Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut Carema Q k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning

2 Kvalitetsbokslut Carema Q Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs vikten av öppenhet och transparens inom omsorgen. Varje enskild medarbetare, inom såväl privat som kommunal omsorg, har ett personligt ansvar för att uppmärksamma och påtala om något avvikande har inträffat, så att det sedan kan leda till utveckling med höjd kvalitet och ökad trygghet. Under en vecka i maj kunde vi följa TV4 Nyheternas rapportering där man tyckte sig påvisa att privata utförare brister i sin rapportering av missförhållanden som finns i verksamheten. Jag vill föra den retoriken utifrån ett annat perspektiv med förhoppning att denna myt omvärderas. Syftet med lagstiftningen att alla typer av händelser och avvikelser ska rapporteras och en viktig poäng är att en rapportering inte ska skuldbeläggas utan tas emot positivt som en viktig del i kvalitetsarbetet. Som privat utförare så är det en självklarhet att rapportera allt och arbeta öppet. Det är så Carema arbetar och det är så jag uppfattar att kollegorna inom Vårdföretagarna arbetar. En privat utförare har allt att förlora på att inte vara transparent eftersom våra uppdrag bygger på förtroende och tillit i samspel med kommunerna som är våra uppdragsgivare. Om inte kommunerna känner en trygghet med de privata utförarna så ges vi inte nya uppdrag en enkel ekvation. Inom den äldrevård som bedrevs under 80-talet inom den landstingsdrivna långvården så, menar jag, att det inte existerade någon form av systematisk kvalitetsutveckling. Under 90-talet i och med införandet av kommunernas ansvar för äldreomsorgen så gavs den enskilde äldre en ny form av status och värde. Men först under senare delen av 90-talet och 2000-talet så har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats, dels med lagstiftning som drivkraft men även med att privata utförare kom in i äldreomsorgen. Det är min bestämda uppfattning att privata utförare har haft en viktig roll i att äldreomsorgen är så pass bra som den faktiskt är idag. Helt klart har de gamla fått det mycket bättre under årens lopp, mycket tack vare forskning och insatser för att förbättra livet för de mest sjuka äldre, nya värdegrunder med ökad insikt kring varje persons individuella förutsättningar och krav. Nyckeln till en fortsatt utveckling är öppenhet och att såväl kommunala som privata utförare aktivt deltar i arbetet med kvalitetsmätningar och jämförelser. Att dokumentera, utreda och rapportera avvikelser är därför en naturlig del i strävan att kontinuerligt bli bättre. Det handlar om att genom det systematiska kvalitetsarbetet ligga steget före, att tidigt se eventuella risker så att vi förebygger att något händer. Vi ser ett ökat antal avvikelser som ett tecken på noggrannhet i rapporteringen. Vi ser det också som riktigt allvarligt om en verksamhet inte skulle ha några avvikelser eller proportionerligt för få avvikelser. Öppenhet är grunden i kvalitetsutveckling. Vi måste vara transparenta kring både det som är bra och det som är mindre bra och vi välkomnar granskning. Vi vill erbjuda optimala förutsättningar för att ge tillgång till lättillgänglig och begriplig information och jämförbara mått på vad som är en god kvalitet. Vi tror att det endast är på så vis som kvaliteten successivt blir bättre och bättre och de boende mer och mer nöjda. Samhällets äldre måste kunna ställa likvärdiga krav på privat och offentligt driven äldreomsorg då måste man också ges möjligheten till att jämföra likvärdigt. När äldre och deras anhöriga står inför val av omsorg måste de ha tillgång till adekvat och jämförbar information som är oberoende av vem som utför äldreomsorgen. Såväl privata som kommunala utförare måste tillsammans stödja utvecklingen mot full transparens och öppenhet och se avvikelser som möjligheter att hela tiden bli bättre och utveckla vårt arbetssätt och våra rutiner. Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema 2. Utveckling under andra kvartalet I samband med första kvartalets kvalitetsbokslut beskrevs har Carema Care ytterligare tagit steg i satsningen på kvalitet. Ansvaret för kvalitetsarbetet har blivit tydligare och flyttats närmare medarbetarna, samtidigt som den interna kontrollen stärkts hela vägen upp till ledningsnivå. Syftet är att skapa både bättre tydlighet och mer tryck i förändrings- och kvalitetsarbetet. En speciellt viktig och återkommande del i kvalitetsarbetet är den enskilda medarbetarens involvering och delaktighet och att roller och ansvar blir tydligare. Kvalitetssamtal Syftet med införandet av kvalitetsamtal är främst att skapa engagemang och delaktighet. Under våren 2013 är i princip samtliga verksamheter igång med kvalitetssamtalen och har genomfört detta med alla medarbetare 1 2 gånger. Genom att de korta och kärnfulla samtalen återkommer så är det lätt att ta upp frågor som berördes vid det tidigare tillfället. Det är verksamhetcheferna och ibland också gruppchefer som genomför samtalen och de kommentarer som kommer är att detta är en lyckad satsning. Genom kvalitetssamtalen tar vi tillvara våra medarbetares idéer, kompetens och vilja till förbättring. Och därmed utvecklas vår verksamhet ytterligare. Genomförande av egenkontroll utifrån samverkan och delaktighet Under november och december 2012 genomfördes den pilotstudie som ledde fram till en mer utvecklad metod för genomförandet av egenkontrollsfrågorna. Grunden är att verksamhetschefer och gruppchefer tillsammans med medarbetarna besvarar frågorna och därmed får vi dels en delaktighet men också att svaren blir mer genomtänkta och överensstämmande med verkligheten. Under maj 2013 har samtliga verksamheter genomfört egenkontrollen. Den utvecklade metoden har tagits emot väl samtidigt som det krävs mer träning och struktur för att få det bästa resultatet. Nästa egenkontroll genomförs i november och till dess kommer metoden att fungera än bättre. I november har vi också vårt nya IT-verktyg det nya Q-maxit där frågornas besvarande direkt kommer att ge alla verksamheter ett Qualimax-index. Ett tydligt index underlättar ett målinriktat arbete med förbättringsarbetet. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

3 Complianceråd rådet för kontroll av efterlevnad Under våren så har arbetet med rådet för kontroll av efterlevad (det s.k. Compliancerådet) genomfört tre möten. Tillsammans med cheferna för kvalitet, HR och kommunikation gör högsta ledningen systematiska genomgångar av möjliga risker och eventuella brister i efterlevnad av lagar, regler, poilcies m.m. Rådet ordförande, Anders Friman, COO säger: Det kvartalsvisa Compliance-mötet har gett oss ytterligare en nivå att säkra vår efterlevnad av lagar och förordningar, hit eskaleras ärenden som kräver åtgärder och beslut från högsta ledningen. Vi har genom detta fått ökat fokus på såväl övergripande risker för företaget som helhet som på enskilda större Kvalitetssäkrande åtgärder. Ytterligare en viktig bit i vårt systematiska kvalitetsarbete är nu på plats! Hälsoåret nytt verktyg för medarbetarnas hälsa Hälsoåret är det nya interna verktyget för att arbeta med att förbättra medarbetarnas hälsa och säkerställa en god arbetsmiljö. Syftet är att säkerställa att det hälsofrämjande arbetet hålls levande och motiverar alla medarbetare till delaktighet. Hälsoåret bygger på ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt som förenklar och ger arbetet en struktur. Det är en hjälp att sätta mål i det hälsofrämjande arbetet och att strukturera upp aktiviteter för både fysisk, psykisk och social hälsa hos medarbetarna. Målet med hälsoåret är att skapa en bra och trygg arbetsmiljö samt att nå uppsatta mål för sjukfrånvaro. Hälsoåret omfattar fyra olika temaområden för att täcka in de viktigaste delarna inom området hälsa och avslutas med diplomering av arbetsplatsen. Kunder Andelen kunder som kan tänka sig att rekommendera sin Caremaverksamhet till andra fortsätter att öka. Inom Funktionsnedsättning Egen Regi svarar 80 % av närstående ja på frågan: Kan du tänka dig att rekommendera din närståendes boende/dagliga verksamhet till någon annan? Det är en ökning från 73 % i fjol och den största ökningen av alla affärsområden. Motsvarande siffra för Funktionsnedsättning Entreprenad är 78 %, en ökning från 72 % i fjol. Inom Äldreomsorg Egen Regi har motsvarande rekommendationsindex ökat från 80 till 84 %, det högsta indexet av alla affärsområden. För Äldreomsorg Entreprenad har siffran ökat från 75 till 80 %. Bemötandet är det som högst betyg av kunderna för samtliga affärsområden. Många är också nöjda med sina kontakt- eller stödpersoner. Rekommendationsindex Kundundersökning 2013 Nytt IT-verktyg nya Q-maxit från september 2013 IT-verktyget till Qualimax, Q-maxit, utvecklades Q-maxit är ett samlat IT-stöd för kvalitetsledningssystemet där dokumentationen av förbättringsarbetet (Förbättringsloggen) är navet. Till detta är avvikelsehanteringen, egenkontrollen och kvalitetstillsynen kopplade. Under hösten 2012 togs beslut om att utveckla Q-maxit i modern IT-plattform. Arbetet har pågått under våren med referensgrupp från alla affärsområden. Det övergripande syftet är att systemet ska finnas till för samtliga medarbetare, vara användasvänligt och utvecklande av vår kvalitet i verksamheterna. I slutet av augusti och början av september kommer medarbetarna att utbildas och under september/oktober ska nya Q-maxit implementeras i verksamheterna. 3. NKI och MMI resultat från Kvalitetsundersökningen 2013 Resultaten från Caremas Kvalitetsundersökning 2013 visar på förbättrade resultat gällande både Nöjd Kund Index (NKI) och Motiverad Medardetar Index (MMI). Undersökningen har genomförts av ett externt undersökningsföretag, CMA Resarch. Medarbetare Caremamedarbetarnas nöjdhet på jobbet har ökat något i år jämfört med i fjol, sett till företaget som helhet.. Det så kallade MMI, Motiverad Medarbetar Index, har ökat från 62 till 64. Även 2011 låg MMI på 64, för att sjunka till 62 i samband med mediehändelserna under början av Men nu verkar alltså en återhämtning ha skett, även om det rör sig om små variationer. Även det så kallade rekommendationsindexet har ökat något, det vill säga ett betyg på en 5-gradig skala som anger hur benägna medarbetarna är att rekommendera sin arbetsgivare till andra. I fjol Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

4 låg det på 3,6 och har i år ökat till 3,7. Det är dock en liten minskning jämfört med 2011, när det låg på 3,8. Ett viktigt syfte med Medarbetarundersökningen är att utveckla arbetsplatserna. Därför arbetar alla arbetsplatser vidare med sina egna resultat från undersökningen, liksom tidigare år. MMI och rekommendationsindex, medarbetare Carema 2013 Motiverad Medarbetar index MMI MMI Carema 5. Värderingar och värdegrund Caremas sedan länge inarbetade och inom organisationen välkända värderingar har kompletterats med en värdegrund. Den har arbetats fram i samarbete med Vårdalstiftelsens VD Torbjörn Larsson och kommer att implementeras i organisationen genom ett omfattande projekt under hösten För oss är värdegrunden kärnan i verksamheten och den kvalitet vi står för och ska ge trygghet för våra kunder och uppdragsgivare. Värdegrunden innefattar vår människosyn, vårt bemötande av dem som är våra kunder och deras närstående och vårt ansvar på alla nivåer i företaget Rekommendationsex , , ,7 Rek Carema 4. Äldreguiden Socialstyrelsens Äldreguide publicerades i maj Äldreguiden har inför 2013 utvecklats och presentationssättet förändrats. I den tidigare utformningen gick det att utläsa en slags poängbedömning. Dagens Äldreguide riktar sig till de äldre och dess närstående och anger resultat inom områdena personal/utbildning, inflytande/delaktighet, mat/måltider, aktivitet/träning samt läkemedelsgenomgångar. Det är inte möjligt att dra slutsatser av det samlade resultatet. 6. Priser, utmärkelser, nya verksamheter, forskning och utveckling Ny leverantör av färsk- och kolonialvaror Från juni har Carema den nya leverantören Menigo för färsk- och kolonialvaror till samtliga boenden. Övergången till Menigo innebär att alla boenden nu får samma tillgång till fräscha färskvaror och förbättrade möjligheter att erbjuda kunderna färska och fina frukter och grönsaker till varje måltid. Det nya beställnings- och leveranssystemet förenklar även för personalen, som därmed får mer tid till omvårdnaden av de boende. Carema stöder Idéprovningen för nya omsorgsidéer Carema stöder Vårdalstiftelsens projekt Idéprovningen med en halv miljon kronor ur fonden för forskning och utbildning till minne av Eva Eilenberg. Vårdalstiftelsen vill med Idéprovningen identifiera och finansiera de bästa idéerna för förbättring av vård och omsorg. Carema är med och stöttar området Åldrandets utmaningar genom fonden och kommer att följa projekten och ta del av och förhoppningsvis också prova de resultat som forskningsprojekten kommer fram till. Fem utvalda projekt får nu stöd. Affärsområdena Funktionsnedsättning Egen Regi och Entreprenad (Orkidén) Eldsjälspriset till Ulrika Ekman från Kulturgruppen i Falkenberg Ulrika Ekman från Kulturgruppen i Falkenberg har fått Kommunals Eldsjälspris för sitt arbete. Priset delas ut till en Kommunalmedlem som sprider kultur och inspirerar andra till att utöva kultur. Ulrika fick motta priset vid Kommunals kongress i Stockholm i maj. Kulturgruppen är en kulturellt inriktad daglig verksamhet för personer med lindrig till måttlig funktionsnedsättning. Ledarskap och organisering för hälsa och produktionsutveckling (LOHP) Orkidén deltar sedan några år i forskningsprojektet LOHP som drivs av HELIX VINN Excellence Centre som är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet. Studien syftar till att följa organisatoriska förhållanden såsom; ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och produktion inom 12 större organisationer, samt att ge stöd i utvecklingsarbete för en hälsofrämjande organisation och arbetsplats. De första resultaten visar bland annat att arbetsmiljön är god inom Orkidén, men att medarbetarna önskar sig bättre möjligheter till lärande och kompetensutveckling. Detta har Orkidén nu tagit fasta på och börjat förbättra. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

5 7. Qualimaxindex Qualimaxindex är baserat på resultat av Carema Cares kvalitetstillsyner. Med fokus på kvalitetsförbättringar har resultatet för Qualimax-index förbättrats inom både de huvudsakliga affärsområdena under de senaste åren. Nya siffror kommer att redovisas nästa gång i redovisningen av kvaliteten för kvartal 4 när besvarandet av den kommande egenkontrollen genererar ett nytt Qualimax-index. Qualimax-index 2011 och ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, , ,6 Affärsområdena Äldreomsorg Egen Regi och Entreprenad 0,4 0,2 Registerstjärnor till flera Stockholmsboenden För andra året i rad delades i april diplom ut till de verksamheter inom Stockholms län som flitigt har arbetat med kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska Palliativregistret, BPSD-registret och SveDem. Diplomen delades ut i samband med konferensen Bättre liv för sjuka äldre team Stockholms län. 0,0 Äldreomsorg Funktionsnedsättning Caremaboendena Ekbacken i Sundbyberg, Ametisten i Solna, Linedgård i Bromma, Kullen på Ekerö och Vendelsögården fick motta diplom. Kullen var även en av dem som berättade på konferensen om sina erfarenheter från registerarbetet. Lovord för kvalitetsprojekt i Nacka Caremas verksamheter Lillängen och Saltsjöbadens Sjukhus i Nacka kommun deltar i det omfattande kvalitetsprojektet Trygg och säker i Nacka som kommunen driver. Arbetet pågår under hela året men Caremas verksamheter har redan nu fått lovord av kommunen för sina goda insatser i arbetet. Carema i topp i Härnösands kommuns kvalitetsuppföljning Caremas boenden ligger i topp i Härnösands kommuns kvalitetsuppföljning Älandsgården är nr 1 och Ugglan nr 3. Undersökningen gäller alla de nio äldreboendena i kommunen. Båda boendena har klättrat på listan sedan Carema tog över Goda betyg till Murteglet i Helsingborg Murteglets vårdboende granskades i april av kommunens handläggare vid en uppföljning. Boendet får goda betyg av kommunen, som konstaterar att samtliga tillfrågade kunder är nöjda eller mycket nöjda både med insatser och bemötande från personalen. Samtliga kunder uppger också att de känner sig trygga. Handläggarens helhetsbedömning är att uppdraget är till 73 % helt uppfyllt och i övrigt delvis uppfyllt. Detta är en klar förbättring sedan Carema tog över. Endast 2 % bedömdes tidigare som uppfyllt. 8. Avvikelser löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Hantering av avvikelser är utgångspunkten för Carema Cares systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. Det är endast genom att rapportera alla avvikelser som vi kan arbeta med förbättringar och därmed successivt minska andelen allvarliga avvikelser på sikt. En sammanställning av det totala antalet rapporterade avvikelser över tid visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat år för år sedan 2009 från att uppgå till 2,2 procent 2009, till 1,7 procent år 2010, 1,4 procent 2011 och 1,15 procent Det visar att arbetet ger resultat. Andelen allvarliga avvikelser för första kvartalet 2013 är 0,78 procent, det vill säga 49 st av totalt För andra kvartalet 2013 är det 1,27 procent, alltså 80 st av totalt 6312, alltså en viss ökning sedan kvartal 1. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

6 Totalt antal avvikelser och andel allvarliga avvikelser Allvarliga avvikelser (t.ex. Lex Sarah och Lex Maria) Allvarliga avvikelser (t.ex. Lex Sarah och Lex Maria) 10. Egenkontroller Genomförandet av egenkontrollen i maj 2013 har skett utifrån en utveckling av metoden. Dels har under våren 2013 ett digert arbete skett med utveckling av frågeställningarna i samverkan med verksamheterna. Besvarandet av egenkontrollfrågorna har skett med systematiskt deltagande av medarbetarna. Redovisning av resultatet sker dock på likadant sätt som tidigare år där egenkontrollfrågorna besvarats med Ja respektive Nej. Vid genomförandet av egenkontrollen i november 2013 kommer resultatet redovisas i form av Qualimax-index Q Q Förbättringsloggen Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat för vård och omsorg. Carema Care har sedan 2007 utvecklat dokumentationen av förbättringsarbetet vilket bidragit till utveckling och best practice. I den kommande nya Q-maxit, IT-verktyget för Qualimax, kommer den s.k. förbättringsloggen ha en framträdande roll som navet i allt förbättringsarbete. Andel egenkontrollfrågor besvarade med ja 84,00% 83,50% 83,00% 82,50% 82,00% 81,50% 81,00% 80,50% 80,00% 79,50% 79,00% Q Q Q ÄO FN Andel verksamheter som månatligen aktivt dokumenterar förbättringsarbete 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Äldreomsorg Funktionsnedsättning Q Q2 11. Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria I inledningen av kvalitetsbokslutet beskriv vikten av att arbeta aktivt med rapportering och anmälningar. Vi har som företag kommit långt i det arbetet, men det finns fortfarande mycket som återstår. Därför är det också viktigt för oss att i vårt kvalitetsbokslut visa på de händelser inom vården och omsorgen som lett till anmälningar till myndigheten. De beslut som kommer från Socialstyrelsen och nu den nya tillsynsmyndigheten, IVO, är viktiga i lärandet och i utvecklingen av kvaliteten. Bilagt redovisas samtliga, för Carema Care tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar från våra ca 415 verksamheter under andra kvartalet Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

7 Lex Sarah Under andra kvartalet 2013 gjordes 1 anmälan enligt Lex Sarah gällande Carema Cares verksamheter. Anmälningen rör området äldreomsorg. Det är kvalitetsutvecklaren som bedömer om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Socialstyrelsen eller inte. Lex Sarah-anmälningar Äldreomsorg, från till Anmälan Åtgärd Beslut Hemmet för Gamla i Skarpnäcks stadsdel, Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Cares kvalitetsutvecklare Dnr /2013 Medarbetare kränkt boende. Omedelbara åtgärder: Medarbetare arbetsbefrias med omedelbar verkan. Kontakter tas med regionchef, personalspecialist och facket. Möte med berörd medarbetare och den som bevittnat det inträffade. Möte med övriga medarbetare. Anhöriga kontaktas. Åtgärder vidtagna för att händelsen inträffar igen: Personalspecialist fortsätter att arbeta med ärendet. Stöd erbjuds till medarbetare genom företagshälsovården. Handlingsplan upprättas för att förebygga att liknande händelser upprepas. Handledning av Silviasyster till medarbetare på enheten. Fortsatta möten för personal på enheten med gruppchef och verksamhetschef ör att fånga upp känslor, tankar och frågor gällande händelsen samt skapa trygghet i att våga rapportera missförhållanden. Stöd erbjuds från företagshälsovården till den personal som rapporterat. Etikföreläsning för all personal. Internutbildning gällande rapporteringsskyldigheten. Beslutsdatum: Socialstyrelsen bedömning är att ärendet avslutas. Det allvarliga missförhållandet bedöms ha utretts i tillräcklig omfattning. Orsaker till missförhållandet är identifierade och åtgärder har vidtagits för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Socialstyrelsen bedömer att huvudmannen fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt gällande bestämmelser och vidtagit åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Lex Maria Under andra kvartalet 2013 gjordes totalt 2 stycken Lex Maria-anmälningar inom Carema Cares verksamheter. En anmälan rör området äldreomsorg och en funktionsnedsättning. Lex Maria-anmälningar äldreomsorg från till Anmälan Åtgärd Beslut Sandstugans äldreboende i Botkyrka kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Care medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr Anmälan avser fall och fraktur samt brister gällande förflyttning efter fallet Hela personalgruppen har haft uppföljningsmöten för att analysera och lära av vilka skador ett fall kan ge, med tanke på förflyttningar. Tjänstgörande sjuksköterska ska kontakta läkaren då det finns risk för skada när en boende har ramlat för att säkerställa ställningstagande till en eventuell förflyttning. Det kan vara svårt att bedöma eventuella uppkomna skador, då den enskilde kanske inte kan förmedla eventuell smärta. Den skriftliga lokala rutinen när det gäller omhändertagande och förflyttning efter fall är efter denna händelse uppdaterad. Anmälan Åtgärd Beslut Lenagården i Uppsala kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Care medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr /2013 Anmälan avser självmordsförsök Säkerställa följsamheten till att uppdatera handlingsplaner gällande suicidrisk och regelbundet följa upp dessa. Följa upp och säkerställa aktuell överenskommelse gällande klienternas läkemedelshantering och rutinerna för att hämta ut eventuella recept. Inget beslut Lex Maria-anmälningar funktionsnedsättning från till Inget beslut Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

8 Ärenden från Socialstyrelsen om enskilda klagomål och anmälan om fel i vården till Enhet Klagomålet Beslut Annebergs gruppbostad Anmälan Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: /2013 Korttidshemmet VIP i Solna stad Klagomål Beslutsdatum: Delbeslut Dnr: /2013 IVOs beslut är att Korttidshemmet VIP ska inkomma med kompletteringar senast den 26 juli Lotsens äldreboende i Göteborgs kommun Klagomål Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: /2012 Tellusvägen i Växjö kommun Anmälan om fel i vården enligt 7 kap. 20 patientsäkerhetslagen (2010:659) Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: / Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Grännäs strand i Valdemarsviks kommun Anmälan om fel i vården. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömer, av inkomna handlingar, att patientens Haldolbehandling har skötts på ett adekvat sätt av ansvarig läkare. Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vårt mål är att de som lämnar klagomål ska bli nöjda med den hjälp och stöd de får. För enskilda personer som vill lyfta ett klagomål eller synpunkt ytterligare finns möjligheten att lämna en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), antingen som ett enskilt klagomål eller en anmälan om fel i vården. Besluten från enskilda klagomål och anmälan om fel i vården är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Lomma säbo och Lomma vårdcentral i Lomma kommun Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslutar att ärendet avslutas. IVO ser inga skäl att rikta kritik mot berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller verksamhet. Antal ärenden gällande enskilda klagomål och fel i vården 2013 Nymilens vård- och omsorgsboende i Bromma Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu 6 Dnr: / Lillsjögårdens äldreboende i Uppsala kommun Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu 4 Dnr: / ÄO FN 1 0 Q1 Q2 Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

9 13. Externa tillsyner Från den 1 juni har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ansvaret för tillsyn från Socialstyrelsen. Det är en positiv utveckling då det blir en ökad tydlighet kring tillsyner och dess beslut vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen och IVO har under kvartal 2 genomfört tre tillsyner i våra verksamheter för funktionsnedsättning samt boende för ensamkommande flyktingbarn. Externa tillsyner ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ÄO FN 1 0,5 0 Q1 Q2 Socialstyrelsens verksamhetstillsyner - beslut från till Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut Anemon i Lund HVB PUT, Tellus i Norrköping Tullinge PUT i Botkyrka kommun Tillsyn enligt 25 LSS för tillsyn av assistansanordnare, den 15 april Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tellus i Norrköpings kommun den 16 mars Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tullinge i Botkyrka kommun den 13 mars Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen har mot bakgrund av inhämtad information inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömning är att mot bakgrund av den inhämtade informationen, att verksamheten uppfyller lagstiftningen i de delar som tillsynen avser. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömer, mot bakgrund av inhämtad information, att verksamheten inte brister i de delar som tillsynen avser. Kvalitetsbokslut Carema Q

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsbokslut Nytida och Ett prioriterat mål för kvalitetsarbetet handlar om hur vi kan

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Öppenhet och transparens inte bara tomma ord Nu är det dags för det nionde kvartalsvisa kvalitetsbokslutet sedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. En viktig del i kvalitetsarbetet handlar om att lära av varandra, se goda exempel samt att ta lärdom av det som

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Den bästa starten En viktig del i kvalitetsarbete är den praktiska delen, där goda idéer blir verklighet och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Ökad öppenhet bättre vård och omsorg För att ständig utveckla vården och omsorgen behövs jämförelser och benchmarking

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Förord Vi är stolta över att kunna presentera vårt årliga kvalitetsbokslut för Ambeas dotterbolag. Här redovisar vi grundligt och

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Nymilen År 2013 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-20 Birgitta Söderström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Dagtid helg. Förmiddag vardag

Dagtid helg. Förmiddag vardag Sidan 14 av 21 Inför kommande tertialuppföljning kan denna fråga utvecklas till att ta reda på vilka olika utbildningar som utförarna valt att lägga in i kravet för personals utbildning. 4.4 Bemanning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården År 2013 Mia Matthed 2014-01-31 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2013-11-28 Innehållsförteckning

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Region daglig verksamhet Stockholm Joakim Lavesson Regionchef 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet 2014 01 10 Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Liss-Marie Nyström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer