KONTRAKT. Gunilla Bohman. Planerad (fastställs vid avtalsskrivande)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTRAKT. Gunilla Bohman. Planerad (fastställs vid avtalsskrivande)"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr KSN Avtal nr Handläggare/Upphandlare Gunilla Bohman Benämning Digital nämndhantering Datum KONTRAKT Avtalsperiod Planerad (fastställs vid avtalsskrivande) Kontrakt (hädanefter benämnt avtal) tecknat mellan parterna, Leverantör Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer och ort Köpare Kommun/förvaltning/kontor/bolag Organisationsnummer Uppsala kommun Eventuella övriga avnämnare/avropsberättigade Uppsala kommuns bolag har efter eget beslut rätt att nyttja det ingångna avtalet på samma villkor som kommunen. Omfattning Avtalet omfattar Kommungemensam lösning för hantering av både offentliga och skyddade digitala nämndhandlingar för åtkomst från såväl datorer och som mobila enheter. Lösningen ska stödja hanteringen av nämndhandlingar i samband med kommunfullmäktige och nämndsammansträden och även de möten som föregår dessa, t ex ledningsgrupp och arbetsutskott. Tjänsten omfattar drift, förvaltning, support och konsultstöd för utveckling och utbildning avseende lösningen för digital nämndhantering. Beställningar/avrop Namn Telefon E-post Sida 1 av 12

2 Avtalsansvarig hos Leverantör Namn Telefon E-post Avtalsansvarig hos Köpare Namn Telefon E-post Per Davidsson Innehållsförteckning Kravspecifikation/Utförande... 4 Förlängningsvillkor... 4 Priser... 4 Beställningsrutiner... 4 Specifika villkor vid köp av IT-system... 5 Underhåll... 5 Specifika villkor vid köp av konsulter... 6 Leveranstid... 6 Leveransgodkännande... 6 Dokumentation... 7 Utbildning... 7 Support... 7 Reklamationer... 7 Garantier... 7 Vite... 7 Returvillkor... 7 Prisändringar... 7 Mervärdesskatt... 8 Betalningsvillkor... 8 Dröjsmålsränta... 8 Fakturering... 8 Uppföljning... 8 Äganderätt... 9 Säkerhet... 9 Sekretess och PUL... 9 Försäkringar Underleverantör Ekonomisk kontroll Förebyggande samarbete med Skatteverket Sida 2 av 12

3 Hävning Befrielsegrunder Tvist Övrigt Avtal Sida 3 av 12

4 Leverantören åtar sig att för Köparen, leverera efterfrågad lösning och utföra tillhörande tjänster, enligt detta avtal med tillhörande dokument. Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. Avtal inklusive eventuella bilagor 3. Kompletteringar/förtydliganden till anbudsinbjudan/anbud 4. Köparens anbudsinbjudan inklusive bilagor 5. Leverantörens anbud Tillägg och ändringar i detta avtal ska för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda parter samt tydligt anges som ändringar i eller tillägg till detta avtal. Detta avtal får inte utan Köparens i förväg inhämtade skriftliga medgivande överlåtas på annan Leverantör. Kravspecifikation/Utförande Se bilaga Kravspecifikation och Tilldelningskriterier, utvärderingsmall. Förlängningsvillkor Köparen ska senast tre (3) månader före avtalets utgång skriftligt meddela Leverantören om att avtalet inte kommer att förlängas. Om sådant meddelande uteblir förlängs avtalet automatiskt med 1+1 år. Maximal avtalstid är 4 år. Köparen har under år 1 rätt att ensidigt säga upp avtalet i förtid med sex (6) månaders varsel. Uppsägning kan ske tidigast efter sex (6) månader räknat från avtalsstart. Priser Priser anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Enligt prisbilaga Beställningsrutiner Köparens systemägarombud ansvarar för beställning/avbeställning av licenser och extra insatser angående systemet såsom tillexempel utbildningsinsatser och avrop av konsultinsatser för anpassning och vidareutveckling. Inför varje uppdrag ska Leverantören utifrån en överenskommen uppdragsbeskrivning presentera en projektplan/tids- och aktivitetsplan som visar hur arbetet kommer att läggas upp. Projektplanen ska godkännas av Köparen innan uppdraget får påbörjas. Vid varje beställning ska den exakta fakturaadressen och ansvarsnummer uppges. Sida 4 av 12

5 Specifika villkor vid köp av IT-system Leverantören ska ansvara för utveckling, förvaltning, drift och support. SLA Lösningen ska vara tillgänglig dygnet runt, veckans alla sju dagar med undantag för planerade servicefönster. Planerade servicefönster får inträffa maximalt 1 gång i veckan mellan klockan och Utöver planerade servicefönster får tjänsten ha maximalt 4 oplanerade avbrott då delar eller hela lösningen ej tillgänglig per år, maximalt 1 gång per kvartal. Dessa avbrott får vara maximalt 4 timmar per tillfälle. Köparen är berättigad till vite om detta inte följs. Undantag från ovan sker enligt skriftlig överenskommelse med av Köparen utsedd person. Underhåll Alla uppgraderingar och uppdateringar av systemet under avtalsperioden ska ingå i priset och i möjligaste mån förläggas till de planerade servicefönstren. Systemförändringar, uppdateringar, patchar/versionsförändringar och andra motsvarande åtgärder ska aviseras till och godkännas av Köparen utsedd person minst 15 arbetsdagar före planerat genomförande. Undantag från ovan sker enligt skriftlig överenskommelse med av Köparen utsedd person. Dokumentation av utfört arbete Leverantören ska dokumentera allt sitt arbete för Uppsala kommuns räkning under avtalstiden. Dokumentationen ska på Köparens begäran samt vid avtalsslut överlämnas till Köparen i överenskommet format. Dokumentationen ska vid avtalsslut gokännas av Köparen. Dokumentation ska ingå i priset för uppdraget. Verksamhetsrevision Köparen har vid var tid, om denne så önskar rätt att genomföra revision av den del av Leverantörens verksamhet som är kopplad till detta kontrakt. Leverantören ska utan kostnad bistå Köparen och ge Köparen nödvändigt tillträde för att denne ska kunna utföra revision. Exitklausul Leverantören ska vara behjälplig vid övergång till annan part vi avtalets upphörande. Informationsöverföring All information och dokumentation som är hänförlig till detta avtal ägs av Köparen och ska på Köparens begäran samt vid avtalsslut överlämnas till Köparen i överenskommet format. Överlåtelse avtal till annan part Köparen har vid organisationsförändring rätt att överlåta avtalet på annan part om denne så önskar. Meddelande om överlåtelse ska skriftligen lämnas till Leverantören minst sex (6) månader innan överlåtelsen sker. Sida 5 av 12

6 Specifika villkor vid köp av konsulter Köparen ska om denne så önskar kunna begära byte av konsult utan att skäl för detta anges. Vid byte av konsult från Leverantörens sida ska denne säkerställa att avgående konsult, om Köparen så önskar kan biträda efterträdande konsult i upp till 10 arbetsdagar utan kostnad för Köparen. Leverantören ansvarar för kompetensöverföring till efterträdande konsult. Vidare står Leverantören för samtliga kostnader förknippade med bytet av konsult. Byte av konsult ska ej påverka uppdragets utförande. Leveranstid Införandet av tjänsten sker i samband med ärendegången under perioden november 2014 januari Nedan steg ingår i ärendegången, datum när dessa inträffar fastställs under hösten Första publicering i lösningen till ärendeberedningsgruppen kommer dock att ske i december Ärenden lämnas till kanslichef (görs ej i lösningen) Ärendeberedningsgruppen Ordförandeberedning Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens möte Publicering av protokollet från kommunstyrelsens möte (ärendegången avslutas) Överförmyndarnämndens möte där sekretesslösningen testas i skarp drift Utbildning och acceptanstester ska tidigast påbörjas 15 oktober samt vara genomförda och godkända senast den 24 november 2014 (leveransdag) eller enligt överenskommelse med Köparen. Vid godkännandet ska samtliga offererade funktioner vara i produktion och provperioden påbörjas i och med detta. Vid varje annan beställning inom kontraktet ska parterna komma överens om en avtalad leveransdag. Leverans ska anses försenad om leveransen inträffar senare än avtalad leveransdag. Leveransgodkännande Leverans ska anses vara godkänd när systemet uppfyller ställda krav enligt bilaga 4, kravspecifikation och har provats i skarp drift under 60 kalenderdagar. Provperiodens omfattning är baserad på den ärendegång som beskrivs i anbudsinbjudan under punkt 1.2 som avslutas med att kommunstyrelsens protokoll publiceras. Leverantören ska inhämta Köparens skriftliga leveransgodkännande. Leverantörens konsulter som har varit med i införandeprojektet ska finnas tillgängliga för support med kort varsel under provperioden. Leverantören ska initiera felavhjälpning omedelbart efter att denne blivit underrättad om driftsstörning. Om så krävs ska konsulterna kunna infinna sig fysiskt på plats hos Köparen nästkommande dag. Vid varje annan beställning inom kontraktet ska Leverantören inhämta Köparens utsedda persons skriftliga leveransgodkännande innan produktionssättning. Sida 6 av 12

7 Dokumentation Köparen äger rätt att fritt skriva ut och sprida systemdokumentation och användarmanualer för eget bruk. All dokumentation ska uppdateras löpande av Leverantören i samband med driftssättning av förändringar i lösningen. Utbildning Leverantören ska tillhandahålla utbildning i samband med pilotinförandet enligt 1.14 i bilaga, Kravspecifikation. Ytterligare utbildning kan komma att beställas under kontraktstiden. Pris för detta lämnas vid förfrågan. Support Se bilaga, Kravspecifikation punkt 4.3 och 4.4. Reklamationer Vid fel på tjänsten eller i överenskommen leverans ska Köparen inom skälig tid efter det att man upptäckt felet meddela Leverantören eventuella reklamationer. Garantier Leverantören garanterar för tjänstens fullgodhet under hela kontraktstiden. Vid eventuella fel återställs tjänsten till det tillstånd i vilket tjänsten var innan felaktigheten uppstod. Vite Försenad leverans som beror på Leverantören och avviker från överenskommen leveransdag berättigar Köparen till vite. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar med SEK. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga SEK. Om villkoren för SLA ej följs utgår vite för Leverantören med kr för varje tillfälle då villkoren överskrids. Då det totala vitesbeloppet överstigit SEK har Köparen rätt att häva kontraktet. Returvillkor Eventuella kostnader vid retur på grund av fel betalas av Leverantören. Prisändringar Samtliga i anbudet offererade priser ska vara fasta i 24 månader från avtalsstart. Därefter kan, om part så begär, priserna justeras högst 1 gång per år. Prisändringarna ska vara kostnadsrelaterade. Med kostnadsrelaterade prisändringar menas att Leverantörens procentuella prisändring gentemot Köparen inte får vara större än kostnadsändringen hos Leverantören. Leverantören ska vid begäran Sida 7 av 12

8 kunna uppvisa underlag som styrker de kostnadsändringar som prisändringarna gentemot Köparen baseras på. Alla prisändringar ska aviseras skriftligen till Köparen senast 6 månader innan ny avtalsperiod påbörjas. Godkänner Köparen ändringarna träder dessa i kraft i samband med att ny avtalsperiod påbörjas. Retroaktiva prisändringar godkänns inte. Mervärdesskatt Tillkommer enligt gällande mervärdesskattelag. Betalningsvillkor Betalning sker i SEK, 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta Utgår enligt gällande räntelag. Fakturering Vid godkännande av acceptanstest: eventuell införandekostnad. Införandekostnaden får ej överstiga 15 % av det totala anbudspriset. Vid leveransgodkännande: upplupen kostnad räknat från acceptanstestsgodkännande. Efter leveransgodkännande sker fakturering av kostnader för avtalad tjänst månadsvis i efterskott. Varje annan beställning såsom t.ex. konsultkostnader inom kontraktet faktureras efter utförd och godkänd leverans. Fakturerings- och expeditionsavgifter betalas ej. Faktura ska skickas till följande adress: Uppsala kommun, UPK 7500, Box 1023, UPPSALA, Ref ansvar Avtalsnummer, köpare, mottagare, beställningsnummer och ansvarsnummer ska tydligt anges på varje faktura. Fakturan bör innehålla namn och kontaktuppgifter till Leverantörens referensperson. Av fakturan ska i förekommande fall framgå registreringsnummer till mervärdesskatt. Uppföljning Köparen ska skriftligen erhålla underlag för uppföljning enligt nedan. Uppgifterna ska lämnas i Excel-format. Motsvarande uppgifter ska Köparen även erhålla vid kontraktets upphörande. Uppgiften ska vara Köparen tillhanda senast en månad efter kontraktets upphörande. Uppföljning sker månadsvis. Underlag för uppföljning ska vara uppdelad per månad och ackumulerad på rullande 12 månaders period och vara Köparen tillhanda senast en månad efter föregående månad. Parametrar som ska följas upp: SLA: datum och tid då lösningen ej varit tillgänglig, orsak samt åtgärd Sida 8 av 12

9 Support: sammanställning över antal ärenden Nedlagd konsultid per beställning Uppföljning av borttagna sekretesshandlingar enligt Leverantörens beskrivning av hur kravet 2.8 uppfylls Uppföljningsmöten Under införande och provperioden ska Leverantören delta på uppföljningsmöten i Köparens lokaler i Uppsala minst en gång i månaden eller enligt överenskommelse. I samband leveransgodkännande ska Leverantören utse en affärsansvarig person för Uppsala kommun som ska ha ett helhetsansvar för Leverantörens alla åtaganden gentemot kommunen. Uppföljningsmöten ska hållas minst en gång per år eller på Köparens begäran, om ej annat överenskommes hålls mötena i Köparens lokaler i Uppsala. Alla kostnader kopplat till uppföljning ska ingå i anbudspriset. Äganderätt Leverantören får inte för annat uppdrag nyttja vare sig handlingar eller resultatet av utfört uppdrag utan Köparens skriftliga godkännande. Alla handlingar och all information i systemets databas, som Köparen eller Leverantören för Köparens räkning tillfört, ägs exklusivt av Uppsala kommun och får ej på något sätt användas eller föras vidare av Leverantören utan Uppsala kommuns skriftliga godkännande. Detta gäller även efter avtalets upphörande. Säkerhet Leverantören ska följa de lagar, policys och riktlinjer som gäller för Uppsala kommun. Vidare ska Leverantören åta sig att utföra sitt arbete i enlighet med gällande branschstandards. Leverantören ska även hålla sig uppdaterad om Uppsala kommuns IT-policy och säkerhetspolicy. Vid upptäckt eller misstanke om IT-säkerhetsbrott ska Leverantören omedelbart rapportera detta till överenskommen funktion inom Uppsala kommun. Det åligger Leverantören att informera enskilda konsulter och underleverantörer om ovan. Sekretess och PUL Sekretess, varje enskild konsult ska vid sitt första uppdrag för kommunen underteckna tystnadsförbindelse. Det åligger Leverantören att säkerställa att konsulten har skrivit under tystnadsförbindelse. Konsulten ska för berörd Köpare uppvisa tystnadsförbindelse vid uppdragstart. Denna tystnadsförbindelse gäller även efter avtalets upphörande. För PUL, se kravspecifikation och bilaga personuppgiftbiträdesavtal Sida 9 av 12

10 Försäkringar Leverantören ska från och med avtalsstart och under hela avtalstiden vidmakthålla allmän ansvarsförsäkring. Intyg om gällande försäkring insändes på Köparens begäran. Underleverantör Leverantören äger inte rätt att anlita eller byta underleverantör för utförandet av de åtaganden som anges i detta avtal utan Köparens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Om underleverantörer anlitas ansvarar Leverantören för deras arbete som för sitt eget arbete. Följande underleverantörer kommer att användas för detta uppdrag: Anges vid avtalsskrivning Ekonomisk kontroll Avtal kan endast vidmakthållas med Leverantör som fullgör sina skyldigheter gentemot samhället avseende skatter och sociala avgifter. Om Leverantören i sin tur anlitar underleverantör, gäller samma skyldigheter för denne. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter ej fullgörs alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, äger Köparen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. Om underleverantör brister i fullgörandet av sina skyldigheter äger Köparen rätt att med omedelbar verkan avstänga denne. Leverantören och eventuella underleverantörer ska hålla lägst rating 3 enligt kreditvärderingsinstitutet Upplysningscentralen (UC) under avtalstiden.ifall att leverantören/underleverantören har en lägre rating ska denne kunna lämna en för köparen godtagbar förklaring till den låga ratingen och en åtgärdsplan för att för att komma till rätta med orsakerna till denna. Om köparen finner att förklaringen och/eller åtgärdsplanen är otillräcklig har köparen rätt att med omedelbar verkan säga upp kontraktet. Leverantören kan i dessa fall ej kräva skadestånd för eventuell uppsägning. Förebyggande samarbete med Skatteverket Köparen har med Skatteverket avtalat om ett förebyggande samarbete, som benämns prevision. Prevision innebär att samtliga Leverantörer, i alla led, som kommer att delta i detta avtal ska kontrolleras med avseende på registrering av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, innehav av F-skattsedel samt eventuella skatteskulder. Leverantören ska ansvara för att denna kontroll genomförs. Hävning Om någondera parten väsentligt skulle brista i fullgörandet av avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran, har motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Köparen har vidare rätt att häva avtalet om Leverantören försätts i konkurs, likvidation eller på annat sätt är på sådant obestånd att Leverantören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Det samma gäller om Leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Följande omständigheter medför hävning: Brott gällande stillestånd och tillgänglighet. Om det totala vitesbeloppet uppgår till SEK. Enligt villkoren för ekonomisk kontroll ovan. Sida 10 av 12

11 Befrielsegrunder Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförandet hindras eller oskäligen betungas till följd av händelser utanför parternas kontroll. Till händelser utanför Leverantörens kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att Leverantören inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Leverantören ska visa att konflikt, som nyss sagts, inte beror på Leverantören. En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nämnda slag, som hindrar eller oskäligen betungar parts fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åtaganden enligt avtalet när händelsen av nämnda slag upphör. Tvist Tvist med anledning av avtalet mellan Köpare och Leverantör, ska om parterna inte kommer överens om annat, avgöras av svensk domstol vid Köparens hemort med tillämpning av svensk rätt. Övrigt Om inget annat anges ovan gäller Allmänna bestämmelser av år 2005 för leveranser av varor till offentlig sektor, ALOS 05. Sida 11 av 12

12 Avtal Efter parternas underskrift gäller detta avtal enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Denna handling har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Köpare Leverantör Ort och datum Ort och datum Underskrift Underskrift Charlotta Frenander Namnförtydligande Namnförtydligande Sida 12 av 12

Årlig besiktning, service- och reparationer av kylanläggningar Tobias Hägglund Datum för avtalets tecknande t.o.

Årlig besiktning, service- och reparationer av kylanläggningar Tobias Hägglund Datum för avtalets tecknande t.o. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr KSN-2014-0489 Avtal nr Benämning RAMAVTAL Årlig besiktning, service- och reparationer av kylanläggningar Datum 2015- - Handläggare/Upphandlare Avtalsperiod Tobias Hägglund Datum

Läs mer

RAMAVTAL. Hem för vård eller boende (HVB) Hem för viss annan heldygnsvård för personer med psykisk funktionsnedsättning

RAMAVTAL. Hem för vård eller boende (HVB) Hem för viss annan heldygnsvård för personer med psykisk funktionsnedsättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr OSN-2016-0018 Avtal nr Handläggare/Upphandlare Niklas Ericson Forslund Benämning Bostad med särskild service enligt SoL, Hem för vård eller boende (HVB) Hem för viss annan heldygnsvård

Läs mer

BILAGA- KONTRAKTSVILLKOR

BILAGA- KONTRAKTSVILLKOR BILAGA- KONTRAKTSVILLKOR Dnr Benämning KSN- 2014-0348 Flyttjänster Avtal nr Datum 20 - - Handläggare/Upphandlare Urban Eriksson Avtalsperiod Ramavtal/Kontrakt (nedan benämnt avtal) tecknat mellan parterna,

Läs mer

Kontraktsansvarig hos köpare Namn Telefon E-post Kjerstin Tejre

Kontraktsansvarig hos köpare Namn Telefon E-post Kjerstin Tejre Bilaga 3 Ramavtal Dnr SBN-2014-0027 Kontrakt nr Handläggare Håkan Erikssson Benämning Boende med tillsyn Datum 20 - - Kontraktsperiod 2014-10-01-2016-09-30 Kontrakt tecknat mellan parterna, Leverantör

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2006

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2006 Stockholm, 2006-XX-XX Dnr KUR 2005/XXXX 1(7) Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2006 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

RAMAVTAL KSN Henrik Öhrn. Från tecknande av avtal och två (2) år framåt

RAMAVTAL KSN Henrik Öhrn. Från tecknande av avtal och två (2) år framåt KOMMUNLEDNINGSKONTORET RAMAVTAL Dnr KSN-2014-1292 Avtal nr Benämning Köks- och serveringsutrustning Datum KSN-2014-1292-1 20 - - Handläggare/Upphandlare Henrik Öhrn Avtalsperiod Från tecknande av avtal

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter 1 (6) Handläggare Heléne Hill Samhällsbyggnadsdirektör 08-535 365 48 Helene.hill@huddinge.se Datum 2017-10-13 Avtalsparter I direktupphandling av Konsult för utredning av -Möjliga verktyg där äldre planers

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra drift av fastighetsnät och trådlöst nät till kunden Skellefteå enligt bilaga 1 svarsformulär uppdragsbeskrivning, bilaga 2a objektlista fastighetsnät,

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd AVTAL Ramavtal, 76-03, Husgeråd Parter Mellan Harry Carlssons Hushållsmaskiner AB, Stenkumlaväg 4 a, 621 46 VISBY, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och.

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och. Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan Talboks- och punktskriftsbiblioteket och [Leverantör] 1 (9) Innehållsförteckning 1 Avtalsparter och omfattning...

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal Utvärdering av förebyggande sociala insatser UH

Avtal Utvärdering av förebyggande sociala insatser UH UH-2014-196 Stöd för dig som är leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/naringsliv-ocharbete/upphandling-och-inkop/ Sida 1 (7) Innehåll 1

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal om förvaltningsersättning

Avtal om förvaltningsersättning Avtal om förvaltningsersättning Detta avtal reglerar förvaltningsersättning för all leverans av [varor/tjänster] enligt kontrakt om köp av bränslepellets, mellan [Leverantörens namn] och [UMs namn] av

Läs mer

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress.

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress. AVTALSVILLKOR Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn Org. nr: Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson: Företagsnamn E-post kontaktperson: Kontakt e-post

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012

AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012 Bilaga 2 1(9) AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012 AVTALSNR: LTS 2012/0174-(NR) AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr:

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

F3 MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

F3 MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL F3 MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-622 Ramavtal Konsulttjänst GoVeSa-projektet Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Leverantör, nedan kallad XXX: Företaget:

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

(2 år) med rätt för köparen att förlänga avtalet 1 gång, med upp till 24 månader. (2 år)

(2 år) med rätt för köparen att förlänga avtalet 1 gång, med upp till 24 månader. (2 år) AVTAL gällande Företagshälsovård mfl tjänster 207-03 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Gotlands kommun Leverantör: Svenska Röda Korset: (212000-0803), (802002-8711) 621 81 VISBY,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

AVTALSVILLKOR, KEMIKALIER TILL VA-VERKSAMHETEN.

AVTALSVILLKOR, KEMIKALIER TILL VA-VERKSAMHETEN. Datum 2011-xx-xx Handläggare Telefonanknytning E-postadress Nils Nilsson 0xx/xx xx xx nils.nilsson@xx.se F4 AVTALSVILLKOR, KEMIKALIER TILL VA-VERKSAMHETEN. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med Avtal gällande har träffats mellan, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen och Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, nedan kallad leverantören. Avrop Rätt att avropa från detta avtal har Sundsvalls

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Bilaga 7 Allmänna villkor vid avrop. Städprodukter och mjukpapper

Bilaga 7 Allmänna villkor vid avrop. Städprodukter och mjukpapper Bilaga 7 Allmänna villkor vid avrop Städprodukter och mjukpapper 16-108 Innehållsförteckning Allmänna villkor... 3 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner... 3 3 Kontrakt... 4 4 Priser... 4 5 Småorderavgift...

Läs mer

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon: Avtal Mellan Mora kommuns Inköpscentral, 792 80 Mora, organisationsnr. 212000-2213 (nedan kallad beställaren) och Orsa Optik, Kyrkogatan 10, 794 30 Orsa, organisationsnr. 556283-1049 (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Denna upphandling avser Ånge kommuns löpande behov av konsultstöd för organisations- och verksamhetsutveckling omfattande:

Denna upphandling avser Ånge kommuns löpande behov av konsultstöd för organisations- och verksamhetsutveckling omfattande: Vår beteckning Dnr Ks 18/44 Anbudsförfrågan Verksamhetskonsulter Allmänt Denna upphandling avser Ånge kommuns löpande behov av konsultstöd för organisations- och verksamhetsutveckling omfattande: Utredning

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer