Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010"

Transkript

1 PM 2010:6 Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010 Miljöövervakning samt kontroll av nyanlagda dammar inom åtgärdsprogram för hotade arter

2

3 Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010 Miljöövervakning samt kontroll av nyanlagda dammar inom åtgärdsprogram för hotade arter PM 2010:6

4 PM nr 2010: 6 Kontaktperson Webbplats Fotografier Linda Hassel, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Direkttelefon , e-post Framsida: Större vattensalamander, hona. Eva Götbrink (Kråkfot natur och kommunikation). Lokalfoton: Eva Götbrink och Eva Wallander. Kartmaterial Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr /188 Länsstyrelsen i Jönköpings län

5 Innehållsförteckning Sammanfattning...6 Bakgrund...7 Inventeringar Val av småvatten...9 Upphandling av utförare...9 Metodik...9 Resultat...11 Lokalbeskrivning och inventeringsresultat...11 Hyltan...12 Uddestorp...13 Spånshult...13 Humlekulla...14 Hallagård...14 Östra Tuggarp...15 Mellangården...15 Mellangården B...16 Mellangården C...16 Flisby A...17 Flisby B...17 Stackeryd...18 Knivshult...18 Ingevallstorp...19 Rogberga...19 Rogberga diken...20 Drängagråten...20 Ormestorp Ormestorp Högstorp...21 Diskussion...21 Referenser

6 Sammanfattning Större vattensalamander är en art som finns upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv. I Sverige är den, liksom alla groddjur, fridlyst och har tidigare varit rödlistad. I senaste versionen av rödlistan från 2010 bedöms den dock vara livskraftig (LC). Arten har trots bedömningen som livskraftig vikande populationstrender varför länsstyrelsen i Jönköpings län genomför miljöövervakning på arten för att följa populationsförändringar och utbredningsområde. Inför 2010 fanns det endast utrymme för en mindre inventering. Inventeringarna fokuserades därför till småvatten i framför allt Jönköpings kommun, i det så kallade Östra Vätterbrantsomårdet. Detta då tidigare inventeringar har visat på en klart tydlig östlig utbredning av arten i länet. Årets inventering var en lite för liten inventering för att kunna dra några definitiva slutsatser. Resultaten visar på tendenser åt att minskningen av förekomst av större vattensalamander tenderar att fortsätta och att även förekomsten av lämpliga leklokaler minskar i och med en ökad igenväxning. Inventeringen bidrar till att öka kunskapen om arten och tillsammans med tidigare och kommande inventeringar ger den ett gott kunskapsunderlag om förekomst, utveckling och spridning av större vattensalamander i Jönköpings län

7 Bakgrund Större vattensalamander är en art som finns upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär medlemsländerna ska vidta åtgärder för att bibehålla eller återuppbygga en god bevarandestatus i fråga om naturliga livsmiljöer för vilda levande djur och växter som har betydelse för gemenskapen. Det innebär att förutsättningen för att djuren och växterna ska kunna bevaras i sina naturliga levnadsmiljöer ska upprätthållas 1. I Sverige är den, liksom alla groddjur, fridlyst och har tidigare varit rödlistad. I senaste versionen av rödlistan från 2010 bedöms den dock vara livskraftig (LC). Arten har trots bedömningen som livskraftig vikande populationstrender varför Länsstyrelsen i Jönköpings län genomför miljöövervakning på arten för att följa populationsförändringar och utbredningsområde. Större vattensalamander är lättast att inventera då den parar sig leker i små, gärna fiskfria vattensamlingar placerade framför allt i mosiakartade landskap med ängs- och hagmarker, lövrik skog med död ved eller block i markskiktet. Inventeringarna har därför riktats mot områden i länet där chansen att finna salamandrar är som störst. Miljöövervakningen har hittills gjorts i tre etapper. Den inleddes med en inventeringsperiod , uppföljande inventeringar gjordes sedan inleddes ytterligare en miljöövervakningsperiod som kommer att pågå till I tabell 1 finns en översikt över var i länet inventeringarna gjorts, hur stort antal småvatten samt ett översiktligt inventeringsresultat fastställdes ett åtgärdsprogram för arten, där en av åtgärderna som förslås är att anlägga nya småvatten. Under åren har 41 småvatten anlagts i Jönköpings län med finansiering av Åtgärdsprogram för hotade arter. I den pågående miljöövervakningsperioden har även inventeringar av förekomst i nyanlagda småvatten gjorts för att kunna befästa nyttan av åtgärden. Tabell 1. Översikt över tidigare utförda inventeringar och dess resultat År Inventeringsplats Antal inventerade oområden/småvatten Förekomst Återinventering av tidigare fyndlokal Återfynd (%) Tranås, Aneby, Jönköping, Nässjö (23 %) Hela länet (30 %) (68 %) 2009 Gislaved/Värnamo, Tranås, Högarp, Flättinge 22 (fem kluster) 40 % % 1 Naturvårdsverkets websida, EU-och-i-Sverige/Habitatdirektivet/ - 7 -

8 Dessa tidigare inventeringar visar sammantaget på en vikande trend för större vattensalamander där framför allt återinventering av tidigare lekvatten inte längre hyser några individer

9 Inventeringar 2010 Val av småvatten Inför 2010 fanns det endast utrymme för en mindre inventering, varför inventeringarna fokuserades till småvatten i framför allt Jönköpings kommun, i det så kallade Östra Vätterbrantsomårdet. Detta då tidigare inventeringar har visat på en klart tydlig östlig utbredning av arten i länet. Inom det utvalda området gjordes en GIS-analys av tidigare inventerade småvatten samt av nygrävda våtmarker för större vattensalamander. Dessa lokaler delades upp i tre kategorier, baserat på senaste inventering/fynd: 1995/99, 2004/2005 och ny. Målet var att en femtedel av årets inventerade våtmarker skulle utgöras av lokaler där fynd av större vattensalamander registrerades 1995/1999, tre femtedelar av lokalerna skulle vara återinventeringar av fyndlokaler från inventeringen 2004/2005 och den sista femtedelen skulle utgöras av inventeringar av helt nyanlagda våtmarker. Denna uppdelning gjordes för att dels kunna följa upp tidigare inventeringar och följa populationsutvecklingen, dels se om någon nykolonisation har skett i de nygrävda dammar som gjorts inom åtgärdsprogramsarbetet. Lokaler inom respektive kategori rangordnades slumpmässigt inbördes med hjälp av en slumpgenerator i Excel. De tre kategorierna av våtmarker fogades sedan samman till ett dokument som utgjorde prioriteringsordning inför inventeringen och ett underlag till upphandlingen. Ett flödesschema över urvalsarbetet finns i Figur 1. Upphandling av utförare En upphandling av utförare genomfördes där urvalskriteriet sattes till den konsult som kunde inventera flest våtmarker enligt prioritetsordningen. Uppdraget gick till Kråkfot natur och kommunikation. Metodik Inventeringarna har följt den metodik som finns föreslagen i Naturvårdsverkets undersökningstyp Inventering och övervakning av större vattensalamander, version 1:0, , metod visuell observation med hjälp av lampa. Inventeringar har endast skett en natt per våtmark (med undantag av Humlekulla som inventerats två nätter). Markägaren eller boende i området har informerats om inventeringen genom ett personligt besök

10 GIS-analys Våtmarker med fynd av större vattensalamander inom Östra Vätterbrantsområdet. Resultat uppdelat i tre kategorier. Senaste fynd 95/99 Våtmark A Våtmark B Våtmark C Våtmark D Osv. Senaste fynd 04/05 Våtmark 1 Våtmark 2 Våtmark 3 Våtmark 4 Osv. Nyanlagd Våtmark X Våtmark Y Våtmark Z Våtmark Å Osv. Inbördes inventeringsordning slumpades Senaste fynd 95/99 Våtmark A Våtmark C Våtmark D Våtmark B Osv. Senaste fynd 04/05 Våtmark 3 Våtmark 2 Våtmark 1 Våtmark 4 Osv. Nyanlagd Våtmark Z Våtmark X Våtmark Y Våtmark Å Osv. Gemensam prioriterad inventeringsordning, 1/5 fynd 95/99, 3/5 fynd 04/05, 1/5 nyanlagd Prioriterad inventeringsordning Våtmark 3 (04/05) Våtmark 2 (04/05) Våtmark 1 (04/05) Våtmark A (95/99) Våtmark Z (ny) Våtmark 4 (04/05) Osv. Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen av vilka våtmarker som ingår i inventeringen

11 Resultat Kråkfot inventerade 17 småvatten. Utöver dessa har Länsstyrelsen själva inventerat två nyanlagda småvatten (Ormestorp 1 och Ormestorp 3) samt ytterligare en lokal (Högstorp), vilka också redovisas i resultatet. Inventeringsresultatet finns sammanfattat i tabell 2. Kort kan sägas att det endast i 43 % av de lokaler där det tidigare funnits större vattensalamander, fanns någon förekomst i år. Detta är en trend med vikande antal småvatten med förekomst, i linje med tidigare återinventeringar, både vid 2005 och Inventeringarna av de nyanlagda småvattnen på ett godkänt resultat, då salamandrar i en av tre småvatten hittat dit redan samma säsong som vattnet har grävts. Tabell 2. Sammanställning av inventering Antal inventerade småvatten Antal småvatten med förekomst % förekomst Totalt antal inventerade småvatten Inventerade småvatten med tidigare fynd Nyanlagda småvatten Lokalbeskrivning och inventeringsresultat En karta över lokalernas placering finns i figur 2. Därefter följer en kortare lokalbeskrivning samt fotografier från respektive lokal på sidorna Texterna och fotografierna till lokalbeskrivningarna är tagna från inventeringsprotokollen och således skrivna och tagna av Kråkfot, undantaget gäller Länsstyrelsens egna inventeringar av Ormestorp 1, Ormestorp 3 och Högstorp

12 Figur 2. Karta över de inventerade lokalerna Grön prick innebär fynd av större vattensalamander, medan en röd prick innebär att lokalen är inventerad, men att inga större vattensalamandrar påträffades vid inventeringstillfället. HYLTAN Jönköping. Tidigare fynd från 2005, ingen förekomst Vattensamling i betesmark, omgiven av lövskog. Fin liten damm i svacka i betesmarken. Källpåverkan. Avrinning från åkrar kan ej uteslutas. Inga salamandrar påträffades, vattnet verkar dock bra för dem. Figur 3. Foto från småvatten Hyltan. Foto Kråkfot

13 UDDESTORP Aneby. Tidigare fynd från 2005, ingen förekomst Artificiell mark (tomt), omgiven av åkermark. Enligt markägaren har salamandrarna lekt färdigt för i år redan. De håller till i en källare som fylls med vatten tidigt på året, sen försvinner vattnet i källaren och salamandrarna med. Vid besöket var ägarna ej hemma så källaren kunde inte inspekteras. SPÅNSHULT Aneby. Tidigare fynd från 2005, förekomst även Vattensamling i betesmark, omgiven av barrskog. Figur 4. Foto från småvatten Spånshult. Foto Kråkfot Figur 5. Större vattensalamander, hona respektive hane, fotade vid och i småvattnet i Spånshult. Foto Kråkfot

14 HUMLEKULLA Aneby. Tidigare fynd från , ingen förekomst Vattensamling i barrskogsdominerad blandskog, björksly närmast vattnet. Mycket klart, siktdjup >60 cm. Vitmossor längs kanterna. Besöktes två gånger då vattnet vid första besöket trots frånvaro av djur bedömdes som en lämplig lekplats för större vattensalamander. Viss källpåverkan. Figur 6. Foto från småvatten Humlekulla. Foto Kråkfot HALLAGÅRD Jönköping. Nyanlagd våtmark Ingen förekomst Vattensamling i betesmark, omgiven av barrskogsdominerad blandskog. Lågt vattenstånd vid besöket. Figur 7. Foto från småvatten Hallagård. Foto Kråkfot

15 ÖSTRA TUGGARP Jönköping. Tidigare fynd från 2005, förekomst även Vattensamling i betesmark, omgiven av åkermark och blandskog. Vid ett stall. Tramppåverkat närmast stallet. Grumligt, brunt vatten, luktar ibland sump, plast och skräp i dammen, mycket död vet flyter omkring, inte mycket liv i vattnet alls. Källpåverkat i östra kanten. Figur 8. Foto från småvatten Östra Tuggarp. Foto Kråkfot. MELLANGÅRDEN Jönköping. Tidigare fynd från 2005, förekomst även Vattensamling i på tomt, omgiven av betemark och barrskogsdominerad blandskog. Fisk (öring) har funnits i dammen de senaste 7 åren. Figur 9. Foto från småvatten Mellangården. Foto Kråkfot

16 MELLANGÅRDEN B Jönköping. Inte inventerad tidigare. Ingen förekomst Vattensamling i betesmark, omgiven av lövskog. Figur 10. Foto från småvatten Mellangården B. Foto Kråkfot. MELLANGÅRDEN C Jönköping. Inte inventerad tidigare. Ingen förekomst Vattensamling i betesmark, omgiven av lövskog. Nyligen kraftigt rensad. Figur 11. Foto över småvatten Mellangården C. Foto Kråkfot

17 FLISBY A Nässjö. Tidigare fynd från 2005, ingen förekomst Vattensamlingar i skog och betesmark med åkermark i närheten. Trådalger täcker 50 % av ytan, även kaveldun finns. Vattnet brunt, illaluktande sump, ca 2 år gammalt hygge löper längs diket från ladan SV om vattnet. Rikligt med jordflykt och organiskt material till vattnet, vilket kan vara en trolig orsak till avsaknad av salamandrar. Figur 12. Foto över småvatten Flisby A. Foto Kråkfot. FLISBY B Nässjö. Tidigare fynd från 2005, ingen förekomst Vattensamlingar i skog och betesmark med åkermark i närheten. Figur 13. Foto över småvatten Flisby B. Foto Kråkfot

18 STACKERYD Jönköping. Tidigare fynd från , ingen förekomst Vattensamling på tomt, omgiven av betesmark och lövskogsdominerad blandskog. Grunt småvatten, ~ 20-25cm. Figur 14. Foto över småvatten Stackeryd. Foto Kråkfot. KNIVSHULT Jönköping. Tidigare fynd från 2005, ingen förekomst Vattensamling i övrig öppen terräng, omgiven av barrskogsdominerad blandskog. Litet vatten i sluttning, markägaren berättade att salamandrarna varje år brukar visa sig i deras källartrappa och jordkällare. Vi letade där men fann inga. I närmsta småvatten, ca 50 meter från huset (NV) fanns inga. Figur 15. Foto från närmsta småvatten till Knivshult. Foto Kråkfot

19 INGEVALLSTORP Aneby. Tidigare fynd från 2005, ingen förekomst Betesmark omgiven av lövskog. Runt sänkans kant, som är ca cm djup, har buskar och träd avverkats för ~ 2-3 år sedan. Stubbar ca 5 björk 5-10 cm, 1 ask ~25 cm, massor av sly. Eventuellt kan detta påverka negativt. Figur 16. Foto från sänkan i Ingevallstorp. Foto Kråkfot. ROGBERGA Jönköping. Tidigare fynd från 2005, förekomst Åkermark, omgiven av lövskog och artificiell mark (ridbanor). Svårinventerad i östra delen. Endast vallsidan inventerad på grund av oframkomlighet. Fiskförekomst av karptyp. Stillastående vatten. Figur 17. Foto från småvatten Rogberga. Foto Kråkfot

20 ROGBERGA DIKEN Jönköping. Tidigare fynd från 2005, förekomst Vattensamling i artificiell mark (ridhusparkering), omgiven av lövskog. I NO-hörnet mynnar 3 rör tillrinningsvatten från manegen. Västra delen diket längs stallet knappt vattenförande. Vattnet klart, andmat och trådalger täcker 75% av ytan = svårinventerat. Järnutfällning närmast rören. Källpåverkan i NO. Mycket iglar. Figur 18. Foto från diken vid Rogberga. Foto Kråkfot. DRÄNGAGRÅTEN Tranås. Tidigare fynd från , förekomst Vattensamling i skog, grus/sandtäkt 50 m N om vattnet. Hela våtmarken täckt av 1 meter höga tuvor (gräs/halvgräs), mellan tuvorna står vatten ca 40 cm vid fältbesök. Figur 19. Foto från småvatten Drängagråten. Foto Kråkfot

21 ORMESTORP 1 Jönköping. Nyanlagd våtmark Ingen förekomst Vattensamling i betesmark, omgiven av lövskogsdominerad blandskog. Mycket grodyngel, men inga salamandrar. Trolig orsak till frånvaron av salamandrar kan vara att dammen vid inventeringstillfället var så pass nyanlagd att den ännu var väldigt grumlig. ORMESTORP 3 Jönköping. Nyanlagd våtmark Förekomst Vattensamling i betesmark, omgiven av lövskogsdominerad blandskog. HÖGSTORP Jönköping. Inte inventerad tidigare. Förekomst Fynd på väg. Anlagd våtmark finns ca 500 meter från fyndplatsen (inte inventerat). Vattenfyllda traktordiken alldeles vid fyndplatsen. Figur 20. Foto på större vattensalamander hittad vid Högstorp. Foto Eva Wallander. Diskussion Den större vattensalamandern för en tynande tillvaro i Jönköpings län. Även om den inte är rödlistad, är den sällsynt. Detta gör att det är viktigt att fortsätta med den effektiva åtgärd som det visat sig vara att anlägga nya våtmarker i potentiella salamanderområden. Det är även viktigt med skötsel av salamanderlokaler. Inventeringarna visar tydligt att många våtmarker med fynd från 1999 eller 2005 vuxit igen och en trolig brist på salamanderförekomst i dessa småvatten beror säkerligen på just igenväxningen. Större vattensalamander är även beroende av ett småskaligt, mosiakartat landskap med öppna ängs- och hagmarker, lövrik skog med död ved eller block i markskiktet. Det är

22 således mycket viktigt med information till markägare som hyser potentiella salamanderlokaler både om skötsel av själva våtmarken, men även markerna runt om för att kunna bibehålla förutsättningarna för en population av större vattensalamander. Årets inventering var en lite för liten inventering för att kunna dra några definitiva slutsatser. Resultaten visar på tendenser åt att minskningen av förekomst av större vattensalamander fortsätter och att även förekomsten av lämpliga leklokaler minskar i och med en ökad igenväxning. Inventeringen bidrar till att öka kunskapen om arten och tillsammans med tidigare och kommande inventeringar ger den ett gott kunskapsunderlag om förekomst, utveckling och spridning av större vattensalamander i Jönköpings län

23 Referenser Gustavsson, Josefine Större vattensalamander (Triturus cristatus) inventering i nordöstra delen av Jönköpings län sammanställning av vad som gjorts Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 1999:42 Götbrink, Eva Större vattensalamander. Inventerings i Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län, PM 2009:6 Johansson, Niklas Större vattensalamander (Triturus cristatus) inventering i östra delen av Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2004:27. Johansson, N. Mernelius, P. Apelqvist, M Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Jönköpings län - en sammanställning av inventeringarna Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2005:43. Malmgren, Jan Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer. Naturvårdsverket Rapport Naturvårdsverket Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus), Version 1:0, Naturvårdsverket, websida,

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan Nacka kommun Innehållsförteckning Uppdraget 3 Bakgrund 3 Planprocessen 3 Metodik 3 Översiktlig kartering av livsmiljöer för

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 2011-12-22 på uppdrag av Landskrona stad Tom sida Komplettering gällande större vattensalamander

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Bilaga 6: Salems kommun Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat från

Läs mer

Metapopulation: Almö 142

Metapopulation: Almö 142 141 142 Metapopulation: Almö Lokal 80 Läge: Almö, Slättahammar. Beskrivning: Ca 15*30 meter stort, relativt mycket vass i vattnet. Norr om lokalen finns lövskog, söder om sank mark/havsvik och väster om

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

2009:15. Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009

2009:15. Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 2009:15 Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2009:15 Rapportnamn: Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV. Andreas Aronsson

UPPDRAGSLEDARE. Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV. Andreas Aronsson UPPDRAG Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840023000 UPPDRAGSLEDARE Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV Andreas Aronsson DATUM REV. DATUM 2014-12-12 Bedömning av förutsättningar för förekomst av större vattenslamander

Läs mer

Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult

Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult 2013-05-13 Syfte Syfte har varit att undersöka förekomsten av amfibier i Bengts göl med närområde. Metod Tre besök gjordes 2013 från kl. 17:00 till

Läs mer

Kompletterande inventering av dammar i Torvemyr-området Skaftö, Lysekils kommun

Kompletterande inventering av dammar i Torvemyr-området Skaftö, Lysekils kommun Kompletterande inventering av dammar i Torvemyr-området Skaftö, Lysekils kommun utförd för Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lysekil Lysekil Thomas Andersson Juni 2008 2 Inledning och metodik Denna rapport

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008 Återinventering av stormusslor i Edsån 008 Peter Ljungberg, Roger Norling och Helena Herngren Inventering, text och foto Peter Ljungberg Aquacom Gyllenkroks allé 9 4 Lund 0706-9999 aquacom@ljungberg.nu

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 00 Bilaga : Nykvarn kommun Rapport 00: Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat från ett

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Större vattensalamander och andra groddjur i Hovdala naturområde

Större vattensalamander och andra groddjur i Hovdala naturområde Större vattensalamander och andra groddjur i Hovdala naturområde En inventering genomförd våren 2008 Johan Ahlén Naturcentrum AB 2008, Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Författare: Mia Arvidsson 2012-06-20 Rapport

Läs mer

Inventering av långbensgroda Rana dalmatina

Inventering av långbensgroda Rana dalmatina 2016:10 Inventering av långbensgroda Rana dalmatina - i delar av Blekinge 2014 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2016:10 Rapportnamn: Inventering av långbensgroda Rana dalmatina

Läs mer

Övervakning av Öländsk tegellav

Övervakning av Öländsk tegellav Övervakning av Öländsk tegellav Övervakning av Öländsk tegellav Meddelandeserien nr 2012:12 ISSN-nummer 0348-8748 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare Ulf Arup, AREK Biokonsult HB Omslagsbild

Läs mer

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and the Biosphere Programme, UNESCO Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön 6 Maj 2007 Vattenriket

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar

Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar Marika Stenberg och Per Nyström, Ekoll HB, 2008-09-26 På uppdrag av Bjäre Naturskyddsförening och Norrvikens trädgårdssällskap

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009

Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009 Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009 Mikael Gustafsson/N Strandpadda på väg vid Ripa sandar. Den här rapporten är optimerad för att läsas på webben och innehåller därför lågupplösta

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport

Läs mer

Förbättrar restaurering av betesmarker situationen för de mest hotade naturtyperna?

Förbättrar restaurering av betesmarker situationen för de mest hotade naturtyperna? Förbättrar restaurering av betesmarker situationen för de mest hotade naturtyperna? Restaureringsersättningen bidrar tydligt till miljömålsuppfyllelsen för fäbodar, ljunghedar och betesmarker i Norrland.

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

Täkters betydelse för biologisk mångfald. Betydelsen av ett nytt tankesätt vid efterbehandlingar av olika typer av täkter.

Täkters betydelse för biologisk mångfald. Betydelsen av ett nytt tankesätt vid efterbehandlingar av olika typer av täkter. Täkters betydelse för biologisk mångfald Betydelsen av ett nytt tankesätt vid efterbehandlingar av olika typer av täkter. Måns Bruun Koordinator för ÅGP Länsstyrelsen i Skåne Artskyddsförodningen Grund

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Rädda Långsjöns Grodor

Rädda Långsjöns Grodor Rädda Långsjöns Grodor LÅNGSJÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING www.langsjo.org producera en folder om Långsjöns groddjur och vad man kan göra för att hjälpa dem undan vägdöden. 2 De tre senaste vårarna har boende

Läs mer

Inventering av groddjur i två dammar på Zakrisdalsudden, Karlstad kommun, 2013.

Inventering av groddjur i två dammar på Zakrisdalsudden, Karlstad kommun, 2013. Inventering av groddjur i två dammar på Zakrisdalsudden, Karlstad kommun, 2013. Sammanfattning Följande inventering utfördes på uppdrag av WSP Management, Karlstad. Syftet med inventeringen var att undersöka

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Inventering av hasselmus i planområde öster om Ingared i Alingsås kommun.

Inventering av hasselmus i planområde öster om Ingared i Alingsås kommun. Inventering av hasselmus i planområde öster om Ingared i Alingsås kommun. Bakgrund Undertecknad har haft i uppdrag att inventera eventuell förekomst av hasselmus i detaljplaneområde för bostäder i östra

Läs mer

Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008

Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008 Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008 Mölndalsån nedströms Landvetter kyrka mot Gröen. Medins Biologi AB Mölnlycke 2008-05-16 Anna Henricsson Karin Johansson Medins Biologi

Läs mer

Svenska Björn SE0110124

Svenska Björn SE0110124 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-060144 Svenska Björn SE0110124 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Norrgrund

Läs mer

Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10

Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10 Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se Bakgrund Under år 2004 gjorde Boris Berglund en omfattande inventering av långbensgrodan för Länstyrelsen i Skåne.

Läs mer

Metod för kartläggning av skyddszoner

Metod för kartläggning av skyddszoner Metod för kartläggning av skyddszoner Miljöavdelningen, Fiske- och vattenvårdsenheten Praktikant, Emma Cederlund 1 Titel: Författare: Handledare: Metod för kartläggning av skyddszoner Emma Cederlund Lukas

Läs mer

Kartläggning av atlantisk vårtlav

Kartläggning av atlantisk vårtlav Kartläggning av atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Rapport 2008:80 Rapportnr: 2008:80 ISSN: 1403-168X Text: Svante Hultengren Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Linnégatan

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Linnégatan Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Linnégatan 2 (14) Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Linnégatan. 2012 Diarienummer: 795/12 Text: Emil

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland FINNTA GÄRDE LHAGA ÄRKILD ARKELGIK TREDNING Bro socken, pplands-bro kommun, ppland Av: Roger Blidmo Rapport 2003:1087 Kartor ur allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2184.

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

2003-2008 med fortsättning 2009

2003-2008 med fortsättning 2009 Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2003-2008 med fortsättning 2009 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund.3 De guidade turerna

Läs mer

Bedömning av marina naturvärden i den inre norra delen av Norrtälje hamn 2013

Bedömning av marina naturvärden i den inre norra delen av Norrtälje hamn 2013 Bedömning av marina naturvärden i den inre norra delen av Norrtälje hamn 2013 Johan Persson JP Aquakonsult Gustav Johansson Hydrophyta Ekologikonsult Uppsala 2013-12-09 Omslagsbilden visar årsyngel av

Läs mer

Släketäkt gynnar gäddlek

Släketäkt gynnar gäddlek Släketäkt gynnar gäddlek LOVA-projekt Ett försök att förbättra lekmiljön för gädda Vattenrådet Snoderån Gotland 1 978-91-980886-2-5 2 Förord I miljösammanhang har myndigheter och experter under flera pår

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06 Dnr 511-1375-15 1(7) Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård 2015-11- 03 angående undersökningen i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 Göteborgs Naturhistoriska Museum INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 1 Inventering av sandödla (Lacerta agilis) utmed Råövägen (N946) Göteborgs Naturhistoriska

Läs mer

Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng

Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng Sebastian Bolander Diarienr 11SPN/0074 Datum 2011-08-02 Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng Innehållsförteckning Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng...1 Innehållsförteckning...1 Introduktion

Läs mer

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09 ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Särskild utredning Eskön 1:2, 1:10 och 1:101 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2013 Maria Björck och Katarina Eriksson

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro ID I5 Namn Nissebo Dösjebro direkt Åker (ha) 1 040 Åker (%) 85 Bebyggt (ha) 40 Bebyggt (%) 3 Övrigt (ha) 140 Övrigt (%) 11 Total area (ha) 1 220

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Martina Kiibus, 2012-08-16 Sammanfattning Olovslundsdammen är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler.

Läs mer

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle Gavleån En ren kraftkälla för Gävle Att beskriva Gavleån som Gävles blå pulsåder är ingen överdrift. Från Gavleån får vi delar av vårt rena dricksvatten och en källmärkt energi. I vattnen leker fisken

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

RAPPORT 2008/8 FÖREKOMSTEN AV ÄNGSNÄTFJÄRIL Melitaea cinxia på norra Gräsö och Örskär. Petter Haldén

RAPPORT 2008/8 FÖREKOMSTEN AV ÄNGSNÄTFJÄRIL Melitaea cinxia på norra Gräsö och Örskär. Petter Haldén RAPPORT 2008/8 FÖREKOMSTEN AV ÄNGSNÄTFJÄRIL Melitaea cinxia på norra Gräsö och Örskär Petter Haldén FÖRFATTARE Petter Haldén FOTO FRAMSIDA Ängsnätfjäril, Petter Haldén KARTOR Pers Stolpe Lantmäteriet 2008,

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013

FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013 FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013 Ett samarbete mellan Findus Sverige AB, Vegeåns Vattendragsförbund & lokala fiskeriintressen Förslag på åtgärder i samband med donation från Findus för restaureringsprojekt i

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

Flyginventering av grågås

Flyginventering av grågås Flyginventering av grågås i Hammarsjön 5 maj 2004 Inventeringen är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, som del av verksamheten inom ramen för Förvaltningsplan för grågås under 2004 Patrik Olofsson

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Bilaga 3: Huddinge kommun Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Tullstorpsån Ekonomiska förening Lund 2009-06-15 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Sid 1 (9) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 INLEDNING 4 3 FÖRUNDERSÖKNINGAR

Läs mer

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun F ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN FÖR

Läs mer

Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012

Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012 Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012 Karl-Olof Bergman och Nicklas Jansson Inventeringsinstruktionen

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast

Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast Sydöstra Ölands sjömarker 2011 Rapport från Segerstads fyr, Christian Cederroth Segerstads fyr Christian Cederroth Segerstads fyrplats 380 65 Degerhamn

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer