VÅLD I NÄRA RELATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅLD I NÄRA RELATIONER"

Transkript

1 Rutiner för den samlade socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld VÅLD I NÄRA RELATIONER Rutinerna ger en detaljerad beskrivning av hur stödet till utsatta i kommunen ska utformas. Syftet är att tydliggöra ansvarsområden inom den samlade socialtjänsten och är framtagna av medarbetare och chefer inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet mot våld i nära relationer. Rutinerna gäller Barn och Utbildning, Utredningsenheten: mottag, utredning, Familjerätt och Öppenvårdsenheten. o Vård och Omsorg, Socialtjänst över 18 år: mottag, utredning och Fältgruppen Arbete och Försörjning, Mottagningsenheten och Planeringsenheten Innehållsförteckning... 1 Utredningsenheten Barn och Utbildning... 2 Förhandsbedömning anmälan barn som bevittnar våld... 2 Utredning... 2 Öppenvårdsenheten... 3 Familjerätten... 3 Socialtjänst över 18 år Vård och Omsorg... 3 Mottag... 3 Utredning... 5 Fältgruppen över 18 år... 5 Arbete och Försörjning... 6 Mottagnings- och Planeringsenheten... 6 Samråd för beslut av insatser... 7 Rutin för samråd... 7 Hantering av skyddade personuppgifter... 8 Sekretessmarkering... 8 Lokalt skydd... 8 Kvarskrivning... 8 Källor... 9 Dokumentet är antaget av Vård- och omsorgsnämnden XX Barn- och familjenämnden XX Utskottet för arbete och försörjning XX. Det riktar sig till personal inom Eslövs kommun. Ses över för revidering senast jan, Kontaktperson: Mångfaldsstrateg, Utvecklingsavdelningen. 1 (9)

2 Utredningsenheten Barn och Utbildning Barn- och Familjenämnden har ansvar att särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för ett brott, och kan vara i behov av stöd och hjälp (5 kap. 11 tredje stycket Socialtjänstlagen). Förhandsbedömning anmälan barn som bevittnar våld Använd aktualiseringsorsaken våld i familjen i Treserva vid anmälan som beskriver att ett barn bevittnar våld i hemmet. Kalla vårdnadshavare och barnet till separata möten, använd FREDA-kortfrågor som stöd. Barnet har rätt att uttrycka sin mening och höras kring upplevelserna av våldet och detta ska beaktas i bedömningen. Tänk på att barn som bevittnar våld hemma ofta är lojala, känner rädsla, skuld och skam och gärna inte berättar om vad som har hänt. Pojkar kan tendera att imitera våldet och uppvisa aggressivt beteende som kan uppmärksammas av skola/förskola. Flickor kan tendera att utveckla depressiva symtom och låg självkänsla (Våld, handbok, Socialstyrelsen 2011:110). Om de samlade omständigheterna pekar på att barn har bevittnat våld i nära relation ska utredning inledas. En utredning bör öppnas även om våldet har upphört, då barnet kan vara i behov av stöd att bearbeta det som hänt. Återkoppla till anmälaren om utredning inletts, pågår eller ej ska inledas. Utredning I alla utredningar som gäller barn bör alltid utredningen beakta möjligheten att barnet kan bevittna våld hemma. Om kunskap finns om att det förekommer våld i nära relationer ska alltid båda vårdnadshavarna uppmanas och få hjälp med att ansöka om stöd och hjälp hos Socialtjänst över 18 år (VoO). Om vårdnadshavare samtycker till hävande av sekretess, sammankalla till samråd (se rutiner för samråd). I utredningar som rör barn som bevittnar våld ska följande beaktas: Barnets egen uppfattning om våldet Barnets omedelbara behov av stöd och hjälp Våldets karaktär och omfattning Hur våldet har påverkat barnet och dess relation till föräldrarna Vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet Om barnet också har blivit utsatt för våld Barnets behov av stöd och hjälp på kort och lång sikt. 2 (9)

3 Observera att det inte är möjligt att kräva samarbete mellan vårdnadshavare som lever i ett förhållande där en person är hårt kontrollerad och våldsutsatt av den andra. Våld i nära relationer kan aldrig sammanfattas som en pågående konflikt mellan föräldrarna. Problemet har fler dimensioner och kräver ett gränsöverskridande samarbete. Insatser som kan erbjudas barn som bevittnat våld Samtal hos Lysmasken (Kriscentrum mellersta Skåne), beviljat genom bistånd. Nätverksmöte via Öppenvårdsenheten Kontaktfamilj Samtalskontakt via Öppenvårdsenheten Öppenvårdsenheten Familjeteamet ska erbjuda barn som bevittnat våld stöd och hjälp utifrån ålder, erfarenheter och individuella förutsättningar. Familjeteamets insatser ska gynna barnet genom nätverksmöten, stöd i anknytningen samt familjepedagogiska insatser och föräldrastöd. Vidare stöd för barnet kan vara hjälp till kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer. Familjerätten Frågor om våld i nära relationer ska rutinmässigt ställas när klient ringer och önskar samarbetssamtal samt vid vårdnadsutredningar och medgivandeutredningar. När kunskap finns om att allvarligt våld har förekommit i relationen är det olämpligt med samarbetssamtal. Familjerättssekreteraren bör alltid kontakta Socialtjänst över 18 år (VoO) och begära utdrag gällande vårdnadshavare från Socialregistret. o Om vårdnadshavare förekommer i Socialregistret, exempelvis för utredning av våldsutsatthet, utgör det en viktig del i bedömningen. Uppgifterna ska hanteras med försiktighet och hänsyn tas till om våldsutövaren får tillgång till information som kan innebära en risk för den som varit utsatt eller för barnet. Socialtjänst över 18 år Vård och Omsorg Mottag Personen som kontaktar mottaget och är utsatta för våld befinner sig ofta i en krissituation och det kan ta tid innan personen orkar med att berätta om allt som hänt. Använd aktualiseringsorsak utsatt för våld i nära relation i Treserva och ta stöd av FREDA-kortfrågor i samtalen 3 (9)

4 Informera om vad det innebär att göra en polisanmälan och var behjälplig att i kontakten med polisen. Fråga om det finns barn som har bevittnat våldet och om deras upplevelser och reaktioner på det som har hänt. Informera om din skyldighet och intention att anmäla till Utredningsenheten (BoU). Informera om vad det innebär att ansöka om hjälp i kommunen och vikten av att dokumentera hur våldet har sett ut för att göra en strukturerad riskbedömning. o Kontakt som våldsutsatta tar med socialtjänsten ska betraktas som en ansökan enligt 11 kap. 1 SoL om den våldsutsatta inte uppenbarligen endast vill ha information om vilken hjälp kommunen erbjuder. Omedelbart behov av skyddat boende Gör en inledande skyddsbedömning med stöd av FREDA-kortfrågor och FREDAfarlighetsbedömning. Den samlade bedömningen styrks om: våldsutövaren befinner sig i hemmet eller i nära anslutning till hemmet, våldet och kontrollen har den senaste tiden eskalerat och blivit värre, det har förekommit hot om dödligt våld, vapen har använts eller exponerats i samband med hot eller annat våld barn har bevittnat våldet eller själva utsatts för våld o lämna en skriftlig och muntlig redogörelse med stöd av Anmälan om missförhållanden 14 kap. 1 SoL till Utredningsenheten (BoU). 1) Ta kontakt med socialsekreterare eller chef som har delegation att fatta beslut om skyddat boende. 2) Ta kontakt med kvinnojourer och sök efter ledig plats. Om barn medföljer, säkerställ att kvinnojourens verksamhet är anpassad för dem. 3) Ta kontakt med Mottagningsenheten (Arbete och Försörjning) som kan ordna med ekonomiska medel till mat och kläder. Det är bara i undantagsfall som kvinnojouren kan bistå med detta det första dygnet. 4) Ordna med transport till skyddat boende: en uppgift som i första hand verkställs av Fältgruppen eller annan tjänstgörande personal. Transport med tåg eller buss utan medföljande personal är olämpligt. I anslutning till förhör hos polisen kan de vara behjälpliga med transport. 5) Informera den våldsutsatta och eventuellt medföljande barn om vad det innebär att bo på kvinnojour och hur den vidare kontakten med socialtjänst för vuxna kommer att se ut. Ge kontaktuppgifter till handläggare och Fältgruppens journummer (9)

5 Utredning Utredning inleds med anledning av ansökan om stöd eller hjälp på grund av utsatthet för våld i nära relation enligt 11 kap. 1 SoL. Utredningen syftar till att dokumentera våldet, dess konsekvenser och bedöma vilka insatser som den enskilde är i behov av. Använd mallen i Treserva för utredning av våldsutsatta och använd händelsemarkeringen utsatt för våld i nära relationer i det pågående ärendet. Om det förekommer missbruk är det lämpligt att kombinera utredningen med den mall som baserar sig på Addiction Severity Index (ASI-intervju). Utredningen ska omfatta det akuta skyddsbehovet, dokumentation av våldets karaktär och omfattning med stöd av FREDAkortfrågor, o strukturerad bedömning av risken att utsättas för ytterligare våld med stöd av FREDA-beskrivning, FREDA-farlighetsbedömning och/eller SARA. hur personens nätverk ser ut vilket behov av stöd och hjälp har personen på kort och lång sikt o vid behov av boende på längre sikt, ska remiss till bostadskoordinator upprättas omgående. om något barn bevittnat våldet och hur den våldsutsatta förhåller sig till det o finns det barn som har bevittnat/ eller utsatts för våld görs en skriftlig och muntlig Anmälan om missförhållanden 14 kap. 1 SoL till Utredningsenheten (BoU). Biståndsbeviljade insatser som kan erbjudas våldsutsatta vuxna skyddat boende (med eventuellt medföljande barn), utfört av kvinnojour råd- och stödkontakt, utfört av Fältgruppen, samtalsstöd, utfört av Kriscentrum mellersta Skåne, eller remiss till bostadskoordinator för hjälp med nytt boende annat som motsvarar behov hos den våldsutsatta. I ärenden där det har fattats ett omedelbart beslut om skyddat boende, ska denna insats alltid följas av en utredning enligt ovanstående. Beslut om insatser ska alltid ta barnets perspektiv i beaktning, t ex barns möjligheter till utevistelse eller tillgång till förskola/skola på skyddat boende. Om vårdnadshavare samtycker till hävande av sekretess, sammankalla till samråd (se rutiner för samråd). Fältgruppen över 18 år Servicekontakt med våldsutsatta När våldsutsatta kontaktar Fältgruppen ska alltid en inledande skyddsbedömning göras. 5 (9)

6 Be personen berätta vad som har hänt och om den befinner sig på en säker plats för tillfället. Var nyfiken och intresserad, så att tillräcklig information ges för skyddsbedömning. Informera om vad Fältgruppen kan hjälpa till med och ta stöd av FREDAkortfrågor i samtalet. Fråga om du kan få personens namn och telefonnummer samt om det är OK att ringa tillbaka. Motivera den våldsutsatta att söka om hjälp och stöd, berätta vad det innebär att ansöka om hjälp hos socialtjänsten. Uppmana till att boka in ett möte tillsammans med en handläggare för att upprätta ansökan. Vid omedelbart behov av skyddat boende, be personen att ta sig till Stadshuset eller annan plats för ett möte. Kontakta därefter handläggare, mottagningssekreterare eller chef med delegation att fatta beslut. Dokumentera utförligt kontakten i daganteckningarna. Råd- och stödkontakt Kontakten kan innebära: praktisk hjälp med och samordning av myndighetskontakter, t ex samtal på Kriscentrum mellersta Skåne hjälp till utökat socialt sammanhang t ex engagemang i föreningslivet, motivationsarbete och aktiviteter för att öka självkänslan och kunskapen om våld i nära relationer samt skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Arbete och Försörjning Utskottet för Arbete och Försörjning bör ha beredskap för att kunna handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd som är akut och avser en våldsutsatt kvinna (SOSFS 2009:22) Mottagnings- och Planeringsenheten I alla pågående ärenden bör möjligheten beaktas att det kan förekomma våld i nära relationer. Var uppmärksam om endast en person uteslutande har kontakt med handläggaren utbetalningarna endast går till en person i hushållet, undersök vem som har möjlighet att fatta beslut avseende hur pengarna används. en person uteslutande pratar eller tar kontrollen över möten, lyft i så fall frågan och diskutera det värdefulla i att höra allas synpunkter. Försök därefter träffa var och en i enskilda möten och berätta om vilket stöd som socialtjänsten erbjuder. Om person ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av våld i nära relation, använd aktualiseringsorsak utsatt för våld i nära relation i Treserva. Använd FREDA-kortfrågor som stöd i det första samtalet 6 (9)

7 Informera om stöd och hjälp som kommunen erbjuder och hjälp den utsatta att ansöka om stöd hos Socialtjänst över 18 år (VoO). Om en våldsutsatt med eventuellt medföljande barn har beviljats insatsen skyddat boende av Socialtjänst över 18 år, ska beslut om ekonomiska medel beviljas som täcker behov av livsmedel, kläder och eventuella mediciner de första dygnen. Om det i pågående ärende framkommer att en person är utsatt för våld av en annan i samma hushåll, ska akten om möjligt delas. Händelsemarkera utsatt för våld i nära relationer i Treserva. Om akten ej delas, ändra så att den våldsutsatta blir huvudperson i akten och för in händelsemarkeringen utsatt för våld i nära relation i Treserva. Handlingar i en personakt bör endast avse en person (SOSFS 2006:5 4kap. 6 AR). Det är särskilt viktigt om det förekommer våld i familjen, för att kunna garantera en våldsutsatt kvinna säkerhet och integritet (Våld, handbok Socialstyrelsen 2011: 96) Samråd för beslut av insatser Samråd kan initieras av socialsekretrare eller annan som ser ett behov av att olika tjänstemän som arbetar i samma ärende möts och fattar gemensamma beslut. Syftet med samråd är att samordna personal som arbetar i samma ärende och är en plattform för beslut och uppföljning av de samlade insatserna som ges. Exempel på medverkande i samrådet kan vara Socialsekreterare som utreder vuxna (VoO), socialsekreterare som utreder barn som bevittnat våld (BoU) eller socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd (AoF). Fältsekreterare som har servicekontakt eller är Råd- och stödkontakt (VoO) Bostadskoordinator (AoF) Representant från frivilligsektorn, exempelvis kvinnojouren eller Brottsofferjouren mellersta Skåne. Det är initieraren som bestämmer när det finns behov av samråd och i vilket skede det är lämpligt. Om samråd har initierats, är det obligatoriskt att närvara för samtliga myndighetspersoner. En förutsättning för samråd är journalfört samtycke till hävande av sekretess mellan de enheter som bjuds in. Det är initieraren som ansvarar för att samtycket upprättas och journalförs i personakten. Rutin för samråd 1) Initieraren kontaktar projektledaren och meddelar vilka som är aktuella att närvara vid ett samråd. 2) Projektledaren sammankallar till möte och bokar lokal. 7 (9)

8 3) Initieraren ansvarar för att i samarbete med projektledaren, kalla till fler samråd samt uppföljning. Hantering av skyddade personuppgifter I journalsystemet Treserva förekommer två typer av sekretesskydd Sekretessmarkering, som aviseras från Skatteverket (SKV). Uppgiften underhålls fortlöpande via personuppdateringen från Befolkningsregistret. Lokalt personskydd, som registreras manuellt på den person som ska skyddas och gäller endast inom journalsystemet Treserva. Sekretessmarkering Sekretessbehörighet i Treserva har de användare som har behov av det i sin tjänst, för att kunna utföra sitt arbete, exempelvis socialsekreterare med myndighetsutövning. För att få träff på en person med sekretesskydd måste användaren göra sökning med fullständigt personnummer, dvs. 10 siffror. För att kunna se personuppgifterna måste användaren ange sitt lösenord i ett inloggningsfönster. Efter inloggningen visas personuppgifterna med texten (Skyddad) efter namnet. Om användaren inte har sekretessbehörighet framstår det som om personen inte finns i befolkningsregistret, och får inte något sökresultat. En användare kan vara behörig till den ena eller båda typerna av sekretesskydd. Inom respektive skyddstyp kan behörigheten omfatta alla, några, eller en viss skyddad person. Skyddade personer visas i Treserva med en hänglåssymbol. I stället för fullständigt personnummer visas sekelsiffra och de två första siffrorna i personnumret, följt av ****-**** Skyddad. Lokalt skydd Lokalt skydd tillämpas endast i Treserva då en person har kvarskrivning och för personer vars känsliga uppgifter behöver skyddas utifrån ett allmänintresse. Lokalt personskydd beslutas av enhetschef/verksamhetschef/avdelningschef på respektive förvaltning och registreras manuellt på den person som ska skyddas. Kvarskrivning Person med kvarskrivning registreras av systemadministratören på uppdrag av socialsekreteraren. Därefter lägger systemadministratören på lokalt personskydd på aktuell person. Systemadministratören ger behörighet till ansvarig socialsekreterare och socialsekreterarens chef till den lokalt skyddade personen i Treserva. Det 8 (9)

9 innebär att det endast är dessa som kan söka och har tillgång till information i ärendet. Kontaktuppgifter Socialtjänst över 18 år (VoO), Mottag eller Fältgruppens journummer (dygnet runt). Utredningsenheten, socialtjänst under 18 år (BoU), Mottag Utanför kontorstid kontaktas den sociala beredskapen för barn via inre befäl vid polisen Sociala jouren (fredag 16-01, lördag samt söndag 17-22) Projektledare våld i nära relationer Brottsofferjouren mellersta Skåne Kvinnofridslinjen- nationell stödtelefon Barnens rätt i samhället (BRIS) Källor VÅLD Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen (9)

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun

Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun 1 (30) Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden (2015-03-18 102 ) Gäller för: Socialförvaltningen SO Giltig

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialnämnden 2009-12-02 Reviderad 2014-03-20 Reviderad 2015-03-05 1 1 INLEDNING... 6 1.1 Syfte... 6 2. OMVÄRLDSANALYS... 7 2.1 Bakgrund... 7 2.2 Definition...

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Gemensamt handlingsprogram för personalgrupper i Lindesbergs kommun som möter våldsutsatta kvinnor eller män och barn som bevittnat våld i nära relation samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-10-16 Sida 2(11) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner föredragningslistan

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer