Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013."

Transkript

1 TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL HJÄLPTABELLER FÖR FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING FÖR UTSEENDE- MÄSSIGA SKADEFÖLJER OCH FÖR AMPUTATIONER Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år En tabell tillämpas i fråga om ersättning för sveda och värk, bilaga 1. En annan tabell används när det gäller ersättning för medicinsk invaliditet (men). Mentabellen är tillämplig på skadefall som har inträffat före 2002, bilaga 2. (När det gäller skadefall som har inträffat senare hänvisas till Cirkulär nr ) I fråga om invaliditetsgrader under tio procent har rådet beslutat att en s.k. pro rata-metod ska tillämpas, innebärande att varje invaliditetsgrad värderas lika. Vid bestämmande av ersättning för utseendemässiga skadeföljder tillämpas en särskild hjälptabell, bilaga 3 och vid amputationer tillämpas en annan tabell, bilaga 4. Nämnden har förbehållit sig rätt att, när särskilda skäl finns, rekommendera en annan ersättning än som följer av en strikt tillämpning av gällande tabellverk. o----o----o Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m. 1. Ersättning för förlossningshinder och missfall utgår med kr respektive kr. 2. Ersättning vid mjältförlust (exklusive ärr) utgår med kr. 3. Ersättning för förlust av lukt och smak, förlust av smak och förlust av lukt utgår med kr, kr respektive kr. 4. Vid totalt synbortfall utgår ersättning med kr exklusive ersättning för sveda och värk. 5. Vid förlust av frisk tand utgår ersättning med kr. Anmärkning: Ersättningsbeloppen under punkten 1 åldersreduceras inte. Beloppet under punkten 2 åldersjusteras enligt följande; för barn under 15 år 165 procent av beloppet, 15 men ej 20 år 125 procent av beloppet, 20 men ej 25 år 120 procent av beloppet, därefter sker åldersreducering efter mönster av den allmänna hjälptabellen, bilaga 5. Beloppen under punkterna 3 till 5 åldersreduceras efter mönster av den allmänna hjälptabellen, bilaga 5. För barn 15 år och yngre ska ett påslag om 10 procent göras. Beloppen under punkten 3 och 4 har frysts i 2012 års nivå (se rådsbeslut ). o----o----o Det kan noteras att nämndens råd i fråga om sexuella besvär har förutsatt att tillämpningen av tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet 1996 även innefattar verkan av svårare rörelseinskränkningar, deformiteter och värktillstånd, d.v.s. faktorer som fram till den 1 juli 1996 skulle föranleda särskild ersättning. Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Hemsida Karlavägen Stockholm

2 TRAFIKSKADENÄMNDEN Vad avser övriga skadeföljder som före den 1 juli 1996 har särbehandlats i ersättningshänseende - sterilitet, syn- och hörselbortfall, förlust av ett öga och förlust av njure - har nämndens råd erinrat om att det kan tillkomma olägenhetsersättning och, i förekommande fall, ersättning med tillämpning av den s.k. ärrtabellen. Frågan om en anpassning av tabellerna till förändringar i penningvärdet kommer att prövas av rådet inför årsskiftet 2013/2014. Stockholm den 9 januari 2013 Peter Rigling Marie Leijonmarck

3 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N Bilaga 1 HJÄLPTABELL 2013 FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat eller invaliditetstillstånd har inträtt. För att ersättning för sveda och värk ska utgå krävs det i allmänhet att den skadade är sjukskriven. Ersättning lämnas normalt i förhållande till sjukskrivningsgrad. Om det är uppenbart att akut sjuktid fortgår även efter det att den skadade har återgått i arbete, bör det förhållandet att sjukskrivningen har upphört inte hindra att ersättning lämnas även i fortsättningen, om besvären i övrigt från medicinsk synpunkt hade motiverat sjukskrivning. Det ska framhållas att det vid psykiska besvär, även vid sådana besvär som orsakar ett svårt lidande, ofta från behandlingssynpunkt är önskvärt att en sjukskrivning undviks, trots att besvären i och för sig väl kunde ha motiverat en sådan. I nu angivna fall samt i fall då det gäller barn och pensionärer får man göra en uppskattning av den totala akuta sjuktiden. Skulle förlängning av sjukskrivningstiden ske endast i avvaktan på arbetsvårdande åtgärder eller pensionering ska förlängningen inte betraktas som akut sjuktid. Grundbelopp per månad Vårdform under sex månader från skadedagen därefter under högst sex månader efter ett år från skadedagen 1. Sjukhusvård 1.1 För svår skada (se Anm. nedan) kr kr kr 1.2 För annan skada kr kr kr 2. Annan vård än sjukhusvård under sjuktiden under sex månader från skadedagen alt. från utskrivning från sjukhus därefter under högst sex månader därefter kr kr kr Anm. : Till svår fysisk skada hänförs allvarliga fall av dubbelsidig syn- eller hörselnedsättning samt svåra förlamningstillstånd och total eller i det närmaste total urin- och/eller fekal inkontinens. Hit hänförs också svåra skador i form av exempelvis krosskada, slitskada,

4 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N brännskada, skallskada, ansiktsskada samt betydande skador på skilda kroppsdelar, frakturer med omfattande mjukdelsskador och liknande. Till svår psykisk skada hänförs tillstånd med avskärmning från omgivningen genom exempelvis stumhet, minnesförlust (amnesi på psykogen bas), svåra frekventa återupplevanden av aktuell händelse, mycket svåra ångestattacker med känsla av identitetsförlust (depersonalisation) eller overklighet (derealisation) och psykotiska reaktioner på reaktiv bas eller påtaglig försämring av tidigare psykos. Höjning av ersättningen i vissa fall Utöver grundbeloppet kan ett tillägg utgå vid särskilda omständigheter. Tillägget beräknas på det grundbelopp som gäller ovan under punkt 2 Annan vård än sjukhusvård under sjuktiden. Tillägg kan utgå i sådana fall som anges i det följande samt i likvärdiga fall. 50 % Vård på intensivvårdsavdelning (IVA) 40 % Skallsträck eller två externa fixatorer eller en extern fixator som fixerar större leder, d.v.s. proximalt om handleden respektive fotleden 30 % Halo-väst, externfixation (Hoffman) av bäckenfraktur, tibia- eller femursträck, thoracobrachial- (arm-bål-)gips (bästa arm), käkfixation och upprepade större operationer 20 % Thoracobrachialgips (sämsta arm) hög armgips (inkl. armbåge, bästa arm), Bostonkorsett, externfixation av lårben, överarmsben eller dominant handled, tarmstomi, blåsstomi, djupa infektioner med dagliga omläggningar (under omläggningstiden) och mer omfattande gipsfixation av dominanta handen 10 % Hög armgips (sämsta arm), helbensgips eller externfixation (Hoffman) av underben, externfixation av icke-dominant handled och mer omfattande gipsfixation av icke-dominant hand Under behandlingstiden i hemmet kan tillägg utgå vid allvarliga fall av dubbelsidig syn- eller hörselnedsättning samt vid svåra förlamningstillstånd och vid total eller i det närmaste total urin- och/eller fekal inkontinens. Tillägg kan också utgå vid svårt psykiskt lidande och vid svår smärta. Ersättningen kan i dessa fall höjas med procent av grundbeloppet under punkt 2 ovan. Tillägg enligt ovan kan utgå med tillhopa högst 50 procent av det grundbelopp som anges ovan under punkt 2. Mindre än 10 procent medför inget tillägg. Åtgärder som får anses innefattas i grundbeloppen är exempelvis underbensgips, underarmsgips, knäkappa, gång med en eller två kryckkäppar, gångbockar samt enklare dränage (galla) även om dränaget sitter under mycket lång tid.

5 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N Ersättning i särskilda fall För smärtsam tandbehandling, smärtsam sjukgymnastik eller annan smärtsam behandling, som sker under icke akut sjuktid och som således normalt inte omfattas av ersättning enligt ovan, lämnas ersättning med 225 kronor per behandlingstillfälle. Samma ersättning lämnas vid sådan psykiatrisk behandling, framförallt psykoterapi, som innebär ett återkallande av smärtsamma, skrämmande och ångestskapande minnen, förutsatt att en läkare med psykiatrisk specialitet har bedömt att det föreligger behov av terapi och att behandling har utförts efter av denne utfärdad remiss.

6 sid ,3 38,8 43,3 47,9 52,5 57,2 61,9 66,8 71,8 76, ,0 38,4 42,8 47,4 52,0 56,6 61,3 66,2 71,0 76, ,7 38,1 42,4 46,9 51,4 56,1 60,7 65,5 70,4 75, ,3 37,6 41,9 46,4 50,9 55,5 60,1 64,8 69,6 74, ,0 37,2 41,5 45,9 50,4 54,8 59,4 64,2 68,9 73, ,6 36,8 41,0 45,4 49,9 54,3 58,8 63,4 68,1 73, ,3 36,4 40,7 44,9 49,4 53,7 58,2 62,8 67,4 72, ,0 36,1 40,3 44,5 48,7 53,2 57,6 62,2 66,8 71, ,6 35,7 39,8 44,0 48,3 52,6 57,0 61,4 66,0 70, ,2 35,3 39,4 43,5 47,8 52,0 56,3 60,8 65,3 69, ,0 34,9 38,9 43,0 47,3 51,5 55,7 60,2 64,5 69, ,6 34,4 38,6 42,5 46,6 50,9 55,1 59,4 63,9 68, ,2 34,1 38,1 42,0 46,1 50,4 54,5 58,8 63,2 67, ,8 33,7 37,7 41,7 45,6 49,7 53,8 58,1 62,4 66, ,6 33,3 37,2 41,2 45,1 49,1 53,2 57,5 61,7 66, ,2 33,0 36,8 40,7 44,6 48,6 52,6 56,8 60,9 65, ,9 32,6 36,3 40,2 44,0 48,0 52,1 56,1 60,3 64, ,5 32,2 35,9 39,7 43,5 47,5 51,5 55,5 59,6 63, ,1 31,8 35,4 39,2 43,0 46,9 50,9 54,8 58,8 62, ,9 31,5 35,1 38,7 42,5 46,3 50,2 54,1 58,1 62, ,5 31,0 34,6 38,3 41,9 45,8 49,6 53,5 57,5 61, ,1 30,6 34,2 37,8 41,4 45,1 49,0 52,7 56,7 60, ,7 30,2 33,7 37,3 40,9 44,6 48,4 52,1 56,0 59, ,5 29,8 33,3 36,8 40,4 44,0 47,8 51,5 55,2 59, ,1 29,5 32,8 36,3 39,9 43,4 47,1 50,7 54,6 58, ,7 29,1 32,5 35,8 39,3 42,9 46,5 50,1 53,8 57, ,1 28,4 31,7 35,1 38,4 41,9 45,4 49,0 52,6 56, ,5 27,7 31,0 34,2 37,6 40,9 44,3 47,8 51,4 54, ,0 27,0 30,2 33,3 36,6 39,9 43,3 46,6 50,0 53, ,4 26,4 29,5 32,6 35,7 38,9 42,2 45,4 48,7 52, ,8 25,7 28,6 31,7 34,7 37,9 41,0 44,3 47,5 50, ,1 25,0 27,9 30,8 33,8 36,9 39,9 43,2 46,3 49, ,5 24,4 27,1 30,0 33,0 35,8 38,9 41,9 45,0 48, ,9 23,6 26,4 29,2 32,0 34,8 37,8 40,8 43,8 46, ,4 23,0 25,6 28,4 31,1 33,8 36,7 39,5 42,5 45, ,8 22,3 24,9 27,5 30,2 32,8 35,6 38,4 41,3 44, ,2 21,6 24,1 26,6 29,2 31,8 34,6 37,3 40,0 42, ,5 20,9 23,4 25,9 28,4 30,8 33,5 36,1 38,8 41, ,9 20,3 22,6 25,0 27,4 29,8 32,3 34,9 37,6 40, ,3 19,5 21,9 24,1 26,5 28,9 31,3 33,7 36,2 38, ,8 18,9 21,1 23,3 25,6 27,9 30,2 32,6 34,9 37, ,2 18,3 20,3 22,5 24,6 26,9 29,1 31,5 33,7 36, ,5 17,5 19,5 21,6 23,8 25,9 28,0 30,2 32,5 34, ,9 16,9 18,8 20,8 22,9 24,9 27,0 29,1 31,2 33, ,3 16,2 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 27,9 30,0 32, ,7 15,5 17,3 19,2 21,0 22,9 24,7 26,7 28,7 30, ,1 14,7 16,4 18,2 19,9 21,8 23,5 25,4 27,2 29, ,3 13,9 15,5 17,2 18,9 20,6 22,3 24,0 25,9 27, ,7 13,2 14,7 16,3 17,8 19,4 21,0 22,8 24,4 26, ,9 12,4 13,8 15,3 16,8 18,3 19,8 21,4 23,0 24, ,3 11,7 12,9 14,3 15,8 17,2 18,5 20,0 21,5 23,0 76 9,7 10,9 12,3 13,6 14,8 16,2 17,5 18,9 20,3 21,8 77 9,2 10,3 11,6 12,7 13,9 15,2 16,5 17,8 19,2 20,4

7 sid ,6 9,7 10,8 11,9 13,1 14,3 15,4 16,7 17,9 19,2 79 8,0 9,1 10,1 11,2 12,2 13,3 14,4 15,5 16,7 17,9 80 7,5 8,3 9,3 10,3 11,3 12,3 13,4 14,4 15,5 16,5 81 7,0 7,8 8,8 9,7 10,7 11,6 12,6 13,6 14,6 15,5 82 6,5 7,3 8,2 9,1 9,9 10,8 11,7 12,7 13,6 14,6 83 6,1 6,8 7,6 8,5 9,2 10,1 10,9 11,8 12,7 13,6 84 5,6 6,3 7,1 7,8 8,6 9,3 10,1 10,9 11,7 12,6 85 5,1 5,8 6,5 7,2 7,8 8,6 9,3 10,1 10,8 11,6 86 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 8,1 8,7 9,5 10,1 10,8 87 4,5 5,1 5,7 6,2 6,8 7,5 8,1 8,7 9,5 10,1 88 4,2 4,7 5,2 5,8 6,3 7,0 7,6 8,1 8,7 9,3 89 3,9 4,4 4,9 5,3 5,8 6,5 7,0 7,5 8,1 8,6 90 3,5 4,0 4,5 5,0 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 8,0

8 sid ,8 87,1 92,3 97,6 103,1 108,7 114,3 119,9 125,7 131,6 81,1 86,2 91,4 96,8 102,1 107,6 113,0 118,8 124,5 130,3 80,2 85,3 90,5 95,8 101,1 106,5 111,9 117,5 123,2 129,0 79,5 84,4 89,5 94,8 100,0 105,3 110,8 116,4 122,0 127,7 78,6 83,6 88,7 93,8 99,0 104,3 109,7 115,2 120,8 126,3 77,7 82,7 87,7 92,8 98,0 103,2 108,6 113,9 119,4 125,0 77,0 81,8 86,8 91,8 96,9 102,1 107,4 112,8 118,1 123,7 76,1 81,0 85,8 90,8 95,9 101,0 106,2 111,6 116,9 122,4 75,4 80,1 84,9 89,9 94,9 100,0 105,1 110,3 115,7 121,1 74,5 79,2 84,1 88,9 93,8 98,9 104,0 109,2 114,4 119,8 73,7 78,3 83,1 87,9 92,8 97,7 102,8 107,9 113,2 118,4 72,9 77,5 82,2 86,9 91,8 96,6 101,7 106,7 111,9 117,1 72,0 76,6 81,2 85,9 90,8 95,6 100,5 105,6 110,7 115,8 71,3 75,7 80,3 84,9 89,7 94,5 99,4 104,3 109,4 114,5 70,4 74,9 79,3 83,9 88,7 93,4 98,2 103,1 108,1 113,2 69,6 74,0 78,5 83,1 87,7 92,3 97,1 102,0 106,8 111,9 68,8 73,1 77,6 82,1 86,6 91,3 96,0 100,7 105,6 110,6 67,9 72,3 76,6 81,1 85,6 90,2 94,8 99,5 104,3 109,2 67,2 71,4 75,7 80,1 84,6 89,0 93,6 98,4 103,1 107,9 66,3 70,5 74,7 79,1 83,6 88,0 92,5 97,1 101,9 106,6 65,5 69,6 73,9 78,1 82,5 86,9 91,4 96,0 100,6 105,3 64,7 68,8 73,0 77,1 81,5 85,8 90,3 94,8 99,4 104,0 63,9 67,9 72,0 76,2 80,5 84,7 89,2 93,5 98,1 102,6 63,1 67,0 71,1 75,2 79,3 83,7 87,9 92,4 96,8 101,4 62,2 66,2 70,1 74,2 78,3 82,6 86,8 91,2 95,5 100,0 61,4 65,3 69,3 73,2 77,4 81,5 85,7 89,9 94,3 98,7 59,9 63,8 67,7 71,5 75,5 79,6 83,7 87,8 92,2 96,4 58,6 62,3 66,0 69,9 73,7 77,7 81,7 85,8 89,9 94,1 57,1 60,7 64,4 68,1 71,9 75,7 79,7 83,7 87,7 91,8 55,7 59,2 62,8 66,4 70,1 73,9 77,7 81,6 85,4 89,5 54,2 57,7 61,2 64,7 68,3 72,0 75,7 79,5 83,3 87,2 52,9 56,2 59,6 63,1 66,5 70,0 73,7 77,4 81,1 84,9 51,4 54,6 58,0 61,3 64,7 68,1 71,6 75,2 78,8 82,6 50,0 53,1 56,3 59,6 62,9 66,3 69,6 73,1 76,7 80,3 48,5 51,6 54,7 57,8 61,1 64,4 67,7 71,0 74,5 78,0 47,1 50,1 53,1 56,2 59,3 62,4 65,7 69,0 72,3 75,7 45,6 48,5 51,5 54,5 57,5 60,6 63,7 66,9 70,1 73,4 44,3 47,0 49,9 52,7 55,7 58,7 61,7 64,8 67,9 71,0 42,8 45,5 48,3 51,0 53,8 56,7 59,7 62,7 65,7 68,8 41,4 44,0 46,6 49,4 52,1 54,8 57,7 60,6 63,5 66,4 39,9 42,4 45,0 47,6 50,2 53,0 55,7 58,4 61,3 64,2 38,4 40,9 43,4 45,9 48,5 51,1 53,7 56,3 59,1 61,8 37,1 39,4 41,8 44,1 46,6 49,1 51,7 54,2 56,8 59,6 35,6 37,9 40,2 42,5 44,9 47,3 49,7 52,2 54,7 57,2 34,2 36,3 38,6 40,8 43,0 45,4 47,8 50,1 52,5 55,0 32,7 34,8 36,9 39,0 41,3 43,4 45,6 48,0 50,2 52,6 31,1 33,1 35,1 37,1 39,2 41,3 43,4 45,5 47,8 50,0 29,5 31,3 33,2 35,2 37,1 39,0 41,2 43,2 45,3 47,4 27,9 29,6 31,3 33,2 35,1 36,9 38,8 40,8 42,8 44,8 26,2 27,9 29,6 31,2 33,0 34,8 36,6 38,4 40,3 42,2 24,6 26,1 27,7 29,3 31,0 32,6 34,3 35,9 37,7 39,4 23,1 24,6 26,1 27,6 29,2 30,7 32,3 34,0 35,6 37,3 21,8 23,3 24,6 26,0 27,5 29,0 30,5 32,0 33,5 35,1

9 sid ,4 21,8 23,0 24,4 25,7 27,1 28,5 30,0 31,3 32,8 19,0 20,3 21,5 22,8 24,0 25,2 26,6 28,0 29,2 30,6 17,7 18,8 19,9 21,1 22,3 23,5 24,6 25,9 27,1 28,5 16,7 17,7 18,8 19,8 20,9 22,0 23,1 24,4 25,5 26,7 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,6 21,6 22,8 23,9 25,0 14,4 15,3 16,3 17,3 18,2 19,2 20,1 21,1 22,1 23,3 13,3 14,2 15,0 15,9 16,8 17,8 18,7 19,5 20,5 21,5 12,3 13,1 13,8 14,7 15,4 16,3 17,2 18,0 18,9 19,8 11,6 12,2 12,9 13,7 14,6 15,3 16,0 16,9 17,7 18,5 10,7 11,4 12,1 12,8 13,6 14,3 15,0 15,8 16,5 17,3 9,9 10,6 11,2 11,9 12,6 13,2 13,9 14,6 15,3 16,0 9,2 9,8 10,3 10,9 11,6 12,2 12,8 13,4 14,2 14,8 8,5 9,0 9,5 10,1 10,6 11,2 11,8 12,3 12,9 13,6

10 sid ,5 143,6 149,9 156,1 162,4 168,9 175,5 182,2 189,0 195,9 136,2 142,3 148,4 154,6 160,8 167,3 173,7 180,3 187,0 193,9 134,8 140,8 146,9 153,0 159,2 165,5 172,0 178,6 185,2 192,0 133,4 139,4 145,4 151,5 157,6 163,9 170,2 176,7 183,3 190,0 132,1 137,9 143,9 149,9 155,9 162,2 168,5 174,9 181,4 188,0 130,7 136,4 142,4 148,2 154,3 160,5 166,8 173,1 179,6 186,0 129,3 135,1 140,9 146,7 152,7 158,8 165,0 171,2 177,6 184,2 128,0 133,6 139,3 145,1 151,1 157,1 163,3 169,5 175,7 182,2 126,6 132,2 137,8 143,6 149,5 155,5 161,4 167,6 173,9 180,2 125,2 130,7 136,3 142,0 147,9 153,7 159,7 165,8 172,0 178,2 123,9 129,3 134,8 140,5 146,2 152,1 157,9 164,0 170,1 176,3 122,5 127,8 133,3 138,9 144,6 150,4 156,2 162,2 168,1 174,4 121,1 126,5 131,8 137,4 143,0 148,6 154,5 160,3 166,3 172,4 119,8 125,0 130,3 135,8 141,4 147,0 152,7 158,6 164,4 170,4 118,3 123,5 128,8 134,2 139,8 145,3 151,0 156,7 162,5 168,5 116,9 122,1 127,3 132,7 138,0 143,6 149,2 154,8 160,7 166,5 115,5 120,6 125,9 131,1 136,4 141,9 147,5 153,1 158,7 164,5 114,2 119,3 124,4 129,6 134,8 140,3 145,6 151,2 156,8 162,5 112,8 117,8 122,9 128,0 133,2 138,5 143,9 149,4 155,0 160,7 111,4 116,4 121,4 126,5 131,6 136,8 142,1 147,6 153,1 158,7 110,1 114,9 119,9 124,9 130,0 135,2 140,4 145,7 151,2 156,7 108,7 113,5 118,4 123,4 128,3 133,4 138,7 143,9 149,4 154,7 107,3 112,0 116,9 121,7 126,7 131,8 136,9 142,1 147,4 152,8 106,0 110,7 115,4 120,3 125,1 130,1 135,2 140,3 145,5 150,8 104,6 109,2 113,9 118,6 123,5 128,3 133,4 138,4 143,6 148,9 103,2 107,7 112,4 117,0 121,9 126,7 131,7 136,7 141,8 146,9 100,7 105,2 109,8 114,3 119,0 123,7 128,6 133,4 138,4 143,5 98,4 102,7 107,1 111,6 116,2 120,8 125,5 130,3 135,2 140,0 96,0 100,2 104,5 108,9 113,3 117,9 122,4 127,1 131,8 136,7 93,5 97,7 101,9 106,2 110,4 114,9 119,4 123,9 128,5 133,2 91,2 95,1 99,2 103,5 107,7 111,9 116,3 120,8 125,2 129,7 88,8 92,6 96,6 100,7 104,8 108,9 113,2 117,5 121,9 126,3 86,3 90,2 94,0 98,0 102,0 106,0 110,2 114,3 118,6 122,9 83,9 87,7 91,4 95,3 99,1 103,1 107,1 111,2 115,3 119,5 81,6 85,1 88,8 92,5 96,3 100,1 104,0 107,9 111,9 116,0 79,1 82,6 86,2 89,8 93,4 97,1 101,0 104,7 108,7 112,7 76,7 80,1 83,6 87,1 90,5 94,1 97,9 101,6 105,3 109,2 74,2 77,6 81,0 84,3 87,7 91,3 94,8 98,4 102,1 105,8 71,9 75,1 78,3 81,6 84,9 88,3 91,7 95,1 98,7 102,3 69,5 72,5 75,6 78,8 82,1 85,3 88,7 92,0 95,4 98,9 67,0 70,0 73,0 76,1 79,2 82,3 85,6 88,8 92,2 95,5 64,7 67,5 70,4 73,4 76,4 79,3 82,5 85,7 88,8 92,0 62,3 65,0 67,8 70,6 73,5 76,5 79,5 82,5 85,6 88,7 59,8 62,6 65,2 67,9 70,6 73,5 76,4 79,2 82,2 85,2 57,5 59,9 62,6 65,2 67,8 70,5 73,2 76,1 78,8 81,8 55,1 57,5 59,9 62,4 65,0 67,5 70,3 72,9 75,6 78,3 52,2 54,6 57,0 59,3 61,7 64,2 66,7 69,3 71,8 74,5 49,5 51,7 54,0 56,2 58,4 60,8 63,2 65,5 68,0 70,5 46,8 48,9 51,0 53,1 55,2 57,5 59,7 61,9 64,3 66,7 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,1 56,2 58,3 60,4 62,7 41,3 43,2 44,9 46,9 48,7 50,7 52,6 54,7 56,7 58,8 38,9 40,7 42,4 44,1 46,0 47,9 49,7 51,6 53,5 55,5 36,7 38,3 39,9 41,5 43,3 45,0 46,8 48,5 50,4 52,2

11 sid ,3 35,8 37,4 38,9 40,5 42,2 43,8 45,5 47,1 48,9 32,1 33,5 34,8 36,3 37,8 39,3 40,9 42,4 44,0 45,6 29,7 31,1 32,3 33,7 35,1 36,4 37,9 39,3 40,8 42,3 27,9 29,1 30,3 31,7 33,0 34,2 35,6 36,9 38,3 39,7 26,1 27,2 28,4 29,6 30,8 32,1 33,3 34,6 35,8 37,2 24,3 25,4 26,5 27,5 28,6 29,8 31,0 32,1 33,3 34,6 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,6 28,6 29,7 30,8 32,0 20,6 21,5 22,5 23,4 24,4 25,4 26,4 27,4 28,4 29,3 19,4 20,1 21,0 21,9 22,9 23,8 24,6 25,6 26,6 27,5 18,0 18,9 19,6 20,5 21,3 22,1 23,0 23,9 24,7 25,7 16,8 17,5 18,3 19,0 19,8 20,5 21,4 22,1 23,0 23,9 15,4 16,2 16,8 17,5 18,3 19,0 19,8 20,5 21,3 22,0 14,2 14,8 15,4 16,0 16,8 17,4 18,0 18,8 19,5 20,1

12 sid ,8 210,0 217,3 224,6 232,1 239,6 247,4 255,2 263,1 271,2 200,8 207,9 215,0 222,4 229,7 237,3 244,9 252,6 260,5 268,5 198,9 205,8 212,9 220,1 227,5 234,8 242,4 250,1 257,8 265,8 196,7 203,7 210,7 217,9 225,1 232,4 239,9 247,5 255,2 263,0 194,7 201,6 208,6 215,6 222,7 230,1 237,4 245,0 252,6 260,3 192,8 199,5 206,3 213,4 220,5 227,7 234,9 242,4 250,0 257,7 190,8 197,4 204,2 211,2 218,1 225,2 232,6 239,9 247,4 254,9 188,7 195,2 202,1 208,8 215,8 222,9 230,1 237,3 244,7 252,2 186,7 193,3 199,8 206,6 213,5 220,5 227,6 234,8 242,0 249,5 184,7 191,1 197,7 204,3 211,2 218,0 225,1 232,2 239,4 246,7 182,6 189,0 195,5 202,1 208,8 215,6 222,6 229,7 236,8 244,1 180,6 186,9 193,4 199,8 206,6 213,3 220,1 227,1 234,2 241,4 178,6 184,8 191,1 197,6 204,2 210,9 217,6 224,6 231,6 238,6 176,5 182,7 189,0 195,4 201,8 208,4 215,1 222,0 228,9 235,9 174,5 180,6 186,8 193,1 199,6 206,1 212,7 219,5 226,3 233,2 172,5 178,5 184,7 190,9 197,2 203,7 210,3 216,9 223,6 230,6 170,4 176,3 182,4 188,7 194,9 201,3 207,8 214,3 221,0 227,8 168,4 174,4 180,3 186,4 192,6 198,9 205,3 211,8 218,4 225,1 166,4 172,2 178,1 184,2 190,3 196,5 202,8 209,2 215,8 222,4 164,3 170,1 176,0 181,9 187,9 194,1 200,3 206,7 213,2 219,6 162,3 168,0 173,7 179,7 185,7 191,6 197,9 204,1 210,5 217,0 160,3 165,9 171,6 177,5 183,3 189,3 195,4 201,6 207,8 214,3 158,2 163,8 169,4 175,2 180,9 186,9 192,9 199,0 205,2 211,5 156,2 161,7 167,3 173,0 178,7 184,6 190,4 196,5 202,6 208,8 154,2 159,6 165,2 170,6 176,3 182,1 188,0 193,9 200,0 206,1 152,2 157,4 162,9 168,4 174,0 179,7 185,5 191,4 197,4 203,5 148,6 153,8 159,2 164,5 170,0 175,5 181,2 186,9 192,8 198,6 145,0 150,1 155,3 160,5 165,9 171,4 176,8 182,4 188,2 193,9 141,5 146,5 151,5 156,7 161,8 167,1 172,5 178,0 183,6 189,2 137,9 142,8 147,7 152,7 157,8 162,9 168,1 173,5 179,0 184,4 134,4 139,2 143,9 148,7 153,7 158,8 163,9 169,0 174,4 179,7 130,8 135,4 140,2 144,9 149,6 154,6 159,6 164,5 169,8 175,0 127,3 131,8 136,3 140,9 145,6 150,4 155,2 160,1 165,2 170,1 123,7 128,1 132,6 137,0 141,5 146,1 150,8 155,7 160,5 165,4 120,3 124,5 128,7 133,1 137,5 142,0 146,5 151,2 155,9 160,7 116,6 120,8 124,9 129,1 133,4 137,8 142,3 146,7 151,3 155,9 113,2 117,0 121,1 125,2 129,3 133,6 137,9 142,3 146,7 151,2 109,6 113,4 117,3 121,3 125,4 129,5 133,6 137,8 142,0 146,5 106,0 109,7 113,5 117,4 121,3 125,2 129,2 133,3 137,4 141,6 102,5 106,1 109,7 113,4 117,1 121,0 124,9 128,8 132,8 136,9 98,9 102,3 106,0 109,4 113,2 116,8 120,6 124,4 128,2 132,2 95,4 98,7 102,1 105,6 109,1 112,7 116,3 119,9 123,6 127,5 91,8 95,0 98,2 101,6 105,0 108,4 111,9 115,4 119,0 122,7 88,3 91,4 94,5 97,7 101,0 104,2 107,6 111,1 114,4 118,0 84,7 87,7 90,7 93,8 96,9 100,0 103,2 106,6 109,8 113,2 81,2 83,9 86,9 89,8 92,8 95,9 99,0 102,1 105,2 108,4 77,1 79,8 82,6 85,3 88,2 91,0 94,0 97,0 100,0 103,1 73,0 75,6 78,2 80,8 83,6 86,3 89,0 91,9 94,8 97,6 69,0 71,4 73,9 76,4 78,8 81,5 84,1 86,8 89,4 92,2 64,9 67,2 69,5 71,9 74,2 76,7 79,1 81,7 84,2 86,8 60,8 63,1 65,2 67,4 69,6 71,9 74,2 76,6 79,0 81,3 57,5 59,4 61,6 63,5 65,7 67,9 70,0 72,3 74,5 76,9 54,1 56,0 57,8 59,8 61,8 63,8 65,9 68,0 70,1 72,3

13 sid ,6 52,4 54,2 56,1 58,0 59,8 61,7 63,7 65,7 67,7 47,3 48,9 50,6 52,2 54,0 55,8 57,6 59,4 61,3 63,2 43,8 45,4 46,9 48,5 50,1 51,7 53,5 55,1 56,8 58,6 41,2 42,5 44,0 45,5 47,0 48,6 50,1 51,7 53,4 55,0 38,4 39,8 41,2 42,5 44,0 45,4 46,9 48,4 49,9 51,4 35,8 37,1 38,3 39,7 40,9 42,3 43,7 45,0 46,4 47,9 33,1 34,3 35,4 36,7 37,9 39,0 40,4 41,7 42,9 44,3 30,5 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,1 38,3 39,4 40,7 28,5 29,5 30,6 31,6 32,6 33,7 34,8 35,8 36,9 38,2 26,6 27,6 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,6 35,6 24,7 25,6 26,5 27,4 28,2 29,2 30,1 31,1 32,1 33,1 22,8 23,6 24,4 25,2 26,1 27,0 27,9 28,7 29,6 30,5 20,9 21,6 22,4 23,1 23,9 24,6 25,5 26,2 27,1 28,0

14 sid ,4 287,8 296,2 304,8 313,6 322,5 331,5 340,6 349,9 359,5 276,6 284,9 293,2 301,8 310,4 319,2 328,2 337,3 346,5 355,9 273,8 282,0 290,3 298,7 307,3 316,0 324,8 333,9 343,0 352,3 271,0 279,1 287,4 295,7 304,2 312,8 321,6 330,4 339,5 348,7 268,2 276,2 284,4 292,6 301,1 309,5 318,2 327,1 336,0 345,1 265,4 273,3 281,4 289,6 297,8 306,3 314,9 323,6 332,5 341,5 262,6 270,5 278,4 286,5 294,7 303,1 311,6 320,2 329,1 337,9 259,8 267,6 275,5 283,5 291,6 300,0 308,3 316,9 325,5 334,3 257,1 264,8 272,5 280,4 288,5 296,7 304,9 313,4 322,0 330,7 254,3 261,9 269,6 277,4 285,4 293,5 301,7 310,0 318,5 327,1 251,5 258,9 266,6 274,3 282,2 290,3 298,3 306,5 315,0 323,6 248,7 256,1 263,6 271,4 279,1 287,0 295,0 303,2 311,5 320,0 245,9 253,2 260,7 268,2 276,0 283,8 291,7 299,8 308,0 316,4 243,1 250,3 257,7 265,3 272,8 280,6 288,4 296,3 304,6 312,8 240,3 247,5 254,7 262,2 269,7 277,3 285,0 293,0 301,0 309,2 237,5 244,6 251,8 259,2 266,5 274,1 281,8 289,6 297,5 305,6 234,7 241,8 248,8 256,1 263,4 270,9 278,4 286,2 294,0 301,9 231,9 238,8 245,9 253,1 260,3 267,6 275,1 282,8 290,5 298,3 229,1 235,9 242,9 250,0 257,2 264,4 271,9 279,3 287,0 294,7 226,3 233,1 239,9 246,9 253,9 261,2 268,5 276,0 283,5 291,1 223,5 230,2 237,0 243,9 250,8 257,9 265,3 272,6 280,1 287,5 220,7 227,3 234,0 240,8 247,7 254,8 261,9 269,1 276,5 284,0 217,9 224,5 231,1 237,8 244,6 251,6 258,5 265,8 273,0 280,4 215,1 221,6 228,1 234,7 241,5 248,3 255,3 262,3 269,5 276,8 212,4 218,7 225,1 231,7 238,3 245,1 252,0 258,9 266,0 273,2 209,5 215,8 222,1 228,6 235,2 241,9 248,6 255,6 262,5 269,6 204,7 210,8 217,0 223,4 229,7 236,2 242,9 249,6 256,4 263,3 199,7 205,7 211,8 218,0 224,2 230,6 237,0 243,6 250,2 257,1 194,9 200,7 206,6 212,7 218,7 225,0 231,2 237,7 244,1 250,7 190,0 195,6 201,5 207,3 213,3 219,2 225,5 231,7 238,0 244,5 185,0 190,6 196,2 202,0 207,8 213,7 219,6 225,7 231,9 238,1 180,2 185,5 191,0 196,6 202,2 208,1 213,8 219,7 225,7 231,8 175,3 180,6 185,9 191,3 196,7 202,3 208,1 213,8 219,6 225,6 170,5 175,5 180,7 185,9 191,3 196,7 202,2 207,8 213,5 219,2 165,5 170,5 175,5 180,6 185,8 191,0 196,4 201,8 207,4 213,0 160,7 165,4 170,4 175,2 180,3 185,4 190,6 195,9 201,2 206,7 155,8 160,4 165,2 170,0 174,9 179,8 184,8 189,9 195,1 200,3 150,8 155,3 159,9 164,7 169,4 174,1 179,0 183,9 189,0 194,1 146,0 150,4 154,8 159,3 163,9 168,5 173,2 178,0 182,9 187,8 141,1 145,3 149,6 154,0 158,3 162,8 167,4 172,0 176,7 181,6 136,2 140,3 144,4 148,6 152,8 157,2 161,7 166,0 170,6 175,2 131,3 135,2 139,3 143,3 147,4 151,6 155,8 160,2 164,5 169,0 126,5 130,2 134,1 137,9 141,9 145,9 150,0 154,2 158,4 162,7 121,5 125,2 128,8 132,6 136,4 140,3 144,3 148,2 152,2 156,3 116,6 120,1 123,6 127,2 131,0 134,7 138,4 142,3 146,1 150,1 111,8 115,2 118,5 121,9 125,5 129,0 132,6 136,3 140,0 143,8 106,2 109,3 112,5 115,8 119,1 122,5 126,0 129,5 132,9 136,5 100,6 103,6 106,7 109,7 112,9 116,0 119,4 122,6 126,0 129,5 95,0 97,9 100,7 103,6 106,6 109,7 112,7 115,8 119,0 122,2 89,4 92,0 94,8 97,5 100,4 103,2 106,1 109,1 112,0 115,0 83,8 86,3 88,9 91,4 94,0 96,8 99,5 102,2 105,0 107,8 79,1 81,5 83,9 86,3 88,8 91,3 93,9 96,5 99,1 101,9 74,5 76,6 79,0 81,2 83,6 85,9 88,3 90,8 93,3 95,8

15 sid ,8 71,9 74,0 76,1 78,2 80,5 82,7 85,1 87,3 89,7 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,1 77,2 79,3 81,5 83,7 60,3 62,2 64,0 65,8 67,8 69,6 71,6 73,6 75,6 77,6 56,7 58,3 60,1 61,8 63,5 65,4 67,3 69,1 71,0 72,9 53,0 54,6 56,2 57,8 59,4 61,2 62,8 64,5 66,4 68,1 49,2 50,7 52,2 53,7 55,3 56,8 58,4 60,1 61,7 63,4 45,6 47,0 48,4 49,7 51,2 52,6 54,1 55,6 57,1 58,7 41,9 43,2 44,4 45,8 47,0 48,4 49,7 51,1 52,5 54,0 39,3 40,4 41,7 42,9 44,1 45,4 46,6 47,9 49,2 50,5 36,7 37,8 38,9 40,0 41,2 42,3 43,5 44,6 45,9 47,1 34,1 35,1 36,1 37,2 38,2 39,3 40,4 41,5 42,7 43,8 31,5 32,3 33,3 34,3 35,2 36,2 37,3 38,3 39,3 40,4 28,7 29,6 30,5 31,3 32,3 33,2 34,2 35,1 36,1 37,1

16 sid ,1 378,9 388,7 398,9 409,1 419,6 430,2 440,9 451,8 463,0 365,4 375,1 384,9 395,0 405,0 415,4 425,8 436,5 447,3 458,3 361,8 371,3 381,0 390,9 400,9 411,1 421,6 432,0 442,8 453,7 358,0 367,5 377,2 386,9 396,8 407,0 417,2 427,7 438,2 449,1 354,3 363,8 373,2 382,9 392,7 402,8 413,0 423,3 433,8 444,5 350,7 359,9 369,3 378,9 388,7 398,6 408,6 418,8 429,3 439,7 347,0 356,2 365,5 374,9 384,6 394,3 404,3 414,5 424,7 435,1 343,2 352,3 361,6 371,0 380,5 390,2 400,1 410,0 420,2 430,5 339,6 348,6 357,7 367,0 376,4 386,0 395,7 405,7 415,7 425,9 335,9 344,7 353,8 363,0 372,3 381,8 391,5 401,2 411,1 421,2 332,2 341,0 349,9 359,0 368,2 377,6 387,1 396,8 406,7 416,6 328,4 337,1 346,1 355,0 364,1 373,5 382,8 392,4 402,2 412,0 324,8 333,4 342,1 351,1 360,0 369,2 378,6 388,0 397,6 407,4 321,1 329,7 338,3 347,1 355,9 365,0 374,2 383,5 393,1 402,8 317,4 325,8 334,4 343,1 351,8 360,8 370,0 379,2 388,6 398,1 313,8 322,1 330,4 339,0 347,8 356,7 365,6 374,8 384,0 393,5 310,0 318,2 326,6 335,0 343,7 352,4 361,3 370,3 379,5 388,9 306,3 314,5 322,7 331,0 339,6 348,2 357,0 366,0 375,1 384,3 302,7 310,7 318,9 327,1 335,5 344,1 352,7 361,5 370,5 379,5 299,0 306,9 314,9 323,1 331,4 339,9 348,5 357,2 366,0 374,9 295,2 303,1 311,0 319,1 327,3 335,6 344,1 352,7 361,5 370,3 291,6 299,3 307,2 315,1 323,2 331,4 339,9 348,3 356,9 365,7 287,9 295,5 303,3 311,1 319,1 327,3 335,5 343,9 352,4 361,1 284,2 291,7 299,3 307,2 315,0 323,1 331,2 339,5 348,0 356,4 280,6 287,9 295,5 303,2 310,9 318,9 326,9 335,0 343,4 351,8 276,8 284,2 291,6 299,2 306,9 314,6 322,6 330,7 338,9 347,2 270,4 277,6 284,8 292,2 299,7 307,3 315,1 323,0 330,9 339,1 263,9 270,9 277,9 285,2 292,5 300,0 307,5 315,3 323,1 331,0 257,4 264,3 271,2 278,2 285,4 292,6 300,1 307,5 315,1 322,8 251,0 257,7 264,4 271,2 278,2 285,3 292,5 299,8 307,3 314,8 244,5 251,0 257,5 264,3 271,1 277,9 285,0 292,1 299,3 306,7 238,0 244,4 250,8 257,3 263,9 270,6 277,4 284,4 291,4 298,6 231,6 237,8 244,0 250,3 256,7 263,3 269,9 276,7 283,5 290,5 225,1 231,1 237,2 243,4 249,6 255,9 262,4 269,0 275,6 282,4 218,7 224,5 230,3 236,3 242,4 248,6 254,8 261,3 267,7 274,3 212,3 217,9 223,6 229,3 235,3 241,3 247,4 253,6 259,8 266,1 205,8 211,2 216,8 222,4 228,1 233,9 239,8 245,9 252,0 258,0 199,3 204,6 209,9 215,4 221,0 226,6 232,3 238,1 244,0 250,0 192,9 198,0 203,2 208,4 213,8 219,2 224,7 230,3 236,0 241,9 186,4 191,4 196,4 201,5 206,6 211,9 217,3 222,6 228,2 233,8 179,9 184,7 189,5 194,5 199,5 204,6 209,7 214,9 220,2 225,7 173,5 178,1 182,7 187,5 192,3 197,2 202,2 207,2 212,4 217,6 167,0 171,5 176,0 180,4 185,2 189,9 194,6 199,5 204,4 209,4 160,5 164,8 169,1 173,5 178,0 182,6 187,2 191,8 196,5 201,3 154,1 158,2 162,3 166,5 170,9 175,2 179,6 184,1 188,7 193,3 147,6 151,6 155,6 159,6 163,7 167,9 172,1 176,3 180,7 185,2 140,3 144,0 147,7 151,6 155,5 159,4 163,4 167,5 171,7 176,0 132,8 136,4 140,0 143,6 147,2 151,1 154,8 158,7 162,7 166,6 125,5 128,8 132,2 135,7 139,2 142,6 146,2 149,9 153,6 157,4 118,1 121,3 124,4 127,6 131,0 134,3 137,7 141,1 144,6 148,1 110,7 113,7 116,6 119,6 122,7 125,9 129,1 132,3 135,6 138,9 104,6 107,3 110,1 112,9 115,9 118,8 121,9 124,9 128,0 131,1 98,4 101,0 103,6 106,3 108,9 111,8 114,5 117,4 120,4 123,4

17 sid ,2 94,5 97,0 99,6 102,1 104,7 107,3 110,1 112,8 115,5 85,9 88,2 90,5 92,9 95,3 97,6 100,1 102,6 105,2 107,8 79,7 81,8 83,9 86,2 88,4 90,7 92,9 95,3 97,6 100,0 74,9 76,9 78,8 80,8 82,9 85,1 87,2 89,4 91,7 93,9 70,0 71,9 73,7 75,6 77,6 79,6 81,6 83,6 85,7 87,8 65,2 66,8 68,6 70,4 72,1 74,0 75,9 77,7 79,7 81,7 60,2 61,8 63,4 65,0 66,8 68,5 70,1 72,0 73,7 75,6 55,3 56,8 58,3 59,8 61,4 62,9 64,5 66,2 67,8 69,4 51,9 53,2 54,7 56,1 57,6 58,9 60,4 61,9 63,5 65,0 48,4 49,7 51,0 52,4 53,7 55,1 56,5 57,8 59,3 60,7 44,9 46,1 47,4 48,6 49,9 51,1 52,4 53,7 55,1 56,3 41,5 42,5 43,7 44,9 46,0 47,1 48,4 49,6 50,7 52,0 38,1 39,0 40,0 41,0 42,2 43,3 44,3 45,4 46,5 47,6

18 sid ,2 485,6 497,3 509,1 521,2 533,4 545,8 558,4 571,2 584,2 469,5 480,8 492,3 504,0 516,0 528,0 540,3 552,8 565,5 578,4 464,7 475,9 487,4 498,9 510,7 522,7 534,9 547,2 559,7 572,6 460,0 471,1 482,4 493,8 505,5 517,3 529,4 541,6 554,0 566,7 455,3 466,2 477,4 488,7 500,3 512,0 523,9 536,0 548,3 560,9 450,6 461,4 472,4 483,6 495,1 506,6 518,5 530,4 542,6 555,0 445,7 456,5 467,5 478,5 489,9 501,4 513,0 524,9 536,9 549,2 441,0 451,7 462,5 473,4 484,6 496,1 507,5 519,3 531,1 543,3 436,3 446,8 457,5 468,5 479,4 490,7 502,2 513,7 525,5 537,5 431,5 442,0 452,5 463,4 474,3 485,4 496,7 508,1 519,8 531,6 426,8 437,1 447,6 458,3 469,1 480,0 491,2 502,5 514,1 525,8 422,1 432,3 442,6 453,2 463,9 474,7 485,8 496,9 508,4 519,9 417,4 427,4 437,6 448,1 458,6 469,3 480,3 491,3 502,7 514,1 412,5 422,6 432,6 443,0 453,4 464,0 474,8 485,8 496,9 508,3 407,8 417,7 427,7 437,9 448,2 458,6 469,3 480,2 491,2 502,4 403,1 412,9 422,7 432,8 443,0 453,4 463,9 474,6 485,5 496,6 398,3 407,9 417,7 427,7 437,7 448,1 458,4 469,1 479,8 490,7 393,6 403,1 412,8 422,6 432,5 442,7 453,0 463,5 474,1 484,9 388,9 398,2 407,8 417,5 427,3 437,4 447,6 457,9 468,3 479,0 384,1 393,4 402,8 412,4 422,1 432,0 442,1 452,3 462,6 473,2 379,4 388,5 397,8 407,3 417,0 426,7 436,6 446,7 456,9 467,3 374,6 383,7 392,9 402,2 411,8 421,3 431,2 441,1 451,2 461,5 369,8 378,8 387,9 397,1 406,5 416,0 425,7 435,5 445,6 455,7 365,1 374,0 382,9 392,0 401,3 410,6 420,2 429,9 439,9 449,8 360,4 369,1 377,9 386,9 396,1 405,4 414,7 424,3 434,1 444,0 355,7 364,3 373,0 381,9 390,9 400,1 409,3 418,7 428,4 438,1 347,3 355,8 364,3 373,0 381,8 390,7 399,8 409,0 418,3 427,9 339,0 347,2 355,5 364,0 372,6 381,4 390,2 399,2 408,4 417,7 330,8 338,8 346,8 355,2 363,5 372,0 380,7 389,5 398,4 407,5 322,5 330,3 338,1 346,2 354,4 362,6 371,1 379,7 388,4 397,2 314,1 321,7 329,4 337,3 345,2 353,3 361,5 370,0 378,4 387,0 305,9 313,3 320,7 328,4 336,1 344,0 352,1 360,1 368,4 376,8 297,6 304,8 312,0 319,5 327,1 334,7 342,5 350,3 358,4 366,6 289,3 296,2 303,3 310,5 317,9 325,3 332,9 340,6 348,5 356,4 280,9 287,8 294,6 301,7 308,8 316,0 323,3 330,8 338,4 346,1 272,7 279,3 285,9 292,7 299,7 306,7 313,8 321,1 328,4 335,9 264,4 270,7 277,2 283,8 290,5 297,3 304,3 311,3 318,5 325,7 256,1 262,3 268,5 275,0 281,4 288,0 294,7 301,6 308,4 315,5 247,7 253,8 259,8 266,0 272,3 278,7 285,2 291,7 298,5 305,2 239,5 245,2 251,1 257,2 263,1 269,4 275,6 281,9 288,4 295,0 231,2 236,8 242,4 248,2 254,1 260,0 266,0 272,2 278,4 284,8 222,9 228,3 233,8 239,3 245,0 250,7 256,6 262,4 268,5 274,6 214,5 219,7 225,1 230,4 235,8 241,4 247,0 252,7 258,4 264,4 206,3 211,3 216,4 221,5 226,7 232,1 237,4 242,9 248,5 254,1 198,0 202,7 207,7 212,5 217,6 222,7 227,8 233,2 238,5 243,9 189,6 194,3 199,0 203,7 208,4 213,4 218,3 223,4 228,4 233,7 180,2 184,6 189,0 193,5 198,0 202,7 207,4 212,2 217,0 222,0 170,7 174,9 179,1 183,3 187,7 192,0 196,5 201,0 205,6 210,3 161,2 165,2 169,1 173,1 177,2 181,3 185,5 189,9 194,3 198,6 151,7 155,5 159,2 162,9 166,8 170,6 174,6 178,7 182,8 186,9 142,3 145,7 149,2 152,7 156,3 160,1 163,8 167,5 171,4 175,2 134,3 137,5 140,9 144,1 147,6 151,1 154,6 158,2 161,8 165,4 126,3 129,3 132,4 135,7 138,8 142,1 145,4 148,7 152,2 155,6

19 sid ,4 121,3 124,1 127,1 130,1 133,2 136,2 139,4 142,5 145,9 110,4 113,0 115,8 118,5 121,4 124,1 127,1 130,0 132,9 136,0 102,5 105,0 107,4 109,9 112,5 115,2 117,9 120,6 123,4 126,2 96,1 98,5 100,9 103,2 105,7 108,2 110,7 113,3 115,8 118,5 89,9 92,0 94,3 96,5 98,9 101,1 103,5 105,8 108,3 110,8 83,7 85,7 87,7 89,8 91,9 94,1 96,3 98,5 100,7 103,1 77,4 79,2 81,2 83,1 85,1 87,1 89,0 91,2 93,3 95,4 71,1 72,9 74,6 76,4 78,2 80,0 81,8 83,7 85,7 87,7 66,7 68,3 69,9 71,6 73,2 75,0 76,7 78,5 80,3 82,1 62,2 63,7 65,3 66,8 68,4 70,0 71,6 73,2 75,0 76,6 57,7 59,2 60,6 62,1 63,4 64,9 66,5 68,0 69,5 71,1 53,4 54,6 55,8 57,2 58,6 59,9 61,3 62,8 64,2 65,7 48,9 50,0 51,2 52,5 53,7 55,0 56,2 57,5 58,8 60,2

20 sid ,4 610,9 624,5 638,3 652,4 666,7 681,2 696,0 711,1 726,3 591,5 604,8 618,2 632,0 645,9 660,1 674,5 689,1 704,0 719,0 585,5 598,7 612,0 625,5 639,3 653,4 667,7 682,1 696,8 711,8 579,5 592,6 605,8 619,2 632,9 646,8 660,8 675,2 689,7 704,5 573,5 586,4 599,5 612,8 626,3 640,1 654,0 668,2 682,6 697,3 567,6 580,3 593,2 606,4 619,8 633,4 647,2 661,2 675,5 689,9 561,6 574,2 587,0 600,0 613,3 626,8 640,5 654,3 668,4 682,7 555,6 568,1 580,8 593,7 606,8 620,1 633,6 647,3 661,3 675,5 549,7 562,0 574,5 587,2 600,3 613,3 626,8 640,3 654,1 668,2 543,7 555,9 568,3 580,9 593,7 606,8 619,9 633,4 647,0 661,0 537,6 549,8 562,0 574,5 587,2 600,0 613,1 626,4 640,0 653,6 531,6 543,7 555,8 568,1 580,6 593,4 606,4 619,4 632,9 646,4 525,7 537,5 549,5 561,7 574,2 586,7 599,5 612,5 625,8 639,2 519,7 531,4 543,3 555,4 567,6 580,0 592,7 605,5 618,6 631,9 513,7 525,3 537,1 548,9 561,1 573,4 585,9 598,5 611,5 624,7 507,8 519,2 530,8 542,6 554,5 566,7 579,1 591,7 604,4 617,3 501,8 513,1 524,6 536,2 548,1 560,1 572,3 584,7 597,3 610,1 495,8 507,0 518,3 529,8 541,5 553,4 565,5 577,8 590,2 602,9 489,9 500,9 512,1 523,4 535,0 546,7 558,6 570,8 583,1 595,6 483,9 494,8 505,8 517,1 528,5 540,1 551,8 563,8 575,9 588,3 477,9 488,6 499,6 510,6 521,9 533,4 545,1 556,9 568,8 581,0 471,9 482,5 493,3 504,3 515,5 526,7 538,2 549,9 561,7 573,8 466,0 476,4 487,1 497,9 508,9 520,1 531,4 543,0 554,6 566,5 460,0 470,3 480,9 491,5 502,4 513,4 524,6 536,0 547,6 559,2 454,0 464,2 474,6 485,1 495,8 506,8 517,8 529,0 540,3 552,0 448,1 458,1 468,3 478,8 489,4 500,1 511,0 522,1 533,3 544,7 437,6 447,4 457,4 467,6 477,9 488,4 499,1 509,9 520,8 532,0 427,2 436,8 446,5 456,4 466,5 476,7 487,1 497,7 508,4 519,3 416,7 426,1 435,6 445,2 455,0 465,1 475,2 485,5 495,9 506,6 406,3 415,4 424,7 434,0 443,6 453,4 463,2 473,3 483,5 493,8 395,8 404,7 413,7 422,9 432,3 441,7 451,3 461,1 471,1 481,1 385,3 394,0 402,8 411,8 420,8 430,0 439,5 448,9 458,6 468,5 374,8 383,3 391,9 400,6 409,4 418,3 427,5 436,8 446,2 455,8 364,4 372,6 380,9 389,4 398,0 406,7 415,6 424,6 433,8 443,1 353,9 361,9 370,0 378,2 386,5 395,1 403,7 412,4 421,3 430,3 343,5 351,2 359,0 367,1 375,2 383,4 391,7 400,2 408,9 417,6 333,0 340,5 348,2 355,9 363,8 371,7 379,8 388,0 396,5 404,9 322,6 329,8 337,3 344,7 352,3 360,0 367,9 375,8 384,0 392,2 312,1 319,1 326,3 333,5 340,9 348,3 355,9 363,6 371,6 379,5 301,7 308,4 315,4 322,3 329,4 336,6 344,1 351,6 359,0 366,7 291,3 297,8 304,4 311,1 318,1 325,1 332,2 339,4 346,6 354,1 280,8 287,1 293,5 300,1 306,7 313,4 320,2 327,2 334,2 341,4 270,4 276,5 282,5 288,9 295,2 301,7 308,3 315,0 321,7 328,7 259,9 265,8 271,6 277,7 283,8 290,0 296,3 302,8 309,3 316,0 249,5 255,1 260,8 266,5 272,3 278,3 284,4 290,6 296,8 303,2 239,0 244,4 249,8 255,3 261,0 266,8 272,5 278,4 284,4 290,5 227,0 232,2 237,3 242,6 248,0 253,3 258,9 264,5 270,2 276,0 215,0 219,9 224,8 229,8 234,9 240,0 245,2 250,6 255,9 261,5 203,1 207,7 212,3 217,0 221,9 226,7 231,7 236,7 241,8 247,0 191,1 195,5 199,8 204,3 208,8 213,4 218,0 222,7 227,6 232,4 179,2 183,3 187,3 191,5 195,7 200,0 204,3 208,8 213,3 217,9 169,1 173,0 176,8 180,8 184,8 188,8 192,9 197,1 201,3 205,7 159,2 162,8 166,4 170,0 173,9 177,6 181,4 185,4 189,4 193,5

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2012. o----o----o

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2012. o----o----o T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N Cirkulär nr 1-2012 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET

Läs mer

Ersättning för sveda och värk 2015

Ersättning för sveda och värk 2015 Bilaga 1 Ersättning för sveda och värk 2015 Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat eller

Läs mer

Cirkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat från och med Ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer

Cirkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat från och med Ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer irkulär nr 2-2016 irkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat från och med 2002. Tabeller ilaga 1: : Ersättning för sveda och värk Ersättning för medicinsk invaliditet (bestående men) -

Läs mer

Ersättning för sveda och värk 2014

Ersättning för sveda och värk 2014 ilaga 1 Ersättning för sveda och värk 2014 Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat eller

Läs mer

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller skall gälla för år 2009.

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller skall gälla för år 2009. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2009 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller skall gälla för år 2007.

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller skall gälla för år 2007. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2007 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m.

Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2005 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m.

Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2004 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

Cirkuläret gäller under 2015 för skadefall som har inträffat från och med 2002. Ersättning för medicinsk invaliditet (bestående men)

Cirkuläret gäller under 2015 för skadefall som har inträffat från och med 2002. Ersättning för medicinsk invaliditet (bestående men) irkulär nr 2-2015 irkuläret gäller under 2015 för skadefall som har inträffat från och med 2002. Tabeller ilaga 1: : Ersättning för sveda och värk Ersättning för medicinsk invaliditet (bestående men) -

Läs mer

Cirkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat till och med Ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer

Cirkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat till och med Ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer Cirkulär nr 1-2016 Cirkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat till och med 2001. Tabeller Bilaga 1: : Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5: Bilaga 6: Ersättning för sveda och värk Ersättning

Läs mer

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013.

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013. TRAFIKSKADENÄMNDEN irkulär nr 2-2013 (gäller skadefall som har inträffat från och med 2002-01-01) HJÄLPTAELLER FÖR ESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEN. DÄRTILL HJÄLPTAELLER

Läs mer

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller skall gälla för år 2008.

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller skall gälla för år 2008. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2008 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

o----o----o Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m.

o----o----o Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2010 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m.

Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2006 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller skall gälla för år 2003.

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller skall gälla för år 2003. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2003 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i en trafikolycka alltid rätt att få ditt ärende prövat

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2012 Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@trafikskadenamnden.se www.trafikskadenamnden.se TRAFIKSKADENÄMNDEN Verksamheten 2012 Inledning

Läs mer

Skadestånd Ersättning vid personskada. Anders Andersson och Yvonne Sjögren

Skadestånd Ersättning vid personskada. Anders Andersson och Yvonne Sjögren Skadestånd Ersättning vid personskada Anders Andersson och Yvonne Sjögren trafikskador (övervägande ca 90 %) ansvarsskador överfallsskador patientskador Gemensamt för dessa skador är att de handläggs utifrån

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden. Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2008 Box 24048 04 50 Stockholm Tel 08522 787 00 Fax 0822 87 3 Epost info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.se TRAFIKSKADENÄMNDEN Verksamheten 2008 Inledning E rsättning

Läs mer

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt NFT 1/2006 för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden av Kristina Strandberg och Johanna Turunen Kristina Strandberg

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Innehåll. Om Trafikskadenämnden. Ordföranden och kanslichefen har ordet. Nämndens verksamhet 2013. Årsstatistik

Innehåll. Om Trafikskadenämnden. Ordföranden och kanslichefen har ordet. Nämndens verksamhet 2013. Årsstatistik TRAFIKSKADENÄMNDEN VERKSAMHETEN 2013 Innehåll Om Trafikskadenämnden Ordföranden och kanslichefen har ordet Nämndens verksamhet 2013 Årsstatistik 1 2 4 5 VERKSAMHET 2013 trafikskadenämnden Om Trafikskadenämnden

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ersättning vid ideella skador. Utifrån trafikskadenämndens ersättningstabell. Ayla Habib 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Ersättning vid ideella skador. Utifrån trafikskadenämndens ersättningstabell. Ayla Habib 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Ersättning vid ideella skador Utifrån trafikskadenämndens ersättningstabell Ayla Habib 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Ökad användning av schabloner i personskaderegleringen ett förslag

Ökad användning av schabloner i personskaderegleringen ett förslag Ökad användning av schabloner i personskaderegleringen ett förslag Rapport till Whiplashkommissionen Stockholm den 15 mars 2005 Jan Kleineman Ola Schönning Sammanfattning Trafikskadelagen hänvisar till

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt?

Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt? Ersättning för särskilda olägenheter NFT vad 3/2008 har hänt? Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt? En genomgång av Trafikskadenämndens praxis Marie Svendenius marie.svendenius@tsn.tff.se

Läs mer

Medlemsolycksfall-Fritid

Medlemsolycksfall-Fritid Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till Medlemsolycksfall-Fritid Fackets olycksfallsförsäkring 1 2009 Ersättning för kostnader - Olycksfallsersättning - Akutersättning - Sjukhusvistelse

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden. Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2009 Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08522 787 00 Fax 0822 87 31 Epost info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.se Verksamheten 2009 Inledning Ersättning för personskada lämnas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 5150-04 I KLAGANDE KE Ombud : Advokat LM MOTPART 1. JJ 2. KK 3. XK Ombud och målsägandebiträde för samtliga: Advokat

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006 Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006 Klara Norra Kyrkogata 33 111 22 Stockholm Tel 08-450 92 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.se Verksamheten 2006 Ersättning för personskada

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 Ersättning Personskada En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Fråga om ersättning för olägenheter i daglig livsföring (skadefall som inträffat före 2002)

Fråga om ersättning för olägenheter i daglig livsföring (skadefall som inträffat före 2002) Cirkulärreferat 1-2007 Fråga om ersättning för olägenheter i daglig livsföring (skadefall som inträffat före 2002) Nämnden har ansett att en svårt skadad 28-årig man (95 procents invaliditet) med förlamning

Läs mer

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-55 år 56-67 år Grundbelopp 268 800 6 18 30 45 Grundbelopp + 1 tillägg 448 000 10 30 50 75 Grundbelopp + 2 tillägg 896 000 20 60 100 150

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Nya regler för olägenhetsersättning

Nya regler för olägenhetsersättning "Olägenheter i övrigt" och "särskilda olägenheter" gammal och ny lag skapar klarhet eller förvirring? Nya regler för olägenhetsersättning NFT 4/2002 av Marie Svendenius Marie Svendenius marie.svendenius@tsn.tff.se

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo 44 500 kr Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-55 år 56-65 år Grundbelopp 445 000 10 23 34 42 Grundbelopp + 1 tillägg 890 000 20

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

INNEHÅLL. Om Trafikskadenämnden. Ordföranden och kanslichefen har ordet. Nämndens verksamhet Årsstatistik

INNEHÅLL. Om Trafikskadenämnden. Ordföranden och kanslichefen har ordet. Nämndens verksamhet Årsstatistik TRAFIKSKADENÄMNDEN VERKSAMHETEN 2015 2014 INNEHÅLL Om Trafikskadenämnden Ordföranden och kanslichefen har ordet Nämndens verksamhet 2015 Årsstatistik 1 2 4 5 VERKSAMHETEN 2015 TRAFIKSKADENÄMNDEN Om Trafikskadenämnden

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

Träna svenska A och B. Häfte 11. Kropp och hälsa. Hanna Hägerland, Kornelia Gabrys och Kalle Cederblad (2017)

Träna svenska A och B. Häfte 11. Kropp och hälsa. Hanna Hägerland, Kornelia Gabrys och Kalle Cederblad (2017) Träna svenska A och B Häfte 11 Kropp och hälsa 0 Kroppen ett huvud ett hår ett öga en mun en hals en axel en näsa ett öra en kind ett bröst ett finger en handflata en handled en arm en höft en navel en

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor; SFS 2003:827 Utkom från trycket den 2 december 2003 Omtryck utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb Grundbelopp 265 800 6 18 47 Grundbelopp + 1 tillägg 443 000 10 30 78 Grundbelopp + 2 tillägg 664 500 15 45 118 Grundbelopp

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-50 år 51-65 år Grundbelopp 222 500 5 11 21 29 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 21 42 59 Grundbelopp

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

BEDÖMNING AV MOTORISK KAPACITET HOS STROKEPATIENTER ENLIGT B LINDMARK

BEDÖMNING AV MOTORISK KAPACITET HOS STROKEPATIENTER ENLIGT B LINDMARK Protokoll för BEDÖMNING AV MOTORISK KAPACITET HOS STROKEPATIENTER ENLIGT B LINDMARK Namn:... Föd. datum... Diagnos:... Paretisk sida:... Dominant sida:... Ink. datum:... IP = Icke paretisk sida; P = paretisk

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 267 000 6 11 38 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 16 59 Grundbelopp + 2 tillägg 890 000

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort

Läs mer

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga Sjukförsäkringen : Svenskt Näringsliv/LO Kommuner och Landsting Sjukfrånvaro AGS (endast arbetare) AGS-KL Långvarig sjukfrånvaro Sjukskrivning mer än 90 dagar

Läs mer

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Eva Carlquist VO1 06/16/Skusan 1(5) Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av ny skuldsaneringslag (2016:675) den 1 november 2016.

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb Grundbelopp 221 500 5 24 Grundbelopp + 1 tillägg 443 000 10 47 Grundbelopp + 2 tillägg 664 500 15 71 Grundbelopp + 3 tillägg 886 000 20 95 Grundbelopp

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR. - smärta

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR. - smärta REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR - smärta INNEHÅLL Amputation tillägg för smärta 1-2... 2 Nervskador tillägg för smärta... 3 Nackdistorsioner (WAD)... 6 Övriga fall med påslag för smärta

Läs mer

Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga

Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga Cirkulärreferat 1-009 Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga Efter slutprövning av NNs skadeärende under 1995, då 5 procents arbetsoförmåga förelåg

Läs mer

till dig som har en Armbågsfraktur

till dig som har en Armbågsfraktur till dig som har en Armbågsfraktur Armbågsfraktur Fraktur (benbrott) vid armbågen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Gipsförbandet Gips är ett hårt men sprött material som

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Hälsodeklaration YoungLiving More Health

Hälsodeklaration YoungLiving More Health Sida 1/6 Hälsodeklaration Hälsodeklaration YoungLiving More Health YoungLiving More Health kan sökas för dig som är 16-28 år. Hälsodeklarationen ska fyllas i och undertecknas tidigast 3 månader före försäkringens

Läs mer

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring GL 136:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Olycksfallsförsäkring PS210. Gäller från och med 2012-07-01

Olycksfallsförsäkring PS210. Gäller från och med 2012-07-01 Gäller från och med 2012-07-01 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 4 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 5 INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 5 5.1 Försäkringen

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 6022847 Organisationsnr: 212000-1694 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lidköpings

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 133 500 3 10 21 Grundbelopp + 1 tillägg 267 000 6 20 41 Grundbelopp + 2 tillägg 445 000

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Olycksfall 55+ Om du råkar ut för ett olycksfall

Olycksfall 55+ Om du råkar ut för ett olycksfall Sida 1/5 I Olycksfall 55+ Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Olycksfall

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer