Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut Carema Q k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning

2 Kvalitetsbokslut Carema Q Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs vikten av öppenhet och transparens inom omsorgen. Varje enskild medarbetare, inom såväl privat som kommunal omsorg, har ett personligt ansvar för att uppmärksamma och påtala om något avvikande har inträffat, så att det sedan kan leda till utveckling med höjd kvalitet och ökad trygghet. Under en vecka i maj kunde vi följa TV4 Nyheternas rapportering där man tyckte sig påvisa att privata utförare brister i sin rapportering av missförhållanden som finns i verksamheten. Jag vill föra den retoriken utifrån ett annat perspektiv med förhoppning att denna myt omvärderas. Syftet med lagstiftningen att alla typer av händelser och avvikelser ska rapporteras och en viktig poäng är att en rapportering inte ska skuldbeläggas utan tas emot positivt som en viktig del i kvalitetsarbetet. Som privat utförare så är det en självklarhet att rapportera allt och arbeta öppet. Det är så Carema arbetar och det är så jag uppfattar att kollegorna inom Vårdföretagarna arbetar. En privat utförare har allt att förlora på att inte vara transparent eftersom våra uppdrag bygger på förtroende och tillit i samspel med kommunerna som är våra uppdragsgivare. Om inte kommunerna känner en trygghet med de privata utförarna så ges vi inte nya uppdrag en enkel ekvation. Inom den äldrevård som bedrevs under 80-talet inom den landstingsdrivna långvården så, menar jag, att det inte existerade någon form av systematisk kvalitetsutveckling. Under 90-talet i och med införandet av kommunernas ansvar för äldreomsorgen så gavs den enskilde äldre en ny form av status och värde. Men först under senare delen av 90-talet och 2000-talet så har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats, dels med lagstiftning som drivkraft men även med att privata utförare kom in i äldreomsorgen. Det är min bestämda uppfattning att privata utförare har haft en viktig roll i att äldreomsorgen är så pass bra som den faktiskt är idag. Helt klart har de gamla fått det mycket bättre under årens lopp, mycket tack vare forskning och insatser för att förbättra livet för de mest sjuka äldre, nya värdegrunder med ökad insikt kring varje persons individuella förutsättningar och krav. Nyckeln till en fortsatt utveckling är öppenhet och att såväl kommunala som privata utförare aktivt deltar i arbetet med kvalitetsmätningar och jämförelser. Att dokumentera, utreda och rapportera avvikelser är därför en naturlig del i strävan att kontinuerligt bli bättre. Det handlar om att genom det systematiska kvalitetsarbetet ligga steget före, att tidigt se eventuella risker så att vi förebygger att något händer. Vi ser ett ökat antal avvikelser som ett tecken på noggrannhet i rapporteringen. Vi ser det också som riktigt allvarligt om en verksamhet inte skulle ha några avvikelser eller proportionerligt för få avvikelser. Öppenhet är grunden i kvalitetsutveckling. Vi måste vara transparenta kring både det som är bra och det som är mindre bra och vi välkomnar granskning. Vi vill erbjuda optimala förutsättningar för att ge tillgång till lättillgänglig och begriplig information och jämförbara mått på vad som är en god kvalitet. Vi tror att det endast är på så vis som kvaliteten successivt blir bättre och bättre och de boende mer och mer nöjda. Samhällets äldre måste kunna ställa likvärdiga krav på privat och offentligt driven äldreomsorg då måste man också ges möjligheten till att jämföra likvärdigt. När äldre och deras anhöriga står inför val av omsorg måste de ha tillgång till adekvat och jämförbar information som är oberoende av vem som utför äldreomsorgen. Såväl privata som kommunala utförare måste tillsammans stödja utvecklingen mot full transparens och öppenhet och se avvikelser som möjligheter att hela tiden bli bättre och utveckla vårt arbetssätt och våra rutiner. Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema 2. Utveckling under andra kvartalet I samband med första kvartalets kvalitetsbokslut beskrevs har Carema Care ytterligare tagit steg i satsningen på kvalitet. Ansvaret för kvalitetsarbetet har blivit tydligare och flyttats närmare medarbetarna, samtidigt som den interna kontrollen stärkts hela vägen upp till ledningsnivå. Syftet är att skapa både bättre tydlighet och mer tryck i förändrings- och kvalitetsarbetet. En speciellt viktig och återkommande del i kvalitetsarbetet är den enskilda medarbetarens involvering och delaktighet och att roller och ansvar blir tydligare. Kvalitetssamtal Syftet med införandet av kvalitetsamtal är främst att skapa engagemang och delaktighet. Under våren 2013 är i princip samtliga verksamheter igång med kvalitetssamtalen och har genomfört detta med alla medarbetare 1 2 gånger. Genom att de korta och kärnfulla samtalen återkommer så är det lätt att ta upp frågor som berördes vid det tidigare tillfället. Det är verksamhetcheferna och ibland också gruppchefer som genomför samtalen och de kommentarer som kommer är att detta är en lyckad satsning. Genom kvalitetssamtalen tar vi tillvara våra medarbetares idéer, kompetens och vilja till förbättring. Och därmed utvecklas vår verksamhet ytterligare. Genomförande av egenkontroll utifrån samverkan och delaktighet Under november och december 2012 genomfördes den pilotstudie som ledde fram till en mer utvecklad metod för genomförandet av egenkontrollsfrågorna. Grunden är att verksamhetschefer och gruppchefer tillsammans med medarbetarna besvarar frågorna och därmed får vi dels en delaktighet men också att svaren blir mer genomtänkta och överensstämmande med verkligheten. Under maj 2013 har samtliga verksamheter genomfört egenkontrollen. Den utvecklade metoden har tagits emot väl samtidigt som det krävs mer träning och struktur för att få det bästa resultatet. Nästa egenkontroll genomförs i november och till dess kommer metoden att fungera än bättre. I november har vi också vårt nya IT-verktyg det nya Q-maxit där frågornas besvarande direkt kommer att ge alla verksamheter ett Qualimax-index. Ett tydligt index underlättar ett målinriktat arbete med förbättringsarbetet. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

3 Complianceråd rådet för kontroll av efterlevnad Under våren så har arbetet med rådet för kontroll av efterlevad (det s.k. Compliancerådet) genomfört tre möten. Tillsammans med cheferna för kvalitet, HR och kommunikation gör högsta ledningen systematiska genomgångar av möjliga risker och eventuella brister i efterlevnad av lagar, regler, poilcies m.m. Rådet ordförande, Anders Friman, COO säger: Det kvartalsvisa Compliance-mötet har gett oss ytterligare en nivå att säkra vår efterlevnad av lagar och förordningar, hit eskaleras ärenden som kräver åtgärder och beslut från högsta ledningen. Vi har genom detta fått ökat fokus på såväl övergripande risker för företaget som helhet som på enskilda större Kvalitetssäkrande åtgärder. Ytterligare en viktig bit i vårt systematiska kvalitetsarbete är nu på plats! Hälsoåret nytt verktyg för medarbetarnas hälsa Hälsoåret är det nya interna verktyget för att arbeta med att förbättra medarbetarnas hälsa och säkerställa en god arbetsmiljö. Syftet är att säkerställa att det hälsofrämjande arbetet hålls levande och motiverar alla medarbetare till delaktighet. Hälsoåret bygger på ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt som förenklar och ger arbetet en struktur. Det är en hjälp att sätta mål i det hälsofrämjande arbetet och att strukturera upp aktiviteter för både fysisk, psykisk och social hälsa hos medarbetarna. Målet med hälsoåret är att skapa en bra och trygg arbetsmiljö samt att nå uppsatta mål för sjukfrånvaro. Hälsoåret omfattar fyra olika temaområden för att täcka in de viktigaste delarna inom området hälsa och avslutas med diplomering av arbetsplatsen. Kunder Andelen kunder som kan tänka sig att rekommendera sin Caremaverksamhet till andra fortsätter att öka. Inom Funktionsnedsättning Egen Regi svarar 80 % av närstående ja på frågan: Kan du tänka dig att rekommendera din närståendes boende/dagliga verksamhet till någon annan? Det är en ökning från 73 % i fjol och den största ökningen av alla affärsområden. Motsvarande siffra för Funktionsnedsättning Entreprenad är 78 %, en ökning från 72 % i fjol. Inom Äldreomsorg Egen Regi har motsvarande rekommendationsindex ökat från 80 till 84 %, det högsta indexet av alla affärsområden. För Äldreomsorg Entreprenad har siffran ökat från 75 till 80 %. Bemötandet är det som högst betyg av kunderna för samtliga affärsområden. Många är också nöjda med sina kontakt- eller stödpersoner. Rekommendationsindex Kundundersökning 2013 Nytt IT-verktyg nya Q-maxit från september 2013 IT-verktyget till Qualimax, Q-maxit, utvecklades Q-maxit är ett samlat IT-stöd för kvalitetsledningssystemet där dokumentationen av förbättringsarbetet (Förbättringsloggen) är navet. Till detta är avvikelsehanteringen, egenkontrollen och kvalitetstillsynen kopplade. Under hösten 2012 togs beslut om att utveckla Q-maxit i modern IT-plattform. Arbetet har pågått under våren med referensgrupp från alla affärsområden. Det övergripande syftet är att systemet ska finnas till för samtliga medarbetare, vara användasvänligt och utvecklande av vår kvalitet i verksamheterna. I slutet av augusti och början av september kommer medarbetarna att utbildas och under september/oktober ska nya Q-maxit implementeras i verksamheterna. 3. NKI och MMI resultat från Kvalitetsundersökningen 2013 Resultaten från Caremas Kvalitetsundersökning 2013 visar på förbättrade resultat gällande både Nöjd Kund Index (NKI) och Motiverad Medardetar Index (MMI). Undersökningen har genomförts av ett externt undersökningsföretag, CMA Resarch. Medarbetare Caremamedarbetarnas nöjdhet på jobbet har ökat något i år jämfört med i fjol, sett till företaget som helhet.. Det så kallade MMI, Motiverad Medarbetar Index, har ökat från 62 till 64. Även 2011 låg MMI på 64, för att sjunka till 62 i samband med mediehändelserna under början av Men nu verkar alltså en återhämtning ha skett, även om det rör sig om små variationer. Även det så kallade rekommendationsindexet har ökat något, det vill säga ett betyg på en 5-gradig skala som anger hur benägna medarbetarna är att rekommendera sin arbetsgivare till andra. I fjol Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

4 låg det på 3,6 och har i år ökat till 3,7. Det är dock en liten minskning jämfört med 2011, när det låg på 3,8. Ett viktigt syfte med Medarbetarundersökningen är att utveckla arbetsplatserna. Därför arbetar alla arbetsplatser vidare med sina egna resultat från undersökningen, liksom tidigare år. MMI och rekommendationsindex, medarbetare Carema 2013 Motiverad Medarbetar index MMI MMI Carema 5. Värderingar och värdegrund Caremas sedan länge inarbetade och inom organisationen välkända värderingar har kompletterats med en värdegrund. Den har arbetats fram i samarbete med Vårdalstiftelsens VD Torbjörn Larsson och kommer att implementeras i organisationen genom ett omfattande projekt under hösten För oss är värdegrunden kärnan i verksamheten och den kvalitet vi står för och ska ge trygghet för våra kunder och uppdragsgivare. Värdegrunden innefattar vår människosyn, vårt bemötande av dem som är våra kunder och deras närstående och vårt ansvar på alla nivåer i företaget Rekommendationsex , , ,7 Rek Carema 4. Äldreguiden Socialstyrelsens Äldreguide publicerades i maj Äldreguiden har inför 2013 utvecklats och presentationssättet förändrats. I den tidigare utformningen gick det att utläsa en slags poängbedömning. Dagens Äldreguide riktar sig till de äldre och dess närstående och anger resultat inom områdena personal/utbildning, inflytande/delaktighet, mat/måltider, aktivitet/träning samt läkemedelsgenomgångar. Det är inte möjligt att dra slutsatser av det samlade resultatet. 6. Priser, utmärkelser, nya verksamheter, forskning och utveckling Ny leverantör av färsk- och kolonialvaror Från juni har Carema den nya leverantören Menigo för färsk- och kolonialvaror till samtliga boenden. Övergången till Menigo innebär att alla boenden nu får samma tillgång till fräscha färskvaror och förbättrade möjligheter att erbjuda kunderna färska och fina frukter och grönsaker till varje måltid. Det nya beställnings- och leveranssystemet förenklar även för personalen, som därmed får mer tid till omvårdnaden av de boende. Carema stöder Idéprovningen för nya omsorgsidéer Carema stöder Vårdalstiftelsens projekt Idéprovningen med en halv miljon kronor ur fonden för forskning och utbildning till minne av Eva Eilenberg. Vårdalstiftelsen vill med Idéprovningen identifiera och finansiera de bästa idéerna för förbättring av vård och omsorg. Carema är med och stöttar området Åldrandets utmaningar genom fonden och kommer att följa projekten och ta del av och förhoppningsvis också prova de resultat som forskningsprojekten kommer fram till. Fem utvalda projekt får nu stöd. Affärsområdena Funktionsnedsättning Egen Regi och Entreprenad (Orkidén) Eldsjälspriset till Ulrika Ekman från Kulturgruppen i Falkenberg Ulrika Ekman från Kulturgruppen i Falkenberg har fått Kommunals Eldsjälspris för sitt arbete. Priset delas ut till en Kommunalmedlem som sprider kultur och inspirerar andra till att utöva kultur. Ulrika fick motta priset vid Kommunals kongress i Stockholm i maj. Kulturgruppen är en kulturellt inriktad daglig verksamhet för personer med lindrig till måttlig funktionsnedsättning. Ledarskap och organisering för hälsa och produktionsutveckling (LOHP) Orkidén deltar sedan några år i forskningsprojektet LOHP som drivs av HELIX VINN Excellence Centre som är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet. Studien syftar till att följa organisatoriska förhållanden såsom; ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och produktion inom 12 större organisationer, samt att ge stöd i utvecklingsarbete för en hälsofrämjande organisation och arbetsplats. De första resultaten visar bland annat att arbetsmiljön är god inom Orkidén, men att medarbetarna önskar sig bättre möjligheter till lärande och kompetensutveckling. Detta har Orkidén nu tagit fasta på och börjat förbättra. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

5 7. Qualimaxindex Qualimaxindex är baserat på resultat av Carema Cares kvalitetstillsyner. Med fokus på kvalitetsförbättringar har resultatet för Qualimax-index förbättrats inom både de huvudsakliga affärsområdena under de senaste åren. Nya siffror kommer att redovisas nästa gång i redovisningen av kvaliteten för kvartal 4 när besvarandet av den kommande egenkontrollen genererar ett nytt Qualimax-index. Qualimax-index 2011 och ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, , ,6 Affärsområdena Äldreomsorg Egen Regi och Entreprenad 0,4 0,2 Registerstjärnor till flera Stockholmsboenden För andra året i rad delades i april diplom ut till de verksamheter inom Stockholms län som flitigt har arbetat med kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska Palliativregistret, BPSD-registret och SveDem. Diplomen delades ut i samband med konferensen Bättre liv för sjuka äldre team Stockholms län. 0,0 Äldreomsorg Funktionsnedsättning Caremaboendena Ekbacken i Sundbyberg, Ametisten i Solna, Linedgård i Bromma, Kullen på Ekerö och Vendelsögården fick motta diplom. Kullen var även en av dem som berättade på konferensen om sina erfarenheter från registerarbetet. Lovord för kvalitetsprojekt i Nacka Caremas verksamheter Lillängen och Saltsjöbadens Sjukhus i Nacka kommun deltar i det omfattande kvalitetsprojektet Trygg och säker i Nacka som kommunen driver. Arbetet pågår under hela året men Caremas verksamheter har redan nu fått lovord av kommunen för sina goda insatser i arbetet. Carema i topp i Härnösands kommuns kvalitetsuppföljning Caremas boenden ligger i topp i Härnösands kommuns kvalitetsuppföljning Älandsgården är nr 1 och Ugglan nr 3. Undersökningen gäller alla de nio äldreboendena i kommunen. Båda boendena har klättrat på listan sedan Carema tog över Goda betyg till Murteglet i Helsingborg Murteglets vårdboende granskades i april av kommunens handläggare vid en uppföljning. Boendet får goda betyg av kommunen, som konstaterar att samtliga tillfrågade kunder är nöjda eller mycket nöjda både med insatser och bemötande från personalen. Samtliga kunder uppger också att de känner sig trygga. Handläggarens helhetsbedömning är att uppdraget är till 73 % helt uppfyllt och i övrigt delvis uppfyllt. Detta är en klar förbättring sedan Carema tog över. Endast 2 % bedömdes tidigare som uppfyllt. 8. Avvikelser löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Hantering av avvikelser är utgångspunkten för Carema Cares systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. Det är endast genom att rapportera alla avvikelser som vi kan arbeta med förbättringar och därmed successivt minska andelen allvarliga avvikelser på sikt. En sammanställning av det totala antalet rapporterade avvikelser över tid visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat år för år sedan 2009 från att uppgå till 2,2 procent 2009, till 1,7 procent år 2010, 1,4 procent 2011 och 1,15 procent Det visar att arbetet ger resultat. Andelen allvarliga avvikelser för första kvartalet 2013 är 0,78 procent, det vill säga 49 st av totalt För andra kvartalet 2013 är det 1,27 procent, alltså 80 st av totalt 6312, alltså en viss ökning sedan kvartal 1. Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

6 Totalt antal avvikelser och andel allvarliga avvikelser Allvarliga avvikelser (t.ex. Lex Sarah och Lex Maria) Allvarliga avvikelser (t.ex. Lex Sarah och Lex Maria) 10. Egenkontroller Genomförandet av egenkontrollen i maj 2013 har skett utifrån en utveckling av metoden. Dels har under våren 2013 ett digert arbete skett med utveckling av frågeställningarna i samverkan med verksamheterna. Besvarandet av egenkontrollfrågorna har skett med systematiskt deltagande av medarbetarna. Redovisning av resultatet sker dock på likadant sätt som tidigare år där egenkontrollfrågorna besvarats med Ja respektive Nej. Vid genomförandet av egenkontrollen i november 2013 kommer resultatet redovisas i form av Qualimax-index Q Q Förbättringsloggen Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat för vård och omsorg. Carema Care har sedan 2007 utvecklat dokumentationen av förbättringsarbetet vilket bidragit till utveckling och best practice. I den kommande nya Q-maxit, IT-verktyget för Qualimax, kommer den s.k. förbättringsloggen ha en framträdande roll som navet i allt förbättringsarbete. Andel egenkontrollfrågor besvarade med ja 84,00% 83,50% 83,00% 82,50% 82,00% 81,50% 81,00% 80,50% 80,00% 79,50% 79,00% Q Q Q ÄO FN Andel verksamheter som månatligen aktivt dokumenterar förbättringsarbete 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Äldreomsorg Funktionsnedsättning Q Q2 11. Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria I inledningen av kvalitetsbokslutet beskriv vikten av att arbeta aktivt med rapportering och anmälningar. Vi har som företag kommit långt i det arbetet, men det finns fortfarande mycket som återstår. Därför är det också viktigt för oss att i vårt kvalitetsbokslut visa på de händelser inom vården och omsorgen som lett till anmälningar till myndigheten. De beslut som kommer från Socialstyrelsen och nu den nya tillsynsmyndigheten, IVO, är viktiga i lärandet och i utvecklingen av kvaliteten. Bilagt redovisas samtliga, för Carema Care tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar från våra ca 415 verksamheter under andra kvartalet Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

7 Lex Sarah Under andra kvartalet 2013 gjordes 1 anmälan enligt Lex Sarah gällande Carema Cares verksamheter. Anmälningen rör området äldreomsorg. Det är kvalitetsutvecklaren som bedömer om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Socialstyrelsen eller inte. Lex Sarah-anmälningar Äldreomsorg, från till Anmälan Åtgärd Beslut Hemmet för Gamla i Skarpnäcks stadsdel, Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Cares kvalitetsutvecklare Dnr /2013 Medarbetare kränkt boende. Omedelbara åtgärder: Medarbetare arbetsbefrias med omedelbar verkan. Kontakter tas med regionchef, personalspecialist och facket. Möte med berörd medarbetare och den som bevittnat det inträffade. Möte med övriga medarbetare. Anhöriga kontaktas. Åtgärder vidtagna för att händelsen inträffar igen: Personalspecialist fortsätter att arbeta med ärendet. Stöd erbjuds till medarbetare genom företagshälsovården. Handlingsplan upprättas för att förebygga att liknande händelser upprepas. Handledning av Silviasyster till medarbetare på enheten. Fortsatta möten för personal på enheten med gruppchef och verksamhetschef ör att fånga upp känslor, tankar och frågor gällande händelsen samt skapa trygghet i att våga rapportera missförhållanden. Stöd erbjuds från företagshälsovården till den personal som rapporterat. Etikföreläsning för all personal. Internutbildning gällande rapporteringsskyldigheten. Beslutsdatum: Socialstyrelsen bedömning är att ärendet avslutas. Det allvarliga missförhållandet bedöms ha utretts i tillräcklig omfattning. Orsaker till missförhållandet är identifierade och åtgärder har vidtagits för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Socialstyrelsen bedömer att huvudmannen fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt gällande bestämmelser och vidtagit åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Lex Maria Under andra kvartalet 2013 gjordes totalt 2 stycken Lex Maria-anmälningar inom Carema Cares verksamheter. En anmälan rör området äldreomsorg och en funktionsnedsättning. Lex Maria-anmälningar äldreomsorg från till Anmälan Åtgärd Beslut Sandstugans äldreboende i Botkyrka kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Care medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr Anmälan avser fall och fraktur samt brister gällande förflyttning efter fallet Hela personalgruppen har haft uppföljningsmöten för att analysera och lära av vilka skador ett fall kan ge, med tanke på förflyttningar. Tjänstgörande sjuksköterska ska kontakta läkaren då det finns risk för skada när en boende har ramlat för att säkerställa ställningstagande till en eventuell förflyttning. Det kan vara svårt att bedöma eventuella uppkomna skador, då den enskilde kanske inte kan förmedla eventuell smärta. Den skriftliga lokala rutinen när det gäller omhändertagande och förflyttning efter fall är efter denna händelse uppdaterad. Anmälan Åtgärd Beslut Lenagården i Uppsala kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Care medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr /2013 Anmälan avser självmordsförsök Säkerställa följsamheten till att uppdatera handlingsplaner gällande suicidrisk och regelbundet följa upp dessa. Följa upp och säkerställa aktuell överenskommelse gällande klienternas läkemedelshantering och rutinerna för att hämta ut eventuella recept. Inget beslut Lex Maria-anmälningar funktionsnedsättning från till Inget beslut Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

8 Ärenden från Socialstyrelsen om enskilda klagomål och anmälan om fel i vården till Enhet Klagomålet Beslut Annebergs gruppbostad Anmälan Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: /2013 Korttidshemmet VIP i Solna stad Klagomål Beslutsdatum: Delbeslut Dnr: /2013 IVOs beslut är att Korttidshemmet VIP ska inkomma med kompletteringar senast den 26 juli Lotsens äldreboende i Göteborgs kommun Klagomål Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: /2012 Tellusvägen i Växjö kommun Anmälan om fel i vården enligt 7 kap. 20 patientsäkerhetslagen (2010:659) Beslutsdatum: Inget beslut har ännu Dnr: / Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Grännäs strand i Valdemarsviks kommun Anmälan om fel i vården. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömer, av inkomna handlingar, att patientens Haldolbehandling har skötts på ett adekvat sätt av ansvarig läkare. Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vårt mål är att de som lämnar klagomål ska bli nöjda med den hjälp och stöd de får. För enskilda personer som vill lyfta ett klagomål eller synpunkt ytterligare finns möjligheten att lämna en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), antingen som ett enskilt klagomål eller en anmälan om fel i vården. Besluten från enskilda klagomål och anmälan om fel i vården är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Lomma säbo och Lomma vårdcentral i Lomma kommun Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslutar att ärendet avslutas. IVO ser inga skäl att rikta kritik mot berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller verksamhet. Antal ärenden gällande enskilda klagomål och fel i vården 2013 Nymilens vård- och omsorgsboende i Bromma Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu 6 Dnr: / Lillsjögårdens äldreboende i Uppsala kommun Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu 4 Dnr: / ÄO FN 1 0 Q1 Q2 Kvalitetsbokslut Carema Q Kvalitetsbokslut Carema Q

9 13. Externa tillsyner Från den 1 juni har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ansvaret för tillsyn från Socialstyrelsen. Det är en positiv utveckling då det blir en ökad tydlighet kring tillsyner och dess beslut vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen och IVO har under kvartal 2 genomfört tre tillsyner i våra verksamheter för funktionsnedsättning samt boende för ensamkommande flyktingbarn. Externa tillsyner ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ÄO FN 1 0,5 0 Q1 Q2 Socialstyrelsens verksamhetstillsyner - beslut från till Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut Anemon i Lund HVB PUT, Tellus i Norrköping Tullinge PUT i Botkyrka kommun Tillsyn enligt 25 LSS för tillsyn av assistansanordnare, den 15 april Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tellus i Norrköpings kommun den 16 mars Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tullinge i Botkyrka kommun den 13 mars Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen har mot bakgrund av inhämtad information inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömning är att mot bakgrund av den inhämtade informationen, att verksamheten uppfyller lagstiftningen i de delar som tillsynen avser. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömer, mot bakgrund av inhämtad information, att verksamheten inte brister i de delar som tillsynen avser. Kvalitetsbokslut Carema Q

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer