Årsredovisning Populärversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Populärversion"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Populärversion

2 Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsområdet med kontor i Luleå och Stockholm. Galären har ca 25 anställda och en justerad balansomslutning på 1,8 miljarder kronor. Vi förvaltar ca kvm lokaler och äger ca 400 bostäder. Vår inriktning är en hållbar utveckling av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsbyggnad. Vi är ett GreenBuilding-certifierat företag och har tilldelats flera utmärkelser för vårt arbete. Vi bygger gröna hus. Innehåll Affärsidé Styrelse Året i sammandrag Affärsidé, visioner, mål 2 Styrelse och ledningsgrupp 3 Året i sammandrag 3 VD-ord 4 Galärens ansvar (CSR) 6 Affärsområde lokaler 10 Affärsområde bostäder 14 Koncernresultat 18 Nyckeltal 20 Att med kompetens i företaget öka värdet på de ägda fastigheterna genom ständigt pågående förädling. Visioner Galären arbetar efter flera visioner. Dessa är de mest centrala: π Att vara en ledande aktör för bostäder med hög kvalitet i centrala Luleå och kommersiella fastigheter med hög kvalitet på strategiska platser i Luleå. π Att med lönsamhet skapa långsiktiga värden i egna fastigheter samt mervärden för hyresgästerna. π Att tillsammans med vår omvärld bidra till utvecklingen i Luleå. π Att skapa nya affärsmöjligheter genom nytänkande och kreativitet. π Att personalen är den resurs som ska genomföra idéer och visioner. Mål Ordförande: Carl Erik Tåhlin, född 1948, VD i AB Galären. Ledamöter: Lennart Karlsson, född 1954, VD i HEBA Fastighets AB, Catarina Tåhlin, född 1947, Gunnar Tåhlin, född 1959, VD för Galären i Luleå AB (även ledamot i styrelserna för MAX Hamburgerrestauranger AB och Luleå Lokaltrafik AB). Ledningsgrupp Gunnar Tåhlin, VD, Örjan Lindström, administrativ chef och vice VD samt Magnus Bjuhr, projektchef och vice VD. Örjan Lindström tillträdde befattningen som Galärens administrative chef i januari Han var tidigare ekonomidirektör på Gestamp HardTech. π Galären presenterar ritningarna för ett helt nytt storkvarter för handel, samhällsservice och bostäder längs Luleås infart vid Bodenvägen. π Under året påbörjas rivning och ombyggnation av hotellfastigheten på Storgatan. Hotellentreprenören Stefan Karlsson tecknar 15-årigt hyresavtal. Namnet Hotell Savoy återuppstår. π Galären tilldelas utmärkelsen Årets Fastighetsprofil π Galären presenterar planerna för Luleås första stadsradhus som ska byggas på Mjölkudden. Koncernbalans 21 Grafer 22 π Vi arbetar med kortsiktiga mål som kan beröra ett projekt eller en fastighet eller delar därav mål som är enkla att identifiera och där avslut kan uppnås tidsmässigt. π Vi arbetar med långsiktiga, marknadsmässiga mål för att växa i enlighet med våra visioner. Här utgörs begränsningarna av viktiga nyckeltal som exempelvis: Direktavkastning Justerad soliditet Belåningsgrad gentemot marknadsvärde Gunnar Thålin Örjan Lindström Magnus Bjuhr π Renoveringen av Luleås äldsta byggnad, Bergströmska gården, påbörjas. Vid förvärv av exploateringsobjekt kan avvikelse från nyckeltalen ske till dess förädlingen genomförts. 2 3

3 VD-ORD Det går allt bättre för Luleå. Det är roligt. Tiden går fort när man har roligt och mycket att göra. Den tanken slår mig när jag nu ser tillbaka på allt vi gjorde för drygt ett år sedan. Att vi har mycket att göra på Galären beror till stor del på att det går bra för Luleå. Staden växer, nya näringar blommar ut, allt fler företag flyttar hit och många lokala företag expanderar, universitetet attraherar många studenter, kulturlivet frodas. Det finns mycket att glädjas åt. Ännu fler skulle flytta hit om Luleå hade tillräckligt med bostäder för att täcka efterfrågan. Att det är så förstår man enklast genom att titta på bostadspriserna. Priset per kvadratmeter är snart lika högt som i Stockholm. Som fastighetsutvecklare tycker jag förstås att det är inspirerande att Galären snart kan erbjuda ett helt nytt boende började vi nämligen bygga Luleås första stadsradhus på Mjölkudden. Det är ett projekt som vi ägnat mycket arbete åt under snart två år. Vi har mer nyproduktion på gång. Bland annat planerar vi för ett helt nytt storkvarter för handel, samhällsservice och bostäder. Det ska ligga vid infarten till Luleå och innebär att vi skapar en ny, attraktiv miljö av det förfulade område längs Bodenvägen där Boströms Bil en gång låg. För mig som Luleåbo klappar hjärtat lite extra för det genuina i staden. Ingen blir mer nöjd än jag om vi på Galären på något sätt kan bidra till att stadens äkthet bevaras och förskönas. Det är därför vi förvärvat Bergströmska gården. Vi vill helt enkelt trygga hållbarheten för Luleås äldsta byggnad och fylla den med liv och kreativitet. Av samma anledning har vi blåst ut allt gammalt från hotellfastigheten på Storgatan och bestämt att det nya hotellet ska heta Savoy det namn hotellet hade när det var Luleås populäraste nöjesetablissemang. Mycket talar för att Savoy kommer att återta den positionen när den duktige hotellentreprenören Stefan Karlsson i höst slår upp dörrarna för ett helt nytt upplevelsehotell som också rymmer Spa, café och restaurang. I det stora är Galären en liten aktör. Därför anstränger vi oss varje dag för att vara ett ansvarstagande företag som tänker och agerar visionärt och hållbart. Att bygga om och bygga nytt i en stad innebär att man påverkar hur staden utvecklas och upplevs. Därför är det alltid roligt när Luleå omnämns positivt. I fjol klättrade Luleå till 16:e plats i rankingen över vilka av Sveriges 290 kommuner som det är bäst att bo i. Det visar att vi är många i Luleå som drar åt samma håll. Och det är nog därför tiden går så fort det är roligt att vara en liten del i Luleås utveckling och framgång. En vacker dag kommer Luleå är ligga på första plats i den där mätningen, det är jag helt övertygad om. Gunnar Tåhlin VD Galären i Luleå AB 4 5

4 GALÄRENS ANSVAR Galären är ett ansvarstagande företag. Vår policy för CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver hur vi tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Tillsammans med hyresgäster, entreprenörer och andra intressenter vill vi bidra till ett hållbart samhälle. Att ta ansvar är Galärens hjärtefråga. Socialt ansvar innebär att vi tar särskild hänsyn till medarbetare och en jämställd samhällsutveckling. Miljöansvar innebär att vi värnar om naturen och lägger extra vikt vid energibesparingar och långsiktigt hållbara fastigheter. Ekonomiskt ansvar innebär att vi bygger lönsamhet för att investera i en fortsatt klok och hållbar fastighetsutveckling. Ansvarstagande organisation Galären utvecklar kommersiella lokaler och bostäder i Luleå. Med CSR som grund vill vi verka för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Verksamheten drivs för att skapa tillväxt med minimerad miljöpåverkan. Vi agerar på ett ansvarstagande sätt gentemot medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och andra intressenter. Verkställande direktören har det yttersta ansvaret för vårt ansvarstagande. Styrelsen utvärderar hur systemen för intern kontroll infrias och fungerar. Ledningsgruppen ansvarar för att i organisationen implementera de beslut som styrelse, vd och ledningsgruppen fattar. Galärens intressenter Galärens intressenter har synpunkter på hur vi driver vår verksamhet. Deras åsikter om oss avgör hur vi uppfattas, både för det vi skap ar och hur vi tar ansvar. Våra intressenter: π Medarbetare π Kunder/hyresgäster π Leverantörer/samarbetspartners π Politiker, myndigheter, näringsliv π Nätverk och branschorganisationer π Media och opinionsbildare π Allmänheten CSR och varumärket Omvärlden värderar hur vi tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Den bedömning vi får har en direkt påverkan på bolagets trovärdighet och varumärkets klang. En klok och hållbar CSR-policy som fungerar i verkligheten, är en viktig utgångspunkt för att långsiktigt värna och utveckla Galärens varumärke. Styrkan i varumärket kan inte enbart utläsas från balansoch resultatrapporter. Den skapas i än högre grad av hur Galären och medarbetarna agerar och hur vi balanserar att vara kommersiellt framgångsrika och samtidigt tar ansvar för den verksamhet vi driver. Varumärkesundersökning Sedan tre år tillbaka har Galären låtit ett oberoende marknadsundersökningsföretag kartlägga kännedom, kunskap och värderingar av varumärket Galären hos Luleåbor, lokalhyresgäster, bostadshyresgäster och medarbetare. Undersökningsresultaten används för att förbättra verksamhet och kommunikationsinsatser. Den senaste undersökningen, som redovisades i januari 2013, visar bland annat att: π 95,6% Luleåbor känner till Galären. Efter erinran är kännedomen 98%. π 91% har kunskap om att Galären hyr ut bostäder, 90% att Galären hyr ut butikslokaler, 88% att Galären hyr ut kontorslokaler. Galären planerar en förändring av kund- och varumärkesundersökningen till en mer koncentrerad Nöjd-Kund-Index med kompletterande varumärkesfrågor. Socialt ansvar Galären eftersträvar ett stort mått av socialt och etiskt ansvarstagande. Företagets ambition är att uppfattas som en god samhällsmedborgare av omvärld och medarbetare. Det innebär exempelvis att vi betalar skatt, följer arbetsrättslagstiftning och andra lagar, skapar trygga arbetsplatser, bygger goda bostäder och ger stöd till andra som tar socialt ansvar för en bättre värld. Galären verkar aktivt mot diskriminering. Vi värnar om god arbetsmiljö, har etiska riktlinjer, förespråkar mångfald och motverkar diskriminering baserad på nationalitet, ras, religion, politisk åskådning, handikapp, kön, sexuell läggning eller ålder. Galären ska uppfattas som ett socialt, ansvarstagande företag. Sociala åtgärder Galären eftersträvar att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i företagets verksamhet och utveckling. Utvecklingssamtal, gemensamma personalträffar, hälsovård och motionsaktiviteter är exempel på personalinsatser som syftar till att skapa trivsel, engagemang och välbefinnande hos varje enskild medarbetare. Vårt sociala ansvarstagande omfattar även olika insatser för lokal- och bostadshyresgästerna. Exempel på aktiviteter 2013 inom ramen för vårt sociala engagemang: π Utbildning och kompetensutveckling är en av hörnstenarna för ett företag i utveckling. Senaste verksamhetsåret investerade bolaget kronor i utbildning och kompetensutveckling, vilket motsvarar cirka kronor per anställd. π Galärens ansvar för medarbetarna preciseras i Galärens Personalhandbok samt i ett särskilt CSR-dokument kallat Galärens Ansvar. π Personalen omfattas av en privat sjukvårdsförsäkring och regelbunden företagshälsovård. π Personalen erbjuds friskvård en timme i veckan på arbetstid. π Galärens avtal med Sensia ger även möjlighet till personlig handledning. Medarbetare som dessutom tränar en timme på fritiden, får ytterligare en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. π Galären uppmuntrar kvinnliga och manliga medarbetare att ta ut tid för barnledighet och vård av barn. Anställda ska på ett enkelt sätt kunna kombinera arbete och familj. π Galären verkar aktivt för integration av nya svenskar genom en praktikplats i företaget. π Galären tillhandahåller en arbetsplats samt handledning för studenter på Luleå tekniska universitet som gör sitt examensarbete. Uppgiften får gärna ha koppling till Galärens verksamhet. Samhällsengagemang Galären värnar om goda relationer med lokal- och bostadshyresgäster, entreprenörer, Luleåbor och andra i vår omvärld. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för trygghet, säkerhet och trivsel med fokus på barn och ungdom. Galärens stöd till organisationer och samhälle under 2013 omfattade bland andra: π Luleå Hamnfestival π Musikens Makt π Luleå Pride π Norrbottens-Teatern π Studentspexet (Studentkåren LTU) π Northland Basket π Luleå Hockey π Trafikkalendern (skolmaterial för elever och pedagoger) π Luleå i nytt ljus Galären har under året även genomfört ett antal aktiviteter som riktats direkt till våra lokal- och bostadshyresgäster. Vi har exempelvis delat ut biljetter till elitseriematcher i hockey och basket samt till Stu- 6 7

5 dentspexet. Aktiviteterna syftar till att våra hyresgäster ser ett mervärde i att hyra lokal eller bostad av Galären. π Galärens nya entré ger ökad tillgänglighet till kontoret och Bobutiken. Här hanterar fastighetsavdelningen alla ärenden som rör förvaltningen för bostadsoch lokalhyresgästerna. Bobutiken är en mötesplats för dialog med Galärens hyresgäster. π Bostadshyresgäster kan teckna Galärens Hemförsäkring som utformats i samarbete med Vardia och Norrlands Försäkring. Den som tecknar försäkringen erbjuds även möjlighet att teckna förmånliga försäkringar på bil och fritidshus. Miljöansvar Galären eftersträvar att i samverkan med intressenter bedriva fastighetsutveckling som uppfyller villkoren för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi följer lagar och branschöverenskommelser, minskar beroendet av fossila bränslen för uppvärmning, fasar ut långlivade och naturfrämmande material, genomför verkningsfulla energibesparingar, hushållar med resurserna och verkar för en god miljö inomhus och utomhus. Vårt miljöansvar finns beskrivet i informationsfoldern Galärens lilla gröna. System för miljöklassning Galären är medlem i intresseorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC). π Systemet GreenBuilding: EU-kommissionens kvalitetsmärkning av energieffektiva byggnader för lokaler. För att certifiera en fastighet/lokal krävs att energiförbrukningen sänks med 25 procent jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets regler. Följande Galärenfastigheter är certifierade enligt GreenBuilding: Ormen 1 (hyresgäster Kommunal A-kassa m fl), Hägern 11 (Studentconsulting och Sogeti), Staget 13 (Mekonomen), Vargen 2 (Galärens kontor), Räven 20 (MAX huvudkontor m fl) och Ödlan 10 (Axfood). Följande fastigheter är registrerade hos SGBC och beräknas få formell certifiering: Ödlan 6 (Würth) och Räfsan 3 (Cramo och Tools Momentum). π Systemet Miljöbyggnad: Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för bostadsfastigheter. Tillsynsorganisation för Miljöbyggnad är SGBC. För närvarande är bostadsfastigheten Sparven 17 certifierad enligt systemet Miljöbyggnad. Minskad energiförbrukning Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för 36 procent av landets energiförbrukning. I Norrbotten och Luleå, med sju månader vinter med kyla och mörker, går stora mängder energi till uppvärmning och belysning. Därför ger Galären hög prioritet till energibesparingar och energieffektiviseringar. Energibesparing sparade Galären 5,6 miljoner kwh i minskad energianvändning i tolv fastigheter. Jämförelsemetoden för att mäta energibesparingar omarbetas för närvarande. Frikyla. Ett exempel på åtgärder relaterade till det lokala klimatet avser produktion av frikyla; Galären går successivt över till en ny typ av aggregat som transporterar naturlig utomhuskyla in i fastigheterna. Metoden innebär att energikostnaden för att tillverka kyla minskas avsevärt. Lägenhetsstyrd mätning. I nybyggda bostadsfastigheten i kvarteret Sparven har Galären infört ett system med lägenhetsindividuell mätning och debitering av el och vatten. Snålspolande toaletter och blandare är standard i Galärens alla om- och nybyggnationer av bostäder och lokaler. Samtliga fastigheter (utom en) är anslutna till Luleås fjärrvärmenät. Gröna tak. Taken på gårdshusen i nybyggda Sparven 17 har belagts med sedumgräs, som inte bara är rogivande och vackra att titta på. Regniga dagar minskar sedumtaket belastningen på dagvattensystemet eftersom gräs ackumulerar regnvatten; hängrännorna svämmar inte över eftersom vattnet varsamt sipprar ner i dagvattensystemet. Varma dagar bidrar sedumtaket till en behagligt sval inomhusmiljö. Luleå tekniska universitet forskar om gröna tak i kallt klimat. Studier görs bland annat av Sparventakens fetört som tål torka och kyla. Källsortering. Galären arbetar löpande med att informera hyresgästerna om sophantering och uppmuntrar till källsortering. Särskilda kärl finns uppställda i och intill fastigheterna. Hållbara byggnadsmaterial. Vid upphandlingar för om- och nybyggnationer styr Galärens projektavdelning vilka materialval som ska göras för att avföra icke önskvärda material från byggprocessen. Material som väljs ska vara långsiktigt hållbara även ur förvaltningssynpunkt. Hållbara ombyggnationer och renoveringar minskar energikostnaden betydligt både för Galären och våra hyresgäster. Tjänstefordon. Företagets vagnpark uppgraderas successivt med bränslesnåla fordon som ger ringa CO2-utsläpp. I vagnparken finns i dag både elhybridfordon och laddningsbara elbilar. Grön el. Galären har tecknat samarbetsavtal med Luleå Energi AB om leveranser av så kallad grön vattenkraftel. Utmärkelser Galären har tilldelats flera miljöutmärkelser, bland annat Luleå kommuns miljönämnds stipendium för hållbar utveckling och Energipriset/ Näringslivets Pris av Luleå Energi. Galären har även fått en rad andra utmärkelser, bl a Luleå kommuns företagarstipendium, Stora Byggpriset och utmärkelsen Årets Fastighetsprofil tilldelades Galären utmärkelsen Årets Varumärke/Näringslivets Pris. Ekonomiskt ansvar Galären är ett ekonomiskt stabilt familjeägt fastighetsbolag. Vi verkar utifrån övertygelsen att lönsamhet är nyckeln till vår vision att utveckla hållbara kommersiella lokaler och bostäder med hög kvalitet. Värdena i vår verksamhet skapas främst genom hyresintäkter och värdeförändringar på våra fastigheter. En viktig parameter är den kalkylerade riskeliminering som styr en stor del av bolagets verksamhet. Galären eftersträvar att eliminera ekonomiska risker i stället för att ensidigt avvisa riskobjekt för om- eller nyproduktion. Vi eftersträvar att vårt varumärke associerar Galären som ett ekonomiskt ansvarstagande företag som aktivt bidrar till Luleås utveckling. 8 9

6 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Fortsatt stark efterfrågan på affärslokaler. Luleåregionen med cirka invånare i närområdet är den största befolkningskoncentrationen norr om Stockholm. Inom dagsavstånd bor över en halv miljon människor. Köpkraften är stark i hela Norrbotten, som är Sveriges största investeringslän både i reella tal och per invånare. Länet har högst produktivitet i landet per sysselsatt, BRP. Tillväxten är stor i hela länet. Statistik från SCB visar att Norrbottens bruttoregionalprodukt per sysselsatt person är högst i Sverige. För de närmaste åtta åren planeras investeringar för 200 miljarder kronor. Merparten avser investeringar inom industri, infrastruktur och energi. De gigantiska investeringsvolymerna förväntas skapa mängder av nya affärsmöjligheter inom olika branscher. Dynamiskt näringsliv Luleå växer passerades invånare. Näringslivet får allt större bredd och kommersiell dynamik. Basindustri och IT blomstrar sida vid sida med filmindustri och andra kreativa näringar. Här finns Luleå tekniska universitet, teaterhögskola och musikhögskola. Ett annat exempel på Luleås affärsattraktion är Facebooks nya datacenter på kvadratmeter. Ytterligare två serverhallar är planerade i Luleå. Även tjänstesektorn och handeln är starka. I huvudsak är de förlagda till centrum, Storheden och Notviksstan. På dessa områden finns också merparten av stadens små och medelstora företag medan industriell verksamhet expanderar på främst Storheden och Ytterviken. Galärens fastighetsbestånd för kommersiella lokaler är av strategiska skäl koncentrerat till dessa stadsdelar. Efterfrågan på såväl renoverade som nyproducerade affärslokaler är fortsatt stark. Stark marknad Luleåregionen är i stark tillväxt och räknas som den tionde största regionen i landet, enligt Tillväxtverket. Regionen är därtill den största ekonomiska regionen norr om Stockholm. För Galären är det angeläget att fortsätta bevaka sina affärsintressen som en ledande, ansvarstagande aktör för kommersiella fastigheter med hög kvalitet och arkitektoniska mervärden på strategiska platser i Luleå. Centrum Centrum är koncentrerat till Luleås centrumhalvö. Affärslivet domineras av handel och tjänsteföretag. Hotell Savoy. Under verksamhetsåret påbörjade Galären en total ombyggnation av hotellfastigheten på Storgatan. Allt gammalt har rivits ut och ersätts av ny arkitektur och nya material både utvändigt och invändigt för att byggnaden ska klara miljöcertifiering enligt GreenBuilding. Totalt investerar Galären 45 miljoner kronor i hotellets kvadratmeter. I första etappen omfattar det bl a 76 hotellrum varav 20 sviter, Spa-avdelning med gym samt flera upplevelsekoncept för café, barer och restauranger. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med hotellentreprenören Stefan Karlsson som ska driva anläggningen under namnet Hotell Savoy från hösten Det innebär att Galären inte bara återskapar ett av Luleås mest klassiska hotell, Galären tar tillbaka det namn som under flera decennier var synonymt med Luleås främsta hotell och nöjesetablissemang. Bergströmska gården. Bergströmska, som med all sannolikhet är Luleås äldsta hus, utgörs av två minnesmärkta huskroppar där de äldsta delarna härstammar från 1700-talets första hälft. Ett omfattande restaureringsprojekt har inletts i samarbete med Norrbottens museum, länsstyrelsen och Luleå kommun för att med hållbarhet säkra fastighetens historiska och kulturella värden. Inriktningen är att Bergströmska gården ska få en kulturell och ungdomlig prägel med nya kreativa näringar, mötesplatser och café. Samtidigt knyts Bergströmska gården samman med Galärens intilliggande bostads- och näringsfastigheter i kvarteret. StudentConsulting. Under hösten flyttade bemanningsföretaget StudentConsulting sitt huvudkontor till totalrenoverade kontorslokaler på Varvsgatan i fastigheten Hägern 11. Företaget är rikstäckande med 38 kontor på 93 uppdragsorder i Sverige, Norge och Danmark. Fastigheten delas med Sogeti och är Green- Building-certifierad. Tirsén & Aili Arkitekter. Galären har tecknat ett femårigt hyresavtal med arkitektbyrån Tirsén & Aili som våren 2014 flyttar till fastigheten på Varvsgatan 35. Kontoret omfattar 800 kvadratmeter. Tirsén & Aili Arkitekter är en av Norrbottens mest framgångsrika arkitektbyråer som varit verksamma sedan Företaget har 18 anställda. Restauranglokaler. På Köpmangatan har Galären färdigställt en restauranglokal för 100 sittande matgäster. På Stationsgatan har Galären utvecklat en mindre näringslokal. Båda lokalerna har iordningsställts nyckelfärdiga med komplett utrustning inklusive design

7 möblering. Båda lokalerna har förberetts för uthyrning under Stationsgatan. Gatuarbetena har påbörjats på Stationsgatan för att förvandla den till en ny mötesplats i Luleå centrum. Galären tog 2011 fram ett idéförslag om detta i samarbete med Luleå kommun och Tyréns. Förändringarna innebär att Stationsgatan får markvärmda gångstråk, träd, gatubelysning och gatuparkeringar. Lösningen öppnar möjligheterna för fler butiker, caféer och restauranger. Arbetet förväntas bli klart hösten Skutviken - Notviksstan Skutviken-Notviksstan är ett handelsområde som är beläget mellan Bodenvägen och Malmbanan. Området ligger i direkt anslutning till Luleås stora infartsled där fordon passerar dagligen. Handelsområdet kallas också Luleå Homecenter, som sträcker sig från landstingshuset i söder till Bodenvägens norra rondell. Nytt storkvarter. I juni presenterade Galären planerna på ett nytt storkvarter för handel, samhällsservice och bostäder. Kvarteret ligger längs Bodenvägen och omfattar den tomtmark där Boströms Bil tidigare låg. ICA Kvantum, Norrbottens största dagligvarubutik, blir den första hyresgästen. Norrbottens läns landsting har också aviserat intresse för att i kvarteret etablera verksamhet, bl a en ny hälsocentral. Projektet omfattar kvadratmeter för handel och kommersiell service, kvadratmeter för samhällsservice och kontor samt plats för cirka 300 bostäder. Det är kostnadsberäknat till en miljard kronor. Byggtiden för första etappen är beräknad till 1,5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Svenska Kakel. Under hösten 2014 nyetablerar Svenska Kakel i Luleå med egen butik och lager. Hyreskontrakt har tecknats för fem år i kvadratmeter nya lokaler. Under byggtiden huserar företaget i provisoriska lokaler intill de nya. Svenska Kakel är ett av landets största företag inom kakel, klinker, mosaik, badrumsinredningar och annat specialmaterial. Bolaget är familjeägt med säte utanför Helsingborg. Man har 90 anställda och omsätter 200 miljoner kronor. Kommunal. Kommunals arbetslöshetskassa med medlemmar flyttar i juni 2014 till ett miljöcertifierat kontor på Midgårdsvägen. Lokalytan uppgår till kvadratmeter. A-kassan i Luleå handlägger medlemsärenden över hela landet. Imtech. Teknik- och installationsleverantören Imtech har tecknat ett femårigt hyresavtal med Galären på nya affärslokaler på Banvägen 21. De nya kontors- och lagerlokalerna omfattar kvadratmeter för 40 medarbetare. Företaget verkar globalt och är noterat på Euronextbörsen i Amsterdam. Upprustning. Affärscentrat i norra Notviksstan genomgår en omfattande upprustning. Galären investerar cirka 10 miljoner kronor i nya butiksfasader och entréer samt nya p-platser, gångstråk och genomfartsvägar. Renoveringen skapar ett mer lättillgängligt, attraktivt och kundvänligt affärscentrum, där bl a Barnens Land, Dollarstore och Växtriket har sina butiker. Bilaffären. Bilaffären har flyttat till en nyrenoverad och större lokal på Banvägen 21. Hyresavtal för kvadratmeter har tecknats för tre år. Ytterviken I handelsområdet Ytterviken ligger Luleå tekniska universitet med cirka studenter, Luleå Science Park, Ferruform och Facebook. Här finns en dynamisk mix av företag inom IT, tjänster, industri och B2B. BDX. Norrbottens största entreprenadföretag, BDX, har flyttat till nyrenoverat kontor på Depåvägen. Lokalerna som även inkluderar verkstad och personalutrymmen omfattar drygt kvadratmeter. Hyreskontraktet är på åtta år Tools Momentum. Ombyggnation har genomförts av fastigheten Räfsan 5 på Traktorvägen dit Tools Momentum flyttade i början av Lokalerna omfattar drygt kvadratmeter. Storheden Storheden är ett av Norrlands största handelsområden, åtta kilometer från centrum. Vid sidan av handel finns ett stort utbud av företag inom verkstad, service, tjänster och B2B. Myrorna. Sveriges äldsta och största butikskedja för begagnade kläder, möbler och husgeråd flyttar våren 2014 till nya lokaler på Storheden, mitt emot Mediamarkt. Under 2013 har fastigheten totalrenoverats utvändigt och invändigt. Här får Myrorna ny fräsch butik med lager och personalutrymmen på kvadratmeter. Subway. I samma fastighet som Myrorna flyttar in förbereder Galären helt nya lokaler för fastfoodkedjan Subway. Inflyttning är beräknad till hösten Niwentec. Kyl-, energi- och ventilationsföretaget Niwentec har flyttat till nyrenoverade kontors- och verkstadslokaler på Handelsvägen. Corvara. Industri- och skadeserviceföretaget Corvara har flyttat till samma fastighet som Niwentec. De två företagen hyr tillsammans 636 kvadratmeter. Kundkommunikation Galärens kommunikation med lokalhyresgäster bygger på en effektiv kombination av muntlig och mekanisk information. Hemsida. Galären kommunicerar nyheter och viktiga händelser på hemsidan. Utbudet av affärslokaler genom går en uppdatering och ska 2014 rendera i ytterligare satsningar på tydligare information om Galärens utbud av affärslokaler. Entreprenörer. För byggentreprenörer finns inloggningsmöjligheter på hemsidan i syfte att förenkla hanteringen av Galärens anbudsförfrågningar. I samband med att ett förfrågningsunderlag läggs ut, skickas även ett e-postmeddelande till alla registrerade entreprenörer och de kan då enkelt ladda ner handlingarna från webben. Nyhetsbrev. Det digitala nyhetsbrevet NEWS utkommer några gånger per år med riktade utskick till samtliga lokalhyresgäster. Riktad information. Galären producerar regelbundet särskilt informationsmaterial till presumtiva hyresgäster och befintliga hyresgäster som vill hyra nytt, expandera eller förändra sina lokaler. Sälj- och informationsmaterial produceras främst i digital form, ofta förstärkt med nya arkitektskisser i syfte att ge hyresgästen en så allsidig och tydlig uppfattning om projektet som möjligt. Kundaktiviteter. Flera kundaktiviteter har genomförts under året. I juni genomfördes Galärens traditionsenliga båtutflykt med lokalhyresgäster, samarbetspartners, entreprenörer och personal. Aktiviteten lockade 120 deltagare. Galären har också ordnat ett antal uppskattade kundevents i samband med hemmamatcher för elitserielagen Luleå Hockey, Northland basket och LF Basket

8 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Galärens samtliga bostadsfastigheter är belägna på Centrumhalvön i centrala Luleå. Galären tar aktivt ansvar för att det ska finnas ett attraktivt serviceutbud i och kring fastigheterna. Galären planerar för Luleås första stadsradhus passerade folkmängden i Luleå kommun invånare. Den ökande inflyttningen är en följd av Luleås starka ställning som handels-, tjänste- och universitetsstad. Sparven 17 Stationsgatan 29 A-H, Stationsgatan 27 E-K, Köpmangatan 20 A-N, 88 lägenheter Mesen 14 Trädgårdsgatan lägenheter Hönan 8 Stationsgatan 33 och 35, Rådhustorget 2 A, B och Rådhustorget 4 B 64 lägenheter Ankan 12 Kyrkogatan 1 18 lägenheter Vargen 4 Hermelinsgatan 29 A, B, 31 Lulsundsgatan 20 A, B Lulsundsgatan lägenheter Planerad nybyggnad i befintlig fastighet: 70 lägenheter Torsken 5 Hermelinsgatan 17 A, B Storgatan 52 B Köpmangatan 65 A, B 21 lägenheter Planerad nybyggnad i befintlig fastighet: 48 lägenheter Gersen 4 Sandviksgatan 66 A, B Varvsgatan 61 A, B, C 53 lägenheter Gersen 3 Varvsgatan 63 A, B 23 lägenheter Luleå är en bra plats att bo på. När tidskriften Fokus 2013 rankade boendekvaliteten i landets 290 kommuner, hamnade Luleå på 16:e plats. Undersökningen tog hänsyn till olika variabler såsom pappaindex, antalet idrottsföreningar, tillgång på bredband etc. Men bostadsbristen är fortfarande stor. Enligt kommunens planering ska efterfrågan mötas med bostäder för nya invånare. Behovet av bostäder är särskilt markant i citykärnan där Galären har hela sitt bostadsbestånd. Luleås första stadsradhus Under året har Galären utvecklat planerna för ett helt nytt bostadsområde med 45 stadsradhus på ett tomtområde vid Tunaskolan och fd Radiomastens förskola på Mjölkudden. Sedan kommunen i februari beviljat marktilldelningen, tog byggnadsnämnden i maj beslut om en ny detaljplan för området. Under slutet av verksamhetsåret började det nya bostadsområdet ta form och i början av 2014 presenterades planerna för media. Hägern 11 V:a Varvsgatan lägenheter S M E DJEGATA N KU N G SGATA N Bussstation P R Ä S TG ATA N KÖ P M A N G ATA N S K E P P S B ROGATA N R Å D S T U G ATA N Stadsparken S TO RG ATA N N YG ATA N S TATIONSGATA N S A N DV I K SGATA N Flundran 7 Hermelinsgatan 10 A, B Stationsgatan 65 A, B 41 lägenheter K Y R KOGATA N S A N DV I K SGATA N V: A VARVSGATAN S : A HAMNLEDEN Gäddan 8 Varvsgatan 67 och Kungsgatan 2 8 lägenheter Befintliga bostäder Planerade bostäder 14 15

9 Kvarteret Radiomasten ligger naturskönt och omges av stora grönytor och skogspartier i anslutning till Luleälven och Mjölkuddens stränder. Bostadsprojektet utgörs av 45 stadsradhus som ska ägas och förvaltas i bostadsrättsform. Stadsradhusen kännetecknas av att de ligger tätt mot gatan med en begränsad privat hårdgjord förgård som ger ett stadsmässigt intryck. Arkitekturen skapar en tydlig kvartersstruktur med innergårdar, grusade gränder och gemensamhetslokaler. Inspirationen till Luleås första stadsradhus har hämtats från bl a södra Sverige och Danmark. Stadsradhusen ska miljöcertifieras och får en boendeyta på 164 kvadratmeter. Mot gatan är de tre våningar höga och två våningar inklusive terrass mot de privata innergårdarna. Försäljningsstart påbörjades sommaren Galärens bostäder Galärens bestånd av hyresbostäder utgörs av 388 lägenheter i 11 fastigheter. Samtliga bostadsfastigheter ligger i centrala Luleå (se karta sidan 14). Bostadshyror på årsbasis Bostadshyrorna är numera anpassade efter kalenderår. Förhandlingarna för hyrorna 2014 resulterade i en hyreshöjning för samtliga lägenheter med 80 kronor/ månad från den 1 februari (en generell höjning som kompensation för ökade kostnader på 60 kr/mån samt för förvaltningskvalitet på 20 kr/mån) samt ytterligare 140 kronor/månad från den 1 juli. Den senare höjningen är kopplad till att alla hyresgäster får tillgång till ComHems utökade basutbud. Ett antal lägenheter i fastigheterna Hönan 8 och Gersen 4 får en bruksvärdesjustering för renoverat badrum som inte justerats tidigare. Lägenheter i Sparven 18 får en bruksvärdesjustering för standardhöjning i fastigheten. Lediga lägenheter Galärens lediga lägenheter fördelas enligt principen först till kvarn. Lägenheterna läggs ut på Galärens hemsida, där besökaren kan göra en digital intresseanmälan. Lägenheter fördelas även efter särskilda skäl, exempelvis förtur till nyckelpersoner och flyktingar. Bostadssmart IT och TV Galärens bostadsbestånd är sammanlänkat med Luleås fiberoptiska stadsnät. Vi kan därför erbjuda våra bostadshyresgäster valfrihet till olika tjänster inom bredband, tv och telefoni. Från 2014 kan samtliga hushåll ta del av ComHems utökade basutbud (analogt utan digitalbox): SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Nian, TV10, TV11 och lokal kanal. De som har digitalbox kan även se flera kanaler utan abonnemang. ROT-projekt Under året har Galären påbörjat ett omfattande renoveringsprojekt i kvarteret Vargen (Lulsundsgatan 18 och 20 samt Hermelinsgatan 29 och 31). Sammanlagt berörs 72 lägenheter där hyresgästerna under renoveringstiden erbjuds tillfälliga bostäder. Renoveringarna innebär stora förbättringar för de boende. Vid sidan av renoveringar av fasader och trapphus totalrenoveras samtliga lägenheter från planlösningar och lägenhetsstorlekar, golv, tapeter, kök, badrum och garderober till källare, tvättstugor och balkonger. Renoveringarna pågår under 2013 och Förvärv av bostadsfastighet Galären har förvärvat fastigheten Gäddan 9 på Kungsgatan 2 i centrala Luleå. Sedan tidigare äger Galären grannfastigheten Gäddan 8. De båda fastigheterna kommer att sammanföras genom fastighetsreglering. Galären avser att nyttja den byggrätt som finns på Gäddan 9. Boende för flyktingar Galären erbjuder ett antal lägenheter om året för flyktingar. Lägenheterna fördelas av Luleå kommun. Nya bostäder på Varvet Galärens planer för 90 nya bostäder i kvarteret Hägern på Varvet fortskrider. Projektet omfattar dels en helt ny bostadsfastighet på 12 våningar med plats för en matbutik i markplan, dels en tillbyggd våning på den intilliggande, befintliga kontorsbyggnaden. Luleå kommun ska utarbeta en ny detaljplan för området. Trygghetsboende Galären har fått klart med detaljplan och bygglov för ca 50 lägenheter med trygghetsboende i kvarteret Torsken 5 i centrala Luleå. På grund av den lokalt överhettade byggkonjunkturen har det varit svårt att upphandla byggtjänster. Projektet har därför försenats. Ny stadsdel i Röda Havet 2010 tog Galären i samarbete med HSB Norr och Tirsén & Aili Arkitekter fram ett förslag till en helt ny stadsdel i centrala Luleå, Röda Havet. Projektet omfattar cirka 500 bostäder. Området utgörs av den vattenspegel som gränsar till Landstingshuset och OK Center vid Bodenvägen. Projektet omfattar hyres- och bostadsrätter samt studentbostäder och ett hotell. Kommunen har påbörjat en teknisk utredning som underlag för projektet som beräknas starta tidigast Information till hyresgäster Vid sidan av omfattande muntlig information via våra bostadsförmedlare, förvaltare och fastighetsskötare producerar Galären mekanisk hyresgästinformation. Nyhetsbrev. Bo-Nytt är ett digitalt nyhetsbrev som skickas till hyresgästernas e-postadresser. Hemsida. 84% av bostadshyresgästerna har besökt Galärens webb. 79% delar helt eller delvis uppfattningen är hemsidans innehåll är bra och relevant. På webbens startsida lägger Galären vid behov ut aktuell information till hyresgästerna. Hemförsäkring. I samarbete med Vardia och Norrlands Försäkring erbjuds en skräddarsydd hemförsäkring för Galärens hyresgäster. Information om försäkringen delas ut till nya hyresgäster. Fastighetsfakta. Inför hyresförhandlingarna presenterade Galären en förnyad presentation av bostadsfastigheterna

10 Koncernresultat Nyckeltal Kronor Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Nyckeltal koncernnivå (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantal anställda Justerad balansomsluting Justerad soliditet 48,6 42,6 47,4 46,6 42,7 Belåningsgrad/marknadsvärde 52,0 53,4 50,3 48,2 52,7 Fastigheternas bokförda värde Fastigheternas marknadsvärde Räntetäckningsgrad 2,24 2,35 2,67 3,07 3,46 Investeringar Ombyggnad/hyresgästanpassning Nyförvärv Intäkternas fördelning i % - Bostäder 29,9 28,1 26,8 31,8 32,8 - Kontor 16,4 16,6 20,5 23,1 22,1 - Handel 25,6 25,6 27,8 26,5 25,5 - Verksamhetslokaler 25,6 27,1 27,5 15,1 16,1 - Utbildningslokaler 2,5 2,6 2,4 3,5 3,5 Total uthyrningsbar yta * Ytmässig uthyrningsgrad * 82,7 96,4% Ekonomisk uthyrningssgrad * 82,7 96,7% * Modellen för beräkning av den uthyrningsbara ytan har ändrats. Bl a bedöms lokaler under ombyggnad som ej uthyrningsbara även om hyreskontrakt har tecknats. Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Definitioner: Balansomslutning: Bokföringsmässiga värdet av företagets tillgångar enligt balansräkningen. Justerad balansomslutning: Balansomslutning plus övervärde fastigheter enligt extern värdering. Justerad soliditet: Synligt justerat eget kapital, inklu sive bedömt övervärde fastigheter enligt extern värdering, utan hänsyn till latent skatt på bedömt övervärde i procent av justerad balansomslutning. Belåningsgrad: Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster exklusive resultat från fastighetsförsäljningar, avskrivningar, nedskrivningar och övrig verksamhet, ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader. Resultat efter finansiella poster: Resultat före skatt. Nettoomsättning: Omfattar hyresintäkter och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag har gjorts för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Ytmässig uthyrningsgrad: Redovisas exklusive vakanser på grund av pågående projekt

11 Koncernbalans Koncernbalans Kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Inventarier Pågående nyanläggning Kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital, aktier Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Avsättningar Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skatteferdringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga inga 20 21

12 Grafer Grafer Intäkternas fördelning (%) Kontor 16,4% Handel 25,6% Justerad balansomslutning (MSEK) 2000 Dagar Vård av barn Befolkning Norrlandsregionerna Bostäder inkl parkering 29,9% Verksamhetslokaler 27,1% Utbildningslokaler 2,5% Män 7 Totalt 17 Kvinnor 10 Uttagen ledighet för vård av barn uppgick till 17 dagar. Uttagen föräldraledighet omfattade 376 dagar Luleåregionen Umeåregionen Sundsvallsregionen Gävleregionen Luleåregionen (Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn) är Sveriges tionde största region och den största i Norrland. Luleås folkmängd uppgår till personer (mars 2014). Resultat efter finansiella poster (MSEK) Vakansgrad lokaler (%) Dagar 120 Sjukfrånvaro , ,6 14,6 Total uthyrning 82,7% Resultat efter finansiella poster, före skatt. Vakanser 17,3% Sjukfrånvaron uppgick under 2012 till 4,1 dagar per anställd. Baseras på 25 medarbetare. Belåningsgrad (%) Total uthyrbar yta (kvm) ,0% (belåning) Belåning i förhållande till marknadsvärde. Övervärde 804 MSEK (48%) %

13 Galären i Luleå AB Lulsundsgatan 16, Luleå Galären i Luleå AB

POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB

POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB 2 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET Innehåll 2 Viktiga händelser under året 3 Nyckeltal 4-5 VD-ordet 6 Referenser 7 Affärsområde Lokaler 8 Affärsområde Bostäder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION

ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION 2014 ÅRETS VARUMÄRKE Årsredovisning 2014 Innehåll: Om Galären 5 VD- intervju 6 Värdegrund 9 Samhällsutveckling och hållbarhet 9 Ansvar och löfte 9 Intressenter 10 Kommunikation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION

ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2012 POPULÄRVERSION Galären ÅRSREDOVISNING 2012 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL AFFÄRSIDÉ STYRELSE Affärsidé, visioner, mål 2 Styrelse, ledningsgrupp 3 Att med kompetens i företaget

Läs mer

Hej! Bra butiksläge i blicken OKTOBER 2010

Hej! Bra butiksläge i blicken OKTOBER 2010 OKTOBER 2010 0920 23 51 51 galaren.se Hej! Innan man vet ordet av är det höst. Den här hösten har gjort en rejäl rivstart. Först med valet och sedan med nya konjunkturrapporter, en del riktigt positiva.

Läs mer

populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB

populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB Galärens kontor på Lulsundsgatan i Luleå är GreenBuilding-certifierat efter renovering och fasadbyte. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 2 Innehåll Affärsidé,

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer