GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004"

Transkript

1 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

2 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka och sälja jordbruksmaskiner av olika slag. Endast fem dagar efter registreringen, sluts dock ett kontrakt med Gustaf Andersson om att använda dennes patent på en mekanisk vägbom. Det tar alltså bara en arbetsvecka för Getinge att pröva ny mark och nya inriktningar. Det moderna Getinge föds Den enda punkt som avhandlades på Getinges styrelsemöte den 5 november 1925 var följande:»bemyndigades disponent Carl August Steen att teckna bolagets firma«. Det var ett beslut som skulle sätta sin prägel på Getinge. Med hjälp av sina medarbetare, skapade Carl Steen det moderna Getinge. Framförallt kom han tidigt till insikt att vindmotorer och hästskobroddar inte hörde framtiden till och produktionen ställdes om till»värmetekniska apparater«och»potatisskalningsmaskiner«. En del av en större helhet Senare hälften av 1950-talet och de inledande åren på 1960-talet var ekonomiskt magra för Getinge infördes ett antal åtgärder för att göra företaget starkt igen. I september 1964 blev företaget uppköpt av Electrolux och blev Getingeverken i den stora koncernen.»äktenskapet«skulle vara i 25 år. Under det kvartsseklet blev Getinge alltmer ett företag inriktat på sjukvårdsrelaterade produkter och den internationella expansionen inleddes på allvar. På egna ben igen Onsdagen den 27 september 1989 presenterades personal och ledning vid Getinge för de nya ägarna Rune Andersson och Carl Bennet. Det inledande arbetet gick ut på att göra företaget mer lönsamt. Fokus sattes på jordnära arbete, som att skapa tydliga ekonomiska rutiner och att sätta tydliga mål för verksamheten. Efter knappt fyra år under den nya ledningen, i maj 1993, introducerades Getinge på Stockholmsbörsen. Under senare hälften av 1990-talet och inledningen av 2000-talet skulle Getinge genom förvärv bredda sitt arbetsfält till nya delar av vården. De första stora förvärven kom under I november 1995 förvärvades det svenska företaget Arjo, som tillverkade hygienprodukter och system för förflyttning av äldre och rörelsehindrade. Ett drygt halvår senare, i juli 1996, köptes amerikanska MDT Castle, som liksom Getinge arbetade med produkter för sterilisering och desinfektion. Under perioden förvärvades de bolag som idag utgör affärsområdet Medical Systems. ONE HUNDRED YEARS Bilden visar Erik Bengtsson som arbetar med tryckkärl på gamla Getingeverken någon gång på 1940-talet.

3 3 KALENDARIUM 2005 INNEHÅLL Bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 19 april 2005 klockan i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 8 april 2005 och senast 13 april anmäla deltagandet på Getinges webplats eller till Informationsavdelningen vid huvudkontoret (se adress under Rapportering för 2005 ). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 april 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Utdelning. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 1:65 kronor (1:35) per aktie, vartill åtgår 333,1 (272,5) Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 22 april VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 27 april Verksamhetsåret Koncernchefen kommenterar Inriktning och strategi Inledning Koncernöversikt Strategi Strategiska processer Riskhantering Personal Socialt ansvar och miljöansvar Fem år i sammandrag Ägarstruktur och Getinge-aktien Affärsområden Infection Control Medical Systems Extended Care Bolagsstyrning Rapportering för Getinge AB publicerar under året följande rapporter på svenska och engelska: Rapport för första kvartalet 2005 lämnas i samband med bolagsstämman den 19 april. Delårsrapport för sex månader 2005: 15 juli Rapport för tredje kvartalet 2005: 18 oktober Boksluts kommuniké för 2005: januari Årsredovisning för 2005: april Rapporterna kan laddas ner från eller beställas från: Getinge AB Informations avdelningen Box 69, Getinge Telefon Ekonomisk information Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Förändringar i eget kapital för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Operativ kassaflödesanalys för koncernen Noter till koncernredovisningen Resultaträkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget Förändringar i eget kapital moderbolaget Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter till moderbolagsredovisningen Revisionsberättelse LÄSANVISNINGAR I årsredovisningen benämns Getingekoncernen med Getinge. Siffer uppgifterna inom parentes avser, om intet annat anges, 2003 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Miljoner kronor förkortas Mkr. Samtliga belopp avser Mkr, om intet annat anges. Begreppet EBITA används i stället för Rörelseresultat före goodwill avskrivningar. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrens och framtida tillväxt är Getinges bedömningar baserade främst på internt inom koncernen framtaget material. Övrig information Definitioner Styrelse Koncernledning och revisorer Adresser koncernbolag

4 4 Verksamhetsåret 2004 VERKSAMHETSÅRET 2004 Nettoomsättning, Mkr Verksamhetsåret 2004 avslutades mycket starkt med en nettoomsättning på 3.476,6 Mkr (2.929,0) under kvartal fyra. Nettoomsättningen för 2004 uppgår därmed till ,8 Mkr (9.160,2). För helåret ökade den organiska orderingången med 7,2 procent EBITA, Mkr Satsning på den kinesiska marknaden. Affärsområde Infection Control inledde under året en långsiktig satsning på den kinesiska marknaden. I juni 2004 påbörjades byggandet av en egen tillverkningsanläggning i Suzhou City väster om Shanghai. Anläggningen beräknas genomföra de första leveranserna vid halvårsskiftet Under 2005 kommer också försäljningsarbetet att intensifieras genom att både antalet säljare och servicetekniker, såväl som antalet representationskontor utökas Framgångsrika produktlanseringar. Extended Care har under året haft stora framgångar med två nya produkter. Den aktiva lyften Sara 3000, som lanserades i slutet av 2003, har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden och har haft en stark försäljningsutveckling. Detsamma gäller för duschstolen Carino som lanserades under första halvåret Affärsområde Medical Systems lanserade under året bland annat den nya respiratorn Servo-s, vilken framförallt vänder sig till utvecklingsmarknaderna. Även denna produkt har fått ett gott mottagande på marknaden. Affärsområde Infection Control lanserade ett antal nya desinfektionsprodukter i slutet av året med ett bra gensvar från marknaden. Operativt kassaflöde, Mkr Antal anställda Integrationen av Jostra och Siemens LSS som förvärvades under 2003 var genomförd vid halvårsskiftet Affärsområdet Medical Systems har därmed fått en effektiv produktionsoch marknadsstruktur och en stark plattform för den fortsatta organiska tillväxten. Under året förvärvades tre bolag. Extended Care förvärvade det kanadensiska bolaget BHM Medical som är världsledande tillverkare av taklyftar. Affärsområdet stärker därmed sina positioner inom detta mycket expansiva produktsegment avsevärt. Medical Systems och Infection Control förvärvade under året sin kanadensiska respektive schweiziska distributör som ett led i arbetet att förstärka det egna distributionsnätet. Samtliga affärsområden har under året förbättrat sina marginaler trots negativa valutakurseffekter på 163 Mkr Medica, världens största sjukvårdsmässa, är en av höjdpunkterna under året och en möjlighet för Getinges affärsområden att uppträda gemensamt och visa koncernens totala marknadserbjudande. På mässan 2004 lanserades en lång rad produkter och antalet besökare i Getinges monter uppgick under de fyra dagarna till närmare Getinge firar ett hundra år Ny Getinge Academy Lansering av ny respirator - Servo-s Succé för Sara firade Getingekoncernen sitt 100-års jubileum. Företaget har utvecklats från en lokal producent av jordbruksmaskiner till en världsledande medicinteknisk koncern. Infection Control invigde under året sin nya Getinge Academy där både kunder och anställda blir utbildade i infektionsbekämpning. Respiratorn Servo-s är främst inriktad på utvecklingsmarknaderna. Orderingången har varit god under året. Sara 3000 som lanserades i slutet av 2003 har under året haft en mycket stark försäljningsutveckling.

5 Verksamhetsåret I KORTHET Orderingång ökade med 18 procent till ,4 Mkr (9.153,8) Nettoomsättning ökade med 19 procent till ,8 Mkr (9.160,2) Resultat före skatt ökade med 20 procent till 1.308,7 Mkr (1.095,4) Medical Systems Starka bidrag från 2003 års förvärv Jostra och Siemens LSS och en organisk ökning av orderingången på 8 procent Framgångsrik integration av Jostra och Siemens LSS med effektivare produktions- och marknadsstrukturer som följd Infection Control Stark organisk utveckling av orderingången om 9,3 procent, vilket innebär att affärsområdet fortsatt växer snabbare än marknaden Fortsatt förbättring av EBITA-marginalen till 15,2 procent (14,7) trots negativa valutakurseffekter Extended Care Stark förbättring av rörelseresultatet till 474,2 Mkr (435,2) Framgångsrika lanseringar av den aktiva lyften Sara 3000 och duschstolen Carino Kassaflöde Bra operativt kassaflöde på 1.879,4 Mkr (1.980,0) trots att osedvanligt stora belopp var bundna i kundfordringar över årsskiftet på grund av den kraftiga faktureringsökningen under kvartal fyra. Utdelning Utdelningen per aktie föreslås öka till 1:65 kr (1:35) Integration av Jostra & Siemens LSS Fabriksetablering i Kina Förvärv av taklyftstillverkaren BHM Slutspurt på Medica Integrationen av Jostra och Siemens LSS som förvärvades under 2003, slutfördes under andra kvartalet Som ett led i Getinges långsiktiga satsning på den kinesiska marknaden, påbörjades under 2004 etableringen av en ny fabrik utanför Suzhou City. Under kvartal fyra förvärvades det kanadensiska bolaget BHM Medical. BHM är världsledande leverantör av taklyftar. En lång rad nya produkter och produktförbättringar lanserades i november på Medica, världens största sjukvårdsmässa.

6 6 Koncernchefen kommenterar KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR 2004 var ytterligare ett år av stark tillväxt för Getingekoncernen. Trots betydande negativa valuta- och materialpriseffekter motsvarande 190 miljoner kronor ökade resultatet före skatt med 20 procent. Orderingången ökade organiskt under året med goda 7,2 procent. Utvecklingen var särskilt stark under årets två sista kvartal, med utmärkta resultat från i synnerhet Critical Care (Siemens LSS). Även om tillväxten varit stark under 2004, kan året bäst beskrivas som ett år då vi lade en solid grund för fortsatt expansion. Koncernen har genomfört en verksamhetsöversyn för att etablera en tydlig strategi och klara mål för en fortsatt god organisk utveckling och definiera intressanta områden för den externa expansionen. Integrationen av Jostra och Siemens LSS slutfördes under första halvåret. Dessa verksamheter är nu väl positionerade och förväntas ha en god utveckling vad avser lönsamhet och försäljningsvolymer. Getinges kapitalrationaliseringsprogram har löpt under hela året och bidragit till fortsatta förbättringar i koncernens arbetande kapital. Affärsområde Infection Control har fortsatt att utvecklas positivt både vad gäller lönsamhet och tillväxt. Rörelsemarginalen förbättrades till 14 procent (13,4) och orderingången ökade organiskt med mycket goda 9,3 procent, vilket innebär att affärsområdet under senare tid har vuxit snabbare än marknaden. Utvecklingen har varit särskilt stark i Nordamerika och Västeuropa där orderingången ökade organiskt med närmare 18 respektive 13 procent. Efter 90-talets förvärvsstrategi ligger den strategiska tyngdpunkten nu på organisk tillväxt. Utvecklingen sker framför allt inom tre områden: Tydlig positionering av affärsområdet som marknadens ledande leverantör av integrerade lösningar och kostnadseffektiva system till sjukvården genom affärsutveckling och kompletterande produktutveckling. Etablerandet av en global marknadsorganisation för Life Science-kunderna, som idag har globala organisationer för utveckling och produktion. Getinges nya organisation kommer därmed att bättre möta dessa kunder på deras egna villkor. Geografisk expansion. Affärsområdets produkter är bland de första som utvecklingsländer investerar i när de bygger upp sin sjukvård. Det egna distributionsnätet kommer därför att stärkas på ett antal intressanta utvecklingsmarknader. Som ett led i detta arbete inleds under 2005 en långsiktig satsning på den kinesiska marknaden med en fördubblad försäljningsorganisation och etablering av egen tillverkning. Parallellt med arbetet att utveckla den organiska tillväxten, fortsätter affärsområdet att stärka sin konkurrenskraft genom en samordning och specialisering av produktionsenheterna. Under 2004 har bland annat produktionen i USA visat en kraftig förbättring av lönsamheten. Implementeringen av affärsområdets logistikprojekt, kommer att påbörjas under 2005 och förväntas ge initiala effekter under årets senare del. Full effekt 50 miljoner kronor på årsbasis kommer att uppnås under Affärsområde Medical Systems har expanderat kraftigt och under 2004 ökat både omsättning och rörelseresultat med 43 procent genom starka bidrag från 2003 års förvärv av Jostra och Siemens LSS. På grund av en svag efterfrågan från affärsområdets viktigaste marknad Västeuropa, var försäljningsutvecklingen relativt svag under årets två första kvartal. Under andra

7 Koncernchefen kommenterar 7 halvåret kom den förväntade förbättringen av efterfrågan, med betydande försäljningsframgångar som följd och orderingången för affärsområdet ökade för helåret organiskt med 8 procent. Starkast utveckling av den organiska orderingången hade Nordamerika med en ökning runt 22 procent, medan Västeuropa och Asien/Australien ökade med cirka 7 procent. Efter förvärven av Jostra och Siemens LSS inleddes ett omfattande strukturarbete: Marknadsorganisationen har sedan slutet av 2003 expanderat från 8 till 23 säljbolag. Denna nya försäljningsstruktur kommer fortsätta att utvecklas under de närmaste åren och ha stor betydelse för affärsområdets utveckling under många år. Inte minst Surgical Workplaces, som traditionellt har varit mycket beroende av den västeuropeiska marknaden, får möjlighet att öka försäljningen till övriga delar av världen. Cardiopulmonary (Jostra) har flyttat tillverkningen av hjärt-lungmaskiner från Lund till Solna och produktionen av förbrukningsvaror från Værløse i Danmark till enheterna i Tyskland. Initialt ledde denna samordning till störningar i verksamheten. Samtidigt rådde det oklarheter kring distributionen i USA, vilket resulterade i en svagare försäljning under årets två första kvartal. Situationen är nu löst och Cardiopulmonarys verksamhet utvecklades väl. Betydande förbättringar av volym och lönsamhet förväntas under Critical Care (Siemens LSS) avvecklade under årets inledning anestesi-produktlinjen KION. Dessa anestesiprodukter var, trots kraftfulla investeringar under det tidigare ägandet, inte lönsamma och det bedömdes att marknadsandelen var för låg för att ge en långsiktigt bärkraftig verksamhet. Året började med en svag försäljning av divisionens respiratorer, men under andra halvåret utvecklades försäljningen mycket positivt och Critical Care redovisar ett mycket starkt resultat. Den osäkerhet angående volymutveckling och marknadsförutsättningar som rådde i början av 2004 är nu helt undanröjd och Critical Care går in i 2005 med mycket positiva förutsättningar. Efter det omfattande strukturarbetet, som slutfördes vid halvårsskiftet, koncentrerar affärsområdet nu sina resurser på att ytterligare stärka tillväxten: Produktutvecklingen fortsätter med oförminskad styrka för att skapa effektiva system som förbättrar vårdprocesser. Marknadsorganisationen kommer att förstärkas ytterligare och expandera till fler marknader. Nordamerika är en prioriterad marknad med mycket goda tillväxtmöjligheter för affärsområdet. Särskilt Surgical Workplaces, med sitt mycket starka och kompletta produktprogram, har stora möjligheter att öka sin försäljning på denna marknad. Förvärv som kompletterar Critical Cares och Cardiopulmonarys verksamheter VAR ETT ÅR MED STARK UTVECKLING MEN FRAMFÖR ALLT ETT ÅR DÅ VI LADE EN NY GRUND FÖR FORTSATT STARK TILLVÄXT

8 8 Koncernchefen kommenterar Affärsområde Extended Care har ökat omsättningen med 6,5 procent och rörelseresultatet med 9,0. Västeuropa är den marknad som utvecklats starkast under året, framför allt Storbritannien. Orderingången i Nordamerika har under året påverkats negativt av omställningen av sårvårdsverksamheten från uthyrning till försäljning. I den kanadensiska provinsen Ontario kommer myndigheterna att göra stora investeringar i patienthanteringsutrustning, vilket kommer att ha ett tydligt genomslag i affärsområdets försäljningsvolymer under det första kvartalet För den avslutande delen av 2004 innebar dock detta program en tillfällig dämpning av investeringsviljan med en lägre fakturerad försäljning som följd. Affärsområdet har under året lanserat två produkter som starkt bidragit till den positiva utvecklingen. Introduktionen av den aktiva lyften Sara 3000 har inneburit att affärsområdet mer än fördubblat försäljningen inom denna produktkategori. Den nya duschstolen Carino, som också haft en mycket stark försäljningsutveckling, har breddat affärsområdets duschsortiment, som nu är mycket starkt. Båda produkterna är tydligt positionerade för marknadens volymsegment. Under 2005 kommer ett nytt sortiment av passiva lyftar att lanseras. Tillsammans med de världsledande taklyftarna från BHM Medical, kommer affärsområdet därmed att ha ett mycket starkt produktprogram. BHM Medical, som förvärvades i början av kvartal fyra, har en beräknad global marknadsandel för taklyftar på 25 procent och kommer under 2005 att bidra med miljoner kronor till koncernens resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader på 10 miljoner kronor. Affärsområdets affärsutveckling fokuserar på två områden: Öka penetrationen på äldrevårdsmarknaden, affärsområdets traditionellt viktigaste marknad, genom att erbjuda breda, konsultativa lösningar med en tydlig effekt på vårdkvalitet och ergonomi. Öppna upp sjukhusmarknaden med affärsområdets produktprogram för svårt överviktiga patienter för att sedan kunna expandera försäljningen till övriga produkter och tjänster. Getingekoncernens marknad. Sjukvården står inför stora utmaningar. Andelen äldre i befolkningen ökar och antalet människor som lider av vällevnadssjukdomar växer. Ny medicinsk kunskap och nya behandlingsmetoder gör vidare att allt fler sjukdomar kan behandlas. Sammantaget leder detta till en kraftig ökning av efterfrågan på sjukvård. Sjukvården ställs därmed inför utmaningen att bli betydligt kostnadseffektivare än idag. Getinges verksamhet har därför som övergripande syfte att leverera kunskap och utrustning som förbättrar vårdprocesser och frigör 2005 KOMMER BLI ETT STARKT ÅR FÖR GETINGE TACK VARE EN VÄLPOSITIONERAD VERKSAMHET OCH GOD EFTERFRÅGAN

9 Koncernchefen kommenterar 9 resurser. Vi försöker göra detta genom att utveckla kostnadseffektiva system och lösningar, som ökar sjukvårdens produktivitet och reducerar den totala vårdkostnaden. Kraven på högre effektivitet, driver också utvecklingen mot allt större enheter och fokus läggs i allt högre utsträckning på sjukhusens kärnverksamhet. Sjukvården, inte minst de privata vårdleverantörerna, söker sig därför till nyckelleverantörer som kan erbjuda breda och effektiva produktprogram, stor kunskap, finansiell stabilitet och förmåga att agera på global nivå. Getingekoncernen vill vara en av dessa nyckelleverantörer och det är därför av strategisk vikt att vi kan fortsätta vår starka utveckling och skapa den kritiska massa som kommer att krävas i framtiden. Den organiska tillväxten kommer att skapas genom fortsatt fokus på affärs- och produktutveckling och fördjupad marknadsbearbetning med en tydlig inriktning mot systemförsäljning och en stark organisation för eftermarknaden. Vad gäller den externa expansionen kommer vi att fortsätta att förvärva oss till världsledande positioner för att öka vår konkurrenskraft. Utsikter för Getinges viktigaste marknad, den västeuropeiska sjukhusmarknaden, har under de senaste två åren befunnit sig i den lägre delen av lågkonjunkturen. Koncernen förväntar sig emellertid att den förbättring av efterfrågan i Europa som inleddes under andra halvåret 2004 kommer att fortsätta under Även Nordamerika och Asien/Australien förväntas ha en fortsatt positiv utveckling. Samtliga affärsområden går in i det nya året med starka produktportföljer, vilket tillsammans med breda aktivitetsprogram, förväntas ge en positiv utveckling under 2005, trots de negativa valutakurseffekterna som beräknas belasta helårsresultatet med 180 Mkr. Infection Control förväntas ha en fortsatt god organisk utveckling. Effektiviteten kommer att förbättras ytterligare, bland annat kommer rationaliseringen av produktionen av stora desinfektorer att vara slutförd vid halvårsskiftet På grund av affärsområdets stora exponering för den amerikanska dollarn, kommer rörelsemarginalerna trots detta inte att förbättras. De stora outsourcing projekten av sterilcentraler i Storbritannien förväntas inte ha någon påverkan på resultatet för Medical Systems går in i 2005 med en stabil bas. Critical Care förväntas ha en god utveckling på den europeiska marknaden, medan Surgical Workplaces kommer att öka försäljningen till marknader utanför Västeuropa. Detta kommer att leda till högre volymer, men på grund av förändringar i produktmixen också till något lägre bruttomarginaler. Cardiopulmonary förväntas nå betydande förbättringar jämfört med Nordamerika kommer att vara en prioriterad marknad för samtliga divisioner. Extended Care planerar för en tillväxt som är högre än under Affärsområdet kommer att bygga upp ny kompetens för att utveckla försäljningen av det nya taklyftssortimentet. Man planerar också att genomföra stora interna utbildningsinsatser för att utveckla säljledning och förstärka kompetensen kring projektförsäljning. Det stora investeringsprogrammet i Ontario kommer att ha betydande positiva effekter på affärsområdets resultat. Den samlade bedömningen för koncernens resultatutveckling under 2005 är trots negativa valutaeffekter fortsatt positiv. Johan Malmquist VD och koncernchef

10 10 Inriktning och strategi INRIKTNING OCH STRATEGI Getinges marknad den globala sjuk- och äldrevårdsmarknaden präglas av förändring. Andelen äldre i befolkningen ökar, inte minst i utvecklingsländerna där utvecklingen i flera fall går snabbare än i den utvecklade delen av världen. Antalet människor som lider av vällevnadssjukdomar ökar antalet svårt överviktiga i världen uppgår till exempel till 300 miljoner personer. Samtidigt sker en snabb utveckling av medicinteknisk utrustning och läkemedel, vilket innebär att allt fler sjukdomar kan behandlas. Dagens patienter är ofta också bättre informerade och ställer större krav än tidigare. Sammantaget leder detta till att efterfrågan på vård växer i snabbare takt än de samhällsekonomiska resurserna. Resultatet är att sjukvården måste finna nya vägar att producera mer vård till lägre kostnad. En lång rad åtgärder för att öka sjukvårdens effektivitet genomförs därför i flera länder. Ersättningssystem förändras för att stimulera effektivitet, specialistvården koncentreras till större enheter, vårdprocesser förändras, IT-system uppdateras och samordnas. Det är i denna förändringsprocess som Getingekoncernen är verksam, med den övergripande ambitionen att hjälpa sjukvården att bli effektivare. Getingekoncernen är idag aktiv inom en lång rad av vårdens områden. Operationssalar världen över är utrustade med operationsbord och -lampor från Getinge. Medicinska instrument och utensilier rengörs och steriliseras i desinfektorer och autoklaver från Getinge. Samma typ av utrustning används även i läkemedelsproduktion och i forskningslaboratorier. Till äldrevården levererar Getinge ergonomiskt utformade hygiensystem och olika typer av lyfthjälpmedel för att underlätta arbetet för vårdpersonalen och göra den dagliga tillvaron drägligare för de boende. Även specialmadrasser för att förebygga uppkomsten av trycksår ingår i sortimentet. Koncernen är organiserad i tre affärsområden och omfattar cirka 70 säljbolag och 20 produktionsanläggningar. Försäljningen är global, även om tyngdpunkten ligger på Västeuropa och Nordamerika. Omsättningen 2004 uppgick till 10,9 (9,2) miljarder kronor. Getinges strategi baserar sig på globalt ledarskap, innovativa lösningar, samt försäljning och service i egen regi. Genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv av världsledande verksamheter har den genomsnittliga resultattillväxten före skatt varit 23 procent sedan börsintroduktionen 1993.

11 Inriktning och strategi 11 Ökad efterfrågan på sjukvård drivs framför allt av den demografiska utvecklingen och ökningen av vällevnadssjukdomar. Även nya läkemedel och behandlingsmetoder som gör att allt fler sjukdomar faktiskt kan behandlas bidrar till att allt mer vård efterfrågas. Den samhällsekonomiska utveckling, som ökar i långsammare takt än efterfrågan på vård, gör att det uppstår en obalans mellan efterfrågan och det faktiska utbudet, även om sjukvårdens andel av BNP är konstant. Detta leder till att sjukvården måste producera en högre vårdvolym utan motsvarande ökning av ekonomiska resurser. Kraven på effektivitetshöjande åtgärder blir därmed mycket uttalade.

12 12 Inriktning och strategi KONCERNÖVERSIKT Försäljning per region Getingekoncernen är världsledande leverantör av medicinteknisk ut rust ning för kirurgi, intensivvård och infektionsbekämpning, samt ergo nomiska lösningar för äldrevården. Omsättningen uppgick under 2004 till 10,9 (9,2) miljarder kronor. Koncernen har anställda, verksamma i ett 90-tal bolag i 30 länder. Koncernens produktion bedrivs vid 20 anläggningar i 8 länder och distribueras globalt, huvudsakligen genom den egna försälj nings organisa tionen. Västeuropa är koncernens största geografiska marknad med cirka 55 procent av försäljningen, följt av Nordamerika, som är den näst största marknaden med cirka 25 procent av försäljningen, medan Asien/Australien står för knappt 15 procent. Resterande 5 procent av försäljningen sker i övriga delar av världen. Västeuropa (56 %) Nordamerika (26 %) Asien/Australien (13 %) Övriga världen (5 %) Försäljning per kundsegment Getinges största kundkategori är sjukhusmarknaden som representerar cirka 70 procent av försäljningen. Institutioner för äldrevård utgör 22 procent av koncernens föräljning, medan Life Science (läkemedelsföretag, medicintekniska företag och forskningslaboratorier), står för resterande 8 procent. Under den senaste tio-årsperioden har Getinge genomfört ett antal betydelsefulla förvärv och omfattar sedan 2001 en bred verksamhet organiserad i tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care, enligt nedanstående översikt. Sjukhus (70 %) Äldrevård (22 %) Life Science (8 %) Infection Control Kompletta system för att förhindra uppkomst och spridning av smitta. Produktsortimentet omfattar desinfektorer, sterilisatorer, dokumentationssystem, kringutrustning, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 10 anläggningar i 7 länder. Försäljningen är global och sker genom 25 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på kostnadsledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet Medical Systems Kompletta system för kirurgiska arbetsstationer, samt produkter för hjärtkirurgi och intensivvård. Produktsortimentet omfattar kirurgiska arbetsstationer, respiratorer och hjärtlungmaskiner med tillhörande förbrukningsmateriel, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 5 anläggningar i 3 länder. Försäljningen är global och sker genom 23 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på produktledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom kompletterande förvärv Extended Care System för hygien och förflyttning av äldre och rörelsehindrade, samt produkter som förebygger och behandlar trycksår. Produktsortimentet omfattar bad- och duschlösningar, lyfthjälpmedel, madrasser för behandling och förebyggande av trycksår, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 5 anläggningar i 4 länder. Försäljningen är global och sker genom 24 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på produktledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet

13 Inriktning och strategi 13 Länder med både fabrik och säljbolag. Länder med säljbolag. Samarbete med distributörer kan förekomma. Länder utan egen representation. Försäljning genom agenter och distributörer. Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital Omsättning per kundsegment Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital Omsättning per kundsegment Andel av koncernen Andel av koncernen 3.524,6 Mkr 32 % 534,9 Mkr 30 % 2.051,7 Mkr 23 % Hospitals (60 %) Elderly care (10 %) Life Science (30 %) Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital Omsättning per kundsegment Andel av koncernen 4.619,5 Mkr 42 % 710,1 Mkr 40 % 5.111,2 Mkr 58 % Hospitals (100 %) 2.700,7 Mkr 25 % 509,5 Mkr 29 % 1.580,9 Mkr 18 % Hospitals (30 %) Elderly care (55 %) Home care (15 %) GE TINGE A B Å RSREDOVISNING 20 04

14 14 Inriktning och strategi STRATEGI Getinges affärsidé integrerade system för bättre kvalitet och högre effektivitet. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning leder till ett ökande behov av god och effektiv sjukvård. Även ökningen av vällevnadssjukdomar och problem med svår övervikt hos befolkningen gör att efterfrågan på vård ökar. Marknaden för medicintekniska produkter kännetecknas därför av en stabil efterfrågan och svag konjunkturell påverkan. Samtidigt som vårdbehovet ökar, begränsas utbudet av vård av samhällsekonomiska faktorer och politiska prioriteringar. En av vårdens främsta utmaningar är därför att hitta vägar att skapa mer och bättre vård till samma eller lägre kostnad. Det är i denna ekvation Getinge kan vara en stark faktor. Getinges uppgift är att genom sina produkter och tjänster vara en kompetent problemlösare med ett tydligt fokus på kundnytta. Koncernens produkter, tjänster och kompetens ska mätbart bidra till en ökad kvalitet och en förbättrad effektivitet för kunderna. Erbjudandet omfattar idag breda, integrerade lösningar som produkter, tjänster, konsultation, utbildning och service inom områdena infektionsbekämpning, kirurgi, intensivvård och vårdergonomi. Strategiska hörnstenar. Getinge har som strategiskt mål att etablera och upprätthålla marknadsledande positioner dvs vara nummer ett eller två på de nischmarknader där koncernen är verksam. Getinges världsledande position är resultatet av ett långsiktigt arbete där fokus ligger på tre strategiska hörnstenar. GLOBALT LEDARSKAP. Genom att vara ledande inom de nischmarknader där koncernen är verksam, skapas stora skalfördelar, vilket gör att Getinge kan vara branschens kostnadsledande aktör och samtidigt investera i långsiktig produkt- och marknadsutveckling. Koncernen upprätthåller idag ledande positioner i sju av tio produktlinjer. INNOVATIVA LÖSNINGAR. Genom att kombinera högkvalitativa produkter med stort kunnande och förståelse för kundernas situation, kan Getinge erbjuda innovativa lösningar som leder till kvalitets- och effektivitetsförbättringar för kundernas verksamhet. De olika produkterna och tjänsterna fungerar i detta sammanhang som vitala delar i större system där fokus ligger på den totala effekten av investeringen, snarare än på kostnaden för de enskilda delarna. FÖRSÄLJNING OCH SERVICE I EGEN REGI. Genom att ha direktkontakt med kunderna skapar Getinge möjligheten att fullt ut agera som kunskapspartner och leverantör av högkvalitativa lösningar. Kunskapsutbytet med kunderna sker på detta sätt i snart sagt alla kontakter och koncernen kontrollerar alla de parametrar som avgör kundens kvalitetsupplevelse. Genom den direkta bearbetningen av marknaden får koncernen också tillgång till den lönsamma eftermarknaden. Marknadsutveckling. Den globala efterfrågan av sjukvård och äldrevård ökar fortare än den samhällsekonomiska utvecklingen. Samtidigt gör Getinge bedömningen att de ekonomiska anslagen till vården kommer att vara konstanta i relation till individuella länders bruttonationalprodukt. Den generella marknadstillväxten kommer därmed långsiktigt att följa den makroekonomiska utvecklingen. Vinnarna i detta perspektiv kommer att vara de företag som kan hjälpa vården att både förbättra kvaliteten i vårdutbudet och höja effektiviteten i vårdarbetet och därmed överbrygga de kapacitetsbrister som annars skulle uppstå. Drivkrafter och trender. Getinges kunder påverkas av ett antal grundläggande faktorer. Den demografiska utvecklingen driver efterfrågan på god sjukvård. Ökningen av vällevnadssjukdomar, inte minst den explosiva ökningen av svår övervikt, leder också till en ökad efterfrågan och ställer nya krav på behandlingar och vårdformer. Teknologiska landvinningar och nya typer av läkemedel leder också till en ökad efterfrågan. Utbudet av tillgänglig vård begränsas av samhällsekonomiska realiteter och politiska beslut. Den stora efterfrågan parad med begränsade resurser gör att sjukvårdens största utmaning är att finna vägar att producera mer och bättre vård till bibehållen eller lägre kostnad.

15 Inriktning och strategi 15 Finansiella mål och utfall Resultattillväxten, mätt som resultat före skatt, ska uppgå till 15 % per år i genomsnitt och ska uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Tillväxten genom förvärv om genomsnittligt 10 % per år ska i största utsträckning finansieras med koncernens eget kassaflöde. Den årliga organiska tillväxten ska genomsnittligt ligga på 5 %. Ökning av resultat före skatt, % Organisk tillväxt (orderingång), % Omsättning Resultat före skatt Omsättning, Mkr Omsättnings- och resultatutveckling sedan börsintroduktionen Resultat, Mkr Den genomsnittliga resultatutvecklingen uppgår till 23 % Trender på marknaden Trender inom sjukvårdssegmentet Trend mot privata lösningar Förfining av ersättningssystem för att förbättra effektiviteten i verksamheten Fokus på kärnkompetenser Polikliniska behandlingsformer Större enheter Trender inom äldrevården Ökat fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare Åtgärder för att minska de arbetsrelaterade skadorna Trend mot privata lösningar Åtgärder för att ersätta manuellt arbete med tekniska lösningar Trender inom farmaceutisk industri Konsolidering av marknaden för att skapa skalfördelar inom forskning och utveckling, och försäljning/marknadsföring Effektivitetsfokus inom tillverkning

16 16 Inriktning och strategi Produkter som underlättar vården av svårt överviktiga patienter har mycket goda tillväxtmöjligheter. Strategi för fortsatt hög tillväxt. Getinge har som strategiskt mål att ha en genomsnittlig resultattillväxt om 15 procent, vilket ligger betydligt över den generella tillväxten i marknaden. För att uppnå detta arbetar koncernen utifrån två huvudprinciper: förädling och utveckling av befintlig verksamhet för att skapa en god organisk tillväxt och förvärv av globalt ledande produktlinjer. FÖRÄDLING AV BEFINTLIG VERKSAMHET. Uppnådda positioner ska vidareutvecklas genom en aktiv marknadsbearbetning och produktutveckling och därmed skapa en god organisk tillväxt. Marknadsbearbetning kommer både att inriktas på att öka penetrationen på befintliga marknader och att expandera den geografiska närvaron med egna distributionsnät. Produktutvecklingen kommer att ha ett fortsatt fokus på system och lösningar som ökar effektiviten och förbättrar vårdkvaliteten. Den interna produktutvecklingen kan också kompletteras med förvärv av bolag som är verksamma inom identiska eller näraliggande produktnischer. Ett exempel på detta är årets förvärv av det kanadensiska bolaget BHM Medical som med sitt starka program av taklyftar på ett utmärkt sätt kompletterar affärsområde Extended Cares produktutbud. Förvärven av Infection Controls schweiziska distributör Alfa och Medical Systems förvärv av kanadensiska Dynamed är exempel på koncernens strategi att etablera egna försäljningskanaler på viktiga marknader. FÖRVÄRV AV GLOBALT LEDANDE PRODUKTLINJER. Genom att förvärva globalt ledande produktlinjer kan koncernen bredda existerande affärsområden eller etablera nya. Exempel på denna typ av förvärv är 2003 års förvärv av Jostra och Siemens LSS som tillfört koncernen två nya produktområden, nya kundsegment och ett stort mått av tekniskt kunnande. Organisation. Getinges organisation är utformad för att kunna reagera snabbt på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolags- eller affärsområdesnivå, medan övergripande beslut om strategi och inriktning fattas av Getinges styrelse och koncernledning. Från att vid börsintroduktionen 1993 ha varit ett bolag verksamt uteslutande inom infektionsbekämpning, omfattar Getingekoncernen idag tre affärsområden Infection Control, Medical Systems och Extended Care. Varje affärsområde ansvarar självständigt för produktutveckling,

17 Inriktning och strategi 17 VD och koncernchef Ekonomi & finans Organisation & ledarskap Infection Control Sterilisation Desinfektion Marknadsstorlek 6000 Mkr Marknadsandel 25 % Marknadstillväxt 3-4 % Marknadsposition #1 Marknadsstorlek 4000 Mkr Marknadsandel 27 % Marknadstillväxt 4-5 % Marknadsposition #1 Medical Systems Surgical Workplaces Cardiopulmonary Critical Care Marknadsstorlek 7400 Mkr Marknadsandel 35 % Marknadstillväxt 5 % Marknadsposition #1 Marknadsstorlek 5800 Mkr Marknadsandel 10 % Marknadstillväxt 4 % Marknadsposition #3 Marknadsstorlek 5000 Mkr Marknadsandel 27 % Marknadstillväxt 5 % Marknadsposition #1 Extended Care Patienthantering Hygiensystem Sårvård Marknadsstorlek 3400 Mkr Marknadsandel 30 % Marknadstillväxt 10 % Marknadsposition #1 Marknadsstorlek 2600 Mkr Marknadsandel 40 % Marknadstillväxt 5 % Marknadsposition #1 Marknadsstorlek 4500 Mkr Marknadsandel 7 % Marknadstillväxt 5 % Marknadsposition #4 produktion och distribution av specifika produktlinjer. För Nordamerika har koncernen en gemensam marknadsorganisation för Infection Control och divisionen Surgical Workplaces inom Medical Systems, som båda har sjukvården som sin viktigaste kund. I dagsläget omfattar koncernen cirka 90 operativa enheter. INFECTION CONTROL. Affärsområdet förser kunder inom sjuk- och äldrevården med kompletta system för att förebygga uppkomst och spridning av infektioner. Med affärsområdets IT-stöd T-Doc, får kunderna tillgång till en kvalitetssäkrad process för hantering av sterilgods. För kunder inom farmaceutisk och medicinteknisk industri erbjuds kundspecifika diskdesinfektorer och sterilisatorer för produktion och forskning. Produkterna marknadsförs huvudsakligen under varumärket GETINGE. MEDICAL SYSTEMS. Affärsområdet erbjuder kompletta system för kirurgiska arbetsstationer, samt hjärt-lungmaskiner med tillhörande förbrukningsvaror och respiratorer. Dessa system och produkter skapar rationella, effektiva och ergonomiskt riktiga arbetsmiljöer för olika former av kirurgi och intensivvård. Sortimentet omfattar såväl produkter för öppen kirurgi som för den växande marknaden för minimal-invasiva ingrepp (så kallad titthålskirurgi). På grund av den stora specialisering som de olika produktgrupperna kräver både vad gäller produktutveckling och försäljning är affärsområdet organiserat i tre divisioner: Surgical Workplaces, Cardiopulmonary och Critical Care. Produkterna marknadsförs under varumärket MAQUET. EXTENDED CARE. Affärsområdet erbjuder system, produkter och olika typer av tjänster som syftar till att förbättra arbetsmiljön inom vården genom att reducera förekomsten av belastningsskador hos personalen och därmed också minskade vårdkostnader. Samtidigt leder användandet av affärsområdets förflyttnings- och hygienlösningar till en förbättrad livskvalitet för de boende inom äldrevården. Affärsområdet tillhandahåller också produkter som förebygger och behandlar trycksår som är en följd av patienternas minskade rörlighet. Äldrevården är i dagsläget den viktigaste kundkategorin men sjukvården har god tillväxtpotential, särskilt vad gäller patienthantering och produkter för svårt överviktiga. Produkterna marknadsförs primärt under varumärket ARJO.

18 18 Inriktning och strategi STRATEGISKA PROCESSER Utvecklingskostnader, Mkr Den stora ökningen av utvecklingskostnader under 2004 förklaras till stor del av 2003 års förvärv Siemens LSS, som bedriver en utvecklingsintensiv verksamhet. Produktutveckling. En effektiv produktutveckling är en av hörnstenarna i Getinges strategi för organisk tillväxt. Ansvaret och de operationella resurserna för produktutveckling ligger på de individuella affärsområdena och deras kompetenscentra. Inom koncernen arbetar cirka 310 personer med produktutveckling och cirka 3,5 procent av omsättningen investeras årligen i denna verksamhet. Under 2004 registrerades 37 nya patent. Affärsområde Infection Control har under 2004 etablerat en tvärfunktionell organisation för att skapa en effektivare och mer marknadsinriktad produktutveckling. Fokus för produktutvecklingen ligger på optimering av sterilgodshanteringen och effektiv autoklavering av temperaturkänsliga instrument. Affärsområdet investerar cirka 2 procent av omsättningen i produktutveckling och under 2004 lanserades 3 nya produkter. Inom affärsområde Medical Systems följer produktutvecklingen den divisionaliserade organisationen med kompetenscentra för kirurgiska arbetsstationer, hjärt-lungmaskiner med tillhörande förbrukningsvaror och respiratorer. Fokus för produktutvecklingen ligger på optimering av operationssalen och utveckling av spetskompetens inom hjärtkirurgi och respiratorvård. Affärsområdet investerar cirka 6 procent av omsättningen i produktutveckling och under 2004 lanserades 12 nya eller kraftigt förbättrade produkter. Affärsområde Extended Cares produktutveckling sker vid affärsområdets kompetenscentra för hygiensystem, patienthantering och sårvård. Fokus för produktutvecklingen ligger på vårdergonomi och livskvalitet för patienter och boende inom äldrevården. Affärsområdet investerar cirka 2 procent av omsättningen i produktutveckling. Under 2004 lanserades 5 nya produkter. Produktion. Getinges position som världsledande leverantör skapar stora möjligheter att uppnå betydande skalfördelar genom att optimera antalet tillverkande enheter och etablera centrala kompetensområden. Under senare år har koncernens produktionsstruktur därför genomgått en omstrukturering och antalet producerande enheter har avsevärt reducerats med förbättrad lönsamhet som följd, framförallt inom affärsområdena Medical Systems och Infection Control. Inom Medical Systems och Extended Care ligger fokus för samtliga enheter på sammansättning, design och kvalitetssäkring. Stora delar av produktionen ligger därmed på underleverantörer. Infection Controls produktionsstruktur kombinerar centralisering av nyckelkompetenser till ett fåtal anläggningar med marknadsnära sammansättningsanläggningar. Under 2004 inledde affärsområdet arbetet med att etablera en monteringsanläggning i Kina för en långsiktig försörjning av den asiatiska marknaden. De första leveranserna från den kinesiska anläggningen är planerade till andra kvartalet Kvalitetsarbete. Getingekoncernens produkter används i kritiska situationer och vårdprocesser som direkt eller indirekt påverkar människors hälsa. Brister i produkternas prestanda kan därför få svåra konsekvenser. Kvalitetsarbetet står därmed i särskilt fokus i koncernens tillverkande bolag. Samtliga koncernens bolag är certifierade eller arbetar i enlighet med ISO 9001:2000. Utveckling och produktion av medicintekniska produkter följer MDD (Medical Device Directive) och produkter till den farmaceutiska industrin följer GAMP 4 (Good Automated Manufacturing Practice), vilket är läkemedelsindustrins gemensamma kvalitetssystem. Informationsteknologi. Det operationella ansvaret för affärssystem ligger på de individuella affärsområdena, men för att ta hand om de operationella behoven på ett effektivt sätt är de tekniska plattformarna centraliserade och standardiserade med det övergripande syftet att uppnå en god integration inom och mellan de tre affärsområdena. För närvarande genomförs förbättringar av koncernens nätverksfunktioner, standardisering av -system, samt effektivisering av olika supportfunktioner. Koncernen utvärderar också möjligheterna att övergå till IP-telefoni och ytterligare centralisering av lagring och hantering av data. Under andra halvåret 2005 kommer en koncerngemensam internetsite baserad på koncernens nya Corporate Identity att lanseras tillsammans med ett webb-baserat intranet. Logistik. Getinges höga förvärvsfrekvens ställer stora krav på ett starkt kassaflöde. Koncernen arbetar därför fokuserat med sin kapitalrationalisering. En viktig del i detta arbete är de logis-

19 Inriktning och strategi 19 tikprojekt som drivs av respektive affärsområden. Infection Control genomför för närvarande ett logistikprojekt som syftar till att förenkla och centralisera logistikstrukturen med syfte att etablera en högre leveransprecision och kortare ledtider. Implementering kommer att pågå under Medical Systems initierade under 2003 ett projekt för att harmonisera IT-strukturen inom affärsområdet som på grund av det stora antalet förvärv var alltför heterogen. Projektet har pågått under 2004 och kommer att löpa under hela Projektets slutförande innebär en enklare kommunikation mellan marknadsbolag och fabrik, enklare administration, minskade lager och direktleveranser från fabrik till slutkund. Affärsområde Extended Care etablerade under 2003 ett logistikråd med uppgift att driva affärsområdets logistikstrategi. På de europeiska marknaderna ligger fokus på att öka antalet direktleveranser från fabrik till slutkund och minimera antalet lagerpunkter. Kostnadseffektiv verksamhet. På grund av sjukvårdens begränsade resurser, präglas den medicintekniska branschen inte bara av krav på högkvalitativa och effektiva produkter och lösningar, utan också av ett stigande kostnadstryck. Samtidigt finns det ett stort värde att bedriva en sammanhållen produktutveckling och nyckelproduktion på de marknader som har de mest krävande och därmed de mest pådrivande kunderna. Getinge kommer därför att under 2005 påbörja ett projekt som syftar till att skapa effektiva processer som bättre integrerar produktutveckling, produktion och komponent- och materialförsörjning. Projektet kommer att: skapa en produktutveckling som på ett tidigt stadium definierar komponentval och tillverkningsmetoder för att därmed kunna bedriva ett effektivt inköpsarbete och etablera en optimal fördelning mellan egen produktion och produktion hos underleverantörer. tydligt definiera vilken typ av värdeskapande tillverkning som ska ske i egen regi och vad som ska läggas på underleverantörer. koncentrera en stor del av inköp till länder med bättre kostnadsstruktur. En förstudie kommer att genomföras första halvåret 2005 och det konkreta förbättringsarbetet påbörjas direkt därefter. Projektet förväntas löpa under tre år. Marknadsföring under en gemensam identitet. De tre varumärkena inom Getingekoncernen Arjo, Getinge, Maquet har samtliga en stark ställning hos sina respektive kundgrupper. Arjo är väletablerat inom äldrevården, medan Getinge har ett gott namn inom infektionsbekämpning på sjukhusens sterilcentraler och inom Life Sciene-industrin. Maquet har en stark ställning inom kirurgi och intensivvård. Varumärkena har tidigare haft separata grafiska profiler och agerat helt enskilt på marknaden utan att dra nytta av Getingekoncernen som helhet eller bereda vägen för de andra varumärkena. För att öka koncerngemenskapen och etablera marknadssynergier framför allt på sjukhussidan där samtliga affärsområden är aktiva kommer en ny, koncerngemensam grafisk identitet att implementeras under I korthet innebär den nya identiteten följande: Logotyperna för de tre varumärkena får en distinkt och gemensam grafisk formgivning för att etablera en stark samhörighet i all kommunikation. Samtliga affärsområdes logotyper är blå, medan logotypen för Getingekoncernen är grå för att kunna differentiera koncernen från affärsområdet Infection Control. Allt kommunikationsmaterial, från visitkort till broschyrer, följer en gemensam formgivning vad gäller layout och typografi. Samtliga broschyrer kommer att referera både till Getingekoncernen och kort presentera de övriga varumärken. Koncernens samtliga internetsidor kommer att ha en gemensam utforming och göra det enkelt att besöka sajterna för de tre varumärkena. Implementeringen av den nya identiteten påbörjades under slutet av 2004 och kommer att vara avslutad till sjukvårdsmässan Medica i november 2005.

20 20 Riskhantering RISKHANTERING Marknadsrisker. Den enskilt största risken för Getinge är politisk. Förändringar i olika ersättningssystem inom vården kan få stora effekter på enskilda marknader. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, begränsas denna risk för koncernen som helhet. Risken för att andra företag ska kopiera produkter begränsas antingen genom patent eller genom att produktionen av produkterna kräver stora investeringar relativt marknadens storlek och tillväxt. De nya EU-standarderna kan innebära att kunderna kommer att uppleva små skillnader i produktprestanda mellan olika tillverkare. Kunskap, service och partnerskap kommer därför att bli viktiga konkurrensparametrar i framtiden. Inom dessa områden är Getinge välpositionerat och utvecklar kontinuerligt sitt marknadserbjudande. Operationella risker. Trots att Getingekoncernens verksamhet bedrivs globalt är de operationella riskerna relativt begränsade. Kundernas verksamhet finansieras som regel direkt eller indirekt med offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om betalningsbeteendet kan variera mellan olika marknader. Vid affärer utanför OECD-området betalningssäkras samtliga transaktioner om inte kundens betalningsförmåga är väldokumenterad. Koncernens leverantörer utvärderas löpande vad gäller tillförlitlighet och kvalitet. Vid koncernens egna anläggningar bedrivs ett kontinuerligt arbete för att minimera riskerna för produktionsstörningar. Detta arbete leds av en koncernövergripande Risk Managementgrupp. I detta sammanhang kan även nämnas koncernens Business Continuity Management - projekt nämnas. Syftet med detta projekt är att etablera en plan och en organisation för den situation då en produktionsanläggning av någon anledning, t ex brand, under en period inte kan upprätthålla produktionen. Strategin är således att i första hand minimera riskerna för produktionsstörningar, men även ha en hög handlingsberedskap om sådana störningar skulle uppstå. Skydd av immateriella rättigheter. Getinge är ledande inom de flesta områden där koncernen är verksam och satsar relativt de flesta konkurrenter betydande belopp på koncept- och produktutveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar, har koncernen en strategi för att aktivt hävda sin rätt och följer därmed konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs hävdar koncernen sina immateriella rättigheter vad gäller patent- och mönsterskydd genom juridiska processer. Försäkringsbara risker. Getinge har adekvata försäkringsprogram för de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som koncernen är exponerad för.

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 Helga och hennes hund Kobbi, en yorkshireterrier. Isländsk flicka räddad av Cardiohelp Helga Sigríður Sigurðardóttir var bara tolv år och en lovande gymnast när hon kollapsade

Läs mer

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989)

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989) Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2013 Rapportperioden januari december Orderingången ökade med 4,0 % till 25 395 Mkr (24 416), organiskt ökade orderingången med 4,0 % Nettoomsättningen ökade med 4,3

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Ett fokuserat bolag med starka varumärken

Ett fokuserat bolag med starka varumärken Årsredovisning 2012 Ett fokuserat bolag med starka varumärken Ett fokuserat bolag med starka varumärken Midsona är ett konsumentvaruföretag som, efter de senaste årens renodling, är fokuserat på att utveckla

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2010. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2010. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2010 The global leader in door opening solutions Innehåll årsredovisning online ASSA ABLOYs årsredovisning online har många användar vänliga funktioner. Det går att få texter upplästa och

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10010101 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 1 0 1101101 0 10 100 0 01 01011010001011010111000 1 1 0 1 0 0 1 000101011011000101 0001 0 0 110 1 0 1 1 10101

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Årsredovisning 2003 Alfa Laval. Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 Alfa Laval. Årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 Alfa Laval Årsredovisning 2003 Innehåll Viktiga händelser År 2003 i korthet under fliken Alfa Laval på två minuter 2 Stabil och positiv utveckling Koncernchefen har ordet 4 Upp 57 procent

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer