Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut Carema Q k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning

2 Kvalitetsbokslut Carema Q Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs vikten av öppenhet och transparens inom omsorgen. Varje enskild medarbetare, inom såväl privat som kommunal omsorg, har ett personligt ansvar för att uppmärksamma och påtala om något avvikande har inträffat, så att det sedan kan leda till utveckling med höjd kvalitet och ökad trygghet. Under en vecka i maj kunde vi följa TV4 Nyheternas rapportering där man tyckte sig påvisa att privata utförare brister i sin rapportering av missförhållanden som finns i verksamheten. Jag vill föra den retoriken utifrån ett annat perspektiv med förhoppning att denna myt omvärderas. Syftet med lagstiftningen att alla typer av händelser och avvikelser ska rapporteras och en viktig poäng är att en rapportering inte ska skuldbeläggas utan tas emot positivt som en viktig del i kvalitetsarbetet. Som privat utförare så är det en självklarhet att rapportera allt och arbeta öppet. Det är så Carema arbetar och det är så jag uppfattar att kollegorna inom Vårdföretagarna arbetar. En privat utförare har allt att förlora på att inte vara transparent eftersom våra uppdrag bygger på förtroende och tillit i samspel med kommunerna som är våra uppdragsgivare. Om inte kommunerna känner en trygghet med de privata utförarna så ges vi inte nya uppdrag en enkel ekvation. Inom den äldrevård som bedrevs under 80-talet inom den landstingsdrivna långvården så, menar jag, att det inte existerade någon form av systematisk kvalitetsutveckling. Under 90-talet i och med införandet av kommunernas ansvar för äldreomsorgen så gavs den enskilde äldre en ny form av status och värde. Men först under senare delen av 90-talet och 2000-talet så har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats, dels med lagstiftning som drivkraft men även med att privata utförare kom in i äldreomsorgen. Det är min bestämda uppfattning att privata utförare har haft en viktig roll i att äldreomsorgen är så pass bra som den faktiskt är idag. Helt klart har de gamla fått det mycket bättre under årens lopp, mycket tack vare forskning och insatser för att förbättra livet för de mest sjuka äldre, nya värdegrunder med ökad insikt kring varje persons individuella förutsättningar och krav. Nyckeln till en fortsatt utveckling är öppenhet och att såväl kommunala som privata utförare aktivt deltar i arbetet med kvalitetsmätningar och jämförelser. Att dokumentera, utreda och rapportera avvikelser är därför en naturlig del i strävan att kontinuerligt bli bättre. Det handlar om att genom det systematiska kvalitetsarbetet ligga steget före, att tidigt se eventuella risker så att vi förebygger att något händer. Vi ser ett ökat antal avvikelser som ett tecken på noggrannhet i rapporteringen. Vi ser det också som riktigt allvarligt om en verksamhet inte skulle ha några avvikelser eller proportionerligt för få avvikelser. Öppenhet är grunden i kvalitetsutveckling. Vi måste vara transparenta kring både det som är bra och det som är mindre bra och vi välkomnar granskning. Vi vill erbjuda optimala förutsättningar för att ge tillgång till lättillgänglig och begriplig information och jämförbara mått på vad som är en god kvalitet. Vi tror att det endast är på så vis som kvaliteten successivt blir bättre och bättre och de boende mer och mer nöjda. Samhällets äldre måste kunna ställa likvärdiga krav på privat och offentligt driven äldreomsorg då måste man också ges möjligheten till att jämföra likvärdigt. När äldre och deras anhöriga står inför val av omsorg måste de ha tillgång till adekvat och jämförbar information som är oberoende av vem som utför äldreomsorgen. Såväl privata som kommunala utförare måste tillsammans stödja utvecklingen mot full transparens och öppenhet och se avvikelser som möjligheter att hela tiden bli bättre och utveckla vårt arbetssätt och våra rutiner. Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema 2. Utveckling under andra kvartalet I samband med första kvartalets kvalitetsbokslut beskrevs har Carema Care ytterligare tagit steg i satsningen på kvalitet. Ansvaret för kvalitetsarbetet har blivit tydligare och flyttats närmare medarbetarna, samtidigt som den interna kontrollen stärkts hela vägen upp till ledningsnivå. Syftet är att skapa både bättre tydlighet och mer tryck i förändrings- och kvalitetsarbetet. En speciellt viktig och återkommande del i kvalitetsarbetet är den enskilda medarbetarens involvering och delaktighet och att roller och ansvar blir tydligare. Kvalitetssamtal Syftet med införandet av kvalitetsamtal är främst att skapa engagemang och delaktighet. Under våren 2013 är i princip samtliga verksamheter igång med kvalitetssamtalen och har genomfört detta med alla medarbetare 1 2 gånger. Genom att de korta och kärnfulla samtalen återkommer så är det lätt att ta upp frågor som berördes vid det tidigare tillfället. Det är verksamhetcheferna och ibland också gruppchefer som genomför samtalen och de kommentarer som kommer är att detta är en lyckad satsning. Genom kvalitetssamtalen tar vi tillvara våra medarbetares idéer, kompetens och vilja till förbättring. Och därmed utvecklas vår verksamhet ytterligare. Genomförande av egenkontroll utifrån samverkan och delaktighet Under november och december 2012 genomfördes den pilotstudie som ledde fram till en mer utvecklad metod för genomförandet av egenkontrollsfrågorna. Grunden är att verksamhetschefer och gruppchefer tillsammans med medarbetarna besvarar frågorna och därmed får vi dels en delaktighet men också att svaren blir mer genomtänkta och överensstämmande med verkligheten. Under maj 2013 har samtliga verksamheter genomfört egenkontrollen. Den utvecklade metoden har tagits emot väl samtidigt som det krävs mer träning och struktur för att få det bästa resultatet. Nästa egenkontroll genomförs i november och till dess kommer metoden att fungera än bättre. I november har vi också vårt nya IT-verktyg det nya Q-maxit där frågornas besvarande direkt kommer att ge alla verksamheter ett Qualimax-index. Ett tydligt index underlättar ett målinriktat arbete med förbättringsarbetet. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

3 Complianceråd rådet för kontroll av efterlevnad Under våren så har arbetet med rådet för kontroll av efterlevad (det s.k. Compliancerådet) genomfört tre möten. Tillsammans med cheferna för kvalitet, HR och kommunikation gör högsta ledningen systematiska genomgångar av möjliga risker och eventuella brister i efterlevnad av lagar, regler, poilcies m.m. Rådet ordförande, Anders Friman, COO säger: Det kvartalsvisa Compliance-mötet har gett oss ytterligare en nivå att säkra vår efterlevnad av lagar och förordningar, hit eskaleras ärenden som kräver åtgärder och beslut från högsta ledningen. Vi har genom detta fått ökat fokus på såväl övergripande risker för företaget som helhet som på enskilda större Kvalitetssäkrande åtgärder. Ytterligare en viktig bit i vårt systematiska kvalitetsarbete är nu på plats! Hälsoåret nytt verktyg för medarbetarnas hälsa Hälsoåret är det nya interna verktyget för att arbeta med att förbättra medarbetarnas hälsa och säkerställa en god arbetsmiljö. Syftet är att säkerställa att det hälsofrämjande arbetet hålls levande och motiverar alla medarbetare till delaktighet. Hälsoåret bygger på ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt som förenklar och ger arbetet en struktur. Det är en hjälp att sätta mål i det hälsofrämjande arbetet och att strukturera upp aktiviteter för både fysisk, psykisk och social hälsa hos medarbetarna. Målet med hälsoåret är att skapa en bra och trygg arbetsmiljö samt att nå uppsatta mål för sjukfrånvaro. Hälsoåret omfattar fyra olika temaområden för att täcka in de viktigaste delarna inom området hälsa och avslutas med diplomering av arbetsplatsen. Kunder Andelen kunder som kan tänka sig att rekommendera sin Caremaverksamhet till andra fortsätter att öka. Inom Funktionsnedsättning Egen Regi svarar 80 % av närstående ja på frågan: Kan du tänka dig att rekommendera din närståendes boende/dagliga verksamhet till någon annan? Det är en ökning från 73 % i fjol och den största ökningen av alla affärsområden. Motsvarande siffra för Funktionsnedsättning Entreprenad är 78 %, en ökning från 72 % i fjol. Inom Äldreomsorg Egen Regi har motsvarande rekommendationsindex ökat från 80 till 84 %, det högsta indexet av alla affärsområden. För Äldreomsorg Entreprenad har siffran ökat från 75 till 80 %. Bemötandet är det som högst betyg av kunderna för samtliga affärsområden. Många är också nöjda med sina kontakt- eller stödpersoner. Rekommendationsindex Kundundersökning 2013 Nytt IT-verktyg nya Q-maxit från september 2013 IT-verktyget till Qualimax, Q-maxit, utvecklades Q-maxit är ett samlat IT-stöd för kvalitetsledningssystemet där dokumentationen av förbättringsarbetet (Förbättringsloggen) är navet. Till detta är avvikelsehanteringen, egenkontrollen och kvalitetstillsynen kopplade. Under hösten 2012 togs beslut om att utveckla Q-maxit i modern IT-plattform. Arbetet har pågått under våren med referensgrupp från alla affärsområden. Det övergripande syftet är att systemet ska finnas till för samtliga medarbetare, vara användasvänligt och utvecklande av vår kvalitet i verksamheterna. I slutet av augusti och början av september kommer medarbetarna att utbildas och under september/oktober ska nya Q-maxit implementeras i verksamheterna. 3. NKI och MMI resultat från Kvalitetsundersökningen 2013 Resultaten från Caremas Kvalitetsundersökning 2013 visar på förbättrade resultat gällande både Nöjd Kund Index (NKI) och Motiverad Medardetar Index (MMI). Undersökningen har genomförts av ett externt undersökningsföretag, CMA Resarch. Medarbetare Caremamedarbetarnas nöjdhet på jobbet har ökat något i år jämfört med i fjol, sett till företaget som helhet.. Det så kallade MMI, Motiverad Medarbetar Index, har ökat från 62 till 64. Även 2011 låg MMI på 64, för att sjunka till 62 i samband med mediehändelserna under början av Men nu verkar alltså en återhämtning ha skett, även om det rör sig om små variationer. Även det så kallade rekommendationsindexet har ökat något, det vill säga ett betyg på en 5-gradig skala som anger hur benägna medarbetarna är att rekommendera sin arbetsgivare till andra. I fjol Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

4 låg det på 3,6 och har i år ökat till 3,7. Det är dock en liten minskning jämfört med 2011, när det låg på 3,8. Ett viktigt syfte med Medarbetarundersökningen är att utveckla arbetsplatserna. Därför arbetar alla arbetsplatser vidare med sina egna resultat från undersökningen, liksom tidigare år. MMI och rekommendationsindex, medarbetare Carema 2013 Motiverad Medarbetar index MMI MMI Carema 5. Värderingar och värdegrund Caremas sedan länge inarbetade och inom organisationen välkända värderingar har kompletterats med en värdegrund. Den har arbetats fram i samarbete med Vårdalstiftelsens VD Torbjörn Larsson och kommer att implementeras i organisationen genom ett omfattande projekt under hösten För oss är värdegrunden kärnan i verksamheten och den kvalitet vi står för och ska ge trygghet för våra kunder och uppdragsgivare. Värdegrunden innefattar vår människosyn, vårt bemötande av dem som är våra kunder och deras närstående och vårt ansvar på alla nivåer i företaget Rekommendationsex , , ,7 Rek Carema 4. Äldreguiden Socialstyrelsens Äldreguide publicerades i maj Äldreguiden har inför 2013 utvecklats och presentationssättet förändrats. I den tidigare utformningen gick det att utläsa en slags poängbedömning. Dagens Äldreguide riktar sig till de äldre och dess närstående och anger resultat inom områdena personal/utbildning, inflytande/delaktighet, mat/måltider, aktivitet/träning samt läkemedelsgenomgångar. Det är inte möjligt att dra slutsatser av det samlade resultatet. 6. Priser, utmärkelser, nya verksamheter, forskning och utveckling Ny leverantör av färsk- och kolonialvaror Från juni har Carema den nya leverantören Menigo för färsk- och kolonialvaror till samtliga boenden. Övergången till Menigo innebär att alla boenden nu får samma tillgång till fräscha färskvaror och förbättrade möjligheter att erbjuda kunderna färska och fina frukter och grönsaker till varje måltid. Det nya beställnings- och leveranssystemet förenklar även för personalen, som därmed får mer tid till omvårdnaden av de boende. Carema stöder Idéprovningen för nya omsorgsidéer Carema stöder Vårdalstiftelsens projekt Idéprovningen med en halv miljon kronor ur fonden för forskning och utbildning till minne av Eva Eilenberg. Vårdalstiftelsen vill med Idéprovningen identifiera och finansiera de bästa idéerna för förbättring av vård och omsorg. Carema är med och stöttar området Åldrandets utmaningar genom fonden och kommer att följa projekten och ta del av och förhoppningsvis också prova de resultat som forskningsprojekten kommer fram till. Fem utvalda projekt får nu stöd. Affärsområdena Funktionsnedsättning Egen Regi och Entreprenad (Orkidén) Eldsjälspriset till Ulrika Ekman från Kulturgruppen i Falkenberg Ulrika Ekman från Kulturgruppen i Falkenberg har fått Kommunals Eldsjälspris för sitt arbete. Priset delas ut till en Kommunalmedlem som sprider kultur och inspirerar andra till att utöva kultur. Ulrika fick motta priset vid Kommunals kongress i Stockholm i maj. Kulturgruppen är en kulturellt inriktad daglig verksamhet för personer med lindrig till måttlig funktionsnedsättning. Ledarskap och organisering för hälsa och produktionsutveckling (LOHP) Orkidén deltar sedan några år i forskningsprojektet LOHP som drivs av HELIX VINN Excellence Centre som är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet. Studien syftar till att följa organisatoriska förhållanden såsom; ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och produktion inom 12 större organisationer, samt att ge stöd i utvecklingsarbete för en hälsofrämjande organisation och arbetsplats. De första resultaten visar bland annat att arbetsmiljön är god inom Orkidén, men att medarbetarna önskar sig bättre möjligheter till lärande och kompetensutveckling. Detta har Orkidén nu tagit fasta på och börjat förbättra. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

5 7. Qualimaxindex Qualimaxindex är baserat på resultat av Carema Cares kvalitetstillsyner. Med fokus på kvalitetsförbättringar har resultatet för Qualimax-index förbättrats inom både de huvudsakliga affärsområdena under de senaste åren. Nya siffror kommer att redovisas nästa gång i redovisningen av kvaliteten för kvartal 4 när besvarandet av den kommande egenkontrollen genererar ett nytt Qualimax-index. Qualimax-index 2011 och ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, , ,6 Affärsområdena Äldreomsorg Egen Regi och Entreprenad 0,4 0,2 Registerstjärnor till flera Stockholmsboenden För andra året i rad delades i april diplom ut till de verksamheter inom Stockholms län som flitigt har arbetat med kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska Palliativregistret, BPSD-registret och SveDem. Diplomen delades ut i samband med konferensen Bättre liv för sjuka äldre team Stockholms län. 0,0 Äldreomsorg Funktionsnedsättning Caremaboendena Ekbacken i Sundbyberg, Ametisten i Solna, Linedgård i Bromma, Kullen på Ekerö och Vendelsögården fick motta diplom. Kullen var även en av dem som berättade på konferensen om sina erfarenheter från registerarbetet. Lovord för kvalitetsprojekt i Nacka Caremas verksamheter Lillängen och Saltsjöbadens Sjukhus i Nacka kommun deltar i det omfattande kvalitetsprojektet Trygg och säker i Nacka som kommunen driver. Arbetet pågår under hela året men Caremas verksamheter har redan nu fått lovord av kommunen för sina goda insatser i arbetet. Carema i topp i Härnösands kommuns kvalitetsuppföljning Caremas boenden ligger i topp i Härnösands kommuns kvalitetsuppföljning Älandsgården är nr 1 och Ugglan nr 3. Undersökningen gäller alla de nio äldreboendena i kommunen. Båda boendena har klättrat på listan sedan Carema tog över Goda betyg till Murteglet i Helsingborg Murteglets vårdboende granskades i april av kommunens handläggare vid en uppföljning. Boendet får goda betyg av kommunen, som konstaterar att samtliga tillfrågade kunder är nöjda eller mycket nöjda både med insatser och bemötande från personalen. Samtliga kunder uppger också att de känner sig trygga. Handläggarens helhetsbedömning är att uppdraget är till 73 % helt uppfyllt och i övrigt delvis uppfyllt. Detta är en klar förbättring sedan Carema tog över. Endast 2 % bedömdes tidigare som uppfyllt. 8. Avvikelser löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Hantering av avvikelser är utgångspunkten för Carema Cares systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. Det är endast genom att rapportera alla avvikelser som vi kan arbeta med förbättringar och därmed successivt minska andelen allvarliga avvikelser på sikt. En sammanställning av det totala antalet rapporterade avvikelser över tid visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat år för år sedan 2009 från att uppgå till 2,2 procent 2009, till 1,7 procent år 2010, 1,4 procent 2011 och 1,15 procent Det visar att arbetet ger resultat. Andelen allvarliga avvikelser för första kvartalet 2013 är 0,78 procent, det vill säga 49 st av totalt För andra kvartalet 2013 är det 1,27 procent, alltså 80 st av totalt 6312, alltså en viss ökning sedan kvartal 1. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

6 Totalt antal avvikelser och andel allvarliga avvikelser Allvarliga avvikelser (t.ex. Lex Sarah och Lex Maria) Allvarliga avvikelser (t.ex. Lex Sarah och Lex Maria) 10. Egenkontroller Genomförandet av egenkontrollen i maj 2013 har skett utifrån en utveckling av metoden. Dels har under våren 2013 ett digert arbete skett med utveckling av frågeställningarna i samverkan med verksamheterna. Besvarandet av egenkontrollfrågorna har skett med systematiskt deltagande av medarbetarna. Redovisning av resultatet sker dock på likadant sätt som tidigare år där egenkontrollfrågorna besvarats med Ja respektive Nej. Vid genomförandet av egenkontrollen i november 2013 kommer resultatet redovisas i form av Qualimax-index Q Q Förbättringsloggen Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat för vård och omsorg. Carema Care har sedan 2007 utvecklat dokumentationen av förbättringsarbetet vilket bidragit till utveckling och best practice. I den kommande nya Q-maxit, IT-verktyget för Qualimax, kommer den s.k. förbättringsloggen ha en framträdande roll som navet i allt förbättringsarbete. Andel egenkontrollfrågor besvarade med ja 84,00% 83,50% 83,00% 82,50% 82,00% 81,50% 81,00% 80,50% 80,00% 79,50% 79,00% Q Q Q ÄO FN Andel verksamheter som månatligen aktivt dokumenterar förbättringsarbete 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Äldreomsorg Funktionsnedsättning Q Q2 11. Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria I inledningen av kvalitetsbokslutet beskriv vikten av att arbeta aktivt med rapportering och anmälningar. Vi har som företag kommit långt i det arbetet, men det finns fortfarande mycket som återstår. Därför är det också viktigt för oss att i vårt kvalitetsbokslut visa på de händelser inom vården och omsorgen som lett till anmälningar till myndigheten. De beslut som kommer från Socialstyrelsen och nu den nya tillsynsmyndigheten, IVO, är viktiga i lärandet och i utvecklingen av kvaliteten. Bilagt redovisas samtliga, för Carema Care tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar från våra ca 415 verksamheter under andra kvartalet Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

7 Lex Sarah Under andra kvartalet 2013 gjordes 1 anmälan enligt Lex Sarah gällande Carema Cares verksamheter. Anmälningen rör området äldreomsorg. Det är kvalitetsutvecklaren som bedömer om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Socialstyrelsen eller inte. Lex Sarah-anmälningar Äldreomsorg, från till Anmälan Åtgärd Beslut Hemmet för Gamla i Skarpnäcks stadsdel, Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Cares kvalitetsutvecklare Dnr /2013 Medarbetare kränkt boende. Omedelbara åtgärder: Medarbetare arbetsbefrias med omedelbar verkan. Kontakter tas med regionchef, personalspecialist och facket. Möte med berörd medarbetare och den som bevittnat det inträffade. Möte med övriga medarbetare. Anhöriga kontaktas. Åtgärder vidtagna för att händelsen inträffar igen: Personalspecialist fortsätter att arbeta med ärendet. Stöd erbjuds till medarbetare genom företagshälsovården. Handlingsplan upprättas för att förebygga att liknande händelser upprepas. Handledning av Silviasyster till medarbetare på enheten. Fortsatta möten för personal på enheten med gruppchef och verksamhetschef ör att fånga upp känslor, tankar och frågor gällande händelsen samt skapa trygghet i att våga rapportera missförhållanden. Stöd erbjuds från företagshälsovården till den personal som rapporterat. Etikföreläsning för all personal. Internutbildning gällande rapporteringsskyldigheten. Beslutsdatum: Socialstyrelsen bedömning är att ärendet avslutas. Det allvarliga missförhållandet bedöms ha utretts i tillräcklig omfattning. Orsaker till missförhållandet är identifierade och åtgärder har vidtagits för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Socialstyrelsen bedömer att huvudmannen fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt gällande bestämmelser och vidtagit åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Lex Maria Under andra kvartalet 2013 gjordes totalt 2 stycken Lex Maria-anmälningar inom Carema Cares verksamheter. En anmälan rör området äldreomsorg och en funktionsnedsättning. Lex Maria-anmälningar äldreomsorg från till Anmälan Åtgärd Beslut Sandstugans äldreboende i Botkyrka kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Care medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr Anmälan avser fall och fraktur samt brister gällande förflyttning efter fallet Hela personalgruppen har haft uppföljningsmöten för att analysera och lära av vilka skador ett fall kan ge, med tanke på förflyttningar. Tjänstgörande sjuksköterska ska kontakta läkaren då det finns risk för skada när en boende har ramlat för att säkerställa ställningstagande till en eventuell förflyttning. Det kan vara svårt att bedöma eventuella uppkomna skador, då den enskilde kanske inte kan förmedla eventuell smärta. Den skriftliga lokala rutinen när det gäller omhändertagande och förflyttning efter fall är efter denna händelse uppdaterad. Anmälan Åtgärd Beslut Lenagården i Uppsala kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Care medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr /2013 Anmälan avser självmordsförsök Säkerställa följsamheten till att uppdatera handlingsplaner gällande suicidrisk och regelbundet följa upp dessa. Följa upp och säkerställa aktuell överenskommelse gällande klienternas läkemedelshantering och rutinerna för att hämta ut eventuella recept. Inget beslut Lex Maria-anmälningar funktionsnedsättning från till Inget beslut Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

8 Ärenden från Socialstyrelsen om enskilda klagomål och anmälan om fel i vården till Enhet Klagomålet Beslut Annebergs gruppbostad Anmälan Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: /2013 Korttidshemmet VIP i Solna stad Klagomål Beslutsdatum: Delbeslut Dnr: /2013 IVOs beslut är att Korttidshemmet VIP ska inkomma med kompletteringar senast den 26 juli Lotsens äldreboende i Göteborgs kommun Klagomål Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: /2012 Tellusvägen i Växjö kommun Anmälan om fel i vården enligt 7 kap. 20 patientsäkerhetslagen (2010:659) Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: / Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Grännäs strand i Valdemarsviks kommun Anmälan om fel i vården. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömer, av inkomna handlingar, att patientens Haldolbehandling har skötts på ett adekvat sätt av ansvarig läkare. Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vårt mål är att de som lämnar klagomål ska bli nöjda med den hjälp och stöd de får. För enskilda personer som vill lyfta ett klagomål eller synpunkt ytterligare finns möjligheten att lämna en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), antingen som ett enskilt klagomål eller en anmälan om fel i vården. Besluten från enskilda klagomål och anmälan om fel i vården är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Lomma säbo och Lomma vårdcentral i Lomma kommun Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslutar att ärendet avslutas. IVO ser inga skäl att rikta kritik mot berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller verksamhet. Antal ärenden gällande enskilda klagomål och fel i vården 2013 Nymilens vård- och omsorgsboende i Bromma Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu 6 Dnr: / Lillsjögårdens äldreboende i Uppsala kommun Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu 4 Dnr: / ÄO FN 1 0 Q1 Q2 Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

9 13. Externa tillsyner Från den 1 juni har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ansvaret för tillsyn från Socialstyrelsen. Det är en positiv utveckling då det blir en ökad tydlighet kring tillsyner och dess beslut vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen och IVO har under kvartal 2 genomfört tre tillsyner i våra verksamheter för funktionsnedsättning samt boende för ensamkommande flyktingbarn. Externa tillsyner ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ÄO FN 1 0,5 0 Q1 Q2 Socialstyrelsens verksamhetstillsyner - beslut från till Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut Anemon i Lund HVB PUT, Tellus i Norrköping Tullinge PUT i Botkyrka kommun Tillsyn enligt 25 LSS för tillsyn av assistansanordnare, den 15 april Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tellus i Norrköpings kommun den 16 mars Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tullinge i Botkyrka kommun den 13 mars Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen har mot bakgrund av inhämtad information inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömning är att mot bakgrund av den inhämtade informationen, att verksamheten uppfyller lagstiftningen i de delar som tillsynen avser. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömer, mot bakgrund av inhämtad information, att verksamheten inte brister i de delar som tillsynen avser. Kvalitetsbokslut Carema Q

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 1. Förord Carema Care har alltid arbetat med öppenhet och transparens i

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Att arbeta med utveckling av kvalitet, inom vård och omsorg, betyder att vi utifrån vår värdegrund arbetar systematiskt

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsbokslut Nytida och Ett prioriterat mål för kvalitetsarbetet handlar om hur vi kan

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitetsbokslut och Nytida Kvalitetsbokslut för och Nytida Kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Ytterligare ett kvartal har passerat med fullt fokus på kvalitet och ständiga förbättringar.

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Öppenhet och transparens inte bara tomma ord Nu är det dags för det nionde kvartalsvisa kvalitetsbokslutet sedan

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsarbete ständigt se möjlighet att förbättra Som sagts så många gånger tidigare, så handlar kvalitetsarbete

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-21 Lena Bölander Verksamhetschef Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Vad är det som gör att en del menar att det var bättre förr? Kan det bero på rädsla för förändring eller handlar det

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Den bästa starten En viktig del i kvalitetsarbete är den praktiska delen, där goda idéer blir verklighet och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Under hösten så har den s k Östersundsstudien beskrivits och debatterats i olika medier.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. En viktig del i kvalitetsarbetet handlar om att lära av varandra, se goda exempel samt att ta lärdom av det som

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 The Capital of Scandinavia Sarah Wägnert 1997 Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Ökad öppenhet bättre vård och omsorg För att ständig utveckla vården och omsorgen behövs jämförelser och benchmarking

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Välkommen till Återföringsdialog!

Välkommen till Återföringsdialog! Välkommen till Återföringsdialog! Vilka faktorer kan stärka kvaliteten i HVB för vuxna? På vilket sätt kan tillsyn och granskning påverka kvaliteten? Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och Lena

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer