POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB"

Transkript

1 POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB

2 2 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET Innehåll 2 Viktiga händelser under året 3 Nyckeltal 4-5 VD-ordet 6 Referenser 7 Affärsområde Lokaler 8 Affärsområde Bostäder 9 Koncernens resultat Koncernens balansräkning 12 Affärsidé, visioner och mål Viktiga händelser under året > Galären har under året stärkt sin roll som Luleås ledande fastighetsutvecklare med ett flertal projekt inom bostäder, kontor, butiker och verksamhetslokaler. > Om-, till- och nybyggnad av kvarteret Ormen innebärande ett stadsbyggnadsprojekt där vi påbörjat förvandlingen av ett gammalt slitet industrikvarter nära centrum till Luleås modernaste kontors- och handelskvarter med sammanhållen arkitektur. > Om-, till- och påbyggnad av fastigheten Räven 20 i Luleå centrum har påbörjats i en av två huskroppar. En sedan länge tom kontorsbyggnad förvärvades och har byggts om till ett nytt kontors- och affärshus anpassat för 2000-talet. > Vi har under året framgångsrikt lagt ner stort arbete på byggandet av interna kvalitetssystem för projekt, ekonomi och förvaltning. Detta kombinerat med ett aktivt teambuildingarbete har resulterat i ett för framtiden ännu mer slagkraftigt Galären där samtliga medarbetare deltar. > Galären har i handling påbörjat ett långsiktigt CSRarbete med syfte att i organisationen införa ett konsekvent förhållningssätt till frågor som bland annat rör etik, miljö och mångfald.

3 NYCKELTAL 3 Nyckeltal koncernnivå (tkr) Nyckeltal Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Orealiserad värdeökning projektfastigheter Balansomslutning Medelantal anställda Justerad balansomslutning Justerad soliditet 32,2% 29,5% 38,5% Belåningsgrad/marknadsvärdet 53,7% 55,5% 49,0% Fastigheternas bokförda värde Fastigheternas marknadsvärde Investeringar Ombyggnad/hyresgästanpassning Nyförvärv Intäkternas fördelning i % Bostäder inkl parkering 35% Kontor 21% Handel 32% Verksamhetslokaler 12% Total uthyrbar yta kvm Ytmässig uthyrningsgrad 97,7% Ekonomisk uthyrningsgrad 97,4% 48 MILJONER I VINST FRÅN PROJEKTVERKSAMHETEN Galären i Luleå AB har som riktlinje i sin verksamhet att genom förädling tillföra värdetillväxt till bolagets fastighetsbestånd. Denna värdetillväxt utgör primärt bolagets vinst. Galären har som bokslutsmetod valt att inte redovisa orealiserade vinster över resultaträkningen. Vi har istället valt att redovisa dessa vinster under rubriken Orealiserad värdeökning projektfastigheter. Hur vi gjort denna beräkning framgår nedan. Genom utförda externa värderingar av fastighetsbeståndet kan vi se att målsättningen väl har uppfyllts. Många förvärv av nya fastigheter har skett genom sk bolagspaketering varefter dessa bolag efter två passerade bokslut fusionerats med något av de två dominerande fastighetsbolagen i koncernen. Vid dessa fusioner uppkommer en skillnad mellan aktier i dotterbolag vs dotterbolagets egna kapital, sk fusionsförluster, som beror på att fastighetens bokförda värde understiger marknadsvärdet i samband med köpet av bolaget. Fusionsförlusten som i själva verket är ett övervärde kopplat till fastigheten har i mottagande bolags redovisning ökat fastighetens bokförda värde och som motpost har en uppskrivningsfond lagts upp under eget kapital. Dock med förbehåll att den externa värderingen av de aktuella fastigheterna inte understiger det nya uppskrivna värdet. Vad gäller övriga fastigheter där vi erhållit värdetillväxt efter förädling, har vi valt att endast göra uppskrivningar i de fall där det bokförda värdet understigit halva värdet av den externa värderingen. I dessa fall har vi skrivit upp värdet till 50% av den externa värderingen. Årets värdeökning uppgår till 48 miljoner kronor. Definitioner: Balansomslutning: Bokföringsmässiga värdet av företagets tillgångar enligt balansräkningen. Justerad balansomslutning: Balansomslutning plus övervärde fastigheter enligt extern värdering. Justerad soliditet: Synligt eget kapital inklusive bedömt övervärde fastigheter enligt extern värdering minus latent skatt på bedömt övervärde i förhållande till justerad balansomslutning. Belåningsgrad: Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. Resultat efter finansiella poster: Resultat före skatt. Nettoomsättning: Omfattar hyresintäkter och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag har gjorts för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Ytmässig uthyrningsgrad: Redovisas exklusive vakanser på grund av pågående projekt.

4 4 VD-ORDET GUNNAR TÅHLIN, VD GALÄREN I LULEÅ.

5 VD-ORDET 5 Fortsatt fokus på egen fastighetsutveckling. Galären har 2008 befäst sin ställning som Luleås ledande fastighetsutvecklare. Det har varit möjligt tack vare en stabil och effektiv organisation samt personal med långt driven kompetens. Jag kan inte nog betona att personalen är vår viktigaste resurs och att den med sitt kunnande framgångsrikt initierar, utreder, utvecklar och driver projekt inom våra primära affärsområden bostäder och lokaler. Fokus på fastighetsutvecklingen är också en av de främsta anledningarna till det goda verksamhetsår vi har bakom oss. Ett synligt förvaltningsresultat på 4 MSEK följs av en värdeökning på 48 MSEK på några av de fastigheter där vi tidigare genomfört projekt. Sammantaget innebär detta att 2008 varit bolagets mest framgångsrika år. SPECIALISTKUNSKAPER Framgångsrik fastighetsutveckling är en komplex kedja av specialistkunskaper, där varje medarbetare är en nyckelperson. Detta synsätt är också grunden i Galärens affärsidé, som definierar att kompetensen i företaget ska öka värdet på de egna fastigheterna genom ständigt pågående förädling. regionen har historiskt sett haft en mycket stabil utveckling över tid oavsett konjunktur. För fastighetsbranschen i Luleå har återverkningarna av finanskrisen knappt märkts ännu, annat än att enskilda lokalhyresgäster känt av minskad omsättning. Inom hyresmarknaden för bostäder har efterfrågan ökat något det senaste året. Den markanta räntenedgången tillsammans med stabil efterfrågan på lokaler, i kombination med minskade byggkostnader, skapar förutsättningar för en fortsatt god utveckling Galären har säkrat räntekostnaderna med ett tak till och med och kommer att göra detta även fortsättningsvis. FORTSATT GOD UTVECKLING Galärens strategi är att under lågkonjunkturen fortsätta initiera, utreda, utveckla och driva projekt för nya bostäder, kontor och butiker. Vår ambition är att som fastighetsutvecklare stå med ännu starkare ben på marknaden när konjunkturen vänder uppåt igen. FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN Hösten 2008 drabbades världen av en global finanskris som till stor del hade sin upprinnelse i den nordamerikanska bolånemarknaden. Krisen har även skapat vissa negativa återverkningar i Luleå och Norrbotten. Mycket talar för att länet ändå kan klara sig någorlunda väl på grund av tidigare beslut om stora investeringar i anläggningar och infrastruktur. Luleå- Luleå i mars 2009 Galären i Luleå AB Gunnar Tåhlin Verkställande direktör

6 6 REFERENSER Galären har tydligt visat att man värnar om ett hållbart samhälle. Vårt samarbete innebär att vi levererar garanterad vattenkraftsel från Luleälven till Galärens fastigheter. Vi vill också utveckla vindkraft tillsammans. Galären är dessutom den första privata hyresvärden som kopplat upp sig på Lunets självadministrerande tjänsteportal i stadsnätet, berättar Gunnar Eikeland, vd på Luleå Energi. Galären är bra att ha att göra med, både som fastighetsägare och förvaltare. De ställer upp när man behöver hjälp med någonting, och snabbt går det. Det märks att de vill att man ska trivas som hyresgäst, säger Bia Ronnebjer som hyr lägenhet i den renoverade och påbyggda fastigheten på Varvsgatan 61 i Luleå. Galären är känt för att ha korta beslutsvägar. För oss tog det mindre än ett år från idé till inflyttning. Våra nya lokaler anpassades helt efter våra önskemål och samordningen mellan alla inblandade fungerade fantastiskt bra, säger trafikplanerare Rune Karlberg på konsultföretaget Tyréns. Galären har hög profil som ansvarstagande fastighetsägare. De vill alltid nyttja fastigheternas potential optimalt för en långsiktig förädling avseende både teknik, funktion och arkitektonisk gestaltning, säger arkitekten Bengt Aili på Tirsén & Aili Arkitekter.

7 AFFÄRSOMRÅDEN 7 Affärsområde Lokaler Luleå är en av Sveriges viktiga tillväxtregioner. I närområdet bor invånare, på dagavstånd över en halv miljon. Den samlade köpkraften i närområdet är betydande med en handel som huvudsakligen är förlagd till centrum, Storheden och Luleå Homecenter Syd och Nord. På dessa områden finns också merparten av stadens små och medelstora företag medan den industriella verksamheten expanderar på bland annat Storheden och Ytterviken. Galärens fastighetsbestånd för kommersiella lokaler är av strategiska skäl koncentrerat till dessa fem stadsdelar. NYA AFFÄRSMILJÖER Under verksamhetsåret har förnyelsen och förädlingen av kvarteret Ormen fortsatt enligt plan. Här utvecklas en helt ny typ av affärsmiljö med nyproduktion samt om- och påbyggnad. Hela projektet omfattas av ett grönt tänkande där en rad särskilda insatser görs för att spara energi i såväl byggprocessen som i de renoverade och nybyggda fastigheterna. Totalt pågår ny- och ombyggnationer på Luleå Homecenter Syd motsvarande drygt kvadratmeter. Bland hyresgästerna kan nämnas välrenommerade varumärken som NCC, Ernst & Young, MECA, Björnkläder och Norrbottens Resebyrå. Bland årets projekt kan även nämnas 800 kvadratmeter nyrenoverat kontor för konsultföretaget Tyréns i centrala Luleå. OMFATTANDE ENERGISATSNINGAR I kvarteret Räven har omfattande ombyggnationer påbörjats och delvis färdigställts för bland andra Moderna Försäkringar och MAX AB:s huvudkontor. Fastigheten har kommit att kallas Luleås modernaste kontorshus och rymmer även omfattande insatser på energisidan. Efter renovering beräknas energiförbrukningen kunna reduceras med 30 procent. I samma kvarter har Galären påbörjat förberedelserna av ytterligare om- och nybyggnationer som innebär att vi skapar attraktiva lokaler för nya verksamheter under 2009 och Projektavdelningen med sex medarbetare har både mångårig erfarenhet och effektiva system för att genomföra stora och små projekt, säger Magnus Bjuhr, Galärens projektchef. LÅNGSIKTIG UTVECKLING På Luleå Homecenter Syd har Galären förvärvat fastigheterna Vattenormen 6 och Bilen 25. Det kommer att ingå i den långsiktiga utveckling som Galären arbetar med i området. Den tidigare genomförda försäljningen 2006 till delägda bolaget Niam Center Luleå AB av ett antal fastigheter på Luleå Homecenter innebär att Galären förvaltar både det delägda bolaget och dess fastighetsbestånd.

8 8 AFFÄRSOMRÅDEN Affärsområde Bostäder Tillväxten i Luleå jämförs ofta med övriga tillväxtregioner i Sverige. Inflyttningen till Luleå har inte påverkats av den globala finanskrisen utan snarare ökat sista kvartalet 2008 och inledningen av Efterfrågan på bostäder kommer framgent att vara fortsatt stor. I kommunens planering ska efterfrågan på bostäder mötas med 400 nya bostäder om året samt tillskapandet av fler studentbostäder. För närvarande har Galären cirka personer i sin egen bostadskö. EFTERFRÅGAN I CITY Parallellt med nya bostäder förnyas Luleås infrastruktur med gator, vatten och avlopp, parker, rekreationsområden, bredband i stadsnät, nya busslinjer och mycket annat. Behovet av bostäder är särskilt markant i citykärnan där Galären har hela sitt bostadsbestånd. Galären förädlar och förvaltar hyreslägenheter i centrala Luleå. Under verksamhetsåret har 19 nya hyreslägenheter färdigställts utvändigt i kvarteret Gersen. Under 2008 har vi även påbörjat planeringen av ny-, tilloch ombyggnad av bostäder i kvarteren Sparven, Torsken och Vargen. FIBEROPTISKT BREDBANDSNÄT Vi har också tagit initiativ till att sammanlänka bostadsbeståndet med Luleås fiberoptiska stadsnät. Detta kommer 2009 att ge våra bostadshyresgäster större valfrihet att välja tjänster inom bredband, tv och telefoni. FOKUS PÅ MILJÖ Galären har stort fokus på miljö-, klimat- och energifrågor. Ett exempel är det Letter of Intent som Galären under året tecknade med Luleå Energi AB för att tillsammans utveckla projekt för vindkraftproduktion. Avtalet är ett uttryck för den vikt som Galären fäster vid möjligheten att till hyresgästerna kunna leverera förnybar energi och därmed också bidra till ett hållbart samhälle. Av samma anledning har vi även tecknat avtal med Luleå Energi om leveranser av garanterad vattenkraftsel från Lule älv. De projekt som påbörjats inom bostadssektorn kännetecknas av miljöhänsyn i allt från materialval och återvinning till omfattande insatser i syfte att minska energiförbrukningen.

9 GALÄREN LULEÅ UNDERKONCERNEN 9 Koncernresultat Kronor Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anl.tillgångar Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader Resultat efter finansiella poster Avsättning periodiseringsfond Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

10 10 GALÄREN LULEÅ UNDERKONCERNEN Koncernbalans Kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggning Inventarier och verktyg Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 GALÄREN LULEÅ UNDERKONCERNEN 11 Koncernbalans Kronor SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital aktier Uppskrivningsfond Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

12 vinter. Foto: Anders Alm. Affärsidé Att med kompetens i företaget öka värdet på de ägda fastigheterna genom ständigt pågående förädling. Visioner Att vara den ledande aktören för bostäder med hög kvalitet i centrala Luleå; Att vara den ledande aktören för kommersiella fastigheter med hög kvalitet på strategiska platser i Luleå; Att med lönsamhet skapa långsiktiga värden i våra fastigheter samt mervärden för våra hyresgäster; Att tillsammans med vår omvärld bidra till utvecklingen i Luleå; Mål Vi arbetar med kortsiktiga mål som kan beröra ett projekt eller en fastighet eller delar därav mål som är enkla att identifiera och där avslut kan uppnås tidsmässigt. Successivt utvecklar vi metoder för att effektivt utvärdera de kortsiktiga målen. Vi arbetar med långsiktiga, marknadsmässiga mål för att växa i enlighet med våra visioner. Här utgörs begränsningarna av viktiga nyckeltal som exempelvis: Direktavkastning Justerad soliditet Belåningsgrad gentemot marknadsvärde Vid förvärv av exploateringsobjekt kan avvikelse från nyckeltalen ske till dess att förädling börjat genomföras. Att vår egen personal är den resurs som ska genomföra idéer och visioner; Att genom nytänkande och kreativitet skapa nya affärsmöjligheter. Telefon Galären i Luleå AB Org.nr Högsta kreditvärdighet sedan 2003 Soliditet 23 mar 2009 Galärengruppen med kontor i Stockholm och Luleå är en koncern med inriktning på fastighetsområdet. Vår balansuppslutning uppgår justerad till cirka en miljard kronor. Galären i Luleå är specialiserad på förädling av kommersiella lokaler, bostäder och samhällsbyggnad. Galären förvaltar för närvarande cirka kvm lokaler och 350 bostäder i den förnyade staden Luleå.

populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB

populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB Galärens kontor på Lulsundsgatan i Luleå är GreenBuilding-certifierat efter renovering och fasadbyte. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 2 Innehåll Affärsidé,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Populärversion

Årsredovisning 2013. Populärversion Årsredovisning 2013 Populärversion Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsområdet med kontor i Luleå och Stockholm. Galären har ca 25 anställda och en justerad balansomslutning på 1,8 miljarder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION

ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2012 POPULÄRVERSION Galären ÅRSREDOVISNING 2012 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL AFFÄRSIDÉ STYRELSE Affärsidé, visioner, mål 2 Styrelse, ledningsgrupp 3 Att med kompetens i företaget

Läs mer

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr.

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr. ÅRET I KORTHET AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL 2012 ÅRSREDOVISNING PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL INNEHÅLL Platzer på en minut 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Verksamheten 7 Fastighetsbestånd 10 Finansiering 13 Medarbetare

Läs mer

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Omslagsbilden är tagen hos Vertiseit som är hyresgäst i Instrumentfabriken. Läs mer på sidan 16. Svenska Hus bedriver fastighetsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser Det här är ATRIUM LJUNGBERG Atrium Ljungbergs arbete handlar om att skapa hållbara miljöer som människor vill vistas i, idag såväl som i framtiden.

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Årsredovisning 2014 GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXX Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se VI BYGGER ÖVERALLT MEN BARA

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer