Det ekofysiologiska laboratoriet på Tvärminne zoologiska station

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ekofysiologiska laboratoriet på Tvärminne zoologiska station 1970-2015"
  • Jan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Det ekofysiologiska laboratoriet på Tvärminne zoologiska station Magnus Lindström FD, Docent Bakgrund. Under den gamla tiden på Tvärminne zoologiska station, d.v.s. innan de nya byggnaderna kom till, var den ekofysiologiska forskningen på stationen så gott som obefintlig. Forskningen rörde sig främst kring ekologiska, taxonomiska och fysiologiska problem. Professor Sven Segerstråles antagande Professor Sven Segerstråle, som sedan 1920-talet undersökt kräftdjursarterna i Östersjön ställde sig i slutet av 1960-talet frågan varför havsvitmärlan, Pontoporeia femorata, och kustvitmärlan, Monoporeia (tidigare Pontoporeia) affinis, har förökning året om endast på djupt vatten. I grundare områden är deras förökning bunden till senhösten, men dock så att havsvitmärlans förökning blir årstidsberoende på mindre djup än kustvitmärlans. Segerstråle antog att orsaken till detta kunde vara att havsvitmärlan är mindre ljuskänslig än kustvitmärlan för just det våglängdsband som tränger ner till Östersjödjupen. Han diskuterade problemet med Dr. Kai Otto Donner, som föreslog mätning av vardera artens synkänslighet med hjälp av elektrofysiologi. Donner utförde mätningarna vid nervfysiologiska laboratoriet på Zoologiska institutionen i Helsingfors. Han fann dock att båda arterna var väl anpassade till det i vattnet nedträngande ljusets transmissionsspektrum, och att de små skillnaderna i spektralkänslighet inte kunde förklara fenomenet (1971). Det var tydligt att problemet måste angripas från ett annat håll. Det nya elektrofysiologilaboratoriet och dess första användare Då Tvärminne zoologiska stations nya laboratorium började byggas 1969 hade främst på Dr. Donners och stationens prefekts, professor Pontus Palmgrens, initiativ planerats in ett par rum enkom för elektrofysiologi i det nya laboratoriet. Den här avdelningen isolerades elektriskt från det övriga laboratoriet bl.a. med en i väggarna inbyggd Faraday-bur. Som ung student stod jag just i beråd att inleda mitt pro gradu arbete i zoologi, och Palmgren föreslog att Donner skulle bli min handledare. Eftersom Donner var synfysiolog och Ragnar Granits elev, beslöts att jag skulle registrera ögonens spektrala känslighet hos de vanligaste märlkräftorna (gammariderna) och pungräkorna (mysiderna). Detta gjordes också. (Långt senare kompletterade jag mysidmätningarna med ytterligare några arter, bl.a. nykomlingen i Östersjön, Hemimysis anomala. Den sistnämnda arten visade sig ha ett synpigment som definitivt inte hör hemma i Östersjön, vilket stödde hypotesen att djuret faktiskt är en nykomling. Arbetet publicerades 2001). Samtidigt skulle jag fungera som forskningsbiträde för Donner, som tänkte använda vitmärlornas simningsaktivitet som ett indirekt mått på deras ljuskänslighet. Laboratoriets första utrustning lånades från nervfysiologiska laboratoriet vid zoologiska institutionen i Helsingfors, och betingelserna var rätt primitiva: i mörkrummet två bord, en stol som prof. Palmgren vänligen ställde till förfogande, den lånade optiska bänken med linser och slutare, en mikromanipulator för mikroelektrodpositionering, ett urgammalt oskilloskop utan efterbild med en signalförstärkare och en bilstrålkastarlampa som matades från sju anodbatterier. Elektroderna drogs för hand över bunsenlåga, och det var oftast s.g.s. omöjligt att fylla dem med elektrolytvätska. Senare erhölls maskinellt dragna elektroder från Helsingforslaboratoriet. Under det första året (1970) utfördes 63 experiment varav 24 gav något slags resultat. Under de två följande åren hade procenten lyckade experiment stigit till 70; sammanlagt utfördes 181 mätningar av elektroretinogram på åtta arter märlkräftor och tre arter pungräkor. I detta skede hade utrustningen redan förnyats; ett nytt oskilloskop köptes 1971.

2 Instrumentet i fråga var av god kvalitet, varom vittnar att det endast en gång behövt repareras, nämligen 1998, och då gavs garanti för 40 år till. Gråkilen, det cirkulära neutralfilter med vilket testljusintensiteten justerades, hade jag byggt ihop med en vridmekanism som fungerade med en liten elektrisk motor och med en kasserad väckarklocka som nedväxling. Som gradskala fungerade ett modifierat Maxwell kaffeburkslock. Även denna apparatur fungerar fortfarande (2015). Vitmärlornas dygnsrytmik Kai Otto Donner och jag byggde en anläggning för att testa vitmärlornas ljuskänslighetströskel. Eftersom vitmärlor simmar endast när det är mörkt (om man undantar könsmogna hannar), var det troligt att de skulle vara inaktiva i ljus. Försöken gjordes i akvarier i en ljustät pyramidformad låda med ett system av linser och filter i toppen. Över akvarierna låg en ljusspridande vit akrylskiva, på vilken ljuset från en lampa projicerades med önskad intensitet och färg. I de första experimenten användes som akvarier stora glasrör som stod i rad i experimentkammaren. Vitmärlorna endera simmade i vattenpelaren eller grävde ner sig i bottensedimentet. Rören kunde belysas bakifrån med rött ljus, ett rör i sänder, och antalet simmande djur kunde snabbt avläsas genom ett hål i försökskammarväggen. Metoden visade sig vara en aning besvärlig; avläsningar borde ha gjorts med två timmars mellanrum, men i synnerhet på natten blev det svårt att utföra alla avläsningar. Det glada studentlivet på zoologen hjälpte dock till att hålla avläsaren igång till tidiga morgontimmar. Rören byttes ut mot ett par fem liters, från sidan tillplattade, akvarier med sidoytan 35 cm x 30 cm. Hjälp för avläsningen erhölls av en skicklig svagströmstekniker, Veikko Matila, som konstruerade en prototyp av fotoceller som fungerade med infrarött ljus. De två första prototyperna användes i ca fem år. Då en märla simmande bröt den infraröda ljusstrålen registrerades händelsen på ett räkneverk som summerade alla händelser under 20 minuter, varefter resultatet skrevs ut på en pappersremsa. Ljusintensiteten minskades stegvis genom insättning av fler filter i strålgången. Så länge märlornas sammanlagda simningsaktivitet i akvariet minskade under dagtid ansågs att djuren uppfattade ljuset, som alltså dämpade deras aktivitet. Som en kuriositet kan nämnas att hela anläggningen var utlokaliserad till en källare i Bromarf från april till juni 1976 sedan registreringarna i laboratoriet börjat uppvisa märkvärdiga aktivitetstoppar varje lördag. Det visade sig att en forskargrupp från Helsingfors kom till laboratoriet till veckosluten och arbetade med kromatografi i rummet intill, varvid vitmärlorna reagerade på vibrationerna. Resultaten av undersökningen visade bl.a. att kustvitmärlans synkänslighet är ca 100 gånger större än mänskans, och att djuren har en inbyggd aktivitetsrytm med en period av ca 23 timmar 24 minuter som fortsätter nästan två veckor om akvariet hålls i ständigt mörker. Tyvärr blev det aldrig tid att utreda om havsvitmärlan beter sig på samma sätt. Havsvitmärlans yta är dessutom mer hydrofob (vattenavstötande) än kustvitmärlans, vilket kräver en annan typ av akvarier i vilka djuret inte kan nå vattenytan. Under förra hälften av 1990-talet fortsatte forskningen sporadiskt kring kustvitmärlans synsinne. Kai Otto Donner och jag hade 1990 deltagit i ett stort möte om synfysiologi i Helsingfors, och där presenterat en poster om pigmenten i vitmärlans öga. Vi hade konstaterat att vitmärlans spektralkänslighetskurva i den blå delen av spektrumet indikerade förekomst av ett metapigment som absorberade ljus just i detta område. Donner hade planerat experiment av olika typ för att reda ut detta pigments funktion och betydelse. Kai Otto Donner avled dock på våren 1995 efter en tids sjukdom och de planerade arbetena kom inte att genomföras. Allt sedan den första tiden har verksamheten vid ekofysiologiska laboratoriet rört sig längs dessa huvudlinjer; synfysiologi och beteenderegistreringar.

3 Toxicitetsundersökningar När jag avklarat sina grundstudier erbjöds mig en möjlighet att ansöka om ett stipendium från den då rätt nya Maj och Tor Nesslings stiftelse. Med professorerna Kai Otto Donner och Rolf Kristoffersson som ansvariga forskningsledare erhöll jag ett stipendium 1976 för att undersöka om vitmärlans simningsbeteende påverkades av miljögifter och om förändringar i simningsaktiviteten kunde tänkas användas som indikation på miljöföroreningar. Efter det inledande skedet erhölls medel för att bygga upp en fungerande anläggning för undersökning av 12 akvarier samtidigt. Dessutom kunde det elektrofysiologiska laboratoriet upprustas, bl. a. införskaffades en elektroddragare och en infraljusomvandlare. Eltekniker Matila, som byggt den första protoptypen av infraröd-fotocellapparaturen konstruerade nya och effektivare avläsare med fyra fotoceller per akvarium. Räkneverk registrerade och skrev ut. Fyra skåp byggdes för att fungera som självständiga enheter. Varje skåp innehöll tre akvarier med tillhörande fotoceller. Skåpen var helt ljustäta med belysning inbyggd i taken. Den lämpliga ljusnivån erhölls med hjälp av filter som sattes in över akvarierna. Vattnet strömmade långsamt genom akvarierna, med eller utan tillsats av de testade ämnena. Sålunda kunde man studera inverkan av små mängder testsubstans på djurens beteende. De använda koncentrationerna var så små att testdjuren inte dog; hela idén med experimenten var att spåra subletala förändringar i djurens beteende. Experimenten var till sin natur långa, ca 40 dygn. Efter en kontrollperiod doserades testsubstansen under tio dygn, och sedan följdes aktiviteten upp under en återhämtningsperiod. Sammanlagt gjordes 54 experiment. I detta skede arbetade också min hustru, FM Astrid Lindström, i projektet. År 1980 publicerades de första rapporterna. I den första diskuterade vi vitmärlans synkänslighet och inneboende dygnsrytmik. I den andra utreddes hur vitmärlans simningsaktivitet var beroende av årstid, och tid på dygnet. I den tredje rapporten redovisade vi för hur vitmärlans simningsbeteende förändrades på olika sätt vid inverkan av främmande substanser (fenoler, styren). Toxicitetstesterna avslutades 1981 med undersökning av hur några tungmetaller inverkar på vitmärlans simningsaktivitet. Appararturen användes också senare för toxikologiska arbeten i samarbete med forskare från Havsforskningsinstitutet och för en beställd obligationskontroll för en industri. Senare användes apparaturen för migrationsexperiment. Det sammanlagda materialet består av ca registreringsdygn med tre avläsningar per timme. Vitmärlans ögonfysiologi Under denna tid arbetade Kai Otto Donner och jag också med vitmärlans synfysiologi och ekologi tidvis, då Donners arbete som vetenskaplig chef för Finlands akademi det medgav. Det ekologiska arbetet publicerades 1987 och ett synfysiologiskt arbete, som påbörjats långt tidigare, slutfördes i samarbete med en tysk forskargrupp under ledning av professor Helmuth Langer i Bochum och publicerades I arbetet beskrevs synpigmentens funktion i vitmärlans öga, och i synnerhet hur synpigmentet återbildas efter ljusexponering. Vi hade då genom experiment lyckats påvisa hur synpigmentet i vitmärlans öga efter att ha blekts med ljus, igen omvandlas till ett fungerande pigment längs två olika vägar. Den snabbare vägen var via belysning med blått ljus av vissa våglängder. Denna omvandling, som överför (re-isomeriserar) det blekta så kallade metapigmentet (som inte framkallar en synupplevelse) till fungerande synpigment sker snabbt, och förmår alltså hålla djurets synkänslighet på en hög nivå om ljusintensiteten inte är för stark. Den andra vägen är produktion av nytt synpigment i ögat. Det är däremot en långsam process som kan ta dagar i anspråk. Det är intressant att djurets beteende verkligen tycks följa de begränsningar som synförmågan ställer; vitmärlan är aktiv endast när det är mörkt. Den använder sina ögon närmast som detektorer som meddelar om det är tillräckligt mörkt för att kunna simma ostört utan risk att bli uppäten. Den långsamma enzymatiska processen räcker då bra till för att djuret skall behålla hög synkänslighet. Den andra, snabbare omvandlingen måste åtminstone i Östersjön ses som en sekundär metod, emedan djuren troligen aldrig blir utsatta för blått ljus tillräckligt starkt och länge

4 för att synpigmentet skall hinna återbildas. De resultat som vi erhöll fungerade som bas för FM Wilhelm Fortelius bilaudatur i fysiologisk zoologi 1989 som han utförde under vår ledning. Ljusinducerad ögonskada hos Cirolana 1980 startade den forskning som kom att bli dominerande inom laboratoriets synfysiologi för lång tid framåt. Fil. mag. Heimo Nilsson, från Zoologiska institutionen i Lund vände sig till mig angående ögats finstruktur hos en djupt levande marin gråsugga från en norsk fjord utanför Bergen, nämligen isopoden Cirolana borealis, avlägsen släkt med Östersjöns spånakäring (Saduria entomon). Finstrukturen i ögat hade bekymrat honom, eftersom den såg ut att sakna organisation. Det framkastades en ide om att ögat kanske hade skadats av för mycket ljus vid fångsten. Nilsson lyckades få med sig till Tvärminne djur som fångats i betade fällor på natten. De transporterades i mörka behållare till Tvärminne. Hela projektet hade lätt kunnat gå i stöpet: det vatten som sänts flera dagar i förväg med biltransport till Finland anlände först efter fem dagars resa med tåg runt Bottniska viken till Tvärminne, och då hade hälften av djuren dött emedan de inte klarade av det konstgjorda havsvatten som vi framställde i panik. Djurens spektralkänslighet och syntröskel mättes efter exponering till olika starka ljus. Experimenten krävde noggrann planering; djur exponerades för olika intensiteter under olika långa tider, varefter de fick mörkeradaptera sig i bestämt antal timmar innan de togs till elektrofysiologi eller histologi. Under en av dessa intensiva perioder registrerade vi elektroretinogram i 112 timmar under sex dygn. För dessa experiment i september 1980 och juni 1981 utvecklade vi en teknik att alltifrån infångandet hålla djuren i mörker. Med hjälp av en infraljusomvandlare kunde vi göra alla preparationer i infrarött ljus, som var osynligt för djuret i fråga. Undersökningen visade att redan en svag ljusexponering var tillräcklig för att djurens synförmåga skulle nedsättas permanent och att ögats finstruktur föll sönder mer och mer med ökande ljusexponering. Korrelationen mellan försämringen av ögats funktion och det ljuskänsliga rhabdomets (djurets retina) sönderfall var slående. Dessa arbeten, som publicerades 1983, citeras alltjämt i undersökningar gällande ögonskada förorsakad av ljus. Samarbetet med Nilsson, som disputerat 1982, fortsatte med en jämförande undersökning av ögats spektrala känslighet hos pungräkor (Mysis relicta) från två olika vatten; sjön Pääjärvi i Lammi och Pojoviken, norr om Ekenäs (1984, 1988). Dessa två vattenmiljöer har nämligen olika ljusgenomsläpplighet, och hypotesen var att pungräkorna i sjön, som är mycket mörk och mest genomtränglig för rött ljus, skulle ha synkänsligheten förskjuten mer mot rött än pungräkorna i Pojoviken. Undersökningen bekräftade detta. Populationen i Pääjärvi hade faktiskt ett absorptionsmaximum i ca 570 nm, d.v.s. 20 nm mer mot rött än djuren i Pojoviken. Först gav experimenten dock det oväntade resultatet att de senare djuren var blinda i början av experimentperioden, men efter några dagar började deras synkänslighet öka. Detta fenomen kom sedermera att bli ett huvudtema i den synfysiologiska forskningen. Horisontalmigrationsstudierna börjar År 1983 beviljades jag ett stipendium från Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, och det kom att finansiera min fortsatta verksamhet under lång tid framåt. Jag byggde upp ett laboratorium med tre meter långa, smala, akvarier på vilka kunde fästas fotoceller för avläsning av djurens simningsaktivitet. Anläggningen byggdes upp i stationens nedre akvarierum, där ena långväggen avskildes med mörkläggningsgardiner. Idén var att undersöka kustvitmärlans (Monoporeia affinis) simning i horisontalled i situationer där någon omgivningsfaktor var olika i akvariets bägge ändar. Experimenten började med undersökning av vitmärlans simmande i svaga vattenströmmar. I detta sammanhang filmades för första gången vitmärlans beteende i mörker. Jag fick låna en Panasonic videokamera från universitetets TV-institution (TV-laitos). Framför denna monterades den nya infraljusomvandlaren, som omvandlade reflekterat infrarött ljus till en synlig grön bild. De första

5 filmsnuttarna visade simmande djur inom ett mycket litet runt grönt synfält. Tekniken med infraröd videofilmning utvecklades och kom sedermera att bli en av de viktigaste registreringsmetoderna i laboratoriet. Våren 1985 flyttades hela anläggningen upp till ett temperaturreglerat kylrum, där det blev lättare att hålla temperaturen konstant och dessutom garantera att inget ljus trängde in i anläggningen vid fel tidpunkt. Redan de första experimenten visade att djuren har en tendens att söka sig åt bestämda håll i miljöer där omgivningen inte är helt likvärdig överallt; i strömmande vatten sökte de sig mot strömmen. Ljusmätningar under vattnet Arbetet med synens spektralkänslighet hos olika organismer ledde helt logiskt till frågan hur väl ögonen är anpassade just till det ljus som förekommer i djurets omedelbara närhet. Mätningar av ljusets spektralfördelning hade gjorts på 1940-talet (R. Witting: Das Licht im Meere.- Acta Soc. Sci. Fenn. N.S.A, 1944) men med rätt grova metoder. Jag lyckades spåra upp en kvantumspektrometer till Tekniska högskolan i Luleå, och fick den till låns. Senare köpte laboratoriet mätaren. Med hjälp av denna började Heimo och jag, senare också Fk. Wilhelm Fortelius, mäta ljusets spektrala fördelning och intensitet på olika djup i närheten av Tvärminne. Mätningarna gjordes under flera års tid, och en mer sammanhängande mätperiod inföll mellan maj 1989 och juli Mätningarna gjordes från zoologiska stationens båtar; Esox, Clupea och Saduria. Med de två första måste en extra bensindriven generator medtagas för att försörja mätare och skrivare med ström. Mätningarna visade att den spektrala ljusfördelningen för det mesta bibehåller sitt maximum (ca 567 nanometer), men att t.ex. algblomningar kan förändra undervattensljuset avsevärt. Stora skillnader fanns dock mellan olika vattendrag. T.ex. sjön Pääjärvi transmitterar endast rött ljus, och det endast (i mätbara mängder) till ca tio meters djup. Stora variationer förkom under året på samma lokaler och djup. Det år 2000 publicerade arbetet var ämnat som ett stöd för ekologer som arbetar med vattenfloraoch fauna. Ljusmätningstekniken ledde till fördjupning av de frågeställningar som elektrofysiologin undersökte men gav också möjlighet att simulera och bygga upp olika ljusförhållanden i laboratoriet. Ett exempel på detta var ett arbete om makroalgernas primärproduktion (Leskinen et al. 1992) i relation till olika ljusförhållanden. Ljusmätningstekniken blev eftersökt; och jag gjorde flera mätningar för olika instanser och forskningsgrupper, bl.a. för Tekniska högskolan och Forststyrelsen. Ljusinducerad ögonskada hos pungräkan Mysis relicta År 1986 inleddes ett samarbete med Dr. Benno Meyer-Rochow, zoolog med inriktning på synfysiolog och elektronmikroskopi, då verksam vid universitetet i Waikato, Nya Zeeland. Dr. Meyer-Rochow kom att arbeta vid laboratoriet i flera repriser och var medförfattare till sju publikationer om synfysiologi fram till dags dato. Det första samarbetet gällde pungräkornas lättförstörda ögon. I arbetet medverkade också Dr. Heimo Nilsson. Vi hade visat att mysider från Pojoviken inte skadades nämnvärt av starkt ljus, medan djur från sjön Pääjärvi blev övergående blinda vid fångst på dagen, även om man gjorde allt för att förkorta den tid de var utsatta för ljusexponering (1984). Enda möjligheten var att fånga djuren på natten och endast använda infraljusomvandlare under denna process. Fångsten i sig utgjorde projekt. Zoologens bil fylldes med nödvändig utrustning, och sedan bar det av till Lammi (ca 3 timmars körning). Därefter flyttades utrustningen över i Lammi biologiska stations lilla forskningsbåt Iita, varefter man inväntade mörkrets inbrott. Provtagningspunkten ligger ca 30 minuters färd från stationen. Själva provtagningen utfördes med släckta lanternor och ljusomvandlare. Mysiderna håvades upp från ca 60 meters djup och sattes i plastpåsar i kylväskor. Detta var relativt lätt på sommaren, men sent på hösten kunde det regna och temperaturen röra sig kring fryspunkten. Efter ca tre timmars fångst var det bara att återvända, blåsa rent syre genom

6 plastpåsarna (i mörkret på laboratoriet) och därefter köra tillbaka till Tvärminne. Vanligen kom man fram vid sextiden på morgonen och hann få in djuren i akvarier före frukosten. Det visade sig, icke ovänta,t att djur som fångats på natten hade perfekt synkänslighet. Vi exponerade mysider för olika stora ljusmängder, mätte sedan synkänsligheten och gjorde histologiska preparat av ögonen för elektronmikroskopi. På samma sätt som hos isopoden Cirolana borealis sönderföll ögats finstruktur med ökad ljusexponering. I kompletterande undersökningar påvisades också hur ökande temperatur inverkade accelererande på denna process (publ. 1988, 1997). Benno Meyer-Rochow, Wilhelm Fortelius och jag undersökte också ljustoleransen och spektralkänsligheten hos spånakäringen, Saduria entomon, som trots liknande levnadssätt som Cirolana inte skadades av starkt ljus trots stor synkänslighet. Jag deltog 1987 i ett möte i Moskva där jag presenterade de första resultaten av mysidögonundersökningen. Ett samarbetsprojekt mellan Finlands akademi och ryska vetenskapsakademin pågick, med bl.a. professor Kai Otto Donner som deltagande. Akademiprofessor Michail Ostrovsky föreslog ett samarbete med oss kring frågeställningarna om ljusinducerad ögonskada, och 1990 inleddes experimenten. Den ryska gruppen, som bestod av tre forskaer; förutom Ostrovsky Dr. Irina Fedorovich och Dr. Alexander Dontsov, återkomt regelbundet för experiment några veckor ca vartannat år. Andra fasen av horisontalmigrationsstudierna 1987 anslöts Fil.kand. Wilhelm Fortelius till migrationsprojektet som finansierades av Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse. Tillsammans fortsatte vi forskningen kring vitmärlans simningsbeteende i svaga vattenströmmar. De intressantaste observationerna gällde tidpunkten för djurens migration. I experiment där djurens simningsaktivitet registrerades med fotoceller och på video kunde man inte se någon som helst koncentration av djur i någondera ändan av akvariet. Men då man under dagtid, då djuren befann sig i bottensedimentet, delade upp akvariet i sektioner med hjälp av mellanväggar, visade det sig följande natt att djurens antal och därvid aktivitet var mycket större i den ända av akvariet som låg motströms. De hade alltså simmat mot strömmen, men tydligen först i det skede då de sökte sig ned mot bottnen för att vara nergrävda innan det blev ljust. Resultaten publicerades Sedan vidtog experiment med djurens migration i temperaturgradienter. Motsvarande beteende registrerades i temperaturexperimenten; djuren sökte sig mot högre temperatur, och detta skedde också i gryningen. Fenomenet kunde lätt ha förbisetts, emedan djurens aktivitet avtog med stigande temperatur, och ingen koncentration av djur (ökad simningsaktivitet) kunde registreras någonstans i akvariet, bara en avtagande aktivitet i akvariets alla delar. Vi återställde dock temperaturen i den varmare delen av akvariet till den som rått före uppvärmningen, varvid det framkom att de flesta djuren hade sökt sig till den varmare ändan av akvariet, men sedan förblivit inaktiva. Resultaten publicerades Experimenten med vitmärlans migration fortsatte med undersökning av vad bottenmaterialet betyder för djurens simningsaktivitet och migration. Sex arbeten om vitmärlans migration sammanfattades i min doktorsavhandling Det videofilmade materialet granskades senare på nytt av oss år Vi använde då en videosensor, en apparat med vilken punkter eller linjer av bestämd riktning och storlek kunde genereras på videoskärmen. Dess sensorer fungerade som fotoceller, så att ett djur som passerade en sensor gav upphov till en on-off signal som registrerades tidsmässigt i en dator. På detta sätt kunde djurens simningshastighet mätas på olika sätt. År 2001 publicerade de ett arbete bl.a. om hur djurens simningsaktivitet och -hastighet är beroende av vattentemperaturen och hur populationstätheten och tiden på dygnet påverkar det enskilda djurets beteende. Bioturbationsexperiment

7 Under experimenten med simningsaktivitet hade vi lagt märke till hur sedimentytan på akvariebottnen ändrade färg och blev ljusare under försökens gång. Detta ledde till en undersökning av hur de bottenlevande djurens grävningsaktivitet påverkade sedimentet. Under senare delen av 1990-talet rörde sig forskningen främst kring denna bioturbation. Sedimentets färgförändring användes som indikator på syreförekomst. Idén att djuren med sitt grävande skulle medverka till att syrsätta sin egen omgivning kunde nu testas med en enkel metod. När sedimentet är syrefritt är dess färg närmast svart. När syre tränger ner sker det en oxidation av reducerat järn. Det oxiderade järnet rosten har en betydligt ljusare färg, och gränsen mellan det syrefria och det syrsatta lagret är mycket tydlig. Men i förhållanden där det saknas bottenlevande makroevertebrater sker syrsättning av sedimentet endast genom diffusion, som är mycket långsam. En grävande vitmärla t.ex. dyker ned i sedimentet flera gånger i dygnet, och för därvid med sig syrsatt ytsediment ner i sina gångar och hämtar upp syrefritt sediment. Dessutom ökar bottenytans areal genom alla hål och gångar. Andra organismer som t.ex. pungräkorna rör sig på bottnen och virvlar upp sediment i syrsatta vattenskikt, varifrån det sedan dalar ner. Östersjömusslan Macoma balthica får representera en tredje typ av omblandning. När den grävt ner sig i bottnen avsöker den sedimentytan med sin ena sifon, suger i sig fint ytmaterial, filtrerar det i matsmältningsorganen och blåser ut den odugliga andelen på nytt. Processade näringsrester förpassas genom den andra sifonen upp till ytan, där man kan iakttaga små högar av musselavföring. Sedimentet omfördelades sålunda på ytan. I arbetet användes infraröd video, och prövades avgjutning av vitmärlans gångar; det senare visade sig svårt. En österrikisk student, Martin Ortner, gjorde 1997 sin pro gradu avhandling med mig och Harri Kuosa som handledare om hur kustvitmärlan inverkar på flödet av näringsämnen i vattnet genom sin bioturbation. Skyddsmekanismer i pungräkans öga Den ryska forskargruppens besök i laboratoriet utgjorde ett välkommet tillskott i kunnande och metodik. De intressanta experimenten med ljusinducerad ögonskada hos pungräkorna hade lagt grunden till en helt ny forskningsriktning. Laboratoriet hade nu tillgång till två populationer av pungräkan Mysis relicta som var genetiskt lika, men vars synförmåga reagerade olika på starkt ljus. Populationen från Pojoviken kunde exponeras till solljus utan att ögonen skadades nämnvärt medan populationen från sjön Pääjärvi skadades allvarligt. Här fanns nu en perfekt modell för jämförelsestudier som skulle kunna förklara mekanismen bakom ögonskadorna. Gruppens första publikation utkom I den konstaterades att skillnaden i ljustolerans till största delen beror på att den djurgrupp som lever i starkare ljus har nästan två och en halv gånger högre koncentration av avskärmande och därigenom skyddande pigment i ögonfasetterna. Arbetet fortsatte med undersökning av bl.a. mängden antioxidanter som har förmågan att neutralisera nedbrytande fria syreatomer i ögat. År 2001 kom förutom Ostrovsky, Dr. Tatyana Feldman till laboratoriet för att jämföra de båda mysidpopulationerna med nya metoder, och Dr Pavel Zak som kom för att förbereda ett nytt projekt gällande synpigmentets molekylära uppbyggnad. Projektet fortsatte till år 2013, och skulle ha fortsatt om inte den ryska politiken försvårat Akademiernas samarbeten. Den sista publikationen hittills reder dock ut en kvistig fråga sedan fyrtio år tillbaka, nämligen varför mysidernas spektralkänslighetskurva är bredare än amfipodernas. Den bredare kurvan motsvarar absorptionen hos porphyropsin, inte rhodopsin, men porphyropsin har inte kunnat påvisas hos mysiderna. Genom analys av ögats svar på ytterst korta ljusretningar, turvis av rött och blått ljus kunde vi se skillnader i elektroretinogrammets form under de första millisekunderna. Det visade sig slutligen att mysiderna har två rhodopsinpigment som ligger så nära varandra i känslighet att det är omöjligt att skilja åt dem med klassiska metoder. Detta leder till att känslighetsspektrumet blir bredare. Talitrus saltators orientering

8 År 1994 etablerades kontakt med Dr. Alberto Ugolini från universitetet i Florens. Han hade en längre tid arbetat med en strandlevande amfipod, en märlkräfta vid namn Talitrus saltator. Detta lilla djur äger en förvånande orienteringsförmåga, och Ugolini ville veta om det är synen som är det viktiga sinnet för Talitrus. Ugolini och hans kolleger Bruno Tiribilli och Carlo Castellini från Istituto Nazionale di Ottica (det nationella institutet för optik) har flera gånger besökt laboratoriet och utfört experiment med Talitrus synförmåga. Genom olika elektrofysiologiska experiment lyckades vi påvisa att djuret har minst två olika synpigment, av vilket det ena är känsligt långt i den blå delen av spektrumet. Ett arbete publicerades Nya aspekter på synsinnets funktion i Talitrus orientering krävde att testljusspektrumet utvidgades till att omfatta också ultraviolett ljus. Den italienska gruppen försåg vänligen laboratoriet med nödvändig utrustning, och undersökningen fortsatte, till år Aktiveringsenergiexperiment En ny riktning i forskningen öppnade sig också 2001 genom ett samarbetsprojekt med Prof. Kristian Donners grupp från Biovetenskapliga institutionens avdelning för zoofysiologi och Tekniska högskolan. Fil.mag. Johan Pahlberg kom till mitt lab för att lära sig tekniken för preparationer för elektroretinogrammätningar under enbart infrarött ljus. Experimenten gällde huruvida temperaturen påverkar synpigmentets aktiveringsenergi hos ryggradslösa djur på samma sätt som hos ryggradsdjuren. Som försöksdjur användes pungräkan M. relicta från Pääjärvi, emedan experimenten krävde känslighet i extremt långa våglängder De preliminära experimenten visade faktiskt att högre temperatur ledde till lägre aktiveringsenergi i den långvågiga, röda delen av spektrumet, såsom hypotesen förutsagt. BEBOP-projektet De uppmuntrande experimenten med bioturbation krävde en fortsättning, och 2001 erhöll jag ett stipendium från Maj och Tor Nesslings stiftelse som också innehöll medel för apparatur och assistentarbetskraft. Syftet med projektet var att undersöka hur olika syreförhållanden i vattnet inverkade på djurens bioturbationsbeteende, och hur detta i sin tur inverkar på syrsättningen av bottensedimenten. Under föregående år hade ett nytt klimarum inretts, och det medgav en välkommen modernisering av apparatur och metodik. Från Tvärminne zoologiska stations sida ingick i gruppen docent Eva Sandberg-Kilpi och forskningstekniker Svante Degerholm. FM Jouni Lehtoranta från Finlands miljöcentral deltog som expert på sedimentkemi. Gruppen, som gick under namnet BEBOP (Bioturbation, Ecology, Behaviour, Oxygenation and Physiology), byggde upp ett nytt registreringssystem med en kamera som löpte på räls mycket nära det tre meter långa akvariet. Vagnens och kamerans rörelser styrdes från ett skilt kontrollrum. Kameran var fokuserad på sediment-vattenfasen, och bilden belystes med infrarött ljus. Förstoringsgraden var av storleksklassen 1:10. En annan kamera rörde sig på en räls en bit ifrån akvariet. Med denna kunde större akvarieytor avläsas och försöksdjurens beteende filmas. Vi kunde också zooma in och följa enskilda djurs simnings- och grävningsbeteende. Ett system för att erhålla önskad syrehalt i akvariet byggdes också. I ett ca 30 liters vertikalt akrylrör justerades syrehalten genom endera luft- eller kvävebubbling. En syremätare kopplad till en regulator höll syrenivån på konstant nivå ± ca 3 %. Syrehalten kunde justeras ner till s.g.s. anoxi. En cirkulationspump cirkulerade vattnet genom akvariet med en strömningshastighet av en halv till en liter per minut. Akvariet uppdelades i sektioner med hjälp av nätförsedda mellanväggar som hindrade djur att röra sig mellan avdelningarna, men tillät fri vattenpassage. I akvariet kunde man avdela önskat antal sektioner. En bestämd mängd vatten utbyttes dagligen automatiskt i akvariet. Akvariet tillfördes sediment som sållats fritt från makroskopiska djur och homogeniserats. Djur tillsattes i vissa sektioner, medan de övriga fungerade som kontroller. Djuren fick acklimatisera sig i till syreförändringar i speciella kammare ifall experimentets syrehalt avvek från förrådsakvariernas. Stud. Eeva-Kaarina Lillsund

9 anställdes som forskningsassistent för tre månader och utförde därvid också den experimentella delen av sitt specialarbete (pro gradu) i zoologi inom projektet. Vitmärlor och pungräkor användes i experimenten. Det visade sig att de senare, åtminstone på sommaren, hade en betydligt större och snabbare effekt på bottensedimentets syrsättning än vitmärlan. De djurförsedda avdelningarnas sediment syrsattes ned till ca tio mm, fastän på olika sätt, beroende på djurets beteendetyp. De djurfria kontrollsektionerna syrsattes synnerligen långsamt och syre trängde ner högst ca 1 mm i sedimentet. Mysidernas reaktioner på lågt syre var intressant; de slutade att simma ner till bottnen. Följande steg var att utveckla ett mikroelektrodsystem med vilket man kunde mäta syreprofiler från ytan ner till bottnen och ner i sedimentet. Svante Degerholm, chefstekniker på Zoologen, hjälpte med uppbyggandet av systemet. En hållare för syre-mikroelektroder byggdes på kameravagnen. Nu kunde syreprofilerna mätas med en noggrannhet av ca 0,006 mm ända ner i sedimentet till helt anoxiska lager. Experimenten gav spännande resultat. Om ett syrefritt sediment utsattes för strömmande vatten som var fullständigt syremättat, hade man väntat sig en syrsättning av sedimentets ytlager. Detta skedd dock inte, om inte bottenpåverkande djur var närvarande. I två angränsande avdelningar kunde syreprofilen se lika ut från bottnen ner till ca en cm över sedimentet. I den djurfria avdelningen kunde sedan syrehalten sjunka till närmast noll innan bottnen nåddes, medan den andra avdelningen med några mysider kunde ha 80 % syremättnad vid sedimentytan, och syre ner till flera millimeters djup. Mysiderna, som ju inte gräver ner sig i bottenslammet, behöver bottenkontakt för sitt normala liv, och emedan deras gälfötter är i ständig rörelse bryter de ner det så kallade diffusa gränsskiktet mellan vatten och sediment, och sedimentet syrsätts. I djurfria avdelningar glider det strömmande vattnet över sedimentet utan att egentligen alls påverka det. Jag började beställa syre-elektroderna utan förslutning i kabeländan för att på så sätt kunna införa ett optiskt fiberknippe i elektroden, som sedan fungerar som ljusledare ända ned i spetsen. Både synligt ljus och infrarött (för våra ögon) osynligt ljus kan användas. På det här sättet blev det mycket lättare att på kamerabilden avgöra exakt när elektrodspetsen träffade sedimentytan. Det gav också ett nytt sätt att definiera var det såkallade diffusa gränsskiktet tar vid. Kursverksamhet Ekofysiologiska laboratoriet har dock inte bara sysslat med forskning hela tiden. Wilhelm Fortelius och jag började hålla kurser i akvatisk ekofysiologi. Kurserna har varit omtyckta och populära. Då Fortelius fick annat arbete övertogs hans plats av Johan Pahlberg, och när denne erhållit en post-doc position i Los Angeles, tog Philipp Lehmann på sig arbetet som andre kursledare. Kursverksamheten har fortsatt, och sedan några år tillbaka har kurserna också fått betydelse som språkbad på svenska. På kurserna har deltagarna blivit introducerade i synfysiologi, beteenderegistreringar, olika organismers orientering och dessutom i ljusets grundläggande egenskaper genom föreläsningar. Om möjligt har man också gjort exkursioner under vilka man registrerat undervattensljuset både till spektralfördelning och intensitet eller samlat in kräftdjur för olika kursarbeten. Kurserna har varit uppbyggda kring fyra eller fem utdelade kursarbeten som alla deltagare varit ansvariga för under en viss period, varefter varje grupp presenterat en rapport över sitt tilldelade specialämne. Symposier Genom Kai Otto Donners engagemang i Tvärminnelaboratoriet kom Tvärminne att bli en uppskattad plats för möten anordnade av Planeringsgruppen för perifera synfysiologiska mekanismer. Gruppen var ett löst organiserat forum för ögonläkare- och forskare samt zoologer intresserade av synfysiologi. Gruppen finansierades av Svenska medicinska forskningsrådet, och samlade mellan 20 och 50 deltagare från hela Norden, förstärkt med någon inbjuden känd utländsk

10 föreläsare. Gruppen började sin verksamhet 1970, och möten hölls s.g.s. varje år, ibland två gånger i året. Donner sammankallade möten 1972 och 1974 i Tvärminne, varefter jag övertog uppgiften för mötena 1980, 1983, 1987, 1993 och Möten förde med sig en stor del goodwill för zoologiska stationen, och trots att möten i övrigt hölls å mondäna kurscentra stod Tvärminne främst på listan av platsönskemål och var faktiskt den populäraste mötesorten; tvåa kom Linköping med fem möten. Genom dessa planeringsmöten uppstod många samarbeten mellan forskarna. Då systemet med planeringsgrupper slopades i Sverige, upphörde Planeringsgruppens möten. Det sista mötet hölls 2001 i Sönderborg i Danmark. Nästa år bjöd jag in ett antal inhemska synforskare till ett litet möte (vi var endast 17 forskare) till Tvärminne. Föredragen hölls på finska eller svenska. Mötet väckte stort intresse, och följande år hade några svenskar och några ryssar anmält intresse, varefter symposiet har blivit internationellt, med engelska som konferensspråk. De första åren gjordes abstraktsamlingen av föredragen först efter symposiet, närmast för att undvika stress hos deltagarna, men sedan 2004 har abstrakten lämnats in så tidigt att jag har hunnit producera en liten abstraktbok i A5-format att utdelas i början av mötet. Hittills har symposiet besökts 480 gånger (179 olika forskare har deltagit). Mötet hålls under tre dygn i slutet av september eller början av oktober. Deltagarna anländer på torsdag kväll, fredagen ägnas föredrag och postersessioner liksom också lördagen. På lördag kväll hålls en festmiddag, och på söndagen avslutas symposiet efter lunch. Symposiet saknar sponsorer, så varje forskare deltar genom egen finansiering. De mest långväga deltagarna har kommit från Sibirien, St. USA, Paraguay och Australien och Japan. För tillfället pågår planeringen av Visionarium XIV, 24-27/ inspelades en film på Tvärminne under rubriken Livstidsfången i det elektrofysiologiska laboratoriet, i vilken jag var huvudperson. Filmen ingick i SVT:s programserie Seportaget. Större delen av filmen ägnas mitt laboratorium och min verksamhet, och den blev rätt underhållande. Också vårt synnerligen allvarligt menade Museum för Gammal Mat har hamnat i TV i samband med Prisma Studio i ett program om varför en del gamla hamburgare inte förändras med tiden. Närmare upplysningar om museet fås av mig. En rätt fullständig publikationslista finns på researchgate.net Magnus Lindström Docent Tvärminne zoologiska station Hangö Finland E-post:

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

Korallrev i kalla hav

Korallrev i kalla hav HavsUtsikt 3/2006 OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER HavsUtsikt ges ut av Sveriges tre marina forskningscentrum i Umeå, Stockholm och Göteborg Korallrev i kalla hav Klimatfrågan ID-kort på av

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21 Retinanytt 4:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa december - februari Intressant möte i Lund Den 9-10 oktober ordnade RP-föreningen ett kombinerat nordiskt möte och

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Ê - *, / Ê &, Ê &,, Ê Ê U Ê Ê» 1» Ê 6 / / Ê Ê U Ê Ê *, " / - Ê Ê

Ê - *, / Ê &, Ê &,, Ê Ê U Ê Ê» 1» Ê 6 / / Ê Ê U Ê Ê *,  / - Ê Ê Synligt och osynligt Mötesplats för möjligheter. Södra är ett företag som är fullt av dynamik, möjligheter och växtkraft. Här möts tekniker, kemister, jägmästare, civilingenjörer, operatörer, marknadsförare,

Läs mer

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 82/10 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson Innehållsförteckning Metoder och arbetssätt... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av INGVAR-programmet Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av nätverksbyggande och fokusering till stora centra. En forskargrupp - bestående av 5-10 forskarstuderande och

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen?

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen? Aktuellt om Vetenskap & hälsa Hur fungerar våra sinnen? Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS vid Region Skåne

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Spets. Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 1/07. Mörka linser, bättre syn. Klarade nålsögat! Första stadiet till åderförkalkning? Kunskap från grunden

Spets. Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 1/07. Mörka linser, bättre syn. Klarade nålsögat! Första stadiet till åderförkalkning? Kunskap från grunden Spets Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå 1/07 Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 Mörka linser, bättre syn sidorna 12 13 Kunskap från grunden sidorna 10 11 Klarade nålsögat!

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik STEM CELLS UPDATE från grundforskning till klinik En populärvetenskaplig dokumentation av Vetenskapsrådet och Uppsala universitets konferens om stamceller, Uppsala 5-6 oktober 2011 Förord I augusti 2006

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Stommens biogasanläggning

Stommens biogasanläggning JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning Mathias Gustavsson Anders Ellegård JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning 25 års erfarenheter från drift av biogasanläggning

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer