Naturvärdesbedömning vid Görla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvärdesbedömning vid Görla"

Transkript

1 Naturvärdesbedömning Görla Sida 1 av Naturvärdesbedömning vid Görla Sammanfattning En naturvärdesbedömning har gjorts för att verka som ett underlag inför arbetet med att ändra detaljplanen på fastigheten Görla 9:2. Ett område om 4,90 ha fältinventerades av Magnus Stenmark och Christina Borg. 73 % av ytan bedömdes som etableringsvänligt med avseende på naturvärden, 8 % bedömdes som olämpligt för etablering och resterande 18 % föreslås bli en buffertzon till den lövskog med höga värden som ansluter till området i öster. Figur 1. Det inventerade området karakteriseras av värdefulla bryn med ek, ask, klibbal, olvon, surkörsbär, rönn, slånbär och hägg.

2 Naturvärdesbedömning Görla Sida 2 av 15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Metodik... 3 Klassningssystemet... 3 Klass A... 4 Klass B... 4 Klass C... 4 Klass D... 4 Inventering efter arter... 4 Biotopskydd... 4 Särskilt beslutade biotopskydd... 4 Generellt skydd för vissa angivna livsmiljöer... 5 Osäkerhet i bedömningen... 5 Resultat... 5 Övergripande beskrivning... 5 Områden med höga naturvärden... 6 Alsumpkog... 6 Kil med lövskog och hällmark... 6 Ekskog... 7 Artfokus... 8 Naturvärdesarter... 8 Signalarter kopplad till angränsande lövskog... 9 Invasiva arter... 9 Biotopskydd Områdets koppling till omgivande miljöer Miljöer kopplade till odlingslandskapet Värdefull lövskog Slutsatser Påverkan på naturvärdena Yta D Alsumpskogen Ekoskogen Anpassningar och hänsyn som krävs vid exploatering Skyddsavstånd Yta som föreslås ingå som buffertzon Vad händer om buffertzonen tas i anspråk för etablering? Kompensationsåtgärder Kartor Referenser... 15

3 Naturvärdesbedömning Görla Sida 3 av 15 Bakgrund Naturvärdesbedömingen syftar till att uppskatta förutsättningarna för biologisk mångfald. Douhan och Larsson (1996) inventerade området kring Limmaren under 1990-talet och pekade på höga naturvärden i nordvästra delen av området kring Limmaren. Den planerade detaljplaneändringen berör just detta område. Limmarens terrestra ekosystem består av strandnära alsumpskogar med höga värden. Dessa miljöer är viktiga för bland annat mindre hackspett och alsumpskogen är utpekad som nyckelbiotop norr om Mellingeholm, och som naturvärde längre norrut. Områdena kring Limmaren omfattar också ekmiljöer med höga värden. På flera håll finns rester av betade ekhagar, bland annat precis intill det inventerade området. På senare år har en rad insekter kopplade till ek rapporterats från området kring Limmaren. En tredje värdefull biotop är ett mosaikartad odlingslandskap med artrika bryn, åkerholmar och andra strukturer. Denna naturvärdesbedömning fokuserar på de naturvärden som finns inom den inventerade ytan, men gör också en biotopvis jämförelse med det omkringliggande landskapet. Metodik Som grund för klassningen ligger Skogsbiologernas naturvärdesbedömning som utgår från strukturer, åldersfördelning, kulturpåverkan, störningsdynamik och mängden död ved. För marker i odlingslandskapet och i bebyggelse har vi använt oss av metodiken för N2000-habitat och av den nationella rödlistan för att ringa in habitat som är värdefulla. Klassningssystemet De klasser vi använt oss av är: Tabell 1. Klassningssystem för ytor. Klass Benämning Sammanfattande behov för etablering A Undantas Högst olämpligt etableringsläge, ska inte på något sätt påverkas. B Olämplig Olämpligt, om möjligt bör etablering styras till ytor med lägre klass. Om etablering ändå är aktuell ska naturvärdena relateras till lokal och regional skala. Kompensationsåtgärder är en möjlig väg i många fall. C Hänsynskrävande Lämpligt för etablering under förutsättning att hänsyn och anpassningar görs i samband med byggnation och eventuellt drift. D Inga hänsynskrävande naturvärden Lämpligt för etablering, inga anpassningar till naturvärden behöver göras.

4 Naturvärdesbedömning Görla Sida 4 av 15 Klass A Dessa ytor har rikligt med förutsättningar för biologisk mångfald. Områdena är till exempel naturreservat, Natura-2000 områden eller oskyddade områden som vi registrerar under fältinventeringen med exceptionellt höga naturvärden. Klass B Dessa ytor har påtagliga förutsättningar för biologisk mångfald. Nyckelbiotoper är exempel på tidigare inventeringar som vi per automatik lyfter in i klass B. Även områden som nämns i lokala och regionala naturvårdsprogram klassar vi till denna kategori. Under fältbesöken klassar vi områden som har påtagliga naturvärden till denna kategori. Ytor i klass B är olämpliga för placering av verk, vägdragningar och uppställningsytor. Etablering bör istället styras till ytor med klass C eller D. Om en yta av klass B trots detta är aktuell för etablering ska följande tas fram för varje sådan yta: Ytans naturvärde ska tydligt sättas i relation till betydelsen i ett lokalt och regionalt perspektiv. Påverkan av planerad etablering på ytans naturvärde ska diskuteras. Olika naturtyper reagerar olika på fragmentering och arealminskning. Kompensationsåtgärder ska föreslås i de fall det är möjligt. Klass C Dessa ytor har vissa förutsättningar för biologisk mångfald. Etablering är lämplig på dessa ytor men hänsyn och anpassning under byggnation och ibland även drift är nödvändiga. Under varje C-yta finns nödvändiga anpassningar listade. Från tidigare inventeringsdata för vi sumpskogar utan höga värden till denna kategori. Sumpskogar är områden som kräver särskilda åtgärder för att behålla sin hydrologiska funktion. Klass D Dessa ytor är markslag utan specifika naturvärden. Inventering efter arter Någon särskild artinventering i fält av rödlistade arter, signalarter eller andra mer vanliga arter har inte utförts. Däremot har relevanta naturvårdsintressanta arter aktivt eftersökts i de områden som besöktes. Biotopskydd Särskilt beslutade biotopskydd Små mark- och vattenområden som är livsmiljö för hotade djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan av regeringen, länsstyrelsen eller skogsstyrelsen förklaras som biotopskyddsområden. Vid inventering besöker vi alla särskilt utpekade biotopskydd, beskriver dessa och markerar dem på kartan.

5 Naturvärdesbedömning Görla Sida 5 av 15 Generellt skydd för vissa angivna livsmiljöer Följande mark- och vattenområden är direkt skyddade genom miljöbalken Alléer Stenmurar i jordbruksmark Öppna diken, småvatten och våtmarker i jordbruksmark Åkerholmar Odlingsrösen i jordbruksmark Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark Pilevallar Ovanstående biotopskyddade miljöer eftersöks särskilt och redovisas i resultat och karta. Osäkerhet i bedömningen Det undersökta området är väl avgränsat och det råder inga tvivel om att naturvärdesbedömningen är fullgod på biotopnivå. Däremot finns alltid möjligheten att en eller flera habitat för hotade arter har förbisetts vid inventeringen. Vid området Görla kan enskilda arter som är kopplade till lövbryn och ekmiljöerna ha förbisetts eftersom naturvärdesinventeringen utfördes sent på säsongen. Det finns däremot inget behov av att återinventera Görla dels eftersom inga ytterligare hotade arter rapporterats i liknande miljöer i trakten och dels eftersom de biotoper som bedömdes ha höga naturvärden också har föreslagits utgå från etableringen. Resultat Övergripande beskrivning Det inventerade området är ett varierat landskap som domineras av odlingsmark. I dag används odlingsmarken som vall i norr men har i söder inte brukats på flera år. Vallen i norr och den obrukade odlingsmarken i söder, som domineras av älggräs, bedöms inte ha några särskilda naturvärden som är viktiga att bevara. En del av odlingsmarken föreslås fortsätta hävdas och bli en buffertzon mellan industriområdet och den värdefulla ekskogen i öster. I hela det inventerade området finns värdefulla kantzoner som består av ek, hägg, rönn, ask, olvon, oxel, måbär, lönn, hallon, sälg, gråvide, skogstry och sötkörsbär. Spritt i området finns också ett antal hällmarker som har en värdefull torrmarksflora. I enstaka förekomst finns också hassel, berberis, spetshagtorn, vildapel och getapel. I jämförelse med ekskogen, som precis angränsar till det inventerade området, är områdets naturvärden låga och på sina håll medelmåttiga. Syftet med den hänsyn och de anpassningar som föreslås är att ge goda förutsättningar för att bevara och utveckla den värdefulla ekskogen och klibbalssumpskogen som ligger direkt öster om det inventerade området.

6 Naturvärdesbedömning Görla Sida 6 av 15 Områden med höga naturvärden Alsumpkog I sydvästra delen av det inventerade området bildar ett 20-tal grova klibbalar en sumpskog. Här växer också flera grova askar, som är ca 50 cm i diameter i brösthöjd. Figur 2. Alsumpskogen i den sydöstra delen av det inventerade området. Stammarna i mitten är ask och en alsockel skymtar till höger. Kil med lövskog och hällmark I de centrala delarna av det inventerade området finns en tydlig kil av lövskog som sträcker sig från den sammanhängande ekskogen öster om det inventerade området. Denna kil är beväxt med ek, flera enar, björk, asp och rosbuskar. Längre ut mot kilens spets finns en hällmark med välutvecklad torrmarksflora.

7 Naturvärdesbedömning Görla Sida 7 av 15 Figur 3. Kil i de centrala delarna av det inventerade området. Här finns hällmark och lövskog med främst ek. Ekskog I sydöstra delen av det inventerade området finns en ekskog som angränsar till den sammahängande ekskogen öster om området. Denna ekskog består av betydligt yngre ek (ca 50-årig) jämfört med den angränsande ekskogen utanför det inventerade området. Trots detta är denna ekskog skyddsvärd då brynmiljön med ek, en, hägg och björk är värdefull och för att ekvärdena på sikt kan utvecklas och bli ett bra komplement till ekmiljöerna längre österut.

8 Naturvärdesbedömning Görla Sida 8 av 15 Figur 4. Ekskog i sydöstra delen av det inventerade området. Ekskogen har främst ett stort framtidsvärde. Artfokus Naturvärdesarter Ask Fraxinus excelsior. Rödlistad i kategorin sårbar (VU). Noterades spritt över hela området. I alsumpskogen i söder fanns flera stora askar med ca 50 cm i diameter i brösthöjd. Libbsticka Levisticum officinale. En sällsynt ört som påträffats tidigare (finns i artportalen). I norra delen strax öster om Beijers fastighet. Libbsticka noterades inte under fältbesöket 22 oktober Ingen särskild hänsyn föreslås för libbsticka. På hällmarkerna, som finns spridda i området, finns en värdefull florasammansättning som består av gråfibbla Pilosella officinarum, äkta johannesört Hypericum perforatum, brudbröd Filipendula vulgaris, gulmåra Galium verum och renlav Cladonia rangiferina. Denna florasammansättning på hällmark vittnar om en tidigare hävdad miljö. Dessa florarika hällmarker är värdefulla att bevara dels för att de symboliserar ett biologiskt kulturarv och dels för att de fungerar som en källa med nektar- och pollenrika flora. Som

9 Naturvärdesbedömning Görla Sida 9 av 15 sådana är hällmarkerna en bra miljö för områdets vildbin och fjärilar. De hällmarker som registrerades under fältinventeringen representerar alla ett naturvärde men eftersom inga hotade arter påträffades föreslås inte de enskilda hällmarkerna som skyddsklassade ytor. Däremot är det önskvärt, om möjligt i samband med exploatering, att hällmarkerna undantas. Mindre hackspett Dendrocopos minor, rödlistad som nära hotad (NT), rör sig i området och har enligt artportalen registrerats upprepade gånger i trakten. Vår bedömning är att habitatet för mindre hackspett främst är klibbalsumpskogen som ligger ca 300 m öster om det inventerade området. Trots att klibbalsumpskogen är kärnområdet för mindre hackspett används ett stort område för födosök och i detta avseende är troligen det inventerade området också viktigt. För mindre hackspett är alsumpskogen i sydvästra delen och kantzonen i öster de viktigaste miljöerna. Stenskvätta Oenanthe oenanthe och törnskata Lanius collurio, tidigare rödlistad och numera listad i EU:s fågeldirektiv, är två fågelarter som hör till miljöerna med åkerholmar, delvis förbuskade hällmarker och brynmiljöer i det inventerade området. Dessa två fågelarter påverkas negativt av en exploatering. Arterna sågs inte vid fältbesöket, men finns med stor sannolikhet i området. Signalarter kopplad till angränsande lövskog Krushättemossa, stor aspticka och även andra signalarter som hör till närbelägen hässlen, ekskog och alskog har sina kärnförekomster utanför det inventerade området. Inga populationer av dessa signalarter är beroende av någon yta inom det inventerade området, men signalarter knutna till hassel, ek och klibbal kan mycket väl förekomma i kanterna inom det inventerade området, i alsumpskogen i sydväst och i den kil av ekmiljö Krushättemossa Ulota crispa. Signalart. Krushättemossa påträffades rikligt på hasselbestånden i naturområdet strax utanför området i öster. Stor aspticka Phellinus populicola. Rödlistad och signalart. Kopplad till grova aspar och påträffades i naturområdet nära gränsen till området i sydöstra delen. Invasiva arter Kanadabinka Conyza canadensis noterades i norra delen, men utgör inget hot mot naturvärdena. Övriga arter Biotopen för större vattensalamander Triturus cristatus, listad i EU:s habitatdirektiv, eftersöktes då arten påträffats i andra områden nära Norrtälje stad, Inom det inventerade området påträffades inga dammar eller andra vattenmiljöer som verkade passa för större vattensalamander. Området ca 200 m nordost om det inventerade området består av betad fuktiga miljöer och kan vara en passande miljö för större vattensalamander. Om större

10 Naturvärdesbedömning Görla Sida 10 av 15 vattensalamander skulle finnas in de angränsande betesmarkerna bör salamandrarna använda sig av lövskogen precis öster om det inventerade området för övervintring. I vilket fall finns ingen ytterligare anledning att inventera efter större vattensalamander inom det inventerade området eftersom biotopen inte verkar passa. Biotopskydd Inom det inventerade området påträffades diken, åkerholmar och odlingsrösen som faller inom ramen för biotopskydda miljöer. Dessa är markerade på kartan. Inga särskilt beslutade biotopskydd finns registrerade för den inventerade ytan. Områdets koppling till omgivande miljöer Området kring Limmaren, och i synnerhet de nordvästra delarna öster om Görla och kring Mellingeholm, har höga naturvärden. Detta slogs fast av inventeringen som utfördes av Douhan och Larsson (1996). Det inventerade området omfattar två huvudsakliga naturvärden som behöver sättas in i ett perspektiv med omkringliggande marker. Miljöer kopplade till odlingslandskapet Inom det inventerade området finns höga naturvärden i de varierade brynmiljöer som bildas mot den öppna odlingsmarken. Dessa brynmiljöer består av en artrik träd- och buskflora med ek, hägg, björk, ask, olvon, en, slånbär, surkörsbär. Dessa bryn är viktiga för en rad fågelarter och i varma lägen skapas också utmärkta habitat för värmekrävande insekter. Hällmarkerna är också kopplade till denna miljö då de troligen varit betade för en handfull decennier sedan. Bete har gjort att marken fortfarande bär en rik och varierad örtflora. Även längre söderut finns ett mosaiklandskap med värdefulla brynmiljöer, åkerholmar och andra strukturer kopplade till odlingslandskapet. Värdefull lövskog Lövskogen direkt öster om det inventerade området har höga naturvärden. Två delar inom det inventerade området har bedömts värdefulla eftersom de är kopplade till denna lövskog. På kartan är den markerad som en skog med högt naturvärde. Nära det inventerade området är denna lövskog dominerad av ek. I södra delen växer ek med hassel som undervegetation och längre mot sydost enbart som hässlen. I ekskogen finns flera kraftiga oxlar. Längre norrut finns också björk och några stora granar. Framförallt i den södra delen av denna lövskog finns ett stort antal stora vidkroniga ekar. Denna ekdominerade lövskog är så fin att den i de södra delarna med rätt hävd uppfyller de krav som ställs inom N2000. Denna del av lövskogen skulle då kunna föras till naturtypen 9071 (Trädklädda betesmarker ekhagar). Ytterligare närmare Limmaren är den klibbaldominerade skogen utpekad som en nyckelbiotop.

11 Naturvärdesbedömning Görla Sida 11 av 15 Slutsatser Påverkan på naturvärdena Yta D Etablering i ytan av klass D (etableringsvänlig yta) innebär att området tappar brynmiljöer som i dag är viktiga för en rad småfåglar och för värmekrävande insekter. Ett rimligt antagande är att området i dag har en god status för brynälskande steklar, fjärilar och skalbaggar, men att det efter exploateringen övergår till en dålig status eftersom det mesta av brynen försvinner eller försämras. De mest artrika och flerskiktade brynen som finns är de med tyngdpunkt norr om motorklubben samt allra längst i norr. Alsumpskogen Alsumpskogen har föreslagits som en olämplig etableringsyta eftersom detta område har följande värden: Alsumpskogen, som här består av klibbal, ask och hägg är en värdefull häckningsbiotop för sångare och används förmodligen även av mindre hackspett. Flera klibbalar har börjat bilda små socklar Flera äldre askar, ca 50 cm i diameter Om alsumpskogen trots detta blir föremål för industrietablering är det troligen bara en marginell påverkan på traktens alsumpskog. Mycket finare alsumpskog finns närmare Limmarens strand. Ingen buffertzon har föreslagits kring alsumpskogen eftersom området inte är en välutvecklad alsumpskog. Ett rimligt antagande är också att alsumpskogens värde som häckningsmiljö kommer att kvarstår även om ytorna runt alsumpskogen etableras. Ekoskogen Ekskogen och kilen med lövskog och hällmark är också föreslagna som olämpliga för etablering av industrimark. Dessa två områden är främst värdefulla för att de ingår den stora ekdominerade lövskogen som också finns markerad på kartan. En avverkning av dessa skulle på sikt drastiskt minska möjligheterna att bevara och utveckla den ekdominerade lövskogens naturvärde. Anpassningar och hänsyn som krävs vid exploatering Anpassningen mot lövskogen med höga värden i öster ska vara den föreslagna skyddszonen. I det etableringsvänliga området bör så långt det är möjligt dikenas hydrologiska funktion behållas. Det finns en rad hällmarker i området. Om det finns utrymme i etableringen för opåverkade ytor så ska de styras till hällmarkerna.

12 Naturvärdesbedömning Görla Sida 12 av 15 Skyddsavstånd Yta som föreslås ingå som buffertzon Denna naturvärdesbedömning har föreslagit en buffertzon om m, beroende på arrondering. På kartan finns buffertzonen med som en C-klassad yta. Buffertzonen är förlagd till odlingsmarken och ett mål är att denna mark även i fortsättningen odlas, lämpligen som vall, eftersom den nu odlas som vall i den norra delen. Arrendatorn bör konsulteras för att stämma av rimligheten i bredden av odlingsmarken, och även för att ta reda på vilka möjliga åtgärder som kan göra den södra delen attraktiv för vallodling. Det är viktigt att hela buffertzonen hävdas. En sådan remsa odlingsmark som står i ohävd blir snabbt att skugga bort de värdefulla brynen som i dag finns i lövskogen. Vad händer om buffertzonen tas i anspråk för etablering? En etablering av hela buffertzonen äventyrar de värdefulla ädellövbrynen öster därom som då beskuggas och även påverkas negativt genom hydrologisk påverkan. Detta är en stor påverkan eftersom det värdefulla ekområdet öster om Görla saknar liknande lövbryn i odlingslandskapet. Sannolikt innebär en förlängning av industrimarken i hela buffertzonen också att stora områden kommer att fyllas ut, med skarpa östvända slänter som följd. Det finns då en risk att massor från en sådan utfyllnad påverkar lövskogen öster om området. Dessutom har det vid Görla visat sig att industrimarkens gräns lockar mindre nogräknade medborgare att placera avfall i slänterna. Med anpassningar under anläggningsarbetet är det möjligt att minska buffertzonen med då måste åtgärder vidtas för att säkra solinstrålning på brynet, hävd av den smalare kvarvarande buffertzonen och minimering av hydrologisk påverkan samt nolltolerans för massor och skräp nära eller på brynmiljöerna. Kompensationsåtgärder Några konkreta kompensationsåtgärder för att skapa liknande miljöer är inte aktuella. De tre för etablering olämpliga områdena (alsumpskogen, ekskogen och kilen med lövskog och hällmark), går inte på ett enkelt sätt återskapa. Dessutom är anledningen till att de är olämpliga för etablering deras läge - kilen och ekskogen är värdefulla för att de hör till ett större område med höga värden. Däremot kan man tänka sig att växla upp naturvärdsnytta. Vid behov, trots olämpligheten, att etablera industrimark på en eller flera av de tre föreslagna olämpliga ytorna, kan detta göras samtidigt som etableringen också finansierar en restaurering av den ekdominerade lövskogen som ligger omedelbart öster om det inventerade området. Ett lämpligt naturvärdsmål är att utföra en restaurering med avverkning och röjning och ordna med en bra hävd, lämpligen bete. Denna ekdominerade lövskog, liksom andra närliggande delar av området kring Limmaren, passar också utmärkt för friluftslivsfokus.

13 Naturvärdesbedömning Görla Sida 13 av 15 Kartor Figur 5. Karta med markerade biotopskydd, övriga värdefulla strukturer och arter samt den ekdominerande lövskog som finns strax öster om det inventerade området.

14 Naturvärdesbedömning Görla Sida 14 av 15 Figur 6. Karta med klassning av naturvärden.

15 Naturvärdesbedömning Görla Sida 15 av 15 Referenser Douhan, B & Larsson, P Limmarenområdet. Naturvärdering och skötselförslag. Naturvård i Norrtälje kommun, Norrtälje. Gärdenfors, U Rödlistade arter i Sverige. SLU, Uppsala. Skogsbiologerna Naturvärdesbedömning för skogsmark. 2004

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

BILAGA 1 NATURVÄRDEN

BILAGA 1 NATURVÄRDEN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 1 NATURVÄRDEN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind AB,

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

RAPPORT Naturvärdesbedömning för området kring Karbosjön,

RAPPORT Naturvärdesbedömning för området kring Karbosjön, RAPPORT Naturvärdesbedömning för området kring Karbosjön, Nacka Kommun 2009-12-16 Upprättad av: Jonas Rune Granskad av: Emma Hilmersson Godkänd av: Emma Hilmersson RAPPORT Naturvärdesbedömning för Karbosjön,

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Uppdraget Uppdraget omfattade en naturvärdesinventering

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun

Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun Rapporten är framtagen under arbetet med ny översiktsplan för Jönköpings

Läs mer

Naturvärdeskarta 2014-02-05

Naturvärdeskarta 2014-02-05 Naturvärdeskarta 2014-02-05 Arbeta smart inom planering & byggande Susanne Appelquist Projektledare GIS-ingenjör och Biolog Jimmy Holpers Kommunekolog Mattias Andersson Student, Biolog Naturvärdeskarta

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 2011-12-22 på uppdrag av Landskrona stad Tom sida Komplettering gällande större vattensalamander

Läs mer

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 Fig. 1 Området mot öster längs markvägen med äldre tallar och ekar, riktning norrut. Sammanfattning

Läs mer

Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun

Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun Bakgrund I samband med upprättande av detaljplan för verksamheter i markerna

Läs mer

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun F ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN FÖR

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1 Nåsten 1:1, Uppsala kommun Uppdragsgivare Jörgen Hellgren Tidpunkt för inventeringen Oktober 2013 Inventeringen utförd av Ellen Salomonsson Rapporten

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18 Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 3 1.3 Brister och problem... 3

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla räd TBroaryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Broaryd Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat träd i och kring Broaryds tätort. Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Biologisk mångfald på spåren. Magnus Larsson, Sofia Larsson

Biologisk mångfald på spåren. Magnus Larsson, Sofia Larsson Biologisk mångfald på spåren Magnus Larsson, Sofia Larsson Faunistica Specialister inom miljö och naturvård Bredd Verksamhet Naturinventering Fysisk planering Utbildning och coachning Projektet Syfte Påvisa

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000- område Ytteräng, Muskö Stockholms skärgård. - underlag till MKB för detaljplan

Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000- område Ytteräng, Muskö Stockholms skärgård. - underlag till MKB för detaljplan Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000- område Ytteräng, Muskö Stockholms skärgård - underlag till MKB för detaljplan Innehåll Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000-området Ytteräng,

Läs mer

INVENTERING AV SVAMPAR I

INVENTERING AV SVAMPAR I INVENTERING AV SVAMPAR I ÅSBARRSKOGAR PÅ SWEDAVIAS MARKINNEHAV VID ARLANDA MED FOKUS PÅ RÖDLISTADE ARTER OCH SIGNALARTER 2010-12 - 16 Beställning Beställarens namn Swedavia Framställt av: Ekologigruppen

Läs mer

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna alm vid kyrkogården i Reftele är den största almen i Reftele socken. Trädet mäter 400 cm i brösthöjdsomkrets. Värdefulla räd TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Reftele Under

Läs mer

Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010

Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010 PM 2010:6 Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010 Miljöövervakning samt kontroll av nyanlagda dammar inom åtgärdsprogram för hotade arter Större vattensalamander, inventering i Jönköpings

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Natura 2000

Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vad är Natura 2000? Natura 2000 är EU s nätverk av skyddade naturområden. Alla medlemsstater är skyldiga att peka ut en viss areal av varje naturtyp som finns representerad

Läs mer

Remissvar till Program för Landvetter Park

Remissvar till Program för Landvetter Park Till Härryda kommun Sektorn för samhällsbyggnad Remissvar till Program för Landvetter Park Först och främst vill Göteborgs ornitologiska förening (GOF) göra klart att vi inte är motståndare till att golf-

Läs mer

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha 4126 Gyllebo Kommun Simrishamn Totalareal 129 ha Naturgeografisk region 8 Areal land 91 ha Objektskategori Ä Areal vatten 38 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 87 ha Areal värdekärna 41 ha

Läs mer

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Lövängen. Teoridel Utförs i skolan

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Lövängen. Teoridel Utförs i skolan MILJÖRESA I TID OCH RUM - Lövängen Teoridel Utförs i skolan Som förberedelse inför besöket på Fredriksdal och för att kunna redovisa resultaten av din uppgift för klassen, bör du sätta dig in i nedanstående

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn Svenska modellen Skydd Ex HF Generell hänsyn MILJÖHÄNSYN VID SKOGLIGA ÅTGÄRDER BEVARA FÖRST -- NYSKAPA NU!!... ÅTERSKAPA B E V A R A F Ö R S T Ä R K Skog med naturvärden knutna till marksvampar, hänglavar,

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun

Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun Underlag för detaljplan På uppdrag av Ale kommun April 2010 Uppdragstagare Naturcentrum AB

Läs mer

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT Skala 1: 20 000 (i A3) 1 Grönplan för Gislaveds tätort på uppdrag av Gislaveds kommun, första utgåva augusti 2007. Foto, kartor, text och layout av Linda Kjellström FÖRORD

Läs mer

Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde Steg 1. Sammanställning av inventerade områden fram till 2012

Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde Steg 1. Sammanställning av inventerade områden fram till 2012 Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde Steg 1 Sammanställning av inventerade områden fram till 2012 Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde

Läs mer

Spånstad 4:19 och 2:14

Spånstad 4:19 och 2:14 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för del av Spånstad 4:19 och 2:14 ÅLED, HALMSTADS KOMMUN plan 1056 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-04-16 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Så skyddas värdefull skog. Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län

Så skyddas värdefull skog. Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län Så skyddas värdefull skog Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län Levande skogar Sveriges Riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål för hur miljön bör vara. Målet för skogen

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som utmärkts på bifogad karta, som naturreservat. Reservatet

Läs mer

Kartläggning av atlantisk vårtlav

Kartläggning av atlantisk vårtlav Kartläggning av atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Rapport 2008:80 Rapportnr: 2008:80 ISSN: 1403-168X Text: Svante Hultengren Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS Landskapets karaktär och naturvärden 2012-02-01 Beställning: Tyresö kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 2012 02 01 Huvudförfattare:

Läs mer

Storån. Trampade kostigar i ravinkanten. Naturvårdsverket

Storån. Trampade kostigar i ravinkanten. Naturvårdsverket Storåns dalgång är av riksintresse för både natur- och kulturmiljövården. Den är ett representativt exempel på odlingslandskap i skogsbygd. I denna text lyfts vissa områden fram men all mark och bebyggelse

Läs mer

Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård

Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård Bakgrund Ramböll Sverige AB har på uppdrag av ägarna till Hensbacka Herrgård AB påbörjat arbetet med en detaljplan för bostäder på Smedberget

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

Åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter i Sverige 2009

Åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter i Sverige 2009 Åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter i Sverige 2009 Delmål i sju (7) miljökvalitetsmål (MKM) beslutade av riksdagen:. Levande sjöar och vattendrag (beslutat nov. 2001) Hav i balans samt levande kust och

Läs mer

MAGGÅS 25:6 ID 9197. Vålarna Östra-1-121008 ORSA. Avverkning

MAGGÅS 25:6 ID 9197. Vålarna Östra-1-121008 ORSA. Avverkning Vålarna Östra-1-121008 ID 9197 Fastighetsägare SVEN UHLÅS SJURBERG BOCKGATAN 7 79532 RÄTTVIK sven.uhlas@naturbruketsiljan.se Beståndsuppgifter Areal: 5,3 ha Nord: 6770049,7 Lat: Öst: 497957,3 N 61 3 54,7023"

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2011-02-25 Dnr Sven-Olof Johansson Samhällsföreningen i Nitta Drabantvägen 4 523 99 HÖKERUM Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2010-05-28 träffades K-G Fridén, Sven-Olof Johansson samt Peter

Läs mer

Metapopulation: Almö 142

Metapopulation: Almö 142 141 142 Metapopulation: Almö Lokal 80 Läge: Almö, Slättahammar. Beskrivning: Ca 15*30 meter stort, relativt mycket vass i vattnet. Norr om lokalen finns lövskog, söder om sank mark/havsvik och väster om

Läs mer

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan Nacka kommun Innehållsförteckning Uppdraget 3 Bakgrund 3 Planprocessen 3 Metodik 3 Översiktlig kartering av livsmiljöer för

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet Sand Life för område Lyngby. Bilaga: Karta

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt och djurliv Agenda 21:s mål Senast till år 2010 har förutsättningar skapats för att bibehålla eller öka antalet djur och växtarter med livskraftig förekomst i jordbruks och skogslandskapet

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala Min skog Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala 1/14 2/14 3/14 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Myndigheter med ansvar för biologisk mångfald Naturvårdsverket, övergripande ansvar Länsstyrelserna, 21 stycken Kommuner, 290 stycken Jordbruksverket,

Läs mer

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Sammanfattning På uppdrag av Ängelholms kommun har MiNa natur genomfört en naturvärdesbedömning av ett område vid Svenstorp, Margaretorp på Hallandsåsens

Läs mer

BETESMARKEN. BYSAMHÄLLET Bete. Foder NYA ODLINGSMETODER FÖRÄNDRAR LANDSKAPET

BETESMARKEN. BYSAMHÄLLET Bete. Foder NYA ODLINGSMETODER FÖRÄNDRAR LANDSKAPET Betesmarken är mycket värdefull för artrikedomen och variationen i odlingslandskapet. Tillsammans med ängen är de bland de mest artrika markslagen i vårt land och har dessutom en lång historia bakom sig...

Läs mer

3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer

3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer INNEHÅLL 3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer 13 Ädellövskogar med gamla träd och död ved 15 Lundartade miljöer 17 Bondelandskapets

Läs mer

Restaureringsplan för Arpö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, SE410042 i Karlskrona kommun

Restaureringsplan för Arpö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, SE410042 i Karlskrona kommun 1(6) Restaureringsplan för Arpö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, SE410042 i Karlskrona kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Arpö 2(6) Inledning Restaureringsplanen beskriver

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Tumba 2015-03-05 Avgränsning är utförd av Dan Arvidsson och Nils Nygren, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer