GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004"

Transkript

1 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

2 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka och sälja jordbruksmaskiner av olika slag. Endast fem dagar efter registreringen, sluts dock ett kontrakt med Gustaf Andersson om att använda dennes patent på en mekanisk vägbom. Det tar alltså bara en arbetsvecka för Getinge att pröva ny mark och nya inriktningar. Det moderna Getinge föds Den enda punkt som avhandlades på Getinges styrelsemöte den 5 november 1925 var följande:»bemyndigades disponent Carl August Steen att teckna bolagets firma«. Det var ett beslut som skulle sätta sin prägel på Getinge. Med hjälp av sina medarbetare, skapade Carl Steen det moderna Getinge. Framförallt kom han tidigt till insikt att vindmotorer och hästskobroddar inte hörde framtiden till och produktionen ställdes om till»värmetekniska apparater«och»potatisskalningsmaskiner«. En del av en större helhet Senare hälften av 1950-talet och de inledande åren på 1960-talet var ekonomiskt magra för Getinge infördes ett antal åtgärder för att göra företaget starkt igen. I september 1964 blev företaget uppköpt av Electrolux och blev Getingeverken i den stora koncernen.»äktenskapet«skulle vara i 25 år. Under det kvartsseklet blev Getinge alltmer ett företag inriktat på sjukvårdsrelaterade produkter och den internationella expansionen inleddes på allvar. På egna ben igen Onsdagen den 27 september 1989 presenterades personal och ledning vid Getinge för de nya ägarna Rune Andersson och Carl Bennet. Det inledande arbetet gick ut på att göra företaget mer lönsamt. Fokus sattes på jordnära arbete, som att skapa tydliga ekonomiska rutiner och att sätta tydliga mål för verksamheten. Efter knappt fyra år under den nya ledningen, i maj 1993, introducerades Getinge på Stockholmsbörsen. Under senare hälften av 1990-talet och inledningen av 2000-talet skulle Getinge genom förvärv bredda sitt arbetsfält till nya delar av vården. De första stora förvärven kom under I november 1995 förvärvades det svenska företaget Arjo, som tillverkade hygienprodukter och system för förflyttning av äldre och rörelsehindrade. Ett drygt halvår senare, i juli 1996, köptes amerikanska MDT Castle, som liksom Getinge arbetade med produkter för sterilisering och desinfektion. Under perioden förvärvades de bolag som idag utgör affärsområdet Medical Systems. ONE HUNDRED YEARS Bilden visar Erik Bengtsson som arbetar med tryckkärl på gamla Getingeverken någon gång på 1940-talet.

3 3 KALENDARIUM 2005 INNEHÅLL Bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 19 april 2005 klockan i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 8 april 2005 och senast 13 april anmäla deltagandet på Getinges webplats eller till Informationsavdelningen vid huvudkontoret (se adress under Rapportering för 2005 ). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 april 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Utdelning. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 1:65 kronor (1:35) per aktie, vartill åtgår 333,1 (272,5) Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 22 april VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 27 april Verksamhetsåret Koncernchefen kommenterar Inriktning och strategi Inledning Koncernöversikt Strategi Strategiska processer Riskhantering Personal Socialt ansvar och miljöansvar Fem år i sammandrag Ägarstruktur och Getinge-aktien Affärsområden Infection Control Medical Systems Extended Care Bolagsstyrning Rapportering för Getinge AB publicerar under året följande rapporter på svenska och engelska: Rapport för första kvartalet 2005 lämnas i samband med bolagsstämman den 19 april. Delårsrapport för sex månader 2005: 15 juli Rapport för tredje kvartalet 2005: 18 oktober Boksluts kommuniké för 2005: januari Årsredovisning för 2005: april Rapporterna kan laddas ner från eller beställas från: Getinge AB Informations avdelningen Box 69, Getinge Telefon Ekonomisk information Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Förändringar i eget kapital för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Operativ kassaflödesanalys för koncernen Noter till koncernredovisningen Resultaträkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget Förändringar i eget kapital moderbolaget Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter till moderbolagsredovisningen Revisionsberättelse LÄSANVISNINGAR I årsredovisningen benämns Getingekoncernen med Getinge. Siffer uppgifterna inom parentes avser, om intet annat anges, 2003 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Miljoner kronor förkortas Mkr. Samtliga belopp avser Mkr, om intet annat anges. Begreppet EBITA används i stället för Rörelseresultat före goodwill avskrivningar. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrens och framtida tillväxt är Getinges bedömningar baserade främst på internt inom koncernen framtaget material. Övrig information Definitioner Styrelse Koncernledning och revisorer Adresser koncernbolag

4 4 Verksamhetsåret 2004 VERKSAMHETSÅRET 2004 Nettoomsättning, Mkr Verksamhetsåret 2004 avslutades mycket starkt med en nettoomsättning på 3.476,6 Mkr (2.929,0) under kvartal fyra. Nettoomsättningen för 2004 uppgår därmed till ,8 Mkr (9.160,2). För helåret ökade den organiska orderingången med 7,2 procent EBITA, Mkr Satsning på den kinesiska marknaden. Affärsområde Infection Control inledde under året en långsiktig satsning på den kinesiska marknaden. I juni 2004 påbörjades byggandet av en egen tillverkningsanläggning i Suzhou City väster om Shanghai. Anläggningen beräknas genomföra de första leveranserna vid halvårsskiftet Under 2005 kommer också försäljningsarbetet att intensifieras genom att både antalet säljare och servicetekniker, såväl som antalet representationskontor utökas Framgångsrika produktlanseringar. Extended Care har under året haft stora framgångar med två nya produkter. Den aktiva lyften Sara 3000, som lanserades i slutet av 2003, har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden och har haft en stark försäljningsutveckling. Detsamma gäller för duschstolen Carino som lanserades under första halvåret Affärsområde Medical Systems lanserade under året bland annat den nya respiratorn Servo-s, vilken framförallt vänder sig till utvecklingsmarknaderna. Även denna produkt har fått ett gott mottagande på marknaden. Affärsområde Infection Control lanserade ett antal nya desinfektionsprodukter i slutet av året med ett bra gensvar från marknaden. Operativt kassaflöde, Mkr Antal anställda Integrationen av Jostra och Siemens LSS som förvärvades under 2003 var genomförd vid halvårsskiftet Affärsområdet Medical Systems har därmed fått en effektiv produktionsoch marknadsstruktur och en stark plattform för den fortsatta organiska tillväxten. Under året förvärvades tre bolag. Extended Care förvärvade det kanadensiska bolaget BHM Medical som är världsledande tillverkare av taklyftar. Affärsområdet stärker därmed sina positioner inom detta mycket expansiva produktsegment avsevärt. Medical Systems och Infection Control förvärvade under året sin kanadensiska respektive schweiziska distributör som ett led i arbetet att förstärka det egna distributionsnätet. Samtliga affärsområden har under året förbättrat sina marginaler trots negativa valutakurseffekter på 163 Mkr Medica, världens största sjukvårdsmässa, är en av höjdpunkterna under året och en möjlighet för Getinges affärsområden att uppträda gemensamt och visa koncernens totala marknadserbjudande. På mässan 2004 lanserades en lång rad produkter och antalet besökare i Getinges monter uppgick under de fyra dagarna till närmare Getinge firar ett hundra år Ny Getinge Academy Lansering av ny respirator - Servo-s Succé för Sara firade Getingekoncernen sitt 100-års jubileum. Företaget har utvecklats från en lokal producent av jordbruksmaskiner till en världsledande medicinteknisk koncern. Infection Control invigde under året sin nya Getinge Academy där både kunder och anställda blir utbildade i infektionsbekämpning. Respiratorn Servo-s är främst inriktad på utvecklingsmarknaderna. Orderingången har varit god under året. Sara 3000 som lanserades i slutet av 2003 har under året haft en mycket stark försäljningsutveckling.

5 Verksamhetsåret I KORTHET Orderingång ökade med 18 procent till ,4 Mkr (9.153,8) Nettoomsättning ökade med 19 procent till ,8 Mkr (9.160,2) Resultat före skatt ökade med 20 procent till 1.308,7 Mkr (1.095,4) Medical Systems Starka bidrag från 2003 års förvärv Jostra och Siemens LSS och en organisk ökning av orderingången på 8 procent Framgångsrik integration av Jostra och Siemens LSS med effektivare produktions- och marknadsstrukturer som följd Infection Control Stark organisk utveckling av orderingången om 9,3 procent, vilket innebär att affärsområdet fortsatt växer snabbare än marknaden Fortsatt förbättring av EBITA-marginalen till 15,2 procent (14,7) trots negativa valutakurseffekter Extended Care Stark förbättring av rörelseresultatet till 474,2 Mkr (435,2) Framgångsrika lanseringar av den aktiva lyften Sara 3000 och duschstolen Carino Kassaflöde Bra operativt kassaflöde på 1.879,4 Mkr (1.980,0) trots att osedvanligt stora belopp var bundna i kundfordringar över årsskiftet på grund av den kraftiga faktureringsökningen under kvartal fyra. Utdelning Utdelningen per aktie föreslås öka till 1:65 kr (1:35) Integration av Jostra & Siemens LSS Fabriksetablering i Kina Förvärv av taklyftstillverkaren BHM Slutspurt på Medica Integrationen av Jostra och Siemens LSS som förvärvades under 2003, slutfördes under andra kvartalet Som ett led i Getinges långsiktiga satsning på den kinesiska marknaden, påbörjades under 2004 etableringen av en ny fabrik utanför Suzhou City. Under kvartal fyra förvärvades det kanadensiska bolaget BHM Medical. BHM är världsledande leverantör av taklyftar. En lång rad nya produkter och produktförbättringar lanserades i november på Medica, världens största sjukvårdsmässa.

6 6 Koncernchefen kommenterar KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR 2004 var ytterligare ett år av stark tillväxt för Getingekoncernen. Trots betydande negativa valuta- och materialpriseffekter motsvarande 190 miljoner kronor ökade resultatet före skatt med 20 procent. Orderingången ökade organiskt under året med goda 7,2 procent. Utvecklingen var särskilt stark under årets två sista kvartal, med utmärkta resultat från i synnerhet Critical Care (Siemens LSS). Även om tillväxten varit stark under 2004, kan året bäst beskrivas som ett år då vi lade en solid grund för fortsatt expansion. Koncernen har genomfört en verksamhetsöversyn för att etablera en tydlig strategi och klara mål för en fortsatt god organisk utveckling och definiera intressanta områden för den externa expansionen. Integrationen av Jostra och Siemens LSS slutfördes under första halvåret. Dessa verksamheter är nu väl positionerade och förväntas ha en god utveckling vad avser lönsamhet och försäljningsvolymer. Getinges kapitalrationaliseringsprogram har löpt under hela året och bidragit till fortsatta förbättringar i koncernens arbetande kapital. Affärsområde Infection Control har fortsatt att utvecklas positivt både vad gäller lönsamhet och tillväxt. Rörelsemarginalen förbättrades till 14 procent (13,4) och orderingången ökade organiskt med mycket goda 9,3 procent, vilket innebär att affärsområdet under senare tid har vuxit snabbare än marknaden. Utvecklingen har varit särskilt stark i Nordamerika och Västeuropa där orderingången ökade organiskt med närmare 18 respektive 13 procent. Efter 90-talets förvärvsstrategi ligger den strategiska tyngdpunkten nu på organisk tillväxt. Utvecklingen sker framför allt inom tre områden: Tydlig positionering av affärsområdet som marknadens ledande leverantör av integrerade lösningar och kostnadseffektiva system till sjukvården genom affärsutveckling och kompletterande produktutveckling. Etablerandet av en global marknadsorganisation för Life Science-kunderna, som idag har globala organisationer för utveckling och produktion. Getinges nya organisation kommer därmed att bättre möta dessa kunder på deras egna villkor. Geografisk expansion. Affärsområdets produkter är bland de första som utvecklingsländer investerar i när de bygger upp sin sjukvård. Det egna distributionsnätet kommer därför att stärkas på ett antal intressanta utvecklingsmarknader. Som ett led i detta arbete inleds under 2005 en långsiktig satsning på den kinesiska marknaden med en fördubblad försäljningsorganisation och etablering av egen tillverkning. Parallellt med arbetet att utveckla den organiska tillväxten, fortsätter affärsområdet att stärka sin konkurrenskraft genom en samordning och specialisering av produktionsenheterna. Under 2004 har bland annat produktionen i USA visat en kraftig förbättring av lönsamheten. Implementeringen av affärsområdets logistikprojekt, kommer att påbörjas under 2005 och förväntas ge initiala effekter under årets senare del. Full effekt 50 miljoner kronor på årsbasis kommer att uppnås under Affärsområde Medical Systems har expanderat kraftigt och under 2004 ökat både omsättning och rörelseresultat med 43 procent genom starka bidrag från 2003 års förvärv av Jostra och Siemens LSS. På grund av en svag efterfrågan från affärsområdets viktigaste marknad Västeuropa, var försäljningsutvecklingen relativt svag under årets två första kvartal. Under andra

7 Koncernchefen kommenterar 7 halvåret kom den förväntade förbättringen av efterfrågan, med betydande försäljningsframgångar som följd och orderingången för affärsområdet ökade för helåret organiskt med 8 procent. Starkast utveckling av den organiska orderingången hade Nordamerika med en ökning runt 22 procent, medan Västeuropa och Asien/Australien ökade med cirka 7 procent. Efter förvärven av Jostra och Siemens LSS inleddes ett omfattande strukturarbete: Marknadsorganisationen har sedan slutet av 2003 expanderat från 8 till 23 säljbolag. Denna nya försäljningsstruktur kommer fortsätta att utvecklas under de närmaste åren och ha stor betydelse för affärsområdets utveckling under många år. Inte minst Surgical Workplaces, som traditionellt har varit mycket beroende av den västeuropeiska marknaden, får möjlighet att öka försäljningen till övriga delar av världen. Cardiopulmonary (Jostra) har flyttat tillverkningen av hjärt-lungmaskiner från Lund till Solna och produktionen av förbrukningsvaror från Værløse i Danmark till enheterna i Tyskland. Initialt ledde denna samordning till störningar i verksamheten. Samtidigt rådde det oklarheter kring distributionen i USA, vilket resulterade i en svagare försäljning under årets två första kvartal. Situationen är nu löst och Cardiopulmonarys verksamhet utvecklades väl. Betydande förbättringar av volym och lönsamhet förväntas under Critical Care (Siemens LSS) avvecklade under årets inledning anestesi-produktlinjen KION. Dessa anestesiprodukter var, trots kraftfulla investeringar under det tidigare ägandet, inte lönsamma och det bedömdes att marknadsandelen var för låg för att ge en långsiktigt bärkraftig verksamhet. Året började med en svag försäljning av divisionens respiratorer, men under andra halvåret utvecklades försäljningen mycket positivt och Critical Care redovisar ett mycket starkt resultat. Den osäkerhet angående volymutveckling och marknadsförutsättningar som rådde i början av 2004 är nu helt undanröjd och Critical Care går in i 2005 med mycket positiva förutsättningar. Efter det omfattande strukturarbetet, som slutfördes vid halvårsskiftet, koncentrerar affärsområdet nu sina resurser på att ytterligare stärka tillväxten: Produktutvecklingen fortsätter med oförminskad styrka för att skapa effektiva system som förbättrar vårdprocesser. Marknadsorganisationen kommer att förstärkas ytterligare och expandera till fler marknader. Nordamerika är en prioriterad marknad med mycket goda tillväxtmöjligheter för affärsområdet. Särskilt Surgical Workplaces, med sitt mycket starka och kompletta produktprogram, har stora möjligheter att öka sin försäljning på denna marknad. Förvärv som kompletterar Critical Cares och Cardiopulmonarys verksamheter VAR ETT ÅR MED STARK UTVECKLING MEN FRAMFÖR ALLT ETT ÅR DÅ VI LADE EN NY GRUND FÖR FORTSATT STARK TILLVÄXT

8 8 Koncernchefen kommenterar Affärsområde Extended Care har ökat omsättningen med 6,5 procent och rörelseresultatet med 9,0. Västeuropa är den marknad som utvecklats starkast under året, framför allt Storbritannien. Orderingången i Nordamerika har under året påverkats negativt av omställningen av sårvårdsverksamheten från uthyrning till försäljning. I den kanadensiska provinsen Ontario kommer myndigheterna att göra stora investeringar i patienthanteringsutrustning, vilket kommer att ha ett tydligt genomslag i affärsområdets försäljningsvolymer under det första kvartalet För den avslutande delen av 2004 innebar dock detta program en tillfällig dämpning av investeringsviljan med en lägre fakturerad försäljning som följd. Affärsområdet har under året lanserat två produkter som starkt bidragit till den positiva utvecklingen. Introduktionen av den aktiva lyften Sara 3000 har inneburit att affärsområdet mer än fördubblat försäljningen inom denna produktkategori. Den nya duschstolen Carino, som också haft en mycket stark försäljningsutveckling, har breddat affärsområdets duschsortiment, som nu är mycket starkt. Båda produkterna är tydligt positionerade för marknadens volymsegment. Under 2005 kommer ett nytt sortiment av passiva lyftar att lanseras. Tillsammans med de världsledande taklyftarna från BHM Medical, kommer affärsområdet därmed att ha ett mycket starkt produktprogram. BHM Medical, som förvärvades i början av kvartal fyra, har en beräknad global marknadsandel för taklyftar på 25 procent och kommer under 2005 att bidra med miljoner kronor till koncernens resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader på 10 miljoner kronor. Affärsområdets affärsutveckling fokuserar på två områden: Öka penetrationen på äldrevårdsmarknaden, affärsområdets traditionellt viktigaste marknad, genom att erbjuda breda, konsultativa lösningar med en tydlig effekt på vårdkvalitet och ergonomi. Öppna upp sjukhusmarknaden med affärsområdets produktprogram för svårt överviktiga patienter för att sedan kunna expandera försäljningen till övriga produkter och tjänster. Getingekoncernens marknad. Sjukvården står inför stora utmaningar. Andelen äldre i befolkningen ökar och antalet människor som lider av vällevnadssjukdomar växer. Ny medicinsk kunskap och nya behandlingsmetoder gör vidare att allt fler sjukdomar kan behandlas. Sammantaget leder detta till en kraftig ökning av efterfrågan på sjukvård. Sjukvården ställs därmed inför utmaningen att bli betydligt kostnadseffektivare än idag. Getinges verksamhet har därför som övergripande syfte att leverera kunskap och utrustning som förbättrar vårdprocesser och frigör 2005 KOMMER BLI ETT STARKT ÅR FÖR GETINGE TACK VARE EN VÄLPOSITIONERAD VERKSAMHET OCH GOD EFTERFRÅGAN

9 Koncernchefen kommenterar 9 resurser. Vi försöker göra detta genom att utveckla kostnadseffektiva system och lösningar, som ökar sjukvårdens produktivitet och reducerar den totala vårdkostnaden. Kraven på högre effektivitet, driver också utvecklingen mot allt större enheter och fokus läggs i allt högre utsträckning på sjukhusens kärnverksamhet. Sjukvården, inte minst de privata vårdleverantörerna, söker sig därför till nyckelleverantörer som kan erbjuda breda och effektiva produktprogram, stor kunskap, finansiell stabilitet och förmåga att agera på global nivå. Getingekoncernen vill vara en av dessa nyckelleverantörer och det är därför av strategisk vikt att vi kan fortsätta vår starka utveckling och skapa den kritiska massa som kommer att krävas i framtiden. Den organiska tillväxten kommer att skapas genom fortsatt fokus på affärs- och produktutveckling och fördjupad marknadsbearbetning med en tydlig inriktning mot systemförsäljning och en stark organisation för eftermarknaden. Vad gäller den externa expansionen kommer vi att fortsätta att förvärva oss till världsledande positioner för att öka vår konkurrenskraft. Utsikter för Getinges viktigaste marknad, den västeuropeiska sjukhusmarknaden, har under de senaste två åren befunnit sig i den lägre delen av lågkonjunkturen. Koncernen förväntar sig emellertid att den förbättring av efterfrågan i Europa som inleddes under andra halvåret 2004 kommer att fortsätta under Även Nordamerika och Asien/Australien förväntas ha en fortsatt positiv utveckling. Samtliga affärsområden går in i det nya året med starka produktportföljer, vilket tillsammans med breda aktivitetsprogram, förväntas ge en positiv utveckling under 2005, trots de negativa valutakurseffekterna som beräknas belasta helårsresultatet med 180 Mkr. Infection Control förväntas ha en fortsatt god organisk utveckling. Effektiviteten kommer att förbättras ytterligare, bland annat kommer rationaliseringen av produktionen av stora desinfektorer att vara slutförd vid halvårsskiftet På grund av affärsområdets stora exponering för den amerikanska dollarn, kommer rörelsemarginalerna trots detta inte att förbättras. De stora outsourcing projekten av sterilcentraler i Storbritannien förväntas inte ha någon påverkan på resultatet för Medical Systems går in i 2005 med en stabil bas. Critical Care förväntas ha en god utveckling på den europeiska marknaden, medan Surgical Workplaces kommer att öka försäljningen till marknader utanför Västeuropa. Detta kommer att leda till högre volymer, men på grund av förändringar i produktmixen också till något lägre bruttomarginaler. Cardiopulmonary förväntas nå betydande förbättringar jämfört med Nordamerika kommer att vara en prioriterad marknad för samtliga divisioner. Extended Care planerar för en tillväxt som är högre än under Affärsområdet kommer att bygga upp ny kompetens för att utveckla försäljningen av det nya taklyftssortimentet. Man planerar också att genomföra stora interna utbildningsinsatser för att utveckla säljledning och förstärka kompetensen kring projektförsäljning. Det stora investeringsprogrammet i Ontario kommer att ha betydande positiva effekter på affärsområdets resultat. Den samlade bedömningen för koncernens resultatutveckling under 2005 är trots negativa valutaeffekter fortsatt positiv. Johan Malmquist VD och koncernchef

10 10 Inriktning och strategi INRIKTNING OCH STRATEGI Getinges marknad den globala sjuk- och äldrevårdsmarknaden präglas av förändring. Andelen äldre i befolkningen ökar, inte minst i utvecklingsländerna där utvecklingen i flera fall går snabbare än i den utvecklade delen av världen. Antalet människor som lider av vällevnadssjukdomar ökar antalet svårt överviktiga i världen uppgår till exempel till 300 miljoner personer. Samtidigt sker en snabb utveckling av medicinteknisk utrustning och läkemedel, vilket innebär att allt fler sjukdomar kan behandlas. Dagens patienter är ofta också bättre informerade och ställer större krav än tidigare. Sammantaget leder detta till att efterfrågan på vård växer i snabbare takt än de samhällsekonomiska resurserna. Resultatet är att sjukvården måste finna nya vägar att producera mer vård till lägre kostnad. En lång rad åtgärder för att öka sjukvårdens effektivitet genomförs därför i flera länder. Ersättningssystem förändras för att stimulera effektivitet, specialistvården koncentreras till större enheter, vårdprocesser förändras, IT-system uppdateras och samordnas. Det är i denna förändringsprocess som Getingekoncernen är verksam, med den övergripande ambitionen att hjälpa sjukvården att bli effektivare. Getingekoncernen är idag aktiv inom en lång rad av vårdens områden. Operationssalar världen över är utrustade med operationsbord och -lampor från Getinge. Medicinska instrument och utensilier rengörs och steriliseras i desinfektorer och autoklaver från Getinge. Samma typ av utrustning används även i läkemedelsproduktion och i forskningslaboratorier. Till äldrevården levererar Getinge ergonomiskt utformade hygiensystem och olika typer av lyfthjälpmedel för att underlätta arbetet för vårdpersonalen och göra den dagliga tillvaron drägligare för de boende. Även specialmadrasser för att förebygga uppkomsten av trycksår ingår i sortimentet. Koncernen är organiserad i tre affärsområden och omfattar cirka 70 säljbolag och 20 produktionsanläggningar. Försäljningen är global, även om tyngdpunkten ligger på Västeuropa och Nordamerika. Omsättningen 2004 uppgick till 10,9 (9,2) miljarder kronor. Getinges strategi baserar sig på globalt ledarskap, innovativa lösningar, samt försäljning och service i egen regi. Genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv av världsledande verksamheter har den genomsnittliga resultattillväxten före skatt varit 23 procent sedan börsintroduktionen 1993.

11 Inriktning och strategi 11 Ökad efterfrågan på sjukvård drivs framför allt av den demografiska utvecklingen och ökningen av vällevnadssjukdomar. Även nya läkemedel och behandlingsmetoder som gör att allt fler sjukdomar faktiskt kan behandlas bidrar till att allt mer vård efterfrågas. Den samhällsekonomiska utveckling, som ökar i långsammare takt än efterfrågan på vård, gör att det uppstår en obalans mellan efterfrågan och det faktiska utbudet, även om sjukvårdens andel av BNP är konstant. Detta leder till att sjukvården måste producera en högre vårdvolym utan motsvarande ökning av ekonomiska resurser. Kraven på effektivitetshöjande åtgärder blir därmed mycket uttalade.

12 12 Inriktning och strategi KONCERNÖVERSIKT Försäljning per region Getingekoncernen är världsledande leverantör av medicinteknisk ut rust ning för kirurgi, intensivvård och infektionsbekämpning, samt ergo nomiska lösningar för äldrevården. Omsättningen uppgick under 2004 till 10,9 (9,2) miljarder kronor. Koncernen har anställda, verksamma i ett 90-tal bolag i 30 länder. Koncernens produktion bedrivs vid 20 anläggningar i 8 länder och distribueras globalt, huvudsakligen genom den egna försälj nings organisa tionen. Västeuropa är koncernens största geografiska marknad med cirka 55 procent av försäljningen, följt av Nordamerika, som är den näst största marknaden med cirka 25 procent av försäljningen, medan Asien/Australien står för knappt 15 procent. Resterande 5 procent av försäljningen sker i övriga delar av världen. Västeuropa (56 %) Nordamerika (26 %) Asien/Australien (13 %) Övriga världen (5 %) Försäljning per kundsegment Getinges största kundkategori är sjukhusmarknaden som representerar cirka 70 procent av försäljningen. Institutioner för äldrevård utgör 22 procent av koncernens föräljning, medan Life Science (läkemedelsföretag, medicintekniska företag och forskningslaboratorier), står för resterande 8 procent. Under den senaste tio-årsperioden har Getinge genomfört ett antal betydelsefulla förvärv och omfattar sedan 2001 en bred verksamhet organiserad i tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care, enligt nedanstående översikt. Sjukhus (70 %) Äldrevård (22 %) Life Science (8 %) Infection Control Kompletta system för att förhindra uppkomst och spridning av smitta. Produktsortimentet omfattar desinfektorer, sterilisatorer, dokumentationssystem, kringutrustning, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 10 anläggningar i 7 länder. Försäljningen är global och sker genom 25 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på kostnadsledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet Medical Systems Kompletta system för kirurgiska arbetsstationer, samt produkter för hjärtkirurgi och intensivvård. Produktsortimentet omfattar kirurgiska arbetsstationer, respiratorer och hjärtlungmaskiner med tillhörande förbrukningsmateriel, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 5 anläggningar i 3 länder. Försäljningen är global och sker genom 23 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på produktledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom kompletterande förvärv Extended Care System för hygien och förflyttning av äldre och rörelsehindrade, samt produkter som förebygger och behandlar trycksår. Produktsortimentet omfattar bad- och duschlösningar, lyfthjälpmedel, madrasser för behandling och förebyggande av trycksår, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 5 anläggningar i 4 länder. Försäljningen är global och sker genom 24 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på produktledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet

13 Inriktning och strategi 13 Länder med både fabrik och säljbolag. Länder med säljbolag. Samarbete med distributörer kan förekomma. Länder utan egen representation. Försäljning genom agenter och distributörer. Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital Omsättning per kundsegment Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital Omsättning per kundsegment Andel av koncernen Andel av koncernen 3.524,6 Mkr 32 % 534,9 Mkr 30 % 2.051,7 Mkr 23 % Hospitals (60 %) Elderly care (10 %) Life Science (30 %) Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital Omsättning per kundsegment Andel av koncernen 4.619,5 Mkr 42 % 710,1 Mkr 40 % 5.111,2 Mkr 58 % Hospitals (100 %) 2.700,7 Mkr 25 % 509,5 Mkr 29 % 1.580,9 Mkr 18 % Hospitals (30 %) Elderly care (55 %) Home care (15 %) GE TINGE A B Å RSREDOVISNING 20 04

14 14 Inriktning och strategi STRATEGI Getinges affärsidé integrerade system för bättre kvalitet och högre effektivitet. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning leder till ett ökande behov av god och effektiv sjukvård. Även ökningen av vällevnadssjukdomar och problem med svår övervikt hos befolkningen gör att efterfrågan på vård ökar. Marknaden för medicintekniska produkter kännetecknas därför av en stabil efterfrågan och svag konjunkturell påverkan. Samtidigt som vårdbehovet ökar, begränsas utbudet av vård av samhällsekonomiska faktorer och politiska prioriteringar. En av vårdens främsta utmaningar är därför att hitta vägar att skapa mer och bättre vård till samma eller lägre kostnad. Det är i denna ekvation Getinge kan vara en stark faktor. Getinges uppgift är att genom sina produkter och tjänster vara en kompetent problemlösare med ett tydligt fokus på kundnytta. Koncernens produkter, tjänster och kompetens ska mätbart bidra till en ökad kvalitet och en förbättrad effektivitet för kunderna. Erbjudandet omfattar idag breda, integrerade lösningar som produkter, tjänster, konsultation, utbildning och service inom områdena infektionsbekämpning, kirurgi, intensivvård och vårdergonomi. Strategiska hörnstenar. Getinge har som strategiskt mål att etablera och upprätthålla marknadsledande positioner dvs vara nummer ett eller två på de nischmarknader där koncernen är verksam. Getinges världsledande position är resultatet av ett långsiktigt arbete där fokus ligger på tre strategiska hörnstenar. GLOBALT LEDARSKAP. Genom att vara ledande inom de nischmarknader där koncernen är verksam, skapas stora skalfördelar, vilket gör att Getinge kan vara branschens kostnadsledande aktör och samtidigt investera i långsiktig produkt- och marknadsutveckling. Koncernen upprätthåller idag ledande positioner i sju av tio produktlinjer. INNOVATIVA LÖSNINGAR. Genom att kombinera högkvalitativa produkter med stort kunnande och förståelse för kundernas situation, kan Getinge erbjuda innovativa lösningar som leder till kvalitets- och effektivitetsförbättringar för kundernas verksamhet. De olika produkterna och tjänsterna fungerar i detta sammanhang som vitala delar i större system där fokus ligger på den totala effekten av investeringen, snarare än på kostnaden för de enskilda delarna. FÖRSÄLJNING OCH SERVICE I EGEN REGI. Genom att ha direktkontakt med kunderna skapar Getinge möjligheten att fullt ut agera som kunskapspartner och leverantör av högkvalitativa lösningar. Kunskapsutbytet med kunderna sker på detta sätt i snart sagt alla kontakter och koncernen kontrollerar alla de parametrar som avgör kundens kvalitetsupplevelse. Genom den direkta bearbetningen av marknaden får koncernen också tillgång till den lönsamma eftermarknaden. Marknadsutveckling. Den globala efterfrågan av sjukvård och äldrevård ökar fortare än den samhällsekonomiska utvecklingen. Samtidigt gör Getinge bedömningen att de ekonomiska anslagen till vården kommer att vara konstanta i relation till individuella länders bruttonationalprodukt. Den generella marknadstillväxten kommer därmed långsiktigt att följa den makroekonomiska utvecklingen. Vinnarna i detta perspektiv kommer att vara de företag som kan hjälpa vården att både förbättra kvaliteten i vårdutbudet och höja effektiviteten i vårdarbetet och därmed överbrygga de kapacitetsbrister som annars skulle uppstå. Drivkrafter och trender. Getinges kunder påverkas av ett antal grundläggande faktorer. Den demografiska utvecklingen driver efterfrågan på god sjukvård. Ökningen av vällevnadssjukdomar, inte minst den explosiva ökningen av svår övervikt, leder också till en ökad efterfrågan och ställer nya krav på behandlingar och vårdformer. Teknologiska landvinningar och nya typer av läkemedel leder också till en ökad efterfrågan. Utbudet av tillgänglig vård begränsas av samhällsekonomiska realiteter och politiska beslut. Den stora efterfrågan parad med begränsade resurser gör att sjukvårdens största utmaning är att finna vägar att producera mer och bättre vård till bibehållen eller lägre kostnad.

15 Inriktning och strategi 15 Finansiella mål och utfall Resultattillväxten, mätt som resultat före skatt, ska uppgå till 15 % per år i genomsnitt och ska uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Tillväxten genom förvärv om genomsnittligt 10 % per år ska i största utsträckning finansieras med koncernens eget kassaflöde. Den årliga organiska tillväxten ska genomsnittligt ligga på 5 %. Ökning av resultat före skatt, % Organisk tillväxt (orderingång), % Omsättning Resultat före skatt Omsättning, Mkr Omsättnings- och resultatutveckling sedan börsintroduktionen Resultat, Mkr Den genomsnittliga resultatutvecklingen uppgår till 23 % Trender på marknaden Trender inom sjukvårdssegmentet Trend mot privata lösningar Förfining av ersättningssystem för att förbättra effektiviteten i verksamheten Fokus på kärnkompetenser Polikliniska behandlingsformer Större enheter Trender inom äldrevården Ökat fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare Åtgärder för att minska de arbetsrelaterade skadorna Trend mot privata lösningar Åtgärder för att ersätta manuellt arbete med tekniska lösningar Trender inom farmaceutisk industri Konsolidering av marknaden för att skapa skalfördelar inom forskning och utveckling, och försäljning/marknadsföring Effektivitetsfokus inom tillverkning

16 16 Inriktning och strategi Produkter som underlättar vården av svårt överviktiga patienter har mycket goda tillväxtmöjligheter. Strategi för fortsatt hög tillväxt. Getinge har som strategiskt mål att ha en genomsnittlig resultattillväxt om 15 procent, vilket ligger betydligt över den generella tillväxten i marknaden. För att uppnå detta arbetar koncernen utifrån två huvudprinciper: förädling och utveckling av befintlig verksamhet för att skapa en god organisk tillväxt och förvärv av globalt ledande produktlinjer. FÖRÄDLING AV BEFINTLIG VERKSAMHET. Uppnådda positioner ska vidareutvecklas genom en aktiv marknadsbearbetning och produktutveckling och därmed skapa en god organisk tillväxt. Marknadsbearbetning kommer både att inriktas på att öka penetrationen på befintliga marknader och att expandera den geografiska närvaron med egna distributionsnät. Produktutvecklingen kommer att ha ett fortsatt fokus på system och lösningar som ökar effektiviten och förbättrar vårdkvaliteten. Den interna produktutvecklingen kan också kompletteras med förvärv av bolag som är verksamma inom identiska eller näraliggande produktnischer. Ett exempel på detta är årets förvärv av det kanadensiska bolaget BHM Medical som med sitt starka program av taklyftar på ett utmärkt sätt kompletterar affärsområde Extended Cares produktutbud. Förvärven av Infection Controls schweiziska distributör Alfa och Medical Systems förvärv av kanadensiska Dynamed är exempel på koncernens strategi att etablera egna försäljningskanaler på viktiga marknader. FÖRVÄRV AV GLOBALT LEDANDE PRODUKTLINJER. Genom att förvärva globalt ledande produktlinjer kan koncernen bredda existerande affärsområden eller etablera nya. Exempel på denna typ av förvärv är 2003 års förvärv av Jostra och Siemens LSS som tillfört koncernen två nya produktområden, nya kundsegment och ett stort mått av tekniskt kunnande. Organisation. Getinges organisation är utformad för att kunna reagera snabbt på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolags- eller affärsområdesnivå, medan övergripande beslut om strategi och inriktning fattas av Getinges styrelse och koncernledning. Från att vid börsintroduktionen 1993 ha varit ett bolag verksamt uteslutande inom infektionsbekämpning, omfattar Getingekoncernen idag tre affärsområden Infection Control, Medical Systems och Extended Care. Varje affärsområde ansvarar självständigt för produktutveckling,

17 Inriktning och strategi 17 VD och koncernchef Ekonomi & finans Organisation & ledarskap Infection Control Sterilisation Desinfektion Marknadsstorlek 6000 Mkr Marknadsandel 25 % Marknadstillväxt 3-4 % Marknadsposition #1 Marknadsstorlek 4000 Mkr Marknadsandel 27 % Marknadstillväxt 4-5 % Marknadsposition #1 Medical Systems Surgical Workplaces Cardiopulmonary Critical Care Marknadsstorlek 7400 Mkr Marknadsandel 35 % Marknadstillväxt 5 % Marknadsposition #1 Marknadsstorlek 5800 Mkr Marknadsandel 10 % Marknadstillväxt 4 % Marknadsposition #3 Marknadsstorlek 5000 Mkr Marknadsandel 27 % Marknadstillväxt 5 % Marknadsposition #1 Extended Care Patienthantering Hygiensystem Sårvård Marknadsstorlek 3400 Mkr Marknadsandel 30 % Marknadstillväxt 10 % Marknadsposition #1 Marknadsstorlek 2600 Mkr Marknadsandel 40 % Marknadstillväxt 5 % Marknadsposition #1 Marknadsstorlek 4500 Mkr Marknadsandel 7 % Marknadstillväxt 5 % Marknadsposition #4 produktion och distribution av specifika produktlinjer. För Nordamerika har koncernen en gemensam marknadsorganisation för Infection Control och divisionen Surgical Workplaces inom Medical Systems, som båda har sjukvården som sin viktigaste kund. I dagsläget omfattar koncernen cirka 90 operativa enheter. INFECTION CONTROL. Affärsområdet förser kunder inom sjuk- och äldrevården med kompletta system för att förebygga uppkomst och spridning av infektioner. Med affärsområdets IT-stöd T-Doc, får kunderna tillgång till en kvalitetssäkrad process för hantering av sterilgods. För kunder inom farmaceutisk och medicinteknisk industri erbjuds kundspecifika diskdesinfektorer och sterilisatorer för produktion och forskning. Produkterna marknadsförs huvudsakligen under varumärket GETINGE. MEDICAL SYSTEMS. Affärsområdet erbjuder kompletta system för kirurgiska arbetsstationer, samt hjärt-lungmaskiner med tillhörande förbrukningsvaror och respiratorer. Dessa system och produkter skapar rationella, effektiva och ergonomiskt riktiga arbetsmiljöer för olika former av kirurgi och intensivvård. Sortimentet omfattar såväl produkter för öppen kirurgi som för den växande marknaden för minimal-invasiva ingrepp (så kallad titthålskirurgi). På grund av den stora specialisering som de olika produktgrupperna kräver både vad gäller produktutveckling och försäljning är affärsområdet organiserat i tre divisioner: Surgical Workplaces, Cardiopulmonary och Critical Care. Produkterna marknadsförs under varumärket MAQUET. EXTENDED CARE. Affärsområdet erbjuder system, produkter och olika typer av tjänster som syftar till att förbättra arbetsmiljön inom vården genom att reducera förekomsten av belastningsskador hos personalen och därmed också minskade vårdkostnader. Samtidigt leder användandet av affärsområdets förflyttnings- och hygienlösningar till en förbättrad livskvalitet för de boende inom äldrevården. Affärsområdet tillhandahåller också produkter som förebygger och behandlar trycksår som är en följd av patienternas minskade rörlighet. Äldrevården är i dagsläget den viktigaste kundkategorin men sjukvården har god tillväxtpotential, särskilt vad gäller patienthantering och produkter för svårt överviktiga. Produkterna marknadsförs primärt under varumärket ARJO.

18 18 Inriktning och strategi STRATEGISKA PROCESSER Utvecklingskostnader, Mkr Den stora ökningen av utvecklingskostnader under 2004 förklaras till stor del av 2003 års förvärv Siemens LSS, som bedriver en utvecklingsintensiv verksamhet. Produktutveckling. En effektiv produktutveckling är en av hörnstenarna i Getinges strategi för organisk tillväxt. Ansvaret och de operationella resurserna för produktutveckling ligger på de individuella affärsområdena och deras kompetenscentra. Inom koncernen arbetar cirka 310 personer med produktutveckling och cirka 3,5 procent av omsättningen investeras årligen i denna verksamhet. Under 2004 registrerades 37 nya patent. Affärsområde Infection Control har under 2004 etablerat en tvärfunktionell organisation för att skapa en effektivare och mer marknadsinriktad produktutveckling. Fokus för produktutvecklingen ligger på optimering av sterilgodshanteringen och effektiv autoklavering av temperaturkänsliga instrument. Affärsområdet investerar cirka 2 procent av omsättningen i produktutveckling och under 2004 lanserades 3 nya produkter. Inom affärsområde Medical Systems följer produktutvecklingen den divisionaliserade organisationen med kompetenscentra för kirurgiska arbetsstationer, hjärt-lungmaskiner med tillhörande förbrukningsvaror och respiratorer. Fokus för produktutvecklingen ligger på optimering av operationssalen och utveckling av spetskompetens inom hjärtkirurgi och respiratorvård. Affärsområdet investerar cirka 6 procent av omsättningen i produktutveckling och under 2004 lanserades 12 nya eller kraftigt förbättrade produkter. Affärsområde Extended Cares produktutveckling sker vid affärsområdets kompetenscentra för hygiensystem, patienthantering och sårvård. Fokus för produktutvecklingen ligger på vårdergonomi och livskvalitet för patienter och boende inom äldrevården. Affärsområdet investerar cirka 2 procent av omsättningen i produktutveckling. Under 2004 lanserades 5 nya produkter. Produktion. Getinges position som världsledande leverantör skapar stora möjligheter att uppnå betydande skalfördelar genom att optimera antalet tillverkande enheter och etablera centrala kompetensområden. Under senare år har koncernens produktionsstruktur därför genomgått en omstrukturering och antalet producerande enheter har avsevärt reducerats med förbättrad lönsamhet som följd, framförallt inom affärsområdena Medical Systems och Infection Control. Inom Medical Systems och Extended Care ligger fokus för samtliga enheter på sammansättning, design och kvalitetssäkring. Stora delar av produktionen ligger därmed på underleverantörer. Infection Controls produktionsstruktur kombinerar centralisering av nyckelkompetenser till ett fåtal anläggningar med marknadsnära sammansättningsanläggningar. Under 2004 inledde affärsområdet arbetet med att etablera en monteringsanläggning i Kina för en långsiktig försörjning av den asiatiska marknaden. De första leveranserna från den kinesiska anläggningen är planerade till andra kvartalet Kvalitetsarbete. Getingekoncernens produkter används i kritiska situationer och vårdprocesser som direkt eller indirekt påverkar människors hälsa. Brister i produkternas prestanda kan därför få svåra konsekvenser. Kvalitetsarbetet står därmed i särskilt fokus i koncernens tillverkande bolag. Samtliga koncernens bolag är certifierade eller arbetar i enlighet med ISO 9001:2000. Utveckling och produktion av medicintekniska produkter följer MDD (Medical Device Directive) och produkter till den farmaceutiska industrin följer GAMP 4 (Good Automated Manufacturing Practice), vilket är läkemedelsindustrins gemensamma kvalitetssystem. Informationsteknologi. Det operationella ansvaret för affärssystem ligger på de individuella affärsområdena, men för att ta hand om de operationella behoven på ett effektivt sätt är de tekniska plattformarna centraliserade och standardiserade med det övergripande syftet att uppnå en god integration inom och mellan de tre affärsområdena. För närvarande genomförs förbättringar av koncernens nätverksfunktioner, standardisering av -system, samt effektivisering av olika supportfunktioner. Koncernen utvärderar också möjligheterna att övergå till IP-telefoni och ytterligare centralisering av lagring och hantering av data. Under andra halvåret 2005 kommer en koncerngemensam internetsite baserad på koncernens nya Corporate Identity att lanseras tillsammans med ett webb-baserat intranet. Logistik. Getinges höga förvärvsfrekvens ställer stora krav på ett starkt kassaflöde. Koncernen arbetar därför fokuserat med sin kapitalrationalisering. En viktig del i detta arbete är de logis-

19 Inriktning och strategi 19 tikprojekt som drivs av respektive affärsområden. Infection Control genomför för närvarande ett logistikprojekt som syftar till att förenkla och centralisera logistikstrukturen med syfte att etablera en högre leveransprecision och kortare ledtider. Implementering kommer att pågå under Medical Systems initierade under 2003 ett projekt för att harmonisera IT-strukturen inom affärsområdet som på grund av det stora antalet förvärv var alltför heterogen. Projektet har pågått under 2004 och kommer att löpa under hela Projektets slutförande innebär en enklare kommunikation mellan marknadsbolag och fabrik, enklare administration, minskade lager och direktleveranser från fabrik till slutkund. Affärsområde Extended Care etablerade under 2003 ett logistikråd med uppgift att driva affärsområdets logistikstrategi. På de europeiska marknaderna ligger fokus på att öka antalet direktleveranser från fabrik till slutkund och minimera antalet lagerpunkter. Kostnadseffektiv verksamhet. På grund av sjukvårdens begränsade resurser, präglas den medicintekniska branschen inte bara av krav på högkvalitativa och effektiva produkter och lösningar, utan också av ett stigande kostnadstryck. Samtidigt finns det ett stort värde att bedriva en sammanhållen produktutveckling och nyckelproduktion på de marknader som har de mest krävande och därmed de mest pådrivande kunderna. Getinge kommer därför att under 2005 påbörja ett projekt som syftar till att skapa effektiva processer som bättre integrerar produktutveckling, produktion och komponent- och materialförsörjning. Projektet kommer att: skapa en produktutveckling som på ett tidigt stadium definierar komponentval och tillverkningsmetoder för att därmed kunna bedriva ett effektivt inköpsarbete och etablera en optimal fördelning mellan egen produktion och produktion hos underleverantörer. tydligt definiera vilken typ av värdeskapande tillverkning som ska ske i egen regi och vad som ska läggas på underleverantörer. koncentrera en stor del av inköp till länder med bättre kostnadsstruktur. En förstudie kommer att genomföras första halvåret 2005 och det konkreta förbättringsarbetet påbörjas direkt därefter. Projektet förväntas löpa under tre år. Marknadsföring under en gemensam identitet. De tre varumärkena inom Getingekoncernen Arjo, Getinge, Maquet har samtliga en stark ställning hos sina respektive kundgrupper. Arjo är väletablerat inom äldrevården, medan Getinge har ett gott namn inom infektionsbekämpning på sjukhusens sterilcentraler och inom Life Sciene-industrin. Maquet har en stark ställning inom kirurgi och intensivvård. Varumärkena har tidigare haft separata grafiska profiler och agerat helt enskilt på marknaden utan att dra nytta av Getingekoncernen som helhet eller bereda vägen för de andra varumärkena. För att öka koncerngemenskapen och etablera marknadssynergier framför allt på sjukhussidan där samtliga affärsområden är aktiva kommer en ny, koncerngemensam grafisk identitet att implementeras under I korthet innebär den nya identiteten följande: Logotyperna för de tre varumärkena får en distinkt och gemensam grafisk formgivning för att etablera en stark samhörighet i all kommunikation. Samtliga affärsområdes logotyper är blå, medan logotypen för Getingekoncernen är grå för att kunna differentiera koncernen från affärsområdet Infection Control. Allt kommunikationsmaterial, från visitkort till broschyrer, följer en gemensam formgivning vad gäller layout och typografi. Samtliga broschyrer kommer att referera både till Getingekoncernen och kort presentera de övriga varumärken. Koncernens samtliga internetsidor kommer att ha en gemensam utforming och göra det enkelt att besöka sajterna för de tre varumärkena. Implementeringen av den nya identiteten påbörjades under slutet av 2004 och kommer att vara avslutad till sjukvårdsmässan Medica i november 2005.

20 20 Riskhantering RISKHANTERING Marknadsrisker. Den enskilt största risken för Getinge är politisk. Förändringar i olika ersättningssystem inom vården kan få stora effekter på enskilda marknader. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, begränsas denna risk för koncernen som helhet. Risken för att andra företag ska kopiera produkter begränsas antingen genom patent eller genom att produktionen av produkterna kräver stora investeringar relativt marknadens storlek och tillväxt. De nya EU-standarderna kan innebära att kunderna kommer att uppleva små skillnader i produktprestanda mellan olika tillverkare. Kunskap, service och partnerskap kommer därför att bli viktiga konkurrensparametrar i framtiden. Inom dessa områden är Getinge välpositionerat och utvecklar kontinuerligt sitt marknadserbjudande. Operationella risker. Trots att Getingekoncernens verksamhet bedrivs globalt är de operationella riskerna relativt begränsade. Kundernas verksamhet finansieras som regel direkt eller indirekt med offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om betalningsbeteendet kan variera mellan olika marknader. Vid affärer utanför OECD-området betalningssäkras samtliga transaktioner om inte kundens betalningsförmåga är väldokumenterad. Koncernens leverantörer utvärderas löpande vad gäller tillförlitlighet och kvalitet. Vid koncernens egna anläggningar bedrivs ett kontinuerligt arbete för att minimera riskerna för produktionsstörningar. Detta arbete leds av en koncernövergripande Risk Managementgrupp. I detta sammanhang kan även nämnas koncernens Business Continuity Management - projekt nämnas. Syftet med detta projekt är att etablera en plan och en organisation för den situation då en produktionsanläggning av någon anledning, t ex brand, under en period inte kan upprätthålla produktionen. Strategin är således att i första hand minimera riskerna för produktionsstörningar, men även ha en hög handlingsberedskap om sådana störningar skulle uppstå. Skydd av immateriella rättigheter. Getinge är ledande inom de flesta områden där koncernen är verksam och satsar relativt de flesta konkurrenter betydande belopp på koncept- och produktutveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar, har koncernen en strategi för att aktivt hävda sin rätt och följer därmed konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs hävdar koncernen sina immateriella rättigheter vad gäller patent- och mönsterskydd genom juridiska processer. Försäkringsbara risker. Getinge har adekvata försäkringsprogram för de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som koncernen är exponerad för.

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005 2 Verksamhetsåret 2005 i korthet VERKSAMHETSÅRET 2005 I KORTHET Koncernen Mkr 2005 2004 +/-% Orderingång 12 225,0 10 812,4 13,1 Organisk dito 7,2 Nettoomsättning 11 880,4

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Getinge AB. Årsredovisning 2002

Getinge AB. Årsredovisning 2002 Getinge AB Årsredovisning 2002 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl. 16.00 i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2006

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2006 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2006 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR INNEHÅLL Årsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 19 april 2007, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Getinge AB Årsredovisning 2001

Getinge AB Årsredovisning 2001 Getinge AB Årsredovisning 2001 Technology with people in mind 2001 i korthet Orderingången ökade med 60% till 8.375,7 Mkr (5.243,3) Nettoomsättningen ökade med 55% till 8.148,2 Mkr (5.253,5) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Rapportperioden januari juni. Rapportperioden april juni. 2:a kvartalet 2013. Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013

Rapportperioden januari juni. Rapportperioden april juni. 2:a kvartalet 2013. Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013 Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013 Rapportperioden januari juni Orderingången ökade med 3,8 % till 12 483 Mkr (12 025), organiskt ökade orderingången med 3,7 % Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

För Medical Systems ökade orderingången organiskt med 12,9% och utvecklingen i Västeuropa var speciellt god.

För Medical Systems ökade orderingången organiskt med 12,9% och utvecklingen i Västeuropa var speciellt god. Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2005 Orderingången ökade med 13% till 12.225,0 Mkr (10.812,4) Omsättningen ökade med 9% till 11.880,4 Mkr (10.888,8) Resultat före skatt ökade med 4% till 1.601,4 Mkr

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer