Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006"

Transkript

1 Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2006 Klara Norra Kyrkogata Stockholm Tel Fax E-post

2 Verksamheten 2006 Ersättning för personskada lämnas i form av trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen från år 1975 och bestäms med tillämpning av skadeståndsrättsliga regler och principer. Trafikskadenämnden har funnits sedan Nämndens uppgift är, som det står i reglementet, att verka för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Trafikskadenämnden är administrativt knuten till Trafikför - säkringsföreningen. Nämnden har dock starka offentligrättsliga inslag genom att det i trafikförsäkringsförordningen anges att trafikförsäkringsbolagen är skyldiga att upprätthålla och bekosta en särskild skaderegleringsnämnd och att nämndens reglemente skall godkännas av regeringen. Enligt bestämmelser i reglementet är trafikförsäkringsbolagen skyldiga att i allvarligare skadefall inhämta yttrande från nämnden. Nämndens yttrande är av rådgivande karaktär. Ordförande i Trafikskade nämn - den är kammarrättslagmannen Kajsa Hallberg. Nämnden är sammansatt av jurister (ordförande och vice ordförande; i praktiken med domarutbildning), lekmannarepresentanter (från olika fackliga organisationer) och företrädare för försäkringsbolagen. Nämndens ordförande utses av regeringen medan övriga ledamöter förordnas av Finansinspek - tionen. Det är Finansinspektionen som bestämmer ersättningen till juristerna och till lekmannaledamöterna. Kostnaderna för verksamheten betalas av Trafikför säk rings - föreningen. Mer om nämndens verksamhet finns att läsa i ett informationsblad, som kan rekvireras från nämndens kansli (Box 24048, Stockholm, , e-post Information om nämnden finns också på nämndens hemsida Trafikförsäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden när det gäller ersättning under invaliditetstid för inkomstförlust, om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent eller förlusten beräknas till lägst ett halvt basbelopp om året ersättning under invaliditetstid för kostnader eller för ideell skada (lyte eller annat stadigvarande men, olägenheter till följd av skadan) om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent ersättning för förlust av underhåll efter en avliden person omprövning av ersättningsfrågor som har bedömts slutligt andra frågor om ersättning om den skadelidande begär det eller om det i övrigt finns särskilda skäl till det. När nämnden sammanträder deltar normalt sex ledamöter, två TRAFIKSKADENÄMNDEN 1

3 från varje ledamotskategori (jurister, lekmannarepresentanter och bolagsföreträdare). Ärenden av enklare beskaffenhet kan avgöras av tre ledamöter, en från varje ledamotskategori. Enklare ärenden kan också, under vissa förutsättningar, avgöras av ordföranden eller en vice ordförande ensam. Ersättningsfrågor av principiell betydelse som rör riktlinjer för bedömning av enskilda ärenden handläggs av ett särskilt råd bestående av fem ledamöter från varje ledamotsgrupp. I arbetsordningen för nämnden finns bestämmelser om den praktiska hanteringen av ärendena. Det anges bl.a. att rådet bestämmer hur bolagens redovisning av ett ärende skall ske och att skadeakten med alla handlingar också skall överlämnas till nämnden. Det anges vidare att nämnden, om det behövs, kan infordra ytterligare utredning. Om tillfredsställande utredning kan erhållas endast genom prövning i domstol kan nämnden anmäla detta för bolaget och således avstå från att lämna ett yttrande i ärendet. Yttranden av allmänt intresse som kan vara vägledande för skaderegleringsverksamheten, skall offentliggöras som s.k. cirkulärreferat. Mer än ärenden Under året kom det in till nämnden. Av dessa ärenden ligger ärenden (27 procent) i intervallet procents invaliditet och (24 procent) i intervallet 1 9 procent. Dessa senare ärenden är inte obligatoriska ärenden. Nämnden hade 196 sammanträden. Hanteringstiden i nämnden under 2006 redovisas i Statistiken under punkt E. Det kan anmärkas att, när detta skrivs i mars 2007, hanteringstiden har förkortats betydligt. Nämnden kan inhämta utlåtande från oberoende läkare - oftast i frågor rörande samband eller invaliditetsgrad. Varje trafikförsäkringsbolag har också möjlighet att via nämndens kansli inhämta yttrande från någon av läkarna. När det gäller utfallet av de bedömningar som under 2006 har gjorts av läkarna hänvisas till bilagda Statistik. Ersättningsfrågor För en personskada som har inträffat till följd av trafik med trafikförsäkringspliktigt fordon betalas ersättning oberoende av hur skadan har skett eller vem som har orsakat den. För ersättningen svarar det försäkringsbolag som har meddelat trafikförsäkring för fordonet. Om fordonet är oförsäkrat får den skadade vända sig till Trafikför - säkringsföreningen för att få skadan reglerad. Detta gäller också om skadan har uppkommit till följd av trafik med ett fordon som inte går att identifiera, t.ex. därför att föraren har smitit från olycksplatsen. Ersättning för personskada beräknas enligt reglerna i 5 kap. skadeståndslagen, vilket framgår av 9 trafikskadelagen. Vid personskada lämnas ersättning för ekonomisk skada av olika slag som uppkommit till följd av olyckan, t.ex. sjukvårds- och läkarkostnader, hemhjälpskostnader och inkomstförlust pensionsförlust. Vid dödsfall på grund av en trafik - olycka betalas ersättning för TRAFIKSKADENÄMNDEN 2

4 begravningskostnader och andra kostnader samt ersättning för förlust av underhåll till efterlevande. Närstående kan också, om skadefallet har inträffat efter 2001, i vissa fall få ersättning på grund av dödsfallet för psykiska besvär. Förutom ersättning för ekonomisk skada betalas vid personskada ersättning för ideell skada. Med sådan skada avses sveda och värk under akut sjuktid. Vidare avses med ideell skada lyte eller annat stadigvarande men, d.v.s. besvär som ger en bestående invaliditet. Till ideell skada räknas också olägenheter, som brukar beskrivas som besvär och risker som drabbar den skadade i arbetslivet och i övrig livsföring. För skador som har inträffat före 2002 kan nämnda ersättningspost olägenheter förekomma. För skadefall därefter gäller i stället, efter ändringar i skade - ståndslagen 2001, en utvidgad ersättning för medicinsk invaliditet (menersättning), som innefattar olägenheter. För dessa nyare skadefall gäller också en bestämmelse om rätt till ersättning för särskilda olägenheter i vissa fall. Om en personskada blir bestående skall ersättning lämnas för ideell skada med ett engångsbelopp. Beloppets storlek beror på den grad av medicinsk invaliditet som skadan har bedömts medföra. Den medicinska invaliditeten bestäms med tillämpning av ett tabellverk, som Sveriges Försäkringsförbund har gett ut 1996 och Trafikskadenämnden fastställer varje år tabeller med vars hjälp ersättning för medicinsk invaliditet menersättning bestäms (s.k. hjälptabeller). Beloppets storlek beror på vilken invaliditetsgrad skadan har åsatts och vilken ålder den skadade hade vid invaliditetstidpunkten. Vissa skadetyper invaliditetsgraderas inte utan ersättningen bestäms till ett fast belopp. Detta gäller vid exempelvis synförlust. Tabellerna för ersättning för medicinsk invaliditet menersättning omfattar dels en nivå på ersättningen om skadan har inträffat före Vid sidan av ersättningen för medicinsk invaliditet utgår ersättning för olägenheter, dels en nivå på ersättningen om skadan har inträffat från och med För dessa skadefall gäller tre tabeller. Vilken av de tre tabellerna som skall tillämpas beror på i vad mån den skadade förvärvsarbetar. Den första tabellen innefattar, förutom ersättning för medicinsk invaliditet (men), ersättning för anspänning både i arbete och i daglig livsföring i övrigt. I den andra tabellen ingår, förutom menersättning, endast ersättning för anspänning i daglig livsföring i övrigt. Den tredje tabellen, som innefattar enbart ersättning för anspänning i arbete, är avsedd att tillämpas i de fall då den skadelidande återgår i arbete efter det att ersättning för anspänning i daglig livsföring har bestämts. Med lyte avses utseendemässiga förändringar, såsom ärr och felställningar. För sådana förändringar lämnas ersättning enligt en s.k. ärrtabell. Amputationsskador ersätts med tillämpning av en annan tabell den s.k. amputationstabellen. TRAFIKSKADENÄMNDEN 3

5 Nämndens senaste hjälptabeller är intagna i Cirkulär och Cirkulär Dessa kan rekvireras från nämndens kansli (adress och telefonnummer se första sidan). De finns också på nämndens hemsida. Trafikskada utomlands Den som skadas i trafiken på en resa inom EES-området (EU plus Island, Lichtenstein och Norge) behöver inte längre själv kommunicera på främmande stråk direkt med det utländska försäkringsbolaget. Detta är ett resultat av det fjärde EU-direktivet avseende motorfordonsförsäkring som har trätt i kraft den 20 januari 2003 (prop 2001/02:133, Ersättning för trafikskador). I varje land skall det finnas ett informationscentrum och ett skadeersättningsorgan. I Sverige har Trafikförsäkringsföreningen båda dessa funktioner. För den som är bosatt i Sverige och som skadas i en trafikolycka utomlands med en svensk bil regleras skadan i Sverige på samma sätt som tidigare. Det nya direktivet berör framförallt dem som hyr bil eller annat motorfordon i utlandet. Det berör också de gångtrafikanter och cyklister som skadas i trafiken utomlands. Alla försäkringsbolag som är verksamma inom EES-områet skall ha en skaderegleringsrepresentant i varje medlemsland. Utländska försäkringsbolag skall utse representanter i Sverige och svenska försäkringsbolag skall på samma sätt utse representanter i alla andra länder. När en skadad är hemma igen kan han eller hon få skadan reglerad i hemlandet genom en representant för det utländska försäkringsbolaget. I varje land kan man vända sig till ett informationscentrum för att få reda på var det påkörande fordonet är försäkrat. När ett krav på ersättning har framställts till det utländska bolaget eller dess representant skall bolaget eller representanten lämna ett motiverat svar inom tre månader. Görs inte detta övergår skaderegleringen till skadeersättningsorganet. I Sverige är det alltså Trafikförsäkringsföreningen som den skadade skall vända sig till. Försäkringsbolagens skaderegleringstider Trafikskadenämnden har sedan lång tid tillbaka för varje verksamhetsår sammanställt en statistik som visar den tid som förflyter innan bolaget ger in ett ärende till nämnden. Det är alltså tiden från invaliditetens inträde till ingivandet av ärendet till nämnden eller, vid en förnyad prövning, från prövningsperiodens början till ingivande av ärendet till nämnden som mäts i denna statistik. I samband med att nämnden under våren 2007 lämnade över statistiken till Finansinspektionen, för branschen som helhet och för respektive trafikförsäkringsbolag, offentliggjorde nämn den huvuddragen av resultatet (se tabell i bilaga). Av tabellen framgår bl.a. att av de ärenden som omfattas av statistiken har ärenden (33,4 procent) hanterats av bolagen inom tre år och 914 ärenden (21,6 procent) hanterats inom två år. I fall (66,6 procent) har hanteringen TRAFIKSKADENÄMNDEN 4

6 tagit längre tid än tre år; i 313 fall (7,4 procent) mer än tio år. Rådsmöten Enligt en bestämmelse i reglementet skall ersättningsfrågor av principiell betydelse som innefattar riktlinjer för behandling av enskilda ärenden handläggas vid sammanträde med ett inom nämnden utsett råd bestående av nämndens ordförande och fyra vice ordförande samt fem ledamöter från var och en av de båda övriga ledamotsgrupperna. Rådet behandlar också viktigare frågor som rör nämndens verksamhet i övrigt. Under år 2006 höll rådet ett möte i december. På rådsmötet i december 2005 beslöt rådet att föreslå en utökning av antalet ledamöter i trafikskadenämnden med sex personer, två från varje ledamotskategori (jurister, lekmän och bolagsledamöter). Trafikförsäkringsföreningens styrelse ställde sig bakom förslaget, som i juni 2006 godkändes av regeringen. Beslutet har ännu inte fått full genomslagskraft i det att det alltjämt saknas en ledamot i juristkategorin. Vid decembermötet 2006 beslöt rådet att uppdra åt nämndens ordförande Kajsa Hallberg att utse arbetsgrupper med uppgift att utreda i vad mån det är möjligt att åstadkomma schabloner vid beräkning av pensionsförlust dels om skadeakterna kan ges in till nämnden i scannad form, dels om akterna vid prövning i nämnden kan undvaras och ersättas med en fylligare nämndpromemoria Cirkulärreferat Nämnden gav under året ut tre cirkulärreferat, , se bilagor. Nämndens kansli Under året arbetade på nämndens kansli 18 personer. Av dessa är 15 personer jurister. Statistik I bilagor lämnas olika statistiska uppgifter om ärendena. Stockholm i mars 2007 Kajsa Hallberg Trafikskadenämndens ordförande Solveig Almblad Bilagor: Statistik, Cirkulärreferat , Sändlista TRAFIKSKADENÄMNDEN 5

7 TRAFIKSKADENÄMNDEN 6

8 TRAFIKSKADENÄMNDEN 7

9 TRAFIKSKADENÄMNDEN 8

10 TRAFIKSKADENÄMNDEN 9

11 TRAFIKSKADENÄMNDEN 10

12 Cirkulärreferat Dödsbos krav på ideell ersättning har bifallits av nämnden avseende ersättning för sveda och värk, eftersom skadeanmälan inkommit före dödsfallet samt att skaderegleringsproces-sen kan anses ha påbörjats före dödsfallet. Trafikskadan inträffade efter den 1 januari GP råkade ut för en trafikolycka den 1 november Han avled av sviterna efter olyckan den 25 december Vid sammanträde den 14 november 2005 yttrade nämnden bland annat följande. Fråga om dödsboet har rätt till ersättning för bestående men och sveda och värk Av utredningen i ärendet framgår bl.a. följande. Bolagets medicinske rådgivare har bedömt att dödsfallet är orsakat av trafikolyckan. Skadeanmälan inkom till bolaget någon gång mellan den 1 och den 8 november Bolaget bekräftar accept av ombud till GP i brev daterat den 19 november GP avlider den 25 december 2004, något som ombudet meddelar bolaget den 18 februari I detta brev samt i brev per den 4 mars 2005 framställer ombudet krav om ideell ersättning. Såvitt nämnden kan se så är ersättning för begravningskostnader och ersättning för resekostnader för anhöriga reglerade. Ingen övrig ersättning har utbetalats. Dödsboet har efter GP:s bortgång yrkat ersättning för sveda och värk för tiden från skadedagen till dess invaliditetstillståndet inträdde. Dödsboet har även yrkat ersättning för bestående men under åberopande av att den akuta läkningstiden var slut före dödsfallet och att invaliditetstillstånd därmed hade inträtt. Dödsboet anser att yrkandet om ideell ersättning framställts redan i och med att skadeanmälan lämnades in före dödsfallet. Bolaget anser att dödsboet inte har rätt till någon ideell ersättning. Det har enligt bolagets uppfattning aldrig framställts några krav på ersättning för sveda och värk samt men innan dödsfallet. När det gäller menersättningen är det bolagets uppfattning att det rör sig om en skada där någon medicinsk invaliditet inte varit möjlig fastställa eftersom akut sjuktid pågick fram till dödsfallet. Nämndens bedömning I 6 kap 3 skadeståndslagen regleras frågan om bortfall av rätten till ideellt skadestånd för skador som har inträffat efter den 31 december Där sägs bl.a: Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande samt för särskilda olägenheter faller bort, om den skadelidande avlider innan krav på sådan ersättning har framställts. I förarbetena till 6 kap 3 skadeståndslagen (Prop.2000/01:68 s 77) sägs bl.a. följande: Även om den skadelidandes skadeståndskrav inte uttryckligen har förklarats avse ideell skada vid personskada eller allvarlig kränkning, kan i allmänhet en sådan begäran tolkas in i kravet. Något bestämt belopp behöver inte heller ha begärts. TRAFIKSKADENÄMNDEN 11

13 Av omständigheterna i ärendet framgår att bolaget hade mottagit en skadeanmälan under den första veckan efter trafikolyckan. Bolaget hade även kommit i kontakt med GP:s ombud innan dödsfallet och skriftväxling hade inletts. Därmed bör man enligt nämndens mening kun-na anse att en skaderegleringsprocess hade inletts. Nämnden anser att det ligger i sakens natur att en skadeanmälan bör anses som ett, låt vara opreciserat, krav på ersättning. Med beaktande av ovanstående är det nämndens mening att krav på ersättning för ideell skada har framställts innan GP avlidit. I enlighet med allmänna skade - ståndsrättsliga principer torde ersättning endast utgå för den faktiska skadan. I förarbetena till 6 kap 3 skadeståndslagen (Prop. 2000/01:68 s 76) uppges att ersättningen skall beräknas med utgångspunkt i den skada som den avlidne faktiskt kom att uppleva under sin livstid, dvs den skada som hänför sig till tiden före dödsfallet. Nämndens uppfattning är att den akuta sjuktiden pågick vid dödsfallet. Invaliditetstillstånd har då inte inträtt och någon invaliditetsbedömning har inte kunnat göras. Någon förfallen fordran på ersättning för men finns inte. Nämnden kan därför inte tillstyrka bifall till dödsboets yrkande om ersättning för men. I konsekvens med det ovan sagda är det dock nämndens uppfattning att det finns en förfallen fordran på ersättning för sveda och värk, varför nämnden förordar att ersättning för sveda och värk för perioden från trafikolyckan till GP:s bortgång utbetalas till dödsboet. Dnr TRAFIKSKADENÄMNDEN 12

14 Cirkulärreferat Fråga om ersättning för särskilda olägenheter En efter en trafikolycka halvtidsarbetande lantbrukare med amputerad vänsterarm (46 procent invaliditet) har ansetts berättigad till ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete med kr per år. Vid sammanträde den 8 december 2005 yttrade nämnden bland annat följande.. Särskilda olägenheter Av utredningen framgår att H-E Z före trafikolyckan bedrev lantbruk på heltid med växtodling av grönsaker, potatis och sockerbetor. Trafikolyckan medförde en traumatisk amputation av vänster arm och han har inte kunnat använda någon protes. H-E Z är högerhänt. Efter trafikolyckan har han återgått i arbete på halvtid som lantbrukare och sköter lantbruket ensam. Han har omfattande problem att utföra de arbetsuppgifter som krävs eftersom han saknar vänster arm. Han har bl.a. stora svårigheter att med bara en arm klara av vissa redskap och verktyg samt utföra tunga fysiska arbeten. Bolaget har inte ansett att ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete bör lämnas. Nämndens bedömning Ersättning för särskilda olägenheter i arbete lämnas efter en individuell prövning och endast i undantagsfall då den schabloniserade ersättningen för men inte kan anses utgöra en tillräcklig kompensation för den skadelidandes anspänning i arbete. Nämnden anser - med hänsyn till det fysiskt påfrestande arbetet och den anspänning H-E Z har med att utföra de arbetsuppgifter som krävs med endast en arm - att det föreligger sådana speciella förhållanden att ersättning för särskilda olägenheter i arbete bör lämnas. I ersättningsbeloppet för men ingår ersättning för anspänning i arbete med kr per år. Nämnden förordar att han härutöver får ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete med kr per år. Dnr TRAFIKSKADENÄMNDEN 13

15 Cirkulärreferat I underhållsärenden bör ersättning från s.k. privata pensionsförsäkringar där den avlidne eller den efterlevande själv har erlagt premier inte medtas vid beräkningen av underhållsersättningens storlek, såvitt avser både beräkning av familjeinkomst och beräkning av samordningsförmåner. Vid sammanträde den 15 mars 2006 yttrade nämnden bl.a. följande... Fråga om ersättning vid dödsfall Av utredningen i ärendet har bland annat framgått följande. IW avled i en trafikolycka 2005 och efterlämnade makan Ingegerd W. Vid tiden för dödsfallet uppbar IW inkomster i form av allmän tilläggspension, tjänstepension samt ersättning från en privat pensionsförsäkring. Ingegerd W å sin sida uppbar även hon inkomster i form av allmän tilläggspension, tjänstepension samt ersättning från en privat pensionsförsäkring. Efter IW:s död har Ingegerd W, utöver de inkomster hon uppbar före makens dödsfall, uppburit inkomster i form av änkepension samt ersättning från IW:s privata pensionsförsäkring i form av efterlevandeskydd. Bolaget har föreslagit att underhållsersättning till följd av dödsfallet bör utgå enligt beräkningar i promemorian. Härvid har bolaget ansett att ersättning från de privata pensionsförsäkringar som IW och Ingegerd W uppburit och Ingegerd W alltjämt uppbär inte bör ingå i beräkningen av underhållsersättningens storlek. Nämndens bedömning Enligt nämndens praxis har i tidigare fall ansetts att ersättning från en privat pensionsförsäkring som den efterlevande uppbär helt oberoende av den avlidne makenmakan inte bör samordnas såsom faktisk inkomst utan hållas helt utanför beräkningen av underhållsersättning. Samma princip har tillämpats i ärenden angående ersättning för inkomstförlust, nämligen att ersättning som den skadelidande uppbär från en privat pensionsförsäkring har lämnats utanför beräkningen av både inkomstunderlag och s.k. samordningsförmåner. Motiveringen härtill har bland annat varit att premierna för försäkringen har avsatts av den skadelidande helt oberoende av arbetsgivaren eller någon annan yttre påverkan och därför får anses utgöra en rättshandling av rent privat natur. Frågan i förevarande fall är huruvida ersättning från en privat pensionsförsäkring som den avlidne maken/makan uppburit före dödsfallet skall ingå i den s.k. familjeinkomsten samt huruvida den ersättning som den efterlevande uppbär genom efterlevandeskydd skall samordnas såsom faktisk inkomst. Såvitt avser flera av de privata pensionsförsäkringar som kan tecknas finns möjligheten att välja huruvida denna skall omfattas av ett s.k. efterlevandeskydd innebärande att ersättning vid försäkringstagarens dödsfall kan komma att utgå till den efterlevande TRAFIKSKADENÄMNDEN 14

16 maken/makan under dennes fortsatta livstid eller under viss begränsad tid. I flera fall utgår då lägre ersättning till den som tecknat försäkringen än vad som vore fallet om denne valt att teckna en försäkring utan efterlevandeskydd. Möjligheten att teckna en privat pensionsförsäkring med efterlevandeskydd eller att avstå från detta är således i flertalet fall något som försäkringstagaren själv kan välja. Försäkringstagaren kan på detta sätt genom sitt eget handlande avgöra huruvida en efterlevande make/maka skall vara berättigad till ersättning från den privata pensionsförsäkringen vid ett eventuellt dödsfall. För det fall en privat pensionsförsäkring som den avlidne uppburit skulle tas med i familjeinkomsten och sedermera samordnas som en faktisk inkomst för den efterlevande skulle ersättningen ur trafikförsäkringen kunna bli betydligt lägre i det fallet där samordning sker av ett efterlevandeskydd än i de fall där efterlevandeskydd saknas och något samordningsbart belopp inte finns. Således skulle en efterlevande till en försäkringstagare som valt att inte teckna en försäkring med efterlevandeskydd kunna erhålla en högre underhållsersättning ur trafikförsäkringen än vad som vore fallet då ersättning utgår genom efterlevandeskydd. Med hänsyn härtill och vad som ovan angetts beträffande familjeinkomsten anser nämnden att ersättning från privata pensionsförsäkringar som tecknats av parterna helt bör lämnas utanför beräkningen av underhållsersättning. Detta såvitt avser både beräkningen av familjeinkomst och vid samordningen av faktiska inkomster. Ett sådant förfarandesätt innebär även en likhet med den praxis som råder för ärenden angående ersättning för inkomstförlust. Dnr TRAFIKSKADENÄMNDEN 15

17 Sändlista Finansdepartementet Justitiedepartementet Socialdepartementet Finansinspektionen Högsta domstolen Verkställande direktören och personskadechefen i trafikförsäkringsbolagen respektiv Trafikförsäkrings föreningen Konsumentverket Domstolsverket Brottsoffermyndigheten Sveriges Försäkringsförbund Ansvarsförsäkringens person skadenämnd Patientskadenämnden Statens skaderegleringsnämnd Advokatsamfundet Konsumenternas Försäkrings byrå Försäkringsläkarföreningen Personskadekommittén personskadekollegiet (bland Advokatsamfundets medlemmar) RTP Nämndens ledamöter och sekreterare Nämndens sakkunnigläkare TRAFIKSKADENÄMNDEN 16

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2012 Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@trafikskadenamnden.se www.trafikskadenamnden.se TRAFIKSKADENÄMNDEN Verksamheten 2012 Inledning

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden. Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2008 Box 24048 04 50 Stockholm Tel 08522 787 00 Fax 0822 87 3 Epost info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.se TRAFIKSKADENÄMNDEN Verksamheten 2008 Inledning E rsättning

Läs mer

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.

Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN. Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08-522 787 00 Fax 08-22 87 31 E-post info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden. Trafikskadenämnden V ERKSAMHETEN 2009 Box 24048 104 50 Stockholm Tel 08522 787 00 Fax 0822 87 31 Epost info@tsn.tff.se www.trafikskadenamnden.se Verksamheten 2009 Inledning Ersättning för personskada lämnas

Läs mer

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i en trafikolycka alltid rätt att få ditt ärende prövat

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 Ersättning Personskada En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall

Läs mer

Innehåll. Om Trafikskadenämnden. Ordföranden och kanslichefen har ordet. Nämndens verksamhet 2013. Årsstatistik

Innehåll. Om Trafikskadenämnden. Ordföranden och kanslichefen har ordet. Nämndens verksamhet 2013. Årsstatistik TRAFIKSKADENÄMNDEN VERKSAMHETEN 2013 Innehåll Om Trafikskadenämnden Ordföranden och kanslichefen har ordet Nämndens verksamhet 2013 Årsstatistik 1 2 4 5 VERKSAMHET 2013 trafikskadenämnden Om Trafikskadenämnden

Läs mer

Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt?

Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt? Ersättning för särskilda olägenheter NFT vad 3/2008 har hänt? Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt? En genomgång av Trafikskadenämndens praxis Marie Svendenius marie.svendenius@tsn.tff.se

Läs mer

Skadestånd Ersättning vid personskada. Anders Andersson och Yvonne Sjögren

Skadestånd Ersättning vid personskada. Anders Andersson och Yvonne Sjögren Skadestånd Ersättning vid personskada Anders Andersson och Yvonne Sjögren trafikskador (övervägande ca 90 %) ansvarsskador överfallsskador patientskador Gemensamt för dessa skador är att de handläggs utifrån

Läs mer

INNEHÅLL. Om Trafikskadenämnden. Ordföranden och kanslichefen har ordet. Nämndens verksamhet Årsstatistik

INNEHÅLL. Om Trafikskadenämnden. Ordföranden och kanslichefen har ordet. Nämndens verksamhet Årsstatistik TRAFIKSKADENÄMNDEN VERKSAMHETEN 2015 2014 INNEHÅLL Om Trafikskadenämnden Ordföranden och kanslichefen har ordet Nämndens verksamhet 2015 Årsstatistik 1 2 4 5 VERKSAMHETEN 2015 TRAFIKSKADENÄMNDEN Om Trafikskadenämnden

Läs mer

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt NFT 1/2006 för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden av Kristina Strandberg och Johanna Turunen Kristina Strandberg

Läs mer

Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga

Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga Cirkulärreferat 1-009 Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga Efter slutprövning av NNs skadeärende under 1995, då 5 procents arbetsoförmåga förelåg

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund)

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Med denna broschyr vill vi försöka beskriva något om huvuddragen i personskadeersättning vid trafikskada

Läs mer

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN Läkemedelsindustrin i Sverige har samlats i ett gemensamt bolag LFF Service AB. Detta bolag äger i sin tur Svenska Läkemedelsförsäkringen

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Tips för att fylla i bolagets formulär för inställning vid prövning av en tvistlösningsfråga i Trafikskadenämnden

Tips för att fylla i bolagets formulär för inställning vid prövning av en tvistlösningsfråga i Trafikskadenämnden Version 1. 2016-03-01 Tips för att fylla i bolagets formulär för inställning vid prövning av en tvistlösningsfråga i Trafikskadenämnden Nedan finns en översikt och tips vid ifyllande av bolagets inställning

Läs mer

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Hur uppstår läkemedelsskador?.............................3 1.1 Biverkningar...............................................3 2.Vilken hjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx Ombud: Advokat Carl-Johan Vahlén och jur.kand. Jens-Victor Palm LEGIO Advokatfirma AB Box 5779

Läs mer

Nya regler för olägenhetsersättning

Nya regler för olägenhetsersättning "Olägenheter i övrigt" och "särskilda olägenheter" gammal och ny lag skapar klarhet eller förvirring? Nya regler för olägenhetsersättning NFT 4/2002 av Marie Svendenius Marie Svendenius marie.svendenius@tsn.tff.se

Läs mer

Trafikförsäkringsutredningens slutbetänkande

Trafikförsäkringsutredningens slutbetänkande Stockholm 2010-01-11 Försäkringsförbundets inställning till Trafikförsäkringsutredningens slutbetänkande Sammanfattning Försäkringsförbundet är positivt inställt till ett snabbt genomförande av en trafikförsäkringsreform

Läs mer

Advokatsamfundet ogillar förslaget om ökad schablonisering i skaderegleringen.

Advokatsamfundet ogillar förslaget om ökad schablonisering i skaderegleringen. R 5455/1999 1999-09-21 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 oktober 2004 T 693-03 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen LvS

Läs mer

Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till Arbetsförmedlingen

Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till Arbetsförmedlingen Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till Arbetsförmedlingen Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se ett kort bildspel på 10-15 minuter.

Läs mer

I ett yttrande den 15 november 2010 anförde nämnden bl.a. följande.

I ett yttrande den 15 november 2010 anförde nämnden bl.a. följande. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulärreferat 1-2011 Fråga om kvittning vid beräkning av pensionsförlust Det har ansetts att det inte är rimligt att ett överskott i fråga om tjänstepension får kvittas mot förlust

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Ökad användning av schabloner i personskaderegleringen ett förslag

Ökad användning av schabloner i personskaderegleringen ett förslag Ökad användning av schabloner i personskaderegleringen ett förslag Rapport till Whiplashkommissionen Stockholm den 15 mars 2005 Jan Kleineman Ola Schönning Sammanfattning Trafikskadelagen hänvisar till

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring AFA Försäkring försäkrar för ett bättre arbetsliv AFA Försäkring är en försäkringsorganisation som ägs

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Försäkringsvillkor 2010-12-16 Dnr 899-10508-10 Sid 2 (9) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1

Läs mer

Skadeståndslag (1972:207)

Skadeståndslag (1972:207) Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

vid Göteborgs Universitet Ersättning för framtida inkomstbortfall vid personskador gällande barn och ungdomar.

vid Göteborgs Universitet Ersättning för framtida inkomstbortfall vid personskador gällande barn och ungdomar. Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Tillämpade studier 20 poäng Ersättning för framtida inkomstbortfall vid personskador gällande barn och ungdomar. Författare: Caterina

Läs mer

1. RIKTLINJER för trafikförsäkringsbolagens handläggning av nämndärenden. 2. Särskilda riktlinjer i fråga om VILANDEFÖRKLARADE ÄRENDEN

1. RIKTLINJER för trafikförsäkringsbolagens handläggning av nämndärenden. 2. Särskilda riktlinjer i fråga om VILANDEFÖRKLARADE ÄRENDEN B i l a g a G Cirkulär 3-2000 (reviderad version 2005, 2006-04-12, 2011-04-04 och 2011-12-05) Detta Cirkulär innehåller en sammanställning av: 1. RIKTLINJER för trafikförsäkringsbolagens handläggning av

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2012 T 950-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist ML Samma adress MOTPART

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Särskilt personskadeskydd

Särskilt personskadeskydd Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor 2003-07-01 INNEHÅLL Sid. A. AVTALSFORMER 3 A.1 Samlingsförsäkring 3 A.2 Enskild försäkring 3 A.3 Vilka personer kan försäkras? 3 B. OMFATTNING I TID OCH RUM

Läs mer

Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018)

Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018) Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018) Stadgar för Personförsäkringsnämnden, antagna av Svensk Försäkrings (före 2011 Sveriges Försäkringsförbund) styrelse den 30 januari 2004, att tillämpas

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 Innehåll 1. Avtalsformer... 3 1.1 Samlingsförsäkring... 3 1.2 Enskild försäkring... 3 1.3 Vilka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207); utfärdad den 27 september 2001. SFS 2001:732 Utkom från trycket den 9 oktober 2001 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

Fråga om ersättning för olägenheter i daglig livsföring (skadefall som inträffat före 2002)

Fråga om ersättning för olägenheter i daglig livsföring (skadefall som inträffat före 2002) Cirkulärreferat 1-2007 Fråga om ersättning för olägenheter i daglig livsföring (skadefall som inträffat före 2002) Nämnden har ansett att en svårt skadad 28-årig man (95 procents invaliditet) med förlamning

Läs mer

- Skadeakten ska överlämnas till nämnden. Den behöver inte innehålla några originalhandlingar.

- Skadeakten ska överlämnas till nämnden. Den behöver inte innehålla några originalhandlingar. Cirkulär 4-2013 Detta cirkulär innehåller riktlinjer för trafikförsäkringsbolagens handläggning av nämndärenden samt för försättsblad, aktmaterial, aktordning och nämndpromemoria inför prövning i nämnden.

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 5150-04 I KLAGANDE KE Ombud : Advokat LM MOTPART 1. JJ 2. KK 3. XK Ombud och målsägandebiträde för samtliga: Advokat

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS. Försäkringsvillkor

Särskilt Personskadeskydd SPS. Försäkringsvillkor Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-4014-16 Sid 2 (12) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 31 januari

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada

Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada Företag verksamma som tillverkare, utvecklare, importörer, distributörer och försäljare av läkemedel enligt definitionen i 2, har genom sitt delägarskap

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. MLD Ombud: Advokat CJV och jur.kand. JVP 2. Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, 502006-1619 Bohusgatan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2008 T 2038-07 KLAGANDE HI Ombud: Förbundsjurist B-GH MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2008 Ö 680-08 PARTER 1. JF Ombud: Advokat ER och advokat AM 2. Trygg Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799 106 26 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Cirkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat från och med Ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer

Cirkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat från och med Ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer irkulär nr 2-2016 irkuläret gäller under 2016 för skadefall som har inträffat från och med 2002. Tabeller ilaga 1: : Ersättning för sveda och värk Ersättning för medicinsk invaliditet (bestående men) -

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsskadelag; utfärdad den 15 maj 2014. SFS 2014:322 Utkom från trycket den 27 maj 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Till den

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

Försäkra. Omfattningen av skadeförsäkringar

Försäkra. Omfattningen av skadeförsäkringar Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 oktober 2012 T 4323-11 KLAGANDE Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799 106 26 Stockholm Ombud: Jur.kand. MH MOTPART SJ AB, 556196-1599

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 T 4825-07 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist JP MOTPART Motor Union Assuransfirma

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

patientförsäkring & patientskadelagen

patientförsäkring & patientskadelagen Introduktion: patientförsäkring & patientskadelagen och lite till Patientförsäkring Funnits sedan 1975 Dessförinnan långdragna processer i domstol, få patienter fick rätt 2010: 4 500 (cirka 40 %) beviljades

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juni 2013 Ö 4204-12 PARTER Kärande vid tingsrätten SJ Ombud: Advokat ML Svarande vid tingsrätten Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker?

Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker? Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker? Enkäten är framtagen av: i samarbete med: Nackskadeförbundet Trigger-Punkt Whiplashinfo SVT Uppdrag granskning 2014-05-09 Hej! Personskadeförbundet RTP,

Läs mer

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2012. o----o----o

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2012. o----o----o T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N Cirkulär nr 1-2012 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET

Läs mer

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013.

Trafikskadenämndens råd har beslutat att bilagda hjälptabeller ska gälla för år 2013. TRAFIKSKADENÄMNDEN Cirkulär nr 1-2013 (gäller skadefall som har inträffat före 2002) HJÄLPTABELLER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK SAMT ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK INVALIDITET (MEN). DÄRTILL

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) ARBETSGIVARVERKET 1986-06-10 AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) Uppdaterat t o m 1 januari 2003

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) ARBETSGIVARVERKET 1986-06-10 AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) Uppdaterat t o m 1 januari 2003 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...2 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...2 ARBETSSKADA...2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer