Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013."

Transkript

1 TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL HJÄLPTABELLER FÖR FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING FÖR UTSEENDE- MÄSSIGA SKADEFÖLJER OCH FÖR AMPUTATIONER Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år En tabell tillämpas i fråga om ersättning för sveda och värk, bilaga 1. En annan tabell används när det gäller ersättning för medicinsk invaliditet (men). Mentabellen är tillämplig på skadefall som har inträffat före 2002, bilaga 2. (När det gäller skadefall som har inträffat senare hänvisas till Cirkulär nr ) I fråga om invaliditetsgrader under tio procent har rådet beslutat att en s.k. pro rata-metod ska tillämpas, innebärande att varje invaliditetsgrad värderas lika. Vid bestämmande av ersättning för utseendemässiga skadeföljder tillämpas en särskild hjälptabell, bilaga 3 och vid amputationer tillämpas en annan tabell, bilaga 4. Nämnden har förbehållit sig rätt att, när särskilda skäl finns, rekommendera en annan ersättning än som följer av en strikt tillämpning av gällande tabellverk. o----o----o Beträffande vissa särskilda skadetyper gäller följande i fråga om ersättning för medicinsk invaliditet m.m. 1. Ersättning för förlossningshinder och missfall utgår med kr respektive kr. 2. Ersättning vid mjältförlust (exklusive ärr) utgår med kr. 3. Ersättning för förlust av lukt och smak, förlust av smak och förlust av lukt utgår med kr, kr respektive kr. 4. Vid totalt synbortfall utgår ersättning med kr exklusive ersättning för sveda och värk. 5. Vid förlust av frisk tand utgår ersättning med kr. Anmärkning: Ersättningsbeloppen under punkten 1 åldersreduceras inte. Beloppet under punkten 2 åldersjusteras enligt följande; för barn under 15 år 165 procent av beloppet, 15 men ej 20 år 125 procent av beloppet, 20 men ej 25 år 120 procent av beloppet, därefter sker åldersreducering efter mönster av den allmänna hjälptabellen, bilaga 5. Beloppen under punkterna 3 till 5 åldersreduceras efter mönster av den allmänna hjälptabellen, bilaga 5. För barn 15 år och yngre ska ett påslag om 10 procent göras. Beloppen under punkten 3 och 4 har frysts i 2012 års nivå (se rådsbeslut ). o----o----o Det kan noteras att nämndens råd i fråga om sexuella besvär har förutsatt att tillämpningen av tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet 1996 även innefattar verkan av svårare rörelseinskränkningar, deformiteter och värktillstånd, d.v.s. faktorer som fram till den 1 juli 1996 skulle föranleda särskild ersättning. Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Hemsida Karlavägen Stockholm

2 TRAFIKSKADENÄMNDEN Vad avser övriga skadeföljder som före den 1 juli 1996 har särbehandlats i ersättningshänseende - sterilitet, syn- och hörselbortfall, förlust av ett öga och förlust av njure - har nämndens råd erinrat om att det kan tillkomma olägenhetsersättning och, i förekommande fall, ersättning med tillämpning av den s.k. ärrtabellen. Frågan om en anpassning av tabellerna till förändringar i penningvärdet kommer att prövas av rådet inför årsskiftet 2013/2014. Stockholm den 9 januari 2013 Peter Rigling Marie Leijonmarck

3 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N Bilaga 1 HJÄLPTABELL 2013 FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat eller invaliditetstillstånd har inträtt. För att ersättning för sveda och värk ska utgå krävs det i allmänhet att den skadade är sjukskriven. Ersättning lämnas normalt i förhållande till sjukskrivningsgrad. Om det är uppenbart att akut sjuktid fortgår även efter det att den skadade har återgått i arbete, bör det förhållandet att sjukskrivningen har upphört inte hindra att ersättning lämnas även i fortsättningen, om besvären i övrigt från medicinsk synpunkt hade motiverat sjukskrivning. Det ska framhållas att det vid psykiska besvär, även vid sådana besvär som orsakar ett svårt lidande, ofta från behandlingssynpunkt är önskvärt att en sjukskrivning undviks, trots att besvären i och för sig väl kunde ha motiverat en sådan. I nu angivna fall samt i fall då det gäller barn och pensionärer får man göra en uppskattning av den totala akuta sjuktiden. Skulle förlängning av sjukskrivningstiden ske endast i avvaktan på arbetsvårdande åtgärder eller pensionering ska förlängningen inte betraktas som akut sjuktid. Grundbelopp per månad Vårdform under sex månader från skadedagen därefter under högst sex månader efter ett år från skadedagen 1. Sjukhusvård 1.1 För svår skada (se Anm. nedan) kr kr kr 1.2 För annan skada kr kr kr 2. Annan vård än sjukhusvård under sjuktiden under sex månader från skadedagen alt. från utskrivning från sjukhus därefter under högst sex månader därefter kr kr kr Anm. : Till svår fysisk skada hänförs allvarliga fall av dubbelsidig syn- eller hörselnedsättning samt svåra förlamningstillstånd och total eller i det närmaste total urin- och/eller fekal inkontinens. Hit hänförs också svåra skador i form av exempelvis krosskada, slitskada,

4 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N brännskada, skallskada, ansiktsskada samt betydande skador på skilda kroppsdelar, frakturer med omfattande mjukdelsskador och liknande. Till svår psykisk skada hänförs tillstånd med avskärmning från omgivningen genom exempelvis stumhet, minnesförlust (amnesi på psykogen bas), svåra frekventa återupplevanden av aktuell händelse, mycket svåra ångestattacker med känsla av identitetsförlust (depersonalisation) eller overklighet (derealisation) och psykotiska reaktioner på reaktiv bas eller påtaglig försämring av tidigare psykos. Höjning av ersättningen i vissa fall Utöver grundbeloppet kan ett tillägg utgå vid särskilda omständigheter. Tillägget beräknas på det grundbelopp som gäller ovan under punkt 2 Annan vård än sjukhusvård under sjuktiden. Tillägg kan utgå i sådana fall som anges i det följande samt i likvärdiga fall. 50 % Vård på intensivvårdsavdelning (IVA) 40 % Skallsträck eller två externa fixatorer eller en extern fixator som fixerar större leder, d.v.s. proximalt om handleden respektive fotleden 30 % Halo-väst, externfixation (Hoffman) av bäckenfraktur, tibia- eller femursträck, thoracobrachial- (arm-bål-)gips (bästa arm), käkfixation och upprepade större operationer 20 % Thoracobrachialgips (sämsta arm) hög armgips (inkl. armbåge, bästa arm), Bostonkorsett, externfixation av lårben, överarmsben eller dominant handled, tarmstomi, blåsstomi, djupa infektioner med dagliga omläggningar (under omläggningstiden) och mer omfattande gipsfixation av dominanta handen 10 % Hög armgips (sämsta arm), helbensgips eller externfixation (Hoffman) av underben, externfixation av icke-dominant handled och mer omfattande gipsfixation av icke-dominant hand Under behandlingstiden i hemmet kan tillägg utgå vid allvarliga fall av dubbelsidig syn- eller hörselnedsättning samt vid svåra förlamningstillstånd och vid total eller i det närmaste total urin- och/eller fekal inkontinens. Tillägg kan också utgå vid svårt psykiskt lidande och vid svår smärta. Ersättningen kan i dessa fall höjas med procent av grundbeloppet under punkt 2 ovan. Tillägg enligt ovan kan utgå med tillhopa högst 50 procent av det grundbelopp som anges ovan under punkt 2. Mindre än 10 procent medför inget tillägg. Åtgärder som får anses innefattas i grundbeloppen är exempelvis underbensgips, underarmsgips, knäkappa, gång med en eller två kryckkäppar, gångbockar samt enklare dränage (galla) även om dränaget sitter under mycket lång tid.

5 T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N Ersättning i särskilda fall För smärtsam tandbehandling, smärtsam sjukgymnastik eller annan smärtsam behandling, som sker under icke akut sjuktid och som således normalt inte omfattas av ersättning enligt ovan, lämnas ersättning med 225 kronor per behandlingstillfälle. Samma ersättning lämnas vid sådan psykiatrisk behandling, framförallt psykoterapi, som innebär ett återkallande av smärtsamma, skrämmande och ångestskapande minnen, förutsatt att en läkare med psykiatrisk specialitet har bedömt att det föreligger behov av terapi och att behandling har utförts efter av denne utfärdad remiss.

6 sid ,3 38,8 43,3 47,9 52,5 57,2 61,9 66,8 71,8 76, ,0 38,4 42,8 47,4 52,0 56,6 61,3 66,2 71,0 76, ,7 38,1 42,4 46,9 51,4 56,1 60,7 65,5 70,4 75, ,3 37,6 41,9 46,4 50,9 55,5 60,1 64,8 69,6 74, ,0 37,2 41,5 45,9 50,4 54,8 59,4 64,2 68,9 73, ,6 36,8 41,0 45,4 49,9 54,3 58,8 63,4 68,1 73, ,3 36,4 40,7 44,9 49,4 53,7 58,2 62,8 67,4 72, ,0 36,1 40,3 44,5 48,7 53,2 57,6 62,2 66,8 71, ,6 35,7 39,8 44,0 48,3 52,6 57,0 61,4 66,0 70, ,2 35,3 39,4 43,5 47,8 52,0 56,3 60,8 65,3 69, ,0 34,9 38,9 43,0 47,3 51,5 55,7 60,2 64,5 69, ,6 34,4 38,6 42,5 46,6 50,9 55,1 59,4 63,9 68, ,2 34,1 38,1 42,0 46,1 50,4 54,5 58,8 63,2 67, ,8 33,7 37,7 41,7 45,6 49,7 53,8 58,1 62,4 66, ,6 33,3 37,2 41,2 45,1 49,1 53,2 57,5 61,7 66, ,2 33,0 36,8 40,7 44,6 48,6 52,6 56,8 60,9 65, ,9 32,6 36,3 40,2 44,0 48,0 52,1 56,1 60,3 64, ,5 32,2 35,9 39,7 43,5 47,5 51,5 55,5 59,6 63, ,1 31,8 35,4 39,2 43,0 46,9 50,9 54,8 58,8 62, ,9 31,5 35,1 38,7 42,5 46,3 50,2 54,1 58,1 62, ,5 31,0 34,6 38,3 41,9 45,8 49,6 53,5 57,5 61, ,1 30,6 34,2 37,8 41,4 45,1 49,0 52,7 56,7 60, ,7 30,2 33,7 37,3 40,9 44,6 48,4 52,1 56,0 59, ,5 29,8 33,3 36,8 40,4 44,0 47,8 51,5 55,2 59, ,1 29,5 32,8 36,3 39,9 43,4 47,1 50,7 54,6 58, ,7 29,1 32,5 35,8 39,3 42,9 46,5 50,1 53,8 57, ,1 28,4 31,7 35,1 38,4 41,9 45,4 49,0 52,6 56, ,5 27,7 31,0 34,2 37,6 40,9 44,3 47,8 51,4 54, ,0 27,0 30,2 33,3 36,6 39,9 43,3 46,6 50,0 53, ,4 26,4 29,5 32,6 35,7 38,9 42,2 45,4 48,7 52, ,8 25,7 28,6 31,7 34,7 37,9 41,0 44,3 47,5 50, ,1 25,0 27,9 30,8 33,8 36,9 39,9 43,2 46,3 49, ,5 24,4 27,1 30,0 33,0 35,8 38,9 41,9 45,0 48, ,9 23,6 26,4 29,2 32,0 34,8 37,8 40,8 43,8 46, ,4 23,0 25,6 28,4 31,1 33,8 36,7 39,5 42,5 45, ,8 22,3 24,9 27,5 30,2 32,8 35,6 38,4 41,3 44, ,2 21,6 24,1 26,6 29,2 31,8 34,6 37,3 40,0 42, ,5 20,9 23,4 25,9 28,4 30,8 33,5 36,1 38,8 41, ,9 20,3 22,6 25,0 27,4 29,8 32,3 34,9 37,6 40, ,3 19,5 21,9 24,1 26,5 28,9 31,3 33,7 36,2 38, ,8 18,9 21,1 23,3 25,6 27,9 30,2 32,6 34,9 37, ,2 18,3 20,3 22,5 24,6 26,9 29,1 31,5 33,7 36, ,5 17,5 19,5 21,6 23,8 25,9 28,0 30,2 32,5 34, ,9 16,9 18,8 20,8 22,9 24,9 27,0 29,1 31,2 33, ,3 16,2 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 27,9 30,0 32, ,7 15,5 17,3 19,2 21,0 22,9 24,7 26,7 28,7 30, ,1 14,7 16,4 18,2 19,9 21,8 23,5 25,4 27,2 29, ,3 13,9 15,5 17,2 18,9 20,6 22,3 24,0 25,9 27, ,7 13,2 14,7 16,3 17,8 19,4 21,0 22,8 24,4 26, ,9 12,4 13,8 15,3 16,8 18,3 19,8 21,4 23,0 24, ,3 11,7 12,9 14,3 15,8 17,2 18,5 20,0 21,5 23,0 76 9,7 10,9 12,3 13,6 14,8 16,2 17,5 18,9 20,3 21,8 77 9,2 10,3 11,6 12,7 13,9 15,2 16,5 17,8 19,2 20,4

7 sid ,6 9,7 10,8 11,9 13,1 14,3 15,4 16,7 17,9 19,2 79 8,0 9,1 10,1 11,2 12,2 13,3 14,4 15,5 16,7 17,9 80 7,5 8,3 9,3 10,3 11,3 12,3 13,4 14,4 15,5 16,5 81 7,0 7,8 8,8 9,7 10,7 11,6 12,6 13,6 14,6 15,5 82 6,5 7,3 8,2 9,1 9,9 10,8 11,7 12,7 13,6 14,6 83 6,1 6,8 7,6 8,5 9,2 10,1 10,9 11,8 12,7 13,6 84 5,6 6,3 7,1 7,8 8,6 9,3 10,1 10,9 11,7 12,6 85 5,1 5,8 6,5 7,2 7,8 8,6 9,3 10,1 10,8 11,6 86 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 8,1 8,7 9,5 10,1 10,8 87 4,5 5,1 5,7 6,2 6,8 7,5 8,1 8,7 9,5 10,1 88 4,2 4,7 5,2 5,8 6,3 7,0 7,6 8,1 8,7 9,3 89 3,9 4,4 4,9 5,3 5,8 6,5 7,0 7,5 8,1 8,6 90 3,5 4,0 4,5 5,0 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 8,0

8 sid ,8 87,1 92,3 97,6 103,1 108,7 114,3 119,9 125,7 131,6 81,1 86,2 91,4 96,8 102,1 107,6 113,0 118,8 124,5 130,3 80,2 85,3 90,5 95,8 101,1 106,5 111,9 117,5 123,2 129,0 79,5 84,4 89,5 94,8 100,0 105,3 110,8 116,4 122,0 127,7 78,6 83,6 88,7 93,8 99,0 104,3 109,7 115,2 120,8 126,3 77,7 82,7 87,7 92,8 98,0 103,2 108,6 113,9 119,4 125,0 77,0 81,8 86,8 91,8 96,9 102,1 107,4 112,8 118,1 123,7 76,1 81,0 85,8 90,8 95,9 101,0 106,2 111,6 116,9 122,4 75,4 80,1 84,9 89,9 94,9 100,0 105,1 110,3 115,7 121,1 74,5 79,2 84,1 88,9 93,8 98,9 104,0 109,2 114,4 119,8 73,7 78,3 83,1 87,9 92,8 97,7 102,8 107,9 113,2 118,4 72,9 77,5 82,2 86,9 91,8 96,6 101,7 106,7 111,9 117,1 72,0 76,6 81,2 85,9 90,8 95,6 100,5 105,6 110,7 115,8 71,3 75,7 80,3 84,9 89,7 94,5 99,4 104,3 109,4 114,5 70,4 74,9 79,3 83,9 88,7 93,4 98,2 103,1 108,1 113,2 69,6 74,0 78,5 83,1 87,7 92,3 97,1 102,0 106,8 111,9 68,8 73,1 77,6 82,1 86,6 91,3 96,0 100,7 105,6 110,6 67,9 72,3 76,6 81,1 85,6 90,2 94,8 99,5 104,3 109,2 67,2 71,4 75,7 80,1 84,6 89,0 93,6 98,4 103,1 107,9 66,3 70,5 74,7 79,1 83,6 88,0 92,5 97,1 101,9 106,6 65,5 69,6 73,9 78,1 82,5 86,9 91,4 96,0 100,6 105,3 64,7 68,8 73,0 77,1 81,5 85,8 90,3 94,8 99,4 104,0 63,9 67,9 72,0 76,2 80,5 84,7 89,2 93,5 98,1 102,6 63,1 67,0 71,1 75,2 79,3 83,7 87,9 92,4 96,8 101,4 62,2 66,2 70,1 74,2 78,3 82,6 86,8 91,2 95,5 100,0 61,4 65,3 69,3 73,2 77,4 81,5 85,7 89,9 94,3 98,7 59,9 63,8 67,7 71,5 75,5 79,6 83,7 87,8 92,2 96,4 58,6 62,3 66,0 69,9 73,7 77,7 81,7 85,8 89,9 94,1 57,1 60,7 64,4 68,1 71,9 75,7 79,7 83,7 87,7 91,8 55,7 59,2 62,8 66,4 70,1 73,9 77,7 81,6 85,4 89,5 54,2 57,7 61,2 64,7 68,3 72,0 75,7 79,5 83,3 87,2 52,9 56,2 59,6 63,1 66,5 70,0 73,7 77,4 81,1 84,9 51,4 54,6 58,0 61,3 64,7 68,1 71,6 75,2 78,8 82,6 50,0 53,1 56,3 59,6 62,9 66,3 69,6 73,1 76,7 80,3 48,5 51,6 54,7 57,8 61,1 64,4 67,7 71,0 74,5 78,0 47,1 50,1 53,1 56,2 59,3 62,4 65,7 69,0 72,3 75,7 45,6 48,5 51,5 54,5 57,5 60,6 63,7 66,9 70,1 73,4 44,3 47,0 49,9 52,7 55,7 58,7 61,7 64,8 67,9 71,0 42,8 45,5 48,3 51,0 53,8 56,7 59,7 62,7 65,7 68,8 41,4 44,0 46,6 49,4 52,1 54,8 57,7 60,6 63,5 66,4 39,9 42,4 45,0 47,6 50,2 53,0 55,7 58,4 61,3 64,2 38,4 40,9 43,4 45,9 48,5 51,1 53,7 56,3 59,1 61,8 37,1 39,4 41,8 44,1 46,6 49,1 51,7 54,2 56,8 59,6 35,6 37,9 40,2 42,5 44,9 47,3 49,7 52,2 54,7 57,2 34,2 36,3 38,6 40,8 43,0 45,4 47,8 50,1 52,5 55,0 32,7 34,8 36,9 39,0 41,3 43,4 45,6 48,0 50,2 52,6 31,1 33,1 35,1 37,1 39,2 41,3 43,4 45,5 47,8 50,0 29,5 31,3 33,2 35,2 37,1 39,0 41,2 43,2 45,3 47,4 27,9 29,6 31,3 33,2 35,1 36,9 38,8 40,8 42,8 44,8 26,2 27,9 29,6 31,2 33,0 34,8 36,6 38,4 40,3 42,2 24,6 26,1 27,7 29,3 31,0 32,6 34,3 35,9 37,7 39,4 23,1 24,6 26,1 27,6 29,2 30,7 32,3 34,0 35,6 37,3 21,8 23,3 24,6 26,0 27,5 29,0 30,5 32,0 33,5 35,1

9 sid ,4 21,8 23,0 24,4 25,7 27,1 28,5 30,0 31,3 32,8 19,0 20,3 21,5 22,8 24,0 25,2 26,6 28,0 29,2 30,6 17,7 18,8 19,9 21,1 22,3 23,5 24,6 25,9 27,1 28,5 16,7 17,7 18,8 19,8 20,9 22,0 23,1 24,4 25,5 26,7 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,6 21,6 22,8 23,9 25,0 14,4 15,3 16,3 17,3 18,2 19,2 20,1 21,1 22,1 23,3 13,3 14,2 15,0 15,9 16,8 17,8 18,7 19,5 20,5 21,5 12,3 13,1 13,8 14,7 15,4 16,3 17,2 18,0 18,9 19,8 11,6 12,2 12,9 13,7 14,6 15,3 16,0 16,9 17,7 18,5 10,7 11,4 12,1 12,8 13,6 14,3 15,0 15,8 16,5 17,3 9,9 10,6 11,2 11,9 12,6 13,2 13,9 14,6 15,3 16,0 9,2 9,8 10,3 10,9 11,6 12,2 12,8 13,4 14,2 14,8 8,5 9,0 9,5 10,1 10,6 11,2 11,8 12,3 12,9 13,6

10 sid ,5 143,6 149,9 156,1 162,4 168,9 175,5 182,2 189,0 195,9 136,2 142,3 148,4 154,6 160,8 167,3 173,7 180,3 187,0 193,9 134,8 140,8 146,9 153,0 159,2 165,5 172,0 178,6 185,2 192,0 133,4 139,4 145,4 151,5 157,6 163,9 170,2 176,7 183,3 190,0 132,1 137,9 143,9 149,9 155,9 162,2 168,5 174,9 181,4 188,0 130,7 136,4 142,4 148,2 154,3 160,5 166,8 173,1 179,6 186,0 129,3 135,1 140,9 146,7 152,7 158,8 165,0 171,2 177,6 184,2 128,0 133,6 139,3 145,1 151,1 157,1 163,3 169,5 175,7 182,2 126,6 132,2 137,8 143,6 149,5 155,5 161,4 167,6 173,9 180,2 125,2 130,7 136,3 142,0 147,9 153,7 159,7 165,8 172,0 178,2 123,9 129,3 134,8 140,5 146,2 152,1 157,9 164,0 170,1 176,3 122,5 127,8 133,3 138,9 144,6 150,4 156,2 162,2 168,1 174,4 121,1 126,5 131,8 137,4 143,0 148,6 154,5 160,3 166,3 172,4 119,8 125,0 130,3 135,8 141,4 147,0 152,7 158,6 164,4 170,4 118,3 123,5 128,8 134,2 139,8 145,3 151,0 156,7 162,5 168,5 116,9 122,1 127,3 132,7 138,0 143,6 149,2 154,8 160,7 166,5 115,5 120,6 125,9 131,1 136,4 141,9 147,5 153,1 158,7 164,5 114,2 119,3 124,4 129,6 134,8 140,3 145,6 151,2 156,8 162,5 112,8 117,8 122,9 128,0 133,2 138,5 143,9 149,4 155,0 160,7 111,4 116,4 121,4 126,5 131,6 136,8 142,1 147,6 153,1 158,7 110,1 114,9 119,9 124,9 130,0 135,2 140,4 145,7 151,2 156,7 108,7 113,5 118,4 123,4 128,3 133,4 138,7 143,9 149,4 154,7 107,3 112,0 116,9 121,7 126,7 131,8 136,9 142,1 147,4 152,8 106,0 110,7 115,4 120,3 125,1 130,1 135,2 140,3 145,5 150,8 104,6 109,2 113,9 118,6 123,5 128,3 133,4 138,4 143,6 148,9 103,2 107,7 112,4 117,0 121,9 126,7 131,7 136,7 141,8 146,9 100,7 105,2 109,8 114,3 119,0 123,7 128,6 133,4 138,4 143,5 98,4 102,7 107,1 111,6 116,2 120,8 125,5 130,3 135,2 140,0 96,0 100,2 104,5 108,9 113,3 117,9 122,4 127,1 131,8 136,7 93,5 97,7 101,9 106,2 110,4 114,9 119,4 123,9 128,5 133,2 91,2 95,1 99,2 103,5 107,7 111,9 116,3 120,8 125,2 129,7 88,8 92,6 96,6 100,7 104,8 108,9 113,2 117,5 121,9 126,3 86,3 90,2 94,0 98,0 102,0 106,0 110,2 114,3 118,6 122,9 83,9 87,7 91,4 95,3 99,1 103,1 107,1 111,2 115,3 119,5 81,6 85,1 88,8 92,5 96,3 100,1 104,0 107,9 111,9 116,0 79,1 82,6 86,2 89,8 93,4 97,1 101,0 104,7 108,7 112,7 76,7 80,1 83,6 87,1 90,5 94,1 97,9 101,6 105,3 109,2 74,2 77,6 81,0 84,3 87,7 91,3 94,8 98,4 102,1 105,8 71,9 75,1 78,3 81,6 84,9 88,3 91,7 95,1 98,7 102,3 69,5 72,5 75,6 78,8 82,1 85,3 88,7 92,0 95,4 98,9 67,0 70,0 73,0 76,1 79,2 82,3 85,6 88,8 92,2 95,5 64,7 67,5 70,4 73,4 76,4 79,3 82,5 85,7 88,8 92,0 62,3 65,0 67,8 70,6 73,5 76,5 79,5 82,5 85,6 88,7 59,8 62,6 65,2 67,9 70,6 73,5 76,4 79,2 82,2 85,2 57,5 59,9 62,6 65,2 67,8 70,5 73,2 76,1 78,8 81,8 55,1 57,5 59,9 62,4 65,0 67,5 70,3 72,9 75,6 78,3 52,2 54,6 57,0 59,3 61,7 64,2 66,7 69,3 71,8 74,5 49,5 51,7 54,0 56,2 58,4 60,8 63,2 65,5 68,0 70,5 46,8 48,9 51,0 53,1 55,2 57,5 59,7 61,9 64,3 66,7 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,1 56,2 58,3 60,4 62,7 41,3 43,2 44,9 46,9 48,7 50,7 52,6 54,7 56,7 58,8 38,9 40,7 42,4 44,1 46,0 47,9 49,7 51,6 53,5 55,5 36,7 38,3 39,9 41,5 43,3 45,0 46,8 48,5 50,4 52,2

11 sid ,3 35,8 37,4 38,9 40,5 42,2 43,8 45,5 47,1 48,9 32,1 33,5 34,8 36,3 37,8 39,3 40,9 42,4 44,0 45,6 29,7 31,1 32,3 33,7 35,1 36,4 37,9 39,3 40,8 42,3 27,9 29,1 30,3 31,7 33,0 34,2 35,6 36,9 38,3 39,7 26,1 27,2 28,4 29,6 30,8 32,1 33,3 34,6 35,8 37,2 24,3 25,4 26,5 27,5 28,6 29,8 31,0 32,1 33,3 34,6 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,6 28,6 29,7 30,8 32,0 20,6 21,5 22,5 23,4 24,4 25,4 26,4 27,4 28,4 29,3 19,4 20,1 21,0 21,9 22,9 23,8 24,6 25,6 26,6 27,5 18,0 18,9 19,6 20,5 21,3 22,1 23,0 23,9 24,7 25,7 16,8 17,5 18,3 19,0 19,8 20,5 21,4 22,1 23,0 23,9 15,4 16,2 16,8 17,5 18,3 19,0 19,8 20,5 21,3 22,0 14,2 14,8 15,4 16,0 16,8 17,4 18,0 18,8 19,5 20,1

12 sid ,8 210,0 217,3 224,6 232,1 239,6 247,4 255,2 263,1 271,2 200,8 207,9 215,0 222,4 229,7 237,3 244,9 252,6 260,5 268,5 198,9 205,8 212,9 220,1 227,5 234,8 242,4 250,1 257,8 265,8 196,7 203,7 210,7 217,9 225,1 232,4 239,9 247,5 255,2 263,0 194,7 201,6 208,6 215,6 222,7 230,1 237,4 245,0 252,6 260,3 192,8 199,5 206,3 213,4 220,5 227,7 234,9 242,4 250,0 257,7 190,8 197,4 204,2 211,2 218,1 225,2 232,6 239,9 247,4 254,9 188,7 195,2 202,1 208,8 215,8 222,9 230,1 237,3 244,7 252,2 186,7 193,3 199,8 206,6 213,5 220,5 227,6 234,8 242,0 249,5 184,7 191,1 197,7 204,3 211,2 218,0 225,1 232,2 239,4 246,7 182,6 189,0 195,5 202,1 208,8 215,6 222,6 229,7 236,8 244,1 180,6 186,9 193,4 199,8 206,6 213,3 220,1 227,1 234,2 241,4 178,6 184,8 191,1 197,6 204,2 210,9 217,6 224,6 231,6 238,6 176,5 182,7 189,0 195,4 201,8 208,4 215,1 222,0 228,9 235,9 174,5 180,6 186,8 193,1 199,6 206,1 212,7 219,5 226,3 233,2 172,5 178,5 184,7 190,9 197,2 203,7 210,3 216,9 223,6 230,6 170,4 176,3 182,4 188,7 194,9 201,3 207,8 214,3 221,0 227,8 168,4 174,4 180,3 186,4 192,6 198,9 205,3 211,8 218,4 225,1 166,4 172,2 178,1 184,2 190,3 196,5 202,8 209,2 215,8 222,4 164,3 170,1 176,0 181,9 187,9 194,1 200,3 206,7 213,2 219,6 162,3 168,0 173,7 179,7 185,7 191,6 197,9 204,1 210,5 217,0 160,3 165,9 171,6 177,5 183,3 189,3 195,4 201,6 207,8 214,3 158,2 163,8 169,4 175,2 180,9 186,9 192,9 199,0 205,2 211,5 156,2 161,7 167,3 173,0 178,7 184,6 190,4 196,5 202,6 208,8 154,2 159,6 165,2 170,6 176,3 182,1 188,0 193,9 200,0 206,1 152,2 157,4 162,9 168,4 174,0 179,7 185,5 191,4 197,4 203,5 148,6 153,8 159,2 164,5 170,0 175,5 181,2 186,9 192,8 198,6 145,0 150,1 155,3 160,5 165,9 171,4 176,8 182,4 188,2 193,9 141,5 146,5 151,5 156,7 161,8 167,1 172,5 178,0 183,6 189,2 137,9 142,8 147,7 152,7 157,8 162,9 168,1 173,5 179,0 184,4 134,4 139,2 143,9 148,7 153,7 158,8 163,9 169,0 174,4 179,7 130,8 135,4 140,2 144,9 149,6 154,6 159,6 164,5 169,8 175,0 127,3 131,8 136,3 140,9 145,6 150,4 155,2 160,1 165,2 170,1 123,7 128,1 132,6 137,0 141,5 146,1 150,8 155,7 160,5 165,4 120,3 124,5 128,7 133,1 137,5 142,0 146,5 151,2 155,9 160,7 116,6 120,8 124,9 129,1 133,4 137,8 142,3 146,7 151,3 155,9 113,2 117,0 121,1 125,2 129,3 133,6 137,9 142,3 146,7 151,2 109,6 113,4 117,3 121,3 125,4 129,5 133,6 137,8 142,0 146,5 106,0 109,7 113,5 117,4 121,3 125,2 129,2 133,3 137,4 141,6 102,5 106,1 109,7 113,4 117,1 121,0 124,9 128,8 132,8 136,9 98,9 102,3 106,0 109,4 113,2 116,8 120,6 124,4 128,2 132,2 95,4 98,7 102,1 105,6 109,1 112,7 116,3 119,9 123,6 127,5 91,8 95,0 98,2 101,6 105,0 108,4 111,9 115,4 119,0 122,7 88,3 91,4 94,5 97,7 101,0 104,2 107,6 111,1 114,4 118,0 84,7 87,7 90,7 93,8 96,9 100,0 103,2 106,6 109,8 113,2 81,2 83,9 86,9 89,8 92,8 95,9 99,0 102,1 105,2 108,4 77,1 79,8 82,6 85,3 88,2 91,0 94,0 97,0 100,0 103,1 73,0 75,6 78,2 80,8 83,6 86,3 89,0 91,9 94,8 97,6 69,0 71,4 73,9 76,4 78,8 81,5 84,1 86,8 89,4 92,2 64,9 67,2 69,5 71,9 74,2 76,7 79,1 81,7 84,2 86,8 60,8 63,1 65,2 67,4 69,6 71,9 74,2 76,6 79,0 81,3 57,5 59,4 61,6 63,5 65,7 67,9 70,0 72,3 74,5 76,9 54,1 56,0 57,8 59,8 61,8 63,8 65,9 68,0 70,1 72,3

13 sid ,6 52,4 54,2 56,1 58,0 59,8 61,7 63,7 65,7 67,7 47,3 48,9 50,6 52,2 54,0 55,8 57,6 59,4 61,3 63,2 43,8 45,4 46,9 48,5 50,1 51,7 53,5 55,1 56,8 58,6 41,2 42,5 44,0 45,5 47,0 48,6 50,1 51,7 53,4 55,0 38,4 39,8 41,2 42,5 44,0 45,4 46,9 48,4 49,9 51,4 35,8 37,1 38,3 39,7 40,9 42,3 43,7 45,0 46,4 47,9 33,1 34,3 35,4 36,7 37,9 39,0 40,4 41,7 42,9 44,3 30,5 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,1 38,3 39,4 40,7 28,5 29,5 30,6 31,6 32,6 33,7 34,8 35,8 36,9 38,2 26,6 27,6 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,6 35,6 24,7 25,6 26,5 27,4 28,2 29,2 30,1 31,1 32,1 33,1 22,8 23,6 24,4 25,2 26,1 27,0 27,9 28,7 29,6 30,5 20,9 21,6 22,4 23,1 23,9 24,6 25,5 26,2 27,1 28,0

14 sid ,4 287,8 296,2 304,8 313,6 322,5 331,5 340,6 349,9 359,5 276,6 284,9 293,2 301,8 310,4 319,2 328,2 337,3 346,5 355,9 273,8 282,0 290,3 298,7 307,3 316,0 324,8 333,9 343,0 352,3 271,0 279,1 287,4 295,7 304,2 312,8 321,6 330,4 339,5 348,7 268,2 276,2 284,4 292,6 301,1 309,5 318,2 327,1 336,0 345,1 265,4 273,3 281,4 289,6 297,8 306,3 314,9 323,6 332,5 341,5 262,6 270,5 278,4 286,5 294,7 303,1 311,6 320,2 329,1 337,9 259,8 267,6 275,5 283,5 291,6 300,0 308,3 316,9 325,5 334,3 257,1 264,8 272,5 280,4 288,5 296,7 304,9 313,4 322,0 330,7 254,3 261,9 269,6 277,4 285,4 293,5 301,7 310,0 318,5 327,1 251,5 258,9 266,6 274,3 282,2 290,3 298,3 306,5 315,0 323,6 248,7 256,1 263,6 271,4 279,1 287,0 295,0 303,2 311,5 320,0 245,9 253,2 260,7 268,2 276,0 283,8 291,7 299,8 308,0 316,4 243,1 250,3 257,7 265,3 272,8 280,6 288,4 296,3 304,6 312,8 240,3 247,5 254,7 262,2 269,7 277,3 285,0 293,0 301,0 309,2 237,5 244,6 251,8 259,2 266,5 274,1 281,8 289,6 297,5 305,6 234,7 241,8 248,8 256,1 263,4 270,9 278,4 286,2 294,0 301,9 231,9 238,8 245,9 253,1 260,3 267,6 275,1 282,8 290,5 298,3 229,1 235,9 242,9 250,0 257,2 264,4 271,9 279,3 287,0 294,7 226,3 233,1 239,9 246,9 253,9 261,2 268,5 276,0 283,5 291,1 223,5 230,2 237,0 243,9 250,8 257,9 265,3 272,6 280,1 287,5 220,7 227,3 234,0 240,8 247,7 254,8 261,9 269,1 276,5 284,0 217,9 224,5 231,1 237,8 244,6 251,6 258,5 265,8 273,0 280,4 215,1 221,6 228,1 234,7 241,5 248,3 255,3 262,3 269,5 276,8 212,4 218,7 225,1 231,7 238,3 245,1 252,0 258,9 266,0 273,2 209,5 215,8 222,1 228,6 235,2 241,9 248,6 255,6 262,5 269,6 204,7 210,8 217,0 223,4 229,7 236,2 242,9 249,6 256,4 263,3 199,7 205,7 211,8 218,0 224,2 230,6 237,0 243,6 250,2 257,1 194,9 200,7 206,6 212,7 218,7 225,0 231,2 237,7 244,1 250,7 190,0 195,6 201,5 207,3 213,3 219,2 225,5 231,7 238,0 244,5 185,0 190,6 196,2 202,0 207,8 213,7 219,6 225,7 231,9 238,1 180,2 185,5 191,0 196,6 202,2 208,1 213,8 219,7 225,7 231,8 175,3 180,6 185,9 191,3 196,7 202,3 208,1 213,8 219,6 225,6 170,5 175,5 180,7 185,9 191,3 196,7 202,2 207,8 213,5 219,2 165,5 170,5 175,5 180,6 185,8 191,0 196,4 201,8 207,4 213,0 160,7 165,4 170,4 175,2 180,3 185,4 190,6 195,9 201,2 206,7 155,8 160,4 165,2 170,0 174,9 179,8 184,8 189,9 195,1 200,3 150,8 155,3 159,9 164,7 169,4 174,1 179,0 183,9 189,0 194,1 146,0 150,4 154,8 159,3 163,9 168,5 173,2 178,0 182,9 187,8 141,1 145,3 149,6 154,0 158,3 162,8 167,4 172,0 176,7 181,6 136,2 140,3 144,4 148,6 152,8 157,2 161,7 166,0 170,6 175,2 131,3 135,2 139,3 143,3 147,4 151,6 155,8 160,2 164,5 169,0 126,5 130,2 134,1 137,9 141,9 145,9 150,0 154,2 158,4 162,7 121,5 125,2 128,8 132,6 136,4 140,3 144,3 148,2 152,2 156,3 116,6 120,1 123,6 127,2 131,0 134,7 138,4 142,3 146,1 150,1 111,8 115,2 118,5 121,9 125,5 129,0 132,6 136,3 140,0 143,8 106,2 109,3 112,5 115,8 119,1 122,5 126,0 129,5 132,9 136,5 100,6 103,6 106,7 109,7 112,9 116,0 119,4 122,6 126,0 129,5 95,0 97,9 100,7 103,6 106,6 109,7 112,7 115,8 119,0 122,2 89,4 92,0 94,8 97,5 100,4 103,2 106,1 109,1 112,0 115,0 83,8 86,3 88,9 91,4 94,0 96,8 99,5 102,2 105,0 107,8 79,1 81,5 83,9 86,3 88,8 91,3 93,9 96,5 99,1 101,9 74,5 76,6 79,0 81,2 83,6 85,9 88,3 90,8 93,3 95,8

15 sid ,8 71,9 74,0 76,1 78,2 80,5 82,7 85,1 87,3 89,7 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,1 77,2 79,3 81,5 83,7 60,3 62,2 64,0 65,8 67,8 69,6 71,6 73,6 75,6 77,6 56,7 58,3 60,1 61,8 63,5 65,4 67,3 69,1 71,0 72,9 53,0 54,6 56,2 57,8 59,4 61,2 62,8 64,5 66,4 68,1 49,2 50,7 52,2 53,7 55,3 56,8 58,4 60,1 61,7 63,4 45,6 47,0 48,4 49,7 51,2 52,6 54,1 55,6 57,1 58,7 41,9 43,2 44,4 45,8 47,0 48,4 49,7 51,1 52,5 54,0 39,3 40,4 41,7 42,9 44,1 45,4 46,6 47,9 49,2 50,5 36,7 37,8 38,9 40,0 41,2 42,3 43,5 44,6 45,9 47,1 34,1 35,1 36,1 37,2 38,2 39,3 40,4 41,5 42,7 43,8 31,5 32,3 33,3 34,3 35,2 36,2 37,3 38,3 39,3 40,4 28,7 29,6 30,5 31,3 32,3 33,2 34,2 35,1 36,1 37,1

16 sid ,1 378,9 388,7 398,9 409,1 419,6 430,2 440,9 451,8 463,0 365,4 375,1 384,9 395,0 405,0 415,4 425,8 436,5 447,3 458,3 361,8 371,3 381,0 390,9 400,9 411,1 421,6 432,0 442,8 453,7 358,0 367,5 377,2 386,9 396,8 407,0 417,2 427,7 438,2 449,1 354,3 363,8 373,2 382,9 392,7 402,8 413,0 423,3 433,8 444,5 350,7 359,9 369,3 378,9 388,7 398,6 408,6 418,8 429,3 439,7 347,0 356,2 365,5 374,9 384,6 394,3 404,3 414,5 424,7 435,1 343,2 352,3 361,6 371,0 380,5 390,2 400,1 410,0 420,2 430,5 339,6 348,6 357,7 367,0 376,4 386,0 395,7 405,7 415,7 425,9 335,9 344,7 353,8 363,0 372,3 381,8 391,5 401,2 411,1 421,2 332,2 341,0 349,9 359,0 368,2 377,6 387,1 396,8 406,7 416,6 328,4 337,1 346,1 355,0 364,1 373,5 382,8 392,4 402,2 412,0 324,8 333,4 342,1 351,1 360,0 369,2 378,6 388,0 397,6 407,4 321,1 329,7 338,3 347,1 355,9 365,0 374,2 383,5 393,1 402,8 317,4 325,8 334,4 343,1 351,8 360,8 370,0 379,2 388,6 398,1 313,8 322,1 330,4 339,0 347,8 356,7 365,6 374,8 384,0 393,5 310,0 318,2 326,6 335,0 343,7 352,4 361,3 370,3 379,5 388,9 306,3 314,5 322,7 331,0 339,6 348,2 357,0 366,0 375,1 384,3 302,7 310,7 318,9 327,1 335,5 344,1 352,7 361,5 370,5 379,5 299,0 306,9 314,9 323,1 331,4 339,9 348,5 357,2 366,0 374,9 295,2 303,1 311,0 319,1 327,3 335,6 344,1 352,7 361,5 370,3 291,6 299,3 307,2 315,1 323,2 331,4 339,9 348,3 356,9 365,7 287,9 295,5 303,3 311,1 319,1 327,3 335,5 343,9 352,4 361,1 284,2 291,7 299,3 307,2 315,0 323,1 331,2 339,5 348,0 356,4 280,6 287,9 295,5 303,2 310,9 318,9 326,9 335,0 343,4 351,8 276,8 284,2 291,6 299,2 306,9 314,6 322,6 330,7 338,9 347,2 270,4 277,6 284,8 292,2 299,7 307,3 315,1 323,0 330,9 339,1 263,9 270,9 277,9 285,2 292,5 300,0 307,5 315,3 323,1 331,0 257,4 264,3 271,2 278,2 285,4 292,6 300,1 307,5 315,1 322,8 251,0 257,7 264,4 271,2 278,2 285,3 292,5 299,8 307,3 314,8 244,5 251,0 257,5 264,3 271,1 277,9 285,0 292,1 299,3 306,7 238,0 244,4 250,8 257,3 263,9 270,6 277,4 284,4 291,4 298,6 231,6 237,8 244,0 250,3 256,7 263,3 269,9 276,7 283,5 290,5 225,1 231,1 237,2 243,4 249,6 255,9 262,4 269,0 275,6 282,4 218,7 224,5 230,3 236,3 242,4 248,6 254,8 261,3 267,7 274,3 212,3 217,9 223,6 229,3 235,3 241,3 247,4 253,6 259,8 266,1 205,8 211,2 216,8 222,4 228,1 233,9 239,8 245,9 252,0 258,0 199,3 204,6 209,9 215,4 221,0 226,6 232,3 238,1 244,0 250,0 192,9 198,0 203,2 208,4 213,8 219,2 224,7 230,3 236,0 241,9 186,4 191,4 196,4 201,5 206,6 211,9 217,3 222,6 228,2 233,8 179,9 184,7 189,5 194,5 199,5 204,6 209,7 214,9 220,2 225,7 173,5 178,1 182,7 187,5 192,3 197,2 202,2 207,2 212,4 217,6 167,0 171,5 176,0 180,4 185,2 189,9 194,6 199,5 204,4 209,4 160,5 164,8 169,1 173,5 178,0 182,6 187,2 191,8 196,5 201,3 154,1 158,2 162,3 166,5 170,9 175,2 179,6 184,1 188,7 193,3 147,6 151,6 155,6 159,6 163,7 167,9 172,1 176,3 180,7 185,2 140,3 144,0 147,7 151,6 155,5 159,4 163,4 167,5 171,7 176,0 132,8 136,4 140,0 143,6 147,2 151,1 154,8 158,7 162,7 166,6 125,5 128,8 132,2 135,7 139,2 142,6 146,2 149,9 153,6 157,4 118,1 121,3 124,4 127,6 131,0 134,3 137,7 141,1 144,6 148,1 110,7 113,7 116,6 119,6 122,7 125,9 129,1 132,3 135,6 138,9 104,6 107,3 110,1 112,9 115,9 118,8 121,9 124,9 128,0 131,1 98,4 101,0 103,6 106,3 108,9 111,8 114,5 117,4 120,4 123,4

Ersättning för sveda och värk 2015

Ersättning för sveda och värk 2015 Bilaga 1 Ersättning för sveda och värk 2015 Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat eller

Läs mer

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund)

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Med denna broschyr vill vi försöka beskriva något om huvuddragen i personskadeersättning vid trafikskada

Läs mer

Försäkringsmedicinska bedömningar i samband med personskada på skadeståndsrättslig grund

Försäkringsmedicinska bedömningar i samband med personskada på skadeståndsrättslig grund Personskadekommittén Cirkulär 1/2010 2010-10-22 Försäkringsmedicinska bedömningar i samband med personskada på skadeståndsrättslig grund (Ersätter cirkulär 2/2004, 1/2005 och 1/2008) Innehållsförteckning

Läs mer

Gradering av medicinsk invaliditet MEDICINSK INVALIDITET

Gradering av medicinsk invaliditet MEDICINSK INVALIDITET Gradering av medicinsk invaliditet % MEDICINSK INVALIDITET 2004 Gradering av medicinsk invaliditet 2004 Utgiven av Sveriges Försäkringsförbund Andra upplagan, 2:a tryckningen 2004 Grafisk form, omslag

Läs mer

Olycksfallsförsäkring PS210. Gäller från och med 2012-07-01

Olycksfallsförsäkring PS210. Gäller från och med 2012-07-01 Gäller från och med 2012-07-01 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 4 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 5 INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 5 5.1 Försäkringen

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01 Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01 Viktigt att tänka på när du läser villkoret... 1. Detta är det kompletta villkoret för Sjuk-

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING A600:3

FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING A600:3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING A600:3 2015-07-01 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 4 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER... 3 5

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:6 2013-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:6 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Gravidförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015 01 01 Tre Kronor

Gravidförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015 01 01 Tre Kronor Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015 01 01 Tre Kronor 2/13 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av viktiga begrepp...4 Allmänna villkor...5

Läs mer

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:5 2012-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:5 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

DOM 2014-06-17 Jönköping

DOM 2014-06-17 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 24 2014-06-17 Jönköping Mål nr T 1347-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jönköpings tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Folksam ömsesidig sakförsäkring, 502006-1619 106 60

Läs mer

Privata försäkringar. Skadeståndsrättslig ersättning. Avtalsförsäkring. Socialförsäkring

Privata försäkringar. Skadeståndsrättslig ersättning. Avtalsförsäkring. Socialförsäkring Privata försäkringar Skadeståndsrättslig ersättning Avtalsförsäkring Socialförsäkring Sjukförsäkring Sjukförsäkring Sjukförsäkring Sjukförsäkring Kritisk sjukdom Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring. barn och ungdom. Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2015-01-01

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring. barn och ungdom. Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2015-01-01 Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner...3 Förklaringar av viktiga begrepp...

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer