Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013."

Transkript

1 TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL HJÄLPTABELLER FÖR FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING FÖR UTSEENDE- MÄSSIGA SKADEFÖLJER OCH FÖR AMPUTATIONER Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år En tabell tillämpas i fråga om ersättning för sveda och värk, bilaga 1. En annan tabell används när det gäller ersättning för medicinsk invaliditet (men). Mentabellen är tillämplig på skadefall som har inträffat före 2002, bilaga 2. (När det gäller skadefall som har inträffat senare hänvisas till Cirkulär nr ) I fråga om invaliditetsgrader under tio procent har rådet beslutat att en s.k. pro rata-metod ska tillämpas, innebärande att varje invaliditetsgrad värderas lika. Vid bestämmande av ersättning för utseendemässiga skadeföljder tillämpas en särskild hjälptabell, bilaga 3 och vid amputationer tillämpas en annan tabell, bilaga 4. Nämnden har förbehållit sig rätt att, när särskilda skäl finns, rekommendera en annan ersättning än som följer av en strikt tillämpning av gällande tabellverk. o----o----o Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m. 1. Ersättning för förlossningshinder och missfall utgår med kr respektive kr. 2. Ersättning vid mjältförlust (exklusive ärr) utgår med kr. 3. Ersättning för förlust av lukt och smak, förlust av smak och förlust av lukt utgår med kr, kr respektive kr. 4. Vid totalt synbortfall utgår ersättning med kr exklusive ersättning för sveda och värk. 5. Vid förlust av frisk tand utgår ersättning med kr. Anmärkning: Ersättningsbeloppen under punkten 1 åldersreduceras inte. Beloppet under punkten 2 åldersjusteras enligt följande; för barn under 15 år 165 procent av beloppet, 15 men ej 20 år 125 procent av beloppet, 20 men ej 25 år 120 procent av beloppet, därefter sker åldersreducering efter mönster av den allmänna hjälptabellen, bilaga 5. Beloppen under punkterna 3 till 5 åldersreduceras efter mönster av den allmänna hjälptabellen, bilaga 5. För barn 15 år och yngre ska ett påslag om 10 procent göras. Beloppen under punkten 3 och 4 har frysts i 2012 års nivå (se rådsbeslut ). o----o----o Det kan noteras att nämndens råd i fråga om sexuella besvär har förutsatt att tillämpningen av tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet 1996 även innefattar verkan av svårare rörelseinskränkningar, deformiteter och värktillstånd, d.v.s. faktorer som fram till den 1 juli 1996 skulle föranleda särskild ersättning. Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Hemsida Karlavägen Stockholm

2 TRAFIKSKADENÄMNDEN Vad avser övriga skadeföljder som före den 1 juli 1996 har särbehandlats i ersättningshänseende - sterilitet, syn- och hörselbortfall, förlust av ett öga och förlust av njure - har nämndens råd erinrat om att det kan tillkomma olägenhetsersättning och, i förekommande fall, ersättning med tillämpning av den s.k. ärrtabellen. Frågan om en anpassning av tabellerna till förändringar i penningvärdet kommer att prövas av rådet inför årsskiftet 2013/2014. Stockholm den 9 januari 2013 Peter Rigling Marie Leijonmarck

3 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N Bilaga 1 HJÄLPTABELL 2013 FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat eller invaliditetstillstånd har inträtt. För att ersättning för sveda och värk ska utgå krävs det i allmänhet att den skadade är sjukskriven. Ersättning lämnas normalt i förhållande till sjukskrivningsgrad. Om det är uppenbart att akut sjuktid fortgår även efter det att den skadade har återgått i arbete, bör det förhållandet att sjukskrivningen har upphört inte hindra att ersättning lämnas även i fortsättningen, om besvären i övrigt från medicinsk synpunkt hade motiverat sjukskrivning. Det ska framhållas att det vid psykiska besvär, även vid sådana besvär som orsakar ett svårt lidande, ofta från behandlingssynpunkt är önskvärt att en sjukskrivning undviks, trots att besvären i och för sig väl kunde ha motiverat en sådan. I nu angivna fall samt i fall då det gäller barn och pensionärer får man göra en uppskattning av den totala akuta sjuktiden. Skulle förlängning av sjukskrivningstiden ske endast i avvaktan på arbetsvårdande åtgärder eller pensionering ska förlängningen inte betraktas som akut sjuktid. Grundbelopp per månad Vårdform under sex månader från skadedagen därefter under högst sex månader efter ett år från skadedagen 1. Sjukhusvård 1.1 För svår skada (se Anm. nedan) kr kr kr 1.2 För annan skada kr kr kr 2. Annan vård än sjukhusvård under sjuktiden under sex månader från skadedagen alt. från utskrivning från sjukhus därefter under högst sex månader därefter kr kr kr Anm. : Till svår fysisk skada hänförs allvarliga fall av dubbelsidig syn- eller hörselnedsättning samt svåra förlamningstillstånd och total eller i det närmaste total urin- och/eller fekal inkontinens. Hit hänförs också svåra skador i form av exempelvis krosskada, slitskada,

4 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N brännskada, skallskada, ansiktsskada samt betydande skador på skilda kroppsdelar, frakturer med omfattande mjukdelsskador och liknande. Till svår psykisk skada hänförs tillstånd med avskärmning från omgivningen genom exempelvis stumhet, minnesförlust (amnesi på psykogen bas), svåra frekventa återupplevanden av aktuell händelse, mycket svåra ångestattacker med känsla av identitetsförlust (depersonalisation) eller overklighet (derealisation) och psykotiska reaktioner på reaktiv bas eller påtaglig försämring av tidigare psykos. Höjning av ersättningen i vissa fall Utöver grundbeloppet kan ett tillägg utgå vid särskilda omständigheter. Tillägget beräknas på det grundbelopp som gäller ovan under punkt 2 Annan vård än sjukhusvård under sjuktiden. Tillägg kan utgå i sådana fall som anges i det följande samt i likvärdiga fall. 50 % Vård på intensivvårdsavdelning (IVA) 40 % Skallsträck eller två externa fixatorer eller en extern fixator som fixerar större leder, d.v.s. proximalt om handleden respektive fotleden 30 % Halo-väst, externfixation (Hoffman) av bäckenfraktur, tibia- eller femursträck, thoracobrachial- (arm-bål-)gips (bästa arm), käkfixation och upprepade större operationer 20 % Thoracobrachialgips (sämsta arm) hög armgips (inkl. armbåge, bästa arm), Bostonkorsett, externfixation av lårben, överarmsben eller dominant handled, tarmstomi, blåsstomi, djupa infektioner med dagliga omläggningar (under omläggningstiden) och mer omfattande gipsfixation av dominanta handen 10 % Hög armgips (sämsta arm), helbensgips eller externfixation (Hoffman) av underben, externfixation av icke-dominant handled och mer omfattande gipsfixation av icke-dominant hand Under behandlingstiden i hemmet kan tillägg utgå vid allvarliga fall av dubbelsidig syn- eller hörselnedsättning samt vid svåra förlamningstillstånd och vid total eller i det närmaste total urin- och/eller fekal inkontinens. Tillägg kan också utgå vid svårt psykiskt lidande och vid svår smärta. Ersättningen kan i dessa fall höjas med procent av grundbeloppet under punkt 2 ovan. Tillägg enligt ovan kan utgå med tillhopa högst 50 procent av det grundbelopp som anges ovan under punkt 2. Mindre än 10 procent medför inget tillägg. Åtgärder som får anses innefattas i grundbeloppen är exempelvis underbensgips, underarmsgips, knäkappa, gång med en eller två kryckkäppar, gångbockar samt enklare dränage (galla) även om dränaget sitter under mycket lång tid.

5 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N Ersättning i särskilda fall För smärtsam tandbehandling, smärtsam sjukgymnastik eller annan smärtsam behandling, som sker under icke akut sjuktid och som således normalt inte omfattas av ersättning enligt ovan, lämnas ersättning med 225 kronor per behandlingstillfälle. Samma ersättning lämnas vid sådan psykiatrisk behandling, framförallt psykoterapi, som innebär ett återkallande av smärtsamma, skrämmande och ångestskapande minnen, förutsatt att en läkare med psykiatrisk specialitet har bedömt att det föreligger behov av terapi och att behandling har utförts efter av denne utfärdad remiss.

6 sid ,3 38,8 43,3 47,9 52,5 57,2 61,9 66,8 71,8 76, ,0 38,4 42,8 47,4 52,0 56,6 61,3 66,2 71,0 76, ,7 38,1 42,4 46,9 51,4 56,1 60,7 65,5 70,4 75, ,3 37,6 41,9 46,4 50,9 55,5 60,1 64,8 69,6 74, ,0 37,2 41,5 45,9 50,4 54,8 59,4 64,2 68,9 73, ,6 36,8 41,0 45,4 49,9 54,3 58,8 63,4 68,1 73, ,3 36,4 40,7 44,9 49,4 53,7 58,2 62,8 67,4 72, ,0 36,1 40,3 44,5 48,7 53,2 57,6 62,2 66,8 71, ,6 35,7 39,8 44,0 48,3 52,6 57,0 61,4 66,0 70, ,2 35,3 39,4 43,5 47,8 52,0 56,3 60,8 65,3 69, ,0 34,9 38,9 43,0 47,3 51,5 55,7 60,2 64,5 69, ,6 34,4 38,6 42,5 46,6 50,9 55,1 59,4 63,9 68, ,2 34,1 38,1 42,0 46,1 50,4 54,5 58,8 63,2 67, ,8 33,7 37,7 41,7 45,6 49,7 53,8 58,1 62,4 66, ,6 33,3 37,2 41,2 45,1 49,1 53,2 57,5 61,7 66, ,2 33,0 36,8 40,7 44,6 48,6 52,6 56,8 60,9 65, ,9 32,6 36,3 40,2 44,0 48,0 52,1 56,1 60,3 64, ,5 32,2 35,9 39,7 43,5 47,5 51,5 55,5 59,6 63, ,1 31,8 35,4 39,2 43,0 46,9 50,9 54,8 58,8 62, ,9 31,5 35,1 38,7 42,5 46,3 50,2 54,1 58,1 62, ,5 31,0 34,6 38,3 41,9 45,8 49,6 53,5 57,5 61, ,1 30,6 34,2 37,8 41,4 45,1 49,0 52,7 56,7 60, ,7 30,2 33,7 37,3 40,9 44,6 48,4 52,1 56,0 59, ,5 29,8 33,3 36,8 40,4 44,0 47,8 51,5 55,2 59, ,1 29,5 32,8 36,3 39,9 43,4 47,1 50,7 54,6 58, ,7 29,1 32,5 35,8 39,3 42,9 46,5 50,1 53,8 57, ,1 28,4 31,7 35,1 38,4 41,9 45,4 49,0 52,6 56, ,5 27,7 31,0 34,2 37,6 40,9 44,3 47,8 51,4 54, ,0 27,0 30,2 33,3 36,6 39,9 43,3 46,6 50,0 53, ,4 26,4 29,5 32,6 35,7 38,9 42,2 45,4 48,7 52, ,8 25,7 28,6 31,7 34,7 37,9 41,0 44,3 47,5 50, ,1 25,0 27,9 30,8 33,8 36,9 39,9 43,2 46,3 49, ,5 24,4 27,1 30,0 33,0 35,8 38,9 41,9 45,0 48, ,9 23,6 26,4 29,2 32,0 34,8 37,8 40,8 43,8 46, ,4 23,0 25,6 28,4 31,1 33,8 36,7 39,5 42,5 45, ,8 22,3 24,9 27,5 30,2 32,8 35,6 38,4 41,3 44, ,2 21,6 24,1 26,6 29,2 31,8 34,6 37,3 40,0 42, ,5 20,9 23,4 25,9 28,4 30,8 33,5 36,1 38,8 41, ,9 20,3 22,6 25,0 27,4 29,8 32,3 34,9 37,6 40, ,3 19,5 21,9 24,1 26,5 28,9 31,3 33,7 36,2 38, ,8 18,9 21,1 23,3 25,6 27,9 30,2 32,6 34,9 37, ,2 18,3 20,3 22,5 24,6 26,9 29,1 31,5 33,7 36, ,5 17,5 19,5 21,6 23,8 25,9 28,0 30,2 32,5 34, ,9 16,9 18,8 20,8 22,9 24,9 27,0 29,1 31,2 33, ,3 16,2 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 27,9 30,0 32, ,7 15,5 17,3 19,2 21,0 22,9 24,7 26,7 28,7 30, ,1 14,7 16,4 18,2 19,9 21,8 23,5 25,4 27,2 29, ,3 13,9 15,5 17,2 18,9 20,6 22,3 24,0 25,9 27, ,7 13,2 14,7 16,3 17,8 19,4 21,0 22,8 24,4 26, ,9 12,4 13,8 15,3 16,8 18,3 19,8 21,4 23,0 24, ,3 11,7 12,9 14,3 15,8 17,2 18,5 20,0 21,5 23,0 76 9,7 10,9 12,3 13,6 14,8 16,2 17,5 18,9 20,3 21,8 77 9,2 10,3 11,6 12,7 13,9 15,2 16,5 17,8 19,2 20,4

7 sid ,6 9,7 10,8 11,9 13,1 14,3 15,4 16,7 17,9 19,2 79 8,0 9,1 10,1 11,2 12,2 13,3 14,4 15,5 16,7 17,9 80 7,5 8,3 9,3 10,3 11,3 12,3 13,4 14,4 15,5 16,5 81 7,0 7,8 8,8 9,7 10,7 11,6 12,6 13,6 14,6 15,5 82 6,5 7,3 8,2 9,1 9,9 10,8 11,7 12,7 13,6 14,6 83 6,1 6,8 7,6 8,5 9,2 10,1 10,9 11,8 12,7 13,6 84 5,6 6,3 7,1 7,8 8,6 9,3 10,1 10,9 11,7 12,6 85 5,1 5,8 6,5 7,2 7,8 8,6 9,3 10,1 10,8 11,6 86 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 8,1 8,7 9,5 10,1 10,8 87 4,5 5,1 5,7 6,2 6,8 7,5 8,1 8,7 9,5 10,1 88 4,2 4,7 5,2 5,8 6,3 7,0 7,6 8,1 8,7 9,3 89 3,9 4,4 4,9 5,3 5,8 6,5 7,0 7,5 8,1 8,6 90 3,5 4,0 4,5 5,0 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 8,0

8 sid ,8 87,1 92,3 97,6 103,1 108,7 114,3 119,9 125,7 131,6 81,1 86,2 91,4 96,8 102,1 107,6 113,0 118,8 124,5 130,3 80,2 85,3 90,5 95,8 101,1 106,5 111,9 117,5 123,2 129,0 79,5 84,4 89,5 94,8 100,0 105,3 110,8 116,4 122,0 127,7 78,6 83,6 88,7 93,8 99,0 104,3 109,7 115,2 120,8 126,3 77,7 82,7 87,7 92,8 98,0 103,2 108,6 113,9 119,4 125,0 77,0 81,8 86,8 91,8 96,9 102,1 107,4 112,8 118,1 123,7 76,1 81,0 85,8 90,8 95,9 101,0 106,2 111,6 116,9 122,4 75,4 80,1 84,9 89,9 94,9 100,0 105,1 110,3 115,7 121,1 74,5 79,2 84,1 88,9 93,8 98,9 104,0 109,2 114,4 119,8 73,7 78,3 83,1 87,9 92,8 97,7 102,8 107,9 113,2 118,4 72,9 77,5 82,2 86,9 91,8 96,6 101,7 106,7 111,9 117,1 72,0 76,6 81,2 85,9 90,8 95,6 100,5 105,6 110,7 115,8 71,3 75,7 80,3 84,9 89,7 94,5 99,4 104,3 109,4 114,5 70,4 74,9 79,3 83,9 88,7 93,4 98,2 103,1 108,1 113,2 69,6 74,0 78,5 83,1 87,7 92,3 97,1 102,0 106,8 111,9 68,8 73,1 77,6 82,1 86,6 91,3 96,0 100,7 105,6 110,6 67,9 72,3 76,6 81,1 85,6 90,2 94,8 99,5 104,3 109,2 67,2 71,4 75,7 80,1 84,6 89,0 93,6 98,4 103,1 107,9 66,3 70,5 74,7 79,1 83,6 88,0 92,5 97,1 101,9 106,6 65,5 69,6 73,9 78,1 82,5 86,9 91,4 96,0 100,6 105,3 64,7 68,8 73,0 77,1 81,5 85,8 90,3 94,8 99,4 104,0 63,9 67,9 72,0 76,2 80,5 84,7 89,2 93,5 98,1 102,6 63,1 67,0 71,1 75,2 79,3 83,7 87,9 92,4 96,8 101,4 62,2 66,2 70,1 74,2 78,3 82,6 86,8 91,2 95,5 100,0 61,4 65,3 69,3 73,2 77,4 81,5 85,7 89,9 94,3 98,7 59,9 63,8 67,7 71,5 75,5 79,6 83,7 87,8 92,2 96,4 58,6 62,3 66,0 69,9 73,7 77,7 81,7 85,8 89,9 94,1 57,1 60,7 64,4 68,1 71,9 75,7 79,7 83,7 87,7 91,8 55,7 59,2 62,8 66,4 70,1 73,9 77,7 81,6 85,4 89,5 54,2 57,7 61,2 64,7 68,3 72,0 75,7 79,5 83,3 87,2 52,9 56,2 59,6 63,1 66,5 70,0 73,7 77,4 81,1 84,9 51,4 54,6 58,0 61,3 64,7 68,1 71,6 75,2 78,8 82,6 50,0 53,1 56,3 59,6 62,9 66,3 69,6 73,1 76,7 80,3 48,5 51,6 54,7 57,8 61,1 64,4 67,7 71,0 74,5 78,0 47,1 50,1 53,1 56,2 59,3 62,4 65,7 69,0 72,3 75,7 45,6 48,5 51,5 54,5 57,5 60,6 63,7 66,9 70,1 73,4 44,3 47,0 49,9 52,7 55,7 58,7 61,7 64,8 67,9 71,0 42,8 45,5 48,3 51,0 53,8 56,7 59,7 62,7 65,7 68,8 41,4 44,0 46,6 49,4 52,1 54,8 57,7 60,6 63,5 66,4 39,9 42,4 45,0 47,6 50,2 53,0 55,7 58,4 61,3 64,2 38,4 40,9 43,4 45,9 48,5 51,1 53,7 56,3 59,1 61,8 37,1 39,4 41,8 44,1 46,6 49,1 51,7 54,2 56,8 59,6 35,6 37,9 40,2 42,5 44,9 47,3 49,7 52,2 54,7 57,2 34,2 36,3 38,6 40,8 43,0 45,4 47,8 50,1 52,5 55,0 32,7 34,8 36,9 39,0 41,3 43,4 45,6 48,0 50,2 52,6 31,1 33,1 35,1 37,1 39,2 41,3 43,4 45,5 47,8 50,0 29,5 31,3 33,2 35,2 37,1 39,0 41,2 43,2 45,3 47,4 27,9 29,6 31,3 33,2 35,1 36,9 38,8 40,8 42,8 44,8 26,2 27,9 29,6 31,2 33,0 34,8 36,6 38,4 40,3 42,2 24,6 26,1 27,7 29,3 31,0 32,6 34,3 35,9 37,7 39,4 23,1 24,6 26,1 27,6 29,2 30,7 32,3 34,0 35,6 37,3 21,8 23,3 24,6 26,0 27,5 29,0 30,5 32,0 33,5 35,1

9 sid ,4 21,8 23,0 24,4 25,7 27,1 28,5 30,0 31,3 32,8 19,0 20,3 21,5 22,8 24,0 25,2 26,6 28,0 29,2 30,6 17,7 18,8 19,9 21,1 22,3 23,5 24,6 25,9 27,1 28,5 16,7 17,7 18,8 19,8 20,9 22,0 23,1 24,4 25,5 26,7 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,6 21,6 22,8 23,9 25,0 14,4 15,3 16,3 17,3 18,2 19,2 20,1 21,1 22,1 23,3 13,3 14,2 15,0 15,9 16,8 17,8 18,7 19,5 20,5 21,5 12,3 13,1 13,8 14,7 15,4 16,3 17,2 18,0 18,9 19,8 11,6 12,2 12,9 13,7 14,6 15,3 16,0 16,9 17,7 18,5 10,7 11,4 12,1 12,8 13,6 14,3 15,0 15,8 16,5 17,3 9,9 10,6 11,2 11,9 12,6 13,2 13,9 14,6 15,3 16,0 9,2 9,8 10,3 10,9 11,6 12,2 12,8 13,4 14,2 14,8 8,5 9,0 9,5 10,1 10,6 11,2 11,8 12,3 12,9 13,6

10 sid ,5 143,6 149,9 156,1 162,4 168,9 175,5 182,2 189,0 195,9 136,2 142,3 148,4 154,6 160,8 167,3 173,7 180,3 187,0 193,9 134,8 140,8 146,9 153,0 159,2 165,5 172,0 178,6 185,2 192,0 133,4 139,4 145,4 151,5 157,6 163,9 170,2 176,7 183,3 190,0 132,1 137,9 143,9 149,9 155,9 162,2 168,5 174,9 181,4 188,0 130,7 136,4 142,4 148,2 154,3 160,5 166,8 173,1 179,6 186,0 129,3 135,1 140,9 146,7 152,7 158,8 165,0 171,2 177,6 184,2 128,0 133,6 139,3 145,1 151,1 157,1 163,3 169,5 175,7 182,2 126,6 132,2 137,8 143,6 149,5 155,5 161,4 167,6 173,9 180,2 125,2 130,7 136,3 142,0 147,9 153,7 159,7 165,8 172,0 178,2 123,9 129,3 134,8 140,5 146,2 152,1 157,9 164,0 170,1 176,3 122,5 127,8 133,3 138,9 144,6 150,4 156,2 162,2 168,1 174,4 121,1 126,5 131,8 137,4 143,0 148,6 154,5 160,3 166,3 172,4 119,8 125,0 130,3 135,8 141,4 147,0 152,7 158,6 164,4 170,4 118,3 123,5 128,8 134,2 139,8 145,3 151,0 156,7 162,5 168,5 116,9 122,1 127,3 132,7 138,0 143,6 149,2 154,8 160,7 166,5 115,5 120,6 125,9 131,1 136,4 141,9 147,5 153,1 158,7 164,5 114,2 119,3 124,4 129,6 134,8 140,3 145,6 151,2 156,8 162,5 112,8 117,8 122,9 128,0 133,2 138,5 143,9 149,4 155,0 160,7 111,4 116,4 121,4 126,5 131,6 136,8 142,1 147,6 153,1 158,7 110,1 114,9 119,9 124,9 130,0 135,2 140,4 145,7 151,2 156,7 108,7 113,5 118,4 123,4 128,3 133,4 138,7 143,9 149,4 154,7 107,3 112,0 116,9 121,7 126,7 131,8 136,9 142,1 147,4 152,8 106,0 110,7 115,4 120,3 125,1 130,1 135,2 140,3 145,5 150,8 104,6 109,2 113,9 118,6 123,5 128,3 133,4 138,4 143,6 148,9 103,2 107,7 112,4 117,0 121,9 126,7 131,7 136,7 141,8 146,9 100,7 105,2 109,8 114,3 119,0 123,7 128,6 133,4 138,4 143,5 98,4 102,7 107,1 111,6 116,2 120,8 125,5 130,3 135,2 140,0 96,0 100,2 104,5 108,9 113,3 117,9 122,4 127,1 131,8 136,7 93,5 97,7 101,9 106,2 110,4 114,9 119,4 123,9 128,5 133,2 91,2 95,1 99,2 103,5 107,7 111,9 116,3 120,8 125,2 129,7 88,8 92,6 96,6 100,7 104,8 108,9 113,2 117,5 121,9 126,3 86,3 90,2 94,0 98,0 102,0 106,0 110,2 114,3 118,6 122,9 83,9 87,7 91,4 95,3 99,1 103,1 107,1 111,2 115,3 119,5 81,6 85,1 88,8 92,5 96,3 100,1 104,0 107,9 111,9 116,0 79,1 82,6 86,2 89,8 93,4 97,1 101,0 104,7 108,7 112,7 76,7 80,1 83,6 87,1 90,5 94,1 97,9 101,6 105,3 109,2 74,2 77,6 81,0 84,3 87,7 91,3 94,8 98,4 102,1 105,8 71,9 75,1 78,3 81,6 84,9 88,3 91,7 95,1 98,7 102,3 69,5 72,5 75,6 78,8 82,1 85,3 88,7 92,0 95,4 98,9 67,0 70,0 73,0 76,1 79,2 82,3 85,6 88,8 92,2 95,5 64,7 67,5 70,4 73,4 76,4 79,3 82,5 85,7 88,8 92,0 62,3 65,0 67,8 70,6 73,5 76,5 79,5 82,5 85,6 88,7 59,8 62,6 65,2 67,9 70,6 73,5 76,4 79,2 82,2 85,2 57,5 59,9 62,6 65,2 67,8 70,5 73,2 76,1 78,8 81,8 55,1 57,5 59,9 62,4 65,0 67,5 70,3 72,9 75,6 78,3 52,2 54,6 57,0 59,3 61,7 64,2 66,7 69,3 71,8 74,5 49,5 51,7 54,0 56,2 58,4 60,8 63,2 65,5 68,0 70,5 46,8 48,9 51,0 53,1 55,2 57,5 59,7 61,9 64,3 66,7 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,1 56,2 58,3 60,4 62,7 41,3 43,2 44,9 46,9 48,7 50,7 52,6 54,7 56,7 58,8 38,9 40,7 42,4 44,1 46,0 47,9 49,7 51,6 53,5 55,5 36,7 38,3 39,9 41,5 43,3 45,0 46,8 48,5 50,4 52,2

11 sid ,3 35,8 37,4 38,9 40,5 42,2 43,8 45,5 47,1 48,9 32,1 33,5 34,8 36,3 37,8 39,3 40,9 42,4 44,0 45,6 29,7 31,1 32,3 33,7 35,1 36,4 37,9 39,3 40,8 42,3 27,9 29,1 30,3 31,7 33,0 34,2 35,6 36,9 38,3 39,7 26,1 27,2 28,4 29,6 30,8 32,1 33,3 34,6 35,8 37,2 24,3 25,4 26,5 27,5 28,6 29,8 31,0 32,1 33,3 34,6 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,6 28,6 29,7 30,8 32,0 20,6 21,5 22,5 23,4 24,4 25,4 26,4 27,4 28,4 29,3 19,4 20,1 21,0 21,9 22,9 23,8 24,6 25,6 26,6 27,5 18,0 18,9 19,6 20,5 21,3 22,1 23,0 23,9 24,7 25,7 16,8 17,5 18,3 19,0 19,8 20,5 21,4 22,1 23,0 23,9 15,4 16,2 16,8 17,5 18,3 19,0 19,8 20,5 21,3 22,0 14,2 14,8 15,4 16,0 16,8 17,4 18,0 18,8 19,5 20,1

12 sid ,8 210,0 217,3 224,6 232,1 239,6 247,4 255,2 263,1 271,2 200,8 207,9 215,0 222,4 229,7 237,3 244,9 252,6 260,5 268,5 198,9 205,8 212,9 220,1 227,5 234,8 242,4 250,1 257,8 265,8 196,7 203,7 210,7 217,9 225,1 232,4 239,9 247,5 255,2 263,0 194,7 201,6 208,6 215,6 222,7 230,1 237,4 245,0 252,6 260,3 192,8 199,5 206,3 213,4 220,5 227,7 234,9 242,4 250,0 257,7 190,8 197,4 204,2 211,2 218,1 225,2 232,6 239,9 247,4 254,9 188,7 195,2 202,1 208,8 215,8 222,9 230,1 237,3 244,7 252,2 186,7 193,3 199,8 206,6 213,5 220,5 227,6 234,8 242,0 249,5 184,7 191,1 197,7 204,3 211,2 218,0 225,1 232,2 239,4 246,7 182,6 189,0 195,5 202,1 208,8 215,6 222,6 229,7 236,8 244,1 180,6 186,9 193,4 199,8 206,6 213,3 220,1 227,1 234,2 241,4 178,6 184,8 191,1 197,6 204,2 210,9 217,6 224,6 231,6 238,6 176,5 182,7 189,0 195,4 201,8 208,4 215,1 222,0 228,9 235,9 174,5 180,6 186,8 193,1 199,6 206,1 212,7 219,5 226,3 233,2 172,5 178,5 184,7 190,9 197,2 203,7 210,3 216,9 223,6 230,6 170,4 176,3 182,4 188,7 194,9 201,3 207,8 214,3 221,0 227,8 168,4 174,4 180,3 186,4 192,6 198,9 205,3 211,8 218,4 225,1 166,4 172,2 178,1 184,2 190,3 196,5 202,8 209,2 215,8 222,4 164,3 170,1 176,0 181,9 187,9 194,1 200,3 206,7 213,2 219,6 162,3 168,0 173,7 179,7 185,7 191,6 197,9 204,1 210,5 217,0 160,3 165,9 171,6 177,5 183,3 189,3 195,4 201,6 207,8 214,3 158,2 163,8 169,4 175,2 180,9 186,9 192,9 199,0 205,2 211,5 156,2 161,7 167,3 173,0 178,7 184,6 190,4 196,5 202,6 208,8 154,2 159,6 165,2 170,6 176,3 182,1 188,0 193,9 200,0 206,1 152,2 157,4 162,9 168,4 174,0 179,7 185,5 191,4 197,4 203,5 148,6 153,8 159,2 164,5 170,0 175,5 181,2 186,9 192,8 198,6 145,0 150,1 155,3 160,5 165,9 171,4 176,8 182,4 188,2 193,9 141,5 146,5 151,5 156,7 161,8 167,1 172,5 178,0 183,6 189,2 137,9 142,8 147,7 152,7 157,8 162,9 168,1 173,5 179,0 184,4 134,4 139,2 143,9 148,7 153,7 158,8 163,9 169,0 174,4 179,7 130,8 135,4 140,2 144,9 149,6 154,6 159,6 164,5 169,8 175,0 127,3 131,8 136,3 140,9 145,6 150,4 155,2 160,1 165,2 170,1 123,7 128,1 132,6 137,0 141,5 146,1 150,8 155,7 160,5 165,4 120,3 124,5 128,7 133,1 137,5 142,0 146,5 151,2 155,9 160,7 116,6 120,8 124,9 129,1 133,4 137,8 142,3 146,7 151,3 155,9 113,2 117,0 121,1 125,2 129,3 133,6 137,9 142,3 146,7 151,2 109,6 113,4 117,3 121,3 125,4 129,5 133,6 137,8 142,0 146,5 106,0 109,7 113,5 117,4 121,3 125,2 129,2 133,3 137,4 141,6 102,5 106,1 109,7 113,4 117,1 121,0 124,9 128,8 132,8 136,9 98,9 102,3 106,0 109,4 113,2 116,8 120,6 124,4 128,2 132,2 95,4 98,7 102,1 105,6 109,1 112,7 116,3 119,9 123,6 127,5 91,8 95,0 98,2 101,6 105,0 108,4 111,9 115,4 119,0 122,7 88,3 91,4 94,5 97,7 101,0 104,2 107,6 111,1 114,4 118,0 84,7 87,7 90,7 93,8 96,9 100,0 103,2 106,6 109,8 113,2 81,2 83,9 86,9 89,8 92,8 95,9 99,0 102,1 105,2 108,4 77,1 79,8 82,6 85,3 88,2 91,0 94,0 97,0 100,0 103,1 73,0 75,6 78,2 80,8 83,6 86,3 89,0 91,9 94,8 97,6 69,0 71,4 73,9 76,4 78,8 81,5 84,1 86,8 89,4 92,2 64,9 67,2 69,5 71,9 74,2 76,7 79,1 81,7 84,2 86,8 60,8 63,1 65,2 67,4 69,6 71,9 74,2 76,6 79,0 81,3 57,5 59,4 61,6 63,5 65,7 67,9 70,0 72,3 74,5 76,9 54,1 56,0 57,8 59,8 61,8 63,8 65,9 68,0 70,1 72,3

13 sid ,6 52,4 54,2 56,1 58,0 59,8 61,7 63,7 65,7 67,7 47,3 48,9 50,6 52,2 54,0 55,8 57,6 59,4 61,3 63,2 43,8 45,4 46,9 48,5 50,1 51,7 53,5 55,1 56,8 58,6 41,2 42,5 44,0 45,5 47,0 48,6 50,1 51,7 53,4 55,0 38,4 39,8 41,2 42,5 44,0 45,4 46,9 48,4 49,9 51,4 35,8 37,1 38,3 39,7 40,9 42,3 43,7 45,0 46,4 47,9 33,1 34,3 35,4 36,7 37,9 39,0 40,4 41,7 42,9 44,3 30,5 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,1 38,3 39,4 40,7 28,5 29,5 30,6 31,6 32,6 33,7 34,8 35,8 36,9 38,2 26,6 27,6 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,6 35,6 24,7 25,6 26,5 27,4 28,2 29,2 30,1 31,1 32,1 33,1 22,8 23,6 24,4 25,2 26,1 27,0 27,9 28,7 29,6 30,5 20,9 21,6 22,4 23,1 23,9 24,6 25,5 26,2 27,1 28,0

14 sid ,4 287,8 296,2 304,8 313,6 322,5 331,5 340,6 349,9 359,5 276,6 284,9 293,2 301,8 310,4 319,2 328,2 337,3 346,5 355,9 273,8 282,0 290,3 298,7 307,3 316,0 324,8 333,9 343,0 352,3 271,0 279,1 287,4 295,7 304,2 312,8 321,6 330,4 339,5 348,7 268,2 276,2 284,4 292,6 301,1 309,5 318,2 327,1 336,0 345,1 265,4 273,3 281,4 289,6 297,8 306,3 314,9 323,6 332,5 341,5 262,6 270,5 278,4 286,5 294,7 303,1 311,6 320,2 329,1 337,9 259,8 267,6 275,5 283,5 291,6 300,0 308,3 316,9 325,5 334,3 257,1 264,8 272,5 280,4 288,5 296,7 304,9 313,4 322,0 330,7 254,3 261,9 269,6 277,4 285,4 293,5 301,7 310,0 318,5 327,1 251,5 258,9 266,6 274,3 282,2 290,3 298,3 306,5 315,0 323,6 248,7 256,1 263,6 271,4 279,1 287,0 295,0 303,2 311,5 320,0 245,9 253,2 260,7 268,2 276,0 283,8 291,7 299,8 308,0 316,4 243,1 250,3 257,7 265,3 272,8 280,6 288,4 296,3 304,6 312,8 240,3 247,5 254,7 262,2 269,7 277,3 285,0 293,0 301,0 309,2 237,5 244,6 251,8 259,2 266,5 274,1 281,8 289,6 297,5 305,6 234,7 241,8 248,8 256,1 263,4 270,9 278,4 286,2 294,0 301,9 231,9 238,8 245,9 253,1 260,3 267,6 275,1 282,8 290,5 298,3 229,1 235,9 242,9 250,0 257,2 264,4 271,9 279,3 287,0 294,7 226,3 233,1 239,9 246,9 253,9 261,2 268,5 276,0 283,5 291,1 223,5 230,2 237,0 243,9 250,8 257,9 265,3 272,6 280,1 287,5 220,7 227,3 234,0 240,8 247,7 254,8 261,9 269,1 276,5 284,0 217,9 224,5 231,1 237,8 244,6 251,6 258,5 265,8 273,0 280,4 215,1 221,6 228,1 234,7 241,5 248,3 255,3 262,3 269,5 276,8 212,4 218,7 225,1 231,7 238,3 245,1 252,0 258,9 266,0 273,2 209,5 215,8 222,1 228,6 235,2 241,9 248,6 255,6 262,5 269,6 204,7 210,8 217,0 223,4 229,7 236,2 242,9 249,6 256,4 263,3 199,7 205,7 211,8 218,0 224,2 230,6 237,0 243,6 250,2 257,1 194,9 200,7 206,6 212,7 218,7 225,0 231,2 237,7 244,1 250,7 190,0 195,6 201,5 207,3 213,3 219,2 225,5 231,7 238,0 244,5 185,0 190,6 196,2 202,0 207,8 213,7 219,6 225,7 231,9 238,1 180,2 185,5 191,0 196,6 202,2 208,1 213,8 219,7 225,7 231,8 175,3 180,6 185,9 191,3 196,7 202,3 208,1 213,8 219,6 225,6 170,5 175,5 180,7 185,9 191,3 196,7 202,2 207,8 213,5 219,2 165,5 170,5 175,5 180,6 185,8 191,0 196,4 201,8 207,4 213,0 160,7 165,4 170,4 175,2 180,3 185,4 190,6 195,9 201,2 206,7 155,8 160,4 165,2 170,0 174,9 179,8 184,8 189,9 195,1 200,3 150,8 155,3 159,9 164,7 169,4 174,1 179,0 183,9 189,0 194,1 146,0 150,4 154,8 159,3 163,9 168,5 173,2 178,0 182,9 187,8 141,1 145,3 149,6 154,0 158,3 162,8 167,4 172,0 176,7 181,6 136,2 140,3 144,4 148,6 152,8 157,2 161,7 166,0 170,6 175,2 131,3 135,2 139,3 143,3 147,4 151,6 155,8 160,2 164,5 169,0 126,5 130,2 134,1 137,9 141,9 145,9 150,0 154,2 158,4 162,7 121,5 125,2 128,8 132,6 136,4 140,3 144,3 148,2 152,2 156,3 116,6 120,1 123,6 127,2 131,0 134,7 138,4 142,3 146,1 150,1 111,8 115,2 118,5 121,9 125,5 129,0 132,6 136,3 140,0 143,8 106,2 109,3 112,5 115,8 119,1 122,5 126,0 129,5 132,9 136,5 100,6 103,6 106,7 109,7 112,9 116,0 119,4 122,6 126,0 129,5 95,0 97,9 100,7 103,6 106,6 109,7 112,7 115,8 119,0 122,2 89,4 92,0 94,8 97,5 100,4 103,2 106,1 109,1 112,0 115,0 83,8 86,3 88,9 91,4 94,0 96,8 99,5 102,2 105,0 107,8 79,1 81,5 83,9 86,3 88,8 91,3 93,9 96,5 99,1 101,9 74,5 76,6 79,0 81,2 83,6 85,9 88,3 90,8 93,3 95,8

15 sid ,8 71,9 74,0 76,1 78,2 80,5 82,7 85,1 87,3 89,7 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,1 77,2 79,3 81,5 83,7 60,3 62,2 64,0 65,8 67,8 69,6 71,6 73,6 75,6 77,6 56,7 58,3 60,1 61,8 63,5 65,4 67,3 69,1 71,0 72,9 53,0 54,6 56,2 57,8 59,4 61,2 62,8 64,5 66,4 68,1 49,2 50,7 52,2 53,7 55,3 56,8 58,4 60,1 61,7 63,4 45,6 47,0 48,4 49,7 51,2 52,6 54,1 55,6 57,1 58,7 41,9 43,2 44,4 45,8 47,0 48,4 49,7 51,1 52,5 54,0 39,3 40,4 41,7 42,9 44,1 45,4 46,6 47,9 49,2 50,5 36,7 37,8 38,9 40,0 41,2 42,3 43,5 44,6 45,9 47,1 34,1 35,1 36,1 37,2 38,2 39,3 40,4 41,5 42,7 43,8 31,5 32,3 33,3 34,3 35,2 36,2 37,3 38,3 39,3 40,4 28,7 29,6 30,5 31,3 32,3 33,2 34,2 35,1 36,1 37,1

16 sid ,1 378,9 388,7 398,9 409,1 419,6 430,2 440,9 451,8 463,0 365,4 375,1 384,9 395,0 405,0 415,4 425,8 436,5 447,3 458,3 361,8 371,3 381,0 390,9 400,9 411,1 421,6 432,0 442,8 453,7 358,0 367,5 377,2 386,9 396,8 407,0 417,2 427,7 438,2 449,1 354,3 363,8 373,2 382,9 392,7 402,8 413,0 423,3 433,8 444,5 350,7 359,9 369,3 378,9 388,7 398,6 408,6 418,8 429,3 439,7 347,0 356,2 365,5 374,9 384,6 394,3 404,3 414,5 424,7 435,1 343,2 352,3 361,6 371,0 380,5 390,2 400,1 410,0 420,2 430,5 339,6 348,6 357,7 367,0 376,4 386,0 395,7 405,7 415,7 425,9 335,9 344,7 353,8 363,0 372,3 381,8 391,5 401,2 411,1 421,2 332,2 341,0 349,9 359,0 368,2 377,6 387,1 396,8 406,7 416,6 328,4 337,1 346,1 355,0 364,1 373,5 382,8 392,4 402,2 412,0 324,8 333,4 342,1 351,1 360,0 369,2 378,6 388,0 397,6 407,4 321,1 329,7 338,3 347,1 355,9 365,0 374,2 383,5 393,1 402,8 317,4 325,8 334,4 343,1 351,8 360,8 370,0 379,2 388,6 398,1 313,8 322,1 330,4 339,0 347,8 356,7 365,6 374,8 384,0 393,5 310,0 318,2 326,6 335,0 343,7 352,4 361,3 370,3 379,5 388,9 306,3 314,5 322,7 331,0 339,6 348,2 357,0 366,0 375,1 384,3 302,7 310,7 318,9 327,1 335,5 344,1 352,7 361,5 370,5 379,5 299,0 306,9 314,9 323,1 331,4 339,9 348,5 357,2 366,0 374,9 295,2 303,1 311,0 319,1 327,3 335,6 344,1 352,7 361,5 370,3 291,6 299,3 307,2 315,1 323,2 331,4 339,9 348,3 356,9 365,7 287,9 295,5 303,3 311,1 319,1 327,3 335,5 343,9 352,4 361,1 284,2 291,7 299,3 307,2 315,0 323,1 331,2 339,5 348,0 356,4 280,6 287,9 295,5 303,2 310,9 318,9 326,9 335,0 343,4 351,8 276,8 284,2 291,6 299,2 306,9 314,6 322,6 330,7 338,9 347,2 270,4 277,6 284,8 292,2 299,7 307,3 315,1 323,0 330,9 339,1 263,9 270,9 277,9 285,2 292,5 300,0 307,5 315,3 323,1 331,0 257,4 264,3 271,2 278,2 285,4 292,6 300,1 307,5 315,1 322,8 251,0 257,7 264,4 271,2 278,2 285,3 292,5 299,8 307,3 314,8 244,5 251,0 257,5 264,3 271,1 277,9 285,0 292,1 299,3 306,7 238,0 244,4 250,8 257,3 263,9 270,6 277,4 284,4 291,4 298,6 231,6 237,8 244,0 250,3 256,7 263,3 269,9 276,7 283,5 290,5 225,1 231,1 237,2 243,4 249,6 255,9 262,4 269,0 275,6 282,4 218,7 224,5 230,3 236,3 242,4 248,6 254,8 261,3 267,7 274,3 212,3 217,9 223,6 229,3 235,3 241,3 247,4 253,6 259,8 266,1 205,8 211,2 216,8 222,4 228,1 233,9 239,8 245,9 252,0 258,0 199,3 204,6 209,9 215,4 221,0 226,6 232,3 238,1 244,0 250,0 192,9 198,0 203,2 208,4 213,8 219,2 224,7 230,3 236,0 241,9 186,4 191,4 196,4 201,5 206,6 211,9 217,3 222,6 228,2 233,8 179,9 184,7 189,5 194,5 199,5 204,6 209,7 214,9 220,2 225,7 173,5 178,1 182,7 187,5 192,3 197,2 202,2 207,2 212,4 217,6 167,0 171,5 176,0 180,4 185,2 189,9 194,6 199,5 204,4 209,4 160,5 164,8 169,1 173,5 178,0 182,6 187,2 191,8 196,5 201,3 154,1 158,2 162,3 166,5 170,9 175,2 179,6 184,1 188,7 193,3 147,6 151,6 155,6 159,6 163,7 167,9 172,1 176,3 180,7 185,2 140,3 144,0 147,7 151,6 155,5 159,4 163,4 167,5 171,7 176,0 132,8 136,4 140,0 143,6 147,2 151,1 154,8 158,7 162,7 166,6 125,5 128,8 132,2 135,7 139,2 142,6 146,2 149,9 153,6 157,4 118,1 121,3 124,4 127,6 131,0 134,3 137,7 141,1 144,6 148,1 110,7 113,7 116,6 119,6 122,7 125,9 129,1 132,3 135,6 138,9 104,6 107,3 110,1 112,9 115,9 118,8 121,9 124,9 128,0 131,1 98,4 101,0 103,6 106,3 108,9 111,8 114,5 117,4 120,4 123,4

17 sid ,2 94,5 97,0 99,6 102,1 104,7 107,3 110,1 112,8 115,5 85,9 88,2 90,5 92,9 95,3 97,6 100,1 102,6 105,2 107,8 79,7 81,8 83,9 86,2 88,4 90,7 92,9 95,3 97,6 100,0 74,9 76,9 78,8 80,8 82,9 85,1 87,2 89,4 91,7 93,9 70,0 71,9 73,7 75,6 77,6 79,6 81,6 83,6 85,7 87,8 65,2 66,8 68,6 70,4 72,1 74,0 75,9 77,7 79,7 81,7 60,2 61,8 63,4 65,0 66,8 68,5 70,1 72,0 73,7 75,6 55,3 56,8 58,3 59,8 61,4 62,9 64,5 66,2 67,8 69,4 51,9 53,2 54,7 56,1 57,6 58,9 60,4 61,9 63,5 65,0 48,4 49,7 51,0 52,4 53,7 55,1 56,5 57,8 59,3 60,7 44,9 46,1 47,4 48,6 49,9 51,1 52,4 53,7 55,1 56,3 41,5 42,5 43,7 44,9 46,0 47,1 48,4 49,6 50,7 52,0 38,1 39,0 40,0 41,0 42,2 43,3 44,3 45,4 46,5 47,6

18 sid ,2 485,6 497,3 509,1 521,2 533,4 545,8 558,4 571,2 584,2 469,5 480,8 492,3 504,0 516,0 528,0 540,3 552,8 565,5 578,4 464,7 475,9 487,4 498,9 510,7 522,7 534,9 547,2 559,7 572,6 460,0 471,1 482,4 493,8 505,5 517,3 529,4 541,6 554,0 566,7 455,3 466,2 477,4 488,7 500,3 512,0 523,9 536,0 548,3 560,9 450,6 461,4 472,4 483,6 495,1 506,6 518,5 530,4 542,6 555,0 445,7 456,5 467,5 478,5 489,9 501,4 513,0 524,9 536,9 549,2 441,0 451,7 462,5 473,4 484,6 496,1 507,5 519,3 531,1 543,3 436,3 446,8 457,5 468,5 479,4 490,7 502,2 513,7 525,5 537,5 431,5 442,0 452,5 463,4 474,3 485,4 496,7 508,1 519,8 531,6 426,8 437,1 447,6 458,3 469,1 480,0 491,2 502,5 514,1 525,8 422,1 432,3 442,6 453,2 463,9 474,7 485,8 496,9 508,4 519,9 417,4 427,4 437,6 448,1 458,6 469,3 480,3 491,3 502,7 514,1 412,5 422,6 432,6 443,0 453,4 464,0 474,8 485,8 496,9 508,3 407,8 417,7 427,7 437,9 448,2 458,6 469,3 480,2 491,2 502,4 403,1 412,9 422,7 432,8 443,0 453,4 463,9 474,6 485,5 496,6 398,3 407,9 417,7 427,7 437,7 448,1 458,4 469,1 479,8 490,7 393,6 403,1 412,8 422,6 432,5 442,7 453,0 463,5 474,1 484,9 388,9 398,2 407,8 417,5 427,3 437,4 447,6 457,9 468,3 479,0 384,1 393,4 402,8 412,4 422,1 432,0 442,1 452,3 462,6 473,2 379,4 388,5 397,8 407,3 417,0 426,7 436,6 446,7 456,9 467,3 374,6 383,7 392,9 402,2 411,8 421,3 431,2 441,1 451,2 461,5 369,8 378,8 387,9 397,1 406,5 416,0 425,7 435,5 445,6 455,7 365,1 374,0 382,9 392,0 401,3 410,6 420,2 429,9 439,9 449,8 360,4 369,1 377,9 386,9 396,1 405,4 414,7 424,3 434,1 444,0 355,7 364,3 373,0 381,9 390,9 400,1 409,3 418,7 428,4 438,1 347,3 355,8 364,3 373,0 381,8 390,7 399,8 409,0 418,3 427,9 339,0 347,2 355,5 364,0 372,6 381,4 390,2 399,2 408,4 417,7 330,8 338,8 346,8 355,2 363,5 372,0 380,7 389,5 398,4 407,5 322,5 330,3 338,1 346,2 354,4 362,6 371,1 379,7 388,4 397,2 314,1 321,7 329,4 337,3 345,2 353,3 361,5 370,0 378,4 387,0 305,9 313,3 320,7 328,4 336,1 344,0 352,1 360,1 368,4 376,8 297,6 304,8 312,0 319,5 327,1 334,7 342,5 350,3 358,4 366,6 289,3 296,2 303,3 310,5 317,9 325,3 332,9 340,6 348,5 356,4 280,9 287,8 294,6 301,7 308,8 316,0 323,3 330,8 338,4 346,1 272,7 279,3 285,9 292,7 299,7 306,7 313,8 321,1 328,4 335,9 264,4 270,7 277,2 283,8 290,5 297,3 304,3 311,3 318,5 325,7 256,1 262,3 268,5 275,0 281,4 288,0 294,7 301,6 308,4 315,5 247,7 253,8 259,8 266,0 272,3 278,7 285,2 291,7 298,5 305,2 239,5 245,2 251,1 257,2 263,1 269,4 275,6 281,9 288,4 295,0 231,2 236,8 242,4 248,2 254,1 260,0 266,0 272,2 278,4 284,8 222,9 228,3 233,8 239,3 245,0 250,7 256,6 262,4 268,5 274,6 214,5 219,7 225,1 230,4 235,8 241,4 247,0 252,7 258,4 264,4 206,3 211,3 216,4 221,5 226,7 232,1 237,4 242,9 248,5 254,1 198,0 202,7 207,7 212,5 217,6 222,7 227,8 233,2 238,5 243,9 189,6 194,3 199,0 203,7 208,4 213,4 218,3 223,4 228,4 233,7 180,2 184,6 189,0 193,5 198,0 202,7 207,4 212,2 217,0 222,0 170,7 174,9 179,1 183,3 187,7 192,0 196,5 201,0 205,6 210,3 161,2 165,2 169,1 173,1 177,2 181,3 185,5 189,9 194,3 198,6 151,7 155,5 159,2 162,9 166,8 170,6 174,6 178,7 182,8 186,9 142,3 145,7 149,2 152,7 156,3 160,1 163,8 167,5 171,4 175,2 134,3 137,5 140,9 144,1 147,6 151,1 154,6 158,2 161,8 165,4 126,3 129,3 132,4 135,7 138,8 142,1 145,4 148,7 152,2 155,6

19 sid ,4 121,3 124,1 127,1 130,1 133,2 136,2 139,4 142,5 145,9 110,4 113,0 115,8 118,5 121,4 124,1 127,1 130,0 132,9 136,0 102,5 105,0 107,4 109,9 112,5 115,2 117,9 120,6 123,4 126,2 96,1 98,5 100,9 103,2 105,7 108,2 110,7 113,3 115,8 118,5 89,9 92,0 94,3 96,5 98,9 101,1 103,5 105,8 108,3 110,8 83,7 85,7 87,7 89,8 91,9 94,1 96,3 98,5 100,7 103,1 77,4 79,2 81,2 83,1 85,1 87,1 89,0 91,2 93,3 95,4 71,1 72,9 74,6 76,4 78,2 80,0 81,8 83,7 85,7 87,7 66,7 68,3 69,9 71,6 73,2 75,0 76,7 78,5 80,3 82,1 62,2 63,7 65,3 66,8 68,4 70,0 71,6 73,2 75,0 76,6 57,7 59,2 60,6 62,1 63,4 64,9 66,5 68,0 69,5 71,1 53,4 54,6 55,8 57,2 58,6 59,9 61,3 62,8 64,2 65,7 48,9 50,0 51,2 52,5 53,7 55,0 56,2 57,5 58,8 60,2

20 sid ,4 610,9 624,5 638,3 652,4 666,7 681,2 696,0 711,1 726,3 591,5 604,8 618,2 632,0 645,9 660,1 674,5 689,1 704,0 719,0 585,5 598,7 612,0 625,5 639,3 653,4 667,7 682,1 696,8 711,8 579,5 592,6 605,8 619,2 632,9 646,8 660,8 675,2 689,7 704,5 573,5 586,4 599,5 612,8 626,3 640,1 654,0 668,2 682,6 697,3 567,6 580,3 593,2 606,4 619,8 633,4 647,2 661,2 675,5 689,9 561,6 574,2 587,0 600,0 613,3 626,8 640,5 654,3 668,4 682,7 555,6 568,1 580,8 593,7 606,8 620,1 633,6 647,3 661,3 675,5 549,7 562,0 574,5 587,2 600,3 613,3 626,8 640,3 654,1 668,2 543,7 555,9 568,3 580,9 593,7 606,8 619,9 633,4 647,0 661,0 537,6 549,8 562,0 574,5 587,2 600,0 613,1 626,4 640,0 653,6 531,6 543,7 555,8 568,1 580,6 593,4 606,4 619,4 632,9 646,4 525,7 537,5 549,5 561,7 574,2 586,7 599,5 612,5 625,8 639,2 519,7 531,4 543,3 555,4 567,6 580,0 592,7 605,5 618,6 631,9 513,7 525,3 537,1 548,9 561,1 573,4 585,9 598,5 611,5 624,7 507,8 519,2 530,8 542,6 554,5 566,7 579,1 591,7 604,4 617,3 501,8 513,1 524,6 536,2 548,1 560,1 572,3 584,7 597,3 610,1 495,8 507,0 518,3 529,8 541,5 553,4 565,5 577,8 590,2 602,9 489,9 500,9 512,1 523,4 535,0 546,7 558,6 570,8 583,1 595,6 483,9 494,8 505,8 517,1 528,5 540,1 551,8 563,8 575,9 588,3 477,9 488,6 499,6 510,6 521,9 533,4 545,1 556,9 568,8 581,0 471,9 482,5 493,3 504,3 515,5 526,7 538,2 549,9 561,7 573,8 466,0 476,4 487,1 497,9 508,9 520,1 531,4 543,0 554,6 566,5 460,0 470,3 480,9 491,5 502,4 513,4 524,6 536,0 547,6 559,2 454,0 464,2 474,6 485,1 495,8 506,8 517,8 529,0 540,3 552,0 448,1 458,1 468,3 478,8 489,4 500,1 511,0 522,1 533,3 544,7 437,6 447,4 457,4 467,6 477,9 488,4 499,1 509,9 520,8 532,0 427,2 436,8 446,5 456,4 466,5 476,7 487,1 497,7 508,4 519,3 416,7 426,1 435,6 445,2 455,0 465,1 475,2 485,5 495,9 506,6 406,3 415,4 424,7 434,0 443,6 453,4 463,2 473,3 483,5 493,8 395,8 404,7 413,7 422,9 432,3 441,7 451,3 461,1 471,1 481,1 385,3 394,0 402,8 411,8 420,8 430,0 439,5 448,9 458,6 468,5 374,8 383,3 391,9 400,6 409,4 418,3 427,5 436,8 446,2 455,8 364,4 372,6 380,9 389,4 398,0 406,7 415,6 424,6 433,8 443,1 353,9 361,9 370,0 378,2 386,5 395,1 403,7 412,4 421,3 430,3 343,5 351,2 359,0 367,1 375,2 383,4 391,7 400,2 408,9 417,6 333,0 340,5 348,2 355,9 363,8 371,7 379,8 388,0 396,5 404,9 322,6 329,8 337,3 344,7 352,3 360,0 367,9 375,8 384,0 392,2 312,1 319,1 326,3 333,5 340,9 348,3 355,9 363,6 371,6 379,5 301,7 308,4 315,4 322,3 329,4 336,6 344,1 351,6 359,0 366,7 291,3 297,8 304,4 311,1 318,1 325,1 332,2 339,4 346,6 354,1 280,8 287,1 293,5 300,1 306,7 313,4 320,2 327,2 334,2 341,4 270,4 276,5 282,5 288,9 295,2 301,7 308,3 315,0 321,7 328,7 259,9 265,8 271,6 277,7 283,8 290,0 296,3 302,8 309,3 316,0 249,5 255,1 260,8 266,5 272,3 278,3 284,4 290,6 296,8 303,2 239,0 244,4 249,8 255,3 261,0 266,8 272,5 278,4 284,4 290,5 227,0 232,2 237,3 242,6 248,0 253,3 258,9 264,5 270,2 276,0 215,0 219,9 224,8 229,8 234,9 240,0 245,2 250,6 255,9 261,5 203,1 207,7 212,3 217,0 221,9 226,7 231,7 236,7 241,8 247,0 191,1 195,5 199,8 204,3 208,8 213,4 218,0 222,7 227,6 232,4 179,2 183,3 187,3 191,5 195,7 200,0 204,3 208,8 213,3 217,9 169,1 173,0 176,8 180,8 184,8 188,8 192,9 197,1 201,3 205,7 159,2 162,8 166,4 170,0 173,9 177,6 181,4 185,4 189,4 193,5

Ersättning för sveda och värk 2015

Ersättning för sveda och värk 2015 Bilaga 1 Ersättning för sveda och värk 2015 Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat eller

Läs mer

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i en trafikolycka alltid rätt att få ditt ärende prövat

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt NFT 1/2006 för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden av Kristina Strandberg och Johanna Turunen Kristina Strandberg

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden. Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2008 Box 24048 04 50 Stockholm Tel 08522 787 00 Fax 0822 87 3 Epost info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.se TRAFIKSKADENÄMNDEN Verksamheten 2008 Inledning E rsättning

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt?

Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt? Ersättning för särskilda olägenheter NFT vad 3/2008 har hänt? Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt? En genomgång av Trafikskadenämndens praxis Marie Svendenius marie.svendenius@tsn.tff.se

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden. Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2009 Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08522 787 00 Fax 0822 87 31 Epost info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.se Verksamheten 2009 Inledning Ersättning för personskada lämnas

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006 Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006 Klara Norra Kyrkogata 33 111 22 Stockholm Tel 08-450 92 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.se Verksamheten 2006 Ersättning för personskada

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring PS210. Gäller från och med 2012-07-01

Olycksfallsförsäkring PS210. Gäller från och med 2012-07-01 Gäller från och med 2012-07-01 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 4 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 5 INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 5 5.1 Försäkringen

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ert försäkringsbrev, så ser ni vad

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund)

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Med denna broschyr vill vi försöka beskriva något om huvuddragen i personskadeersättning vid trafikskada

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo 44 500 kr Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-55 år 56-65 år Grundbelopp 445 000 10 23 34 42 Grundbelopp + 1 tillägg 890 000 20

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Nämndens yttrande ska sändas till den skadade. Om nämndens beslut inte har varit enhälligt ska detta framgå av yttrandet.

Nämndens yttrande ska sändas till den skadade. Om nämndens beslut inte har varit enhälligt ska detta framgå av yttrandet. Cirkulär 4-2013 Detta cirkulär innehåller riktlinjer för trafikförsäkringsblagens handläggning av nämndärenden samt för försättsblad, aktmaterial, aktrdning ch nämndprmemria inför prövning i nämnden. 1

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-50 år 51-65 år Grundbelopp 222 500 5 11 21 29 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 21 42 59 Grundbelopp

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Vårdsamverkan FyrBoDal 1 Brännskador Innehållsförteckning Definition 2 Orsaker 2 Ytlig brännskada grad 1 4 Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Djup delhudsbrännskada djup grad 2 4 Fullhudsbrännskada

Läs mer

Försäkringsmedicinska bedömningar i samband med personskada på skadeståndsrättslig grund

Försäkringsmedicinska bedömningar i samband med personskada på skadeståndsrättslig grund Personskadekommittén Cirkulär 1/2010 2010-10-22 Försäkringsmedicinska bedömningar i samband med personskada på skadeståndsrättslig grund (Ersätter cirkulär 2/2004, 1/2005 och 1/2008) Innehållsförteckning

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 267 000 6 11 38 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 16 59 Grundbelopp + 2 tillägg 890 000

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för kommuner

Olycksfallsförsäkring för kommuner Gjensidige Forsikring P.O. Box 3031 Se-103 61, Stockholm, Org.nr. 516407-0384 Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 info@gjensidige.se www.gjensidige.se Svensk filial till Gjensidige Forsikring

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 6022847 Organisationsnr: 212000-1694 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lidköpings

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor; SFS 2003:827 Utkom från trycket den 2 december 2003 Omtryck utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012 Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012 Tilläggsförsäkring till lantbruks- eller hästgårdsförsäkring Gäller från 2012-06-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen med

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Gäller från 20120401

Olycksfallsförsäkring Gäller från 20120401 Olycksfallsförsäkring Gäller från 20120401 Denna försäkring är utfärdad i enlighet med avtal B0750RNMGT1204186 mellan Svenska Sjö AB och Lloyd s. I den händelse försäkringstagaren i bedrägligt eller falskt

Läs mer

I ett yttrande den 15 november 2010 anförde nämnden bl.a. följande.

I ett yttrande den 15 november 2010 anförde nämnden bl.a. följande. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulärreferat 1-2011 Fråga om kvittning vid beräkning av pensionsförlust Det har ansetts att det inte är rimligt att ett överskott i fråga om tjänstepension får kvittas mot förlust

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953

Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953 Cirkulär 4-2005 Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953 Rådets beslut Vid möte den 8 december 2004 beslutade Trafikskadenämndens råd att anta Pensionsarbetsgruppens framlagda

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Trygghetsförsäkring ishockey

Trygghetsförsäkring ishockey 1(6) Trygghetsförsäkring ishockey Villkor från och med den 1 januari 2009 Villkoren gäller för varje ishockeyspelare, 18 år eller äldre, som omfattas av kollektivavtal upprättat mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Olycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet r! e n t r a p din erade partner, r ö f n e v Ä edförsäkra din registramma erbjudande. Du kan m eller sambo till s aka make/m Olycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet En Olycksfallsförsäkring

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sida 1/7 Hälsodeklaration Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sjuk- och Olycksfallsförsäkring barn kan sökas för barn som är 0-15 år. Om försäkringen söks som direkt fortsättning från en motsvarande

Läs mer

- Prislista 2012. DUO BEHANDLINGAR Behandling Tid Pris Duo Klassisk 60 1 200 kr Duo Lyx 90 1 800 kr

- Prislista 2012. DUO BEHANDLINGAR Behandling Tid Pris Duo Klassisk 60 1 200 kr Duo Lyx 90 1 800 kr KONSULTATION 30 350 kr Dras av vid utförda behandlingar, flera. ANSIKTSBEHANDLINGAR (AHA-syror ingår) Nimue Lyx 90 1 300 kr Nimue Professionell 90 950 kr Nimue Klassisk 60 750 kr Nimue Akne (ansikte) 60

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP595718. Kristinehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Två personskadereglerare diskuterar handläggningstider och whiplashskador

Två personskadereglerare diskuterar handläggningstider och whiplashskador NFT 4/2004 Två personskadereglerare diskuterar handläggningstider och whiplashskador av Kerstin Fahlgren och Carina Nilsson Vid Försäkringsföreningens halvdagseminarium Personskaderätten i omvandling i

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer