Måndag 15 dec kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn"

Transkript

1 s sammanträde Måndag 15 dec kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och frågor 147 Utställningshandling översiktsplan 148 Taxor SÄRF myndighetsutövning 149 Svar på motion om resursfördelningsmodell förskolan 150 Svar på motion om bostadsrotation och trygghetsboende 151 Sammanträdesdagar kommunfullmäktige Regler för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och nämnder 153 Annons om kommunfullmäktiges sammanträden Valärenden 198 Avtackning

2 sid 170 (238) Tid och plats Måndag den 15 december 2014 kl , stadshuset, kommunfullmäktiges sessionssal. Ledamöter Celso Silva Gonçalves (S), ordförande Lars Holmin (M), vice ordförande Bengt Andelius (KD) Anders Andersson (C) Birgit Andersson (FP) Ing-Marie Andersson (C) Liselotte Andersson (C) Ingemar Basth (MP) Mattias Bengtsson (SD) Cristina Bernevång (KD) Mats Bogren (NU) Hanna Brunnegård (C) Jan-Åke Claesson (C) Bernt Carlsson (NU) tjg för Emma Dahl (NU) Leif Dahl (S) Mikael Dahl (C) Peder Danesved (FP) Victor Sund (C) tjg för Börje Eckerlid (C) Aira Eriksson (S) Jan Forsman (S) Arne Fransson (MP) Carolina Sunding (SD) tjg för Mikael Friberg (SD) kl , Mattias Remar (S) tjg för Ruza Glavic (S) Eva Grönbäck (M) Per Gustafsson (S) Sebastian Gustavsson (M) Per Johansson (M) Mattias Josefsson (S) Margareta Juliusson (M) Roland Karlsson (C) Aila Kiviharju (SD) Mikael Levander (NU) Birgitta Molander (M) Tommy Mårtensson (S) Matthias Nordgren (S) Klas Redin (S) Inga-Kersti Skarland (S) Fredrik Skattberg (C) Ann Stockzelius (C) Catharina Ståhl-Lind (S) Jan-Olof Sundh (V) Ulla Sundhage (V) Niclas Sunding (SD) Pernilla Vikström (S) Kristina Wilhelmsson (M) Roger Wilhelmsson (M) Petra Wolf (MP) Wiktor Öberg (M) Catharina Örtendahl (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner.. Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Underskrift Mona Brolin

3 sid 171 Ersättare Kenneth Johansson (M) Lotta Bäckström (M) Sören Johansson (M) Bengt Leander (C) Inger Broberg (C) Bengt Johansson (C) Roland Eriksson (FP) Ingela Widell (KD) Göran Gustavsson (KD) Lena Gilbertsson (S) Jan Brobjer (S) Eije Holm (S) Susanne Arneborg (V) Arne Sjögren (V) Ingvor Carlander (MP) Niklas Andelius (MP) Övriga närvarande: Anita Dalengren, kommunsekreterare Justerare Mattias Remar och Leif Dahl med Inga-Kersti Skarland som ersättare. Tid och plats Klockan i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den för justering Underskrifter Sekreterare Anita Dalengren Ordförande Celso Silva Gonçalves (S) Justerare Mattias Remar Leif Dahl

4 sid Information Kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) informerar om några aktuella frågor och kommande ärenden.

5 sid Motion röja sly utmed Åsunden Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bernt Carlsson (NU) att markområde utmed norra delen av Åsundens röjs från sly och att även övrig kommunal mark utmed sjön rensas upp. Beslutsunderlag Motion från Bernt Carlsson (NU). Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

6 sid Motion belysning vid övergångsställen i kommunen Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att belysningen vid hårt trafikerade övergångsställen i vår kommun förbättras. Beslutsunderlag Motion från Birgitta Molander (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

7 sid Motion motionsspåren vid Lassalyckan Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att beläggningen på motionsspåren vid Lassalyckan förbättras. Beslutsunderlag Motion från Birgitta Molander (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

8 sid Motion om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) att Ulricehamns kommun inför rökfri arbetstid senast Beslutsunderlag Motion från Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

9 sid Medborgarförslag inköp till nuvarande och framtida bibliotek Dnr I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils-Werner Claesson att höj- och sänkbara skrivbord inköps, Ethernetuttag, laddningsstationer och Firefox installeras i nuvarande och framtida bibliotek. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Nils-Werner Claesson Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. kommunstyrelsen Nils-Werner Claesson kansliet

10 sid Interpellation om Ulricehamns Blåsorkester Dnr Mikael Dahl (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Ulricehamns Blåsorkester kommer att tystna Beslutsunderlag Interpellation från Mikael Dahl (C) Interpellationen får ställas. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

11 sid Översiktsplan utställningshandling Dnr beslutade , 93, att ge en tillfällig beredning uppdraget att ta fram förslag till ny översiktsplan. I uppdraget ingick även att ansvara för en medborgardialog för framtagande av nya miljömål och energi- och klimatstrategi som sammanfaller med översiktplanen. Uppdraget har därefter kompletterats med att även omfatta tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) och även att peka ut så kallade tysta områden. Mot bakgrund främst av det utvidgade uppdraget till beredningen, beslutade kommunfullmäktige , 112, om en förlängning av tiden för beredningen fram till att kommunfullmäktige tagit beslut om granskning dock längst till kommunfullmäktiges sammanträde i juni Från beredningen föreligger skrivelse med förslag till utställningshandlingar för en ny översiktsplan för Ulricehamns kommun. Handlingarna består av en planbeskrivning, fem separata plankartor och en samrådsredogörelse. Av skrivelsen framgår att översiktsplanen har varit på samråd och ett offentligt samrådsmöte har hållits. Planen har ändrats och kompletterats i vissa delar efter att beredningen har tagit ställning till de synpunkter som har inkommit under samrådstiden. När planen har varit på utställning, är antagande nästa steg i planprocessen. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utställning för handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade , 152, att översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skickas för diskussion i de politiska partierna. beslutade , 87, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning av förslaget så att tysta området i kommunens nordvästra hörn, norr om Älmestad, tas bort och tysta området nordöst om nuvarande rv 40, minskas betydligt. Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse omarbetade planhandlingar med förslag att översiktsplanen nu ställs ut. Beslutsunderlag Skrivelse från beredningen för översiktsplan , 87 Skrivelse från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad Kommunstyrelsens beslut , 283

12 sid 180 Kommunstyrelsen beslut Översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkänns. Översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs ut. verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

13 sid Taxor SÄRF myndighetsutövning Dnr Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har , 48, beslutat föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning från och med Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse att taxorna fastställs. Vidare föreslås att direktionen uppmanas att inför kommande års taxor, iaktta medlemskommunernas yttrande.+ Beslutsunderlag Skrivelse från SÄRF Skrivelse från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad Kommunstyrelsens beslut , 282 Taxor för myndighetsutövning SÄRF från och med fastställs. Vidare uppmanas direktionen att inför kommande års taxor, inhämta medlemskommunernas yttrande. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

14 sid Svar på motion resursfördelning lärande Dnr har , 65, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion från Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) om översyn/förändring av resursfördelningsmodeller inom lärandet. Verksamhetschefer skolområde nord och syd redovisar i skrivelse att det pågår ett arbete med att se över och förändra resursfördelningsmodellen för förskolan. När detta är avslutat, startar arbete med att se över och förändra grundskolans resursfördelningsmodell. Med hänvisning till detta föreslås att motionen ska anses besvarad. Beslutsunderlag Motion från Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) Skrivelse från verksamhetschefer skolområde nord och syd Kommunstyrelsens beslut , 285 Protokollsanteckning Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Av förvaltningens underlag framgår att det pågår ett arbete med att se över och förändra resursfördelningsmodellen för förskolan. När detta är avslutat, startar arbete med att se över och förändra grundskolans resursfördelningsmodell. Genom detta anses motionen besvarad. lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschefer skolområde nord och syd

15 sid Svar på motion om bostadsrotation och trygghetsboende Dnr har , 108, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning remittera en motion från Mattias Josefsson (S) om bostadsrotation och trygghetsboende. Kommunchefen föreslår i skrivelse att motionen anses besvarad genom att frågorna i motionen nu är under utredning inom förvaltningen. Beslutsunderlag Motion från Mattias Josefsson Skrivelse från kommunchefen Kommunstyrelsens beslut , 284 Av förvaltningens underlag framgår att utredning pågår kring platser på särskilt boende även i ett större perspektiv utifrån framtida behov och alternativ till särskilt boende. Genom detta pågående arbete anses motionen besvarad.

16 sid Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2015 Dnr Förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunfullmäktige Förslaget bygger på sammanträde med kommunfullmäktige varje månad utom juli och augusti. Sammanträde hålls kl sista torsdagen i månaden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 279 Följande sammanträdesdagar fastställs för kommunfullmäktige 2015, kl 18:00: 29 januari 26 februari 26 mars 23 april 28 maj 25 juni 24 september 29 oktober 26 november 17 december

17 sid Regler för inkallande av ersättare Dnr Enligt 6 kap 10 i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Sådant beslut kan ingå i nämndernas reglemente eller utgöra särskilt beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 280 Protokollsanteckning Vid kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras ärendet med ordning för inkallande av ersättare för NU och SD. Följande regler gäller för inkallande av ersättare under mandatperioden : S S, V, M, FP, KD, MP, C, NU, SD V V, S, MP, M, FP, KD, C, NU, SD M - M, FP, KD, C, S, NU, MP, V, SD FP - FP, M, KD, C, S, NU, MP, V, SD KD - KD, M, FP, C, S, NU, MP, V, SD C - C, MP, NU, FP, M, KD, S, V, SD MP MP, C, NU, V, M, S, FP, KD, SD NU NU, C, MP, V, KD, FP, S, M, SD SD SD, M, KD, NU, C, FP, V, S, MP Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut samtliga gruppledare kommunsekreterare

18 sid Annons om kommunfullmäktiges sammanträden Dnr Bestämmelser om hur kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras finns i kommunallagen 5 kap Enligt 10 ska uppgift om tid och plats för sammanträden införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt arbetsordningen ska annonsen även omfatta uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 281 Protokollsanteckning Sebastian Gustavsson (M) yrkar att i likhet med nuvarande rutiner, införs annons om kommunfullmäktiges sammanträde endast i Ulricehamns Tidning. Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Annons om kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden införs i Ulricehamns Tidning. kommunsekreteraren

19 sid Ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr beslutade , 138, att befria Mikael Carlsson (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Johan Klemenz (C), Älmestad 106, Älmestad. Beslutsunderlag Protokoll från länsstyrelsen Redovisningen läggs till handlingarna. Johan Klemenz löneassistent

20 sid Ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr beslutade , 139, att befria Olga Arikainen (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Bengt Johansson (C), Töve 141, Hökerum. Beslutsunderlag Protokoll från länsstyrelsen Redovisningen läggs till handlingarna. Bengt Johansson löneassistent

21 sid Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för kommunens verksamheter Dnr Enligt det av kommunfullmäktige fastställda revisionsreglementet ska för mandatperioden fem revisorer utses för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. ska vidare välja en ordförande och en vice ordförande för den tid fullmäktige bestämmer. Protokollsanteckning Val- och arvodesberedningen har föreslagit att Lars-Erik Josefson (M) utses till ordförande för revisionen. Arne Fransson (MP) yrkar att Lars Karlberg (MP) utses till ordförande för revisionen. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat utse Lars-Erik Josefson (M) till ordförande för revisionen. Omröstning begärs och är sluten. Mattias Remar, Leif Dahl och Inga-Kersti Skarland utses till rösträknare. Vid den slutna omröstningen avges 49 röster, varav 48 är giltiga, enligt fölande: 32 röster för Lars-Erik Josefson (M) 16 röster för Lars Karlberg (MP) För granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag under perioden utses 1. Lars-Erik Josefson (M), Källebacka Säteri 101, Marbäck 2. Mats Jönsson (V), Fänneslunda skola 170, Hökerum 3. Ingrid Isaksson (S), Torpa 122, Blidsberg

22 sid Marianne Henningsson (C), Koppartån, Tvärred 5. Lars Karlberg (MP), Näsboholm 135, Marbäck För samma tid utses Lars-Erik Josefson (M), Källebacka Säteri 101, Marbäck till ordförande och Mats Jönsson (V), Fänneslunda skola 170, Hökerum till vice ordförande. alla valda (5) löneassistent

23 sid Val av beredning för lärande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för lärande. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Till ledamöter i beredningen för lärande för perioden utses 1. Birgitta Molander (M), Rådhusgatan7, Ulricehamn 2. Ireen Wolter (FP), Bangårdsgatan 8, Ulricehamn 3. Martin Berg (M), Fästeredsund Björksäter 187, Vegby 4. Arne Sjögren (V), Ryttarevägen 5, Ulricehamn 5. Jan Forsman (S), Navstocka 107, Gällstad 6. Pernilla Vikström (S), Stenmursgatan 10, Ulricehamn 7. Emma Dahl (NU), Lupinvägen 3, Ulricehamn 8. Anna Kjerrulf (C), Fästeredsund Sundtorp 164, Vegby 9. Fredrik Skattberg (C), Rönnvägen 2, Vegby För samma tid utses Jan Forsman (S), Navstocka 107, Gällstad till beredningsledare och Ireen Wolter (FP), Bangårdsgatan 8, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent

24 sid Val av beredning för välfärd Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för välfärd. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Protokollsanteckning Cristina Bernevång (KD) yrkar att Göran Gustavsson (KD) ersätter nominerade Mats Alfredsson (KD) i beredningen för välfärd. Till ledamöter i beredningen för välfärd för perioden utses 1. Göran Gustavsson (KD), Björklövsvägen 1, Timmele 2. Peder Danesved (FP), Frändevägen 11, Ulricehamn 3. Eva Grönbäck (M), Glimmergatan 9 B, Ulricehamn 4. Ulla Sundhage (V), Storgatan 11, Ulricehamn 5. Leif Dahl (S), Langes väg 8 A, Gällstad 6. Gunnar Scott (S), Hemrydsgatan 8D, lgh 1201, Ulricehamn 7. Johan Klemenz (C), Älmestad 106, Älmestad 8. Emil Boman (C), Kättebo 106, Gällstad 9. Veronica Varggårdh (NU), Nygatan 24, Vegby För samma tid utses Leif Dahl (S), Langes väg 8 A, Gällstad till beredningsledare och Peder Danesved (FP), Frändevägen 11, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent

25 sid Val av beredning för samhällsutveckling Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för samhällsutveckling. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Till ledamöter i beredningen för samhällsutveckling för perioden utses 1. Sören Johansson (M), Liared Vallsjö, Ulricehamn 2. Eric Högborn (M), Reflevägen 2, Ulricehamn 3. Johan Lantz (KD), Grönahögsvägen 21, Ulricehamn 4. Bo Larsson (V), Gärsbo 106, Tvärred 5. Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum 6. Lena Gilbertsson (S), Gullbergsgatan 16, Ulricehamn 7. Jan-Åke Claesson (C), Källgatan 2, Ulricehamn 8. Inger Broberg (C), Liared Stomsåker 119, Ulricehamn 9. Kerstin Berggren (MP), Böne Hällunda 102, Blidsberg För samma tid utses Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum till beredningsledare och Sören Johansson (M), Liared Vallsjö, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent sid 194

26 160 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Sebastian Gustavsson (M) yrkar att följande ordning beslutas för ersättare i kommunstyrelsen från (M): 4. Catharina Örtendahl (M), Stadsskogen 117, Ulricehamn 5. Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27, Ulricehamn 6. Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, Ulricehamn Val- och arvodesberedningen har föreslagit att Roger Wilhelmsson (M) utses till vice ordförande i kommunstyrelsen. Mikael Dahl (C) yrkar att Roland Karlsson (C) utses till vice ordförande i kommunstyrelsen. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat utse Roger Wilhelmsson (M) till vice ordförande i kommunstyrelsen. Omröstning begärs och är sluten. Mattias Remar, Leif Dahl och Inga-Kersti Skarland utses till rösträknare. Vid den slutna omröstningen avges 49 röster, varav 48 är giltiga, enligt följande: 28 röster för Roger Wilhelmsson (M) 20 röster för Roland Karlsson (C)

27 sid 195 Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden utses Ledamöter 1. Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn 2. Inga-Kersti Skarland (S), Boared 105, Ulricehamn 3. Klas Redin (S), Hemrydsgatan 6 A, lgh 1102, Ulricehamn 4. Catharina Ståhl Lind (S), Stenmursgatan 29, Ulricehamn 5. Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn 6. Per Johansson (M), Vist Sventagården 910, Ulricehamn 7. Roland Karlsson (C), Höjdvägen 4, Tvärred 8. Ann Stockzelius (C), Villavägen 14, Marbäck 9. Liselotte Andersson (C), Yttergården Möne 110, Blidsberg 10. Niclas Sunding (SD), Carl Eklundsvägen 13, Ulricehamn 11. Mikael Levander (NU), Kastanjegatan 2, Ulricehamn 12. Arne Fransson (MP), Ringblomsvägen 8, Ulricehamn 13. Birgit Andersson (FP), Finnekumla 255, Vegby 14. Cristina Bernevång (KD), Rödboksgatan 6, Ulricehamn 15. Jan-Olof Sundh (V), Skogsrydsvägen 25, Ulricehamn Ersättare 1. Mattias Remar (S), Kyrkvägen 6, Dalum 2. Aira Eriksson (S), Liljevägen 8, Ulricehamn 3. Tommy Mårtensson (S), Hjortåsen Björkäng 102, Ulricehamn 4. Catharina Örtendahl (M), Stadsskogen 117, Ulricehamn 5. Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27, Ulricehamn

28 sid Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, Ulricehamn 7. Mikael Dahl (C), Götåkra, Vegby 8. Hanna Brunnegård (C), Tvärredsvägen 30, Tvärred 9. Victor Sund (C), Nygatan 13, Ulricehamn 10. Aila Kiviharju (SD), Prångens Camping 100, Ulricehamn 11. Mats Bogren (NU), Krassevägen 1, Ulricehamn 12. Petra Wolf (MP), Götåkra 140, Vegby 13. Roland Eriksson (FP), Gläntavägen 7, Timmele 14. Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn 15. Roger Andersson (V), Kastanjevägen 3, Ulricehamn För samma tid utses Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till ordförande och Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (30) löneassistent

29 sid Val av samverkansnämnd miljö och bygg samt ordförande och vice ordförande Dnr har beslutat att en samverkansnämnd miljö och bygg mellan Ulricehamn och Tranemo kommuner inrättas. Ulricehamns kommun ska för mandatperioden utse tre ledamöter och tre ersättare från Ulricehamns kommun samt ordförande och vice ordförande i nämnden. Från Tranemo kommun utses tre ledamöter och tre ersättare. Protokollsanteckning Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång (KD) yrkar att Eva Ek Josefsson (FP) ersätter nominerade Göran Gustafsson (KD) som ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg. Vidare redovisas att kommunfullmäktige i Tranemo kommun , beslutat föreslå Thomas Elmgren (S) Tvärgatan 1, Uddebo, som vice ordförande. Till ledamöter/ersättare i nämnden för tiden till och med utses Ledamöter 1. Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum 2. Kenneth Johansson (M), Majgårdsgatan 11, Ulricehamn 3. Börje Eckerlid (C), Möne Ranagården 124, Blidsberg Ersättare 1. Bengt Klasson (S), Nygatan 12 A, Ulricehamn 2. Niklas Andelius (MP), Snugge 101, Hökerum 3. Eva Ek Josefsson (FP), Alskogsgatan 21, Ulricehamn Från Tranemo kommun utses tre ledamöter och tre ersättare. Till ordförande i nämnden utses Kenneth Johansson (M), Majgårdsgatan 11, Ulricehamn och vice ordförande Thomas Elmgren (S), Tvärgatan 1, Uddebo. alla valda (6) verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad löneassistent sid 198

30 162 Val av individnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består individnämnden av 3 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång (KD) yrkar att Mats Alfredsson (KD) ersätter nominerade Eva Ek Josefsson (FP) som ersättare i individnämnden. Till ledamöter och ersättare i individnämnden för perioden utses Ledamöter Ersättare 1. Inga-Kersti Skarland (S) 1. Ulla Sundhage (V) Boared 105 Storgatan Ulricehamn Ulricehamn 2. Margareta Juliusson (M) 2. Mats Alfredsson (FP) Rönnvägen 7 Redvägsborg Vegby Ulricehamn 3. Ing-Marie Andersson (C) 3. Margareta Johansson (C) Skolgatan 5 Kyrkvägen Trädet Hökerum För samma tid utses Inga-Kersti Skarland (S), Boared 105, Ulricehamn till ordförande och Margareta Juliusson (M), Rönnvägen 7, Vegby till vice ordförande. välfärd/verksamhetschef individ och familjeomsorg alla valda (6) löneassistent sid 199

31 163 Val av krisledningsnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består krisledningsnämnden av 5 ledamöter. Inga ersättare ska utses. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Roger Wilhelmsson (M) yrkar att Celso Silva Goncalves (S) ersätter nominerade Per Johansson (M) som ledamot i krisledningsnämnden. Till ledamöter i krisledningsnämnden för perioden utses Ledamöter Mattias Josefsson (S) Brunnvägen Ulricehamn Inga-Kersti Skarland (S) Boared Ulricehamn Roger Wilhelmsson (M) Rådhusgatan Ulricehamn Celso Silva Gonçalves (S) Krokusvägen Ulricehamn Roland Karlsson (C) Höjdvägen Tvärred

32 sid 200 För samma tid utses Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till ordförande och Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (5) löneassistent

33 sid Val av valnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består valnämnden av 7 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Matthias Nordgren (S) yrkar att Eije Holm (S), Jägaregatan 12, lgh 1003, Ulricehamn ersätter nominerade Anna-Lena Friberg (S). Till ledamöter och ersättare i valnämnden för perioden utses Ledamöter 1. Börje Enander (S), Storgatan 53, lgh 1405, Ulricehamn 2. Göte Öberg (M), Lövbacka, Tvärred 3. Björn Andén (C), Stommen, Marbäck 4. Max Rademacher (MP), Sjätte Ringvägen 8, Timmele 5. Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn 6. Ingegerd Andersson (FP), Strandgatan 52, Ulricehamn 7. Anita Fejmanis (V), Bangårdsgatan 2, Ulricehamn Ersättare 1. Magnus Blomberg (S), Södra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn 2. Eije Holm (S), Jägaregatan 12, lgh 1003, Ulricehamn 3. Elsa Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn

34 sid Lars Neuman (C), Hasselbacken, Timmele 5. Rune Hegland (MP), Box 204, Blidsberg 6. Ingela Widell (KD), Bangårdsgatan 11, Ulricehamn 7 Annelie Fischer (FP), Box 237, Blidsberg För samma tid utses Börje Enander (S), Storgatan 53, lgh 1405, Ulricehamn till ordförande och Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (14) löneassistent

35 sid Val av gemensam nämnd IT samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består den gemensamma nämnden IT av 4 ledamöter och 4 ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare nomineras från Tranemo. En ordförande och en vice ordförande utses. Protokollsanteckning i Tranemo kommun , beslutat föreslå Crister Persson (C), Mossebo Bergklinten, Tranemo, till ordförande i gemensam nämnd IT. Till ledamöter och ersättare i gemensam nämnd IT för perioden utses Ledamöter Ersättare 1. Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, 1. Inga-Kersti Skarland (S), Boared, Ulricehamn Ulricehamn 2. Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, 2. Per Johansson (M), Vist Sventagården Ulricehamn 910, Ulricehamn Två ledamöter och två ersättare utses av Tranemo kommun För samma tid utses Crister Persson (C), Mossebo Bergklinten, Tranemo till ordförande och Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till vice ordförande. verksamhetschef IT alla valda (4) löneassistent

36 sid Val av överförmyndare och ersättare Dnr Enligt bestämmelserna i 19 kap föräldrabalken ska kommunfullmäktige antingen välja en överförmyndare och en ersättare för denne eller inrätta en överförmyndarnämnd. Mandatperioden är fyra år. För tiden utse Katarina Claesson, Sanatorievägen Ulricehamn till överförmyndare och Tommy Mårtensson (S), Hjortåsen Björkäng 102, Ulricehamn till ersättare. Månadsarvode till överförmyndarens ersättare fastställs till 8 % av grundarvodet enligt ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda. När ersättaren tjänstgör för överförmyndaren vid annan frånvaro än semester, ges timarvode med 165 kr/tim (belopp 2015 räknas upp enligt ersättningar och anvisningar för kommunens förtroendevalda). alla valda (2) löneassistent

37 sid Val av vigselförrättare Dnr Länsstyrelsen förordnar på förslag av kommunerna vigselförrättare. Förordnandet grundas på 4 kap 3 äktenskapsbalken. För tiden föreslås till vigselförrättare 1. Catharina Ståhl Lind, Stenmursgatan 29, Ulricehamn 2. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, Tvärred, 3. Mats Jönsson, Fänneslunda skola 170, Hökerum 4. Birgitta Molander, Rådhusgatan 7, Ulricehamn 5. Roger Wilhelmsson, Rådhusgatan 11, Ulricehamn Noteras att Valter Persson, Alskogsgatan 16, Ulricehamn enligt tidigare regler är utsedd tills vidare. alla valda (6) löneassistent

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer