GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005

2 2 Verksamhetsåret 2005 i korthet VERKSAMHETSÅRET 2005 I KORTHET Koncernen Mkr /-% Orderingång , ,4 13,1 Organisk dito 7,2 Nettoomsättning , ,8 9,1 Organisk dito 3,8 Rörelseresultat 1 802, ,4 3,5 Rörelsemarginal, % 15,2 16,0-0,8 Resultat före skatt 1 601, ,7 3,6 Operativt kassafl öde 1 865, ,1 4,5 Utdelning, kr * 2:00 1:65 21,2 * Enligt förslag från styrelsen och verkställande direktören Affärsområde Medical Systems Mkr /-% Orderingång 5 152, ,2 14,4 Organisk dito 12,4 Nettoomsättning 5 109, ,5 10,6 Organisk dito 8,8 EBITA 787,3 699,2 12,6 EBITA-marginal, % 15,4 15,1 0,3 Rörelseresultat 781,4 695,4 12,4 Rörelsemarginal, % 15,3 15,1 0,2 Affärsområde Infection Control Mkr /-% Orderingång 3 895, ,4 9,1 Organisk dito 1,0 Nettoomsättning 3 745, ,6 6,3 Organisk dito -0,7 EBITA 517,9 533,6-2,9 EBITA-marginal, % 13,8 15,1-1,3 Rörelseresultat 511,4 533,6-4,2 Rörelsemarginal, % 13,7 15,1-1,4 Affärsområde Extended Care Mkr /-% Orderingång 3 131, ,4 16,3 Organisk dito 6,9 Nettoomsättning 2 982, ,7 10,4 Organisk dito 1,2 EBITA 521,6 514,2 1,4 EBITA-marginal, % 17,5 19,0-1,5 Rörelseresultat 505,8 510,8-1,0 Rörelsemarginal, % 17,0 18,9-1,9 KONCERNEN SOM HELHET Orderingången ökade organiskt med 7 procent till miljoner kronor (10 812) Omsättningen ökade med 9 procent till miljoner kronor (10 889) Resultat före skatt ökade med 4 procent till miljoner kronor (1 546) Nettovinsten uppgick till miljoner kronor (1 149) Vinst per aktie uppgick till 5,64 kronor (5,69) Stark orderingång Fortsatt bra kassaflöde Utdelningen per aktie föreslås öka till 2:00 kronor (1:65) AFFÄRSOMRÅDE MEDICAL SYSTEMS Orderingången ökade organiskt med 12 procent till miljoner (4 503) Omsättningen ökade med 11 procent till miljoner kronor (4 620) EBITA ökade med 13 procent till 787 miljoner kronor (699) Ett fl ertal produktlanseringar under året Fortsatt internationalisering av marknadsorganisationen Beslut om produktion vid koncernens anläggning i Kina AFFÄRSOMRÅDE INFECTION CONTROL Orderingången ökade organiskt med 1 procent till miljoner (3 570) Omsättningen ökade med 6 procent till miljoner kronor (3 525) EBITA minskade med 3 procent till 518 miljoner kronor (534) Etablering av lokal produktionsanläggning och expansion av säljkår i Kina Förstärkning av Life Science-organisationen genom förvärvet av La Calhène Fortsatta förbättringar av affärsområdets logistikstruktur Kvartalsöversikt nettoomsättning Mkr /-% Kvartal ett 2 525, ,6 1,3 Kvartal två 2 739, ,1 5,8 Kvartal tre 2 727, ,5 16,9 Kvartal fyra 3 888, ,6 11,9 Totalt , ,8 9,1 Kvartalsöversikt resultat före skatt Mkr /-% Kvartal ett 312,9 298,3 4,9 Kvartal två 304,2 358,0-15,0 Kvartal tre 291,2 255,8 13,8 Kvartal fyra 693,1 633,6 9,4 Totalt 1 601, ,7 3,6 AFFÄRSOMRÅDE EXTENDED CARE Orderingången ökade organiskt med 7 procent till miljoner (2 693) Omsättningen ökade med 10 procent till miljoner kronor (2 701) EBITA ökade med 1 procent till 522 miljoner kronor (514) Ny ledning för affärsområdet Beslut om ny renodlad och kapacitetsanpassad produktionsstruktur Nytt sortiment av passiva lyftar

3 Kalendarium och läsanvisningar 3 KALENDARIUM OCH LÄSANVISNINGAR INNEHÅLL Årsstämma. Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 20 april 2006 klockan i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 12 april 2006 och senast den 13 april anmäla deltagandet på Getinges webbplats www. getinge.com eller till Getinge AB, Att: Årsstämma, Box 69, Getinge eller per telefax , eller per telefon , Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste i god tid före den 12 april 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. För aktieägare som företräds av ombud måste fullmakt översändas före stämman. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. I Getinge AB:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2005 fanns upplysningar om hur aktieägare ska gå tillväga för att lämna förslag till Getinges valberedning respektive få ett ärende behandlat på årsstämman. Utdelning. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 2:00 kronor (1:65) per aktie, vartill åtgår 403,7 (333,1) Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 25 april VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 28 april Kalender för 2006 Årsstämma: 20 april 2006 Delårsrapport januari mars: 20 april 2006 Delårsrapport januari juni: 17 juli 2006 Delårsrapport januari september: 18 oktober 2006 Boksluts kommuniké för 2006: januari 2007 Årsredovisning för 2006: april 2007 Finansiella rapporter. Getinge AB publicerar samtliga finansiella rapporter på svenska och engelska. Rapporterna publiceras på webben omedelbart vid offentliggörandet och kan laddas ner från eller beställas från: Getinge AB, Informations avdelningen, Box 69, Getinge. Telefon Läsanvisningar. I årsredovisningen benämns Getingekoncernen med Getinge. Siffer uppgifterna inom parentes avser, om intet annat anges, 2004 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Miljoner kronor förkortas Mkr. Samtliga belopp avser Mkr, om intet annat anges. Begreppet EBITA används för att beteckna Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för avoch nedskrivningar av goodwill och andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrens och framtida tillväxt är Getinges bedömningar baserade främst på internt inom koncernen framtaget material. I femårsöversikterna redovisas åren 2004 och 2005 enligt IFRS. Uppgifterna för åren 2001 till 2003 har inte omräknats enligt IFRS. Verksamhetsåret 2005 i korthet Kalendarium och läsanvisningar Koncernchefen kommenterar Getinge-aktien Fem år i sammandrag Inriktning och strategi Inledning Koncernöversikt Finansiella mål Strategi Strategiska processer Riskhantering Getinge i samhället Affärsområden Medical Systems Affärsområdesöversikt Aktiviteter och händelser under Produkter och tjänster Infection Control Affärsområdesöversikt Aktiviteter och händelser Produkter och tjänster Extended Care Affärsområdesöversikt Aktiviteter och händelser Produkter och tjänster Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Internkontrollrapport Getinges styrelse & revisor Getinges koncernledning Ekonomisk information Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Förändringar i eget kapital för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Operativ kassaflödesanalys för koncernen Noter till koncernredovisningen Resultaträkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget Förändringar i eget kapital moderbolaget Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter till moderbolagsredovisningen Revisionsberättelse Övrig information Kvartalsdata Definitioner Adresser koncernbolag Sidorna utgör den formella finansiella redovisningen och är reviderade av bolagets revisorer. Övriga delar av årsredovisningen är översiktligt granskade av samma revisorer.

4 4 Koncernchefen kommenterar KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR GOD ORDERINGÅNG OCH FORTSATT INTERNATIONELL EXPANSION 2005 var ett år med en god tillväxt vad gäller orderingången, som ökade med 13 procent till 12,2 miljarder kronor (10,8), motsvarande en organisk tillväxt på goda 7 procent. Utvecklingen av nettoomsättningen 11,9 miljarder kronor (10,9) begränsades bland annat av en lägre orderstock vid årets ingång till följd av en stark fakturering under 2004 och FDA:s embargo mot Extended Cares produktionsanläggning i Gloucester. Med tanke på den begränsade faktureringstillväxten och negativa valutaeffekter har resultatet före skatt i stort utvecklats tillfredsställande och ökade med 4 procent till 1,6 miljarder kronor (1,5). De under året genomförda förvärven har varit kompletterande till sin natur och genomförts för att bredda existerande produktutbud och för att förstärka det egna distributionsnätet. Affärsområdet Medical Systems hade en mycket god utveckling under 2005 med en stark ökning av orderingång och nettoomsättning, motsvarande 12 respektive 9 procents organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade med 12 procent samtidigt som rörelsemarginalen förbättrades. Critical Care divisionen flyttade fram positionerna ytterligare på flertalet marknader och hade en god ökning av omsättning och resultat. Surgical Workplaces ut veckling under 2005 var god, medan Cardiopulmonarys utvecklades svagare. Affärsområdet fortsatte under året den internationella expansionen av sin marknadsorganisation. I Sydkorea etablerades ett nytt säljbolag och i Spanien och Irland förvärvade affärsområdet sina distributörer. I Brasilien, Indien, Kina och Ryssland har säljstyrkan förstärkts kontinuerligt under året med bra resultat. Expansionen av marknadsorganisationen och fördjupningen av marknadsbearbetningen kommer att fortsätta under 2006, bland annat genom en satsning på de nya EU-medlemmarna i östra Europa. En framgångsrik produktutveckling är central för affärsområdets fortsatta utveckling och 2005 var ur denna synvinkel ett mycket spännande år. I kvartal fyra lanserades en lång rad nya produkter, som förväntas ha en positiv påverkan på volymutvecklingen de kommande åren. Bland de nya produkterna kan nämnas operationsbordet MAGNUS; de två takkonsolerna ALPHA-PORT och MODUTEC som är anpassade till dagens alltmer IT-intensiva sjukvård; samt en neonatalversion av respiratorn SERVO-i. Critical Care-divisionen har under året drivit två mycket lovande utvecklingsprojekt: en ny generation av respiratorer och en ny anestesiutrustning, båda mycket konkurrenskrafti- Johan Malmquist tillsammans med Wei Feng Shen från Shanghai s Ruijin Hospital i samband med koncernledningens besök i Kina. Besöket föranleddes främst av invigningen av Getinges nya produktionsanläggning i Suzhou City, Kina, som planenligt öppnades i mitten av 2005.

5 Koncernchefen kommenterar 5 Divisionen Critical Care inom Medical Systems hade en god utveckling under 2005 med betydande försäljningsframgångar på flertalet marknader. Critical Care bedrev under året också en mycket spännande produktutveckling. ga och båda med överlägsna kliniska prestanda. Utvecklingen av de nya produkterna utgör en central del av Getinges fortsatta satsningar för att växa inom Life Support-området. Konceptuellt är båda produkterna definierade, medan utveckling av programvara och kvalitetssäkring är planerad att pågå under större delen av Lansering i större skala beräknas ske under Cardiopulmonary-divisionen tillverkar idag sina förbrukningsartiklar vid tre anläggningar i Tyskland. För att stärka konkurrenskraften kommer denna produktion att koncentreras till en samlad tysk anläggning, samtidigt som den arbetsintensiva produktionen flyttas till en ny produktionsanläggning i Turkiet med driftstart under fjärde kvartalet Medical Systems planerar även att inom en treårsperiod producera operationsbord, operationslampor och takkonsoler för den asiatiska marknaden vid produktionsanläggningen i Suzhou City i Kina. Affärsområdets logistikfunktion har under året effektiviserats genom en centraliserad tredjepartslösning av reservdelshanteringen och en utökning av antalet länder med direktleveranser. Under 2006 kommer affärsområdet att koncentrera aktiviteter och resurser till följande områden: kraftfull produktutveckling inom Life Support-området fortsatt arbete att hitta lämpliga förvärv som kan bredda affärsområdets verksamhet med ledande produktlinjer, primärt mot intensivvård och hjärtkirurgi fortsatt internationalisering och förstärkning av marknadsorganisationen i Asien, Östeuropa och USA ny produktionsstruktur för Cardiopulmonarys förbrukningsvaror fortsatta förbättringar av affärsområdets logistikfunktion Affärsområdet Infection Control hade ett år i nivå med det goda Orderingången ökade organiskt med 1 procent, medan nettoomsättningen minskade organiskt med knappt 1 procent. Under 2005 har det skett en tydlig förskjutning mot färre men samtidigt större projekt, vilket gjort att ledtider vad avser såväl beställningar som leveranser blivit längre. En anledning till det nya mönstret är att sjukhusen försöker samordna sina investeringar i infektionsbekämpningsutrustning. Rörelseresultat och rörelsemarginal minskade något, vilket ska ses mot bakgrund av negativa valutaeffekter och förvärvet av La Calhène, vars lönsamhet ännu inte når upp till affärsområdets genomsnitt. Den underliggande rörelsemarginalen var i nivå med föregående år. För att flytta fram positionerna på Life Science-marknaden förvärvades det franska företaget La Calhène under andra kvartalet La Calhène är världsledande leverantör av s.k. isolatorer (skyddar ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt från kontaminering från den omgivande miljön) och utrustning för elektronstråle sterilisering (kontinuerlig sterilisering av medicintekniska engångsartiklar). Försäljningen av La Calhènes produktsortiment kommer fortsättningsvis att ske genom Infection Controls befintliga Life Science organisation. Ett antal regionala centra kommer att bildas med ansvar för försäljning av hela affärsområdets produktsortiment för Life Science segmentet. Frankrike kommer att bli kund- och kompetenscenter för södra Europa. Schweiz kommer att ansvara för tysktalande länder, Sverige för Skandinavien och Benelux samt England för Storbritannien. Utöver detta utgör Japan och USA egna regioner. I och med denna omstrukturering får affärsområdet för för-

6 6 Koncernchefen kommenterar sta gången en fokuserad och global organisation för den växande Life Science marknaden. Life Science-divisionen inom Infection Control beräknas omsätta cirka 1,5 miljarder kronor under Ett annat viktigt inslag i affärsområdets strategi är breddningen av den geografiska marknadsbasen. Under 2005 genomfördes en rad aktiviteter för att få ett ökat genomslag på en rad viktiga marknader. I Kina togs affärsområdets nya produktionsanläggning planenligt i bruk i mitten av Parallellt med etableringen av produktion i Kina, genomförde affärsområdet också en kraftig utbyggnad av den kinesiska marknadsorganisationen. Bland övriga aktiviteter på den asiatiska marknaden kan nämnas etableringen av ett säljbolag i Singapore för att på ett effektivt sätt kunna hantera de växande marknaderna i Sydostasien. Affärsområdet har i samarbete med affärsområde Medical Systems också ökat sina aktiviteter i Indien. I Japan har affärsområdet breddat verksamheten till att även omfatta sjukhussektorn och levererade under året för första gången en sterilcentral till ett japanskt sjukhus. En av affärsområdets viktigaste marknader är USA. För att stärka den kommersiella kom petensen inom sjukhussegmentet tillsattes en ny ledning för den amerikanska marknadsorganisationen under andra kvartalet De åtgärder som den nya ledningen genomfört förväntas ha positiva effekter på volym och resultat redan under Arbetet med att förstärka affärsområdets konkurrenskraft har fortsatt under Global Washer-projektet som syftar till att effektivisera produktionen av stora desinfektorer avslutades under året. Affärsområdets logistikprojekt har löpt enligt plan, vilket bland annat inneburit att ett centralt reservdelslager har etablerats. Under 2006 kommer en gemensam IT-plattform att implementeras och mot slutet av 2007 kommer logistikprojektets årliga besparingar på 50 miljoner kronor att få fullt genomslag. Under 2006 kommer affärsområdet att koncentrera aktiviteter och resurser till följande områden: Ökad tillväxt och lönsamhet i USA, bland annat genom specialisering av säljkåren Fortsatt satsning på produktion i Kina med en breddning av tillverkningssortimentet Fortsatt utveckling av marknadsorganisationen på utvecklingsmarknaderna Integration och effektivisering av La Calhène Satsning på den japanska sjukhusmarknaden Logistikprojektet utrullning av den nya IT-plattformen, bland annat med förbättrade order- och faktureringsprocesser Affärsområdet Extended Care hade en organisk ökning av orderingång och nettoomsättning med 7 respektive 1 procent, medan rörelseresultatet i princip var i nivå med föregående år. Tillväxten har varit mycket god på den nordamerikanska marknaden, vilket till en del förklaras av de mycket stora beställningarna från den kanadensiska provinsen Ontario under det första kvartalet Orderingången har även varit stark i USA, medan omsättnings- och resultatutvecklingen har begränsats av FDA:s embargo mot produktionsanläggningen i Gloucester. Det amerikanska säljbolaget går därmed in i 2006 med en mycket god orderstock. Myndigheterna i Ontario har aviserat ytterligare investeringar på patienthanteringsutrustning. Programmet beräknas omfatta 30 miljoner CAD och affärsområdet gör bedömningen att man även denna gång kommer att kunna ta betydande volymer. Under hösten 2005 rekryterades Michael Berg till befattningen som chef för Extended Care. Efter en grundlig genomgång av affärsområdets organisations- och produktionsstrukturer, har beslut fattats om relativt omfattande förändringar och förbättringar. Affärsområdet kommer under 2006 att organiseras i tre övergripande funktioner Products & Marketing, Supply Chain och Sales för att skapa effektivare processer och ett bättre resursutnyttjande. Affärsområdet har idag med sina tre produktionsanläggningar en överkapacitet vad gäller tillverkning av patientlyftar. För att anpassa kapaciteten och renodla produktionsstrukturen kommer tillverkningen av de aktiva lyftarna att koncentreras till anläggningen i Belgien, med an de passiva lyftarna fl yttas till anläggningen i Magog, Kanada. Produktionen i Stor britan nien kommer därmed att avvecklas. Kostnaden för denna omstrukturering beräknas uppgå till 35 miljoner kronor och kommer från slutet av 2007 innebära årliga besparingar på 50

7 Koncernchefen kommenterar 7 Getinges strategiska hörnstenar globalt ledarskap, innovativa lösningar och försäljning och service i egen regi ligger fast. Under 2006 kommer en rad aktiviteter att genomföras för att ytterligare befästa koncernens positioner och skapa en stabil plattform för fortsatt stark tillväxt under kommande år. miljoner kronor. Under slutet av 2005 introducerades de nya passiva lyftarna Maxi Move och Maxi Twin. De nya produkterna förväntas bidra till en positiv utveckling av detta produktsegment under Försäljningen av de nya aktiva lyftar, som introducerades 2003, har fortsatt att utvecklas väl under 2005, precis som affärsområdets taklyftar, trots att en stor del av kapaciteten under det första kvartalet 2005 togs i anspråk av de stora beställningarna från Ontario. Under 2006 kommer affärsområdet att koncentrera aktiviteterna till följande områden: Implementering av den nya organisationen Utökad säljkår i USA och Sydeuropa Förbättrad produktionsstruktur för patienthanteringssortimentet Lansering av det nya sortimentet passiva lyftar Fortsatt fokus på sjukhusmarknaden Kraftfulla satsningar på framtiden. Getinge kommer under 2006 att göra långsiktiga och ökade investeringar för att lägga grunden till en fortsatt stark tillväxt vad gäller både volym och resultat. Investeringarna spänner över följande centrala områden: Strategiska förvärv: arbetet med att finna attraktiva och världsledande produktlinjer som kompletterar befintliga affärsområden kommer att fortsätta under 2006 Intensiv satsning på produktutveckling inom Medical Systems: Life Support-marknaden blir allt viktigare för Getinge och genom ytterligare satsningar på detta segment kommer koncernen att stärka sina positioner och tillväxtmöjligheter Bygga konkurrenskraft: under 2006 kommer samtliga affärsområden (både gemensamt och enskilt) att inleda ett omfattande arbete med att effektivisera och integrera processerna inom produktutveckling, inköp och produktion. Det övergripande syftet med detta projekt är att öka företagets innovationskraft och markant sänka produktionskostnader genom att fokusera verksamheten på värdeskapande processer. Internationalisering av marknadsorganisationerna: detta arbete kommer att fortsätta under 2006, bland annat genom förbättringar av strukturen i USA. Förbättrade produktionsstrukturer: La Calhène kommer att struktureras om och fullt ut integreras i Infection Control. Extended Care renodlar sin produktion av patientlyftar. Utsikter för Sammanfattningsvis gör Getinge bedömningen att 2006 kommer att bli ett år med god volymutveckling för samtliga affärsområden samtidigt som valutaläget förväntas vara gynnsammare. Koncernen går in i 2006 med en god nivå på orderboken. För att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och tillväxten inför framtiden gör koncernen betydande investeringar i marknadsutbyggnad, produktutveckling samt effektiviseringar av koncernens produktionsstruktur. Johan Malmquist VD och koncernchef

8 8 Getinge-aktien GETINGE-AKTIEN Utdelning per aktie, kronor 2,0 1,5 Getinges B-aktie noteras sedan 1993 på Stockholmsbörsens A-lista. Börsposten under år 2005 omfattade 200 aktier. Antalet aktieägare är cirka Andelen utlandsägda aktier uppgår till 28,8 procent (35,2). Andelen svenskt institutionellt ägande är 44,1 procent (36,5), varav aktiefonder utgör 18,0 procent (12,3). 1,0 0, B-Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) 0, Vinst per aktie efter full skatt, kronor (c) SIX Börsvärde , Mdkr Diagrammet visar det aktuella börsvärdet per den 31 december för respektive år. Aktieägarvärde. Getinges ledning arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra den finansiella informationen kring Getinge, för att ge såväl nuvarande som framtida ägare goda förutsättningar att värdera bolaget på ett så rättvisande sätt som möjligt. I detta ingår bland annat att medverka aktivt vid möten med analytiker, aktiesparare och media. Getingeaktien har under året följts och analyserats av bl.a. följande analytiker: ABG Sundal Collier, Alfred Berg, Carnegie, Cazenove, Cheuvreux, Danske Bank, Enskilda, Hagströmer & Qviberg, Handelsbanken, Kaupthing Bank, Main First Bank, Nordea, Sal. Oppenheim, Standard & Poor s, Swedbank, UBS och Öhman Equities. Kursutveckling och likviditet Vid utgången av året noterades Getingeaktien till 109,50 kronor, vilket är en uppgång under året med 32 procent. Högsta betalkurs år 2005 var 112,50 (22 juni 2005) och lägsta var 82,50 (5 januari 2005). Börsvärdet uppgick till 20,6 miljarder kronor, att jämföra med 16,7 miljarder kronor vid utgången av föregående år. Antalet omsatta aktier under 2005 var ( ). Aktiekapital och ägarförhållanden. Aktiekapitalet i Getinge uppgick vid utgången av 2004 till kronor fördelat på aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. Utdelningspolitik. Den framtida utdelningen kommer att anpassas till Getinges resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska utgöra cirka en tredjedel av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader och schablonskatt om 28 procent. Aktieägarinformation och analyser. Finansiell information om Getinge finns på koncernens webbplats under adressen Frågor kan även ställas direkt till bolaget under adressen eller per telefon Det går bra att rekvirera årsredovisningar, delårsrapporter och annan information från koncernens huvudkontor på telefon , från webbplatsen eller via e- postadressen ovan.

9 Getinge-aktien 9 DATA PER AKTIE Belopp i kronor per aktie där annat ej anges Vinst per aktie efter full skatt 2,65 3,08 3,85 5,69 5,64 Börskurs för B-aktien: Årets slutkurs 43,0 44,5 69,0 82,8 109,5 Kassafl öde från den löpande verksamheten 0,5 6,0 6,9 5,4 5,8 Utdelning, kronor per aktie 0,94 1,06 1,35 1,65 2,00 Utdelningstillväxt, % 6,8 12,8 27,4 22,2 21,2 Direktavkastning, % 2,2 2,4 2,0 2,0 1,8 P/E-tal 16,2 14,4 17,9 14,6 19,4 Andel utdelad vinst, % 35,5 34,4 35,0 29,0 35,5 Eget kapital 14,63 15,64 17,49 21,15 26,66 Genomsnittligt antal aktier (milj st) 198,2 201,9 201,9 201,9 201,9 Antal aktier 31 december (milj st) 201,9 201,9 201,9 201,9 201, genomfördes en split med villkor 4:1. Antalet aktier före split uppgick till och efter split Nyckeltal i tabellen har omräknats med antal aktier efter split. ÄGARSTRUKTUR Innehav Andel ägare, % Andel aktier, % ,5 1, ,6 2, ,3 8, ,9 8,9 > ,7 78,2 Uppgifterna avser ägarstruktur i Getinge AB per 31 december Källa: VPC och SIS Ägarservice. UTVECKLING AV AKTIEKAPITALET Transaktion Antal aktier före transaktion Aktiekapital efter transaktion, kr 1990 Bildandet Split 50:1, nom 100 kr till 2 kr Riktad nyemission Riktad nyemission Apportemission Fondemission 2: Nyemission 1:9 kurs 100 kr Split 4:1, nom 2 kr till 0:50 kr GETINGES STÖRRE ÄGARE Bolag Antal A-aktier Antal B-aktier Andel kapital,% Andel röster, % Carl Bennet AB ,1 46,4 Robur fonder ,7 4,2 Fjärde AP-fonden ,6 3,5 AMF Pension ,6 1,6 SEB Fonder ,4 1,5 SHB/SPP fonder ,4 1,5 Nordea ,3 1,4 SHB Pensionsstiftelse ,0 1,2 Folksamgruppen ,6 0,9 Första AP-fonden ,3 0,8 Andra AP-fonden ,1 0,7 Övriga ,9 36,3 Totalt ,0 100,0 Uppgifterna inkluderar kända förändringar. Källa: VPC och SIS Ägarservice. ÄGANDE PER LAND, procent Land Sverige 67,4 67,0 65,5 66,4 71,2 Övriga Norden 2,2 2,6 2,2 3,2 4,7 USA 14,7 12,5 15,6 12,9 11,4 Storbritannien 10,9 9,2 6,3 5,6 3,3 Frankrike 0,3 0,7 1,0 2,1 1,4 Övriga Länder 4,5 8,0 9,4 9,8 8,0 AKTIEKAPITALETS FÖRDELNING Antal aktier Antal röster Kapital % Röster % Serie A ,7 41,8 Serie B ,3 58,2 Summa ,0 100,0

10 10 Fem år i sammandrag FEM ÅR I SAMMANDRAG GOD ORGANISK UTVECKLING OCH ETT FLERTAL STÖRRE FÖRVÄRV Omsättning, Mkr EBITA, Mkr Getingekoncernen har haft en god utveckling under perioden Omsättningen har vuxit från 8,2 miljarder kronor till 11,9 miljarder, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på 9,9 procent. EBITA har under samma period ökat från 1,1 miljarder kronor till 1,8 miljarder, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på 12,8 procent. Denna utveckling har uppnåtts genom en kombination av god organisk tillväxt under perioden och ett antal större förvärv. Förvärv. Antalet förvärv under perioden uppgår till 9 stycken. Tyngdpunkten har legat på affärsområde Medical Systems, som under perioden har expanderat kraftigt genom att addera utrustning för intensivvård och hjärtkirurgi till sin verksamhet. Affärsområdet har även förstärkt sitt distributionsnät genom att förvärva ett antal distributörer. Affärsområde Infection Control hade tidigare en hög förvärvsfrekvens, men har under perioden framför allt koncentrerat sig på en förbättrad organisk utveckling och en förbättrad lönsamhet. Under 2005 genomförde affärsområdet ett förvärv för att förstärka positionerna inom Life Science-segmentet. Affärsområde Extended Care förvärvade 2004 en verksamhet för att förstärka positionen inom det viktiga segmentet för taklyftar Organisk utveckling. Utvecklingen av den organiska nettoomsättningen har varit god under perioden. Utvecklingen har uppnåtts genom en kombination av olika åtgärder: fortsatt fokus på produktutveckling inom samtliga affärsområden, effektivare marknadsbearbetning inom affärsområdet Infection Control och expansion av det egna distributionsnätet till nya geografiska marknader inom affärsområdet Medical Systems. Inom Extended Care har det nya sortimentet aktiva lyftar och stora order från den kanadensiska marknaden bidragit till den goda utvecklingen. Operativt kassaflöde, Mkr Kassaflöde. Koncernens operativa kassaflöde har stärkts under de senaste åren. År 2002 påbörjades ett långsiktigt kapitalrationaliseringsprojekt vilket lett till kraftiga förbättringar. Under perioden har det operativa kassaflödet förbättrats från 465,3 Mkr år 2000, till 1 865,8 Mkr Nettoskuldsättningsgrad. Koncernens nettoskuldsättningsgrad varierar förhållandevis mycket på grund av de betydande förvärv som genomförts under de senaste fem åren. Målsättningen är att nettoskuldsättningsgraden genomsnittligt bör ligga mellan 1 och 1,7. Soliditet. Koncernens soliditet har varit god under perioden. De relativt stora variationerna förklaras av de genomförda förvärven. Målsättningen är att soliditeten bör ligga över 30 procent.

11 Fem år i sammandrag 11 STÖRRE FÖRVÄRV ALM 2001 Hereaus 2002 Jostra 2003 Siemens LSS 2003 BHM 2004 La Calhène 2005 Verksamhet: operationslampor och takkonsoler Verksamhet: operationslampor Verksamhet: hjärt-lungmaskiner & förbrukningsvaror Verksamhet: respiratorer Verksamhet: patientlyftar Verksamhet: isolatorer och elektronstrålesterilisatorer RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL Resultaträkning, Mkr Nettoomsättning 8 148, , , , ,4 varav utlandsförsäljning, procent 96,9 96,9 97,2 97,5 97,4 Rörelseresultat före avskrivningar 1 341, , , , ,4 EBITA 1 130, , , , ,0 Rörelseresultat 974, , , , ,8 Finansnetto -223,6-173,9-161,1-196,7-201,4 Resultat före skatt 750,4 875, , , ,4 Skatter -225,1-253,9-317,7-396,9-451,7 Årets resultat, Mkr 525,3 621,7 777, , ,7 Balansräkning, Mkr Immateriella anläggningstillgångar 2 768, , , , ,3 Materiella anläggningstillgångar 1 341, , , , ,8 Finansiella anläggningstillgångar 462,4 569,5 750,5 605,4 649,8 Varulager 1 718, , , , ,6 Övriga fordringar 2 934,7 2800,7 3336, , ,2 Kassa och Bank 364,4 412,8 504,2 484,9 683,7 Summa tillgångar 9 589, , , , ,3 Eget kapital 2 952, , , , ,3 Avsättning för pensioner, räntebärande 1 089, , , , ,4 Omstruktureringsreserv 148,8 253,5 193,1 33,4 10,5 Avsättningar 539,7 539,9 709,7 520,2 483,7 Låneskulder, räntebärande 3 304, , , , ,0 Övriga skulder, ej räntebärande 1 553, , , , ,3 Summa eget kapital och skulder 9 589, , , , ,3 Nettolåneskuld, inklusive pensionsskulder 4 030, , , , ,1 Nettolåneskuld, exklusive pensionsskulder 2 940, , , , ,7 Nyckeltal, Mkr Kassafl öde från den löpande verksamheten 89, , , , ,3 Förvärv av verksamheter 450,6 313, ,7 401,8 543,7 Arbetande kapital 6 592, , , , ,0 Eget kapital, 31 december, Mkr 2 952, , , , ,3 Avkastning på arbetande kapital, procent 14,8 15,9 18,6 20,4 18,5 Avkastning på eget kapital, procent 20,4 21,1 23,9 29,4 24,3 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,36 1,07 1,37 1,10 0,95 Soliditet, procent 30,8 33,3 29,3 34,3 37,0 Räntetäckningsgrad, ggr 4,2 5,9 7,3 8,2 8,3 Rörelseresultat före avskrivningar marginal 16,5 16,6 18,4 18,6 17,9 EBITA-marginal, procent 13,9 14,1 15,8 16,1 15,4 Rörelsemarginal, procent 12,0 12,1 13,7 16,0 15,2 Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr 1) 180,9 149,6 215,6 270,0 224,9 Resultat per aktie efter skatt, kronor 3) 2,65 3,08 3,85 5,69 5,64 Kassafl öde, kronor per aktie -0,46 5,26 5,80 4,07 4,68 Eget kapital, kronor per aktie 14,63 15,64 17,49 21,15 26,66 Utdelning, kronor per aktie 0,94 1,06 1,35 1,65 2,00 Börskurs 31 december, kronor per aktie 43,00 44,50 69,00 82,75 109,50 Direktavkastning, procent 2,2 2,4 2,0 2,0 1,8 Antal aktier, 31 december 50,5 50,5 201,9 201,9 201,9 Antal anställda 31 december Löner och andra ersättningar 2 157, , , , ,3 1) Exklusive utrustning för uthyrning. 2) Enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. 3) Nyemission var genomförd vid början av april månad För uppgifter per aktie för tid dessförinnan har fondemissionselementet i nyemissionen beaktats genom omräkning med faktorn 0, genomfördes en split med villkor 4:1. Antalet aktier före split upgick till och efter split År 2001 var genomsnittligt antal aktier efter split. Aktierelaterade nyckeltal har korrigerts med den nya antalet aktier efter spliten. 2) DEFINITIONER: se sidan 87.

12 12 Inriktning och strategi INRIKTNING OCH STRATEGI INTEGRERADE SYSTEM FÖR HÖG KVALITET OCH EFFEKTIVITET INOM VÅRDEN

13 Inriktning och strategi 13 INLEDNING GETINGES AFFÄRSOMRÅDEN Getingekoncernen är världsledande leverantör av medicinteknisk utrustning för kirurgi, intensivvård och infektionsbekämpning, samt ergonomiska lösningar för äldrevården. Omsättningen uppgick under 2005 till 11,9 (10,9) miljarder kronor. Koncernen har anställda, verksamma i knappt 100 bolag i 30 länder. Koncernens produkter tillverkas vid 24 anläggningar i 9 länder och distribueras globalt, huvudsakligen genom den egna försäljningsorganisationen. Medical Systems Västeuropa är koncernens största geografiska marknad med knappt 55 procent av försäljningen, följt av Nordamerika med cirka 30 procent, medan Asien/Australien står för drygt 10 procent. Resterande 5 procent av försäljningen sker i övriga delar av världen. Infection Control Getinges största kundsegment är sjukhusen, som representerar knappt 75 procent av försäljningen. Institutioner för äldrevård utgör drygt 15 procent av koncernens försäljning, medan Life Science (läkemedelsföretag, medicintekniska företag, forskningslaboratorier med flera), står för resterande 10 procent. Extended Care Organisation. Getinges organisation är utformad för att snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolags- eller affärsområdesnivå, medan beslut om strategi, inriktning, förvärv och övergripande finansiella frågor fattas av Getinges styrelse och koncernledning. Från att vid börsintroduktionen 1993 ha varit ett bolag verksamt uteslutande inom infektionsbekämpning, omfattar Getingekoncernen idag tre affärsområden Infection Control, Medical Systems och Extended Care. Varje affärsområde ansvarar självständigt för produktutveckling, produktion och distribution av specifika produktlinjer. För Nordamerika har koncernen en gemensam marknadsorganisation för Infection Control och divisionen Surgical Workplaces inom Medical Systems. I dagsläget omfattar koncernen knappt 100 operativa enheter. FÖRSÄLJNING PER REGION Västeuropa 54% USA & Kanada 29% Asien/Australien 12% Övriga världen 5% FÖRSÄLJNING PER KUNDSEGMENT Sjukhus 73% Äldrevård 17% Life Science 10% GETINGEKONCERNENS ORGANISATION VD och koncernchef Ekonomi & finans Organisation & ledarskap Affärsområden Produktlinjer/Divisioner Medical Systems Surgical Workplaces Cardiopulmonary Critical Care Getingekoncernen är organiserad i tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care. Koncernen är starkt decentraliserad och operativa beslut fattas som regel på bolags- eller affärsområdesnivå. Koncernen omfattar knappt 100 operativa enheter. Infection Control Sterilisation Desinfektion Extended Care Patienthantering Hygiensystem Sårvård

14 14 Inriktning och strategi KONCERNÖVERSIKT Affärsområde Medical Systems Kompletta system för kirurgiska arbetsstationer, samt produkter för hjärtkirurgi och intensivvård. Produktsortimentet omfattar kirurgiska arbetsstationer, respiratorer och hjärtlungmaskiner med tillhörande förbrukningsmateriel, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 5 anläggningar i 3 länder. Försäljningen är global och sker genom 25 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader där affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på: produktledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom kompletterande förvärv Affärsområde Infection Control Kompletta system för att förhindra uppkomst och spridning av smitta. Produktsortimentet omfattar desinfektorer, sterilisatorer, dokumentationssystem, kringutrustning, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 12 anläggningar i 7 länder. Försäljningen är global och sker genom 27 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader där affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på: kostnadsledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet Affärsområde Extended Care System för hygien och förflyttning av äldre och rörelsehindrade, samt produkter som förebygger och behandlar trycksår. Produktsortimentet omfattar bad- och duschlösningar, lyfthjälpmedel, madrasser för behandling och förebyggande av trycksår, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 6 anläggningar i 5 länder. Försäljningen är global och sker genom 24 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader där affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på: produktledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL Resultattillväxt Mätt som resultat före skatt, ska resultattillväxten uppgå till 15 procent per år i genomsnitt och ska uppnås genom att en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt Resultattillväxten inom existerande verksamheter ska genom aktiv marknadsbearbetning och produkt utveckling växa organiskt med dryga 5 procent årligen. OMSÄTTNINGSUTVECKLING SEDAN 1996, MKR Förvärv Förvärv av världsledande verksamheter som ytterligare förstärker Getinges position som ledande leverantör av innovativa lösningar ska genomsnittligt bidra till resultattillväxten med 7 procent. Ytterligare 3 procent ska komma från så kallade bolt-on förvärv, dvs förvärv som kompletterar existerande verksamheter

15 Inriktning och strategi 15 Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT ANDEL AV KONCERNEN 5 109,2 Mkr 43 % 787,3 Mkr 43 % 5 803,0 Mkr 55 % Sjukhus 100% Äldrevård 0% Life Science 0% Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT ANDEL AV KONCERNEN 3 745,1Mkr 32 % 517,9 Mkr 28 % 2 768,4 Mkr 27 % Sjukhus 65% Äldrevård 5% Life Science 30% Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT ANDEL AV KONCERNEN 2 982,1 Mkr 25 % 521,6 Mkr 29 % 1 916,7 Mkr 18 % Sjukhus 36% Äldrevård 64% Life Science 0% UTVECKLING AV RESULTAT FÖRE SKATT , MKR ORGANISK TILLVÄXT, % (orderingång)

16 16 Inriktning och strategi STRATEGI Getinges affärsidé integrerade system för bättre kvalitet och högre effektivitet. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning leder till att efterfrågan på god och effektiv sjukvård ökar. Denna utveckling förstärks av ökningen av vällevnadssjukdomar och problem med svår övervikt hos befolkningen. Vidare bidrar det faktum att man kan behandla och bota allt fler sjukdomar till att ytterligare förstärka efterfrågan på god vård och omsorg. Marknaden för medicintekniska produkter kännetecknas av en stabil efterfrågan och en förhållandevis svag konjunkturell påverkan. Utbudet av vård begränsas framför allt av samhällsekonomiska ramar och politiska beslut. Bedömningen är att de ekonomiska anslagen till vården kommer att vara konstanta i relation till individuella länders bruttonationalprodukt. En av vårdens främsta uppgifter blir därmed att skapa mer och bättre vård till bibehållen eller lägre kostnad. Getinges uppgift är därför att erbjuda vården produkter, tjänster och kunskap som bidrar till en högre kvalitet och ökad effektivitet. Koncernens erbjudande omfattar idag breda, integrerade lösningar inom områdena infektionsbekämpning, kirurgi, intensivvård och vårdergonomi. Strategiska hörnstenar. Getinge har som strategiskt mål att etablera och upprätthålla marknadsledande positioner (dvs vara nummer ett eller två) på de nischmarknader där koncernen är verksam. Getinges världsledande position är resultatet av ett långsiktigt arbete där fokus ligger på tre strategiska hörnstenar. Globalt ledarskap. Genom att Getinge är ledande inom sina nischmarknader skapas stora skalfördelar. Getinge kan därmed vara branschens kostnadsledande aktör och investera i långsiktig produkt- och marknadsutveckling. Koncernen upprätthåller idag ledande positioner i sju av tio produktlinjer. Innovativa lösningar. Genom att kombinera funktionella produkter med stort kunnande och förståelse för kundernas situation, kan Getinge erbjuda innovativa lösningar som leder till kvalitets- och effektivitetsförbättringar för kundernas verksamhet. De olika produkterna och tjänsterna fungerar som vitala delar i större system där fokus ligger på den totala effekten av investeringen, snarare än på kostnaden för de enskilda delarna. Försäljning och service i egen regi. Genom att ha direktkontakt med kunderna genom den egna försäljnings- och serviceorganisationen kontrollerar Getinge alla de parametrar (produktkvalitet, rådgivning, utbildning osv) som avgör kundens kvalitetsupplevelse. Koncernen får härmed också tillgång till den lönsamma eftermarknaden. Strategi för fortsatt hög resultattillväxt. Getinge har som strategiskt mål att ha en genomsnittlig resultattillväxt om 15 procent, vilket ligger över den generella tillväxten i

17 Inriktning och strategi 17 marknaden. För att uppnå detta arbetar koncernen utifrån två huvudprinciper: förädling och utveckling av befintlig verksamhet för att skapa en god organisk tillväxt samt kompletterande förvärv och förvärv av globalt ledande produktlinjer. Förädling av befintlig verksamhet. En god organisk utveckling ska uppnås genom aktiv marknadsbearbetning och produktutveckling. Produktutvecklingen kommer att ha fortsatt fokus på system och lösningar som ökar effektiviteten och förbättrar vårdkvaliteten. Den interna produktutvecklingen kan också kompletteras med förvärv av bolag som är verksamma inom näraliggande produktnischer. Koncernen avser också att expandera det egna distributionsnätet till nya och kommersiellt intressanta geografiska marknader. Medical Systems förvärv av sina irländska, kanadensiska och spanska distributörer och etableringen av ett eget säljbolag i Sydkorea under 2005 är exempel på denna strategi. För att förbättra konkurrenskraften arbetar Getinge också aktivt med värdeskapande processer som produktutveckling och kvalitetssäkring, samt förbättring av koncernens logistikhantering. Förvärv av globalt ledande produktlinjer. Genom att förvärva globalt ledande produktlinjer kan koncernen bredda existerande affärsområden eller etablera nya. Exempel på denna typ av förvärv är det mycket framgångsrika förvärvet av Siemens LSS, som tillfört koncernen ett nytt produktområden, nya kundsegment och ett stort mått av tekniskt kunnande. Drivkrafter och trender. Getinges kunder påverkas av ett antal grundläggande faktorer (den demografiska utvecklingen, ökningen av vällevnadssjukdomar, teknologiska landvinningar och nya läkemedel) som bidrar till en ökad efterfrågan på god sjukvård. Dessa drivkrafter leder till att sjukvården försöker att finna vägar att producera mer och bättre vård till bibehållen eller lägre kostnad. I sjukhussegmentet finns det i många länder därför en tydlig trend mot privata lösningar och aktivitetsbaserade ersättningssystem. Många vårdaktörer fokuserar på sin kärnverksamhet, medan övrig verksamhet läggs ut på underleverantörer. Inslaget av polikliniska behandlingsformer ökar också kontinuerligt i takt med utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Inom äldrevården syns ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor för att kunna attrahera personal. Detta leder bland annat till att manuellt arbete till exempel tunga lyft och förflyttningar i ökande grad ersätts med tekniska lösningar.

18 18 Inriktning och strategi STRATEGISKA PROCESSER Strategisk planering av produktgenerationerna och fokus på produktutveckling är tydliga inslag i STING-projektet. Produktutveckling, sourcing och produktion tre integrerade processer. Produktutveckling är en hörnsten i Getinges strategi för organisk tillväxt. Inom koncernen arbetar cirka 380 personer med produktutveckling och cirka 3,5 procent av omsättningen investeras årligen i denna verksamhet. På grund av sjukvårdens begränsade resurser, präglas den medicintekniska branschen inte bara av krav på högkvalitativa och effektiva produkter och lösningar, utan också av ett stigande kostnadstryck. Under de senaste åren har Getinge därför genomfört förbättringar inom sin produktionsstruktur, framför allt inom affärsområdena Infection Control och Medical Systems. Nu tar koncernen ytterligare steg för att förbättra konkurrenskraften genom ett koncernövergripande projekt som kallas STING (Supply Chain Transformation in Getinge). Projektet inleddes med en förstudie under våren 2005 och under hösten genomfördes den så kallade utvecklingsfasen då förbättringsplaner inom produktutveckling, sourcing och produktion utarbetades. Implementeringen av projektet inleddes i början av 2006 och beräknas pågå under två till tre år. De övergripande målsättningarna med STING är att skapa en marknadsdriven och kostnadseffektiv produktutveckling genom att förbättra planeringen av den övergripande produktstrategin och etablera koncerngemensamma utvecklingsrutiner. Produktutvecklingen ska också tidigt definiera komponentval och tillverkningsmetoder för att skapa förutsättningar för ett effektivt inköpsarbete. effektivisera inköpsarbetet och utnyttjandet av underleverantörer genom att inköpsarbetet beaktas på ett tidigt stadium i utvecklingsarbetet. Inköpsvolymerna kommer även att förläggas till lågkostnadsländer i högre utsträckning än vad som sker idag. att koncentrera koncernens egen produktion till montering och kvalitetssäkring. Inköpsarbetet kommer att effektiviseras, bland annat genom ett nära samarbete med produktutvecklingsavdelningarna. Kvalitetsarbete. Getingekoncernens produkter används i kritiska situationer och vårdprocesser som direkt eller indirekt påverkar människors hälsa och liv. Samtliga producerande bolag är därför certifierade eller arbetar i enlighet med ISO 9001:2000 och/eller ISO Utveckling och produktion av medicintekniska produkter följer MDD (Medical Device Directive) och produkter till den farmaceutiska industrin följer GAMP 4 (Good Automated Manufacturing Practice), vilket är läkemedelsindustrins gemensamma kvalitetssystem. Under året genomförde den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) inspektioner vid följande av koncernens anläggningar: Gloucester i Storbritannien (patientlyftar) och Solna i Sverige (respiratorer och system för patientövervakning). Vid anläggningen i Gloucester fann FDA brister i kvalitetssystemet och belade anläggningen med importembargo för försäljning till USA. FDA:s kritik riktade sig uteslutande mot kvalitetssystemet i Gloucester och har inte föranlett återkallande av produkter eller liknande. Resultateffekterna (resultat före skatt) av de uteblivna leveranserna från anläggningen i Gloucester till den amerikanska marknaden uppgår till 75 miljoner kronor. FDA:s inspektion av anläggningen i Solna gav inte upphov till några formella observationer. Getinges egen produktion kommer att koncentreras mot montering och kvalitetssäkring. Marknadsföring under gemensam identitet. Getinge har under 2005 implementerat en koncerngemensam grafisk identitet med en gemensam grafisk formgivning av logotyperna för varumärkena Arjo, Getinge och Maquet och en gemensam utformning av allt kommunikationsmaterial. Implementeringen av den nya identiteten slutfördes i samband med sjukvårdsmässan Medica i november Informationsteknologi. Under 2005 har Getinge efter en omfattande förstudie beslutat att lägga ut omfattande delar av sin IT-verksamhet på entreprenad. Projektet omfattar bland annat användarutrustning, nätverksfunktioner, standardisering av -system, telefoni, samt effektivisering av olika supportfunktioner. Målsättningen med projektet är framför allt att skapa en IT-miljö som är standardiserad, sammanhållen och fullt ut integrerad i koncernens samtliga verksamheter. På detta sätt räknar koncernen med att få en betydligt flexiblare lösning, som effektivt kan hantera integration av förvärvade bolag och andra större förändringar i koncernens verksamhet. Beslutet innebär också att koncernens IT-kostnader blir transparenta och lätta att förutse. Projektet är planerat att löpa under 2006 och 2007.

19 Inriktning och strategi 19 RISKHANTERING Marknadsrisker och operationella risker. Den enskilt största marknadsrisken för Getinge är politisk. Förändringar i olika ersättningssystem inom vården kan få stora effekter på enskilda marknader genom att anslagen begränsas eller skjuts på framtiden. Ofta leder nya regler i ersättningssystemen till en temporär nedgång i investeringsviljan tills sjukvårdens aktörer fullt ut kan se vad det nya regelverket innebär. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, begränsas denna risk för koncernen som helhet. Trots att Getingekoncernens verksamhet bedrivs globalt är de operationella riskerna relativt begränsade. Kundernas verksamhet finansieras som regel direkt eller indirekt med offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om betalningsbeteendet kan variera mellan olika länder. Vid affärer utanför OECD-området betalningssäkras samtliga transaktioner om inte kundens betalningsförmåga är väldokumenterad. Koncernens leverantörer utvärderas löpande vad gäller tillförlitlighet och kvalitet. Vid koncernens egna anläggningar bedrivs ett kontinuerligt arbete för att minimera riskerna för produktionsstörningar. Detta arbete leds av den koncerngemensamma Risk Managementgruppen. Finansiell riskhantering. Getinge är främst utsatt för följande typer av finansiella risker: Valutakursrisker avseende försäljningsintäkter och kostnader i utländska valutor Ränterisker avseende koncernens upplåning Risk för prisfluktuationer på råvaror, som påverkar tillverkningskostnaden Kredit- och motpartsrisker relaterade till kommersiella och finansiella aktiviteter Refinansieringsrisker avseende koncernens långsiktiga finansiering För att skapa effektiv hantering av koncernens finansiella risker har Getinge en centraliserad finansfunktion med uppgift att stödja de operativa verksamheterna och minimera de finansiella riskerna. Med större delen av försäljning förlagd utanför Sverige är valutarisken den mest framträdande risken. För att begränsa negativa effekter av kursförändringar, har Getinge därför till ca 85 procent kurssäkrat 2006 års förväntade nettofakturering i de för koncernen viktigaste valutorna EUR, GBP och USD. Förutom denna transaktionsexponering har koncernen även en omräkningsexponering i resultaträkningen samt en valutapåverkan i finansnettot avseende räntekostnader i främmande valutor. För 2006 innebär detta att valutakursförändringar får följande påverkan på resultatet före skatt, efter vidtagna säkringsåtgärder (se även Förvaltningsberättelse på sida 56, samt not 1 angående redovisning av finansiella instrument och not 27 angående finansiell riskhantering och finansiella derivatinstrument): Valuta Förändring i valutakurs Påverkan på resultatet EUR +/- 5 procent +/- 41 mkr GBP +/- 5 procent +/- 14 mkr USD +/- 5 procent +/- 14 mkr Skydd av immateriella rättigheter och försäkringsbara risker. Getinge är ledande inom de flesta områden där koncernen är verksam och satsar relativt de flesta konkurrenter betydande belopp på produktutveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar, hävdar koncernen aktivt sin rätt och följer konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs skyddar koncernen sina immateriella rättigheter genom juridiska processer. Getinge har omfattande försäkringsprogram för de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som koncernen är exponerad för.

20 20 Getinge i samhället GETINGE I SAMHÄLLET TYDLIGA PRINCIPER OCH KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden 1904 1924. Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 Helga och hennes hund Kobbi, en yorkshireterrier. Isländsk flicka räddad av Cardiohelp Helga Sigríður Sigurðardóttir var bara tolv år och en lovande gymnast när hon kollapsade

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med, % till 7 516 (6 651). Organiskt minskade orderingången med,7 %. Nettoomsättningen ökade med,5 % till 7 181 (6 327). Organiskt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och

Läs mer

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989)

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989) Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2013 Rapportperioden januari december Orderingången ökade med 4,0 % till 25 395 Mkr (24 416), organiskt ökade orderingången med 4,0 % Nettoomsättningen ökade med 4,3

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 5 2011-02-17 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Året som gått Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt och uppgick till 6.652

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Gunnebo i korthet. Innehåll

Gunnebo i korthet. Innehåll Å RSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12

Läs mer

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

SCA Årsredovisning 1999

SCA Årsredovisning 1999 SCA Årsredovisning 1999 Ett växande företag Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Affärsidé 5 Affärsstyrning och finansiella mål 6 SCA-aktien 10 Organisation, produkter och marknader 12 Verksamheten 1999

Läs mer