönnvägen 7 Redvägsborg Vegby Ulricehamn 3. Ing-Marie Andersson (C) 3. Margareta Johansson (C) Skolgatan 5 Kyrkvägen Trädet Hökerum För samma tid utses Inga-Kersti Skarland (S), Boared 105, Ulricehamn till ordförande och Margareta Juliusson (M), Rönnvägen 7, Vegby till vice ordförande. välfärd/verksamhetschef individ och familjeomsorg alla valda (6) löneassistent sid 199

31 163 Val av krisledningsnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består krisledningsnämnden av 5 ledamöter. Inga ersättare ska utses. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Roger Wilhelmsson (M) yrkar att Celso Silva Goncalves (S) ersätter nominerade Per Johansson (M) som ledamot i krisledningsnämnden. Till ledamöter i krisledningsnämnden för perioden utses Ledamöter Mattias Josefsson (S) Brunnvägen Ulricehamn Inga-Kersti Skarland (S) Boared Ulricehamn Roger Wilhelmsson (M) Rådhusgatan Ulricehamn Celso Silva Gonçalves (S) Krokusvägen Ulricehamn Roland Karlsson (C) Höjdvägen Tvärred

32 sid 200 För samma tid utses Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till ordförande och Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (5) löneassistent

33 sid Val av valnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består valnämnden av 7 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Matthias Nordgren (S) yrkar att Eije Holm (S), Jägaregatan 12, lgh 1003, Ulricehamn ersätter nominerade Anna-Lena Friberg (S). Till ledamöter och ersättare i valnämnden för perioden utses Ledamöter 1. Börje Enander (S), Storgatan 53, lgh 1405, Ulricehamn 2. Göte Öberg (M), Lövbacka, Tvärred 3. Björn Andén (C), Stommen, Marbäck 4. Max Rademacher (MP), Sjätte Ringvägen 8, Timmele 5. Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn 6. Ingegerd Andersson (FP), Strandgatan 52, Ulricehamn 7. Anita Fejmanis (V), Bangårdsgatan 2, Ulricehamn Ersättare 1. Magnus Blomberg (S), Södra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn 2. Eije Holm (S), Jägaregatan 12, lgh 1003, Ulricehamn 3. Elsa Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn

34 sid Lars Neuman (C), Hasselbacken, Timmele 5. Rune Hegland (MP), Box 204, Blidsberg 6. Ingela Widell (KD), Bangårdsgatan 11, Ulricehamn 7 Annelie Fischer (FP), Box 237, Blidsberg För samma tid utses Börje Enander (S), Storgatan 53, lgh 1405, Ulricehamn till ordförande och Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (14) löneassistent

35 sid Val av gemensam nämnd IT samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består den gemensamma nämnden IT av 4 ledamöter och 4 ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare nomineras från Tranemo. En ordförande och en vice ordförande utses. Protokollsanteckning i Tranemo kommun , beslutat föreslå Crister Persson (C), Mossebo Bergklinten, Tranemo, till ordförande i gemensam nämnd IT. Till ledamöter och ersättare i gemensam nämnd IT för perioden utses Ledamöter Ersättare 1. Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, 1. Inga-Kersti Skarland (S), Boared, Ulricehamn Ulricehamn 2. Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, 2. Per Johansson (M), Vist Sventagården Ulricehamn 910, Ulricehamn Två ledamöter och två ersättare utses av Tranemo kommun För samma tid utses Crister Persson (C), Mossebo Bergklinten, Tranemo till ordförande och Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till vice ordförande. verksamhetschef IT alla valda (4) löneassistent

36 sid Val av överförmyndare och ersättare Dnr Enligt bestämmelserna i 19 kap föräldrabalken ska kommunfullmäktige antingen välja en överförmyndare och en ersättare för denne eller inrätta en överförmyndarnämnd. Mandatperioden är fyra år. För tiden utse Katarina Claesson, Sanatorievägen Ulricehamn till överförmyndare och Tommy Mårtensson (S), Hjortåsen Björkäng 102, Ulricehamn till ersättare. Månadsarvode till överförmyndarens ersättare fastställs till 8 % av grundarvodet enligt ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda. När ersättaren tjänstgör för överförmyndaren vid annan frånvaro än semester, ges timarvode med 165 kr/tim (belopp 2015 räknas upp enligt ersättningar och anvisningar för kommunens förtroendevalda). alla valda (2) löneassistent

37 sid Val av vigselförrättare Dnr Länsstyrelsen förordnar på förslag av kommunerna vigselförrättare. Förordnandet grundas på 4 kap 3 äktenskapsbalken. För tiden föreslås till vigselförrättare 1. Catharina Ståhl Lind, Stenmursgatan 29, Ulricehamn 2. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, Tvärred, 3. Mats Jönsson, Fänneslunda skola 170, Hökerum 4. Birgitta Molander, Rådhusgatan 7, Ulricehamn 5. Roger Wilhelmsson, Rådhusgatan 11, Ulricehamn Noteras att Valter Persson, Alskogsgatan 16, Ulricehamn enligt tidigare regler är utsedd tills vidare. alla valda (6) löneassistent

Torsdag 29 januari kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista

Torsdag 29 januari kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista s sammanträde Torsdag 29 januari kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 1-5 Inkomna motioner och medborgarförslag 6-8 Inkomna interpellationer och frågor 9 Svar på

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 24 juni 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 176 Fastställelse av ärendelista 177 Delegationsbeslut 178 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 1 april 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 75 Fastställelse av ärendelista 76 Delegationsbeslut 77 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer