Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg.

2 Kvalitetsbokslut Nytida och Ett prioriterat mål för kvalitetsarbetet handlar om hur vi kan utveckla företagets sätt att presentera kvalitetsresultat. Under ett år har vi valt formen att kvartalsvis redovisa kvalitet, vilket vi kommer att fortsätta med. Det finns en stor fördel att med en högre frekvens sammanställa resultat för att faktiskt se vad vi åstadkommer. Vi arbetar systematiskt med förbättringar, vi utvecklar system och har en god kontroll av kvaliteten inom våra verksamheter. Dessutom pågår utvecklingsarbeten för medarbetares expertkunskaper med syfte att ge den allra bästa vården och omsorgen till de som vi finns till för. Lena Freiholtz, kvalitetschef Ambea 2

3 Kvalitetsbokslut Nytida och Utveckling under första kvartalet ST-tjänst för sjuksköterskor Inom har 6 ST-tjänster för sjuksköterskor inrättats under 2013, med tillträde under Tjänsterna bygger på Vårdförbundets modell AST, akademisk specialisttjänstgöring. Syftet är att ytterligare höja kompetensen för den hälso- och sjukvård samt omvårdnad som ges till de äldre som bor i vår äldreomsorg. Erbjudandet gäller sjuksköterskor som genomgår specialistsjuksköterskeprogrammet för vård av äldre Fyra av tjänsterna var under första kvartalet tillsatta, och ytterligare två tillkommer under hösten. Satsningen fortsätter utifrån de mål som sätter för andelen sjuksköterskor med specialistutbildning i verksamheten. Fortsatt utveckling av IT-stödet till kvalitetsledningssystemet Nytidas och s kvalitetsledningssystem Qualimax fick under 2013 en omfattande uppgradering av sitt IT-stöd, Q-maxit. IT-stödet fick en ny och mer lättarbetad plattform. Under första kvartalet 2014 har systemet utvecklats ytterligare och buggar har åtgärdats. Många verksamheter har aktivt hört av sig med synpunkter och förbättringsförslag, vilket varit ett värdefullt verktyg för fortsatta förbättringar av Q-maxit. Under kvartalet har även en intensiv utbildningsverksamhet pågått med stöd och utbildning till Nytida och s Q-maxit-utbildare. Det har givit resultat där vi ser att från och mer mars så är samtliga verksamheter fullt ut aktiva i Q-maxit. Demensakademi Inom finns en stor samlad kompetens om demensvård. För att samla och sprida kunskaperna och förtydliga företagets expertroll inom demens, skapades under 2013 s Demensakademi och ett gemensamt koncept för demensomsorg. Konceptet har tagits fram av akademin och innehåller bland annat utbildning och vägledning för medarbetare samt stöd till närstående. Från 1 mars har projektet övergått till en permanent funktion inom. Målet med Demensakademin är att stärka expertis, arbetsmetoder, boendemiljöer och arbetsverktyg inom demens. Syftet är att samla kompetens, hålla oss à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt att leda utvecklingen av demensvården. Demensakademin har skapat ett utbildningskoncept utifrån flera evidensbaserade metoder inom demensvården och skräddarsytt det utifrån s värdegrund och företagsstruktur. Grunden är de speciella behov som personer med demenssjukdom och deras anhöriga har. De boenden som genomför utbildningen och implementerar konceptet blir certifierade och anslutna till akademin. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras av demensakademins expertgrupp. Kvalitetsundersökning 2014 Kvalitetsundersökningen 2014 genomfördes under februari. Den genomförs liksom tidigare år av ett fristående undersökningsföretag, CMA Research. Undersökningen består av två delar: Kunder (inklusive närstående) och Medarbetare. Ur undersökningarna får man fram viktiga faktorer att arbeta med i kvalitetsarbetet, som Nöjd Kund Index (NKI) och Motiverad Medarbetar Index (MMI). Båda dessa index har ökat under åren sedan 2011 och målet är ytterligare förbättringar Vid kvartalets slut pågick fortfarande sammanställningen av resultaten. Man kunde dock se att svarsfrekvensen ökat i Medarbetardelen och minskat något i Kund- och närståendedelen. En mer omfattande beskrivning av resultatet presenteras i kvalitetsbokslutet på helårsbasis för Priser, utmärkelser, nya verksamheter, forskning och utveckling Nytida Samverkansseminarium med Nytida i Gävle Samverkan nyckeln till framgång var temat för ett Nytida-seminarium i Gävle den 18 februari. Närmare 100 personer mötte upp på ABF Konferens för att lyssna till föreläsningar, samtala och knyta kontakter. Målgruppen var personer som i sitt dagliga arbete möter personer med funktionsnedsättningar och syftet med seminariet var att genom kunskap, förståelse och samverkan över gränserna förbättra, förenkla och hitta nya kontaktvägar. Bland deltagarna fanns bland annat socialsekreterare och biståndshandläggare. Flera intresseföreningar var också representerade, som RSMH, Attention, Anonyma Narkomaner och Föräldraföreningen Mot Narkotika. 3

4 Kvalitetsbokslut Nytida och 10 Nytidaenheter fanns representerade och presenterade sig kort innan föreläsningarna tog vid. Håkan Edlund, behandlingsansvarig på Provita i Malmö, föreläste om nätdroger samt om beroende begrepp och synsätt. Föreläsarparet Miriam Jaakola och Sofie Andersson berättade på ett gripande och medryckande sätt om hur det är att vara förälder till barn med ADHD/ADD och hur det är att själv ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jan Lanzow-Nilsson från Välfärdavdelningen på Stadskontoret i Malmö föreläste om att möjliggöra återhämtningen. Hörselprojekt minskar risken för social isolering Äldre med hörselnedsättning riskerar att bli socialt isolerade på grund av bristen på fungerande kommunikation. På s äldreboende Vendelsögården i Haninge har man genom ÄldreNu i samarbete med HRF Hörteknik, ett bolag inom Hörselskadades Riksförbund, säkerställt att omvårdnads-personalen har all nödvändig kunskap om hörhjälpmedel. Samarbetet kallas hörselprojektet. Genom hörselprojektet har medarbetarna på Vendelsögården fördjupat sina kunskaper om hörapparater och hur de sköts. De kan hjälpa till med enklare skötsel av hörapparater och en informativ hörselpärm med fakta, texter och bilder om hörapparater och andra hörhjälpmedel finns lättillgänglig på boendet. Om medarbetarna undrar över något som rör detta finns också kontaktuppgifter till kvalificerad rådgivning. Numera finns alltid batterier till hörapparater tillgängliga på boendet. Att medarbetarna nu har fördjupade kunskaper om hörselskador och hörselskadades behov ger trygghet till de boende och uppskattas av närstående. Qualimaxindex Qualimax-index hjälper verksamheterna att sätta mål och prioritera i sitt förbättringsarbete. Qualimax-index är också ett stöd för företagets ledning att löpande följa upp kvaliteten. Vid genomförandet av egenkontroller och kvalitetstillsyner, så genereras ett Qualimax-index, vilket ger ett direkt resultat för den enskilda verksamheten. Nu är också nya Q-maxit utvecklat så att Qualimax-index kan genereras för enskilda frågeställningar eller frågeområden, som t.ex. arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete m.m. När Nytida och systematiskt följer upp olika temaområden finns möjligheten att skapa uppföljningar i Q-maxit som ger verksamheten ett Qualimax-index. Avvikelser - löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Att rapportera och bearbeta avvikelser är utgångspunkten för s och Nytidas systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. Under första kvartalet 2014 har Nytidas och s verksamheter fortsatt övergången från en äldre till en nyare och enklare version av IT-stödet Q-maxit, där samtliga medarbetare har direkt tillgång till IT-stödet. Det ger förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg då avvikelser och systematiskt förbättringsarbete bearbetas av alla berörda. Genom nya Q-maxit ges också förutsättningar för en tydligare och bättre statistikhantering. Det totala antalet rapporterade avvikelser över tid visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat år för år sedan 2009 från att uppgå till 2,2 procent 2009, till 1,7 procent år 2010, 1,4 procent 2011 och 1,15 procent För hela 2013 ser vi samma positiva trend där andelen allvarliga avvikelser är 1,05 procent. Andelen allvarliga avvikelser för första kvartalet 2014 är 0,25 procent, det vill säga 12 st av totalt I och med övergången till nya Q-maxit så sker också en förändring av definitionen av avvikelsernas allvarlighetsgrader, från fem nivåer till fyra nivåer. Förändringen är en anpassning till Socialstyrelsens definition som baseras på fyra nivåer. Det betyder dock att jämförelsen historiskt försvåras. Totalt antal avvikelser och andel allvarliga avvikelser Q Allvarliga avvikelser 0,25% Totalt antal avvikelser 4743 st Totalt antal avvikelser Allvarliga avvikelser 4

5 Kvalitetsbokslut Nytida och Förbättringsloggen Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat för vård och omsorg. Nytida och har sedan 2007 utvecklat dokumentationen av förbättringsarbetet och det sker i Q-maxit, det nu uppdaterade ITstödet för ledningssystemet Qualimax. Det leder till utveckling och ett lärande i organisationen. Genom utvecklingen av nya Q-maxit genereras varje förbättringsområde direkt till en handlingsplan i Q-maxit. Handlingsplanen är utformad på ett traditionellt sätt och kan enkelt bifogas t.ex. ett yttrande till myndighet. Den största förbättringen är dock att samtliga medarbetare direkt i IT-stödet kan dokumentera och föreslå förbättringar, för godkännande av ansvarig chef. Samtliga förbättringsområden som identifieras i egenkontrollen och kvalitetstillsyn förs med automatik över till Förbättringsloggen för vidare arbeta och dokumentation. Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria För oss inom Nytida och är det oerhört viktigt att arbeta aktivt med rapportering och anmälningar. Vi har som företag kommit långt i det arbetet, men det finns fortfarande mycket som återstår. Därför är det också viktigt för oss att i vårt kvalitetsbokslut visa på de händelser inom vården och omsorgen som lett till anmälningar till myndigheten. De beslut som kommer från Socialstyrelsen och nu den nya tillsynsmyndigheten, IVO, är viktiga i lärandet och i utvecklingen av kvaliteten. Bilagt redovisas samtliga, för Nytida och tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar från våra ca 350 verksamheter under första kvartalet Lex Sarah Under första kvartalet 2014 gjordes en anmälan enligt Lex Sarah gällande s verksamheter. För Nytida har ingen anmälan varit aktuell. Det är kvalitetsutvecklaren som bedömer om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller inte. Lex Sarah-anmälningar Äldreomsorg, från till Anmälan Åtgärd Beslut Tomtebogården i Mora kommun Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare Dnr /2014 Anmälan gäller bristande tillsyn Begäran från IVO om uppgifter senast den 28 april Beslut: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO konstaterar att verksamheten vidtagit och planerar åtgärder för att förebygga att liknande händelser inte ska uppstå igen. Dock kan IVO konstatera att det i verksamheten fanns kännedom om att mannen tidigare uppvisat oro och velat gå ut nattetid. Mot den bakgrunden vill IVO uppmärksamma nämndens ansvar att följa upp och kontrollera att det finns den personal som krävs för att enskilda ska kunna känna sig säkra med den vård och omsorg som ges. Det är också nämndens ansvar att följa upp och kontrollera att vidtagna åtgärder får avsedd effekt i verksamheten. 5

6 Kvalitetsbokslut Nytida och Lex Maria Under första kvartalet 2014 gjordes totalt två stycken Lex Maria-anmälningar gällande. För Nytida har ingen anmälan enligt Lex Maria varit aktuell. Lex Maria-anmälningar från till Anmälan Åtgärd Beslut Stattenahemmet i Helsingborgs kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr /2014 Anmälan avser sår Fruängsgården i Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr xxxx/2014 Anmälan avser smittspridning Enskilda klagomål och Anmälan om fel i vården till Inspektionen för vård och omsorg För enskilda personer som vill lyfta ett klagomål eller synpunkt finns möjligheten att lämna en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), antingen som ett enskilt klagomål eller en anmälan om fel i vården. Besluten från enskilda klagomål och anmälan om fel i vården är en viktig del i vårt förbättringsarbete. I Nytidas och s ledningssystem finns en tydlig process för synpunkter och klagomål som lämnas till verksamheterna. Dessutom finns möjligheten att kontakta vår Kundombudsman för att få hjälp kring synpunkter och klagomål. Under kvartal har 5 enskilda klagomål anmälts till IVO för våra verksamheter, varav en i Nytida och fyra i Antal ärenden hos IVO gällande enskilda klagomål och anmälan om fel i vården första kvartalet Q Q Q Q Q Ny,da 6

7 Kvalitetsbokslut Nytida och Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) om klagomål och anmälan om fel i vården beslut från till Nytida Beslut från Inspektionen om vård och omsorg om klagomål och anmälan om fel i vården till Enhet Klagomålet Beslut Norrmalms Personlig Assistans i Stockholms stad Begäran från IVO om uppgifter senast den 28 april Dnr: /2014 Beslut från IVO om enskilda klagomål och anmälan om fel i vården till Enhet Klagomålet Beslut Saltsjöbadens gästhem, Nacka kommun Bytorpsklints äldreboende i Borås kommun Ametistens äldreboende i Solna Stad Broby Gård Enskilt klagomål Yttrande ska avges senast 21 februari Anmälan om fel i vården Yttrande ska avges senast 17 februari 2014 Anmälan om fel i vården Yttrande ska avges senast 25 februari 2014 Enskilt klagomål Yttrande ska avges senast 1 april Dnr: 8,2-2744/ Inspektionen om vård och omsorg avslutar ärendet. Anmälan är återtagen. Dnr: /2014 Dnr: / Dnr: /2014 Externa tillsyner Från den 1 juni 2013 har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ansvaret för tillsyn från Socialstyrelsen. Det är en positiv utveckling då det blir en ökad tydlighet kring tillsyner och beslut vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. IVO har under kvartal genomfört fem tillsyner i våra verksamheter, varav fyra i Nytida och en i. Externa tillsyner Q Q Q Q Q Ny,da 7

8 Kvalitetsbokslut Nytida och Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) verksamhetstillsyner beslut från till Nytida Beslut från IVOs verksamhetstillsyner till Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut Fyrens HVB-hem i Backe, Strömsunds kommun Wiboms VIP Rosersbergs servicebostad Tillsyn enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (2001:937) den 11 februari Tillsyn enligt 26 d Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), den 12 mars. Föranmäld inspektion enligt 26 d LSS (1993:387) Dnr: /2014 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen i fråga om Dnr: / Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO bedömer att huvudmannen vidtagit åtgärder som uppfyller ställda krav. Dungen Föranmäld tillsyn enligt 26 d lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr: /2014 Beslut från IVOs verksamhetstillsyner till Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut Täppans äldreboende i Trelleborgs kommun Oanmäld tillsyn 13 kap. 6 socialtjänstlagen (2001:453) den 5 februari Dnr: /2014 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder: AB ska säkerställa att omsorgspersonalen på Täppan har kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt 14 kap. 3 socialtjänstlagen. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen för vård och omsorg senast den 24 maj

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitetsbokslut och Nytida Kvalitetsbokslut för och Nytida Kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Ytterligare ett kvartal har passerat med fullt fokus på kvalitet och ständiga förbättringar.

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Att arbeta med utveckling av kvalitet, inom vård och omsorg, betyder att vi utifrån vår värdegrund arbetar systematiskt

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. En viktig del i kvalitetsarbetet handlar om att lära av varandra, se goda exempel samt att ta lärdom av det som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Öppenhet och transparens inte bara tomma ord Nu är det dags för det nionde kvartalsvisa kvalitetsbokslutet sedan

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Vad är det som gör att en del menar att det var bättre förr? Kan det bero på rädsla för förändring eller handlar det

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Under hösten så har den s k Östersundsstudien beskrivits och debatterats i olika medier.

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 1. Förord Carema Care har alltid arbetat med öppenhet och transparens i

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Ökad öppenhet bättre vård och omsorg För att ständig utveckla vården och omsorgen behövs jämförelser och benchmarking

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsarbete ständigt se möjlighet att förbättra Som sagts så många gånger tidigare, så handlar kvalitetsarbete

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Den bästa starten En viktig del i kvalitetsarbete är den praktiska delen, där goda idéer blir verklighet och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg 1 Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Vardaga Särskilda boenden Kvalitetsdeklaration för 2016 Att arbeta med kvalitet är en självklarhet

Läs mer

Solhagagruppen. blir en del av Nytida. Utveckling av inkontinensvården. Nya hundar och höns i vården. Ny teknik för nattlig trygghet

Solhagagruppen. blir en del av Nytida. Utveckling av inkontinensvården. Nya hundar och höns i vården. Ny teknik för nattlig trygghet KVALITETSBOKSLUT FÖRSTA KVARTALET 2016 Utveckling av inkontinensvården Nya hundar och höns i vården Ny teknik för nattlig trygghet Solhagagruppen blir en del av Nytida Kvalitetsutveckling kan innebära

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Vi erbjuder praktik för 2000 asylsökande

Vi erbjuder praktik för 2000 asylsökande KVALITETSBOKSLUT ANDRA KVARTALET 2016 Vi erbjuder praktik för 2000 asylsökande Fler sjuksköterskor får specialistutbildning Solhagagruppen integreras i Nytida Behoven av vård och omsorg ökar i samhället

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Nybyggnation av äldreboenden och gruppbostäder KVALITETSBOKSLUT Q nya språkoch omsorgspraktikanter

Nybyggnation av äldreboenden och gruppbostäder KVALITETSBOKSLUT Q nya språkoch omsorgspraktikanter KVALITETSBOKSLUT Q3 2017 140 nya språkoch omsorgspraktikanter Extra Egenkontroll säkerställer ramverket för pedagogik Vardaga Silverpark vinnare av Årets Seniormåltid, White Guide Nybyggnation av äldreboenden

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 The Capital of Scandinavia Sarah Wägnert 1997 Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem 2015-01-25 Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Ann-Charlotte Nordmark Verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Välkommen till Återföringsdialog!

Välkommen till Återföringsdialog! Välkommen till Återföringsdialog! Vilka faktorer kan stärka kvaliteten i HVB för vuxna? På vilket sätt kan tillsyn och granskning påverka kvaliteten? Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och Lena

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola 150114 Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola År 2014 Marina Smeds, rektor i samarbete med Katja Veldman Wagemakers, skolsköterska Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Susanne Edgren, Therese Lindén, Ingrid Olausson, Ulrika Ström, Förvaltningens ledningsgrupp 1 (7) Riktlinje gällande klagomål och synpunkter uniform

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg

Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg 1 Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg LSS - Boende och daglig verksamhet Nytida Kvalitetsdeklaration gäller för 2016 Att arbeta med

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer