populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB"

Transkript

1 populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB

2 Galärens kontor på Lulsundsgatan i Luleå är GreenBuilding-certifierat efter renovering och fasadbyte. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 2

3 Innehåll Affärsidé, visioner, mål 4 Styrelse, ledningsgrupp 5 Viktiga händelser under året 5 VD-ord 6 Galärens ansvar 8 Affärsområde Lokaler 10 Affärsområde Bostäder 14 Koncernresultat 18 Nyckeltal 19 Koncernbalans 20 Grafer 22 GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 3

4 Affärsidé Att med kompetens i företaget öka värdet på de ägda fastigheterna genom ständigt pågående förädling. Visioner Galären arbetar efter flera visioner. Dessa är de mest centrala: π Att vara en ledande aktör för bostäder med hög kvalitet i centrala Luleå och kommersiella fastigheter med hög kvalitet på strategiska platser i Luleå. π Att med lönsamhet skapa långsiktiga värden i egna fastigheter samt mervärden för hyresgästerna. π Att tillsammans med vår omvärld bidra till utvecklingen i Luleå. π Att skapa nya affärsmöjligheter genom nytänkande och kreativitet. π Att personalen är den resurs som ska genomföra idéer och visioner. Mål π Vi arbetar med kortsiktiga mål som kan beröra ett projekt eller en fastighet eller delar därav mål som är enkla att identifiera och där avslut kan uppnås tidsmässigt. π Vi arbetar med långsiktiga, marknadsmässiga mål för att växa i enlighet med våra visioner. Här utgörs begränsningarna av viktiga nyckeltal som exempelvis: π Direktavkastning π Justerad soliditet π Belåningsgrad gentemot marknadsvärde Vid förvärv av exploateringsobjekt kan avvikelse från nyckeltalen ske till dess förädlingen genomförts.

5 Styrelse Styrelsen för Galären i Luleå AB: Carl Erik Tåhlin, ordförande, samt ledamöterna Birgitta Leijon, Lennart Karlsson, Catarina Tåhlin och vd Gunnar Tåhlin. Birgitta Leijon och Lennart Karlsson är nya externa ledamöter från Leijon har tidigare varit bland annat affärsutvecklingschef på Rikshem och landchef på tyska Areal Bank; Karlsson är verkställande direktör i fastighetsbolaget HEBA Fastighets AB och har tidigare varit vd för Akademiska Hus i Stockholm. Ledningsgrupp Ledningsgrupp för Galären i Luleå AB: Gunnar Tåhlin, vd; administrativ chef; Henrik Mattsson, vvd; projektchef Magnus Bjuhr, vvd samt fastighetschef Ewa-Marie Johansson och marknadschef Göran Lindström. Viktiga händelser under året π Första spadtaget tas för 45 nya bostäder i kvarteret Sparven. π Galären börjar bygga ny butik med logistiklokaler för Axfood Snabbgross. π Mekonomens Megaanläggning färdigställs efter ett års byggtid. π Galären och Hermelinen beslutar om samarbetsplaner för privat trygghetsboende i centrala Luleå. π Hermelinens friskvårdsanläggning StepIn24 iordningsställs. Nya butikslokaler invigs för Candy Corner. Om- och tillbyggnaden blir klar för Goodtech och IMA. π Galären förvärvar fastigheten Vattenormen 2 på kvm. π Ny hemsida lanseras med digitala nyhetsbrev och digital lösning för anbudsunderlag till entreprenörer. Foton: Anders Alm samt Michael Törnkvist (sid 2) och Galären (sid 5, 7 och 9). Tecknad porträtt: Lars-Åke Strömbladh. Arkitektritningar: Bengt Aili, Tirsén & Aili Arkitekter. Producerad i samarbete med Ernst & Young, Autumn Leaves Communication och Erik Svanberg Enterprise. Tryckt hos Luleå Grafiska på miljövänligt papper.

6 VD-ORD Ökad satsning på bostadsproduktion. Stark marknad för kommersiella lokaler. Sveriges export utvecklades starkt 2011 trots ekonomisk osäkerhet och europeisk statsskuldkris. Bakom utvecklingen låg stor efterfrågan från tillväxtekonomierna, vilket under hösten gav en rejäl skjuts till BNP:s utveckling. Konjunkturinstitutet påtalar dock att den starka tillväxten är av tillfällig karaktär. Exporten förväntas falla tillbaka under 2012 och arbetslösheten ökar. Med svagt resursutnyttjande i både Sverige och omvärlden förblir kostnadstrycket lågt. Inte förrän 2016 spås inflationen, mätt som KPI med fast bostadsränta, att ligga nära 2 procent. För riket som helhet accelererar bostadsbristen. Det är ett bekymmer att politikerna inte sätter in krafttag för att stimulera bostadsproduktionen, särskilt när det gäller hyresbostäder. Bostadsköerna är i dag ett faktum i varannan svensk kommun, en situation som i ännu högre grad gäller Luleå. Luleå stark hemmamarknad Norrbotten och Luleå har fortsatt stark konjunktur som en följd av produktions- och infrastruktursatsningar inom gruvor, väg, järnväg, vatten- och vindkraft samt skogsindustri. Till de positiva faktorerna måste också räknas tillskottet av fler studenter på Luleå tekniska universitet samt Luleås framgångsrika internationella profilering som The Node Pole en satsning som bidragit till att Facebook beslutat bygga sina nya serverhallar i Luleå. Fler liknande etableringar är att vänta. Kort sagt: Norrbotten har bästa konjunkturen i Norrland och en av de starkaste i landet. För Galären har verksamhetsåret kännetecknats av hög efterfrågan och produktion. Norrbotten har bästa konjunkturen i Norrland och en av de starkaste i landet. Resultatet före skatt landar på cirka 20 miljoner kronor, vilket är bättre än budget och prognos. Gynnsamt för lokaler Efterfrågan på lokaler i alla dess former ökar fortfarande och marknadsläget har aldrig varit bättre än nu. Intressant är att Galären får allt fler AAA-ratade lokalhyresgäster parallellt med längre kontraktstider. Bland våra nya GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 6

7 VD-ORD affärskunder märks Axfood, som under året uppdrog åt Galären att bygga helt nya butiks- och logistiklokaler för Axfood Snabbgross. Vid sidan av en rad andra om- och nybyggnationer på lokalsidan, förvärvade Galären fastigheten Vattenormen 2 på Luleå Homecenter. Förvärvet låg i linje med Galärens strategi kring långsiktigt ägande och utgör ett framtida förvaltningsobjekt med Galärens intilliggande fastigheter. Galärens satsning på hållbart byggande fortsätter och har blivit ett av bolagets signum. I oktober fick vi vår tredje fastighet miljöcertifierad enligt EU:s GreenBuilding-program. Nya bostäder byggs med inriktningen att klara kraven enligt systemet Miljöbyggnad. Bostäder och mötesplats 2011 satte vi spaden i jorden för 45 nya hyreslägenheter i kvarteret Sparven i centrala Luleå. Satsningen omfattar även renoveringar av intilliggande bostadsfastigheter på Stationsgatan med syfte att skapa ett sammanhållet kvarter med bostäder och handel. I kvarteret görs en särskild satsning på försköning och konstnärlig utsmyckning. Intilliggande Stationsgatan föreslås bli en ny, attraktiv mötesplats i Luleå centrum. Förslaget innebär att Stationsgatan och Rådstugatan ändrar karaktär med bland annat markvärmda gångstråk, träd och gatuparkeringar. Under början av 2011 tilldelades vi Stora Byggpriset av Norrbottens Byggmästareförening. Utmärkelsen var ett värdefullt erkännande för alla medarbetare och samarbetspartners som i hög grad bidrar lika mycket till Galärens som Norrbottens tillväxt. Luleå i maj 2012 Gunnar Tåhlin Verkställande direktör Konsekvent varumärkesvård Vården av varumärket är en integrerad del i Galärens verksamhet. Under året har bolagets kommunikation med intressenterna förstärkts i både traditionella och digitala media. Vi är måna om att vara konsekventa i varumärkesarbetet eftersom allt vi gör värderas av marknaden och påverkar hur vi uppfattas. Under året har vi genomfört stora förändringar på vår hemsida. Att vår webbplats ständigt uppdateras innebär att besökare enklare kan följa vår verksamhet. Senaste varumärkesundersökningen visar att kännedomen och kunskaperna om Galären är fortsatt mycket hög. 9 av 10 i Luleå känner till oss och vår verksamhet. Galären får överlag goda omdömen från såväl hyresgäster som entreprenörer och allmänhet. Men undersökningen syftar förstås också till att vi ska kunna förbättra oss inom områden där vi inte ligger i paritet med omvärldens förväntningar. Det är vår absoluta ambition att ständigt utveckla verksamheten för att infria vår vision. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 7

8 GALÄRENS ANSVAR Galärens mobila projektkontor. CSR för ekonomi, sociala frågor, miljö och etik Galärens Ansvar (CSR) är våra riktlinjer som definierar hur vi som företag tar socialt och miljömässigt ansvar för vår påverkan på samhället. Corporate Social Responsibility är utgångspunkten för vårt ansvarstagande. Ekonomiskt ansvar innebär att vi bygger lönsamhet på lång sikt; Miljöansvar att vi i vår verksamhet tar hänsyn till klimatpåverkan, biologisk mångfald, gifter mm; Socialt ansvar att vi tar särskild hänsyn till medarbetare men också till samhällspåverkan mm; Etiskt ansvar att vi värnar om mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden mm. CSR som verksamhetsgrund Galären utvecklar kommersiella lokaler och bostäder i Luleå. Med CSR som grund vill vi verka för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi driver verksamheten för att skapa tillväxt med minimerad miljöpåverkan och att vi agerar på ett ansvarstagande sätt gentemot medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och andra intressenter. Verkställande direktören har det yttersta ansvaret för vårt ansvarstagande. Styrelsen utvärderar hur systemen för intern kontroll infrias och fungerar. Ledningsgruppen, med representanter från bolagets samtliga avdelningar, ansvarar för att i organisationen implementera de beslut som vd och styrelse fattar. Galärens intressenter Medarbetare Kunder/hyresgäster Leverantörer/samarbetspartners Politiker och myndigheter Nätverk och branschorganisationer Media och opinionsbildare Allmänheten Miljöansvar Galären eftersträvar att i samverkan med intressenter bedriva fastighetsutveckling som uppfyller villkoren för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi följer lagar och branschöverenskommelser, minskar beroendet av fossila bränslen för uppvärmning, fasar ut långlivade och naturfrämmande material, genomför verkningsfulla energibesparingar, hushållar med resurserna och verkar för en god miljö inomhus och utomhus. GreenBuilding Galären är det enda GreenBuilding-certifierade fastighetsbolaget i Norrbotten. GreenBuilding är EU-kommissionens kvalitetsmärkning av energieffektiva byggnader. För att certifiera en fastighet krävs att energiförbrukningen sänks med 25 procent jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets regler. För närvarande har Galären fem GreenBuilding-certifierade byggnader: Ormen 1 (Ernst & Young m fl), Hägern 11 (Moderna), Staget 13 (Mekonomens Megaanläggning), Ödlan 6 (Würth) och Vargen 2 (Galären). Ansökan om miljöcertifiering har även inlämnats för fastigheterna Ödlan 6 (Axfood) och Räven 20 (MAX huvudkontor, Comfort Hotel m fl). Miljögrupp I företaget finns en särskild miljögrupp med representanter från bolagets samtliga avdelningar. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 8

9 GALÄRENS ANSVAR Miljögruppen initierar och driver frågor inom ramen för företagets miljöansvar. Vårt kalla klimat Galärens fastighetsbestånd förbrukar stora mängder energi. Därför ger vi hög prioritet till energibesparingar och energieffektiviseringar. Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för 36 procent av landets energiförbrukning. I Norrbotten och Luleå, med sju månader vinter med kyla och mörker, går av förståeliga skäl stora mängder energi till uppvärmning och belysning. Minskad förbrukning Ett exempel på åtgärder relaterade till det lokala klimatet avser produktion av frikyla; Galären går successivt över till en ny typ av aggregat som transporterar naturlig utomhuskyla in i fastigheterna. Metoden innebär att energikostnaden för att tillverka kyla minskas avsevärt. I samband med ombyggnationer och renovering görs konsekvent betydande investeringar för att spara energi. Enligt energimätningar har Galären de senaste åren sparat cirka 3,7 miljoner kwh i 18 fastigheter. Hållbara ombyggnationer och renoveringar minskar energikostnaden radikalt för såväl Galären som många av våra hyresgäster. Företagets vagnpark ersätts successivt med elhybridfordon i syfte att minska utsläppen av fossila bränslen. Långsiktig energisäkring Galären har tecknat samarbetsavtal med Luleå Energi AB om leveranser av så kallad grön vattenkraftsel samt samarbete kring utveckling av vindkraft. Social och etiskt ansvar Galären eftersträvar ett stort mått av socialt och etiskt ansvarstagande. Företagets ambition är att uppfattas som en god samhällsmedborgare av omvärld och medarbetare. Det innebär t ex att vi följer arbetsrättslagstiftning och andra grundläggande krav. Vi verkar aktivt mot diskriminering. Vi värnar om en god arbetsmiljö, har tydliga etiska riktlinjer, förespråkar mångfald och motverkar diskriminering baserad på nationalitet, ras, religion, politisk åskådning, handikapp, kön, sexuell läggning eller ålder. Galären ska uppfattas som ett socialt, ansvarstagande företag. Exempel på åtgärder Långsiktig, lönsam tillväxt skapas tack vare nöjda kunder och engagerade medarbetare. Utvecklingssamtal, gemensamma personalträffar, hälsovård och motionsaktiviteter är exempel på insatser som syftar till att skapa trivsel, engagemang och välbefinnande hos varje enskild medarbetare. Utbildning och kompetensutveckling är en av hörnstenarna för ett företag i utveckling. Senaste verksamhetsåret investerade bolaget kronor i utbildning och kompetensutveckling, vilket motsvarar cirka kronor per anställd. Under genomförs i företaget ett omfattande utbildningsprojekt för samtliga medarbetare och som delfinansieras av EU. Företagets personal omfattas av en privat sjukvårdsförsäkring och regelbunden företagshälsovård. All personal erbjuds friskvård en timme i veckan på arbetstid. Galärens avtal med Helex ger även möjlighet till personlig handledning. Medarbetare som dessutom tränar en timme på fritiden, får ytterligare en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Galären verkar aktivt för integration av nya svenskar genom en ständig praktikplats i företaget. Likaså finns en arbetsplats till förfogande för studenter från Luleå tekniska universitet som på Galären kan genomföra sitt examensarbete. Galären har även ett antal lägenheter för flyktingar som fördelas av Luleå kommun. En särskild arbetsgrupp har till uppgift att ta fram förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Vår policy är att anställda på ett enkelt sätt ska kunna kombinera jobb och familj. Ledningen uppmuntrar därför kvinnliga och manliga medarbetare att ta ut tid för barnledighet och vård av barn. Galärens ansvar för medarbetarna preciseras i Galärens personalhandbok. Galärens CSR-policy med hållbarhetsredovisning är inspirerad av de riktlinjer som tagits fram av GRI (Global Reporting Initiative). GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 9

10 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Luleåmarknaden exceptionellt god för kommersiella lokaler. Mekonomens megaanläggning på Luleå Homecenter blev klar på elva månader. Luleåregionen med cirka invånare i närområdet är den största befolkningskoncentrationen norr om Stockholm. På dagsavstånd bor över en halv miljon människor. Den samlade köpkraften i Luleåregionen uppgår till nio miljarder kronor. Handeln är i huvudsak förlagd till centrum, Storheden och Luleå Homecenter (södra och norra delen). På dessa områden finns också merparten av stadens små och medelstora företag medan industriell verksamhet expanderar på främst Storheden och Ytterviken. Galärens fastighetsbestånd för kommersiella lokaler är av strategiska skäl koncentrerat till dessa fem stadsdelar. Centrum På Storgatan 52 färdigställde Galären årsskiftet nya butikslokaler för Apotek Hjärtat och Smart Eyes. I samma fastighet, med Luleå centrums nya A-läge, har Galären totalrenoverat drygt 470 representativa kvadratmeter kontorslokaler som förväntas bli uthyrda under På Skeppsbrogatan 48 har Galären iordningställt lokaler för Loomis Cash- Shop, en servicebox i inomhusmiljö där butiker och andra företag deponerar sin dagskassa. Under året har Galärens kontor på Lulsundsgatan GreenBuilding-certifierats efter in- och utvändig renovering. Bland annat har byggnaden tilläggsisolerats, fått nytt tak och ny panel. Huset har fått en ny, ljusare skepnad med grå exteriör. Åtgärder har också genomförts för att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 10

11 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER På Storgatan 52 har Galären renoverat ett representativt kontor på 470 kvm. Mekonomens megaanläggning rymmer butik, verkstad och bilrekond. Vägg i vägg ligger Bilprovningens nya station. Luleå Homecenter På nyåret 2011 fick Galären i uppdrag av Mekonomen att bygga företagets nya megaanläggning på Luleå Homecenter. Anläggningen, som togs i bruk i början av 2012, omfattar kvm och rymmer butik, verkstad, däckhotell, bilvård, biluthyrning och lokaler för bilbesiktning. För Galären var detta det andra stora uppdraget från Mekonomen (Galären hyr sedan tidigare ut Mekonomens nyrenoverade regionlager på Storhedens logistikområde). Etableringen av Mekonomens Megaanläggning förväntas skapa ett femtiotal arbetstillfällen. Den har byggts enligt miljösystemet GreenBuilding. Hyresavtalet med Mekonomen är på tio år. GreenBuilding var även ledstjärnan när Axfood uppdrog åt Galären att bygga en helt ny butiks- och logistikanläggning på Ödlegatan. De nya lokalerna utgörs av cirka 2100 kvm miljöanpassade butiksytor och beräknas vara inflyttningsklara andra kvartalet Även här har ett 10-årigt hyresavtal tecknats. Vårdföretaget Hermelinen har de senaste åren haft en mycket stark tillväxt. I höstas färdigställde Galären Hermelinens nya friskvårdsanläggning, StepIn24, i kvarteret Ormen (Ålgatan 15). Under hösten uppförde Galären nya butikslokaler på Banvägen för Candy Corner. Det USA-inspirerade konceptet med godis, konfektyrer och glass invigdes i december. I kvarteret Bilen 25 (Gammelstadsvägen 19) har Galären genomfört en total make-over invändigt och utvändigt. I fastigheten huserar bland andra företagen Goodtech och IMA i skräddarsydda lokaler. Galärens fastighetsbestånd växte med ytterligare en fastighet i slutet av året när fastigheten Vattenormen 2 förvärvades. Åke Eriksson Bil AB hyr samtliga ytor för bland annat försäljning och service av Mercedes-Benz. Hela fastigheten omfattar kvm, varav de två byggnaderna innehåller drygt 4500 kvm lokalyta. Galären har ett femårigt hyresavtal med Luleå Hockeyförening om kontorslokaler i fastigheten Skorpionen 4 (Ostrongatan). Vid sidan av detta engagemang har Galären också ett särskilt sponsoravtal med Luleå Hockey. Sponsoravtalet innebär att Luleå Hockey får ett belopp motsvarande en del av hyran beroende på lagets placering i slutspelet. Interiör från StepIn24, Luleås nya nyckelgym. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 11

12 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Starka varumärken som hyresgäster Exempel på starka varumärken med längre hyreskontrakt: Ytterviken Cramo i Luleå flyttar också till nya lokaler Cramo och Galären har tecknat ett hyresavtal på sju år för 1600 kvm nya lokaler i kvarteret Räfsan 5. Luleå Praktiska Gymnasium (Praktiska) har beställt utökning av sina lokaler i fastigheten Räfsan 5. Våren 2012 kommer Galären att färdigställa de nya lokalerna, som omfattar drygt 230 kvm för bland annat utbildningssal, omklädningsrum och duschar. Stark marknad Luleåregionen är i stark tillväxt och räknas som den tionde största regionen i landet, enligt Tillväxtverket. Regionen är därtill den största ekonomiska regionen norr om Uppsala. De stora infrastruktursatsningarna som Apotek Hjärtat Axfood Baggium Barnens Hus Bil-Dahl Cramo Dollarstore Eltel Networks Ernst & Young Goodtech Hermelinen Konsum Norrbotten Loomis MAX Mekonomen Moderna NCC Peab Pensionsmyndigheten Tyréns Vardia görs i Norrbotten beror till stor del på uppsvinget för den norrbottniska gruvnäringen. Men länet visar framfötterna inom flera områden. När Företagarna och Upplysningscentralen 2011 rankade årets företagarkommuner toppades listan av Gällivare och Kiruna med Luleå som landets sjätte starkaste tillväxtkommun. I en annan undersökning av Lärarförbundet rankades Luleå som landets sjätte bästa skolkommun. För Galären är det angeläget att fortsätta bevaka sina affärsintressen som en ledande, ansvarstagande aktör för kommersiella fastigheter med hög kvalitet och arkitektoniska mervärden på strategiska platser i Luleå. Alla lokaler är uthyrda i Luleås gröna affärskvarter på Luleå Homecenter. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 12

13 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Galären har byggt Candy Corners USA-inspirerade butik på Luleå Homecenter. Förstärkt kundkommunikation Under verksamhetsåret har Galären förstärkt kommunikationen med lokalhyresgästerna. Vid sidan av nyhetsbrevet NEWS Företag, har Galären distribuerat nyheter digitalt via elektroniska nyhetsbrev. Vår nya webbplats erbjuder besökaren att prenumerera på olika typer av nyhetsbrev. Ett särskilt nyhetsbrev har utvecklats för entreprenörer, som via inloggningsuppgifter enkelt kan hämta anbudsunderlag och andra fakta om våra pågående byggprojekt. I mitten av juni genomfördes en uppskattad kundaktivitet med m/s Kungsholm till Klubbviken. Tillsammans med 115 kunder, samarbetspartners och medarbetare upplevde vi en underbar försommarkväll i havsbandet med middag, trubadur och mingel. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 13

14 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Klart för inflyttning 2012 i Galärens största bostadssatsning. Byggnadsarbeten i kvarteret Sparven har pågått intensivt under vintern GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 14

15 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Gatuhuset i kvarteret Sparven får svart tegelfasad med trädetaljer. Inflyttningen till Luleå ökar, bland annat som en följd av Luleås starka ställning som handels-, tjänsteoch universitetsstad. Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. Enligt kommunens planering ska efterfrågan de närmaste åren mötas med bostäder för nya invånare. Behovet av bostäder är särskilt markant i citykärnan där Galären har hela sitt bostadsbestånd. Lediga lägenheter i Galärens bestånd fördelas enligt principen först till kvarn. Nyproduktion på Köpmangatan Galären förädlar och förvaltar 370 hyreslägenheter i centrala Luleå. Under våren tog kommunalrådet Yvonne Stålnacke första spadtaget från grävmaskin för två nya bostadshus på Köpmangatan (kvarteret Sparven 17). Bygget omfattar ett gatuhus (4,5 våningar) och ett gårdshus (två våningar) med tillsammans 45 lägenheter. Projektet byggs för att klara kraven enligt systemet Miljöbyggnad nivå Silver. Första inflyttningarna är planerade till senhösten Sparven är ett historisk intressant kvarter i centrala Luleå eftersom den ursprungliga bebyggelsen klarade sig från den annars så ödesdigra stadsbranden Det är Galärens ambition är att utveckla projektet till ett helgjutet kvarter med en attraktiv boendemiljö. Här vill vi länka samman arkitektonisk utformning och långsiktig hållbarhet med modern konstnärlig utsmyckning och historisk anknytning. Konstnärlig utsmyckning Galären har tagit initiativ till en tävling för konstnärlig utsmyckning av kvarteret Sparven. Våren 2012 väljs en eller flera förslagsställare som får i uppdrag att utveckla sina idéer. Finalisterna erhåller kronor vardera som skissarvode. Galärens uttalade önskemål är att konstnärernas förslag till utsmyckning ska förhålla sig till projektets sammanhang och plats och bidra till att stärka identiteten för den nya bostadsmiljön. En särskild jury bedömer de olika finalbidragen och väljer sedan ut den eller de konstnärer som får i uppdrag att ta fram de vinnande förslagen. Galärens jury: Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå AB (ordförande); Eva Gun Jensen, konstindendent, Konsthallen, Luleå kommun; Bengt Aili, arkitekt SAR, Tirsén & Aili Arkitekter, Luleå; Åsa Wikberg Nilsson, forskare, avdelningen för Innovationer & Design, Luleå tekniska universitet, ordförande Svensk Form Norrbotten. Angränsande bostadsfastighet Galären äger även två angränsande fastigheter på Stationsgatan 27. Här har Galären 2011 påbörjat renovering och förädling av 20 lägenheter samt fyra lokaler i gatuplan. Cykelgarage och återvinningsstationer i kvarteret Sparven beläggs med sedumtak. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 15

16 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Under Sparvens innergård byggs ett garage med 38 bilplatser. Satsning på trygghetsboende Galären utvecklar för vårdföretaget Hermelinen 44 lägenheter för trygghetsboende i centrala Luleå. I samma fastighet i kvarteret Torsken bygger Galären dessutom ytterligare tre lägenheter. Projektet omfattar en fastighet med tre byggnader där Galären ska bygga nytt, bygga om och bygga till. Nybyggnationen avser ett hus med fem våningar på Köpmangatan. Om- och tillbyggnader görs i de angränsande husen på Storgatan och Hermelinsgatan. Bygget ska klara miljökraven enligt systemet Miljöbyggnad och kommer att få högsta tillgänglighetsklass. Vid sidan av entréplan med gemensamhetsytor, butik, café och restaurang skapas en attraktiv, växtrik gårdsmiljö. Galären äger fastigheten och kommer att hyra ut lägenheterna till Hermelinen, som upplåter dem för trygghetsboende till äldre. Projektet påbörjades 2011 med detaljplanearbete som väntas vinna laga kraft tredje kvartalet Boende till flyktingar En extraordinär insats gjordes under året för att bistå kommunen med bostäder till flyktingar. Galären och HSB beslutade att tillsammans erbjuda ett antal hyreslägenheter, vilket innebär att Luleå kommun kan ta emot flyk- tingar under I annat fall hade kommunens tvingats minska mottagningen av flyktingar. Ny stadsdel i Röda Havet 2010 tog Galären i samarbete med HSB Norr och Tirsén & Aili Arkitekter fram ett förslag till en helt ny stadsdel i centrala Luleå, Röda Havet. Projektet omfattar cirka 500 bostäder och beräknas kunna starta tidigast Området utgörs av den vattenspegel som gränsar till Landstingshuset och OK Center vid Bodenvägen. Projektet omfattar hyres- och bostadsrätter samt studentbostäder och ett hotell. Utvecklingsförslag för Stationsgatan Stationsgatan föreslås bli en ny, attraktiv mötesplats i Luleå centrum. Galären tog under året fram idéförslaget i samarbete med Luleå kommun och Tyréns. När förslaget blir verklighet kommer Stationsgatan och Rådstugatan att utvecklas med bland annat markvärmda gångstråk, träd, belysning och gatuparkeringar. Lösningen stimulerar även möjligheterna för fler butiker, caféer och restauranger. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 16

17 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER I kvarteret Torsken byggs Luleås nya trygghetsboende. Planerad byggstart Bostadssmart IT och kommunikation Galärens bostadsbestånd är sammanlänkat med Luleås fiberoptiska stadsnät. Vi kan därför erbjuda våra bostadshyresgäster valfrihet till olika tjänster inom bredband, tv och telefoni. Under året har Galären utvecklat kommunikationen med hyresgästerna, främst genom förstärkt information via en helt ny hemsida och med digitala nyhetsbrev. Eftersom inte alla hyresgäster har e-postadress, kommer vi under en övergångsperiod även att distribuera våra nyhetsbrev i pappersformat. Effektiva energilösningar Galären har stort fokus på miljö-, klimat- och energifrågor. I samband med renoveringar och nyproduktion av bostäder lägger vi stor vikt vid energieffektiva lösningar som minskar hyresgästens kostnader för el och uppvärmning. Galären och Luleå Energi har tecknat ett Letter of Intent för att tillsammans utveckla projekt för framtida vindkraftproduktion. Vi har även tecknat avtal med Luleå Energi om leveranser av vattenkraftsel från Lule älv. Avtalen är uttryck för den vikt Galären fäster vid möjligheten att till hyresgästerna kunna leverera förnybar energi och därmed bidra till ett hållbart samhälle. De projekt som påbörjats inom bostadssektorn kännetecknas av miljöhänsyn i allt från materialval och återvinning till omfattande insatser i syfte att minska energiförbrukningen. Bostadshyror på årsbasis Bostadshyrorna i Galärens bostadsbestånd har anpassats efter kalenderår. Hyreshöjningen med 2,3 procent från årsskiftet gäller därför till 31 december GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 17

18 KONCERNRESULTAT Koncernresultat Kronor Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterföretag 0 Resultat från övriga anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 18

19 NYCKELTAL Nyckeltal Nyckeltal koncernnivå (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantal anställda Justerad balansomslutning Justerad soliditet % 47,4 46,6 42,7 32,2 29,5 Belåningsgrad/marknadsvärde % 50,3 48,2 52,7 53,7 55,5 Fastigheternas bokförda värde Fastigheternas marknadsvärde Räntetäckningsgrad 2,67 3,07 3,46 1,57 1,75 Investeringar Ombyggnad/hyresgästanpassning Nyförvärv Intäkternas fördelning i % - Bostäder inkl parkering 26,8 31,8 32, Kontor 20,5 23,1 22, Handel 27,8 26,5 25, Verksamhetslokaler 22,5 15,1 16, Utbildningslokaler 2,4 3,5 3,5 Total uthyrbar yta kvm Ytmässig uthyrningsgrad % ,7 Ekonomisk uthyrningsgrad % ,8 97,4 Definitioner: Balansomslutning: Bokföringsmässiga värdet av företagets tillgångar enligt balansräkningen. Justerad balansomslutning: Balansomslutning plus övervärde fastigheter enligt extern värdering. Justerad soliditet: Synligt justerat eget kapital, inklu sive bedömt övervärde fastigheter enligt extern värdering, utan hänsyn till latent skatt på bedömt övervärde i procent av justerad balansomslutning. Belåningsgrad: Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster exklusive resultat från fastighetsförsäljningar, avskrivningar, nedskrivningar och övrig verksamhet, ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader. Resultat efter finansiella poster: Resultat före skatt. Nettoomsättning: Omfattar hyresintäkter och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag har gjorts för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Ytmässig uthyrningsgrad: Redovisas exklusive vakanser på grund av pågående projekt. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 19

POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB

POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB 2 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET Innehåll 2 Viktiga händelser under året 3 Nyckeltal 4-5 VD-ordet 6 Referenser 7 Affärsområde Lokaler 8 Affärsområde Bostäder

Läs mer

Årsredovisning 2010 Galären i Luleå AB

Årsredovisning 2010 Galären i Luleå AB p o p u l ä rv er s i o n Årsredovisning 2010 Galären i Luleå AB G A L Ä I N N E H Å LL Affärsidé, visioner, mål A F FÄ R S I D É 2-3 Att med kompetens i företaget öka värdet på de ägda fastigheterna genom

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

GALÄREN ÅRSREDO- VISNING 2006

GALÄREN ÅRSREDO- VISNING 2006 P O P U L Ä RV E R S I O N GALÄREN ÅRSREDO- VISNING 2006 2 I N N E H Å L L Å R E T I S A M M A N D R A G ÅRET I SAMMANDRAG: GALÄREN tilldelas Luleå kommuns näringslivsstipendium ÅRETS resultat uppgår till

Läs mer

Hej! Bra butiksläge i blicken OKTOBER 2010

Hej! Bra butiksläge i blicken OKTOBER 2010 OKTOBER 2010 0920 23 51 51 galaren.se Hej! Innan man vet ordet av är det höst. Den här hösten har gjort en rejäl rivstart. Först med valet och sedan med nya konjunkturrapporter, en del riktigt positiva.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen för Brf Krokvägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och suppleanter Bengt Andersson Alvar Bergqvist Lars Nyberg Cecilia

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer