Bottenfaunaundersökning norr om Esterön och i inseglingsleden till l{orrköpings hamn 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bottenfaunaundersökning norr om Esterön och i inseglingsleden till l{orrköpings hamn 2013"

Transkript

1 Bottenfaunaundersökning norr om Esterön och i inseglingsleden till l{orrköpings hamn i Adress: Box LJUNGSBRO Besöksadress: Hedagatan LJL]NGSBRO E-post: kj se Telefon: 0 r Telefax: 0 l

2 ELK AB Bottenfauna 2013 INNEHÅLL: 1. Inledning 2 2. Metodik 2 3. Resultat och diskussion Området norr om Esterön Inseglingsleden samt kajen öster om Händelöbron 5 Bilagor: 1. Provpunktsinformation 2. Bottenfaunaanalyser i tabellform 1

3 ELK AB Bottenfauna 2013 Bottenfaunaundersökning norr om Esterön och i inseglingsleden till Norrköpings Hamn Inledning På uppdrag Sjöfartsverket har ELK AB utfört en bottenfaunaundersökning norr om Esterön och invid inseglingsleden till Norrköpings Hamn. Motsvarande undersökning utfördes 2007 och Syftet med undersökningarna var att se om och i så fall hur bottenfaunan påverkats av arbetet med att bredda och fördjupa inseglingsleden till Norrköpings Hamn. Undersökningen från 2007 var en referensundersökning som gjordes innan arbetena i Bråviken startades och 2012, en tid efter projektets genomförande, gjordes en ny undersökning som sedan följdes upp med en motsvarande provtagning Metodik Provtagningen utfördes den 16 april 2013 med hjälp av en Ekman-hämtare med provytan 225 cm 2. Proven sållades i fält genom ett maskverk på 0,5 mm och varje prov behandlades separat. Sållresterna överfördes i burkar och konserverades i etanol. På laboratoriet plockades djuren ut samt artbestämdes och räknades. Provpunkternas placering framgår av nedanstående bild samt med koordinater och djup i bilaga 1. Det är ungefär samma placering som 2007 och 2012, men det går inte att få exakt samma läge för varje prov beroende på att båten rör sig runt ankringsplatsen av vind och strömmar. Därför kan det skilja lite i djup på respektive prov mellan åren. Man ska därför inte jämföra varje enskilt prov utan titta på respektive område som helhet. Proverna vid inseglingsleden 2012 och 2013 fick förflyttas en bit norrut jämfört med 2007 års provtagning för att de inte skulle hamna i den nya breddade delen av leden. Det innebar att man fick lite djupvariationer jämfört med 2007 års provtagning. 2

4 ELK AB Bottenfauna 2013 Figur 1. Provtagningspunkternas läge Resultat och diskussion Alla analysresultat från bottenfaunaanalyserna finns i bilaga 2. Nedan kommenteras analysresultaten. 3.1 Området norr om Esterön I området norr om Esterön dominerades bottenfaunan av 2 arter på samma sätt som 2007 och Det var Östersjömusslan Macoma baltica och havsborstmasken Marenzelleria neglecta medan priapuloiden Halicryptus spinulosus (korvmask) hamnade på en tredje plats. Den totala individtätheten var i år högre än 2012 men lägre än Totalt noterades 1154 individ/m 2 vid årets provtagning mot 650 individ/m 2 under 2012 och 1874 vid 2007 års provtagning. Det är främst Macoma baltica och Marenzelleria neglecta som varierat i antal vilket kan ha helt naturliga orsaker. Den sistnämnda är en för Östersjön främmande art som ökade explosionsartat under en tid, men man kan hoppas att den har börjat finna sin plats i ekosystemet så det blir en balans. Macoma baltica uppvisade också högre abundanstal än förra året, men fortfarande lägre än Här finns alla storleksvariationer så det är inga årsklasser som slagits ut. Det är också så att man har mellanårsvariationer i populationerna som kan vara relativt stora. Det var positivt att man hittade kräftdjuren Pontoporeia (Monoporeia) affinis (vitmärla) och Mesidothea entemon (ishavsgråsugga) vid årets provtagning vid såväl årets provtagning som Framför allt är det glädjande att vitmärlan ökar något. Det var visserligen bara enstaka individ, men det är arter som 3

5 ELK AB Bottenfauna 2013 kräver god syresättning. Totalt noterades 9 taxa (systematiska grupper) vid årets och 2012 års provtagning mot 7 taxa från Det är en ekologisk parameter som visar större variation i bottenfaunapopulationen vilket är positivt ur miljösynpunkt. Marenzelleria neglecta Macoma baltica Figur 2. Det var arterna Marezelleria neglecta och Macoma baltica som dominerade bottenfaunapopulationen i provtagningsområdet norr om Esterön. Tabell 1. Antal i individ i prov nr 1-20 från området norr om Esterön samt abundansen uttryckt som individ/m 2 från provtagningarna 2013, 2012 och År 2013 År 2012 År 2007 Prov nr Summa 1-20 Abundans Prov nr Summa 1-20 Abundans Prov nr Summa 1-20 Abundans ANNELIDA ANNELIDA ANNELIDA Oligochaeta 3 7 Oligochaeta 2 4 Oligochaeta Polychaeta Polychaeta Polychaeta Hamotoë sarsi Hamotoë sarsi Hamotoë sarsi Marenzelleria neglecta Marenzelleria neglecta Marenzelleria neglecta Neris diversicolor 3 7 Neris diversicolor 1 2 Neris diversicolor 1 2 ASCHELMINTHES ASCHELMINTHES ASCHELMINTHES Priapuloidea Priapuloidea Priapuloidea Halycryptus spinulosus Halycryptus spinulosus Halycryptus spinulosus ARTHROPODA ARTHROPODA ARTHROPODA CRUSTACEA CRUSTACEA CRUSTACEA Amphipoda Amphipoda Cirripedia Corophium volutator 3 7 Corophium volutator 2 4 Balanus improvisus Pontoporeia affinis 6 13 Pontoporeia affinis 1 2 Ostracoda 1 2 Isopoda Isopoda Amphipoda Mesidothea entemon 1 2 Mesidothea entemon 1 2 Corophium volutator 2 4 INSECTA INSECTA INSECTA Chironomidae Chironomidae Chironomidae Tanypodinae 1 2 Tanypodinae 1 2 Chironomini 2 4 Chironominae Chironominae Indet. Chironomini Chironomini Chironomus plumosus Indet. Indet. Chironomus plumosus-grp Chironomus plumosus-grp MOLLUSCA Chironomus thummi-grp Chironomus thummi-grp Gastropoda MOLLUSCA Theodoxus fluviatilis Bivalvia MOLLUSCA Bivalvia Macoma baltica Bivalvia Macoma baltica Macoma baltica SUMMA: SUMMA: SUMMA: Antal taxa: 9 Antal taxa: 9 Antal taxa: 7 Samtliga prov visade på ett väl oxiderat sediment huvudsakligen bestående av lera. Det organiska innehållet är lågt. 4

6 ELK AB Bottenfauna Inseglingsleden samt kajen öster om Händelöbron Invid inseglingsleden så hade man 2007 (före muddringsprojektet) en dominans av Macoma baltica och Marenzelleria neglecta. Däremot saknades Halicryptus spinulosus. Enstaka individ av havsborstmasken Neris diversicolor samt havstulpanen Balanus improvisus kunde också noteras. Närmare Motala ströms utlopp ur Lindökanalen fanns även de mer limniska djuren Oligochaeta (glattmaskar) och fjädermyggan Chironomus plumosus. Invid kajen öster om Händelöbron återfanns inga djur i de två prov som togs. Tabell 1. Antal i individ i prov nr från inseglingsleden och kajen öster om Händelöbron (nr 39-40) samt abundansen uttryckt som individ/m 2 från provtagningarna 2013, 2012 och År 2013 År 2012 År 2007 Prov nr Summa Abundans Prov nr Summa Abundans Prov nr Summa Abundans ANNELIDA ANNELIDA ANNELIDA Oligochaeta 3 7 Oligochaeta 4 9 Oligochaeta Polychaeta Polychaeta Polychaeta Hamotoë sarsi Hamotoë sarsi Hamotoë sarsi 4 9 Marenzelleria neglecta Marenzelleria neglecta Marenzelleria neglecta Neris diversicolor 4 9 Neris diversicolor 3 7 Neris diversicolor 5 11 ASCHELMINTHES ASCHELMINTHES ASCHELMINTHES Priapuloidea Priapuloidea Priapuloidea Halycryptus spinulosus 4 9 Halycryptus spinulosus 2 4 Halycryptus spinulosus ARTHROPODA ARTHROPODA ARTHROPODA CRUSTACEA CRUSTACEA CRUSTACEA Amphipoda Amphipoda Cirripedia Corophium volutator Corophium volutator Balanus improvisus Pontoporeia affinis Pontoporeia affinis 5 11 Ostracoda Isopoda Isopoda Amphipoda Mesidothea entemon Mesidothea entemon Corophium volutator INSECTA INSECTA INSECTA Chironomidae Chironomidae Chironomidae Tanypodinae 3 7 Tanypodinae 1 2 Chironomini Chironominae Chironominae Indet. 1 2 Chironomini Chironomini Chironomus plumosus Indet. 2 4 Indet. 1 2 Chironomus plumosus-grp Chironomus plumosus-grp MOLLUSCA Chironomus thummi-grp 6 13 Chironomus thummi-grp 2 4 Gastropoda MOLLUSCA Theodoxus fluviatilis 1 2 Bivalvia MOLLUSCA Bivalvia Macoma baltica Bivalvia Macoma baltica Macoma baltica SUMMA: SUMMA: SUMMA: Antal taxa: 11 Antal taxa: 11 Antal taxa: 9 Vid årets provtagning var antalet av Marenzelleria neglecta högre än både 2007 och 2012 medan antalet Macoma baltica var högre än 2012 men lägre än Vid 2012 års provtagning påträffades en mycket stor ansamling av amphipoden Corophium volutator, och då främst i ett enda prov. Motsvarande ansamling hittades inte 2013 men däremot i lite större utspridning men inte riktigt lika många års fynd var nog att betrakta som en tillfällighet. Ett lite högre antal av vitmärlan Pontoporeia affinis noterades också vid årets provtagning jämfört med 2012, och den saknades 2007 års provtagning. Figur 3. Kräftdjuret Corophium volutator 5

7 ELK AB Bottenfauna 2013 På samma sätt som 2012 återfanns också ett större antal av chironomider (fjädermyggor) vid årets provtagning. Det var främst individ från den eutrofiindicerande gruppen Chironomus plumosus, och de hittades i de inre delarna av provtagningsområdet. Vid kajen öster om Händelöbron noterades även i år enstaka individ av chironomider, medan det 2007 inte påträffades några djur. Det totala antalet taxa blev 2013 detsamma som 2012 vilket var lite högre än Den totala abundansen var något högre än 2012, men fortfarande lite lägre än Skillnaderna är dock ganska små. Sammantaget kan man konstatera att bottenfaunasamhället i den inre delen av Bråviken håller ungefär den sammansättning som tidigare noterats vid 2007 års provtagning och i samband med MSV:s provtagningar i området. Det verkar som utbredningen och ökningen av havsborstmasken Marenzelleria neglecta har stabiliserats. Det har befarats att den skulle gå hårt åt östersjömusslan men det ser åtminstone för närvarande ut som om den klarar sig bra. Det fanns i år liksom tidigare gott om små individer och den storleksmässiga fördelningen tyder på att föryngringen sker på ett normalt sätt även om den totala abundansen fortfarande är något lägre än Bottendjurens utbredning är inte heller homogen, vilket gör att man kan få variationer i resultaten. Det visar inte minst den stora ansamlingen av Corophium i prov nr 34 som noterades Sedimentet var väl oxiderat i samtliga provpunkter. ELK AB Kjell Enstedt Kjell Enstedt 6

8 BILAGA 1

9 Provpunktsinformation Bilaga 1 Prov nr Koordinater, RT90 Djup (m) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Sida 1

10 BILAGA 2

11 Bilaga 2 Tabell 1. Resultat av bottenfaunaanalyser (antal individ7prov) från prover tagna norr om Esterön Prov nr Djup (m): 11,5 11,2 16,7 16,4 20,5 17,0 15,3 15,0 11,3 13,1 17,8 9,4 26,0 21,2 17,9 17,5 16,0 14,1 12,0 9,8 ANNELIDA Oligochaeta 1 2 Polychaeta Hamotoë sarsi Marenzelleria neglecta Neris diversicolor ASCHELMINTHES Priapuloidea Halycryptus spinulosus ARTHROPODA CRUSTACEA Amphipoda Corophium volutator 1 2 Pontoporeia affinis Isopoda Mesidothea entemon 1 INSECTA Chironomidae Tanypodinae 1 Chironominae Chironomini Indet. Chironomus plumosus-grp Chironomus thummi-grp MOLLUSCA Bivalvia Macoma baltica SUMMA: Sida 1

12 Bilaga 2 Tabell 2. Resultat av bottenfaunaanalyser (antal indivi/prov) från prover tagna 2013 vid inseglingsleden samt vid kajen öster om Händelöbron (nr 39 och 40). Prov nr Djup (m): 15,8 14,3 11,5 9,3 9,6 8,7 9,0 8,5 10,1 8,9 8,7 8,6 8,7 3,5 3,0 2,9 6,6 6,7 4,0 5,5 ANNELIDA Oligochaeta Polychaeta Hamotoë sarsi Marenzelleria neglecta Neris diversicolor ASCHELMINTHES Priapuloidea Halycryptus spinulosus ARTHROPODA CRUSTACEA Amphipoda Corophium volutator Pontoporeia affinis Isopoda Mesidothea entemon INSECTA Chironomidae Tanypodinae 1 2 Chironominae Chironomini Indet. 2 Chironomus plumosus-grp Chironomus thummi-grp MOLLUSCA Bivalvia Macoma baltica SUMMA: Sida 2

Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. juni 2011

Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. juni 2011 Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet juni 2011 Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet juni 2011 Författare: Ulf Lindqvist tisdag

Läs mer

Rapport från undersökningar av makroskopisk mjukbottenfauna i Östergötlands skärgård år Hans Cederwall och Görel Fornander

Rapport från undersökningar av makroskopisk mjukbottenfauna i Östergötlands skärgård år Hans Cederwall och Görel Fornander Rapport från undersökningar av makroskopisk mjukbottenfauna i Östergötlands skärgård år 2007 Hans Cederwall och Görel Fornander Inledning På Naturvårdsverkets initiativ påbörjades år 2007 ett nationellt-regionalt

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2012 Bilaga 11 BILAGA 11

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2012 Bilaga 11 BILAGA 11 BILAGA 11 Bottenfauna kust år 2012 Metodik Provtagning Provtagningen av marin bottenfauna utfördes 7-10 maj 2012 av Medins biologi AB. Fem stationer i sju olika havsbassänger undersöktes. Provtagningen

Läs mer

Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010

Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010 Bottenfaunaundersökning i Edsviken 21 Bottenfaunaundersökning i Edsviken 21 Författare: Ulf Lindqvist 21-6-1 Rapport 21:13 Naturvatten i Roslagen AB Norr Malma 421 761 73 Norrtälje 176 22 9 65 Recipientundersökningar

Läs mer

Övervakning av mjukbottenfauna

Övervakning av mjukbottenfauna Övervakning av mjukbottenfauna Havsmiljöseminariet 2013 Jonas Gunnarsson, Caroline Raymond och Ola Svensson (SU) Jan Albertsson (UMF) Stefan Agrenius (GU) Upplägg av presentationen Bakgrund Statusbedömning

Läs mer

Bottenfaunaundersökning i Söderhamnsfjärden

Bottenfaunaundersökning i Söderhamnsfjärden Bottenfaunaundersökning i Söderhamnsfjärden Rapport till WSP Environmental 2007-06-12 Mats Uppman RAPPORT Utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Ackreditated Laboratory Laboratorier

Läs mer

på uppdrag av Ringsjöns Vattenråd Rönneåkommittén

på uppdrag av Ringsjöns Vattenråd Rönneåkommittén på uppdrag av Ringsjöns Vattenråd Rönneåkommittén Rönne å vattenkontroll 214 Sammanfattning Bottenfaunan i Västra Ringsjöns östra del har undersökts av Ekologgruppen. Undersökningen är en upprepning av

Läs mer

Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i kustområdet mellan När och Östergarn, Gotland år Rapporter om natur och miljö nr 2010:15

Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i kustområdet mellan När och Östergarn, Gotland år Rapporter om natur och miljö nr 2010:15 Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i kustområdet mellan När och Östergarn, Gotland år 2009 Rapporter om natur och miljö nr 2010:15 Slutrapport 2010-06-30 Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna

Läs mer

Marin bottenfauna 2013

Marin bottenfauna 2013 Marin bottenfauna 213 Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund Annika Liungman Jenny Palmkvist, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke // Tel 31-338 35 4 // Fax 31-88 41 72 // www.medins-biologi.se // Org. Nr. 556389-2545

Läs mer

Biosfär Sjögräsängar och tångskogar på grunda bottenområden i Hanöbukten. Lena Svensson marinbiolog Vattenriket

Biosfär Sjögräsängar och tångskogar på grunda bottenområden i Hanöbukten. Lena Svensson marinbiolog Vattenriket Biosfär 2014 Sjögräsängar och tångskogar på grunda bottenområden i Hanöbukten Lena Svensson marinbiolog Vattenriket Sjögräs, tång och alger, ålgräs, blåstång och sågtång Är tång och alger samma sak? Var

Läs mer

Krokogsundet. Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.

Krokogsundet. Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Runebergsgatan 17, 06100 BORGÅ Hur påverkar

Läs mer

Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Gotlands kustområden, 2011

Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Gotlands kustområden, 2011 Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Gotlands kustområden, 2011 Områdena mellan När och Östergarn, samt Slite, Klintehamn och Fårösund Rapporter om natur och miljö nr 2012:10 Version [2012 04 10] Miljöövervakning

Läs mer

BOTTENFAUNA OCH SEDIMENT I SÖDRA HAMNEN OCH OCEANHAMNEN I HELSINGBORG

BOTTENFAUNA OCH SEDIMENT I SÖDRA HAMNEN OCH OCEANHAMNEN I HELSINGBORG BOTTENFAUNA OCH SEDIMENT I SÖDRA HAMNEN OCH OCEANHAMNEN I HELSINGBORG HÖSTEN 2013 Stina Bertilsson Vuksan Peter Göransson MILJÖFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG 2014 1 SAMMANFATTNING Under hösten 2013 utfördes

Läs mer

Ingår i arbetet med miljömålen: Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv

Ingår i arbetet med miljömålen: Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv Ingår i arbetet med miljömålen: Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv Rapport 2001:01 2011:32 Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Stockholms skärgård

Läs mer

havsvik- erfarenhet från Örserumsviken, Kalmar länl

havsvik- erfarenhet från Örserumsviken, Kalmar länl Hur svarar biologin på p åtgärder i en havsvik- erfarenhet från Örserumsviken, Kalmar länl Vattendagarna 2012 Jönköping Susanna Andersson Stefan Tobiasson Jonas Nilsson Plan Projektets bakgrund Utgångsl

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Mjukbottenfauna i Stockholms skärgård

Mjukbottenfauna i Stockholms skärgård Rapport 2001:01 2012:15 Mjukbottenfauna i Stockholms skärgård Regional miljöövervakning 2011 Författare: Caroline Raymond Ola Svensson Hans Cederwall Jonas Gunnarsson Rapport 2012:15 Mjukbottenfauna i

Läs mer

Undersökning av den marina miljön efter svavelsyrautsläpp från Kemira Kemi AB

Undersökning av den marina miljön efter svavelsyrautsläpp från Kemira Kemi AB Undersökning av den marina miljön efter svavelsyrautsläpp från Kemira Kemi AB Lena Börjesson, Magnus Karlsson & Peter Göransson Miljönämnden i Helsingborg 2005 1 Sammanfattning Översiktliga undersökningar

Läs mer

Förekomst av bottendjur i mjuka bottnar. Kalmar län 2008

Förekomst av bottendjur i mjuka bottnar. Kalmar län 2008 Sidan 1 av 17 Förekomst av bottendjur i mjuka bottnar. Kalmar län 28 Kalmar läns kustvattenkommitté samordnar sedan 1984 kustkontrollen i Kalmar län. Kontrollen sker enligt ett fastställt program som emellanåt

Läs mer

BOTTENFAUNA I TREKANTENS SUBLITORAL

BOTTENFAUNA I TREKANTENS SUBLITORAL rapport 8909666-1671663-S000074-10: 11-01-26 ottenfauna i Trekantens sublitoral 1980-2005 sid 1(20) OTTENFAUNA I TREKANTENS SULITORAL 1980-10-22 2005-09-28 Anders Stehn 2011-01-26 Lillsjön rapport: 8909666-1671663-S000074-10

Läs mer

Fisk och bottenfauna i anslutning till planerad tippningsplats vid Björkö, Mysingen

Fisk och bottenfauna i anslutning till planerad tippningsplats vid Björkö, Mysingen Fisk och bottenfauna i anslutning till planerad tippningsplats vid Björkö, Mysingen Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund och syfte... 4 3 Metod... 4 3.1 Förutsättningar fiske...4 3.2 Fiskets genomförande...6

Läs mer

LYCKEBYÅN RECIPIENTKONTROLL 2003 DEL II. Bottenfauna. EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17

LYCKEBYÅN RECIPIENTKONTROLL 2003 DEL II. Bottenfauna. EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17 DEL II Bottenfauna EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 3 2 Metodik... 3 3 Resultat övergripande... 5 4 Resultat stationvis... 9 4.1 Lyckebyån

Läs mer

BOTTENFAUNA I BROMMASJÖARNAS SUBLITTORAL 040921 040923

BOTTENFAUNA I BROMMASJÖARNAS SUBLITTORAL 040921 040923 rapport 8909666-1612680: 10-01-14 Bottenfauna i Brommasjöarnas sublittoral hösten 2004 sid 1(10) BOTTENFAUNA I BROMMASJÖARNAS SUBLITTORAL 040921 040923 Råcksta träsk Kyrksjön Bromma kyrka Judarn Lillsjön

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Pampus, Händelö Undersökningar inför planerad utbyggnad av Norrköpings hamn

Naturvärdesinventering vid Pampus, Händelö Undersökningar inför planerad utbyggnad av Norrköpings hamn Naturvärdesinventering vid Pampus, Händelö 2016 Undersökningar inför planerad utbyggnad av Norrköpings hamn 2016-06-17 Naturvärdesinventering vid Pampus, Händelö 2016 Rapportdatum: 2016-06-17 Version:

Läs mer

Inventering av bottenfaunan i Almaån

Inventering av bottenfaunan i Almaån Inventering av bottenfaunan i Almaån Hässleholms kommun 2006-01-31 Uppdraget Naturvårdsingenjörerna AB har på uppdrag av Hässleholms kommun undersökt bottenfaunan i Almaån på tre olika lokaler. Två av

Läs mer

BOTTENFAUNAN I ISKMO SUND OCH SKATA SUND, KORSHOLM

BOTTENFAUNAN I ISKMO SUND OCH SKATA SUND, KORSHOLM BOTTENFAUNAN I ISKMO SUND OCH SKATA SUND, KORSHOLM Curt Nyman Asellus aquaticus FM Curt Nyman Smedasvägen 173 68840 NEDERLAPPFORS telefon 045 1148973 e-post curt.nyman@multi.fi 1 Bottenfaunan i Iskmo sund

Läs mer

Bottenfauna vid Kiviksbredan 2013

Bottenfauna vid Kiviksbredan 2013 En undersökning vid fem stationer samt filmning av botten Jenny Palmkvist Annika Liungman Robert Rådén, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke // Tel 031-338 35 40 // Fax 031-88 41 72 // www.medins-biologi.se

Läs mer

Laboration. Zoologisk mångfald REGNUM (RIKE) Subregnum (Underrike) Fylum (Stam) Subfylum (Understam) SUPERCLASSIS (ÖVERKLASS) Classis (Klass)

Laboration. Zoologisk mångfald REGNUM (RIKE) Subregnum (Underrike) Fylum (Stam) Subfylum (Understam) SUPERCLASSIS (ÖVERKLASS) Classis (Klass) Laboration Zoologisk mångfald Studier av djurrikets mångfald Syftet med denna laboration är få en översiktlig bild av djurrikets mångfald. Detta innefattar både att lära sig känna igen ett antal organismer

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION

FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION No 145 (217) Anniina Saarinen Återhämtning av vattenmiljön efter avvecklandet av fiskodling: uppföljning av återhämtningsstatus vid Andersö och Järsö samt

Läs mer

Sedimentkonsult HB. Sediment- och vattenprovtagning längs Gävleborgskusten SLUTRAPPORT. avseende

Sedimentkonsult HB. Sediment- och vattenprovtagning längs Gävleborgskusten SLUTRAPPORT. avseende Sedimentkonsult HB SLUTRAPPORT avseende Sediment- och vattenprovtagning längs Gävleborgskusten Mottagare: Länsstyrelsen Gävleborg Miljöanalysenheten Att.: Lijana Gottby 801 70 Gävle Sollenkroka den 1 november

Läs mer

INVENTERING AV GRUNDA BOTTNAR I HELSINGBORGS KOMMUN

INVENTERING AV GRUNDA BOTTNAR I HELSINGBORGS KOMMUN INVENTERING AV GRUNDA BOTTNAR I HELSINGBORGS KOMMUN (Monitoring Programme of Shallow Water Fauna in Coastal Areas of Helsingborg Municipality, Sweden, summer 21) Sommaren 21 Daniel Simonsson Miljönämnden

Läs mer

NORRA KANALOMRÅDET - FALSTERBOKANALEN

NORRA KANALOMRÅDET - FALSTERBOKANALEN NORRA KANALOMRÅDET - FALSTERBOKANALEN Beskrivning av marina miljöer Underlag för programplan Rapport 088-07 HÄRSLÖV NOVEMBER 2007 Inledning Vellinge kommun har under några år arbetat med ett fördjupat

Läs mer

HÖGSKOLAN I KALMAR. Bottenfaunaundersökningar inför saneringen av Örserumsviken BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP. Susanna Andersson Stefan Tobiasson

HÖGSKOLAN I KALMAR. Bottenfaunaundersökningar inför saneringen av Örserumsviken BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP. Susanna Andersson Stefan Tobiasson K A L U N HÖGS K O L A N MAR Y T ISSN: 142-6198 Rapport 22:11 I V E S R I HÖGSKOLAN I KALMAR Bottenfaunaundersökningar inför saneringen av Örserumsviken OC11 OC1OC9 OC15 OC8 OC2 OC14OC3 OC17 OC4 OC19 OC5

Läs mer

Rapport 2010:24. Rapport 2001:01

Rapport 2010:24. Rapport 2001:01 Rapport 010:4 Rapport 001:01 Bottenfaunainventering - 14 lokaler i Stockholms län 009 Rapport 010:4 Bottenfaunainventering - 14 lokaler i Stockholms län 009 Utgivningsår: 010 ISBN: 978-91-781-4-6 Länsstyrelsen

Läs mer

Bottenundersökning. Johanna Järnegren

Bottenundersökning. Johanna Järnegren Bottenundersökning Johanna Järnegren Introduktion I perioden 21-25 augusti 2001 genomfördes en bottenundersökning utanför Verdal hamn i syftet att försöka estimera det bottenlevande djurlivets artrikedom

Läs mer

INVENTERING AV GRUNDA BOTTNAR I HELSINGBORGS KOMMUN SOMMAREN 2014

INVENTERING AV GRUNDA BOTTNAR I HELSINGBORGS KOMMUN SOMMAREN 2014 INVENTERING AV GRUNDA BOTTNAR I HELSINGBORGS KOMMUN SOMMAREN (Monitoring Programme of Shallow Water Fauna in Coastal Areas of Helsingborg Municipality, Sweden, summer ) Magnus Andersson och Ingrid Röös

Läs mer

BOTTENFAUNA I ÅRSTAVIKENS SUBLITORAL och PROFUNDAL, MÄLARENS VATTENSYSTEM och

BOTTENFAUNA I ÅRSTAVIKENS SUBLITORAL och PROFUNDAL, MÄLARENS VATTENSYSTEM och rapport 8909666-SB71/72: 110214 Bottenfauna i Årstaviken hösten 2006 sid 1(11) BOTTENFAUNA I ÅRSTAVIKENS SUBLITORAL och PROFUNDAL, MÄLARENS VATTENSYSTEM 2005-11-16 och 2006-11-07 Anders Stehn 2011-02-14

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Biologiska undersökningar i samband med saneringen av Örserumsviken. lägesrapport 2004 BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Biologiska undersökningar i samband med saneringen av Örserumsviken. lägesrapport 2004 BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP KAL U N HÖGS K O L A N MAR Y T ISSN: 1402-6198 Rapport 2005:4 I V E R I S HÖGSKOLAN I KAL MAR Biologiska undersökningar i samband med saneringen av Örserumsviken lägesrapport 2004 Susanna Andersson Institutionen

Läs mer

Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Mälaren 2007

Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Mälaren 2007 MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Mälaren 2007 Provtagning i Mälaren i september 2007. Medins Biologi AB Mölnlycke 2007-11-28 Anna Henricsson Robert Andersson Medins

Läs mer

BOTTENFAUNA OCH SEDIMENT

BOTTENFAUNA OCH SEDIMENT UNERSÖKNINGAR I ÖRESUN 7 BOTTENFAUNA OCH SEIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, 7-- ÖVF RAPPORT : ISSN -9 SE--77- Rosenhällsvägen S- 9 Härslöv tel. -77 ; e-mail: toxicon@toxicon.com

Läs mer

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka sida 1 (5) Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka Uppföljning av vattenkvaliteten Uppföljningen av vattenkvaliteten koncentreras till fem punkter i Iskmo sund och Skatasund

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION

FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION No 117 (27) Henrik Nygård Bottenfaunan och hydrografin i den åländska ytterskärgården sommaren 26 (The benthic fauna and hydrography in the outer archipelago

Läs mer

Bo#nar och fria va#enmassan i samspel?

Bo#nar och fria va#enmassan i samspel? - Fokus Askö - Bo#nar och fria va#enmassan i samspel? Foto: Robert Kautsky/Östersjöcentrum Helena Höglander, Växtplankton Elena Gorokhova, Zooplankton Hans Kautsky, Fytalens växt- och djursamhällen Brita

Läs mer

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014 Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014 Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014 Författare: Ulf Lindqvist onsdag 24 juni 2015 Rapport 2015:15 Naturvatten i Roslagen AB Norr

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...sid. 2

Innehåll Sammanfattning...sid. 2 Innehåll Sammanfattning...sid. 2 Inledning...sid. 3 Material och metod...sid. 6 Områdesbeskrivning...sid. 6 Skälderviken...sid. 6 Lokal: Skälderviken E...sid. 6 Lokal: Skälderviken Sandön...sid. 6 Lokal:

Läs mer

Marin inventering vid Svärdsön i Nacka kommun 2011

Marin inventering vid Svärdsön i Nacka kommun 2011 Marin inventering vid Svärdsön i Nacka kommun 2011 Undersökningar inför ett blivande naturreservat Författare: Susanne Qvarfordt & Micke Borgiel Sveriges Vattenekologer AB Oktober 2011 Framsida: Grund

Läs mer

Nedre Ångermanälven 2014

Nedre Ångermanälven 2014 Nedre Ångermanälven 2014 Erik Sjöström UMEÅ 2015-05-28 Projektnummer 21306 SAMMANFATTNING Envix Nord AB har på uppdrag av Gruppen för samordnad recipientkontroll i nedre Ångermanälven under 2014 utfört

Läs mer

Utvärdering av bottenfaundata från regionala och nationella referenssjöar i Uppsala län

Utvärdering av bottenfaundata från regionala och nationella referenssjöar i Uppsala län Utvärdering av bottenfaundata från regionala och nationella referenssjöar i Uppsala län Willem Goedkoop Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050 750 07 Uppsala 2004 Rapport 2004:15 Utvärdering av bottenfaundata

Läs mer

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 2001

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 2001 Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 21 Under 21 genomförde Högskolan i Kalmar, SMHI och TOXICON i Landskrona den samordnade kustkontrollen

Läs mer

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Miljötillståndet i Bottniska viken Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Hur mår havet? BSEP 122 EU Vattendirektivet Havsmiljödirektivet Sveriges 16 miljömål - Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Helsingborgs Stad Region Skåne Rååns Vattendragsförbund. Peter Göransson Magnus Karlsson Anders Tengberg

Helsingborgs Stad Region Skåne Rååns Vattendragsförbund. Peter Göransson Magnus Karlsson Anders Tengberg Helsingborgs kustkontrollprogram Helsingborgs Stad Region Skåne Rååns Vattendragsförbund Peter Göransson Magnus Karlsson Anders Tengberg Titel: Utgiven av: Författare: Särskild granskning: Foto: Illustrationer:

Läs mer

Fokus Askö: Bottnar och fria vattenmassan i samspel?

Fokus Askö: Bottnar och fria vattenmassan i samspel? Fokus Askö: Bottnar och fria vattenmassan i samspel? Caroline Raymond, Ola Svensson, Ulf Larsson, Helena Höglander, Svante Nyberg, Hans Kautsky, Elena Gorokhova, Brita Sundelin & Jonas Gunnarsson, Stockholms

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 ÖVF RAPPORT 2005:3 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 SAMMANFATTNING Författare: Bo Leander, SWECO SWECO VIAK 2005-07-28 ÖVF 1240327 ISSN 1102-1454 Rapport 2005:3 Öresunds Vattenvårdsförbund www.oresunds-vvf.se

Läs mer

Sjöfartsverket/Norrköpings kommun. Inseglingen till Norrköpings hamn. Miljökonsekvensbeskrivning

Sjöfartsverket/Norrköpings kommun. Inseglingen till Norrköpings hamn. Miljökonsekvensbeskrivning Säkerhetshöjande åtgärder i inseglingen till Norrköpings hamn Sjöfartsverket/Norrköpings kommun Inseglingen till Norrköpings hamn Miljökonsekvensbeskrivning Sjöfartsverket/Norrköpings kommun Inseglingen

Läs mer

Maren. Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg.

Maren. Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg. Maren Maren tillhör Törnerumsbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 22 km S om Hultsfred på en höjd av 92,3 m.ö.h. Det är en näringsfattig till måttligt näringsrik, något

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2003

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2003 ÖVF RAPPORT 2004:6 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2003 SAMMANFATTNING Författare: Bo Leander, SWECO SWECO VIAK 2004-07-15 ÖVF 1240297 ISSN 1102-1454 Rapport 2004:6 Öresunds Vattenvårdsförbund www.oresunds-vvf.se

Läs mer

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2015

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2015 Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 215 Monitoring Programme of Shallow Water Fauna in Coastal Areas of Helsingborg Municipality, Sweden, 215 Caspar Håkansson och Lisa Winberg von Friesen

Läs mer

Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten

Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten Antal gäddor per skott Täckningsgrad i genomsnitt per intervall (%) Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten 2010 2011 Länsstyrelsen i Blekinge, maj 2012 METODER

Läs mer

Sedimentkonsult HB. Sedimentprovtagning längs Upplandskusten SLUTRAPPORT. avseende

Sedimentkonsult HB. Sedimentprovtagning längs Upplandskusten SLUTRAPPORT. avseende Sedimentkonsult HB SLUTRAPPORT avseende Sedimentprovtagning längs Upplandskusten Mottagare: Länsstyrelsen i Uppsala län Naturmiljöenheten Att.: Linnéa Vemhäll Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Sollenkroka

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Analys av imposex hos nätsnäckor (och slamsnäckor) utanför Halmstad hamn. Utförd av Marina Magnusson

Analys av imposex hos nätsnäckor (och slamsnäckor) utanför Halmstad hamn. Utförd av Marina Magnusson 1 Analys av imposex hos nätsnäckor (och slamsnäckor) utanför Halmstad hamn. Utförd av Marina Magnusson Insamling av nätsnäckan Nassarius nitidus utfördes av Marine Monitoring AB utanför Halmstad hamn på

Läs mer

Undersökning av bottenfauna i några förorenade Viskansjöar

Undersökning av bottenfauna i några förorenade Viskansjöar Medins Sjö- och Åbiologi AB Undersökning av bottenfauna i några förorenade Viskansjöar Fjädermyggan Chironomus med skadad och oskadad mundel (mentum). Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke 2002-03 - 31

Läs mer

Bottenfauna i Mälaren, Igelstaviken och Hallsfjärden

Bottenfauna i Mälaren, Igelstaviken och Hallsfjärden Bottenfauna i Mälaren, Igelstaviken och Hallsfjärden 2012-2013 inför muddring i Södertälje kanal och Mälarfarlederna Martin Liungman Jenny Palmkvist Ulf Ericsson Anders Boström Mikael Christensson Per-Anders

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

Fast eller flytande brygga?

Fast eller flytande brygga? Fast eller flytande brygga? Konstruktionen med minst miljöpåverkan Linda Lundborg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig magisterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper,

Läs mer

Åtgärdsområde 004 Västerån

Åtgärdsområde 004 Västerån Bilaga Åtgärder och resultat i Västerån Utskriven: 3-9-3 Åtgärdsområde Västerån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+ [_ #* %, ") MÅRDAKLEV G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf

Läs mer

Embryonal utveckling hos vitmärla i fyra sjöar, Vänern, Vättern, Vågsfjärden och Rogsjön

Embryonal utveckling hos vitmärla i fyra sjöar, Vänern, Vättern, Vågsfjärden och Rogsjön Embryonal utveckling hos vitmärla i fyra sjöar, Vänern, Vättern, Vågsfjärden och Rogsjön Brita Sundelin, Ann-Kristin Eriksson och Eva Håkansson, Stockholms Universitet, Institutet för Tillämpad Miljöforskning

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Inventering av flora och fauna längs det planerade kabelstråket från Krigers Flak till Trelleborg

Inventering av flora och fauna längs det planerade kabelstråket från Krigers Flak till Trelleborg Inventering av flora och fauna längs det planerade kabelstråket från Krigers Flak till Trelleborg Lena Carlson LeCa Marin 2005 1 Sammanfattning Inventering av flora och fauna har utförts längs det planerade

Läs mer

Österlens vattenråd 1 Bottenfauna i Österlenåar

Österlens vattenråd 1 Bottenfauna i Österlenåar Österlens vattenråd 1 Bottenfauna i Österlenåar RÖRUMS SÖDRA Å Rörums södra å uppströms Forse Rörums södra å ned Sträntemölla Faunistiska fakta: Rörums södra å har en renvattenfauna som är art- och individrik

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Marint naturmiljöprogram

Marint naturmiljöprogram Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 2010-2020 DEL B - KUNSKAPSDEL Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-10 1 Marin NMP kunskapsdel Del B 100504.indd 1 2010-07-07 10:45:43 Kunskapsdel Bilden på framsidan

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön 2008

Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön 2008 Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön 008 Rapport 009: Naturvatten i Roslagen AB Norr Malma 0 76 7 Norrtälje Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön 008 Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön 008 Författare:

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer

REACT REAKTIVERING AV MILJÖGIFTER FRÅN FIBERHALTIGA SEDIMENT

REACT REAKTIVERING AV MILJÖGIFTER FRÅN FIBERHALTIGA SEDIMENT REACT REAKTIVERING AV MILJÖGIFTER FRÅN FIBERHALTIGA SEDIMENT Mats Tysklind Kemiska institutionen Umeå universitet Mats.tysklind@umu.se Presentation vid workshop Fiberbankar i Norrland, Sundsvall 9-10 Februari,

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Recipientkontroll Umeälven och Vindelälven

Recipientkontroll Umeälven och Vindelälven Recipientkontroll Umeälven och Vindelälven 29-211 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Ume- Vindelälvens vattenvårdsförbund Hans Thorén Tel: 9-15 41 76 E-post: hans.thoren@sca.com Utförare: Projektansvarig:

Läs mer

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Renate Foks 12 nov 2013 Hagbyån och Halltorpsån Utdrag från VISS, 12 nov 2013 Hagbyån Hagbyån Hagbyån Halltorpsån Halltorpsån gul = måttlig ekologisk status, grön=

Läs mer

LJUSNAN-VOXNANS VATTENVÅRDSFÖRBUND

LJUSNAN-VOXNANS VATTENVÅRDSFÖRBUND Ljusnan Foto: Glenn Mattsing LJUSNAN-VOXNANS VATTENVÅRDSFÖRBUND 29 INNEHÅLL SAMMANFATTNING. 1 ÅRSREDOGÖRELSE.. 1 BAKGRUND 12 AVRINNINGSOMRÅDET.. 14 METODIK 15 RESULTAT.. 2 Lufttemperatur och nederbörd

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Mandibler av dagsländan Ephemera vulgata som försurningsindikator

Mandibler av dagsländan Ephemera vulgata som försurningsindikator Mandibler av dagsländan Ephemera vulgata som försurningsindikator Per Mossberg Omslag: Tet: Teckningar Redigering: Larven av dagsländan Ephemera vulgata Per Mossberg, PL 3362 B, 711 97 Storå Eva Engblom,

Läs mer

Musslorna trivs på station L9 på 20 meters djup i Laholmsbukten. Detta beror delvis på att ingen kraftig syrebrist drabbat bottnen under flera år.

Musslorna trivs på station L9 på 20 meters djup i Laholmsbukten. Detta beror delvis på att ingen kraftig syrebrist drabbat bottnen under flera år. 1 2 Omslagsbilden: Musslorna trivs på station L9 på 2 meters djup i Laholmsbukten. Detta beror delvis på att ingen kraftig syrebrist drabbat bottnen under flera år. Vänstra raden uppifrån och ner: Abra

Läs mer

2009:5. Bottenfaunans utveckling i Övre Skärsjön under med särskilt avseende på dagsländan Ephemera vulgata. Författare: Per Mossberg

2009:5. Bottenfaunans utveckling i Övre Skärsjön under med särskilt avseende på dagsländan Ephemera vulgata. Författare: Per Mossberg MILJÖENHETEN Bottenfaunans utveckling i Övre Skärsjön under 1998-2009 med särskilt avseende på dagsländan Ephemera vulgata Författare: Per Mossberg Ephemera vulgata Linnaeus, 1758 Insecta: Ephemeroptera

Läs mer

Marinarkeologisk utredning etapp I, fastigheter Kallaxheden 1:1, Sandön 8:5 m.fl., Luleå kommun, Norrbottens län.

Marinarkeologisk utredning etapp I, fastigheter Kallaxheden 1:1, Sandön 8:5 m.fl., Luleå kommun, Norrbottens län. Ann-Christin Burman Länsstyrelsen Norrbotten 971 86 Luleå Marinarkeologisk utredning etapp I, fastigheter Kallaxheden 1:1, Sandön 8:5 m.fl., Luleå kommun, Norrbottens län. Sammanfattning Sjöhistoriska

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2003

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2003 ÖVF RAPPORT : UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND BOTTENFAUNA OCH SEDIMENT Rapporten är sammanställd av Bo Leander, tekniskt sakkunnig i ÖVF Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon SWECO VIAK --, rev --7 ÖVF 97 ISSN

Läs mer

Närsalter och bottenlevande organismer i Mönsteråsviken

Närsalter och bottenlevande organismer i Mönsteråsviken Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Närsalter och bottenlevande organismer i Mönsteråsviken Malin Johansson Huvudområde: Biologi Nivå: Grundnivå Nr: 2012:Bi2 MALIN JOHANSSON 2012 Nutrients and

Läs mer

Marin inventering av kuststräckan från Fredshög till Stavstensudde 2010. Trelleborgs kommun

Marin inventering av kuststräckan från Fredshög till Stavstensudde 2010. Trelleborgs kommun Marin inventering av kuststräckan från Fredshög till Stavstensudde 21 Trelleborgs kommun Inventeringen utfördes på uppdrag av miljöförvaltningen 21 av: Ellinor Tjernström, Niklas Sjöberg och Jakob Larsson

Läs mer

Metodik och genomförande - bottenfauna

Metodik och genomförande - bottenfauna och genomförande - bottenfauna Allmänt - omfattning, provtagning Provtagning har utförts av Ekologgruppen som är ackrediterat för bottenfaunaundersökningar (metod SS 028191, ackred nr 1279). proverna med

Läs mer

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005 0 FISKERIVERKET 2006-02-10 Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005 Sofia Nilsson Fiskeriverket, 11 FISKERIVERKET 2006-02-10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Syretillgången avgörande för Bohusläns fjordar

Syretillgången avgörande för Bohusläns fjordar Syretillgången avgörande för Bohusläns fjordar Stefan Agrenius, Göteborgs universitet, Marina Magnusson & JONATAN Hammar, Marine Monitoring AB Hela den svenska västkusten är starkt påverkad av vatten som

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr

Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr 1(6) Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr Utförd 2006 och 2009 2(6) Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr Utförd 20062006-2009 Inventeringen har genomförts som en del i EU-LIFE-projektet

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

BOTTENFAUNA I MAGELUNGENS och DREVVIKENS SUBLITORAL och PROFUNDAL, TYRESÅNS VATTENSYSTEM och

BOTTENFAUNA I MAGELUNGENS och DREVVIKENS SUBLITORAL och PROFUNDAL, TYRESÅNS VATTENSYSTEM och rapport 8909666-SB75/76-10: 110214 Bottenfauna i Magelungen och Drevviken hösten 2005 sid 1(12) BOTTENFAUNA I MAGELUNGENS och DREVVIKENS SUBLITORAL och PROFUNDAL, TYRESÅNS VATTENSYSTEM 2005-09-29 och 2005-10-20

Läs mer

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008 Återinventering av stormusslor i Edsån 008 Peter Ljungberg, Roger Norling och Helena Herngren Inventering, text och foto Peter Ljungberg Aquacom Gyllenkroks allé 9 4 Lund 0706-9999 aquacom@ljungberg.nu

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION

FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION FORSKNINGSRAPPORTER FRÅN HUSÖ BIOLOGISKA STATION No (140) 2015 Tony Cederberg, Claes Björkholm & Benjamin Weigel Bottenfaunan i Ålands skärgård 2013 (The benthic fauna of the Åland archipelago 2013) Åbo

Läs mer