Ett fortsatt starkt kassaflöde i kombination med lägre marknadsräntor har lett till ett förbättrat finansnetto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett fortsatt starkt kassaflöde i kombination med lägre marknadsräntor har lett till ett förbättrat finansnetto."

Transkript

1 GETINGE AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Orderingång uppgick till 2 165,4 Mkr (2167,6) Fakturering uppgick till 2 003,0 Mkr (1 909,2) Resultat före skatt ökade med 19% till 174,0 Mkr (145,8) Fortsatt god resultatutveckling inom Infection Control Förvärv av Copharm inom Surgical Systems Stark resultattillväxt inom Surgical Systems Fortsatt bra kassaflöde Fortsatt goda resultatutsikter för 2003 Kvartalet Orderingången för koncernen ökade organiskt med 4,2%. Under motsvarande period föregående år ökade orderingången med 7,5%. Orderingångsökningen för Infection Control var mycket god. Inom affärsområdet Surgical Systems sjönk orderingången tillbaka något vid en jämförelse med ett starkt Extended Care inledde året med en blygsam ökningstakt vad avser orderingången. Trots en bra ökning av faktureringen under det första kvartalet fortsätter koncernens "book-to-bill" att vara positiv och koncernens orderbok befinner sig på en fortsatt mycket god nivå. Resultatet före skatt under perioden ökade med 19%. Justerat för aktiverade utvecklingskostnader om 6,8 Mkr var ökningen 15%. Stark volymökning och samordningseffekter från Heraeus-förvärvet har lett till en mycket bra resultatförbättring inom Surgical Systems. För Infection Control fortsätter den positiva resultattrenden och lönsamheten har stigit kraftigt i spåret av vidtagna strukturåtgärder under Affärsområdet Extended Care har försämrat sitt resultat under kvartalet, vilket förklaras av en låg fakturerad försäljning med åtföljande dåligt fabriksutnyttjande. Ett fortsatt starkt kassaflöde i kombination med lägre marknadsräntor har lett till ett förbättrat finansnetto. Utsikter Extended Care har haft en svag inledning av året men bedömer att utvecklingen under resterande del av året förbättras väsentligt, dock förväntas resultatet för affärsområdet inte nå upp till föregående års nivå. För Surgical Systems har utvecklingen varit över förväntan under årets inledning. God volymutveckling i kombination med stärkt konkurrenskraft genom vidtagna strukturåtgärder gör att utvecklingen förväntas vara fortsatt mycket god. Infection Control utvecklas planenligt och effekten av genomförda åtgärder vad avser produktionsstrukturer och den nordamerikanska verksamheten bidrar till en mycket god resultatutveckling. Den sämre utvecklingen inom Extended Care kompenseras av bättre resultatutsikter för Surgical Systems. För koncernen som helhet förväntas vinsttillväxten innevarande år att öka vid en jämförelse med 2002.

2 2 Affärsområde Surgical Systems Marknadsutveckling Förändr. just. för Orderingång per marknad 3 mån 3 mån valuta o. förvärv USA och Kanada 98,8 111,7 9,2% Storbritannien 43,3 54,6-14,1% Tyskland 185,2 137,2-11,8% Övriga Västeuropa 208,4 168,5 23,4% Övriga världen 127,4 187,2-29,0% Affärsområdet totalt 663,1 659,2-4,3% Orderingången minskade organiskt med 4,3% under kvartalet men skall ställas i relation till motsvarande period föregående år då tillväxten uppgick till 18%. Volymtillväxten fortsätter att vara god i Nordamerika och är i linje med affärsområdets ambition att öka marknadsandelarna på denna marknad. Orderingången i Storbritannien som under en längre tidsperiod varit stigande sjönk tillbaka i perioden. Den tyska marknaden utvecklades svagt i spåret av förändrade ersättningssystem för sjukvården och svaga finanser. På övriga marknader i Västeuropa har orderingången varit mycket stark med en organisk tillväxt om 23%. Den säsongsmässigt starka orderingången i Japan som år 2002 inföll under 1:a kvartalet kommer i allt väsentligt att inträffa under det 2:a kvartalet 2003 och förklarar nedgången i region Övriga Världen. Resultat För mån 3 mån ändr helår Nettoomsättning, Mkr 701,3 517,8 35,4% 2 520,8 d:o just. för valuta o. förvärv 26,3% Bruttovinst 325,7 237,2 37,3% 1 200,5 Bruttomarginal, % 46,4% 45,8% 0,6% 47,6% Rörelsekostnader, Mkr -250,0-204,6 22,2% -945,6 Rörelseresultat 75,7 32,6 132,2% 254,9 Rörelsemarginal % 10,8% 6,3% 4,5% 10,1% I spåret av en starkt ökad fakturerad försäljning har rörelseresultatet utvecklats mycket bra. Synergieffekter från förvärvet av Heraeus samt en förbättrad produktionsstruktur bidrar positivt till kvartalets resultatutveckling. Heraeus Med Tec Integrationen av Heraeus Med Tec utvecklas planenligt. Samtliga försäljnings- och marknadsresurser har samordnats med affärsområdets befintliga marknadsorganisation. Avvecklingen av Heraeus produktionsanläggning i Hanau Tyskland, fortlöper planenligt. Produktionen av s.k. Ceiling Service Units har under kvartalet flyttats till Ardon i Frankrike och under inledningen av kvartal fyra bedöms hela produktionsöverföringen vara slutförd.

3 3 Avyttring av ALM's bordsverksamhet Den tidigare aviserade avyttringen av ALM's bordstillverkning har i allt väsentligt slutförts under kvartalet. Genom denna åtgärd kombinerat med avvecklingen av Heraeus befintliga produktionsanläggning kommer Surgical Systems vid årets utgång att ha en mycket slagkraftig produktionsstruktur, där samtliga operationsbord tillverkas i Rastatt Tyskland och samtliga operationslampor och takkonsoler tillverkas i Ardon Frankrike. Förvärv av Copharm Under kvartalet har Surgical Systems holländska distributör förvärvats. Copharm omsatte 2002 cirka 10 MEUR och har 32 medarbetare. Förvärvet är ett led i affärsområdets ambition att äga distributionskanalerna på viktigare marknader för en optimal representation av affärsområdets hela produktsortimentet och tillgång till den viktiga eftermarknaden. Förvärvet av Copharm kommer att bidraga till koncernens vinst per aktie från och med Copharm kommer att ingå i koncernen från och med 1 april Affärsområde Infection Control Marknadsutveckling Förändr. just. för Orderingång per marknad 3 mån 3 mån valuta o. förvärv Västeuropa 357,1 375,4-4,2% USA och Kanada 276,5 324,9 5,0% Asien/Australien 132,1 66,4 108,4% Övriga världen 65,4 36,3 81,3% Affärsområdet totalt 831,1 803,0 12,7% Orderingången under kvartalet har utvecklats bra och ökade organiskt med 13%. På den nordamerikanska marknaden fortsätter efterfrågan att vara stabil, och i takt med att organisationen stärks efter omstruktureringsaktiviteterna under föregående år ökar möjligheterna för affärsområdet att utveckla sina marknadspositioner. I Västeuropa var efterfrågebilden blandad. Frankrike och Tyskland, liksom Skandinavien sjönk tillbaka något, medan efterfrågan i Storbritannien och Benelux var fortsatt god. Orderingången i Japan var mycket stark, där Infection Control under senare år byggt upp en verksamhet med fokus på den farmaceutiska industrin. Volymtillväxten på utvecklingsmarknaderna var överlag mycket god och omfattar de flesta geografiska regionerna. Resultat För mån 3 mån ändr helår Nettoomsättning, Mkr 695,7 688,5 1,0% 3 359,3 d:o just. för valuta o. förvärv 11,1% Bruttovinst 271,3 250,3 8,4% 1 215,8 Bruttomarginal, % 39,0% 36,4% 2,6% 36,2% Rörelsekostnader, Mkr -208,9-219,7-4,9% -909,9 Rörelseresultat 62,4 30,6 103,9% 305,9 Rörelsemarginal % 9,0% 4,4% 4,6% 9,1%

4 4 God försäljningsökning i kombination med en förbättrad konkurrenskraft har lett till ett väsentligt bättre rörelseresultat. Den koncentration av sterilisationstillverkningen som genomfördes under år 2002 har markant stärkt bruttomarginalerna. USA-verksamheten som under fjolåret genomgick en kraftfull omstrukturering har förbättrat sitt resultat väsentligt. Fortsatta aktiviteter Infection Control har satt ambitiösa målsättningar för sin lönsamhet som inom ett par år skall resultera i en stabil rörelsemarginal runt 15%. Under innevarande år bedöms rörelsemarginalen kunna uppgå till cirka 13%. Aktiviteter som skall leda till en fortsatt god lönsamhetsutveckling efter år 2003 innefattar en väsentligt förbättrad logistikstruktur, ytterligare förbättringar av produktionsstrukturerna i USA samt samordning av affärsområdets tillverkning av stora diskdesinfektorer. Ökade satsningar för att utveckla våra befintliga marknader omfattar ett ökat fokus på försäljning av integrerade system för infektionsbekämpning, satsningar på att utöka närvaron i Tyskland och på den japanska marknaden. Den huvudsakliga inriktningen på affärsområdets produktutveckling under kommande år är att stärka produktsortimentet av sterilisatorer och desinfektorer för behandling av temperaturkänsliga instrument. Affärsområde Extended Care Marknadsutveckling Förändr. just. för Orderingång per marknad 3 mån 3 mån valuta o. förvärv USA och Kanada 175,0 248,9-15,2% Storbritannien 215,5 200,7 15,2% Tyskland 83,9 72,6 15,4% Övriga Västeuropa 166,7 152,6 9,0% Övriga världen 19,4 19,9 5,0% Affärsområdet totalt 660,5 694,7 2,5% Orderingången under kvartalet ökade organiskt med 2,5% och var starkt koncentrerad till kvartalets sista månad. Undantaget den nordamerikanska marknaden var ökningen i orderingången god. Speciellt glädjande var den fortsatt goda utvecklingen i Tyskland. På den engelska marknaden som var relativt svag under 2002 har tillväxten förbättrats sedan samordningen av affärsområdets försäljningsbolag för sårvård och förflyttningshjälpmedel slutförts. Den försämrade orderingången i Nordamerika är till stor del hänförlig till en förutsedd nedgång i Kanada där orderingången sjönk organiskt med 34%. Den kandensiska marknaden har under de senaste tre åren genomgått en mycket snabb och subventionerad utbyggnad av antalet äldrevårdsplatser. Dessa statligt subventionerade utbyggnadsprogram löpte ut under andra hälften På marknaden i USA sjönk orderingången organiskt med 8%. Äldrevårdsmarknaden i USA präglas generellt av en stor osäkerhet till följd av neddragningar i såväl federala (Medicare) som delstatliga (Medicaid) ersättningssystem. Trots lägre ersättningsnivåer bedöms behovet och efterfrågan av Extended Care's effektivitetsförbättrande produkter som goda, och volymnedgången kan i stora delar hänföras till svagheter i den egna marknadsbearbetningen.

5 5 Resultat För mån 3 mån ändr helår Nettoomsättning, Mkr 594,8 692,1-14,1% 2 720,0 d:o just. för valuta o. förvärv -7,3% Bruttovinst 283,4 366,7-22,7% 1 387,9 Bruttomarginal, % 47,6% 53,0% -5,4% 51,0% Rörelsekostnader, Mkr -208,8-240,0-13,0% -900,3 Rörelseresultat 74,6 126,7-41,1% 487,6 Rörelsemarginal % 12,5% 18,3% -5,8% 17,9% Nettoomsättningen sjönk med 7% under kvartalet. Orderboken för Extended Care befann sig på en låg nivå vid årets ingång. Ökningen av orderingången under kvartalet var starkt koncentrerad till mars månad vilket inneburit att många ordrar inte kunnat omsättas i fakturering under kvartalet. En sjunkande fakturerad volym i kombination med minskade färdigvarulager inom affärsområdet har resulterat i ett lägre fabriksutnyttjande och sänkta bruttomarginaler. Stängning av Parker Bath New Milton Under kvartalet har Extended Care påbörjat avvecklingen av affärsområdets produktionsanläggning av hygienprodukter i New Milton England. Produktionen kommer att flyttas till affärsområdets huvudenhet för hygienprodukter i Eslöv. Avvecklingen av produktionsenheten i New Milton bedöms vara slutförd under årets sista kvartal. Genom den planerade strukturåtgärden räknar affärsområdet med att spara mellan Mkr årligen fr.o.m För innevarande år bedöms den planerade aktiviteten inte att påverka resultatet. Ny affärsområdesorganisation För att förbättra samordningen av Extended Care's verksamheter och ytterligare stärka kundorienteringen har Albrecht Knauf utsetts till chef för affärsområdets samtliga funktioner. Albrecht Knauf har mer än 20 års erfarenhet från äldrevårdsverksamhet inom Getingekoncernen. Han har tills idag ansvarat för den globala marknads- och försäljningsorganisationen inom Extended Care och ingår sedan 1997 i Getinges koncernledning. Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (andra kvartalet 2003) lämnas den 14 juli Johan Malmquist Koncernchef Telefonkonferens äger rum idag kl svensk tid. För att deltaga, ring +44 (0) , lösen: Getinge

6 6 Koncernens resultaträkning För Mkr 3 mån 3 mån ändr Helår Nettoomsättning 2 003, ,2 4,9% 8 640,1 Kostnad för sålda varor , ,1 6,4% ,0 Bruttovinst 883,2 857,1 3,0% 3 815,1 Bruttomarginal 44,1% 44,9% -0,8% 44,2% Försäljningskostnader -421,4-426,7-1,2% ,5 Administrationskostnader -195,5-194,9 0,3% -774,3 Forsknings- och -56,9-57,2-0,5% -248,2 utvecklingskostnader 3) Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 3,9 11,4-65,8% -11,6 Rörelseresultat 1) 213,3 189,7 12,4% 1 049,5 Rörelsemarginal 10,6% 9,9% 0,7% 12,1% Finansnetto -39,3-43,9-173,9 Resultat före skatt 174,0 145,8 19,3% 875,6 Skatt 2) -50,5-45,8-253,9 Nettovinst 123,5 100,0 23,5% 621,7 Vinst per aktie, kronor 2,45 1,98 12,32 1) Rörelseresultatet är belastat med avskrivningar på goodwill -42,8-39,5-165,6 på fasta anläggningstillgångar -56,4-55,0-222,6-99,2-94,5-388,2 2) Koncernens skattesats för helåret 2003 beräknas uppgå till 29%. 3) Utvecklingskostnader uppgående till 6,8 har aktiverats i kvartalet.

7 7 Resultat per kvartal Mkr kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 Nettoomsättning 1 919, , , , , , , , ,0 Kostnad för sålda varor , , , , , , , , ,8 Bruttovinst 839,0 844,4 774, ,6 857,1 899,9 905, ,8 883,2 Rörelsekostnader -610,8-638,6-608,5-742,0-667,4-677,3-716,9-704,0-669,9 Jämförelsestör. poster Rörelseresultat 228,2 205,8 166,4 373,6 189,7 222,6 188,4 448,8 213,3 Finansnetto -61,0-59,5-54,1-49,0-43,9-43,8-42,4-43,8-39,3 Resultat före skatt 167,2 146,3 112,3 324,6 145,8 178,8 146,0 405,0 174,0 Skatt -50,1-44,0-33,7-97,3-45,8-54,8-40,6-112,7-50,5 Nettovinst 117,1 102,3 78,6 227,3 100,0 124,0 105,4 292,3 123,5 Koncernens balansräkning Tillgångar Mkr 31 mars 31 mars 31 dec Immateriella anläggningstillgångar 1) 2 749, , ,6 Materiella anläggningstillgångar 1 214, , ,5 Finansiella anläggningstillgångar 549,0 470,0 507,8 Varulager 1 675, , ,6 Kortfristiga fordringar 2 439, , ,7 Likvida medel 513,3 398,0 412,8 Summa tillgångar 9 139, , ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 3 225, , ,2 Avsättningar för pensioner, räntebärande 1 209, , ,0 Omstruktureringsreserver 232,3 128,5 253,5 Övriga avsättningar 509,7 522,7 478,2 Långfristiga skulder 2 231, , ,5 Kortfristiga skulder 1 732, , ,6 Summa eget kapital och skulder 9 139, , ,0 1) I posten ingår aktiverade utvecklingskostnader, 6,8.

8 8 Koncernens kassaflödesanalys Mkr 3 mån 3 mån Helår Rörelsen Rörelseresultat 213,3 189, ,5 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 99,2 94,6 385,8 Finansiella poster -39,3-43,9-180,2 Betald skatt -65,8-36,2-232,2 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 207,4 204, ,9 Förändringar i rörelsekapital Varulager -36,5-65,6 164,4 Utrustning för uthyrning -5,8-7,8-32,6 Kortfristiga fordringar 361,4 232,3 328,3 Kortfristiga rörelseskulder -109,4-121,1-113,5 Ianspråktagna omstruktureringsreserver -20,8-14,2-158,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 396,3 227, ,4 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag -313,3 Förvärv av imateriella anläggningstillgångar -7,7 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -24,0-28,4-149,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -31,7-28,4-462,9 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skuld -205,8-201,0-748,8 Räntebärande lån i förvärvade dotterföretag 143,2 Förändring av långfristiga fordringar -33,0 0,1 65,7 Utbetald utdelning -189,3 Omräkningsdifferenser -25,3 35,1 29,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -264,1-165,8-700,1 Periodens kassaflöde 100,5 33,6 48,4 Likvida medel vid periodens början 412,8 364,4 364,4 Likvida medel vid periodens slut 513,3 398,0 412,8 Koncernens räntebärande nettoskuld Mkr 31 mars 31 mars 31 dec Skulder till kreditinstitut 2 374, , ,9 Avsatt till pensioner 1 209, , ,0 Avgår likvida medel -513,3-398,0-412,8 Räntebärande nettoskuld 3 069, , ,1 Förändring eget kapital Mkr 31 mars 31 mars 31 dec Ingående eget kapital 3 158, , ,9 Utdelning -189,3 Omräkningsdifferens -56,2-105,4-227,1 Periodens resultat 123,5 100,0 621,7 Utgående eget kapital 3 225, , ,2

9 9 Koncernens nyckeltal För mån 3 mån ändr Helår Orderingång, Mkr 2 165, ,6-0,1% 8 772,9 d:o just. för valuta o. förvärv 4,2% Nettoomsättning, Mkr 2 003, ,2 4,9% 8 640,1 d:o just. för valuta o. förvärv 8,5% Vinst per aktie efter full skatt, kronor 2,45 1,98 23,7% 12,32 Vinst per aktie före goodwill avskr. efter full skatt, kr 3,30 2,76 19,6% 15,60 Antal aktier Arbetande kapital, Mkr 6 359, ,8-7,8% 6 528,7 Avkastning på arbetande kapital, procent 16,8% 13,6% 3,2% 15,9% Avkastning på eget kapital, procent 21,5% 18,2% 3,3% 21,1% Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,95 1,29-0,34 1,07 Räntetäckningsgrad, ggr 6,2 4,4 1,8 5,9 Soliditet, procent 35,3% 31,8% 3,5% 33,5% Eget kapital per aktie, kronor 63,91 58,40 9,4% 62,58 Nettoinvesteringar i fasta anläggningstillgångar, Mkr 24,0 28,4 149,9 Antal anställda vid periodens slut Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar företaget de nya rekommendationer från Redovisningsrådet som började gälla den 1 januari Dessa nya rekommendationer har dock ej medfört någon påverkan på koncernens redovisning. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

För Infection Control ökade den organiska orderingången med 19% med goda ökningar på flertalet geografiska regioner.

För Infection Control ökade den organiska orderingången med 19% med goda ökningar på flertalet geografiska regioner. Getingekoncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Orderingången ökade med 25 % till 5.260,6 Mkr (4.202,2) Omsättningen ökade med 23 % till 5.079,7 Mkr (4.140,6) Resultat före skatt ökade med 21 % till

Läs mer

Resultat före skatt ökade med 23% och uppgick till 167,2 Mkr (135,6) Fortsatt stark volym och resultatutveckling för Affärsområdet Extended Care

Resultat före skatt ökade med 23% och uppgick till 167,2 Mkr (135,6) Fortsatt stark volym och resultatutveckling för Affärsområdet Extended Care GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Orderingången ökade med 57% till 1 985,9 Mkr (1 266,3) Nettoomsättningen ökade med 64% till 1 919,0 Mkr (1 167,9) Rörelseresultatet

Läs mer

ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) EN ÖKNING MED 12,4%

ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) EN ÖKNING MED 12,4% GETINGEKONCERNEN 1 PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 2000-01-31 ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Förvärvet av Parker Bath befäster Getinges världsledande position

Förvärvet av Parker Bath befäster Getinges världsledande position PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Orderingången uppgick till 3.782,6 Mkr (3.663,9) Nettoomsättningen uppgick till 3.620,2 Mkr (3.455,8) Rörelseresultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Infection Controls orderingång ökade organiskt med 4 %. I likhet med Medical Systems var utvecklingen i Nordamerika svagare.

Infection Controls orderingång ökade organiskt med 4 %. I likhet med Medical Systems var utvecklingen i Nordamerika svagare. Getingekoncernen Delårsrapport januari-mars 2007 Orderingången ökade med 13% till 3 737 Mkr (3 314) Omsättningen ökade med 15% till 3 415 Mkr (2 975) Resultat före skatt ökade med 9% till 286 Mkr (262)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

2:a kvartalet Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni 2006

2:a kvartalet Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni 2006 Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni 2006 Orderingången ökade med 16% till 6 669 Mkr (5 767) Omsättningen ökade med 16% till 6 123 Mkr (5 264) Resultat före skatt uppgick till 626 Mkr (617) Nettovinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Sanitary equipment for aseptic and high purity processes Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Nettoomsättning ökade med 57 procent till 125,4 (79,9) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

För Infection Control ökade orderingången organiskt med 5,4 % med en tydlig förbättring i Västeuropa.

För Infection Control ökade orderingången organiskt med 5,4 % med en tydlig förbättring i Västeuropa. Getingekoncernen Delårsrapport januari-mars 2006 Orderingången ökade med 15% till 3 314 Mkr (2 884) Omsättningen ökade med 18% till 2 975 Mkr (2 525) Resultat före skatt uppgick till 262 Mkr, inklusive

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer