Måndag 15 dec kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn"

Transkript

1 s sammanträde Måndag 15 dec kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och frågor 147 Utställningshandling översiktsplan 148 Taxor SÄRF myndighetsutövning 149 Svar på motion om resursfördelningsmodell förskolan 150 Svar på motion om bostadsrotation och trygghetsboende 151 Sammanträdesdagar kommunfullmäktige Regler för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och nämnder 153 Annons om kommunfullmäktiges sammanträden Valärenden 198 Avtackning

2 sid 170 (238) Tid och plats Måndag den 15 december 2014 kl , stadshuset, kommunfullmäktiges sessionssal. Ledamöter Celso Silva Gonçalves (S), ordförande Lars Holmin (M), vice ordförande Bengt Andelius (KD) Anders Andersson (C) Birgit Andersson (FP) Ing-Marie Andersson (C) Liselotte Andersson (C) Ingemar Basth (MP) Mattias Bengtsson (SD) Cristina Bernevång (KD) Mats Bogren (NU) Hanna Brunnegård (C) Jan-Åke Claesson (C) Bernt Carlsson (NU) tjg för Emma Dahl (NU) Leif Dahl (S) Mikael Dahl (C) Peder Danesved (FP) Victor Sund (C) tjg för Börje Eckerlid (C) Aira Eriksson (S) Jan Forsman (S) Arne Fransson (MP) Carolina Sunding (SD) tjg för Mikael Friberg (SD) kl , Mattias Remar (S) tjg för Ruza Glavic (S) Eva Grönbäck (M) Per Gustafsson (S) Sebastian Gustavsson (M) Per Johansson (M) Mattias Josefsson (S) Margareta Juliusson (M) Roland Karlsson (C) Aila Kiviharju (SD) Mikael Levander (NU) Birgitta Molander (M) Tommy Mårtensson (S) Matthias Nordgren (S) Klas Redin (S) Inga-Kersti Skarland (S) Fredrik Skattberg (C) Ann Stockzelius (C) Catharina Ståhl-Lind (S) Jan-Olof Sundh (V) Ulla Sundhage (V) Niclas Sunding (SD) Pernilla Vikström (S) Kristina Wilhelmsson (M) Roger Wilhelmsson (M) Petra Wolf (MP) Wiktor Öberg (M) Catharina Örtendahl (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner.. Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Underskrift Mona Brolin

3 sid 171 Ersättare Kenneth Johansson (M) Lotta Bäckström (M) Sören Johansson (M) Bengt Leander (C) Inger Broberg (C) Bengt Johansson (C) Roland Eriksson (FP) Ingela Widell (KD) Göran Gustavsson (KD) Lena Gilbertsson (S) Jan Brobjer (S) Eije Holm (S) Susanne Arneborg (V) Arne Sjögren (V) Ingvor Carlander (MP) Niklas Andelius (MP) Övriga närvarande: Anita Dalengren, kommunsekreterare Justerare Mattias Remar och Leif Dahl med Inga-Kersti Skarland som ersättare. Tid och plats Klockan i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den för justering Underskrifter Sekreterare Anita Dalengren Ordförande Celso Silva Gonçalves (S) Justerare Mattias Remar Leif Dahl

4 sid Information Kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) informerar om några aktuella frågor och kommande ärenden.

5 sid Motion röja sly utmed Åsunden Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bernt Carlsson (NU) att markområde utmed norra delen av Åsundens röjs från sly och att även övrig kommunal mark utmed sjön rensas upp. Beslutsunderlag Motion från Bernt Carlsson (NU). Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

6 sid Motion belysning vid övergångsställen i kommunen Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att belysningen vid hårt trafikerade övergångsställen i vår kommun förbättras. Beslutsunderlag Motion från Birgitta Molander (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

7 sid Motion motionsspåren vid Lassalyckan Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att beläggningen på motionsspåren vid Lassalyckan förbättras. Beslutsunderlag Motion från Birgitta Molander (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

8 sid Motion om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun Dnr I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) att Ulricehamns kommun inför rökfri arbetstid senast Beslutsunderlag Motion från Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

9 sid Medborgarförslag inköp till nuvarande och framtida bibliotek Dnr I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils-Werner Claesson att höj- och sänkbara skrivbord inköps, Ethernetuttag, laddningsstationer och Firefox installeras i nuvarande och framtida bibliotek. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Nils-Werner Claesson Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. kommunstyrelsen Nils-Werner Claesson kansliet

10 sid Interpellation om Ulricehamns Blåsorkester Dnr Mikael Dahl (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Ulricehamns Blåsorkester kommer att tystna Beslutsunderlag Interpellation från Mikael Dahl (C) Interpellationen får ställas. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

11 sid Översiktsplan utställningshandling Dnr beslutade , 93, att ge en tillfällig beredning uppdraget att ta fram förslag till ny översiktsplan. I uppdraget ingick även att ansvara för en medborgardialog för framtagande av nya miljömål och energi- och klimatstrategi som sammanfaller med översiktplanen. Uppdraget har därefter kompletterats med att även omfatta tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) och även att peka ut så kallade tysta områden. Mot bakgrund främst av det utvidgade uppdraget till beredningen, beslutade kommunfullmäktige , 112, om en förlängning av tiden för beredningen fram till att kommunfullmäktige tagit beslut om granskning dock längst till kommunfullmäktiges sammanträde i juni Från beredningen föreligger skrivelse med förslag till utställningshandlingar för en ny översiktsplan för Ulricehamns kommun. Handlingarna består av en planbeskrivning, fem separata plankartor och en samrådsredogörelse. Av skrivelsen framgår att översiktsplanen har varit på samråd och ett offentligt samrådsmöte har hållits. Planen har ändrats och kompletterats i vissa delar efter att beredningen har tagit ställning till de synpunkter som har inkommit under samrådstiden. När planen har varit på utställning, är antagande nästa steg i planprocessen. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utställning för handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade , 152, att översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skickas för diskussion i de politiska partierna. beslutade , 87, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning av förslaget så att tysta området i kommunens nordvästra hörn, norr om Älmestad, tas bort och tysta området nordöst om nuvarande rv 40, minskas betydligt. Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse omarbetade planhandlingar med förslag att översiktsplanen nu ställs ut. Beslutsunderlag Skrivelse från beredningen för översiktsplan , 87 Skrivelse från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad Kommunstyrelsens beslut , 283

12 sid 180 Kommunstyrelsen beslut Översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkänns. Översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs ut. verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

13 sid Taxor SÄRF myndighetsutövning Dnr Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har , 48, beslutat föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning från och med Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse att taxorna fastställs. Vidare föreslås att direktionen uppmanas att inför kommande års taxor, iaktta medlemskommunernas yttrande.+ Beslutsunderlag Skrivelse från SÄRF Skrivelse från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad Kommunstyrelsens beslut , 282 Taxor för myndighetsutövning SÄRF från och med fastställs. Vidare uppmanas direktionen att inför kommande års taxor, inhämta medlemskommunernas yttrande. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

14 sid Svar på motion resursfördelning lärande Dnr har , 65, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion från Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) om översyn/förändring av resursfördelningsmodeller inom lärandet. Verksamhetschefer skolområde nord och syd redovisar i skrivelse att det pågår ett arbete med att se över och förändra resursfördelningsmodellen för förskolan. När detta är avslutat, startar arbete med att se över och förändra grundskolans resursfördelningsmodell. Med hänvisning till detta föreslås att motionen ska anses besvarad. Beslutsunderlag Motion från Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) Skrivelse från verksamhetschefer skolområde nord och syd Kommunstyrelsens beslut , 285 Protokollsanteckning Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Av förvaltningens underlag framgår att det pågår ett arbete med att se över och förändra resursfördelningsmodellen för förskolan. När detta är avslutat, startar arbete med att se över och förändra grundskolans resursfördelningsmodell. Genom detta anses motionen besvarad. lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschefer skolområde nord och syd

15 sid Svar på motion om bostadsrotation och trygghetsboende Dnr har , 108, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning remittera en motion från Mattias Josefsson (S) om bostadsrotation och trygghetsboende. Kommunchefen föreslår i skrivelse att motionen anses besvarad genom att frågorna i motionen nu är under utredning inom förvaltningen. Beslutsunderlag Motion från Mattias Josefsson Skrivelse från kommunchefen Kommunstyrelsens beslut , 284 Av förvaltningens underlag framgår att utredning pågår kring platser på särskilt boende även i ett större perspektiv utifrån framtida behov och alternativ till särskilt boende. Genom detta pågående arbete anses motionen besvarad.

16 sid Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2015 Dnr Förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunfullmäktige Förslaget bygger på sammanträde med kommunfullmäktige varje månad utom juli och augusti. Sammanträde hålls kl sista torsdagen i månaden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 279 Följande sammanträdesdagar fastställs för kommunfullmäktige 2015, kl 18:00: 29 januari 26 februari 26 mars 23 april 28 maj 25 juni 24 september 29 oktober 26 november 17 december

17 sid Regler för inkallande av ersättare Dnr Enligt 6 kap 10 i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Sådant beslut kan ingå i nämndernas reglemente eller utgöra särskilt beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 280 Protokollsanteckning Vid kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras ärendet med ordning för inkallande av ersättare för NU och SD. Följande regler gäller för inkallande av ersättare under mandatperioden : S S, V, M, FP, KD, MP, C, NU, SD V V, S, MP, M, FP, KD, C, NU, SD M - M, FP, KD, C, S, NU, MP, V, SD FP - FP, M, KD, C, S, NU, MP, V, SD KD - KD, M, FP, C, S, NU, MP, V, SD C - C, MP, NU, FP, M, KD, S, V, SD MP MP, C, NU, V, M, S, FP, KD, SD NU NU, C, MP, V, KD, FP, S, M, SD SD SD, M, KD, NU, C, FP, V, S, MP Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut samtliga gruppledare kommunsekreterare

18 sid Annons om kommunfullmäktiges sammanträden Dnr Bestämmelser om hur kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras finns i kommunallagen 5 kap Enligt 10 ska uppgift om tid och plats för sammanträden införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt arbetsordningen ska annonsen även omfatta uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 281 Protokollsanteckning Sebastian Gustavsson (M) yrkar att i likhet med nuvarande rutiner, införs annons om kommunfullmäktiges sammanträde endast i Ulricehamns Tidning. Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Annons om kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden införs i Ulricehamns Tidning. kommunsekreteraren

19 sid Ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr beslutade , 138, att befria Mikael Carlsson (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Johan Klemenz (C), Älmestad 106, Älmestad. Beslutsunderlag Protokoll från länsstyrelsen Redovisningen läggs till handlingarna. Johan Klemenz löneassistent

20 sid Ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr beslutade , 139, att befria Olga Arikainen (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Bengt Johansson (C), Töve 141, Hökerum. Beslutsunderlag Protokoll från länsstyrelsen Redovisningen läggs till handlingarna. Bengt Johansson löneassistent

21 sid Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för kommunens verksamheter Dnr Enligt det av kommunfullmäktige fastställda revisionsreglementet ska för mandatperioden fem revisorer utses för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. ska vidare välja en ordförande och en vice ordförande för den tid fullmäktige bestämmer. Protokollsanteckning Val- och arvodesberedningen har föreslagit att Lars-Erik Josefson (M) utses till ordförande för revisionen. Arne Fransson (MP) yrkar att Lars Karlberg (MP) utses till ordförande för revisionen. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat utse Lars-Erik Josefson (M) till ordförande för revisionen. Omröstning begärs och är sluten. Mattias Remar, Leif Dahl och Inga-Kersti Skarland utses till rösträknare. Vid den slutna omröstningen avges 49 röster, varav 48 är giltiga, enligt fölande: 32 röster för Lars-Erik Josefson (M) 16 röster för Lars Karlberg (MP) För granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag under perioden utses 1. Lars-Erik Josefson (M), Källebacka Säteri 101, Marbäck 2. Mats Jönsson (V), Fänneslunda skola 170, Hökerum 3. Ingrid Isaksson (S), Torpa 122, Blidsberg

22 sid Marianne Henningsson (C), Koppartån, Tvärred 5. Lars Karlberg (MP), Näsboholm 135, Marbäck För samma tid utses Lars-Erik Josefson (M), Källebacka Säteri 101, Marbäck till ordförande och Mats Jönsson (V), Fänneslunda skola 170, Hökerum till vice ordförande. alla valda (5) löneassistent

23 sid Val av beredning för lärande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för lärande. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Till ledamöter i beredningen för lärande för perioden utses 1. Birgitta Molander (M), Rådhusgatan7, Ulricehamn 2. Ireen Wolter (FP), Bangårdsgatan 8, Ulricehamn 3. Martin Berg (M), Fästeredsund Björksäter 187, Vegby 4. Arne Sjögren (V), Ryttarevägen 5, Ulricehamn 5. Jan Forsman (S), Navstocka 107, Gällstad 6. Pernilla Vikström (S), Stenmursgatan 10, Ulricehamn 7. Emma Dahl (NU), Lupinvägen 3, Ulricehamn 8. Anna Kjerrulf (C), Fästeredsund Sundtorp 164, Vegby 9. Fredrik Skattberg (C), Rönnvägen 2, Vegby För samma tid utses Jan Forsman (S), Navstocka 107, Gällstad till beredningsledare och Ireen Wolter (FP), Bangårdsgatan 8, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent

24 sid Val av beredning för välfärd Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för välfärd. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Protokollsanteckning Cristina Bernevång (KD) yrkar att Göran Gustavsson (KD) ersätter nominerade Mats Alfredsson (KD) i beredningen för välfärd. Till ledamöter i beredningen för välfärd för perioden utses 1. Göran Gustavsson (KD), Björklövsvägen 1, Timmele 2. Peder Danesved (FP), Frändevägen 11, Ulricehamn 3. Eva Grönbäck (M), Glimmergatan 9 B, Ulricehamn 4. Ulla Sundhage (V), Storgatan 11, Ulricehamn 5. Leif Dahl (S), Langes väg 8 A, Gällstad 6. Gunnar Scott (S), Hemrydsgatan 8D, lgh 1201, Ulricehamn 7. Johan Klemenz (C), Älmestad 106, Älmestad 8. Emil Boman (C), Kättebo 106, Gällstad 9. Veronica Varggårdh (NU), Nygatan 24, Vegby För samma tid utses Leif Dahl (S), Langes väg 8 A, Gällstad till beredningsledare och Peder Danesved (FP), Frändevägen 11, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent

25 sid Val av beredning för samhällsutveckling Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen ska kommunfullmäktige som en fast fullmäktigeberedning utse en beredning för samhällsutveckling. Beredningen ska bestå av 9 ledamöter. Inga ersättare utses. En beredningsledare och en vice beredningsledare ska utses. Till ledamöter i beredningen för samhällsutveckling för perioden utses 1. Sören Johansson (M), Liared Vallsjö, Ulricehamn 2. Eric Högborn (M), Reflevägen 2, Ulricehamn 3. Johan Lantz (KD), Grönahögsvägen 21, Ulricehamn 4. Bo Larsson (V), Gärsbo 106, Tvärred 5. Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum 6. Lena Gilbertsson (S), Gullbergsgatan 16, Ulricehamn 7. Jan-Åke Claesson (C), Källgatan 2, Ulricehamn 8. Inger Broberg (C), Liared Stomsåker 119, Ulricehamn 9. Kerstin Berggren (MP), Böne Hällunda 102, Blidsberg För samma tid utses Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum till beredningsledare och Sören Johansson (M), Liared Vallsjö, Ulricehamn till vice beredningsledare. alla valda (9) löneassistent sid 194

26 160 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Sebastian Gustavsson (M) yrkar att följande ordning beslutas för ersättare i kommunstyrelsen från (M): 4. Catharina Örtendahl (M), Stadsskogen 117, Ulricehamn 5. Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27, Ulricehamn 6. Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, Ulricehamn Val- och arvodesberedningen har föreslagit att Roger Wilhelmsson (M) utses till vice ordförande i kommunstyrelsen. Mikael Dahl (C) yrkar att Roland Karlsson (C) utses till vice ordförande i kommunstyrelsen. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat utse Roger Wilhelmsson (M) till vice ordförande i kommunstyrelsen. Omröstning begärs och är sluten. Mattias Remar, Leif Dahl och Inga-Kersti Skarland utses till rösträknare. Vid den slutna omröstningen avges 49 röster, varav 48 är giltiga, enligt följande: 28 röster för Roger Wilhelmsson (M) 20 röster för Roland Karlsson (C)

27 sid 195 Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden utses Ledamöter 1. Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn 2. Inga-Kersti Skarland (S), Boared 105, Ulricehamn 3. Klas Redin (S), Hemrydsgatan 6 A, lgh 1102, Ulricehamn 4. Catharina Ståhl Lind (S), Stenmursgatan 29, Ulricehamn 5. Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn 6. Per Johansson (M), Vist Sventagården 910, Ulricehamn 7. Roland Karlsson (C), Höjdvägen 4, Tvärred 8. Ann Stockzelius (C), Villavägen 14, Marbäck 9. Liselotte Andersson (C), Yttergården Möne 110, Blidsberg 10. Niclas Sunding (SD), Carl Eklundsvägen 13, Ulricehamn 11. Mikael Levander (NU), Kastanjegatan 2, Ulricehamn 12. Arne Fransson (MP), Ringblomsvägen 8, Ulricehamn 13. Birgit Andersson (FP), Finnekumla 255, Vegby 14. Cristina Bernevång (KD), Rödboksgatan 6, Ulricehamn 15. Jan-Olof Sundh (V), Skogsrydsvägen 25, Ulricehamn Ersättare 1. Mattias Remar (S), Kyrkvägen 6, Dalum 2. Aira Eriksson (S), Liljevägen 8, Ulricehamn 3. Tommy Mårtensson (S), Hjortåsen Björkäng 102, Ulricehamn 4. Catharina Örtendahl (M), Stadsskogen 117, Ulricehamn 5. Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27, Ulricehamn

28 sid Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, Ulricehamn 7. Mikael Dahl (C), Götåkra, Vegby 8. Hanna Brunnegård (C), Tvärredsvägen 30, Tvärred 9. Victor Sund (C), Nygatan 13, Ulricehamn 10. Aila Kiviharju (SD), Prångens Camping 100, Ulricehamn 11. Mats Bogren (NU), Krassevägen 1, Ulricehamn 12. Petra Wolf (MP), Götåkra 140, Vegby 13. Roland Eriksson (FP), Gläntavägen 7, Timmele 14. Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn 15. Roger Andersson (V), Kastanjevägen 3, Ulricehamn För samma tid utses Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till ordförande och Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (30) löneassistent

29 sid Val av samverkansnämnd miljö och bygg samt ordförande och vice ordförande Dnr har beslutat att en samverkansnämnd miljö och bygg mellan Ulricehamn och Tranemo kommuner inrättas. Ulricehamns kommun ska för mandatperioden utse tre ledamöter och tre ersättare från Ulricehamns kommun samt ordförande och vice ordförande i nämnden. Från Tranemo kommun utses tre ledamöter och tre ersättare. Protokollsanteckning Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång (KD) yrkar att Eva Ek Josefsson (FP) ersätter nominerade Göran Gustafsson (KD) som ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg. Vidare redovisas att kommunfullmäktige i Tranemo kommun , beslutat föreslå Thomas Elmgren (S) Tvärgatan 1, Uddebo, som vice ordförande. Till ledamöter/ersättare i nämnden för tiden till och med utses Ledamöter 1. Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, Hökerum 2. Kenneth Johansson (M), Majgårdsgatan 11, Ulricehamn 3. Börje Eckerlid (C), Möne Ranagården 124, Blidsberg Ersättare 1. Bengt Klasson (S), Nygatan 12 A, Ulricehamn 2. Niklas Andelius (MP), Snugge 101, Hökerum 3. Eva Ek Josefsson (FP), Alskogsgatan 21, Ulricehamn Från Tranemo kommun utses tre ledamöter och tre ersättare. Till ordförande i nämnden utses Kenneth Johansson (M), Majgårdsgatan 11, Ulricehamn och vice ordförande Thomas Elmgren (S), Tvärgatan 1, Uddebo. alla valda (6) verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad löneassistent sid 198

30 162 Val av individnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består individnämnden av 3 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång (KD) yrkar att Mats Alfredsson (KD) ersätter nominerade Eva Ek Josefsson (FP) som ersättare i individnämnden. Till ledamöter och ersättare i individnämnden för perioden utses Ledamöter Ersättare 1. Inga-Kersti Skarland (S) 1. Ulla Sundhage (V) Boared 105 Storgatan Ulricehamn Ulricehamn 2. Margareta Juliusson (M) 2. Mats Alfredsson (FP) Rönnvägen 7 Redvägsborg Vegby Ulricehamn 3. Ing-Marie Andersson (C) 3. Margareta Johansson (C) Skolgatan 5 Kyrkvägen Trädet Hökerum För samma tid utses Inga-Kersti Skarland (S), Boared 105, Ulricehamn till ordförande och Margareta Juliusson (M), Rönnvägen 7, Vegby till vice ordförande. välfärd/verksamhetschef individ och familjeomsorg alla valda (6) löneassistent sid 199

31 163 Val av krisledningsnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består krisledningsnämnden av 5 ledamöter. Inga ersättare ska utses. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Roger Wilhelmsson (M) yrkar att Celso Silva Goncalves (S) ersätter nominerade Per Johansson (M) som ledamot i krisledningsnämnden. Till ledamöter i krisledningsnämnden för perioden utses Ledamöter Mattias Josefsson (S) Brunnvägen Ulricehamn Inga-Kersti Skarland (S) Boared Ulricehamn Roger Wilhelmsson (M) Rådhusgatan Ulricehamn Celso Silva Gonçalves (S) Krokusvägen Ulricehamn Roland Karlsson (C) Höjdvägen Tvärred

32 sid 200 För samma tid utses Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till ordförande och Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (5) löneassistent

33 sid Val av valnämnd samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består valnämnden av 7 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses. Protokollsanteckning Matthias Nordgren (S) yrkar att Eije Holm (S), Jägaregatan 12, lgh 1003, Ulricehamn ersätter nominerade Anna-Lena Friberg (S). Till ledamöter och ersättare i valnämnden för perioden utses Ledamöter 1. Börje Enander (S), Storgatan 53, lgh 1405, Ulricehamn 2. Göte Öberg (M), Lövbacka, Tvärred 3. Björn Andén (C), Stommen, Marbäck 4. Max Rademacher (MP), Sjätte Ringvägen 8, Timmele 5. Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn 6. Ingegerd Andersson (FP), Strandgatan 52, Ulricehamn 7. Anita Fejmanis (V), Bangårdsgatan 2, Ulricehamn Ersättare 1. Magnus Blomberg (S), Södra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn 2. Eije Holm (S), Jägaregatan 12, lgh 1003, Ulricehamn 3. Elsa Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, Ulricehamn

34 sid Lars Neuman (C), Hasselbacken, Timmele 5. Rune Hegland (MP), Box 204, Blidsberg 6. Ingela Widell (KD), Bangårdsgatan 11, Ulricehamn 7 Annelie Fischer (FP), Box 237, Blidsberg För samma tid utses Börje Enander (S), Storgatan 53, lgh 1405, Ulricehamn till ordförande och Bengt Andelius (KD), Fahlmansgatan 3, Ulricehamn till vice ordförande. alla valda (14) löneassistent

35 sid Val av gemensam nämnd IT samt ordförande och vice ordförande Dnr Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består den gemensamma nämnden IT av 4 ledamöter och 4 ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare nomineras från Tranemo. En ordförande och en vice ordförande utses. Protokollsanteckning i Tranemo kommun , beslutat föreslå Crister Persson (C), Mossebo Bergklinten, Tranemo, till ordförande i gemensam nämnd IT. Till ledamöter och ersättare i gemensam nämnd IT för perioden utses Ledamöter Ersättare 1. Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, 1. Inga-Kersti Skarland (S), Boared, Ulricehamn Ulricehamn 2. Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, 2. Per Johansson (M), Vist Sventagården Ulricehamn 910, Ulricehamn Två ledamöter och två ersättare utses av Tranemo kommun För samma tid utses Crister Persson (C), Mossebo Bergklinten, Tranemo till ordförande och Mattias Josefsson (S), Brunnvägen 36, Ulricehamn till vice ordförande. verksamhetschef IT alla valda (4) löneassistent

36 sid Val av överförmyndare och ersättare Dnr Enligt bestämmelserna i 19 kap föräldrabalken ska kommunfullmäktige antingen välja en överförmyndare och en ersättare för denne eller inrätta en överförmyndarnämnd. Mandatperioden är fyra år. För tiden utse Katarina Claesson, Sanatorievägen Ulricehamn till överförmyndare och Tommy Mårtensson (S), Hjortåsen Björkäng 102, Ulricehamn till ersättare. Månadsarvode till överförmyndarens ersättare fastställs till 8 % av grundarvodet enligt ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda. När ersättaren tjänstgör för överförmyndaren vid annan frånvaro än semester, ges timarvode med 165 kr/tim (belopp 2015 räknas upp enligt ersättningar och anvisningar för kommunens förtroendevalda). alla valda (2) löneassistent

37 sid Val av vigselförrättare Dnr Länsstyrelsen förordnar på förslag av kommunerna vigselförrättare. Förordnandet grundas på 4 kap 3 äktenskapsbalken. För tiden föreslås till vigselförrättare 1. Catharina Ståhl Lind, Stenmursgatan 29, Ulricehamn 2. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, Tvärred, 3. Mats Jönsson, Fänneslunda skola 170, Hökerum 4. Birgitta Molander, Rådhusgatan 7, Ulricehamn 5. Roger Wilhelmsson, Rådhusgatan 11, Ulricehamn Noteras att Valter Persson, Alskogsgatan 16, Ulricehamn enligt tidigare regler är utsedd tills vidare. alla valda (6) löneassistent

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande)

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) s sammanträde Måndag 20 oktober kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) 2014-2018. 104 Val

Läs mer

Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 37 Information 38- - Kommunstyrelsens information 42 Inkomna motioner och medborgarförslag

Läs mer

Måndag 31 mars kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 31 mars kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 31 mars kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 17 - Aktuella frågor och kommande ärenden - Revisionsrapport om registeranalys löner 18-24 Inkomna

Läs mer

Torsdag 29 januari kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista

Torsdag 29 januari kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista s sammanträde Torsdag 29 januari kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 1-5 Inkomna motioner och medborgarförslag 6-8 Inkomna interpellationer och frågor 9 Svar på

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: ULRICEHAMN Plats: Nova Arena, Innovatumområdet,

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde s sammanträde Torsdag 26 mars 2015 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 25 Information - Information om motorvägsprojektet, Gunnar Jelbin, Trafikverket - Kommunstyrelsens

Läs mer

Måndag 23 juni kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 23 juni kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 23 juni kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 56 Information - Kommunstyrelsens information 57-64 Inkomna motioner och medborgarförslag 65 Måldokument-

Läs mer

189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen

189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen s sammanträde Måndag 8 september 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 3 juni 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 148 Fastställelse av ärendelista 149 Delegationsbeslut 150 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 24 juni 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 176 Fastställelse av ärendelista 177 Delegationsbeslut 178 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

276 Fastställelse av ärendelista 277 Delegationsbeslut 278 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen

276 Fastställelse av ärendelista 277 Delegationsbeslut 278 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen s sammanträde Onsdag 26 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 276 Fastställelse av ärendelista 277 Delegationsbeslut 278 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Måndag 16 juni 2014 kl i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.

Måndag 16 juni 2014 kl i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. s sammanträde Måndag 16 juni 2014 kl 8.00 12.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 149 Fastställelse av ärendelista 150 Delegationsbeslut 151 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-11-11 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Ärenden: Ärende 1 Ordföranden öppnar

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige Datum 2014-12-05 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndagen den 15 december 2014 Plats: Inredia, kl 17.00 Ledamot som är förhindrad att deltaga vid sammanträdet

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

107 Fastställelse av ärendelista 108 Delegationsbeslut 109 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen

107 Fastställelse av ärendelista 108 Delegationsbeslut 109 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen s sammanträde Måndag 5 maj 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 107 Fastställelse av ärendelista 108 Delegationsbeslut 109 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Måndag 3 februari 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.

Måndag 3 februari 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. s sammanträde Måndag 3 februari 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 22 Fastställelse av ärendelista 23 Delegationsbeslut 24 s information 25 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning 1(8) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2014-11-06 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.30 Beslutande Henrik Nilsson (M) - ordförande Arne Silfvergren (KD) - förste vice ordförande Ingemar Johansson (C) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Anna Engström, kommunchef Carola Bergquist, assistent, Christian Bagan, kommunsekreterare

Anna Engström, kommunchef Carola Bergquist, assistent, Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 16.00-17.05 Beslutande, ordförande Stefan Lundell (KD), 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande Kristine Hästmark (M) Rolf Davidsson (M) Nicklas

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 1 april 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 75 Fastställelse av ärendelista 76 Delegationsbeslut 77 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Anneli Karlsson, vik.

Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Anneli Karlsson, vik. 1(5) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg 19.00-20.00 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Sylvia Jonasson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

(30) Kommunfullmäktiges valberedning

(30) Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 8 december, 2014, kl. 14.00 15.00. Beslutande Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-17

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-17 Datum: Onsdagen den 17 april 2013 Tid: kl 19.00 19.45 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 24 april, klockan 11.00. Paragrafer: 21-24 Utses att justera: Marie-Louise

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer