Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du ska må bra och känna dig trygg när Du är i skolan eller på fritidshem. Fastställd av: Skolledning Personal Skolråd Elevråd Upprättad: Reviderad: Gäller till:

2 Innehållsförteckning 1. Skolans vision s och syfte s och arbetsgång s Genomförande av enkätundersökningen s Övergripande och generella åtgärder s :1 Kön s. 5 6:2 Etnisk tillhörighet s. 5 6:3 Religion och annan trosuppfattning s. 5 6:4 Funktionsnedsättning s. 5 6:5 Sexuell läggning s. 6 6:6 Könsöverskridande identitet eller uttryck s. 6 6:7 Ålder s. 6 6:8 Kränkande behandling s. 7 6:9 Studieklimat och studiemiljö s. 7 6:10 Kommunikation s Sammanställning av tillbudsrapporter s Nuläget s. 8 Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering och/eller mobbning 1. Regelverk s Definitioner s Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, s. 10 trakasserier, diskriminering och/eller mobbning. 4. Ordningsregler s. 12 Blanketter 1. Anmälan om misstänkt kränkning. 2. Minnesanteckningar vid inledande samtal 3. Minnesanteckningar vid fortlöpande samtal 4. Stödgruppsärende - avslut 2

3 1. Skolans vision Vi knyter band där kunskap och glädje går hand i hand Detta gör vi tillsammans, elever, föräldrar och personal. Tre nyckelord vi utgår ifrån: TRYGGHET MOD ENGAGEMANG Dessa ord har vi, elever och personal, tillsammans enats om. Med dessa tre ord i fokus, arbetar vi med likabehandlingsarbetet, via social och emotionell träning (SET) och levande värdegrunds- diskussioner i klassrummen. 2. och syfte På Hjärups skola ska alla elever känna en anda av omtanke och ömsesidig respekt, vilket ska genomsyra all verksamhet i skolan och på fritidshemmen. Alla elever ska utifrån egna förutsättningar ges möjlighet att utveckla sina färdigheter, självkänsla och självförtroende. Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja likabehandling samt att förebygga och förhindra mobbning, trakasserier och diskriminering i skolan. All form av kränkande behandling och mobbning ska stoppas. Detta gör vi genom att: Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt arbetssätt. Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper. Aktivt verka för att kränkningar aldrig ska förekomma. Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna på skolan. Våra prioriterade mål under året 2015: - Eleverna ska uppleva arbetsro i klassrummen. - Eleverna ska uppleva trygghet i skolan och på klubben. 3

4 3. och arbetsgång Nedan följer skolans kartläggning, målsättning, åtgärder, resurser och utvärdering för att arbeta förebyggande och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på skolnivå. en sker i digital form för föräldrar och elever i år 3-5. Eleverna i år F- 2 gör enkäten på papper. Ansvarig pedagog sammanställer klassens resultat och Stödgruppen analyserar resultaten och redovisar därefter för personalen. Elevenkäten år 3-5 och föräldraenkäten hade svarsgradering ofta, ibland och nästan aldrig. De delar i resultaten som behöver förbättras inkluderas i målen för det systematiska kvalitetsarbete som skolan bedriver. 4. Genomförande av enkätundersökningen Alla elever (undantaget de som var sjuka vid enkättillfället) har besvarat enkäten. I år F- 2 genomförde representant för stödgruppen enkäten med gruppen där de följde instruktioner hur de förklarade frågorna (så att det blev samma förklaring i alla grupperna). I år 3-5 besvarade eleverna frågorna via en webbenkät, klassvis, där alla elever samtidigt hade tillgång till datorer. Ansvarig pedagog från stödgruppen förklarade frågorna så att alla elever fick samma information. När pedagogen förklarat innebörden i frågorna samt hur eleven skulle tänka när de valde mellan alternativen, fyllde eleverna självständigt i enkäten. Föräldraenkäten har påannonserats på föräldramöte och via klassernas veckobrev och bloggar. Enkäten har legat öppen på skolans hemsida under perioden september. Föräldrar till 301 (av 465) elever har besvarat enkäten. 5. Övergripande och generella åtgärder SET socioemotionell träning Kommunen har beslutat att alla elever varje vecka ska ha en lektion i socioemotionell träning. På dessa lektioner arbetar vi med förebyggande arbete, diskuterar och reflekterar hur man är en bra medmänniska. Kamratrådet Kamratrådet arbetar förebyggande för att alla ska ha det bra på skolan. Kamratrådet består av kamratstödjare från år 4 och 5. Två kamratrådsrepresentanter/kamratstödjare utses i varje klass av år 4 och 5 och skall vara elever som har klassens förtroende. Till kamratstödjaren kan de elever vända sig som känner sig utanför, kränkt eller som känner till andra elever som utsatts för kränkning. Kamratstödjarna har inte till uppgift att agera polis utan ska uppmärksamma en vuxen på vad som händer. Att hantera konflikter är alltid en vuxens ansvar. I kamratrådet träffas kamratstödjarna och de vuxna för att diskutera stämningen på skolan, misstänkta kränkningar eller mobbningsärenden samt för att arbeta fram olika kamratbefrämjande åtgärder. I kamratrådet ingår två vuxna. Av dessa ingår en i skolans stödgrupp. Rastsamvaro Det finns alltid vuxna ute på rasterna enligt ett rastsamvaroschema. På 10- rasterna är det 6-8 vuxna ute och på lunchrasterna är det 2-3 vuxna ute, beroende på antalet elever. Vid behov är vuxna tillgängliga vid omklädningen till idrotten och badet. Ordningsregler Alla klasser har genomgång av ordningsreglerna i samband med skolstart. Om reglerna inte följs diskuteras de igen, antingen på klassnivå eller individnivå. Föräldrar till enskilda elever som vid upprepade tillfällen bryter mot ordningsreglerna kontaktas. 4

5 6. Procentsatser satta inom parantes visar resultatet för år Enkäterna och tolkningen av svarsalternativen har reviderats inför årets undersökning. Detta kan ha påverkat skillnaden i procentsatsen mot tidigare år. 6:1 Kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. 98% (80%) av eleverna i år F- 2 tycker att de vuxna på skolan lyssnar lika mycket på båda könen. Motsvarande siffra år 3-5 är 93% (84%). 92% (86%) av eleverna i år 3-5 upplever att de inte blir retade på grund av sitt kön. Inga elever eller barn ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. Åtgärder Vi undviker könsschabloner i olika uppgifter och diskussioner. Vi är medvetna om att fördela uppmärksamheten och talutrymmet mellan eleverna. 6:2 Etnisk tillhörighet Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 97% (87%) av eleverna i år 3-5 säger att man inte blir retad för att man kommer från ett annat land. Inga elever eller barn ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Åtgärder Vi arbetar med värdegrunden om allas lika värde. Detta sker inte bara på SET- lektioner utan ska genomsyra förhållningssätt och undervisning. 6:3 Religion och annan trosuppfattning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Religionsfriheten är skyddad i så väl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel buddhism eller ateism. De anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. 99% (93%) av eleverna i år 3-5 tycker att man blir accepterad oavsett religion. Inga elever eller barn ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av sin religion eller annan trosuppfattning. Åtgärder Skolan anpassar aktiviteter så att alla kan delta oavsett religion. Religionsundervisningen utgår från likheter mellan religioner. 6:4 Funktionsnedsättning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Som funktionsnedsättning räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. 5

6 96% (83%) av eleverna i år 3-5 anser att man blir accepterad om man har en funktionsnedsättning. Inga elever eller barn ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Åtgärder Miljön anpassas i möjligaste mån efter individens behov. Skolan arbetar aktivt för att informera eleverna om olika typer av funktionsnedsättningar. Klasslärarna i år 3-5 har genom kamratstödjarna fått i uppdrag att visa och diskutera filmer som speglar olika typer av funktionsnedsättningar. 6:5 Sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Denna fråga togs bort i enkäten De flesta eleverna (86%) i år 3-5 ansåg vid tidigare enkättillfällen att man får vara kär i vem man vill oavsett kön. Inga elever eller barn på skolan ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning. Alla ska använda ett vårdat språk mot varandra. Åtgärder Vi har fortlöpande diskussioner kring språkbruket mellan elever, elever och vuxna och allmänt på skolan. När skolsköterska har pubertetsprat pratar hon om olika sexuella läggningar. Finns behovet tidigare så pratar vi om det med eleverna då. 6:6 Könsöverskridande identitet eller uttryck Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskrimineringsgrunden omfattar de flesta transpersoner. Transpersoner är ett paraplybegrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck mot föreställningar om hur kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara och se ut. 91 % (91%) av eleverna i år 3-5 anser att det är okej att klä sig och se ut hur man vill. Alla elever på Hjärups skola ska uppleva att de har lika rättigheter under sin vistelse på skola och fritidshem. 6:7 Ålder Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av sin ålder. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan 93% (86%) av eleverna i år 3-5 blir inte retade eller nedtryckta på grund av sin ålder. Alla elever på Hjärups skola ska respekteras oavsett ålder. Åtgärder Vi arbetar aktivt för att alla ska synas under skoldagen och på fritidshemmen på ett positivt sätt, oavsett ålder. Fritidshemmen är åldersintegrerade F- 2 och

7 6:8 Kränkande behandling Skolan ska också förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande behandling (14 a kap. skollagen). Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Tanken är att begreppet ska täcka in alla former av kränkande behandling. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser. 85% (82%) av eleverna i år 3-5 tycker att de använder ett vårdat språk. Det är fler flickor än pojkar som anser att de använder ett vårdat språk 4% skillnad (20%). 69% (84%)av föräldrarna tycker att personalen jobbar för att förbättra och vårda språkbruket. 24% har ingen uppfattning. 91% (82%) av eleverna i år 3-5, känner sig trygga och sedda. 90% (81%) av föräldrarna tycker att personalen arbetar för att barnen ska känna trygghet i skolan. 89% (86%) av barnen som går på klubben känner sig trygga. 72% (80%) av föräldrarna tycker att de vuxna på fritidshem och klubben arbetar för att barnen ska känna sig trygga. 95% (61%) av eleverna i år F- 2 känner sig trygga tillsammans med de äldre eleverna. 96% (85%) av eleverna i år 3-5, tycker att de vuxna på skolan lyssnar på dem. 92% (86%) av eleverna i år F- 5 tycker att kompisarna lyssnar på dem. Inga elever eller barn på skolan ska utsättas för diskriminering eller trakasserier. Alla elever/barn ska använda ett vårdat språk mot varandra. Alla elever/barn ska känna sig trygga och sedda på Hjärups skola. Åtgärder Vi arbetar aktivt på skolan för att uppmärksamma alla elever både i klassrummet och på raster. Stödgruppen arbetar med elever/grupper när vi får kännedom om kränkningar Prioriterat område: De yngre barnen ska känna sig trygga med de äldre barnen Åtgärder: Vi arbetar på olika sätt för att eleverna ska känna sig trygga med de äldre barnen, bl.a. genom diskussioner, samtal, fadderverksamhet samt åldersövergripande spåraktiviteter. 6:9 Studieklimat och studiemiljö Skolan bör redovisa särskilda åtgärder för att skapa en fysisk och psykosocial studiemiljö som lämpar sig för alla elever. I år F- 2 har vi haft tre alternativ då eleverna svarat på frågan angående arbetsro: 40% (34%) har svarat glad gubbe; 45% (45%) har svarat mellangubbe; 15% (21%) sur gubbe. År 3-5: 75% (68%) av eleverna upplever att de har arbetsro i klassrummet. (77% av pojkarna och 65% av flickorna). 87% (82%) av föräldrarna upplever att personalen arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö. Skolans trivselregler ska efterföljas av elever/barn och personal. Prioriterat område: Eleverna ska uppleva arbetsro i klassrummet Åtgärder: Vi arbetar aktivt för att alla på skolan ska känna till och följa våra uppsatta trivselregler. Det finns olika hjälpmedel på skolan för att bidra till arbetsro i klassrummet ex. hörselkåpor och studieskärmar. Pedagogerna prioriterar att få en lugn studiemiljö. 7

8 6:10 Kommunikation En likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling kan innehålla en beskrivning av hur planen ska göras känd och förankrad i hela verksamheten och hos elevernas vårdnadshavare. 43% (36%) av eleverna i år 3-5 känner till likabehandlingsplanen. (54%) av föräldrarna känner till att det finns en likabehandlingsplan. Denna fråga utgick % (31%) av föräldrarna känner till innehållet i likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen ska vara känd av alla elever, barn, föräldrar och personal på skolan. Prioriterat område: Alla ska känna till likabehandlingsplanen Förankra Likabehandlingsplanen och hålla diskussionen levande via möten i personalgruppen, med elever, i olika föräldraforum t.ex. vid föräldramöten, Hem och Skola, skolråd o.s.v. Vi arbetar för att synliggöra likabehandlingsplanen för eleverna bl.a. på SET- lektionerna. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida. 7. Sammanställning av tillbudsrapporter Under vår och höst 2014 har endast fem tillbud gällande kränkning/mobbning rapporterats. I tre av dessa fall kopplades stödgruppen in och arbetade med eleverna/grupperna. De andra två ärendena löstes inom arbetslagens ramar. 8. Nuläget Vi har beslutat att arbeta vidare med Likabehandlingsplanen. Det kommer att finnas en plan i varje klassrum. Elever och pedagoger arbetar vidare, via vårt systematiska kvalitetsarbete, med våra prioriterade områden: - Eleverna ska uppleva arbetsro i klassrummen - Eleverna ska uppleva trygghet i skolan och på klubben 8

9 Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering och/eller mobbning 1. Regelverk Diskrimineringslag (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Skollagen 1 kap. 2 (utdrag) Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan: 1) främja jämställdhet mellan könen samt 2) aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Skollag 14a kap. Åtgärder mot kränkande behandling. (utdrag) 7 Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 10 Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Ovanstående gäller i alla skolans verksamheter dvs. förskoleklass, skola och fritidshem. 2. Definitioner Elev: Den som utbildas, söker utbildning, deltar i eller söker till förskoleklassverksamhet eller skolbarnomsorg enligt skollagen. Personal: Anställda och uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet. Diskriminering: I lagen finns bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder. Diskriminering är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende av, om det är fråga om direkt eller indirekt diskriminering, aktiv eller passiv diskriminering. Direkt diskriminering: Avses att en elev missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, om missgynnandet har samband med de diskrimineringsgrunder som gäller (ex. skolan anordnar en innebandyturnering där endast flickor får medverka). Indirekt diskriminering: Avses att en elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektor eller med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt, som framstår som neutral, men som i praktiken särskilt missgynnar en elev med de diskrimineringsgrunder, som gäller (ex. om alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan de elever som på grund av religiösa skäl, behöver annan mat). Aktiv diskriminering: Innebär att den diskriminerade parten aktivt agerar diskriminerande (ex. skolan avvisar elev på grund av handikapp). Passiv diskriminering: Parten agerar diskriminerande genom att inte handla (ex. om vi inte handikappanpassar efter elevs behov, dvs. vi är passiva). 9

10 Trakasserier: Detta är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder Kränkande behandling: Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: Fysiska (slag, knuffar) Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och meddelande på olika webbcommunities). Materiella (klipper sönder) Både skolpersonal och elev kan göra sig skyldig till kränkande behandling och trakasserier. Mobbning: Detta är när en eller flera individer upprepade gånger eller under viss tid blir utsatta för negativa handlingar fysiskt och/eller psykiskt från en eller flera individer (Olweus 1999). Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt. Mobbning har inget med en konflikt att göra, en konflikt handlar om två jämnstarka parter t.ex. när man börjar bråka efter en fotbollsmatch för att det ena laget förlorade. Mobbning är när en stark part kränker en svag, detta kallas för övergrepp. Repressalier: Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. (Förebygga diskriminering eller kränkande behandling - DO, BEO och Skolinspektionen, 2009.) 3. Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering och/eller mobbning. Anmälan av ärenden till stödgruppen görs av pedagoger på skolan, elever eller föräldrar. I första hand kontaktas en ansvarig pedagog, i andra hand kontaktas ledningen. Ärendegång vuxen- barn En anställd som upplever att en kollega kränker en elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt och rapportera kränkningen till rektor. Rektor utreder vad som har hänt. Om så bedöms kontaktas personalavdelningen. Ärendegång barn- barn Den som har mottagit en anmälan, meddelar omedelbart skolledningen som sammankallar Stödgruppen. Vid Stödgruppsmötet medverkar den vuxne som uppmärksammat ärendet eller den som tagit emot anmälan. Blanketten Anmälan om misstänkt kränkning fylls i. Stödgruppen utser vilka ur gruppen som ska handlägga ärendet. De som skall hantera ärendet skall inte ha nära relationer till de inblandade eleverna. Stödgruppen klargör ansvarsfördelningen för berörda pedagoger. Därefter görs en handlingsplan för det specifika ärendet. Stödgruppen återsamlas regelbundet under processens gång. Då ärendet är lämnat till stödgruppen tar stödgruppen över ansvaret. 10

11 Handlingsplan för att stoppa mobbning, kränkande behandling och diskriminering i fyra steg Steg 1 och 2 bör så långt möjligt ske under samma dag. När dessa två steg är genomförda informeras samtliga inblandade barns vårdnadshavare inom 24 timmar. Steg 1: Samtal med den som upplever sig kränkt/mobbad. Samtalsledaren dokumenterar. Steg 2: Enskilda samtal med övriga inblandade. Åtgärdsplan läggs upp. Samtalsledaren dokumenterar. Steg 3: Uppföljande samtal med inblandade elever och vid behov vårdnadshavare. Steg 4: Ärendet avslutas. När ansvariga avslutar ärendet lämnas skriftlig och muntlig rapport till stödgruppen. I samband med detta informeras också berörda pedagoger i klassen. Ett ärende är inte slut bara för att den utsatte säger så. En ansvarig person fortsätter att ha situationen under uppsikt och lägger en tidsram för uppföljning. 11

12 4. Ordningsregler på Hjärups skola Hjärups skola har ordningsregler för barn och vuxna. De innebär att alla ska respektera varandra så att vi tillsammans känner trygghet, glädje, gemenskap och egenvärde. Vi ska vara rädda om varandra, använda ett vårdat språk och uppträda på ett trevligt sätt mot varandra. Vi ska vara rädda om vår skola och vår skolgård. Man får inte cykla, åka inlines, skateboard eller sparkcykel på skolgården. Alla cyklar ska av säkerhetsskäl ställas i skolans cykelställ (ej vårdcentralens). Eleverna får inte röra cyklar och sparkcyklar under skol- och fritidstid. Man får inte bryta av kvistar eller grenar från buskar eller träd. Eleverna får använda pinnar som vandringsstavar, att bygga kojor m.m. men inte att fäktas med. Man får klättra på grenar som är tjockare än överarmen. Mobiler får användas som hjälpmedel i undervisningen, men de ska förvaras avstängda i väskan då de inte används. Pedagogerna avgör när och i vilken utsträckning mobilen får användas. Detta gäller under både skoltid och fritidshemstid. Alla har ett eget ansvar för sina personliga ägodelar. Eleverna ska inte ha med sig pengar till skolan. Skolan betalar inte ut någon form av ersättning för värdeföremål som skadats, stulits eller på annat sätt försvunnit under skol- /fritidshemstid. Ytterkläder, ytterskor och huvudbonad lämnas i kapprummet. Alla elever ska ha inneskor på sig inomhus p.g.a. halkrisk och allmän säkerhet. Inneskorna ska vara namnade och ha en mjuk sula för att minska ljudnivån. All pulkaåkning sker på kullarna utanför Lapptäckets förskola. Det är inte tillåtet att åka snowboard eller snowracer. Hjälm används vid all åkning i backen. Skolans ansvar för barnen Skolan har ansvar för eleverna under hela skoldagen, även under raster. Tillsammans med Skolrådet och Hem & Skola har vi bestämt, att eleverna inte får lämna skolans område under skoltid. Skolan kan inte uppfylla ansvarskravet om eleven befinner sig utanför skolområdet. Detta betyder att eleverna inte får gå hem och hämta glömda saker, rasta hunden m.m. under skoldagen sjuka barn inte får gå hem själva under skoldagen Om en elev inte följer reglerna: 1. Direkt tillsägelse av vuxen 2. Samtal elev- vuxen 3. Skolan kontaktar hemmet 4. Rektor kopplas in Vid förstörelse ska eleven ersätta eller reparera skadan. 12

13 Bilaga 1 Anmälan om misstänkt kränkning Gör en kortfattad beskrivning av händelseförloppet. Datum: Tid: Plats: Inblandade: Händelseförlopp: Anmälarens namn: Mottagarens namn: Klass: Datum: Från stödgruppen:

14 Bilaga 2 Minnesanteckningar vid inledande samtal Datum: Namn: Klass: Ansvarig ur Stödgruppen: Vad har hänt? Hur länge har det pågått? Vem är mest aktiv? Vem är ledaren? Hur ofta sker det? Var sker mobbingen? När sker mobbingen? Vilken roll har Du? Hur mår Du? Vad skulle Du vilja hände? Övrigt: Hjärup: För stödgruppen:

15 Bilaga 3 Minnesanteckningar vid fortlöpande samtal Datum: Namn: Klass: Ansvarig ur Stödgruppen: Vad har hänt sedan förra gången? positivt? negativt? Hur går vi vidare? Övrigt: Hjärup:

16 Bilaga 4 Stödgruppsärende - avslut Datum: Namn: Klass: Ansvarig från Stödgruppen: Kort sammanfattning av de insatser som gjorts: Hur upplever barnet situationen idag? Hur upplever föräldrarna situationen idag? Hur går vi vidare? Behövs en uppföljning? När och med vilka? Överenskommelse mellan skolan barnet föräldrarna: Hjärup: barnets underskrift ansvarig från stödgruppen

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola ! Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem

Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem Vision: Miljön på Långsättersskolan ska präglas av trygghet, glädje, kreativitet, ansvar och samarbete. Allas lika värde och omsorg om den

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision Inflytande och delaktighet Kartläggning, uppföljning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östrabo Yrkes Fordons- och transportprogrammet Läsår 2017 Innehåll Introduktion och bakgrund... 3 Vision... 3 Grundläggande begrepp... 3 Diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäddans förskola Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kullerbyttans förskola 2015-2016 Plan mot kränkande behandling Detta är en information till dig som har ditt barn på Kullerbyttans förskola i Frostkåge. På vår förskola tillämpas

Läs mer

Bergmanska Förskolan

Bergmanska Förskolan Bergmanska Förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Förskolan Barnens värld 2012/2013

Förskolan Barnens värld 2012/2013 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Förskolan Barnens värld 2012/2013 Inledning Vår förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling. Vi ska ge varje barn de bästa möjligheterna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 170926 1(9) Likabehandlingsplan Läsåret 17/18 Område Väst Förskolor Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 2(9) Likabehandlingsplan/plan

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Klippan Utdrag ur Lpfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer