Stark tillsammans. Verksamhetsförslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tillsammans. Verksamhetsförslag"

Transkript

1 Stark tillsammans Verksamhetsförslag Förbundsstyrelsens verksamhetsförslag vid Handels kongress 6

2

3 I världen Stark tillsammans i världen. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 43. Facklig organisering en väg ut ur fattigdom 43.2 Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter KAMPEN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD 4 2. Klimathotet Fri handel? Alla folks frihet hela världens fred Slaveri och människohandel, fortfarande en verklighet Kvinnors frihet och självständighet Rena spel Arbetet för ett socialt Europa HANDELS ARBETE I VÄRLDEN Utvecklingsprojekten Det nordiska samarbetet Arbetet inom UNI Globala avtal om fackliga rättigheter Företagens ansvar för arbetstagarnas säkerhet i alla led Den sociala dialogen i Europa Trygga jobb i Europa Internationellt arbete i vår organisation 0

4 VERKSAMHETSFÖRSLAG: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN Alla lönearbetare, oavsett var i världen vi befinner oss, förtjänar att bli behandlade med respekt. I andra länder, precis som hemma i Sverige, vill vi att alla arbetare ska kunna gå till en arbetsplats där de kan använda sina demokratiska och fackliga rättigheter och känna stolthet över att bidra till utvecklingen av sitt arbete. Vi vill se en arbetsvärld där devisen stark tillsammans råder. Vi lever i en globaliserad värld där möjligheter skapats för ekonomier att växa och för somliga att bli väldigt rika. Effektiva transporter, digitalisering och förbättrade kommunikationslösningar har gjort att det inte längre spelar någon roll var i världen du befinner dig när du producerar en vara eller tjänst. Kläderna vi bär sys allt oftare i låglöneländer som Kambodja eller Kina. Även tjänster flyttas till delar av världen där tillgången på arbetskraft är stor och prislappen låg. När du ringer till kundservice kopplas ditt samtal allt oftare till callcenters i länder som Indien. Det blir också vanligare att saker som löner och IT-system sköts från andra länder. Företagen effektiviserar och vinsten går rätt ner i fickan på ägarna. Samtidigt som de stora multinationella företagen med sina effektiva affärsmodeller breder ut sig över världen är miljontals människor arbetslösa eller arbetar under tvång. I fattiga länder kämpar arbetarna under vidriga arbetsförhållanden. Arbetsdagarna är långa och lönen räcker inte ens till det allra nödvändigaste. Vi ser hur byggnadsarbetare klättrar på ställningar helt utan skyddsutrustning för att bygga nya hotell, där vi senare ska tillbringa vår semester. Ett annat exempel är textilindustrin där arbetare tillverkar kläder åt oss i de rika länderna. Villkoren är ofta bedrövliga och många får betala med sitt liv. Vi tror samtidigt att ökad handel och fler globala företag är en möjlighet. Det ger fler människor arbete, en inkomst och nya möjligheter att påverka sina liv. Vårt uppdrag som global fackföreningsrörelse är att kräva att det är säkra och trygga jobb som skapas. Det är bara då som globaliseringens nya möjligheter kommer arbetarna till del. Det behövs en stark världsomspännande facklig rörelse som kan stå upp för fackliga rättigheter och rimliga villkor för arbetare världen över. I en värld där människor fortfarande mördas i kampen för fackliga rättigheter finns mycket kvar att göra. Att organisera oss och sluta oss samman är nu som alltid det fackliga svaret. En lön som räcker till att försörja en familj kan inte vara att begära för mycket. Vi måste därför tillsammans med kraft verka för att förbättra arbetarnas situation och för att öka deras andel av den vinst som de är med och skapar. Den internationella fackliga styrkan behövs också för att förhindra de avregleringar och marknadsanpassningar som successivt minskar arbetarnas inflytande. Tillsammans med andra ska vi även motverka all typ av diskriminering på den globala arbetsmarknaden. Här kan och ska Handels göra skillnad genom att visa internationell solidaritet, snabbt ta ställning vid viktiga händelser i världen och bilda opinion.. Facklig organisering en väg ut ur fattigdom Maktförhållandena i arbetslivet är grundläggande för maktförhållandena i samhället i stort. I arbetet med att utveckla demokratiska samhällen präglade av frihet och jämlikhet är det därför viktigt att arbetarna har en röst.

5 44 VERKSAMHETSFÖRSLAG: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 0 Arbete lägger grunden för allas vår möjlighet att försörja oss och att påverka vår egen situation. Utvecklingen av fria demokratiska fackföreningar är ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom. Just därför är också rätten att organisera sig fackligt en mänsklig rättighet. För att kunna göra verklig skillnad måste fackföreningsrörelsen prioritera medlemsvärvning ute på arbetsplatserna. Den fackliga styrkan måste utgå från alla de medlemmar som varje dag utför lönearbetet på arbetsplatserna. Handels ska därför verka för att vår internationella fackliga organisation UNI (Union Network International) prioriterar stöd till medlemsförbunden för att bygga upp och utveckla effektiva metoder för medlemsvärvning och organisering med särskilt fokus på låglöneländer. V..0 första och andra att-satsen avslag, tredje att-satsen bifall Endast med hög organisationsgrad kan fackföreningarna lyckas i förhandlingarna med arbetsgivarna. Genom att teckna kollektivavtal som reglerar löner och arbetsvillkor kan vi komma till rätta med arbetsgivares försök att ställa arbetstagare mot varandra. Facklig organisering är nyckeln till starka löntagare, i världen precis som i Sverige. 3.2 Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter FN driver en vision baserad på antagandet att universell, varaktig fred endast kan bli verklighet om den bygger på social rättvisa. ILO (International Labour Organization) blev FN:s fackliga organ 946 och är ett samarbete mellan arbetstagare, arbetsgivare och regeringar. Målet är att se till att synpunkter från arbetsmarknadens parter återspeglas i arbetsnormer och i utformningen av politik och åtgärdsprogram. De huvudsakliga syftena med ILO är att främja rättigheter på arbetet, uppmuntra anständiga arbetsvillkor, förbättra den sociala tryggheten och stärka dialogen om arbetsrelaterade frågor. Konventioner och rekommendationer är det verktyg ILO har för att sätta en internationell standard i samhället och arbetslivet. Rätten att organisera sig och att förhandla kollektivt om löner och villkor slås fast i ILO:s kärnkonventioner. Tillsammans med de andra kärnkonventionerna som förbjuder tvångsarbete, diskriminering och barnarbete utgör de grunden för ett samhälle baserat på trygga jobb och social rättvisa. När den globala handeln växer, innebär det faktum att alla länder inte har ratificerat dessa principer ett allt större hot mot grundläggande fackliga rättigheter för arbetare världen över. Därför måste konventionerna kompletteras med globala avtal om fackliga rättigheter. En tät dialog mellan fack och multinationella företag, reglerat i avtal, är särskilt viktig eftersom flera stater inom ILO idag ifrågasätter den internationella strejkrätten. 4 0 Allt fler företag väljer idag att teckna ensidiga uppförandekoder, där de sociala rättigheterna är en del. Som facklig part kan vi bidra till att fackliga rättigheter inkluderas och att koden skrivs på ett sådant sätt att den underlättar det fackliga arbetet med att organisera och förhandla på arbetsplatsen. Parallellt bör vi jobba för att en sådan ensidigt tecknad uppförandekod utvecklas mot ett partsgemensamt globalt ramavtal.

6 VERKSAMHETSFÖRSLAG: I VÄRLDEN KAMPEN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD KAMPEN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD Den nyliberala ekonomiska politiken har flyttat makt från demokratiska församlingar till marknaden, från arbete till kapital. Det har lett till ökade klyftor mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män och mellan fattiga och rika länder. Att utveckla den ekonomiska demokratin och fördela makten över de ekonomiska resurserna mer jämlikt är av yttersta vikt för den globala fackföreningsrörelsen. Fackliga krav på högre löner och bättre arbetsvillkor bidrar till att tvinga fram en modernisering av ett lands produktion och ökar möjlighet för länderna att bli självförsörjande. Krav på att vinster ska återinvesteras i landet ger resurser till en sådan utveckling Under de senaste årtiondena har de multinationella företagens vinster ökat enormt. Men vinsten har inte kommit befolkningen till del i de länder där varorna produceras. Utbredd korruption och företagens skatteplanering bidrar till sämre möjligheter för dessa länder att bygga upp sociala skyddsnät. Beslutsfattare över hela världen har ett ansvar för att se till att det ekonomiska systemet stödjer social utveckling. Höga vinster och stora rikedomar måste beskattas högre, medan skattelättnader ska ges till medborgare med låga inkomster. Företagens skatteplanering och finansiella spekulationer måste begränsas. Så kallade skatteparadis ska förbjudas. Vi tycker därför att en internationell skatt på valutatransaktioner bör införas. För att de fattigaste länderna ska kunna stärka sin ekonomi och utveckla sin produktion måste även deras skulder avskrivas. Fackföreningar behövs för att skapa en mer stabil och balanserad ekonomi runt om i världen. Handels uppfattning är att en stor offentlig sektor och en generell välfärd är viktigt för att samhällets tillgångar ska komma alla till del. Medlemmarnas pensionspengar ska hanteras på ett sätt som fullt ut följer våra etiska värderingar. Det är en viktig del av vårt arbete för att bidra till utvecklingen av en hållbar värld. Då fackföreningar placerar sina pengar i aktier måste vi säkerställa att företagen följer nationell lagstiftning, internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och de grundläggande fackliga rättigheterna. ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag är vår utgångspunkt. Handels ska avstå från placeringar i bolag som inte uppfyller våra etiska kriterier. 2. Klimathotet På grund av stora utsläpp av växthusgaser koldioxid hotas jorden av klimatförändringar som kommer att få förödande konsekvenser. Vår atmosfär värms upp och havsnivåerna stiger. Extrema väderförhållanden som cykloner, torka och översvämningar drabbar människor och ödelägger samhällen. Därför behövs internationella regleringar som kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. Problemet har orsakats av rika länder men drabbar de fattiga länderna hårdast. De länder som har stora ekonomiska resurser måste vara ledande i att utveckla förnybar energi, hållbara jordbruk och miljöanpassade industrier. Handels ska verka för att Sverige, EU och multinationella företag tar sitt ansvar och går först i kampen för att minska klimatförändringarna. V.2.02 bifall

7 46 VERKSAMHETSFÖRSLAG: I VÄRLDEN KAMPEN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD Fri handel? Svensk fackföreningsrörelse har alltid stått upp för frihandel. Ökad frihandel inom EU eller mellan EU och tredje land är bra för ekonomin och för fackförbundens medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan utvecklade ekonomier ger positiva effekter på nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med bärkraft. Frihandelsavtal får däremot aldrig leda till en konkurrens byggd på dåliga arbetsvillkor eller att demokratiskt fattade beslut i landets lagstiftande församlingar kan överprövas i domstolar. Skyddsregler för arbetstagare får inte anses vara ett handelshinder eller påverka regler om skydd för arbetstagare i nationella lagar och kollektivavtal. Inte heller får avtalen på något sätt begränsa de kollektiva fackliga rättigheter som föreningsrätt, förhandlingsrätt och strejkrätt. Handels ska därför arbeta för att värna skyddsreglerna i form av ILO:s kärnkonventioner om fackliga rättigheter i samband med förhandlingar om frihandelsavtal. V.2.03 besvarad Alla folks frihet hela världens fred Jämlikhet och frihet är en förutsättning för en fredlig världsordning. Kränkningar av individers, folks eller nationers grundläggande rättigheter hotar i förlängningen allas säkerhet. Handels ska verka för att FN:s ställning stärks och att folkrätten respekteras i hela världen. I de fall stater kontinuerligt bryter mot folkrätten anser Handels att bojkott, sanktioner och att avstå från investeringar kan övervägas och användas. Handels ställer sig bakom UNI:s ställningstagande att Israels ockupation av palestinska landområden är olaglig och att varor tillverkade på ockuperat område bör bojkottas. Vi stödjer också den svenska regeringens erkännande av Palestina. Vi tror att ett erkännande gör det lättare att nå målet om en fredlig lösning med två suveräna stater, en israelisk och en palestinsk, som existerar sida vid sida. 2.4 Slaveri och människohandel, fortfarande en verklighet Miljontals människor lever i dag i slaveri. Vissa är bundna avskulder och andra säljs redan som barn. Kriminella nätverk bedriver organiserad människohandel där man under hot och våld smugglar människor över nationsgränser och tvingar dem till arbete inom exempelvis jordbruk, gruvindustrin, hushållsarbete eller till prostitution. Genom att bekämpa fattigdom och föra en human migrationspolitik kan man försvåra sexturism och traffickingligornas rekrytering av offer. Prostitution, oavsett vem som är köpare, är aldrig acceptabel. De flesta prostituerade lever under mycket svåra villkor och utsätts för allvarliga övergrepp. Handels stödjer svensk lagstiftning som förbjuder köp av sexuella tjänster, men inte kriminaliserar den som tvingas sälja sin kropp. Det minskar efterfrågan och lägger ansvaret där det hör hemma, hos den som begår övergreppet. 2. Kvinnors frihet och självständighet Över hela världen finns en grundläggande ordning som innebär att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Kvinnors frihet och självbestämmande begränsas, ibland med mycket brutala medel. Samhälleliga normer som lägger det största ansvaret för hem och familj på kvinnor ger dem en svagare ställning i arbetslivet.

8 VERKSAMHETSFÖRSLAG: I VÄRLDEN KAMPEN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD 47 Kvinnor har lägre lön och sämre arbetsvillkor än män. De arbetar oftare i den informella sektorn, med allt vad det innebär av otrygghet och risker. Sexuella trakasserier och övergrepp förekommer både i arbetslivet och i samhället i övrigt. Handels ska därför arbeta för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och för att kvinnor ska ha lika mycket makt som män att forma samhället och sina egna liv. Kvinnors arbete ska värderas och avlönas på samma sätt som mäns arbete Rena spel Många är vi som bänkar oss i TV-soffan för att se olympier slå nya rekord och våra landslag vinna mästerskap. Glittrande invigningar och påkostade arenor ska ge arrangörsländerna anseende och respekt. Men det blir ofta tvärtom. En besk eftersmak dröjer sig kvar då vi ser dokumentärer och läser internationella rapporter om tvångsarbete och de missförhållanden som drabbar arbetarna och människorna runt spelen. Handels kräver att de grundläggande fackliga rättigheterna som slås fast i ILO:s kärnkonventioner garanteras av samtliga arrangörsländer vid internationella sportevenemang. Hänsyn ska tas till arbetarnas villkor i de länder som ansöker redan inför beslut om vilka som får kandidera till arrangemangen. V 2.04 första att-satsen och tredje att-satsen bifall, andra att-satsen besvarad 2.7 Arbetet för ett socialt Europa Det övergripande målet med EU är samarbete för fred och välstånd. Tillsammans arbetar vi för att bekämpa brottslighet och göra länderna i unionen till en renare och bättre plats att bo och verka i. 3 Vi kommer aldrig att acceptera att lagstiftning inom EU inskränker eller på något sätt påverkar de grundläggande fackliga fri- och rättigheterna, inklusive strejkrätten. Den svenska kollektivavtalsmodellen måste garanteras. Fackliga krav och likabehandling avseende lön och andra arbetsvillkor ska gälla i det land arbetet utförs, oavsett vilket land arbetstagaren ursprungligen kommer ifrån eller är bosatt i. Därför står Handels upp för att svenska kollektivavtal ska omfatta alla som arbetar i Sverige. För att kunna förhandla om kollektivavtal med företag som verkar i Sverige ska de ha en representant i Sverige. Vi ser ett socialt protokoll som en av lösningarna för att skapa en bättre balans mellan ekonomiska friheter, rörlighet över gränserna och grundläggande fackliga rättigheter för löntagarna på EU:s inre marknad. V.2.0 bifall 4 Vi befinner oss idag i en tid då migrantarbetare från EU söker sig till Sverige för att undkomma fattigdom och diskriminering i sina hemläder. De kommer med hopp om en bättre framtid och en värdig behandling. Vi ska verka för att ingen på svensk arbetsmarknad utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare som utnyttjar migrantarbetares utsatthet. Sverige måste dessutom vara en drivande kraft för att säkerställa EU-medborgares mänskliga rättigheter. 0

9 48 VERKSAMHETSFÖRSLAG: I VÄRLDEN HANDELS ARBETE I VÄRLDEN HANDELS ARBETE I VÄRLDEN Händelser i vår omvärld påverkar oss alla på ett väldigt konkret sätt i dag. En målsättning för Handels internationella arbete är att stärka den internationella solidariteten hos oss själva, som medlemmar och fackligt aktiva i Handels. Genom kunskap om våra gemensamma förutsättningar och utmaningar skapas en känsla av samhörighet mellan arbetare. Vi ska därför bedriva ett opinionsbildande arbete för att ge kunskap om arbetarnas villkor och levnadsförhållanden världen över. Vi ska också informera och utbilda våra förtroendevalda så att de bättre kan möta globaliseringen och de nya krav som den för med sig i deras fackliga uppdrag. En möjlig väg att börja förbättra arbetarnas villkor är Fairtradecertifiering av produktionen. Därigenom ges möjligheter till facklig organisering och inflytande i processen att bygga upp samhällen med tillgång till skolor och sjukvård för arbetarna och deras familjer. Handels som organisation ska därför, så långt det är möjligt, handla Fairtrademärkta varor. Alla avdelningar ska ha minst en utbildad Fairtradeambassadör. Genom att informera medlemmar och skapa opinion kan vi påverka konsumenter att ställa krav på att varorna som säljs i våra butiker tillverkas under acceptabla förhållanden. 3. Utvecklingsprojekten I en globaliserad värld påverkas arbetsvillkoren i en region alltid av villkoren i andra regioner. Vi ska genom våra utvecklingsprojekt bidra till att bygga upp fackföreningar i länder där arbetarrörelsen har en svag ställning. Fokus i våra projekt ska framför allt vara medlemsvärvning, organisationsbyggande och att utveckla de lokala fackliga organisationernas förmåga att teckna kollektivavtal. Jämställdhetsperspektivet ska alltid finnas med. De lokala företrädarna är de som har kunskapen om de egna behoven. För att den fackliga styrkan ska kunna växa underifrån ska de vara drivande i arbetet. Vår roll är att bidra med stöd, kunskap och att aktivt delta i utvärdering av projekten. Med anledning av Sidas ökade krav på antikorruptionsbekämpning, kvalitetssäkring och redovisning ska Handels samtliga projekt samordnas av förbundskontoret. Handels anser att det fackliga biståndet bör vara en central del av det svenska biståndet. 3.2 Det nordiska samarbetet Fackförbund med många medlemmar är grunden för vårt nordiska synsätt med arbetsmarknadsmodeller som bygger på jämbördiga parter, hög organisationsgrad och starka kollektivavtal. En modell som vi värnar om och vill sprida till fler länder i Europa. Vår kollektivavtalsmodell, utan politisk inblandning, måste garanteras. V.3.06 bifall V.3.07 första att-satsen bifall, andra att-satsen och tredje att-satsen besvarad 4 0 Inom Nordiska Handels samordnar vi avtalsfrågor och fackliga frågor för att tillsammans stärka vår modell på arbetsmarknaden och våra kol- lektivavtal. Det är därför också naturligt att vi tillsammans driver frågor inom ramen för den sociala dialogen i EU. De fackliga frågorna samordnas bland annat genom vårt aktiva arbete i de Europeiska företagsråden, EFR. Vårt krav är att representanterna i företagsråden ska vara fackliga representanter. Råden är ett forum för utbyte av information och konsultation med företaget i transnationella frågor. Däremot har råden inget mandat att förhandla med företagen. Alla förhandlingar i fackliga frågor ska ske enligt nationell praxis och via de nationella förbunden eller av grupper som utsetts

10 VERKSAMHETSFÖRSLAG: I VÄRLDEN HANDELS ARBETE I VÄRLDEN och erhållit mandat från de nationella förbunden. Vi samordnar också bransch- och samhällspolitiska frågor av övergripande karaktär med våra nordiska systerförbund i den nordiska samarbetskommittén. 3.3 Arbetet inom UNI Handels är medlem i den globala federationen UNI, som med över 900 medlemsförbund representerar mer än miljoner arbetare världen runt. Vi anser att UNI:s viktigaste roll är att stödja framväxten av demokratiska fackföreningar och att teckna globala avtal. Då UNI med sin kompetens och struktur är en stor tillgång för oss, sker en majoritet av vårt internationella arbete genom UNI. Tolkning och översättning av bakgrundsdokument ser vi som en självklar förutsättning för vårt internationella arbete inom UNI. Handels ska vara ledande i arbetet inom globala allianser i svenska multinationella företag i våra branscher. Vi vill också att representativiteten i UNI ökar och att representanterna i alla beslutande organ ska spegla medlemskåren. Handels ska därför aktivt verka inom UNI för att jämställdhetsfrågor och vikten av bättre representativitet, bland annat när det gäller att involvera fler unga, blir en naturlig del av den ordinarie verksamheten på alla nivåer inom fackföreningsrörelsen. 3.4 Globala avtal om fackliga rättigheter Globala ramavtal är ett viktigt globalt facklig verktyg för att stärka löntagares rättigheter. Med fler globala ramavtal på multinationella företag kan vi förändra och förbättra arbetsvillkoren för miljontals arbetare världen över, både vad gäller grundläggande rättigheter men också möjligheten att organisera sig fackligt och förhandla lokalt. Förbättrade villkor på de multinationella företagen har i nästa steg ofta en positiv påverkan när det gällervillkor på mindre, lokala företag. Till skillnad mot dagens ensidiga löften från arbetsgivarens sida i form av uppförandekoder är det globala ramavtalet partsgemensamt, vilket har en avgörande betydelse. Det ger arbetstagarparten en direkt möjlighet att kräva att arbetsgivaren följer avtalet. Det förenklar för de fackliga organisationerna att sprida kulturen från de länder där man är som starkast till företagets övriga verksamhet. Effektivast blir avtalen om de innehåller ett regelverk om implementering och uppföljning och en överenskommelse om hur man löser tvister. Avtalet gör det möjligt att bygga upp en löpande dialog mellan parterna, utveckla samarbetet på global och lokal nivå och bevaka att avtalen följs. Handels ska verka för att alla multinationella företag med säte i Sverige inom våra organisationsområden tecknar globala ramavtal med UNI. Huvudprincipen är att det är förbundet i det land där företaget har sitt säte, som i samverkan med UNI tar initiativet till förhandlingar om ett globalt avtal. 3. Företagens ansvar för arbetstagarnas säkerhet i alla led Efter den katastrofala arbetsplatsolyckan vid Rana Plaza i Bangladesh, där flera tusen arbetare dog eller skadades när en textilfabrik kollapsade, skapades det så kallade Accordet (The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety). Det är ett avtal om brand- och byggnadssäkerhet som syftar till att

11 0 VERKSAMHETSFÖRSLAG: I VÄRLDEN HANDELS ARBETE I VÄRLDEN 0 3 öka säkerheten på fabrikerna i landets konfektionsindustri. Det är ett unikt avtal, det första i sitt slag. Vi uppmanar svenska företag att teckna Accordet och andra framtida liknande initiativ som syftar till ett ökat ansvarstagande för arbetarnas villkor i produktionsledet och respekt för fackliga rättigheter. Handels ska verka för att den svenska detaljhandeln alltid gör sina inköp från fabriker som respekterar de grundläggande globala fackliga och mänskliga rättigheterna i form av ILO:s åtta kärnkonventioner. 3.6 Den sociala dialogen i Europa Den sociala dialogen är en av hörnpelarna i den europeiska sociala modellen. Den är ett komplement till den nationella dialogen mellan parterna. Dialogen omfattar diskussioner, samråd, förhandlingar och gemensamma åtgärder. Principerna om solidaritet, ansvar och delaktighet är utgångspunkten. Dialogen är arbetsmarknadsparternas främsta medel för att få inflytande över europeiska sociala normer. Handels deltar därför aktivt i de sociala dialoger som omfattar våra yrkesområden och branscher. Handels ska verka för att fokus i den sociala dialogen ska ligga på branschspecifika frågor som har en direkt påverkan på våra arbetsplatser. Det kan till exempel handla om arbetsmiljö, anställningsvillkor, yrkesutveckling och kompetensfrågor. 3.7 Trygga jobb i Europa Vi arbetare betalar idag för en finanskris som vi inte varit skyldiga till att skapa. Den förda nedskärningspolitiken som satt stopp för offentliga investeringar och som inneburit stora försämringar av välfärden har lett till sociala svårigheter över hela Europa samt en större otrygghet på arbetsmarknaden, särskilt för unga arbetare. Handels ska därför, tillsammans med våra fackliga kamrater, aktivt kämpa för att sätta frågan om trygga jobb högst upp på Europaparlamentets, EU-kommissionens och Europeiska rådets dagordning. 3.8 Internationellt arbete i vår organisation Det övergripande målet med Handels internationella arbete är att genom facklig organisering bekämpa fattigdom och ge arbetare världen över kraft att påverka sin egen situation. Genom information och utbildningar kan vi skapa ökad medvetenhet om vårt internationella arbete samt engagemang och stolthet över vad vi tillsammans gör för en bättre arbetsvärld. Avdelningarnas internationella kontaktombud är länken mellan förbundskontoret och avdelningarna. Genom denna kanal ger vi avdelningarna möjlighet att påverka vårt aktiva arbete. Inbjudan till att delta och samordning av lokala aktiviteter vid internationella besök och seminarier i Handels regi ska vara arbetssättet för att skapa delaktighet. V.3.08 besvarad V.3.09 bifall 4 0 Handels ska fortsätta att verka för att arbetare världen över ska kunna engagera sig fackligt. Det gäller såväl textilarbetare i Bangladesh som butiksbiträden i Nordamerika. Att kunna påverka sin arbetssituation och ha en lön som det går att leva på är grundläggande för att leva ett drägligt liv. Ju fler som ansluter sig till fackföreningsrörelsen, desto större möjlighet har vi att åstadkomma detta. Tillsammans gör vi skillnad i världen!

12

13 handels.se Handels Direkt HA Foto David Bicho

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 36 VERKSAMHETSFÖRSLAG I världen Stark tillsammans i världen 1. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 37 1.2 Facklig organisering en väg ut ur fattigdom 38 1.3 Fackliga

Läs mer

Stark tillsammans. Kongressmotioner

Stark tillsammans. Kongressmotioner Stark tillsammans Kongressmotioner Motioner till Handels kongress 6 MOTIONER: I HANDELS VÅR ORGANISATION 269 Stark tillsammans i världen 0 270 MOTIONER: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 0 V..0

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL EB/Oct 09/10(d) ITF:s STYRELSE London, 22-23 oktober 2009 Punkt 10(d) på dagordningen: GLOBALA RAMAVTAL Inledning 1. Styrelsen (oktober 2007) instruerade generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V)

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) PM 2014:73 RI (Dnr 125-393/2013) Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Människans behov inte marknadens. Handlingsprogram om avregleringar och EU-fackligt arbete antaget av SEKOs kongress 2006.

Människans behov inte marknadens. Handlingsprogram om avregleringar och EU-fackligt arbete antaget av SEKOs kongress 2006. Människans behov inte marknadens Handlingsprogram om avregleringar och EU-fackligt arbete antaget av SEKOs kongress 2006. Människans behov inte marknadens 2007-01-11 Inledning Avregleringar och kollektivavtal

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 27.4.2015 B8-0372/2015 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om årsdagen av fabriksbränderna

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Global Deal: Partssamverkan för anständiga arbeten och inkluderande tillväxt

Global Deal: Partssamverkan för anständiga arbeten och inkluderande tillväxt Global samverkan Global Deal: Partssamverkan för anständiga arbeten och inkluderande tillväxt Om gruppen Kristina Persson, Minister för Strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete har inrättat

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror

Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror 2016-02-01 Remiss socialt ansvar Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror Definitioner Andrapartsverifiering Andrapartsverifiering är när verifiering

Läs mer

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Promemoria 2016-04-28 Finansdepartementet Finansministern Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Kommissionens meddelande om gemensamma principer för flexicurity ståndpunktspapper från NFS

Kommissionens meddelande om gemensamma principer för flexicurity ståndpunktspapper från NFS Inledning Kommissionens meddelande om gemensamma principer för flexicurity ståndpunktspapper från NFS Arbetstagare runt om i Europa lever och arbetar i en värld som förändras allt snabbare. De europeiska

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Trygghet

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/389 EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA (2010/C 83/02) 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/391 Europaparlamentet,

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union EPSU:s 7:e kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75 Kommittédirektiv Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2012/2136(INI) 23.1.2013. från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2012/2136(INI) 23.1.2013. från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 23.1.2013 2012/2136(INI) YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för utrikesfrågor över den finansiella och ekonomiska krisens följder

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Cirkulärnr: 2001:8 Diarienr: 2001/0061 P-cirknr: 2001-2:3 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EG/ EU Kristina Ossmer Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Öppna starka och fria Hbtq i globalt fackligt samarbete Hbtq i globalt fackligt samarbete FOTO: UNION TO UNION Göran Arrius, ordförande Saco, och Kristina Henschen, chef på Union

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Styrelsens regler för ägarfrågor

Styrelsens regler för ägarfrågor 2015-12-04 Styrelsens regler för ägarfrågor Principer och ställningstaganden Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande Bakgrund AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling. Rio-deklarationen. Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling. Rio-deklarationen. Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling Rio-deklarationen Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen Rio-deklarationen om miljö och utveckling Ingress Förenta Nationernas konferens

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer