Försvarsexportmyndighetens ansökan om överföring av domännamnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarsexportmyndighetens ansökan om överföring av domännamnet www.forsvarsexportmyndigheten.se"

Transkript

1 Stockholm, den 26 april 20 Bilaga Till.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Angående Försvarsexportmyndighetens ansökan om överföring av domännamnet Världens äldsta fredsförening, grundad 883 av Nobelpristagaren K P Arnoldson. Svenska Freds, Box 2088, 03 2 Stockholm, Tel: , PG:

2 Bakgrund Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (Svenska Freds) bildades 2 april 883 på initiativ av en grupp riksdagsledamöter för att bredda den försvarspolitiska debatten i samhället. Man ansåg det vara en brist att det inte fanns tydliga röster utanför den politiska sfären som drev fredsfrågor och kunde granska försvars- och säkerhetspolitiken i Sverige. Svenska Freds är en ideell förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. En av våra grundare, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris erhöll Svenska Freds Nobels fredspris genom deltagandet i den internationella kampanjen mot personminor, ICBL. Svenska Freds har ca 5500 medlemmar. Vi är Sveriges största och världens äldsta fredsförening. Försvarsexportmyndigheten, FXM, har lämnat in en ansökan om överföring av forsvarsexportmyndigheten.se då de anser att rekvisiten för detta är uppfyllda. Svenska Freds bestrider myndighetens yrkande. Skälen till detta är följande:. Om rättsgrund, varukännetecken och näringskännetecken Svenska Freds registrerade domänen innan myndigheten var bildad och vi har inga som helst ekonomiska skäl som anledning till att registrera eller driva domänen. Att myndigheten finns upptagen i olika register är inget som vi bestrider. Men vi ställer oss ytterst undrande till åberopandet av näringskännetecken och varukännetecken. Vi utgår ifrån att myndigheten i första hand ser sig som en myndighet och inte som en näringsidkare. Vi konstaterar att forsvarsexportmyndigheten.se varken är identiskt med eller liknar ett varukännetecken eller näringskännetecken. Myndigheten är extremt okänd i Sverige. Människor i allmänhet, få journalister och politiker känner inte ens till att det finns en myndighet med namnet Försvarsexportmyndigheten. Begreppet Försvarsexportmyndigheten kan knappast anses vara ett inarbetat kännetecken. Svenska Freds anser att Försvarsexportmyndigheten har presenterat vaga skäl för att myndigheten utifrån en rättsgrund skulle ha rätt till domänen. Vi ifrågasätter exempelvis om Lag (970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar utgör något som helst stöd för myndighetens sak då domänen inte används i näringsverksamhet. Försvarsexportmyndigheten anför vidare att domännamnet är näst intill identiskt med Myndighetens domän Det enda som skiljer Domänen från Myndighetens domän är att bokstaven ö bytts ut mot bokstaven o. Vi ifrågasätter denna argumentation som grund för myndighetens sak. Försvarsexportmyndigheten har, precis som många andra jämförbara myndigheter en förkortning som arbetsnamn, FXM. Detta kan jämföras med exempelvis FMV, FOI, ISP, SIDA eller MSB. Precis som fmv.se, foi.se, isp.se, sida.se och msb.se har FXM valt myndighetsförkortningen som domännamn, fxm.se. I en artikel i Metro, den 26 januari 20, säger generaldirektör Ulf Hammarström följande på frågan om varför de inte själva har registrerat domänen forsvarsexportmyndigheten.se: Det är ett för svårt namn om man inte är svensk. Förebilden är FMV, som är känt under sin förkortning. Vi försöker göra samma sak, att göra förkortningen till ett namn. Myndigheten använder alltså förkortningen som sitt kännetecken som man försöker lansera. Det verkar mycket osannolikt att myndigheten avser att använda flera olika domännamn utan kommer sannolikt att peka om dessa till fxm.se som ju är det domännamn man uttryckligen säger sig vilja försöka etablera. Av dessa skäl faller Försvarsexportmyndighetens argumentation om att domännamnen är näst intill identiska. Det sannolika är att myndigheten, när den blivit varse om att Svenska Freds, helt korrekt, registrerat forsvarsexportmyndigheten.se själva därefter (de registrerade domännamnet den 2 juni 200, dvs endast ett par dagar efter Svenska Freds registrering) har registrerat det snarlika domännamnet försvarsexportmyndigheten.se och att man nu i efterhand Världens äldsta fredsförening, grundad 883 av Nobelpristagaren K P Arnoldson. Svenska Freds, Box 2088, 03 2 Stockholm, Tel: , PG:

3 försöker få det att verka som att det är vi som gör intrång på deras domännamn, när det i själva verket är precis tvärtom. Vi noterar också att Försvarsexportmyndigheten FXM inte finns, till skillnad från andra myndigheter så som till exempel SIDA, MSB, FMV, FOI, Jordbruksverket, SJ eller Trafikverket, registrerat som ett varumärke hos Patent och registreringsverket, PRV. Svenska Freds använder därtill inte domänen för näringsverksamhet eller för att bedriva en konkurrerande verksamhet inom samma område. Svenska Freds var kritiskt till myndighetens bildande redan från början. Denna åsikt har vi inte varit ensamma om. En stor majoritet av remissinstanserna på den så kallade "Stödutredningen" hade invändningar mot förslaget om att inrätta en ny exportstödsmyndighet. Bland kritikerna finns förutom Svenska Freds även EKN, FMV, Försvarsmakten och Sveriges exportråd. I Svenska Freds remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) anförde vi bland annat följande: Statsmakterna i Sverige har de senaste åren allt mer aktivt prioriterat att stödja försvarsindustrin i sina exportansträngningar. Detta har till exempel fått till följd att ambassadörer fått som huvuduppgift att försöka sälja Gripen, att regeringsföreträdare aktivt marknadsfört svensk krigsmateriel utomlands, att Gripen-försäljning integrerats i svenska kultursatsningar utomlands och att svensk personal från försvarsmakten vid ett flertal tillfällen aktivt assisterat i provskjutningar av haubitsar i Indien. Förutom att detta är en mycket tydlig signal om att Sverige stödjer och vill öka vapenproduktionen i allmänhet och särskilt vill gynna de egna vapenproducenterna så innebär det att man stjäl resurser från och motverkar svensk internationell fredsfrämjande verksamhet och aktiviteter som främjar en fredlig utveckling. Detta är naturligtvis mycket oroväckande. /.../ Stödutredningens förslag gällande exportstöd präglas av en oreflekterad positiv syn på en verksamhet som är oerhört strategisk känslig och så pass kontroversiell att den till och med i grunden är förbjuden utan tillstånd enligt Lagen om krigsmateriel. Att man har denna positiva syn är inget man döljer, men det är något som den som tar till sig deras förslag bör vara medveten om. Man skriver till exempel att man på sikt vill så långt möjligt likställa försvarsmaterielexport med övrigt exportfrämjande. Detta är en okunnig, naiv och fåfäng förhoppning. Vare sig man gillar vapenexporten eller inte så är den fullständigt väsenskild från i stort sett all övrig civil export. 2. Om ond tro Svenska Freds agerar inte utifrån ond tro. Inledningen i vårt viktigaste politiska dokument, idéprogrammet, är som följer: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar för att avskaffa alla krig och krigsförberedelser och att skapa förutsättningar för en hållbar fred. Svenska Freds ser det som sin uppgift att utveckla och sprida kunskap om orsaker till väpnade konflikter och upprustning. Svenska Freds ska också verka politiskt för en omläggning av säkerhetspolitiken i en riktning som gynnar fred och nedrustning i Sverige och världen. Föreningen ska verka för att stimulera människors intresse och engagemang för fredsfrågor och för en allsidig freds- och säkerhetspolitisk debatt i samhället. Vi tror att varaktig och hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred. Vi är övertygade om att en värld utan krig är möjlig. Svenska Freds agerar alltid med fredligt uppsåt. Föreningens syfte är att minska våld och lidande och att skapa förutsättningar för hållbar fred inom och mellan länder. Vårt mål kan därvidlag beskrivas som en kamp mot all form av ondska. Försäljning av krigsmateriel är enligt Svenska Freds betydligt närmare besläktat med ondska än vad fredsarbete är. Även om man så som försäljare av vapen och annan krigsmateriel inte har ett ont uppsåt, borde det vara uppenbart för försäljaren att materielen kan komma att användas för att skapa Världens äldsta fredsförening, grundad 883 av Nobelpristagaren K P Arnoldson. Svenska Freds, Box 2088, 03 2 Stockholm, Tel: , PG:

4 ondska och för onda ändamål. Därav finner vi argumentet om att vi skulle ha registrerat domännamnet i ond tro för grundlöst. Vi finner det istället anmärkningsvärt att Försvarsexportmyndigheten, i sitt vapen, har tre symboler: - Sveriges riksvapen - Ett svärd, en symbol för strid, får man anta. - En Kaducé, en symbol för fred! Att använda en Kaducé, en symbol för fred, som symbol för den myndighet vars uppgift är att främja export av krigsmateriel vittnar om att det istället är Försvarsexportmyndigheten som agerar i ond tro snarare än att Svenska Freds registrerat domännamnet forsvarsexportmyndigheten.se för att informera om problemen med militärt exportstöd och vapenexport. Vi vill gärna i detta sammanhang poängtera att Svenska Freds inte har registrerat ett snarlikt namn (som t ex frsvarsexportmyndigheten.se), utan använt det korrekta namnet, det vill säga ett namn som beskriver den verksamhet vi vill informera om. Vi spelar inte på eventuella misstag som kan göras. Tvärtom vill vi bidra med adekvat information till dem som söker information om Försvarsexportmyndigheten. Den 3 juli 2009 lämnade Svenska Freds in ett starkt kritiskt remissyttrande angående förslaget om att bilda en ny myndighet för exportstöd av krigsmateriel, vilket citerats ovan. Detta remissyttrande finns tillgängligt på föreningens webbplats. Föreningen har dessutom skrivit flera artiklar, pressmeddelanden, anföranden samt debatterat och medverkat i media ett antal gånger om Försvarsexportmyndigheten. Svenska Freds är i princip den enda aktör i Sverige som debatterar denna fråga i det svenska samhället. Att informera om dessa frågor via domänen forsvarsexportmyndigheten.se är en väsentlig del av föreningens fria opinionsbildning. Denna kritik är naturligtvis besvärande för dem som vill att svenska krigsmateriel ska kunna säljas utan problem. Att ta över domänen forsvarsexportmyndigheten.se är naturligtvis ett viktigt steg i detta sammanhang. 3. Om berättigat intresse Svenska Freds syfte med forsvarsexportmyndigheten.se är att bidra till en allsidig information till allmänheten om exportstöd av krigsmateriel i Sverige. Vi kan konstatera att det hittills i Sverige har varit mycket ensidig, för att inte säga extremt positiv och okritisk information, om denna företeelse. Vårt syfte är därvidlag att komplettera den bild som myndigheten själv förmedlar med en annan. Svenska Freds får ofta frågor från studenter, journalister, politiker och andra om olika vapenexportrelaterade företeelser, där exportstöd är en sådan sak. Att det genom bland annat Svenska Freds domän forsvarsexportmyndigheten.se finns en annan bild av svenskt exportstöd av krigsmateriel än den som förmedlas via fxm.se är berikande för den svenska demokratin. Genom forsvarsexportmyndigheten.se bidrar vi till denna allsidiga information genom att vi: - översätter den byråkratiska och exporttillvända ordalydelse som beskriver FXM i förordningen och beskriver därmed verksamhetens faktiska syfte och utformning, - ger alternativa frågor och svar kring FXM och deras verksamhet, - länkar till nyheter i media om FXM, dvs både Svenska Freds egna utspel samt andra externa artiklar mm om myndigheten ur olika aspekter, och - sätter FXM och dess verksamhet i ett sammanhang då vi hänvisar till Svenska Freds generella informationssidor om vapenexport. Svenska Freds vill understryka att föreningens verksamhet har stöd i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Fri opinionsbildning och yttrandefrihet är grundlagsskyddad i Sverige och anses vara grundbultar i ett demokratiskt samhälle. Relaterat till detta är problematiken att i Sverige ersätta negativt laddade ord med positiva. Genom att ge ord positiva associationer så tar man makten över ordet och därmed också definitionsrätten av detsamma. I förlängningen påverkar man också människors inställning till en viss företeelse. Genom att definiera om ett begrepp kan man med andra ord styra en opinion i en viss riktning. Världens äldsta fredsförening, grundad 883 av Nobelpristagaren K P Arnoldson. Svenska Freds, Box 2088, 03 2 Stockholm, Tel: , PG:

5 Svenska Freds har flera gånger uppmärksammat detta fenomen. Det som tidigare hette Krigsmaterielinspektionen heter nu Inspektionen för strategiska produkter. Det som tidigare hette Krigsmaterielinspektör heter numera Generaldirektör. Det som jämt har hetat krigsmateriel har kommit att benämnas försvarsmateriel, etc. Att helt enkelt ersätta krig med försvar ger naturligtvis helt andra associationer. Följaktligen talas det om försvarsexport och Försvarsexportmyndigheten och inte krigsexport eller Krigsexportmyndigheten. I detta sammanhang vill vi referera till Regeringens proposition 200/:2, Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel. I propositionen sammanfattas en tidigare utredning som tar upp förslaget om att övergå från begreppet krigsmateriel till försvarsmateriel : Utredaren anser att det riskerar att leda till missförstånd om olika begrepp används för att beteckna samma sak. Begreppet krigsmateriel är väletablerat och omfattar såväl defensiv som offensiv materiel. En övergång till ett annat begrepp skulle också kunna tolkas som ett försök att avdramatisera den typ av produkter det rör sig om. Vi kan konstatera att Svenska Freds har - agerat i frågan om exportstöd av krigsmateriel under en lång tid - agerat i frågan om bildandet av en särskild myndighet för exportstöd av krigsmateriel - agerat i frågan om användning av terminologi, som politiskt vapen Vi har också agerat i vapenexportfrågan på ett generellt plan åtminstone sedan början av 980-talet. Sammanfattningsvis anser vi därför att Svenska Freds har ett berättigat intresse till domännamnet forsvarsexportmyndigheten.se. Världens äldsta fredsförening, grundad 883 av Nobelpristagaren K P Arnoldson. Svenska Freds, Box 2088, 03 2 Stockholm, Tel: , PG:

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Aktionstips. för en värld utan vapen FREDS KRISTNA R Ö R E L S E N

Aktionstips. för en värld utan vapen FREDS KRISTNA R Ö R E L S E N Aktionstips för en värld utan vapen KRISTNA FREDS R Ö R E L S E N Detta har finansierats med stöd från Svenska missionsrådet, Sida och Folke Bernadotteakademien. SMR, Sida och FBA delar inte nödvändigtvis

Läs mer

Om rätten till idéer

Om rätten till idéer Innehåll Överföringsprinciper 2 Överföring i andra hand 10 En not om upphovsrätten 16 Avtal på internet 20 Fallstudier 37 Framtidsutsikter 45 Gåvor är goda men stöld är ett ont som ger döden i gengäld.

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT PIRATJAKTENS FAROR OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG INTEGRITET, RÄTTSSÄKERHET OCH UPPHOVSRÄTT Nicklas Lundblad nicklas@skriver.nu +46708918133 www.kommenterat.net Senast uppdaterat: 2005-03-14 Inledning...2

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-23 762 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Takvandring Sverige AB (556662-9621) Södra Allén 5 852 39 Sundsvall Ombud: VAMO Varumärkesombudet AB Box 7067 402 32

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer