Radiokontrollerad projektorklocka Color-changing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radiokontrollerad projektorklocka Color-changing"

Transkript

1 Radiokontrollerad projektorklocka Color-changing Den här bruksanvisningen följer med produkten. Den innehåller viktig information om hur du ska montera och använda din produkt. Du bör använda dig av denna bruksanvisning även om du köper produkten till någon annan. Var god behåll bruksanvisningen för framtida bruk! Innehåll med motsvarande sidnummer finns listat i innehållsförteckningen på sid 26. Introduktion Kära Kund, tack för att du har valt den här radiokontrollerade projektorklockan. När du köpte denna apparat fick du tillgång till en produkt av högsta kvalitet. Den här produkten motsvarar de krav som ställs av alla rådande europeiska och nationella riktlinjer. Överensstämmelse har certifierats. Motsvarande uppgifter och dokument finns att få hos tillverkaren. Som användare måste du ta del av denna bruksanvisning för att ha möjlighet att bibehålla befintligt skick och försäkra dig om en säker användning. För snabba svar på tekniska frågor var god använd adressen nedan: Sverige: tel: Fax: Mån fre 8.00 till Innehållsförteckning Introduktion Innehållsförteckning 1. Användningsområde 2. Förklaring av symboler 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Produktbeskrivning 5. Mottagning av DCF-signal 6. Display och kontrollfunktioner 7. Sätta i och ta ur batterierna 8. Nätdel 9. Inställningar 10. Börja använda produkten a) Komma igång och automatiska inställningar b) Vad betyder mottagningssymbolen ( ) och WAVE OK -symbolen ( ) c) Ställa in språk för veckodag d) Klockvisning i 12/24 timmarsformat e) Temperaturvisning i C eller F f) Ställa in och aktivera alarmet g) Manuell igångsättning av DCF-mottagningen

2 h) Manuell inställning av kalender och tid i) Displaybelysning och projicering 11. RESET (återställning) 12. instruktioner för service, rengöring och underhåll 13. Avfallshantering 14. Försäkran om överensstämmelse 15. Problemsökning 16. Tekniska data 1. Användningsområde Den radiokontrollerade projektionsklockans syfte är att visa tid, datum och veckodag. Tiden och datumet synkroniseras automatiskt med den radioutsända tidssignalen (DCF77) så fort enheten befinner sig inom mottagningsområdet. Produkten är utrustad med ett optiskt system som kan projicera den aktuella tiden i olika färger på innertaket eller på väggen. Projektionsklockan har dessutom en alarmfunktion och en visning av rumstemperatur. Enheten är endast lämpad för hemmabruk, inte för användning i kommersiella syften. Den radiokontrollerade projektorklockan lämpar sig endast för bruk i torra rum. Annan användning än den ovan beskrivna kan leda till skador på produkten och inbegriper även andra risker. 2. Förklaring av symboler En blixtsymbol inuti en triangel används för att visa på att det finns risker för din hälsa (till exempel på grund av livshotande elektriska stötar). Ett utropstecken i en triangel visar på betydliga risker när det gäller hantering eller drift av produkten. Handsymbolen visar på användbara tips och övriga kommentarer om användningen. 3. Säkerhetsföreskrifter Var god läs igenom bruksanvisningen helt och hållet innan du använder enheten; den innehåller viktig information som behövs för att använda produkten på rätt sätt. Om skador uppkommer på grund av att denna bruksanvisning inte har följts kommer garantin att upphöra att gälla. Vi tar inget ansvar för följdskador. Vi tar inget ansvar för skador på egendom eller personskador som uppkommit på grund av felaktig hantering eller försummelse gällande att följa säkerhetsföreskrifterna. All form av garanti upphör att gälla i dessa fall. Oauktoriserad ombyggnad och/ eller förändringar av apparaten är inte tillåtna på grund av säkerhets- och licensskäl.

3 Enheten bör inte exponeras för extrema temperaturer (<0 C / >+45 C), kraftiga vibrationer, hög mekanisk belastning, direkt solljus eller höga halter av luftfuktighet. Detta kan skada enheten. Drift är inte tillåten i en miljö med höga halter av damm, eldfarliga gaser, ångor eller lösningsmedel. Den här enheten är ingen leksak och ska därför inte komma inom räckhåll för barn. Det finns risk för livshotande elektrisk stöt. Lämna inte förpackningsmaterial vårdslöst liggande framme eftersom det kan bli till farliga leksaker för barn. Titta inte rakt in i projiceringen eftersom det kan leda till skador på ögonen. Tillverkaren eller återförsäljaren tar inget ansvar för felaktig visning eller de konsekvenser som uppkommit av felaktig visning. Använd inte produkten i situationer som kräver professionell mät-teknologi. Nätdelen är utformad i enlighet med skyddsklass II. Produkten är godkänd endast för drift inomhus i torra utrymmen (inte i badrum). Endast ett uttag med 230 V/ 50 Hz får användas för strömförsörjning till nätdelen. Försök aldrig att driva enheten med någon annan spänning. Dra alltid ut nätdelen i höljet, aldrig med hjälp av sladden! Nätdelen bör aldrig sättas i eller dras ur med våta händer. Dra alltid ut nätdelen ur uttaget - före rengöring - under åskväder - om du inte ska använda enheten under en längre period (mer än en vecka) Slå aldrig på enheten omedelbart efter att den har flyttats från ett kallt till ett varmt rum. Den kondensation som bildas kan förstöra enheten eller resultera i en elektrisk stöt. Låt enheten komma upp i rumstemperatur innan du ansluter den. Vänta tills eventuell kondensation har avdunstat. Det kan ta några timmar. Använd enheten endast i ett medelvarmt klimat, inte i tropiskt klimat. En skadad nätdel kan endast ersättas av en specialist. Det finns risk för elektriska stötar! Om du inte är säker på att kunna åstadkomma en säker drift eller om frågor uppkommer som inte besvaras av bruksanvisningen, tveka inte att kontakta vår tekniska support eller någon annan specialist. Konsultera en specialist om du undrar över driftprinciper eller produktens säkerhet. 4. Produktbeskrivning - Radiokontrollerad inställning av datum och tid - Visning av timme, minut, sekund, månad, datum, veckodag och rumstemperatur - Visning av rumstemperatur i Celsius ( C) eller Fahrenheit ( F) - Alarmfunktion med alarmrepetition (Snooze) - Visning av tiden i 12- eller 24-timmarsformat - Projicering av tiden - Display och tidsprojicering i olika färger (endast med nätdelen ansluten) - Visning av veckodag går att få på 4 språk 5. Mottagning av DCF-signal

4 Radion har en så kallad DCF-funktion, dvs tid och datum synkroniseras automatiskt genom mottagning av en radiosignal (DCF77-signal). Den här signalen sänds ut av Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB). Sändaren för DCF77-signalen (77.5 khz) finns i Mainflingen nära Frankfurt am Main. Signalen sänds ut kontinuerligt och har en räckvidd på ca 1500 km upp till 2000 km (begränsat område). Om man befinner sig i DCF-signalens mottagningsområde kommer den radiostyrda projektorklockan ställa in tid och datum av sig själv. För mer detaljerad information om ämnet DCF-mottagning var god se motsvarande sidor på Internet. Var god observera följande information för att försäkra dig om en korrekt mottagning av DCF-radiosignalen. Enhetens radiosignalmottagning kan påverkas av andra störande källor såsom tillexempel datorer, mobiltelefoner, radiotelefoner, TV-anläggningar, starka motorer etc. Placera enheten på lite avstånd (1,5 2 m) från sådana störande källor. Mottagningen kan också påverkas negativt av förstärkta ståldörrar och andra material som försvagar radiosändningar. Erfarenheten har visat att mottagningen är bäst i närheten av fönster samt på natten (färre störande källor). Mottagningens kvalitet beror på enhetens placering i förhållande till DCF-sändaren; om man inte får någon mottagning ska man därför experimentera lite med uppställningsplatsen. 6. Display och kontrollfunktioner Projektor Projektorfokus Snooze/ light (Snooze/ belysning) Year/ Sec/ Alarm / C /F (År / sek / alarm / C / F) Month/ Hour/ Wave (Månad / timme / radiomottagning) Date/ Minute/ 12/24/ Language (Datum / minut / 12/24 / språk) Mode (lägesväljare) Always Bright on/off (Permanent ljus på/av) Reset (återställning) SNOOZE/ LIGHT - Sätta på displaybelysning och projicering - Sätta på alarmrepetition under pågående alarm YEAR/ SEC/ ALARM/ C/ F - Inställning av år och sekunder - Inställning av alarmfunktion (på/ av/ alarm med repetitionsfunktion) - Inställning av temperaturvisning C eller F DATE/ MIN/ 12/24/ LANGUAGE - Justeringsknapp för månad och år

5 - Manuell igångsättning eller avbrytande av DCF-mottagning MODE (lägesväljare) - Framkallar de olika inställningsfunktionerna - Slår över mellan tidvisning och alarmtidvisning PROJEKTORFOKUS - Fokuserar projiceringen ALWAYS BRIGHT ON/OFF - Genom att trycka på knappen slår man över till kontinuerlig projicering och genom att trycka på knappen väljer man mellan projicering och displaybelysning som byter mellan olika färger och projicering- och displaybelysning i blått. RESET - Återvänd till neutralläge. 7. Sätta i och byta batterier Var noga med att se till att polariteten är korrekt när du sätter i batterierna (observera plus och minus). Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Lämna inte batterier liggande framme eftersom det finns en risk för att husdjur eller små barn sväljer dem (fara för livet). Om de sväljs måste en läkare konsulteras omedelbart. Batterierna bör inte kortas av, öppnas eller kastas i öppen eld. Batterierna kan inte återuppladdas. Det föreligger risk för explosion! Använd endast nya batterier av rätt storlek och rekommenderad sort. Byt alltid alla batterier på en gång. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans och använd endast batterier av samma sort och märke. Blanda inte olika typer av batterier t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier. Kemiska vätskor som kan skada enheten kan läcka från gamla eller använda batterier. Läckande eller skadade batterier kan leda till kaustiska brännskador på huden om de vidrörs. Använd därför lämpliga skyddshandskar. - Batterifacket är placerat på enhetens baksida. Öppna batterifacket genom att skjuta batterifackets lock nedåt. - Sätt i tre nya 1,5 Mignonbatterier (AG13) och kontrollera att polariteten stämmer. Den rätta polariteten (plus och minus) kan kontrolleras genom symbolen i batterifacket. - Stäng batterifacket igen; batterifackets lock ger ifrån sig ett snäppande ljud. - Tryck på RESET-knappen. Drift med ackumulatorer är inte tillrådlig. Genom den låga spänningen (ackumulator = 1,2 V, batteri = 1,5 V), kommer drifttiden att minskas.

6 Alkaliska batterier rekommenderas för att du ska uppnå så lång drifttid som möjligt. För att förhindra skador på enheten genom ett läckande batteri bör du ta ur batteriet om du inte använder enheten under en längre tidsperiod. Det är nödvändigt att byta batteri om projiceringen blir svagare eller om displayen märkbart förlorar kontrasten. 8. Nätdel Den radiokontrollerade projektorklockan är utrustad med en nätdel. Nätdelen behövs om den radiokontrollerade projektorklockan oavbrutet projiceras på väggen och visningens färg ska ändras. Det är emellertid möjligt att driva den radiokontrollerade projektorklockan med enbart batterier. Projiceringen och displaybelysningen sätts då igång bara genom att man trycker på en knapp. I det här fallet är det inte möjligt att ändra färg. Visningen kan endast fås i blått. - Öppna batterifackets lock. - Sätt i den medföljande lågspänningskontakten i uttaget i batterifacket på den radiokontrollerade projektorklockan. - Dra ut den anslutande kabeln genom den därför avsedda öppningen och stäng batterifacket igen. - Sätt i nätdelen i ett 230V / 50Hz uttag. 9. Montera upp enheten Var uppmärksam när du väljer uppställningsplats så att du undviker direkt solljus, vibrationer, damm, hetta, kyla och fukt. Det får inte förekomma några starka störningskällor i närheten av enheten som kan skada mottagningen av DCF-signalen. Se till att enheten monteras på en säker och stabil yta. Klockan måste stå stadigt. Om den ramlar ned kan personer skadas eller enheten eller golvet skadas. Placera enheten säkert på en plan, horisontell yta. 10. Börja använda produkten Kontrollera hela produkten innan du börjar använda den, så att det inte finns några skador! Om du upptäcker någon skada kan inte produkten användas! Om så är fallet ska du inte ansluta nätdelen till uttaget! Livsfara! Om det sitter transportsskyddsplast på displayglaset var god avlägsna den innan du börjar använda produkten. a) Komma igång och automatisk inställning När du har satt i batterierna och tryckt på RESET-knappen kommer enheten automatiskt att påbörja sökningen efter DCF-signalen. Under tiden kommer den blinkande

7 mottagningssymbolen ( ) att dyka upp på displayen. Så snart projektorklockan framgångsrikt har slutfört DCF-mottagningen, vilket kan ta några minuter, kommer mottagningssymbolen att visas kontinuerligt. Symbolen WAVE OK ( ) tänds. Aktuell tid och datum ställs in och visas automatiskt. Under försöket till DCF-mottagning är alla knappar utom RESET- knappen och MONTH/HOUR/WAVE-knappen inaktiva. Om du önskar avbryta DCF-mottagningen tryck på MONTH/HOUR/WAVE-knappen. b) Vad betyder mottagningssymbolen ( ) och WAVE OK -symbolen ( ). - En blinkande mottagningssymbol betyder att enheten utför ett mottagningsförsök av DCF-signalen. En statisk mottagningssymbol kommer att visas efter att mottagningsförsöket har slutförts. - Symbolen WAVE OK tänds när tidssignalen framgångsrikt har mottagits. Det kan hända att symbolen vid vissa tillfällen inte kommer att tändas. I så fall har enheten inte haft möjlighet att slutföra den sista mottagningen på ett framgångsrikt sätt. Detta kan hända om projektorklockan har blivit störd av andra enheter. Vid nästa framgångsrika mottagningsförsök kommer symbolen WAVE OK att dyka upp. Om det finns en permanent störning på mottagningen eller om signalen är för svag, försök nå en bättre mottagning genom att vrida på enheten eller byta uppställningsplats. Om en korrekt mottagning fortfarande inte är möjlig, ställ in tiden manuellt såsom beskrivs i följande stycke. c) Ställa in språk för veckodag Projektorklockan kan visa veckodag på fyra olika språk. Gör följande för att ställa in önskat språk: - Tryck in och håll MODE-knappen nere i ungefär 3 sekunder medan enheten står i det vanliga läget (tids- och datumvisning) tills årvisningen börjar blinka. - Tryck på MODE-knappen två gånger för att hoppa över den manuella datumoch tidinställningen och nå språkinställningen för veckodag. Språksymbolen blinkar. - Med DATE/MIN/12/24/LANGUAGE-knappen kan du nu välja mellan följande språk: tyska (GE), engelska (EN), holländska (DU) eller franska (FR). Veckodagen kommer att visas på det språk som du har valt. - Tryck på MODE-knappen för att bekräfta din inställning och avsluta inställningsproceduren. d) Klockvisning i 12/24-format Med DATE/MIN/12/24/LANGUAGE-knappen kan du byta mellan visning av tiden i 12- eller 24-timmarsformat. I 12-timmarsformatet kommer indikationen AM att visas för tiderna fram till 12:00 (middag) och PM efter klockan 12:00. e) Temperaturvisning i C eller F Med YEAR/SEC/ALARM/ C/ F-knappen kan du byta visning av innetemperatur mellan grader i Celsius ( C) eller grader i Fahrenheit ( F).

8 f) Ställa in och aktivera alarmet - Om du trycker på MODE-knappen kommer visningen ändras från klocktid till alarmtid. - Med MONTH/HOUR/WAVE-knappen och DATE/MIN/12/24/LANGUAGEknappen kan du ställa in alarmtid. - Med YEAR/SEC/ALARM/ C/ F-knappen kan du aktivera eller avaktivera alarmfunktionen. Välj mellan den normala alarmfunktionen ( ), alarmfunktionen med repetition ( ) och Zz och alarmfunktionen. Visning Betydelse ( ) Alarmfunktionen är på, alarmet kommer att ljuda vid den inställda tidpunkten ( ) och Zz Alarmfunktionen är på, alarmet kommer att ljuda vid den inställda tidpunkten. Alarmrepetitionen sätts på genom att trycka på SNOOZE/LIGHT-knappen. Ingen av symbolerna visas Alarmfunktionen är av. - Tryck på MODE-knappen för att bekräfta inställningen och avsluta inställningsprocessen. Enheten kommer att lagra inställningen och lämnar inställningsproceduren automatiskt om ingen knapp trycks ned under 10 sekunder. Om den berörda inställningsknappen fortsätter att tryckas ned kommer inställningen att ske i ett högre tempo. Om du tidigare har valt tidvisning i 12-timmarsformat kommer alarmtiden också att visas i 12-timmarsformat. Lägg märke till AM -indikationen för tider före 12:00 (middag) och PM för tider efter 12:00 så att alarmsignalen sker vid den korrekta tiden på dagen. Alarm med normal alarmfunktion - Om alarmfunktionen är på hörs ett antal piptoner i ökande tempo så snart den aktuella tiden har nått alarminställningen. - Tryck på SNOOZE/LIGHT-knappen för att stänga av alarmet. Alarmet kommer att ljuda nästa dag igen vid den förinställda tiden. Alarmet kommer att stängas av automatiskt om det inte avbryts manuellt inom en minut. Alarm med alarmrepetition och Zz : - Om alarmfunktionen med alarmrepetition är på kommer ett antal piptoner att höras så snart den aktuella tiden har nått den förinställda alarmtiden. - Tryck på SNOOZE/LIGHT-knappen för att göra uppehåll i alarmet i 4 minuter, visningen Zz blinkar på displayen. Alarmet ljuder igen efter 4 minuter.

9 - Tryck på MODE-knappen för att stänga av alarmfunktionen. Alarmet kommer att ljuda nästa dag igen vid den förinställda tiden. g) Manuell igångsättning av DCF-mottagning Tryck ned MONTH/HOUR/WAVE-knappen tills mottagningssymbolen blinkar med jämna mellanrum; DCF-mottagningen sätts igång manuellt. Under DCF-mottagningsförsöket är alla knappar utom RESET-knappen och MONTH/HOUR/WAVE-knappen ej aktiverade. Om du önskar avbryta DCF-mottagningen, tryck på MONTH/HOUR/WAVE-knappen. Om denna funktion används ofta kommer det att resultera i en kortare livstid för batteriet. h) Manuell inställning av kalender och tid Den radiokontrollerade projektorklockan ställer normalt in sig själv automatiskt. Om du befinner dig i ett område där mottagning av DCF-signalen inte är möjlig, kan du ställa in tid och kalender manuellt. Produkten kommer då att fungera som en vanlig quartzklocka. Enheten kommer vid en senare tidpunkt automatiskt att försöka synkronisera sig med den radioutsända tidssignalen. Om synkroniseringen lyckas kommer den manuellt inställda tiden att ersättas av den exakta DCF-tiden. Manuell inställning är möjlig endast om enheten har avslutat DCF-mottagningen (mottagningssymbolen blinkar inte med jämna mellanrum). - Tryck in och håll MODE-knappen nere i ungefär 3 sekunder medan enheten står i normalläge (tid- och datumvisning) tills årtalet blinkar. - Med YEAR/SEC/ALARM/ C/ F-knappen, MONTH/HOUR/WAVE-knappen och DATE/MIN/12/24/LANGUAGE-knappen kan du ställa in år, månad och dag. - Tryck på MODE-knappen för att bekräfta din inställning och avsluta inställningsprocessen. Tidvisningen blinkar. - Med YEAR/SEC/ALARM/ C/ F-knappen, MONTH/HOUR/WAVE-knappen och DATE/MIN/12/24/LANGUAGE-knappen kan du ställa in sekunderna på 00 och justera timmar och minuter. - Tryck på MODE-knappen för att bekräfta din inställning och för att nå inställningsläget för språk för veckodag. Språksymbolen blinkar. - Med DATE/MIN/12/24/LANGUAGE-knappen kan du nu välja mellan följande språk: tyska (GE), engelska (EN), holländska (DU) eller franska (FR). Veckodagen kommer att visas på det språk som du har valt. - Tryck på MODE-knappen för att bekräfta din inställning och för att avsluta inställningsprocessen. Enheten lagrar inställningen och lämnar inställningsproceduren automatiskt om det inte trycks ned någon knapp under en minut. För att få en snabbare inställning av det värde som för tillfället blinkar, fortsätt att trycka ned den aktuella knappen. i) Displaybelysning och projicering

10 Tryck på SNOOZE/LIGHT-knappen för att sätta på displaybelysningen och projiceringen (i blått). Displaybelysningen och projiceringen kommer att släckas efter en kort period. Displaybelysningen och projiceringen kan inte sättas på under pågående DCF-mottagning. Ställa in projektorn: Ställ in önskad projektorposition genom att vrida delen på projektorns sida. Genom att vrida på PROJEKTORFOKUS på inställningsratten är det möjligt att fokusera projiceringen. Projicering är endast lämpligt i mörka rum. Kontinuerlig projektorfunktion och displaybelysning (ALWAYS ON med färgbyte): Projektorklockan är utrustad med en ALWAYS ON -funktion. Det betyder att projiceringen sätts på permanent och att displaybelysningen också ständigt lyser. Sätt ALWAYS BRIGHT -knappen (i batterifacket) i positionen PÅ. Projektorvisningen och displaybelysningen lyser nu permanent. Båda visningarna ändrar dessutom färg på belysningen i en långsam, flytande övergång från röd till blå till grön etc. Under DCF-mottagningen avbryts bytet av färger. Displaybelysningen och projiceringen visas i en blå färg. ALWAYS ON-funktionen är endast tillgänglig om nätdelen är ansluten. Förändring av färgfunktionen är endast möjlig i ALWAYS ON -läget. 11. RESET (återställning) Om klockan inte fungerar som den ska, dvs visar en trasslig symbol, gör då en RESET återställning till neutrala värden. Knappen för RESET/ återställning kan hittas i batterifacket på klockan ovanför batterierna. Tryck på RESET-knappen. Displayen släcks ned en kort stund och framträder sedan igen. Den radiokontrollerade klockan genomför ett DCFmottagningsförsök. 12. Service, rengöring och underhåll Produkten är underhållsfri. Därför bör du aldrig öppna den. Om du trots det öppnar den gäller inte garantin. Utsidan på produkten ska bara rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa eller en torr borste. Du bör aldrig använda starka rengöringsmedel eller kemiska ämnen eftersom dessa kan skada höljet eller påverka driften. 13. När produkten har blivit obrukbar ska du slänga den i enlighet med gällande regler. Hantering av engångsbatterier Du som slutlig användare, är enligt lag skyldig (Batteriföreskrifter) att återlämna alla engångs- och laddbara batterier. Att slänga dem i hushållssoporna är förbjudet. Alla batterier, inklusive laddbara batterier, som innehåller farliga ämnen är markerade med symboler som visar att det är förbjudet att kasta dem i hushållssoporna. Beteckningarna för de aktuella tungmetallerna är följande: Cd =kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. Du kan återlämna engångs- och laddbara batterier utan kostnad vid återvinningsstationer i ditt bostadsområde, i

11 försäljningsställen inom branschen eller överallt annars där batterier/ laddbara batterier säljs. På så sätt uppfyller du dina lagstadgade skyldigheter och hjälper till att skydda miljön. 14. Försäkran om överensstämmelse Vi på Conrad Elektronik, Klaus-Conrad-Strasse 1, Hirschau, förklarar härmed att denna produkt ansluter sig till de grundläggande krav och andra relevanta regelverk i 1999/5/EG-direktivet. Du kan hitta överensstämmelseförklaringen för den här produkten på Problemsökning Genom att köpa den här enhetent har du erhållit en produkt som har utformats till högsta kvalitet och är driftsäker. Problem och felaktigheter kan ändå inträffa. Vi skulle därför vilja beskriva hur man själv kan åtgärda vissa felaktigheter. Problem Möjlig orsak Avhjälpande av felet Den radiokontrollerade Störningar i mottagningen Ändra placcering på enheten klockan visar uppenbarligen Batterierna har tagit slut Byt batterier felaktig tid Enheten tar inte emot Ändra placering på enheten signalen på rätt sätt Temperaturen visas i F (Fahrenheit), inte i C Visningsformatet på enheten har ställts in på fel sätt Se visning av temperatur i C eller F Enheten visar en trasslig symbol Enheten är lämnad Tryck på RESET-knappen (i batterifacket). Enheten ställs in i neutralläge och alla inställningar raderas. Kontrasten på displayen är Batterierna är dåliga Byt batterier svag Ingen DCF-mottagning Störningar i mottagningen Se avsnittet Mottagning av DCF-signal Enheten är felaktigt inställd Du befinner dig inte inom mottagningsområdet för en DCF-sändare Odefinierat fel Temperaturvisningen är felaktig Produkten blev störd av statisk elektricitet eller av andra radioprodukter Temperaturen har väldigt snabbt ändrats markant Tryck på RESET-knappen (i batterifacket). Enheten återställs till neutral inställning och alla inställningar raderas Enheten behöver lite tid för att ställa in en temperaturförändring

12 16. Tekniska data Driftspänning (projektionsklocka): Batterier: Batteriets livslängd: Kalendervisning från 1 januari till 31 december 2050 Exakthet i tisdsvisningen i quartzdrift: Möjlig temperaturvisning: Temperaturvisningen försvinner vid: Drifttemperatur område Driftspänning för nätdelen 4,5 VDC 3 x Mignonbatterier under normala förhållanden ungefär 1 år missvisning mindre än 60 sek per månad från 10 C (14 F) till 50 C (122 F) 0.5 C 0 45 C 230V (-) / 50 Hz

13

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING JMR818WF är en flerfunktioners

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 7 Batterier... 7 AC nätadapter... 7 Ändra inställningar... 7 Klocka... 8 Alarm... 10 Temperatur... 11 Bakgrundsbelysning...

Läs mer

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF 1 MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF INLEDNING Gratulerar till Er nya BAROMETER KLOCKA TERMOMETER. JMR838WF är en flerfunktioners radiostyrd klocka. När den kommer inom räckhåll för radiosignalen

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning WS-9034 Projicerande väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstationen... 1 Utomhussändaren... 1 Strömförsörjning och installation Sätta i och byta batterier

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA INNEHÅLL BRUKSANVISNING Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida...

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

MEKANISKA KLOCKOR SVENSKA. Automatisk uppdragning 09.6.19, 4:13 PM

MEKANISKA KLOCKOR SVENSKA. Automatisk uppdragning 09.6.19, 4:13 PM MEKANISKA KLOCKOR Automatisk uppdragning SVENSKA 71 09.6.19, 4:13 PM 72 MEKANISKA KLOCKOR ANVÄNDA KLOCKAN FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs

Läs mer

Användarmanual. Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWE

Användarmanual. Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWE Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 2 Nyckelfunktioner... 2 Framifrån... 2 Ovanifrån... 2 Bakifrån... 3 LCD display symboler... 3 Säkerhets

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod Bruksanvisning Modul 5135 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928 MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928 OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING BAR928 är en kombinerad klocka / väderstation. Den radiostyrda klockan

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Radio-väderstation 0334..

Bruksanvisning. Radio-väderstation 0334.. Bruksanvisning Radio-väderstation 0334.. Tips om batterier Batterier och knappcellsbatterier är inga leksaker. Kontakta omedelbart vårdcentral/läkare om någon har råkat svälja ett knappcellsbatteri. Batterier

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 INNEHÅLL Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 BRUKSANVISNING Innehåll... 1 Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 LCD Display... 3 Att Komma Igång... 3 Rem... 3 Batterier...

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING Specifikationer...9 Försiktighetsåtgärder...9 Om Oregon Scientific...10 Eu-försäkran Om Överensstämmelse...10 SWE INNEHÅLL Introduktion...2 Dina Värden...2 Träningszoner...2

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket Artikelnummer: 371010 BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka funktionsverket Koppla in Shake Awake Börja med att koppla sladden från nätadaptern i jacket på baksidan. Koppla sedan in nätadaptern i ett

Läs mer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 SV A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 SVENSKA 29-36 4 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR När du använder vågen första gången ska du vara uppmärksam på följande: 77Den

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR DRIVS MED LJUSENERGI INGA BATTERIBYTEN BEHÖVS RÄCKER 6 MÅNADER (Kal. V145) / 2 MÅNADER (Kal. V182) EFTER FULL LADDNING VARNINGSFUNKTION VID ENERGIBRIST SNABBSTART ÖVERLADDNINGSSKYDD

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått.

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått. Introduktion Innehållsförteckning Produktbeskrivning Information om inandning Viktiga säkerhetsföreskrifter Beskrivning av de olika delarna Användning av produkten Rengöring av produkten Problemlösning

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Trådlös sensor... 3 Att Komma Igång...

Läs mer

Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888

Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888 Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888 INNEHÅLL Bruksanvisning Introduktion... 1 Huvudfunktioner: Huvudenhet... 2 Vy framsida... 2 Vy baksida...

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador!

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador! Bruksanvisning Djupmätare med ekolod Användning Djupmätaren med ekolod används för att mäta vattendjup från 0.8 m till 36 m. Vattnets djup eller föremål under vattnet kan bestämmas genom långtidsmätningar

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 PPA 20 Operating instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации en da no fi ru Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 1 2 Printed: 24.03.2014

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA

RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA Modell: RM336SP Användarmanual INLEDNING Lycka till med Er nya RM336SP Radiokontrollerad Projektionsklocka.RM336SP är en enhet med många egenskaper och som automatiskt

Läs mer