Transport och dränering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport och dränering"

Transkript

1 Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials

2 Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort så snabbt som möjligt för att förhindra att vägar, åkrar, trädgårdar och andra grönområden översvämmas. Ett effektivt dräneringssystem ser till att källare och grunder hålls torra, ger säkrare vägar, skapar optimala förhållanden på idrottsplatser efter att det har regnat, samt skyddar jordbrukets grödor mot översvämning. Wavins kompletta dräneringslösningar tillgodoser dessa behov. Vårt kompletta produktprogram omfattar dräneringsrör och delar av hög kvalité i olika modeller och material som har godkänts i enlighet med gällande regler och standarder. Det innebär att du har alla möjligheter att få ett effektivt dräneringssystem som fungerar optimalt och problemfritt inte bara här och nu utan många år framöver. 2 telefon telefax e-post

3 Effektivitet i många dimensioner Vi levererar rör som är effektiva vid alla typer av dränering. Kringfyllnad kan välja dimension från mm ända upp till 0 mm. Rören För att förhindra igensättning av dräneringsrören till följd av att levereras fullslitsade, önskar du toppslitsade rör väljer du X-Stream tillströmmande vatten för med sig små partiklar, måste kringfyllnad dräne ringsrör som finns både som full- och toppslitsat. Wavins runt rören ske, se illustrationer sidan 6-7. dräneringsrör är tillverkade av materialen PVC-U eller PE/PP. Tre viktiga punkter för en välfungerande kringfyllnad: En kontinuerlig utveckling av våra produkter garanterar att de alltid uppfyller gällande krav och standarder. kan alltså vara säker på Minsta kornstorlek ska vara så stor att inte kringfyllnads materialet kan tränga in i dräneringsröret. att Wavins produkter alltid är av mycket hög kvalité. Största kornstorlek ska vara så liten att återfyllnadsmaterialet Filter Kringfyllnadens siktkurva ska vara relativt brant för att förhindra inte kan tränga in i kringfyllnadsmaterialet. Vi tillverkar och levererar dräneringsrör i PVC-U med eller utan att kringfyllnadsmaterialet packas ihop med tiden, d.v.s. kokosfilter. Filtermaterialet runt dräneringsrören ska säkerställa spridningen på kornstorleken måste vara liten. att den omgivande jorden inte sätter igen röret samt att också kringfyllnadsmaterialet inte tränger in i dräneringsrören. Typgodkännanden Wavins dräneringsrör är typgodkända. För närmare information gå in på Kontakta oss gärna på telefon om du behöver goda råd och information. Diagram över olika typer av dräneringsrör samt dess användningsområden Rekommenderat användningsområde Rörtyp Hugrundsdränering Idrottsplatsdränering Jordbruksdränering PVC-U dräneringsrör. Normalslits (1,5 mm). Fullslitsade. X X X PVC-U dräneringsrör. Specialslits (2,5 mm). Fullslitsade. X PVC-U dräneringsrör med kokosfilter. Normalslits (1,5 mm). Fullslitsade. X Vägdränering X X X X PE/PP dubbelväggigt dräneringsrör. Fullslitsade. X X X-Stream dräneringsrör med muff. Toppslitsade. X X X-Stream dräneringsrör med muff. Fullslitsade. X X Vi har ett komplett sortiment av delar och brunnar, både för inspektion och rensning för samtliga rörtyper. Se vårt stora urval av olika brunnar på eller i Wavins brunnsbroschyr. Dagvatten 3

4 Förslag på olika brunnslösningar PP Plastlock med handtag 315 PP Plastlock 315 RSK Inkl. tätningsring RSK PP Kantbrunn 315 RSK In situ RSK (Ø) RSK (Ø) Tätningsring 315 Ingår i Botten 315 Botten 315 RSK telefon telefax e-post

5 Flytande gatubetäckning 315 Gallerlock runt RSK Flytande gatubetäckning 315 Flytande gallerbetäckning 315 Tätt lock runt RSK Fyrkantigt RSK Teleskoprör 315 Inkl. tätningsring RSK (L=375) RSK (L=7) Kupolsil med teleskoprör 315 Inkl. tätningsring RSK Teleskop-/tätningsring 315 Ingår i Teleskoprör 315 PP Plastlock med handtag 315 PP Plastlock 315 Inkl. tätningsring RSK RSK Gårds/dräneringsbrunn med färdiga anslutningar, med vattenlås Dagvattenbrunn med vattenlås Dagvattenbrunn utan vattenlås In situ RSK (Ø) RSK (Ø) Tätningsring 315 Ingår i Botten 315 Botten 315 RSK Dagvatten 5

6 Husgrundsdränering Syftet med husgrundsdränering är att leda bort fukt, grundvatten dräneringsvattnet leds till avloppsinstallation måste det passera ett och nedträngande ytvatten så att källare hålls torra och fukt skador sandfång. I de fall direkt bortledning inte är möjlig ska vattnet ledas på grunden förhindras. till en pumpbrunn. För att konstruktionen ska fungera optimalt under hela dess livs- Krav på dräneringssystemets funktion: längd är det viktigt att dräneringens utformning genomförs så Det får inte förekomma uppdämning i dräneringssystemet. korrekt och säkert som möjligt. Direkt anslutning bör göras till en dagvattenbrunn på minst 315 Dränering under byggnader sker oftast med en kombination av Dräneringsrörets ovansida måste ligga under husgrundens mm med sandfång och vattenlås. kringfyllnad, förslagsvis singel eller annat kapillärbrytande skikt, lägsta punkt. Se illustration sidan 7. samt ledningsdränering. Se illustrationer sidan 6-7. Om dräneringsvattnet pumpas bör utloppsledningen mynna minst 20 cm ovanför den högsta uppdämningspunkten i All förläggning av husgrundsdränering bör kompletteras med avloppssystemet och pumpen ska förses med backventil. erforderligt antal sandfångs- och rensbrunnar. ension och fall Bortledning av dräneringsvatten Min. mm dräneringsrör Alla typer av bortledning av dräneringsvatten kräver myndigheter- Min. 3 fall på ledningen nas godkännande (om du ska ansluta till kommunalt nät). Innan Förslag på förläggning kring husgrunder: 1. Återfyllning 2. Kringfyllnad, dränerings- och kapillärbrytande skikt, fraktion 0,2-32 mm 3. Dräneringsrör 4. Kringfyllnad minst 10 cm kring dräneringsröret 5. k av geotextil Dräneringsröret utgör endast en del av dräneringskonstruktionen. Kringfyllning och dräneringsskikt är lika viktigt. För ett gott resultat måste hela konstruktionen utföras riktigt. Mellan kringfyllningen och omgivande jord bör vattengenom släpplig duk av geotextil användas. 6 telefon telefax e-post

7 Takavvattningsrör 2. Dräneringsrör 3. Dagvattenbrunn med rens-/insp.möjlighet 4. Anslutning till kommunens dagvatten eller dyl. 5. Takavvattning 6. Dräneringsbrunn med rens-/insp.möjlighet min. 10 cm Läget för ledningen i förhållande till anslutande dränerings- och kapillärbrytande skikt bestäms så att ledningen ska kunna avvattna hela skiktet. Det dränerings- och kapillärbrytande skiktet måste ha tillräcklig tjocklek för att förhindra uppsugning av vatten till byggnaden, även då vattnet rinner i skiktet mot dräneringsledningen. Dagvatten 7

8 Jordbruks- och idrottsplatsdränering PVC-U dräneringsrör och delar för åkrar och idrottsplatser skapar användbara. Vid dränering av åkrar kan kringfyllning ske med grus ett dräneringssystem som dels ger mer rationell drift inom jord- eller sågspån eller med ett filtermaterial runt själva dräneringsröret. bruket, dels ser till att idrottsplatser och andra grönområden är Minimum 3 fall på ledningen. Exempel på ett tvärsnitt av en åker. 1. Återfyllning. 2. Sand, grus, singel eller makadam med fraktion 0,2-32 mm. 3. Stenfritt utjämningsskikt, packad sand. Fraktion 0-8 mm mm mm 3 H= Se tabell nedan Exempel på system av dräneringsrör. A Längden (L) på dräneringsrör bör inte överskrida 1 m. Avståndet (A) kan avläsas i tabellen nedan. L 8 Tabellen visar rekommenderade läggningdjup och avstånd m ellan Jordart Rek. avstånd Rek. djup Sand, gyttja 20 m cm Mo 18 m 120 cm läggningsdjupet 60 cm för att få en torr yta några få timmar efter Mjäla-lättlera 16 m 120 cm en störtskur. Dräneringsledningar får inte ligga helt parallellt med Mellanlera 14 m 120 cm marklutningen eftersom det medför att vattnet mellan ledningarna Styv lera 12 m 120 cm inte leds bort i tillräcklig grad. Mycket styv lera 10 m 100 cm telefon dräneringsrören i förhållande till jordarten vid jordbruks- och idrotts platsdränering. På idrottsplatser bör avståndet (A) vara 5-10 m och telefax e-post

9 Vägdränering I samband med avvattning av vägar fungerar Wavin X-Stream skurar. Rörets släta insida ger bra vattenföringsförmåga samtidigt dränering och PE/PP dubbelväggiga dräneringsrör både som som den korrugerade utsidan ger ett mycket starkt och hållbart dränerings- och transportledningar. Systemet har utvecklats för system. Dessutom är systemet enkelt att montera och den låga att ge torra och därmed säkrare vägar att färdas på efter stört vikten gör rören lätta att hantera Vägbana. 2. Fri bankett på min. 5 cm. 3. Trottoar. 4. Toppslitsat dräneringsrör. 5. Grus mm. 6. Stenfritt utjämningsskikt, packad sand. Fraktion 0-8 mm Vägbana. 2. Dagvattenbrunn. 3. Trottoar. 4. Toppslitsat dräneringsrör. 5. Grus mm. 6. Stenfritt utjämningsskikt, packad sand. Fraktion 0-8 mm Dagvatten 9

10 Läggningsdjup Installation Diagram (A) visar läggningsdjup för Wavins PVC-U och PE/PP Korrekt utformad och rätt installerad väg-, husgrunds-, jordbruks- dräneringsrör vid olika packningsgrader (MP = modifierat och idrottsplatsdränering har avgörande betydelse för systemets proctorvärde). effektivitet och livslängd. ensionerande vattenmängder Allmänna riktlinjer vid förläggning av dräneringsledning: Vid dimensionering av dränerings- och systemledningar räknar Dräneringsröret bör läggas på ett ca 5 cm tjockt stenfritt man vanligtvis med en avrinning på 1,0 l/s ha. I tätare bebyggelse kan man räkna med 1,0-2,0 l/s ha. Vid dimensionering av dräne ringsledningar under flyg- och idrottsplatser måste man räkna med avsevärt större avrinning på 3,0-4,0 l/s ha, eftersom det krävs att utjämningsskikt. Kringfyllnad kring dräneringsröret kan bestå av t.ex. singel, sand eller grus. PVC-U dräneringsrör kan användas på alla normala dränerings djup. Djupet bör dock vara minst 1 m vid läggning under väg- platserna ska vara torra snabbt efter störtregn. banor med konstant tung trafik. Husgrundsdränering bör förläggas med ø mm som minsta Vattenflödesdiagram ensionera storleken samt fall på dräneringsrören med hjälp av diagram (B) för PVC-U och PE/PP dräneringsrör. Diagram C för dimension. Dräneringsledningens fall bör vara minst 3. X-Streamrör. 10 Diagram A Läggningsdjup m Erforderlig packningsgrad i förhållande till läggningsdjup m mm PVC-U dräneri ngsrör 1 m mp VCUd räne ring srör 2 m m 3 PVC -U d räne rings rör 4-1 mm PVC -U drän eringsrö r -16 0m mp E/P Pd räne ring srör % 10 telefon % 85% telefax % MP (= Modifierat proctorvärde) e-post

11 Diagram B Vattenflödesdiagram m mp VCUd m räne mp ring VCsrör Ud räne r ings mm rör PVC -U drä ner ings rör mm PVC -U drä ner ings rör mm PVC -U drä DV ner ing PE srö drä r ner 1 ings rör mm PVC DV -U drä ner PP ing drä srö ner r ing srö r Fall ,1 1, Vattenflöde l/s Diagram C Vattenflöde Q I/S ø 0 ø 600 ø ø 400 ø 300 ø 2 ø , Fall 0/00 Dagvatten 11

12 Installationsanvisning Avgrening på befintlig dräneringsledning För att montera en avgrening på ett existe rande dräneringsrör startar man med att gräva fritt runt röret och skär ett hål i röret med en kniv. Den avskurna rörbiten avlägsnas och sadelgrenröret monteras. Därefter monteras dräneringsröret genom att röret trycks in i botten på muffen på sadelgrenröret. Skarvning av dräneringsrör 1 2 Vid skarvning av två rör använd den fabriksmonterade dubbelmuffen. 3 Monteringen görs enkelt genom att den fria röränden trycks in i muffen till botten, därmed har man fått en dragfast skarv. Ändhuven/locket monteras på samma enkla sätt. Anslutning till dräneringsbrunn med dräneringsanslutning 1 2 Sandfångsbrunn med en dränerings anslutning. Efter installation kan röret anslutas. Anslutning till dräneringsbrunn med In situ 2 1 Vid anslutning av en extra dräneringsledning till ett korrugerat ståndarrör är en In situ lösning optimal. Borra ett hål, med centrum i dalen av det korrugerade ståndarröret, med en 127 mm hålsåg. 12 telefon Därefter monteras tätningsringen som sedan smörjs in rikligt med smörjmedel. In situ anslutningen trycks på plats i tätningsringen. Dräneringsanslutningen kan nu monteras. telefax e-post

13 PVC-U dränering Skiss/symbolförklaring Innehållsförteckning produktavsnitt Di = Rördimension minimum invändig diameter ( - 2 x e) PVC-U dränering sid 13 /1 = Rördimension maximum utvändig diameter PE/PP dubbelväggig dränering sid 18 /1 = Rörbeteckning minimum utvändig diameter X-Stream dränering sid 20 e= Godstjocklek (minimum) Dagvattenbrunnar med tillbehör sid 27 F1/F2 = Specialmått Betäckningar och lock sid 30 H/H1/H2/H3/H4/H5 = Höjdmått L = Bygglängd rör. Den effektiva längden varmed produkten bidrar till rörsystemets totala längd Tack vare löpande produktutveckling förbehåller sig mätt i centrumlinjens axialriktning. Wavin r ätten till ändringar i design, material och = Totallängd specifikationer utan varsel. Visade produktteckningar L2 = Instickslängd är inte måttfasta. L6 = Totallängd rullat Z/Z1/Z2/Z3 = Bygglängd delar. Den effektiva längden varmed produkten bidrar till rörsystemets totala längd mätt i centrumlinjens axialriktning. Alla ospecificerade mått är i mm. PVC-U dräneringsrör, normalslits Rödbrun, fullslitsade L6 (m) Slits Slitsareal x x x 5 1,5 x 5 1,5 x x x 5 1,5 x x x x 5 25,7 25,7 25, ,5 22,5 22,5 22,5 18,7 Slits Slitsareal PVC-U dräneringsrör, specialslits Blå, fullslitsade L6 (m) x 5 41,7 Dagvatten 13

14 ,5 x x x 5 1,5 x x x x ,5 22,5 22,5 22,5 18,7 PVC-U dränering PVC-U dräneringsrör, specialslits Blå, fullslitsade L6 (m) Slits Slitsareal x 5 41, PVC-U dräneringsrör med kokosfilter, normalslits Fullslitsade L6 (m) Slits Slitsareal x x x x 5 25, ,5 22, PVC-U anslutningsrör PVC-U skarvmuff 14 telefon telefax e-post

15 Transport dränering och PVC-U dränering PVC-U skarvmuff PVC-U skarvmuff Z PVC-U ändhuv PE propp Passar till rullade dräneringsrör , Dagvatten 15

16 PVC-U dränering PVC-U reduktion 1 1 L2 Z / / / / / 1/ PVC-U sadelgrenrör H Z Z1 / / / / / / / / / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ telefon telefax e-post

17 PVC-U dränering PVC-U grenrör H Z Z1 / / / PVC-U dräneringsanslutning Till In situ 1 1 L2 Z / / / / Dagvatten 17

18 PE/PP dubbelväggig dränering PE dubbelväggigt dräneringsrör Svart fullslitsade, SN 5,6 Di L PP dubbelväggigt dräneringsrör Svart fullslitsade, SN 5,6 Di L L PP reduktion Till dubbelväggigt dräneringsrör 18 1 / telefon telefax e-post

19 PE/PP dubbelväggig dränering PE skarvmuff Till dubbelväggigt dräneringsrör PE propp Till dubbelväggigt dräneringsrör Flexböj 0-90 Muff i bägge ändar Z Dagvatten 19

20 X-Stream dränering X-Stream dräneringsrör med muff Exkl. tätningsring, SN 8 Di L L2 Slits Slitsareal cm²/m Fullslitsade (klockan 12, 4, 8 och 2, 6, 10) x45 1.5x90 1.5x90 1.5x90 1.5x90 1.5x90 1.5x90 53 Toppslitsade (klockan 10 och 2) x45 1.5x70 1.5x90 1.5x90 1.5x90 1.5x90 1.5x X-Stream dagvattenrör med muff Exkl. tätningsring, SN 8 20 Di L L telefon telefax e-post

21 X-Stream dränering X-Stream böj 15 Exkl. tätningsring L2 Z1 Z X-Stream böj 30 Exkl. tätningsring L2 Z1 Z Dagvatten 21

22 X-Stream dränering X-Stream böj 45 Exkl. tätningsring L2 Z1 Z X-Stream böj 88,5 Exkl. tätningsring 22 L2 Z1 Z telefon telefax e-post

23 X-Stream dränering X-Stream grenrör 45 Exkl. tätningsring 1 1 L2 Z1 Z2 Z3 / 2/2 300/ /400 0/0 600/600 0/ X-Stream grenrör 45 Avgrening för släta rör, exkl. tätningsring 1 1 L2 Z1 Z2 Z3 300/ 400/ 0/ 600/ Dagvatten 23

24 X-Stream dränering X-Stream reduktion excentrisk, exkl. tätningsring 1 2/ 300/ 300/2 400/ 400/2 400/300 0/ 0/2 0/300 0/ /2 600/ / /0 0/ X-Stream ändhuv Exkl. tätningsring telefon telefax e-post

25 X-Stream dränering X-Stream dubbelmuff Exkl. tätningsring L X-Stream skjutmuff Exkl. tätningsring Dagvatten 25

26 X-Stream dränering X-Stream övergång Till släta rör, exkl. tätningsring 1 / 2/2 300/ /400 0/0 600/ X-Stream tätningsring telefon telefax e-post

27 Dagvattenbrunnar med tillbehör PVC-U gårdsbrunn (dräneringsbrunn) med vattenlås 315 mm korrugerat ståndarrör 315 mm Sandfång F1 F2 H1 H2 H3 H4 H PVC-U gårdsbrunn (dräneringsbrunn) utan vattenlås Sandfång H1 H2 H PVC-U dagvattenbrunn med vattenlås 315 mm korrugerat ståndarrör 315 mm Sandfång F1 F2 H1 H2 H Dagvatten 27

28 Dagvattenbrunnar med tillbehör PVC-U dagvattenbrunn utan vattenlås 315 mm korrugerat ståndarrör 315 mm Sandfång H1 H PP Kantbrunn 315 mm korrugerat ståndarrör med förborrade hål H Korrugerat ståndarrör 315 mm 28 H telefon telefax e-post

29 Dagvattenbrunnar med tillbehör In situ Inkl. tätningsring och PVC-U muff. Anslutning på plats. Standard Oljebeständig e L2 Z1 Z ,2 5, Hålsåg för In situ Vattenlås Dagvatten 29

30 Betäckningar och lock Botten för 315 mm korrugerat ståndarrör Inkl. tätningsring H Teleskoprör för 315 mm korrugerat ståndarrör. H1 Inkl. tätningsring Exkl. tätningsring Teleskop-/betäckningsring För korrugerat ståndarrör telefon telefax e-post

31 Betäckningar och lock Tätningsring för 315 mm korrugerat ståndarrör För in- och utvändigt montage Standard Oljebeständig PP plastlock med handtag Inkl. tätningsring H PP plastlock Till 315 mm korrugerat ståndarrör, belastning 1,5 ton.. Di H1 H Dagvatten 31

32 Betäckningar och lock Flytande gatubetäckning segjärn m. tätt lock Belastning 40 ton. Monteras tillsammans med teleskoprör. Di H1 H Kupolsil med teleskoprör Segjärn, inkl. tätningsring H1 H Flytande gatubetäckning segjärn m. gallerlock Belastning 40 ton. Monteras tillsammans med teleskoprör 32. Di H1 H telefon telefax e-post

33 Betäckningar och lock Flytande gallerbetäckning segjärn Belastning 40 ton. Monteras tillsammans med teleskoprör. L3 L4 H1 H Dagvatten 33

34 34 telefon telefax e-post

35 Dagvatten 35

36 Wavin Överlägsen under ytan Wavins produkter arbetar i det fördolda bakom väggar och under golv, gator, parkerings platser och åkrar. Vi skapar modern komfort i vardagen en komfort vi människor anser vara en självklarhet, men som bara kan skapas med hjälp av innovativa, solida och säkra rörsystem. Wavin utvecklar och tillverkar miljöriktiga lösningar och anser att kunskap samt utveckling inte kommer till sin rätt förrän miljön inkluderas. Detta kommer till uttryck i våra system som är både säkra och miljövänliga att tillverka, installera, använda och underhålla. Wavin vill alltid ligga steget före våra kunders önskemål och behov inte bara när det gäller produkter och system. Vi anser att kvalité inte bara handlar om att leverera en produkt som uppfyller kundens önskemål och krav på dess funktion, utan det handlar i lika hög grad om att ge kunden bra rådgivning och rätt logistiklösning. Wavin ingår i Mexichem koncernen som är världens största plast rörsproducent. I Europa finns Wavin representerat i 25 länder med ett omfattande produktprogram och inte minst ingående kunskaper om användningen av dessa produkter. Vi uppmanar våra kunder att utnyttja dessa kunskaper och resurser som står till ert förfogande! Solutions for Essentials Kjulamon Eskilstuna Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Solutions for Essentials

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

April 2013. Dagvattenkassetter DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN

April 2013. Dagvattenkassetter DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN April 2013 DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN Solutions for Essentials Överblick som ger inblick 4 för tv-inspektion, spolning och rensning. Klarar trafiklast. 11 Aquacell klarar

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR. Byggdränering

PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR. Byggdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR Byggdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

April Avskiljare PRODUKTSORTIMENT. Solutions for Essentials

April Avskiljare PRODUKTSORTIMENT. Solutions for Essentials April 2013 Avskiljare PRODUKTSORTIMENT Solutions for Essentials Innehållsförteckning och symbolförklaring Innehållsförteckning sid.nr Oljeavskiljare 3 Fettavskiljare 10 Sandfångsbrunnar 12 Bypassbrunnar

Läs mer

Elektrosvetsdelar och verktyg

Elektrosvetsdelar och verktyg September 2014 Elektrosvetsdelar och verktyg PE RÖRSYSTEM FÖR TRANSPORT AV GAS, VATTEN OCH TILL INDUSTRIAPPLIKATIONER Solutions for Essentials Elektrosvetsdelar och verktyg Produktavsnitt Skiss/symbolförklaring

Läs mer

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor Betäckningar En ny generation betäckningar för säkrare system Vi var tidiga med att utveckla

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

Uponor El & Tele Sortiment

Uponor El & Tele Sortiment Uponor El & Tele Sortiment Sortiment Kabelskydd SPP, SPN - SPP Plana, för plöjning, märkta Kraft- kabel, färg gul, EBR-beteckning SPP. Dimension Uponor E- RSK Centrumhål Vikt Förp. m/ mm nr. nr. nr. mm

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

X-Stream dagvattenrör och delar

X-Stream dagvattenrör och delar Januari 2013 KOMPLETT PLASTRÖRsSYSTEM FÖR AVLEDNING AV SPILL- OCH DAGVATTEN SAMT DRÄNERING Solutions for Essentials Välj säkert - välj X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream

Läs mer

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet.

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet. Underlag ridhus 3-5 cm sågspån, gärna grovt, alternativt kutterspån eller klenflis, mindre än 10 mm. Använd inte kabelflis, bark eller gummispån. Lägg på spånet i omgångar. Efter ungefär ett halvår; lägg

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

DET ÄR INTE VAD DU SER

DET ÄR INTE VAD DU SER DET ÄR INTE VAD DU SER Ny Dagvattenbrunn PLUS Fokus på detaljerna NYHET: 360 Koniskt filter och vattenlås Enkel inmatning av spolslang i utloppsrör Ett stöd visar var utloppsrörets öppning sitter, och

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Wafix PP Produktöversikt Wafix PP Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Skiss/symbolförklaring Di = Invändig diameter Du/Du1 = Utvändig diameter Dy/Dy1 = Rörbeteckning, utvändig diameter e =

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Svenska Geotec AB. Svenska Geotec AB. Installationsanvisning för Bentomat

Svenska Geotec AB. Svenska Geotec AB. Installationsanvisning för Bentomat Svenska Installationsanvisning för Bentomat 1 INTRODUKTION 1.1 Detta är en översiktlig beskrivning av hur man bäst hanterar och installerar CETCOs GCL (Geosynthetic Clay Liners) 1. 1.2 Vid frågor eller

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Asto Produktöversikt. Asto. Ljuddämpande avloppssystem för byggnader

Asto Produktöversikt. Asto. Ljuddämpande avloppssystem för byggnader Asto Produktöversikt Asto Ljuddämpande avloppssystem för byggnader Produktöversikt Skiss/symbolförklaring B = Bredd Di/Di1/Di2 = Invändig diameter Du/Du1 = Utvändig diameter Dy/Dy1 = Rörbeteckning, utvändig

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll En avloppsanläggning kräver underhåll och skötsel. Främst genom att regelbundet titta till anläggningen för att se så den fungerar som den ska. Problem

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN

SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN BRUKSANVISNING SHELTON SPORTSTURF DRAINAGE SOLUTIONS BAUMBER HOUSE BAUMBER HORNCASTLE LINCOLNSHIRE LN9 5NF ENGLAND Tel 01507 578288 Fax 01507 578790

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER Pumpstationer för renvatten eller avloppsvatten Nyckelfärdiga standardmodeller Med eller utan servicebyggnad Pumpar och utrustning efter behov Stabil och beständig

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

Anvisning Fosforfälla FTK 503

Anvisning Fosforfälla FTK 503 Funktion FTK 503 är ett kompakt filter för passiv fosforreduktion. FTK 503 består av en tank där det tidigare biologiskt renade avloppsvattnet rinner genom en filtermassa som binder fosfor. Kretslopp Fosforn

Läs mer

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL Punkterna 1-11 Kontrollpunkter LTA-pump och 12-13 Kontrollpunkter elinstallation fastighet/elskåp i detta protokoll ska vara kontrollerade och genomförda senast samma dag som driftsättning

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening.

Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening. Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening. simply functional Vi på Stigebrandt Hydroteknik drivs av devisen att det förmodligen alltid går att göra någonting enklare.

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Vattenrening nr 53400

Vattenrening nr 53400 53400 Experimentlåda Vatten Lärarhandledning Vattenrening nr 53400 Innehåll Lista över komponenter... Bildöversikt förpackningens innehåll... Särskilda inlärningsmål... 2 Experiment... 2.1 Experiment

Läs mer

Tillvägagångssätt vid Installation

Tillvägagångssätt vid Installation Tillvägagångssätt vid Installation Sett ovanfrån Infiltration Installationssteg 1. Gräv önskat dike. Placera inloppsröret i fall. Säkra slamfällor på lämpliga ställen utmed rörledningen. Sammankoppling

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare November 2014 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 9 Med ACO DRAIN Multiline sätter vi ny standard för konsulter, utförande och funktionalitet inom linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken . Bakgrund Dagvatten från ett område, omfattande bl.a. Kevinge och Mörbyskogen, leds via en bergtunnel ut i Mörbyviken. Med dagvattnet följer en viss mängd oljeföroreningar. Nedan redovisas ett antal förslag

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Produktguide. Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Produktguide. Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Produktguide Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga 2 Kompletta paket Paket B6 med SA 2004 BDT med glesare slamtömning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter

Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD sönderdelningsprodukt av berggrund växt- och djurrester Sorterade jordar sedimentärajordarter Osorterade jordar - moränjordarter Torv Dy Gyttja Hållfasthets- och

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert

MAXITHERM Kopparrörskulvert MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer

Anslutning av tryckavlopp och vatten

Anslutning av tryckavlopp och vatten Anslutning av tryckavlopp och vatten Information till fastighetsägare. Vattenanslutning Tryckavloppsanslutning Ansluta kommunalt vatten och tryckavlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till

Läs mer

2013-10- 01 PRISLISTA 79-002 VER. 05. Beam världens mest sålda centraldammsugare

2013-10- 01 PRISLISTA 79-002 VER. 05. Beam världens mest sålda centraldammsugare 2013-10- 01 79-002 VER. 05 PRISLISTA Beam världens mest sålda centraldammsugare 2 Beam Design, Prestanda, Funktion DESIGN för alla miljöer centraldammsugare i tidlös och stilren design formad för säker

Läs mer

Montageanvisningar Skolan-dB

Montageanvisningar Skolan-dB Montageanvisningar Skolan-dB 1. Transport och lagerförning Skolan-dB skall transporteras och lagras plant med stöd. Rörbuntarna bör inte staplas högre än 1,5 meter. Delar såsom muffar, böjar, gren mm bör

Läs mer

Det breda dosprogrammet kompletterat med en ny snabbplint

Det breda dosprogrammet kompletterat med en ny snabbplint ELJO UP-DOSOR Det breda dosprogrammet kompletterat med en ny snabbplint IP20-IP67 Anslut snabbt och säkert med Eljos nya snabbplint Vårt jobb är att göra dina installationer enkla och säkra. Att vår nya

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Generellt. Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: Skjutmuff. Krympmuff. Svetsmuff

Generellt. Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: Skjutmuff. Krympmuff. Svetsmuff Skarvar 6:101 Generellt Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: L Svetsmuff Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att grundmaterialen

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa

INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till

Läs mer

Dräneringsanvisning för Ess Drän

Dräneringsanvisning för Ess Drän sanvisning för Användningsområde är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

Uponor IQ Jordbruksdränering

Uponor IQ Jordbruksdränering Uponor IQ Jordbruksdränering 0 00 .. Uponor IQ Jordbruksdränering Varför dränera? Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och skördekostnaderna minskar tack vare:

Läs mer

Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23

Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23 Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23 Sida 2 av 9 Protokoll för grundisolering Uppdragsgivare Brf. Stora Ängby Uppdrag Dränera och grundisolera källarvägg - 1tr Adress entreprenad

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

SE 102-12. care. Badrum för livet

SE 102-12. care. Badrum för livet SE 102-12 care Badrum för livet Välj ett badrum som matchar dig. De flesta av oss vill givetvis bo hemma så länge som möjligt. Idag är vi också ofta piggare och friskare lite längre än förr. Det är nu

Läs mer

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 1 TRADITIONELLT Under nästan ett halvt sekel, har Kota bastuugnar och murgrytor erbjudit aktiva bastubadare kvalitet till ett rimligt

Läs mer