Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg.

2 Kvalitetsbokslut Nytida och Ett prioriterat mål för kvalitetsarbetet handlar om hur vi kan utveckla företagets sätt att presentera kvalitetsresultat. Under ett år har vi valt formen att kvartalsvis redovisa kvalitet, vilket vi kommer att fortsätta med. Det finns en stor fördel att med en högre frekvens sammanställa resultat för att faktiskt se vad vi åstadkommer. Vi arbetar systematiskt med förbättringar, vi utvecklar system och har en god kontroll av kvaliteten inom våra verksamheter. Dessutom pågår utvecklingsarbeten för medarbetares expertkunskaper med syfte att ge den allra bästa vården och omsorgen till de som vi finns till för. Lena Freiholtz, kvalitetschef Ambea 2

3 Kvalitetsbokslut Nytida och Utveckling under första kvartalet ST-tjänst för sjuksköterskor Inom har 6 ST-tjänster för sjuksköterskor inrättats under 2013, med tillträde under Tjänsterna bygger på Vårdförbundets modell AST, akademisk specialisttjänstgöring. Syftet är att ytterligare höja kompetensen för den hälso- och sjukvård samt omvårdnad som ges till de äldre som bor i vår äldreomsorg. Erbjudandet gäller sjuksköterskor som genomgår specialistsjuksköterskeprogrammet för vård av äldre Fyra av tjänsterna var under första kvartalet tillsatta, och ytterligare två tillkommer under hösten. Satsningen fortsätter utifrån de mål som sätter för andelen sjuksköterskor med specialistutbildning i verksamheten. Fortsatt utveckling av IT-stödet till kvalitetsledningssystemet Nytidas och s kvalitetsledningssystem Qualimax fick under 2013 en omfattande uppgradering av sitt IT-stöd, Q-maxit. IT-stödet fick en ny och mer lättarbetad plattform. Under första kvartalet 2014 har systemet utvecklats ytterligare och buggar har åtgärdats. Många verksamheter har aktivt hört av sig med synpunkter och förbättringsförslag, vilket varit ett värdefullt verktyg för fortsatta förbättringar av Q-maxit. Under kvartalet har även en intensiv utbildningsverksamhet pågått med stöd och utbildning till Nytida och s Q-maxit-utbildare. Det har givit resultat där vi ser att från och mer mars så är samtliga verksamheter fullt ut aktiva i Q-maxit. Demensakademi Inom finns en stor samlad kompetens om demensvård. För att samla och sprida kunskaperna och förtydliga företagets expertroll inom demens, skapades under 2013 s Demensakademi och ett gemensamt koncept för demensomsorg. Konceptet har tagits fram av akademin och innehåller bland annat utbildning och vägledning för medarbetare samt stöd till närstående. Från 1 mars har projektet övergått till en permanent funktion inom. Målet med Demensakademin är att stärka expertis, arbetsmetoder, boendemiljöer och arbetsverktyg inom demens. Syftet är att samla kompetens, hålla oss à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt att leda utvecklingen av demensvården. Demensakademin har skapat ett utbildningskoncept utifrån flera evidensbaserade metoder inom demensvården och skräddarsytt det utifrån s värdegrund och företagsstruktur. Grunden är de speciella behov som personer med demenssjukdom och deras anhöriga har. De boenden som genomför utbildningen och implementerar konceptet blir certifierade och anslutna till akademin. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras av demensakademins expertgrupp. Kvalitetsundersökning 2014 Kvalitetsundersökningen 2014 genomfördes under februari. Den genomförs liksom tidigare år av ett fristående undersökningsföretag, CMA Research. Undersökningen består av två delar: Kunder (inklusive närstående) och Medarbetare. Ur undersökningarna får man fram viktiga faktorer att arbeta med i kvalitetsarbetet, som Nöjd Kund Index (NKI) och Motiverad Medarbetar Index (MMI). Båda dessa index har ökat under åren sedan 2011 och målet är ytterligare förbättringar Vid kvartalets slut pågick fortfarande sammanställningen av resultaten. Man kunde dock se att svarsfrekvensen ökat i Medarbetardelen och minskat något i Kund- och närståendedelen. En mer omfattande beskrivning av resultatet presenteras i kvalitetsbokslutet på helårsbasis för Priser, utmärkelser, nya verksamheter, forskning och utveckling Nytida Samverkansseminarium med Nytida i Gävle Samverkan nyckeln till framgång var temat för ett Nytida-seminarium i Gävle den 18 februari. Närmare 100 personer mötte upp på ABF Konferens för att lyssna till föreläsningar, samtala och knyta kontakter. Målgruppen var personer som i sitt dagliga arbete möter personer med funktionsnedsättningar och syftet med seminariet var att genom kunskap, förståelse och samverkan över gränserna förbättra, förenkla och hitta nya kontaktvägar. Bland deltagarna fanns bland annat socialsekreterare och biståndshandläggare. Flera intresseföreningar var också representerade, som RSMH, Attention, Anonyma Narkomaner och Föräldraföreningen Mot Narkotika. 3

4 Kvalitetsbokslut Nytida och 10 Nytidaenheter fanns representerade och presenterade sig kort innan föreläsningarna tog vid. Håkan Edlund, behandlingsansvarig på Provita i Malmö, föreläste om nätdroger samt om beroende begrepp och synsätt. Föreläsarparet Miriam Jaakola och Sofie Andersson berättade på ett gripande och medryckande sätt om hur det är att vara förälder till barn med ADHD/ADD och hur det är att själv ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jan Lanzow-Nilsson från Välfärdavdelningen på Stadskontoret i Malmö föreläste om att möjliggöra återhämtningen. Hörselprojekt minskar risken för social isolering Äldre med hörselnedsättning riskerar att bli socialt isolerade på grund av bristen på fungerande kommunikation. På s äldreboende Vendelsögården i Haninge har man genom ÄldreNu i samarbete med HRF Hörteknik, ett bolag inom Hörselskadades Riksförbund, säkerställt att omvårdnads-personalen har all nödvändig kunskap om hörhjälpmedel. Samarbetet kallas hörselprojektet. Genom hörselprojektet har medarbetarna på Vendelsögården fördjupat sina kunskaper om hörapparater och hur de sköts. De kan hjälpa till med enklare skötsel av hörapparater och en informativ hörselpärm med fakta, texter och bilder om hörapparater och andra hörhjälpmedel finns lättillgänglig på boendet. Om medarbetarna undrar över något som rör detta finns också kontaktuppgifter till kvalificerad rådgivning. Numera finns alltid batterier till hörapparater tillgängliga på boendet. Att medarbetarna nu har fördjupade kunskaper om hörselskador och hörselskadades behov ger trygghet till de boende och uppskattas av närstående. Qualimaxindex Qualimax-index hjälper verksamheterna att sätta mål och prioritera i sitt förbättringsarbete. Qualimax-index är också ett stöd för företagets ledning att löpande följa upp kvaliteten. Vid genomförandet av egenkontroller och kvalitetstillsyner, så genereras ett Qualimax-index, vilket ger ett direkt resultat för den enskilda verksamheten. Nu är också nya Q-maxit utvecklat så att Qualimax-index kan genereras för enskilda frågeställningar eller frågeområden, som t.ex. arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete m.m. När Nytida och systematiskt följer upp olika temaområden finns möjligheten att skapa uppföljningar i Q-maxit som ger verksamheten ett Qualimax-index. Avvikelser - löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Att rapportera och bearbeta avvikelser är utgångspunkten för s och Nytidas systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. Under första kvartalet 2014 har Nytidas och s verksamheter fortsatt övergången från en äldre till en nyare och enklare version av IT-stödet Q-maxit, där samtliga medarbetare har direkt tillgång till IT-stödet. Det ger förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg då avvikelser och systematiskt förbättringsarbete bearbetas av alla berörda. Genom nya Q-maxit ges också förutsättningar för en tydligare och bättre statistikhantering. Det totala antalet rapporterade avvikelser över tid visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat år för år sedan 2009 från att uppgå till 2,2 procent 2009, till 1,7 procent år 2010, 1,4 procent 2011 och 1,15 procent För hela 2013 ser vi samma positiva trend där andelen allvarliga avvikelser är 1,05 procent. Andelen allvarliga avvikelser för första kvartalet 2014 är 0,25 procent, det vill säga 12 st av totalt I och med övergången till nya Q-maxit så sker också en förändring av definitionen av avvikelsernas allvarlighetsgrader, från fem nivåer till fyra nivåer. Förändringen är en anpassning till Socialstyrelsens definition som baseras på fyra nivåer. Det betyder dock att jämförelsen historiskt försvåras. Totalt antal avvikelser och andel allvarliga avvikelser Q Allvarliga avvikelser 0,25% Totalt antal avvikelser 4743 st Totalt antal avvikelser Allvarliga avvikelser 4

5 Kvalitetsbokslut Nytida och Förbättringsloggen Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat för vård och omsorg. Nytida och har sedan 2007 utvecklat dokumentationen av förbättringsarbetet och det sker i Q-maxit, det nu uppdaterade ITstödet för ledningssystemet Qualimax. Det leder till utveckling och ett lärande i organisationen. Genom utvecklingen av nya Q-maxit genereras varje förbättringsområde direkt till en handlingsplan i Q-maxit. Handlingsplanen är utformad på ett traditionellt sätt och kan enkelt bifogas t.ex. ett yttrande till myndighet. Den största förbättringen är dock att samtliga medarbetare direkt i IT-stödet kan dokumentera och föreslå förbättringar, för godkännande av ansvarig chef. Samtliga förbättringsområden som identifieras i egenkontrollen och kvalitetstillsyn förs med automatik över till Förbättringsloggen för vidare arbeta och dokumentation. Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria För oss inom Nytida och är det oerhört viktigt att arbeta aktivt med rapportering och anmälningar. Vi har som företag kommit långt i det arbetet, men det finns fortfarande mycket som återstår. Därför är det också viktigt för oss att i vårt kvalitetsbokslut visa på de händelser inom vården och omsorgen som lett till anmälningar till myndigheten. De beslut som kommer från Socialstyrelsen och nu den nya tillsynsmyndigheten, IVO, är viktiga i lärandet och i utvecklingen av kvaliteten. Bilagt redovisas samtliga, för Nytida och tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar från våra ca 350 verksamheter under första kvartalet Lex Sarah Under första kvartalet 2014 gjordes en anmälan enligt Lex Sarah gällande s verksamheter. För Nytida har ingen anmälan varit aktuell. Det är kvalitetsutvecklaren som bedömer om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller inte. Lex Sarah-anmälningar Äldreomsorg, från till Anmälan Åtgärd Beslut Tomtebogården i Mora kommun Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare Dnr /2014 Anmälan gäller bristande tillsyn Begäran från IVO om uppgifter senast den 28 april Beslut: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO konstaterar att verksamheten vidtagit och planerar åtgärder för att förebygga att liknande händelser inte ska uppstå igen. Dock kan IVO konstatera att det i verksamheten fanns kännedom om att mannen tidigare uppvisat oro och velat gå ut nattetid. Mot den bakgrunden vill IVO uppmärksamma nämndens ansvar att följa upp och kontrollera att det finns den personal som krävs för att enskilda ska kunna känna sig säkra med den vård och omsorg som ges. Det är också nämndens ansvar att följa upp och kontrollera att vidtagna åtgärder får avsedd effekt i verksamheten. 5

6 Kvalitetsbokslut Nytida och Lex Maria Under första kvartalet 2014 gjordes totalt två stycken Lex Maria-anmälningar gällande. För Nytida har ingen anmälan enligt Lex Maria varit aktuell. Lex Maria-anmälningar från till Anmälan Åtgärd Beslut Stattenahemmet i Helsingborgs kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr /2014 Anmälan avser sår Fruängsgården i Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr xxxx/2014 Anmälan avser smittspridning Enskilda klagomål och Anmälan om fel i vården till Inspektionen för vård och omsorg För enskilda personer som vill lyfta ett klagomål eller synpunkt finns möjligheten att lämna en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), antingen som ett enskilt klagomål eller en anmälan om fel i vården. Besluten från enskilda klagomål och anmälan om fel i vården är en viktig del i vårt förbättringsarbete. I Nytidas och s ledningssystem finns en tydlig process för synpunkter och klagomål som lämnas till verksamheterna. Dessutom finns möjligheten att kontakta vår Kundombudsman för att få hjälp kring synpunkter och klagomål. Under kvartal har 5 enskilda klagomål anmälts till IVO för våra verksamheter, varav en i Nytida och fyra i Antal ärenden hos IVO gällande enskilda klagomål och anmälan om fel i vården första kvartalet Q Q Q Q Q Ny,da 6

7 Kvalitetsbokslut Nytida och Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) om klagomål och anmälan om fel i vården beslut från till Nytida Beslut från Inspektionen om vård och omsorg om klagomål och anmälan om fel i vården till Enhet Klagomålet Beslut Norrmalms Personlig Assistans i Stockholms stad Begäran från IVO om uppgifter senast den 28 april Dnr: /2014 Beslut från IVO om enskilda klagomål och anmälan om fel i vården till Enhet Klagomålet Beslut Saltsjöbadens gästhem, Nacka kommun Bytorpsklints äldreboende i Borås kommun Ametistens äldreboende i Solna Stad Broby Gård Enskilt klagomål Yttrande ska avges senast 21 februari Anmälan om fel i vården Yttrande ska avges senast 17 februari 2014 Anmälan om fel i vården Yttrande ska avges senast 25 februari 2014 Enskilt klagomål Yttrande ska avges senast 1 april Dnr: 8,2-2744/ Inspektionen om vård och omsorg avslutar ärendet. Anmälan är återtagen. Dnr: /2014 Dnr: / Dnr: /2014 Externa tillsyner Från den 1 juni 2013 har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ansvaret för tillsyn från Socialstyrelsen. Det är en positiv utveckling då det blir en ökad tydlighet kring tillsyner och beslut vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. IVO har under kvartal genomfört fem tillsyner i våra verksamheter, varav fyra i Nytida och en i. Externa tillsyner Q Q Q Q Q Ny,da 7

8 Kvalitetsbokslut Nytida och Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) verksamhetstillsyner beslut från till Nytida Beslut från IVOs verksamhetstillsyner till Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut Fyrens HVB-hem i Backe, Strömsunds kommun Wiboms VIP Rosersbergs servicebostad Tillsyn enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (2001:937) den 11 februari Tillsyn enligt 26 d Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), den 12 mars. Föranmäld inspektion enligt 26 d LSS (1993:387) Dnr: /2014 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen i fråga om Dnr: / Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO bedömer att huvudmannen vidtagit åtgärder som uppfyller ställda krav. Dungen Föranmäld tillsyn enligt 26 d lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr: /2014 Beslut från IVOs verksamhetstillsyner till Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut Täppans äldreboende i Trelleborgs kommun Oanmäld tillsyn 13 kap. 6 socialtjänstlagen (2001:453) den 5 februari Dnr: /2014 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder: AB ska säkerställa att omsorgspersonalen på Täppan har kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt 14 kap. 3 socialtjänstlagen. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen för vård och omsorg senast den 24 maj

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer