NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem"

Transkript

1 NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem

2 NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Uppdraget Uppdraget omfattade en naturvärdesinventering av 120 ha skogsmark med avseende på skogsmiljöer och signalarter Inventerade områden Inventerade områden är: Västra Lund 40 ha Bestånd Kohagsmossen 17 ha Bestånd Frejhem 9 ha Bestånd 374, 376 Tellekullen 15 ha Bestånd Djupvik 33 ha Genomförande Inventeringen har genomförts under perioden och metoden har varit ett systematiskt genomströvande med ett aktivt uppsökande av tänkbart värdefulla miljöer. Exempel på dessa miljöer är grova lågor, torrträd, gamla, grova träd, vattenmiljöer etc. Förekomsten av dessa speciella miljöer har definierats och uppskattats samt undersökts med avseende på signal-eller rödlistade arter. För att få en uppfattning om områdets karaktär har även triviala men dominerande växtarter antecknats i löpande följd på den kombinerade fält/resultatblanketten. Denna är uppbyggd så att en allmän beskrivning över beståndet sker men föreslagna åtgärder enligt mångbruksplanen samt en klassning av beståndet enligt kommunens skala 1-4. Sedan följer en förteckning över dominerande växtarter fördelade på olika växtskikt i löpande följd som de har noterats. Här anges även signal- och rödlistade arter. Nästa avdelning definierar naturvärdena Under nästa rubrik anges signalarterna och deras frekvens Sist följer ett förslag till åtgärder i beståndet för att naturvärdena skall bevaras eller utvecklas. Under punkten övrigt redovisas forn- och kulturlämningar samt övrigt som kan vara av intresse på områdets värden Resultat Se de olika beståndsvisa fält/resultatblanketterna

3 Kohagen 337 Området utgörs av frisk till fuktig mark som är bevuxet med en olikåldrig blandskog med stort inslag av gran. Beståndet är tvåskiktat med underväxt av ung björk och asp.i trädskiktet ingår medelgrova, spärrkroniga ekar som innehåller mycket död ved. Inslag av grova aspar och björkar. Stormfällningar av gran. Kalytor med mycket ungbjörk Området är avsatt som produktionsskog, klass 4 Asp, björk, ek och al Gran, rönn, björk, hägg, hallon, hassel, asp Bergklomossa, blåslav, slånlav Vitsippa, daggkåpa, skogsviol,älgört, veketåg, kärrtistel, blåbär, vårfryle, kruståtel, harsyra, ekorrbär Grov hakmossa, väggmossa husmossa Trivialt, men de grövre ekarna kan betraktas som framtidsträd Signalarter Inga påträffade Rödlistade arter Inga påträffade De grova träden sparas, ekar framhygges, all död ved sparas

4 Kohagen 339 Området utgörs av frisk mark med ett luckigt, gallrat och ljusöppet bestånd. Karaktär av äldre betesmark. Här växer i trädskiktet björk, gran, al samt några jättelika körsbärsträd. Inslag av grövre ek. Norra delen är ett buskröjt lövområde med medelgrov al, lönn, björk och ek. Området är klassat som produktionsområde, klass 4 Björk, gran, al, tall, glasbjörk Hallon, gran, björk, rönn, druvfläder, körsbär och hägg Vitsippa, kruståtel, harsyra, veketåg, ekorrbär, skogsviol, tuvtåtel, älgört, tussilago Grov hakmossa, husmossa, väggmossa, björnmossa Trivialt, de grova körsbärsträden, samt ekarna som är framtidsträd Inga påträffade Spara de grova lövträden samt all död ved och körsbärsträd Grävlingsgryt på fastmarken i den norra delen

5 Kohagen 340 Området utgörs av en torvmark, tallrismosse, med grova till mycket grova tallar. Skogen är relativt välslutet och innehåller många torrakor, högstubbar och lågor. Flera hålträd finns. Många av de döda träden uppvisar betydande insektsgnag De grövsta tallarna finns i områdets norra del, ca 10 st mycket grova tallar. Här finns också ett stort risbo med häckande ormvråk Området är klassat som nyckelbiotop, klass 2 Tall och björk Gran Björkticka, lackticka,fnösketicka, violticka, tallticka samt blodticka. Blåslav, skrynkellav, pukstockslav, gällav samt skägglav Blåbär, skvattram, lingon Väggmossa, husmossa, vitmossa, kvastmossor, björnmossor De grova tallarna, torrakorna, högstubbar, lågor, häckningsmiljön för rovfåglarna samt hackspettsmiljö Signalarter Blodticka; blodtickan (Gloeporus tavicola) är signalart när den växer på gran, men här växer den på en tallåga och har mindre signalvärde Lämnas helt orört, ingen körning får ske i området. Häckande rovfåglar är fredade under häckningsperioden Grävlingsgryt på fastmarken i den norra delen. Spillkråka och större Hackspett

6 Kohagen 341 Området utgörs till största delen av fuktig mark, t.o.m lövsumpsskog. Beståndet utgörs till största delen av yngre skog med björk och gran. Området är gallrat med liten andel död ved Området är avsatt som ett kombinationsområde, men har inga högre naturvärden idag. Klass 4 Gran, björk, glasbjörk, al Rönn, björk, gran vitsippa, ekorrbär, skogsbräken, harsyra, blåsippa, revlummer, lingon Kranshakmossa, väggmossa husmossa, björnmossa, kvastmossa, stjärnmossa, vitmossa Trivialt Blåsippa enstaka Trivialt

7 Kohagen 343 Området utgörs av frisk till fuktig mark. I norra delen ett lövkärr där träden växer på socklar, främst al. I trädskiktet ingår gamla grova ekar, alar och insprängt en del granar. Mycket död ved i alla former, torrträd, högstubbar och lågor. Flera träd med bohål. Området är tvåskiktat med kraftig underväxt av hägg. Gammalt dike i norra delen har förändrat hydrologin. Området är klassat som ett naturvårdsområde med fri utveckling, klass 2 Al, lönn, ek, gran, björk Rönn, hägg, körsbär, olvon, hallon, tibast På stammar och grenverk bl.a mjöllavar, bitterlavar, orangelav, slånlavar samt tussar av skägglav vitsippa, blåsippa, hultbräken, majsmörblomma, harsyra, ormbär, älgört, smörblomma, ängsviol, brännässla, kärs, revsmörblomma, gullpudra Bergklomossa, väggmossa Grova lövträd, spärrkroniga ekar, död ved som högstubbar, torrträd samt gamla lågor, hålträd Blåsippa liten frekvens Ormbär enstaka Gullpudra enstaka Tibast enstaka Rostfläck enstaka (Karin Fredriksson) Skriftlav enstaka Kantarellmussling (Karin Fredriksson) Scharlakanröd vårskål (Karin Fredriksson) Entita NT Mindre hackspett NT Lämnas till fri utveckling, ingen körning i blöta eller fuktiga markavsnitt

8 Kohagsmossen 344 Området utgörs av frisk till något fuktig mark som är något ytstenig. Beståndet utgörs av gamla alar, grova körsbärsträd, några spärrkroniga ekar. Här finns mycket död ved i alla former, torrträd, högstubbar och lågor.flera av torrträden har bohål. Kraftig underväxt av hägg. Området är klassat som ett orört naturvårdsområde. Klass 3 Körsbär, al, ek, sälg, lönn, gran hägg, lönn, hassel På stammar och grenverk bergklomossa, stjärnmossor, grå mjöllav, bitterlav, slånlav, brosklav samt skägglav vitsippa, harsyra, ekorrbär, blåbär, vårfryle, ormbär et dåligt utvecklat men bergklomossa och kvastmossor Förekomsten av död ved, hålträd samt grova lövträd samt signalarterna ormbär och vätteros Signalarter/ rödlistade arter Ormbär enstaka Vätteros Spara de grova träden samt all död ved vid ev. åtgärd Lämnas till fri utveckling

9 Kohagen 345 Området utgörs av frisk mark, något ytstening samt smärre kärrliknande partier. Beståndet är tvåskiktat med gamla björkar, relativt grova ekar och körsbär. Död ved finns som högstubbar och en mindre andel lågor. Området är klassat som produktionsområde, klass 4 Al, lönn, sälg, körsbär, ek, björk, vildapel Hassel, måbär, lönn, hägg, hagtorn, rönn, hallon På stammar och grenverk grå mjöllav, blåslav, slånlav, skägglav samt brosklav Vitsippa, kärs, nattviol, ängsviol, ekbräken, blåbär, majsmörblomma, skogssallat, harsyra ekorrbär, blåsippa Stjärnmossa, bergklomossa, husmossa, björnmossa, kvastmossa De grova träden, framförallt körsbär, de grova spärrkroniga ekarna. Förekomst av nattviol och blåsippa Nattviol (ej signalart men är av intresse) Blåsippa enstaka Spara de grova träden, all död ved och ev. hålträd. Ingen körning i fuktiga markavsnitt. Rikt fågelliv. Spara speciellt körsbär och vildapel

10 Kohagen 346 Området utgörs av frisk mark, något ytstenig.beståndet är olikåldrigt och luckigt. I trädskiktet ingår grova betesbjörkar, grova aspar, körsbär och en spärrkronig äldre ek. I området finns även ett mindre område med planterad tall i 25 års åldern. Svårframkomligt av täta snår av hägg och slån. Del av området utgörs av öppna gräsmarksfläckar som innehåller gräsmarksflora. Mycket liten andel död ved. Området är klassat som produktionsområde, klass 4 Björk, al, asp, körsbär, ek, lönn, tall Hägg, al, lönn, måbär, sälg, hallon, slån Husmossa på stenblock, på stammar och grenverk bl.a blåslav, bitterlav, grå mjöllav Vitsippa, ängskovall, maskros, majsmörblomma, blåbär, hundkex, kråkvicker, ekorrbär, midsommarblomster, svalört, kärs, blåsippa Kranshakmossa De grova träden, framförallt ek och asp Blåsippa enstaka Spara de grova träden samt all död ved Låga sten murar (stensträngar?), odlingsrösen

11 Kohagsmossen 348 Området utgörs av frisk mark med ett tvåskiktat lövbestånd. I trädskiktet ingår björk och flera grövre spärrkroniga ekar samt några grova körsbär. Buskskiktet utgörs av täta buskage av främst hägg. Död ved finns främst på de vidkroniga ekarna samt några högstubbar och torrakor. Någon med bohål. I östra delen utgörs trädskiktet av medelgrova alar samt några mycket grova körsbär Området är avsatt som ett område med åtgärder. Klass 4 Glasbjörk, al, flera grova ekar och körsbär, asp, lönn, vildapel Hallon, björk, sälg, vide, rönn, olvon, en, hägg (stora mängder), lönn, hagtorn, tibast På stammarna bl.a Grå mjöllav, bitterlav, orangelavar. I grenverket slånlav, blåslav, skägglav samt brosklav. Vid stambaserna bl.a bergklomossa. Kärs, vitsippa, midsommarblomster, skogsviol, lungört, backlök, hundkex, stenbär, majsmörblomma, brännässla, svalört, blåbär, harsyra, ormbär et dåligt utvecklat, men innehåller bl.a gräsmossor Spärrkroniga grova ekar med döda grenar, hålträd Signalarter/ rödlistade arter Tibast Ormbär Göktyta enstaka enstaka NT Rödlistade arter Inga påträffade De gamla ekarna framhugges, all död ved sparas, likaså hålträd Det gamla beteslandskapet kan lätt återskapas; buskröjning kan ske men sker på sådant sätt att det alltid finns välslutna buskgrupper för fågellivet Stengärdsgård och husgrunder Rikt fågelliv med bl.a många sångararter

12 Västra Lund 351 Området utgörs av torvmark till frisk mark som är bevuxen med främst grova tallar med inslag av glasbjörk och gamla granar. Området är tvåskiktat med en underväxt av gran, björk, rönn. Liten andel av död ved som utgörs av torrakor, högstubbar samt några lågor. Hålträd finns. Området är avsatt som produktionsområde, klass 3 Tall (grov), glasbjörk, sälg, vårtbjörk samt några grova granar Ek, rönn, björk, asp Bergklomossa, grå mjöllav, kvastmossa, bägarlav, gällav, pukstockslav, luddig skägglav, björkticka, fnösketicka, lackticka Skvattram, lingon, blåbär, veketåg, vårfryle, blåsippa, skogsstjärna Bräkenmossa, franslevermossa, skogsvitmossa, granvitmossa, tallvitmossa, björnmossa, kvastmossa, stjärnmossa väggmossa, husmossa De gamla grova träden, torrakor och hålträd Blåsippa i östra delen Spara de gamla träden, all död ved samt alla hålträd. Ingen körning i blöta markavsnitt Området är avsatt som produktionsområde men området har så höga naturvärden (gamla träd) att ett kombinationsmål bör övervägas. Större Hackspett och Spillkråka häckar inom området

13 Västra Lund 354 Området utgörs av i huvudsak yngre al med inslag av björk, asp, lönn samt gran. Marken är frisk till fuktig-småkärr och vattenspeglar finns. I de fuktiga områdena växer träden på socklar. Området är dikat vilket påverkar områdets hydrologi. En del av asparna är grövre. Sporadisk underväxt av gran. Mycket liten andel död ved-inga hål-eller boträd finns. Kombinerat mål, klass 4 Al, lönn, björk, asp, enstaka granar Hägg, rönn, hassel, brakved, hallon, al, hagtorn, tibast, ask Vitsippa, älgört, svalört, majsmörblomma, ormbär Kranshakmossa, väggmossa, kvastmossa, spjutmossa, husmossa Trivialt Tibast Ormbär enstaka enstaka Ingen åtgärd som ytterligare påverkar områdets hydrologi Mycket snok

14 Västra Lund 355 Markförhållandet är frisk och ytstenig mark. I söder finns ett välutvecklat alkärr. Delar av beståndet är lövängsliknande. Beståndet är tvåskiktat med björk och asp som dominanter. Dessa är yngre men inslag av äldre träd finns, bl.a några spärrkroniga ekar. De äldsta träden utgörs av mycket gamla lönnar och granar. Liten andel av död ved. Dock finns en del hålträd och vindfällen av sälg. Kombinerat mål, klass 4 Glasbjörk, ek, körsbär, asp, lönn Hassel, hägg, rönn Trivial epifytflora men aspticka finns på en grov asp samt brun kantlav Vitsippa, vårfryle, blåbär, kärrtistel, lungört, kärs, blåsippa, ormbär, trolldruva Svagt utvecklat men innehåller en del gräsmossor Grova ekar, aspar och lönnar Alkärret Förekomst av död ved som högstubbar och lågor Flera signalarter Blåsippa relativt god frekvens Ormbär enstaka Svart Trolldruva enstaka Vätteros enstaka De grova träden sparas, all död ved sparas likaså hål-och boträd. Busk-och slyröjning i de lövängsliknande partierna. Viss slutenhet krävs för att signalarterna skall trivas Dikessystem.

15 Alkärret har stor betydelse för groddjur. Vid inventeringstillfället mycket snok. Rikt fågelliv med bl.a mycket trastar

16 Västra Lund 357 Torvmark till frisk mark. Beståndet utgörs av grova tallar och granar med inslag av björk. Relativt gott om död ved som högstubbar, lågor och torrakor. Mycket vindfällor i de fuktiga partierna. Vindfällena är dock relativt färska med en begynnande kolonisation av kryptogamer. Produktionsskog, klass 3 Glasbjörk, tall, gran Tibast, gran, björk, rönn Fnösketicka, björkticka, lackticka Blåbär, vitsippa, kruståtel, skvattram Husmossa, cypressmossa, väggmossa, grov hakmossa, bergklomossa, franslevermossa, kvastmossa, björnmossa, vitmossa Grova tallar, död ved i form av högstubbar, torrakor och lågor Tibast enstaka De grova träden sparas, all död ved sparas likaså hål-och boträd. Ingen körning i fuktiga markavsnitt. Kan bli ett framtida naturvärdesobjekt om det lämnas till fri utveckling

17 Västra Lund 358 Markförhållandet är torvmark till frisk mark. Beståndet utgörs av ett välsluten yngre tallbestånd. Likåldrigt. Något enstaka vindfälle Produktionsskog, klass 4 Tall Björk, rönn Violticka på tallåga Blåbär, lingon, skvattram Husmossa, väggmossa, kvastmossa Enstaka högstubbar, lågor av tall Inga påträffade Produktionsskog

18 Västra Lund 359 Området utgörs av frisk mark, något ytstenig och som är bevuxet med i första hand lövskog med björk som dominant. Insprängt finns också medelgrova till grova oftast spärrkroniga ekar. Även några jättegranar och tallar finns. Markhistoriken är troligtvis betesmark i sen tid. Området är tvåskiktat med en underväxt av hassel och hägg. Död ved finns som torrträd, högstubbar och lågor. Flera aspar med hål. En del nya vindfällen i fuktiga markavsnitt. I norra delen flera odlingsrösen Området är klassat som ett område med kombinerat mål, klass 3 Al, björk, ek, körsbär, tall, lönn, gran, asp, sälg, vildapel Hassel, hägg, brakved, hagtorn, rönn, berberis, tibast Grå mjöllav, bitterlav, blåslav, slånlav Vitsippa, vårfryle, hallon, harsyra, blåbär, kärs, majsmörblomma, blåsippa, ormbär, trolldruva Bergklomossa, kvastmossa, bräkenmossa, stjärnmossa, husmossa, väggmossa, björnmossa, kranshakmossa De gamla grova träden, torrakor och hålträd, gammal hassel samt förekommande signalarter Blåsippa rel. frekvent Ormbär enstaka Tibast enstaka Svart Trolldruva enstaka Spara de gamla träden, all död ved samt alla hålträd. Framhuggning av grova ekar Ingen körning i blöta markavsnitt. Vindfällena kan bli intressanta substrat om de lämnas kvar

19 Området är avsatt som ett område med kombinationsmål Odlingsrösen i norra delen Rikt fågelliv med mycket trastar

20 Västra Lund 360 Markförhållandet är frisk mark. I beståndets centrala del flera småkärr med vattenspeglar. Vid inventeringstillfället en betydande grodlek. Annars är beståndet hagmarksliknande med mycket gamla björkar och granar av betesmodell. Viss del av beståndet är lövängsliknande. En del död ved finns, främst som högstubbar av al. Nyligen vindfällda granar kan i framtiden ge ett tillskott till den döda veden.i området finns även flera grova aspar som är hålträd. I området finns även flera odlingsrösen. Området skall utvecklas fritt, klass 3 Al, glasbjörk, körsbär, ek (en del grova), gran, lönn. Brakved, hassel, en, hägg, måbär, lönn, tibast På stammar och grenverk bl.a grå mjöllav, skrynkellav, blåslav, slånlav Vitsippa, liljekonvalj, vätteros, nattviol, blåsippa Skuggstjärnmossa, kvastmossa, bräkenmossa, björnmossa, spjutmossa, bergklomossa, thujamossa De gamla träden (björk, ek och gran), död ved och hålträd, småkärren Vätteros Blåsippa Nattviol Tibast enstaka relativt frekvent (ej signalart) men indikerar ändå värdefull miljö enstaka Mindre hackspett Bivråk NT NT Området är avsatt till fri utveckling. Men det bör övervägas om inte det behövs någon form av hävd för att de befintliga naturvärdena skall bestå eller utökas, bl.a frihuggning av äldre lövträd

21 I området finns flera odlingsrösen. Men det finns en del stenanhopningar som kan tyda på fornlämningar varför en arkeologisk undersökning kan vara av intresse. Småvattnen har stor betydelse för groddjur (livlig grodlek vid invent. Tillfället). Rikt fågelliv med bl.a Mindre Hackspett

22 Tellekullen 362 Området består nästan helt av äldre granskog på frisk mark. Insprängt finns medelgrova ekar med en del döda grenar. Bestånder är till viss del olikåldrigt på grund av förekomst av björk och tall. Mycket liten andel död ved, någon enstaka högstubbe samt några vindfällen Området är avsatt som produktionsområde. Klass 4 Ek, tall, gran Rönn, hallon, gran, asp, hassel, al, druvfläder, måbär, hägg. På stammar och grenverk bl.a grå mjöllav, slånlav, blåslav, skrynkellav samt små tussar av skägglav Vitsippa, granbräken, träjon, harsyra, ekorrbär, stenbär, blåbär, skogsviol, skogssallat, liljekonvalj, skogsfräken, älgört, ormbär Grov hakmossa, husmossa, väggmossa, kvastmossa, björnmossa Trivialt, men ett kommande värde finns i ekarna Blåsippa Ormbär frekvent enstaka Ekar sparas som framtidsträd, ekarna bör frihuggas, viss slutenhet behövs i beståndet för att skydda signalarterna

23 Tellekullen 363 Området är beläget på frisk mark och skogen utgörs av grova körsbär, grov björk, grova granar, grova ekar samt grov asp. Flera av asparna är hålträd. Ekarna är spärrkroniga och innehåller död grenar. Död ved finns som någon torraka annars finns det mycket litet av död ved. Området är avsatt till fri utveckling. Klass 4 Gran, björk, sälg, ek Hassel, gran, lönn, skogstry,. På stammar och grenverk bl.a grå mjöllav, bitterlav, aspticka vitsippa, harsyra, blåsippa, blåsippa, smörblomma, ängsviol et dåligt utvecklat, dock finns husmossa, väggmossa, kvastmossa Grova aspar med hål, grova spärrkroniga ekar, gammal gran Blåsippa frekvent De gamla träden sparas, likaså all död ved och hålträd Ev kan ekarna framhuggas, viss slutenhet krävs i beståndet för att skydda signalarten Häckande spillkråka. Även gröngöling observerades i området

24 Tellekullen 364 Området utgörs av ett litet olikåldrigt bestånd på frisk mark. Här växer några grova aspar, en grövre ek samt glasbjörk. Asp. Glasbjörk, ek Hassel, rönn, asp, körsbär, gran, en På stammar och grenverk bl.a blåslav, slånlav, bitterlav. Maskros, liljekonvalj, midsommarblomster, vitsippa, kärs, gulvial, stenbär et dåligt utvecklat Mycket trivialt, två grova aspar, en grov ek Inga påträffade Trivialt, men spara de grova asparna samt eken

25 Tellekullen 365 Området är beläget på frisk mark och bevuxet med planterad gran i års åldern. Beståndet är mycket välslutet och innehåller några mycket grova aspar och insprängt gammal hassel. På gränsen mot 363 finns två mycket grova ekar. Området är avsatt som produktionsområde. Klass 4 Ek,asp, gran hassel (oftast döda) På stammar och grenverk bl.a aspkantlav, brun kantlav och bitterlav Dåligt utvecklat et dåligt utvecklat Trivialt, de två gamla ekarna, den grova aspen samt döda hassel Inga påträffade De grova ekarna kan framhuggas, den grova aspen sparas

26 Tellekullen 366 Området är beläget på frisk mark och beståndet är olikåldrigt och luckigt med en karaktär av igenväxande betesmark. Tvåskiktat. Insprängt finns grova spärrkroniga ekar. Liten andel död ved. Lövrika skogsbryn mot söder. Området är klassat som produktionsområde. Klass 4 björk, ek, asp,gran Hassel, gran, asp, måbär Trivial epifytflora Vitsippa, majsmörblomma, vårbrodd, ängskovall, blåbär et dåligt utvecklat De gamla ekarna, den lövängslika karaktären samt de lövrika brynen mot söder Inga påträffade Ekarna kan framhuggas, beståndet kan röjas och gallras, all död ved sparas. Det lövrika skogsbrynet röjes på sådant sätt att lågväxande buskar sparas mot åkern. Här tillskapas även öppna solbelysta gläntor. Trädhöjden ökar sedan succesivt in mot skogen. Allt för att tillskapa varma och artrika insektsmiljöer stengärdsgård

27 Tällekullen 369, 370 ( Tellekullen) Området utgörs av en bäckmiljö med en meandrande bäck. Den är dock ställvis stensatt. Flera dräneringsrör mynnar i bäcken. Bäckmiljön utgör en speciell miljö med krav på bibehållen slutenhet på omgivande vegetation. Detta för att bibehålla fuktighet, temperatur och syrehalt i vattnet. I västra delen finns ett stort antal vattenfyllda lertäkter. Här finns gott om död ved. Vegetationen utgörs av grova alar, medelgrov asp, någon grov ek samt någon lönn. I buskskiktet bl.a hägg och hassel. Mycket död ved som torrträd, högstubbar och lågor. Området är avsatt till fri utveckling. Klass 3 Al, asp, lönn, ek, körsbär, björk, sälg, lönn Hassel, hägg, brakved, olvon, måbär, hallon, körsbär, skogstry På aspstammarna bl.a olika kantlavar Älgört, lundgröe, vitsippa, midsommarblomster, vasstarr, bergslok, getrams, liljekonvalj, smultron, humleblomster Bergklomossa I bäcken näckmossa De grova träden, artrikedomen, död ved, själva bäckmiljön, lokal för mollusker, den varierande miljön med stark slutenhet och öppna solbelysta gläntor, lövrika bryn Häckande mindre hackspett och skogssnäppa Mindre hackspett Bevaras orört. Dock bör tillflödet av näringsrikt vatten från täckdikningsrören stoppas Lergroparna i bäckens övre del utgörs av stillastående vatten med en oljefilmsliknande yta. Om vattnet kunde syrsättas borde detta kunna bli en lokal för salamandrar

28 Tellekullen 372 Området är beläget på frisk mark och beståndet är lövängsliknande. Markhistoriken är betesmark. Beståndet är tvåskiktat med grova ekar, björkar och aspar i trädskiktet. Hassel ingår i underväxten. Liten andel död ved. Området är avsatt till fri utveckling, alternativt naturvårdsinsatser. Klass 3 Björk, asp, gran, al Måbär, hassel, hägg, olvon, tibast Bitterlav, grå mjöllav, slånlav, orangelav, blåslav, skrynkellav, bergklomossa, tusssar av skägglav Vätteros, vitsippa, blåbär, humleblomster, skogsfräken, ekorrbär, ekbräken, stenbär, bergslok, midsommarblomster, blåsippa, ormbär et dåligt utvecklat De gamla ekarna, spara den döda ved som finns, den lövängslika karaktären Vätteros Blåsippa Ormbär Tibast enstaka frekvent enstaka enstaka Rosenfink NT De grova träden kan framhuggas. Det bör övervägas om inte området är lämpligt för skötsel med åtgärder som bevarar den lövängsliknande karaktären Stengärdsgård. Rikt fågelliv med många trastarter och sångare

29 Frejhem 374 Området domineras av yngre björk och asp. Insprängt finns grövre träd-asp, gran och björk. Marken är frisk till fuktig och ytstenig. I den centrala delen finns kärrliknande området. I området finns även några enorma betesgranar. I västra delen är området hagmarksliknande med odlingsrösen och stengärdsgårdar. I trädskiktet ingår även en spärrkronig gammal ek med många döda grenar, enstaka tall, stor sälg. Död ved finns som högstubbar av björk med mycket tickor och hålträd Området är klassat som ett område med kombinerat mål. Klass 4 Asp, ek, björk, gran, tall, al, alm, lönn Hagtorn, ask, rönn, hallon, hägg, måbär, en, nypon vitsippa, älgört, svalört, harsyra, majsmörblomma, ekorrbär, kabbleka, brännässla, kärs, backlök, smultron, skogsfräken, revsmörblomma Palmmossa, väggmossa, grov hakmossa, husmossa, cypressmossa Grova lövträd, spärrkroniga ekar, grova betesgranar, död ved som högstubbar, torrträd samt gamla lågor, hålträd Inga påträffade Spara grova träd, högstubbar och lågor. Ev kan ekarna frihuggas. Ingen körning i fuktiga markavsnitt. Befintliga vindfällen av gran kvarlämnas. Det hagmarksliknande området i väster kan förstärkas gm röjning, bärande buskar sparas Kulturminnen finns som odlingsrösen och stengärdsgård. Den senare är påverkad av körskador

30 Frejhem 376 Området domineras av yngre björk och asp. Insprängt finns grövre träd-asp, gran och björk. Marken är frisk till fuktig och ytstenig. I den centrala delen finns kärrliknande området. I området finns även några enorma betesgranar. I västra delen är området hagmarksliknande med odlingsrösen och stengärdsgårdar. I trädskiktet ingår även en spärrkronig gammal ek med många döda grenar, enstaka tall, stor sälg. Död ved finns som högstubbar av björk med mycket tickor och hålträd Området är klassat som ett område med kombinerat mål. Klass 4 Asp, ek, björk, gran, tall, al, alm, lönn Hagtorn, ask, rönn, hallon, hägg, måbär, en, nypon vitsippa, älgört, svalört, harsyra, majsmörblomma, ekorrbär, kabbleka, brännässla, kärs, backlök, smultron, skogsfräken, revsmörblomma, blåsippa, ormbär Palmmossa, väggmossa, grov hakmossa, husmossa, cypressmossa Grova lövträd, spärrkroniga ekar, grova betesgranar, död ved som högstubbar, torrträd samt gamla lågor, hålträd Signalarter/ rödlistade arter Blåsippa Ormbär fekvent enstaka Spara grova träd, högstubbar och lågor. Ev kan ekarna frihuggas. Ingen körning i fuktiga markavsnitt. Befintliga vindfällen av gran kvarlämnas. Alla hålträd sparas för hålbyggande fåglar och fladdermöss Kulturminnen finns som odlingsrösen och stengärdsgård. Den senare är påverkad av körskador Rikt fågelliv med mycket hackspett. Bl.a Större hackspett och Gröngöling

31 Djupvik 407 Området utgörs av grandominerad blandskog på frisk mark. Skogen är olikåldrig och innehåller flera mycket grova granar. På flera av dessa växer gammelgranlav. Området gränsar mot en inäga genom ett lövrikt bryn. I beståndet finns inslag av björk och asp. Liten andel död ved. I brynet växer lind i buskform. Liten andel död ved Kombinerat mål, klass 4 I trädskiktet ingår körsbär, björk, grova granar, asp, ek och tall Rönn, sälg, hassel, lind, gran, hägg På stammarna blåslav, gammelgranlav, mjöllav, skrynkellav, bergklomossa, stjärnmossa Träjon, vitsippa, blåbär, ekbräken, ekorrbär, harsyra, skogsstjärna, örnbräken, skogssallat, blåsippa, nattviol, stenbär, bergslok, teveronika, ängskovall, kruståtel, rallarros, linnea, gökärt Husmossa, väggmossa, kvastmossa, björnmossa, bergklomossa De gamla granarna, artrika brynet mot inägan, sjökant samt signalarter Blåsippa Lind Nattviol liten omfattning enstaka ej signalart De gamla granarna sparas, det lövrika brynet sparas, all död ved sparas Stenmur

32 Djupvik 408 Området utgörs av en föryngringsyta på frisk mark, något ytstenigt. Längst i söder finns en sjökant med en gles trädbård av tall och björk. På ytan är ställt några klena högstubbar. Hela området är bevuxet med kraftigt lövuppslag. Produktionsområde, klass 4 Björk Hassel, sälg, björk och ek Trivial hyggesflora Svagt utvecklat men innehåller en del gräsmossor samt hasselmossa Strandkanten, hasselbuskar Inga åtgärder i strandridån De unga ekarna får utvecklas för att bibehålla ekkontinuniteten i området Hassel kan sparas

33 Djupvik 409 Området utgörs av frisk till torr mark, mycket ytsteningt. Det är bevuxet med välsluten ungskog av gran, björk och tall. Insprängt finns ett tiotal mycket grova tallar Produktionsskog, klass 4 Björk, gran, tall, asp Ek, hassel, rönn, asp, sälg På grund av beståndets slutenhet svagt utvecklat Svagt utvecklat De grova tallarna Inga återfunna De gamla tallarna måste bevaras som evighetsträd

34 Djupvik 410 Området är beläget på frisk mark och utgörs av olikåldrig blandskog med barrdominans. Här finns mycket grova granar, tallar och aspar. Liten andel död ved som högstubbar och lågor Produktionsskog, klass 4 Björk, gran, asp, tall och al Rönn, hassel, hagtorn, hägg Ställvis svagt utvecklat beroende på beståndets slutenhet men innehåller bl.a kruståtel, blåbär, skogssallat, stenbär, harsyra, ekbräken, fyrkantig johannesört Svagt utvecklat men innehåller bl.a husmossa, väggmossa, bergklomossa, stjärnmossa samt bräkenmossa De gamla granarna, tallarna och asparna Det lövrika brynet mot inägan Inga påträffade Spara en del av de grova granarna och tallarna samt alla aspar Spara det lövrika brynet mot inägan Stengärdsgård i södra delen

35 Djupvik 411 Området utgörs av en lövsumpskog med lågväxande björk och al i norra delen, mer högvuxen skog i söder. Blött och svårtillgängligt. Mycket liten andel död ved men klena högstubbar och lågor finns. Större delen av området är vassbevuxet men öppna vattenspeglar finns Lövsumpskog, klass 3 björk, al, gran Olika viden, brakved, tibast, gran Vass, älgört, blodrot, videört, frossört, vattenklöver, kärrsilja, sumpmåra, kråkklöver, skogsstjärna, kärrviol, stjärnstarr, flaskstarr, hirsstarr, missne, bäckveronika, kärrfibbla, kabbleka, humleblomster Vitmossor, skedmossa, stjärnmossa, fickmossa Lövsumpskogen har ett värde i sig, förekomsten av signalarter Bäckveronika Missne Kärrfibbla Tibast enstaka enstaka enstaka enstaka Entita Mindre hackspett NT NT Lämnas orört

36 Djupvik 412 Området är beläget på frisk mark och utgörs av ett olikåldrigt lövdominerat bestånd. Detta ör delvis tvåskiktat och välslutet. Här finns också några grövre ekar. Liten andel död ved. Produktionsskog, klass 4 Björk, gran, ek, asp Brakved, hassel, hallon, rönn Blåbär, skogskovall, nejlikrot, hultbräken, nattviol, liljekonvalj, harsyra I huvudsak hus-och väggmossor, hasselmossa Grova ekar och aspar Nattviol ej signalart All död ved sparas Ingen körning i fuktiga markavsnitt Spara de gamla ekarna och asparna

37 Djupvik 413 Området utgörs av en gransumpskog med inslag av glasbjörk, sockelbildning med unggran.öppna vattenspeglar. Liten andel död ved, några mindre lövlågor, några relativt färska vindfällen av gran och björk Området är litet varför påverkan är stor från omgivningen Området är klassat som nyckelbiotop Lämnas orört, klass 3 Asp, gran, björk, al Hassel, gran, rönn, hallon, hassel, brakved Epifytiskt växande lavar är bl.a blåslavar, skrynkellavar, slånlavar samt tussa av skägglav Skogskovall, kruståtel, veketåg, skogsstjärna, ekbräken, harsyra, blåbär, sumpmåra,, våtarv, blodrot, kärrfräken, topplösa, stjärnstarr, hultbräken, stenbär, älgört, tuvtåtel, ekorrbär, revlummer, kabbleka, kråkklöver Vitmossor, kvastmossa, husmossa, väggmossa, cypressmossa, stjärnmossa Sumpskogens mångfald Inga påträffade Lämnas orört, skyddskappa måste finnas runt biotopen, ingen körning i omgivningen så att hydrologin förändras

38 Djupvik 414 Området utgörs av ett äldre granbestånd på frisk till fuktig mark. Granskogen är välsluten med olikåldrade träd men med stor andel äldre gran. Inslag finns av medelgrova ekar och björkar. Skogen är ställvis pelarlik. Relativt gott om död ved i alla former, torrträd, högstubbar och lågor. En del färska vindfällen finns. Många av högstubbarna har tickor. Flera fall av stockmyror Produktionsskog, klass 4 Ek, gran, björk Gran, rönn, hassel Bland epifyterna kan nämnas blåslav, skrynkellav, pukstockslav samt skägglav Blåbär, harsyra, kruståtel, ekorrbär, skogskovall, vårfryle, skogsstjärna I huvudsak hus-och väggmossor Olika former av död ved, förekomst av stockmyra Stockmyra ej rödlistad men ovanlig All död ved sparas Ingen körning i fuktiga markavsnitt Var rädd om stora myrstackar Mycket gott om hackspettar både större hackspett och gröngöling finns i området

39 Djupvik 415 Området utgörs av ett äldre granbestånd på frisk mark, något kuperad. En del av beståndet är rötskadat. Del av beståndet stormskadat. Beståndet är ljusöppet. Ingen död ved finns. Utefter sjön en bård av grövre tallar och en porsridå Produktionsskog, klass 4 Gran, tall, al, björk Ek, rönn, gran, oxel blåbär, kruståtel, ekorrbär, stenbär, ängskovall I huvudsak hus-och väggmossor Strandzonen med dess grova tallar Inga återfunna Vid ev. avverkning lämnas en bred stranzon på minst 25 m, spara de grova tallarna Gott om förvildade fingerborgsblommor

40 Djupvik 416 Området utgörs av en välsluten äldre granskog på friskmark. Sumpskogsfläckar finns. Liten andel död ved som lågor och högstubbar. Färska vindfällen. Produktionsskog, klass 4 Gran, björk,asp Hassel, rönn, gran, ek Skogskovall, kruståtel, blåbär, ekorrbär, skogssallat, harsyra I huvudsak hus-och väggmossa Den döda ved som finns Saknas Trivialt, undvik att köra i blöta markavsnitt Vindfällena kan sparas för att på sikt öka andelen död ved

41 Djupvik 417 Området utgörs av ett olikåldrigt, tätt välslutet blandområde som innehåller många grova spärrkroniga ekar. Även grova askar finns samt grova tallar ned mot den strandzon som finns. Mot inägan ett lövrikt bryn. Död ved finns sparsamt, mest i form av döda ekgrenar Ek, gran, björk, ask, al hassel, lind, asp, björk Harsyra, ekbräken, vitsippa, liljekonvalj, ekorrbär, älgört, humleblomster, nattviol, ormbär, blåsippa I huvudsak hus-och väggmossa Den döda ved som finns, grova ekar och askar, skogsbrynet mot inägan, strandzonen, signalarterna Nattviol Ormbör Blåsippa Lind Göktyta ej signalart enstaka frekvent enstaka (buskform) NT De grova ekarna och askarna bör ljushuggas All död ved och hålträd sparas Det lövrika brynet sparas Strandzonen bevaras intakt

42 Djupvik 419 Området utgörs av ett lövdominerat blandskogsbestånd på frisk mark. Här växer grova ekar och askar. Ekarna är vidkroniga och innehåller döda grenar. Lövrikt bryn mot inägan saqmt ljusöppen strandzom med björk och tall Område med skötselåtgärder, klass 3 Björk, gran, asp, ask, ek hassel i buketter Vitsippa, harsyra, stenbär, nattviol, liljekonvalj, ekbräken, odon, pors, ängskovall, örnbräken I huvudsak hus-och väggmossa, vitmossa Den döda ved som finns, grova ekar och askar, skogsbrynet mot inägan, strandzonen, signalarterna Nattviol ej signalart De grova ekarna och askarna bör ljushuggas All död ved och hålträd sparas Det lövrika brynet sparas Strandzonen bevaras intakt stenmur

43 Djupvik 421 Området utgörs av ett lövdominerat blandbestånd på frisk något ytstenig mark. Ställvis är beståndet tvåskiktat med hassel och rönn i underväxten. Öster om kraftledningen är området tätt och välslutet med underväxt av bl.a hassel. Lövrikt bryn mot inägan. Området är klassat som ett område med kombinationsåtgärder, klass 4 Al, gran, björk Hägg, hassel, lönn I fältskiktet bl.a liljekonvalj, ekorrbär, harsyra, hultbräken, ekbräken, skogsstjärna nattviol (rik förekomst) samt bergdunört I huvudsak svagt utvecklat Det lövrika skogsbrynet, förekomsten av nattviol Nattviol ej signalart Spara det lövrka brynet mot inägan och all död ved, ev hålträd Häckande gröngöling

44 Djupvik 422 Området utgörs av en gransumpskog som är nyckelbiotopklassad. På grund av omfattande stormfällningar har området förlorat sin karaktär och ingår i område 426

45 Djupvik 423 Området utgörs av en bergbunden något kuperad ö. Skogen är olikåldrig men största delen är äldre och utgörs av barrskog och med äldre tall som dominant. Runt ön gallstränder med en porszon. Måttligt med död ved, främst som högstubbar och lågor Området är lämnat till fri utveckling, klass 3 Al, björk, tall och gran Rönn. Gran, pors, ek, oxel I fältskiktet triviala barrskogarter bl.a kruståtel, blåbär, harsyra, ekorrbär, ljung m.m I huvudsak svagt utvecklat med bl.a hus-och väggmossor samt renlavar Ön som helhet med gamla tallar och död ved Ej funna De gamla träden, öns karaktär och helhet

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun

Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun Bakgrund I samband med upprättande av detaljplan för verksamheter i markerna

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård

Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård Bakgrund Ramböll Sverige AB har på uppdrag av ägarna till Hensbacka Herrgård AB påbörjat arbetet med en detaljplan för bostäder på Smedberget

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Naturvärdesinventering av. Upsala Golfklubb - en uppföljning. Utförd av:

Naturvärdesinventering av. Upsala Golfklubb - en uppföljning. Utförd av: Naturvärdesinventering av Upsala Golfklubb - en uppföljning Utförd av: Uppsala, oktober 2015 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Fältarbete och material 1 Beskrivningar med skötselförslag för inventerade

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Naturvärdesbedömning vid Görla

Naturvärdesbedömning vid Görla Naturvärdesbedömning Görla Sida 1 av 15 2012-11-29 Naturvärdesbedömning vid Görla Sammanfattning En naturvärdesbedömning har gjorts för att verka som ett underlag inför arbetet med att ändra detaljplanen

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Rapporten bör citeras som: Björklind, R. Lemoine,R. Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Calluna AB,

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS Landskapets karaktär och naturvärden 2012-02-01 Beställning: Tyresö kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 2012 02 01 Huvudförfattare:

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön J-K Miljökonsult Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr,

Läs mer

INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG. Mölndals kommun

INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG. Mölndals kommun INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG Mölndals kommun Dan Ehrencrona 1989 INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG I MÖLNDALS KOMMUN Naturinventeringar i 0-län (1989:2) ISSN 0280-2538 Produktion: Länsstyrelsen, miljövårdsenheten

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun

Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun 2012-09-24 Diarienummer 2011/00367 265 Bilaga 3 1 (11) Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte...2 2. av området...3 2.1 Uppgifter om naturreservatet...3

Läs mer

Metapopulation: Almö 142

Metapopulation: Almö 142 141 142 Metapopulation: Almö Lokal 80 Läge: Almö, Slättahammar. Beskrivning: Ca 15*30 meter stort, relativt mycket vass i vattnet. Norr om lokalen finns lövskog, söder om sank mark/havsvik och väster om

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha 4126 Gyllebo Kommun Simrishamn Totalareal 129 ha Naturgeografisk region 8 Areal land 91 ha Objektskategori Ä Areal vatten 38 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 87 ha Areal värdekärna 41 ha

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

RAPPORT. Naturvärdesinventering Kristineberg VALLENTUNA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1181038000 2014-11-21

RAPPORT. Naturvärdesinventering Kristineberg VALLENTUNA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1181038000 2014-11-21 VALLENTUNA KOMMUN Naturvärdesinventering Kristineberg UPPDRAGSNUMMER 1181038000 SWECO ENVIRONMENT AB KAJ ALMQVIST & GRY STRANDELL, FÄLTINVENTERING OCH HANDLÄGGNING FRIDA SNELL, KVALITETSGRANSKNING Innehållsförteckning

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

BESLUT OM UTVIDGNING AV NATURRESERVATET RAMSHYTTE ÄNGAR I ÖREBRO KOMMUN

BESLUT OM UTVIDGNING AV NATURRESERVATET RAMSHYTTE ÄNGAR I ÖREBRO KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT BESLUT OM UTVIDGNING AV NATURRESERVATET RAMSHYTTE ÄNGAR I ÖREBRO KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken beslutar Örebro kommun att utvidga naturreservatet Ramshytte ängar enligt

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar...

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Inventering av flora och vegetation på Lövudden, Säbrå socken, Härnösands kommun.

Inventering av flora och vegetation på Lövudden, Säbrå socken, Härnösands kommun. Inventering av flora och vegetation på Lövudden, Säbrå socken, Härnösands kommun. Bedömning av naturvärden Projekt Ångermanlands flora 2003-10-25 Jan W. Mascher Innehåll Inledning... 1 Delområde 1.............

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland. Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare

Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland. Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare Innehållsförteckning 3 METSO-handlingsplanen 4 Kalkberg 6 Kalkbergsbranter 8 Kalkhällar

Läs mer

Naturvärdesinventering Inför detaljplan för Enlunda bussdepå (del av Troxhammar 1:2 m.fl.) Färingsö, Ekerö kommun

Naturvärdesinventering Inför detaljplan för Enlunda bussdepå (del av Troxhammar 1:2 m.fl.) Färingsö, Ekerö kommun Naturvärdesinventering Inför detaljplan för Enlunda bussdepå (del av Troxhammar 1:2 m.fl.) Färingsö, Ekerö kommun Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Tidigare utredningar av Enlunda bussdepå

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden

Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden Linda Andersson och Anna Ljunggren Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande

Läs mer

Beställare: Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering. Södra Vrinnevi. - Skötselplan

Beställare: Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering. Södra Vrinnevi. - Skötselplan Beställare: Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering Södra Vrinnevi - Skötselplan Inventering i fält: Kenneth Johansson och Håkan Andersson, Calluna AB. Författare: Kenneth Johansson

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

harlottenborgs naturområde

harlottenborgs naturområde C harlottenborgs naturområde Skötselplan Antagen av Tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2011-02-25 Dnr Sven-Olof Johansson Samhällsföreningen i Nitta Drabantvägen 4 523 99 HÖKERUM Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2010-05-28 träffades K-G Fridén, Sven-Olof Johansson samt Peter

Läs mer

Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun

Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun Underlag för detaljplan På uppdrag av Ale kommun April 2010 Uppdragstagare Naturcentrum AB

Läs mer

Linnéstigen. ärenden än att undersöka våra vägkanters blommor.

Linnéstigen. ärenden än att undersöka våra vägkanters blommor. Linnéstigen VÄGAR OCH VATTENDRAG är betydelsefulla spridningsvägar för växter. Dagens användning av vägsalt har dock utarmat mycket av vägkanternas växtlighet längs de hårt trafikerade stråken. Kvar finns

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Håkan Lundkvist/Carabus consult 2014-12-18 Inledning En översiktlig naturvärdesinventering utfördes under ett par dagar i september 2014 inom

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

Kan vi återskapa naturvärden?

Kan vi återskapa naturvärden? Kan vi återskapa naturvärden? Erfarenheter från Sveaskogs arbete med ekoparker och naturvårdande skötsel Stefan Bleckert Peter Bergman Innehåll Den svenska modellen - bu eller bä? Ekoparker skapar nya

Läs mer

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla räd TBroaryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Broaryd Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat träd i och kring Broaryds tätort. Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig 1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen nyckelbiotop. Framför allt är det

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Naturvårdsprogram. Områdesbeskrivningar

Naturvårdsprogram. Områdesbeskrivningar Naturvårdsprogram Områdesbeskrivningar Eslöv 2007 Naturvårdsprogram Eslövs kommun Innehåll och produktion: Miljö och samhällsbyggnad, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Omslagsfoto: Håkan Sandbring. Övriga

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun (7) Naturvårdsenheten Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE008 i Haninge kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde Ängsholmen. Bilaga Karta med restaureringsområden

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder.

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. 2013-10-15 Handläggare: Lotta Andersson Kommunekolog Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Datum: 2013-05-24

Läs mer

Restaureringsplan Värmlandsskärgården

Restaureringsplan Värmlandsskärgården RESTAURERINGSPLAN Datum 2016-02-12 Referens 512-255-2016 Sida 1(6) Restaureringsplan Värmlandsskärgården Natura 200-kod och namn: SE0610006 Värmlandsskärgården Projektområde: 3 Kommun: Grums kommun & Säffle

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Stockholms län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer

3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer INNEHÅLL 3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer 13 Ädellövskogar med gamla träd och död ved 15 Lundartade miljöer 17 Bondelandskapets

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M10. PM Naturinventering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M10. PM Naturinventering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M10 PM Naturinventering Datum: 2013-03-27 Sida 1 (2) Bilaga M10 PM Naturinventering Spjutåsberget har inventerats vid två tillfällen under utredningsarbetet. Dels genomfördes

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård Guide till Naturstigen vid Vamlingbo prästgård Väg mot Kvarne naturum Stigen är ca. 1 km lång och löper genom lättgången terräng. Det går bra att ta med barnvagn. Välkommen till naturstigen! Stigen är

Läs mer

INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG

INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG Kungälvs kommun Dan Ehrencrona, Mats Wedel 1990 ii Naturinventeringar i O-län (1990:1) ISSN 0280-2538 Produktion: Länsstyrelsen, miljövårdsenheten Fältarbete: Mats Wedel, Dan

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Inledning Naturen i och runt bostadsområden fyller en mängd olika funktioner. Grönstrukturen har stor betydelse för lokalklimatet och

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Naturvärdesinventering 2015-07-10 och 11 i Funäsdalen. Härjedalens kommun, Jämtlands län

Naturvärdesinventering 2015-07-10 och 11 i Funäsdalen. Härjedalens kommun, Jämtlands län Naturvärdesinventering 2015-07-10 och 11 i Funäsdalen Härjedalens kommun, Jämtlands län Sammanfattning Med anledning av planerad lokalisering av ett avloppsreningsverk, genomfördes en naturvärdesinventering

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav. i Västerbottens län 2014

Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav. i Västerbottens län 2014 Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav i Västerbottens län 2014 Text och foto: Gudrun Norstedt, Skogsfruns naturinventeringar Omslagsbild: Dimforsen, Vilhelmina kommun På uppdrag av länsstyrelsen

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18 Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 3 1.3 Brister och problem... 3

Läs mer

GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem

GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem Inom Nolhagaområdet finns en hel del gamla och mycket stora träd. De flesta är ekar, men även av bok, lind, ask, björk, lärk samt tall och gran finns det enstaka

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer