GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005

2 2 Verksamhetsåret 2005 i korthet VERKSAMHETSÅRET 2005 I KORTHET Koncernen Mkr /-% Orderingång , ,4 13,1 Organisk dito 7,2 Nettoomsättning , ,8 9,1 Organisk dito 3,8 Rörelseresultat 1 802, ,4 3,5 Rörelsemarginal, % 15,2 16,0-0,8 Resultat före skatt 1 601, ,7 3,6 Operativt kassafl öde 1 865, ,1 4,5 Utdelning, kr * 2:00 1:65 21,2 * Enligt förslag från styrelsen och verkställande direktören Affärsområde Medical Systems Mkr /-% Orderingång 5 152, ,2 14,4 Organisk dito 12,4 Nettoomsättning 5 109, ,5 10,6 Organisk dito 8,8 EBITA 787,3 699,2 12,6 EBITA-marginal, % 15,4 15,1 0,3 Rörelseresultat 781,4 695,4 12,4 Rörelsemarginal, % 15,3 15,1 0,2 Affärsområde Infection Control Mkr /-% Orderingång 3 895, ,4 9,1 Organisk dito 1,0 Nettoomsättning 3 745, ,6 6,3 Organisk dito -0,7 EBITA 517,9 533,6-2,9 EBITA-marginal, % 13,8 15,1-1,3 Rörelseresultat 511,4 533,6-4,2 Rörelsemarginal, % 13,7 15,1-1,4 Affärsområde Extended Care Mkr /-% Orderingång 3 131, ,4 16,3 Organisk dito 6,9 Nettoomsättning 2 982, ,7 10,4 Organisk dito 1,2 EBITA 521,6 514,2 1,4 EBITA-marginal, % 17,5 19,0-1,5 Rörelseresultat 505,8 510,8-1,0 Rörelsemarginal, % 17,0 18,9-1,9 KONCERNEN SOM HELHET Orderingången ökade organiskt med 7 procent till miljoner kronor (10 812) Omsättningen ökade med 9 procent till miljoner kronor (10 889) Resultat före skatt ökade med 4 procent till miljoner kronor (1 546) Nettovinsten uppgick till miljoner kronor (1 149) Vinst per aktie uppgick till 5,64 kronor (5,69) Stark orderingång Fortsatt bra kassaflöde Utdelningen per aktie föreslås öka till 2:00 kronor (1:65) AFFÄRSOMRÅDE MEDICAL SYSTEMS Orderingången ökade organiskt med 12 procent till miljoner (4 503) Omsättningen ökade med 11 procent till miljoner kronor (4 620) EBITA ökade med 13 procent till 787 miljoner kronor (699) Ett fl ertal produktlanseringar under året Fortsatt internationalisering av marknadsorganisationen Beslut om produktion vid koncernens anläggning i Kina AFFÄRSOMRÅDE INFECTION CONTROL Orderingången ökade organiskt med 1 procent till miljoner (3 570) Omsättningen ökade med 6 procent till miljoner kronor (3 525) EBITA minskade med 3 procent till 518 miljoner kronor (534) Etablering av lokal produktionsanläggning och expansion av säljkår i Kina Förstärkning av Life Science-organisationen genom förvärvet av La Calhène Fortsatta förbättringar av affärsområdets logistikstruktur Kvartalsöversikt nettoomsättning Mkr /-% Kvartal ett 2 525, ,6 1,3 Kvartal två 2 739, ,1 5,8 Kvartal tre 2 727, ,5 16,9 Kvartal fyra 3 888, ,6 11,9 Totalt , ,8 9,1 Kvartalsöversikt resultat före skatt Mkr /-% Kvartal ett 312,9 298,3 4,9 Kvartal två 304,2 358,0-15,0 Kvartal tre 291,2 255,8 13,8 Kvartal fyra 693,1 633,6 9,4 Totalt 1 601, ,7 3,6 AFFÄRSOMRÅDE EXTENDED CARE Orderingången ökade organiskt med 7 procent till miljoner (2 693) Omsättningen ökade med 10 procent till miljoner kronor (2 701) EBITA ökade med 1 procent till 522 miljoner kronor (514) Ny ledning för affärsområdet Beslut om ny renodlad och kapacitetsanpassad produktionsstruktur Nytt sortiment av passiva lyftar

3 Kalendarium och läsanvisningar 3 KALENDARIUM OCH LÄSANVISNINGAR INNEHÅLL Årsstämma. Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 20 april 2006 klockan i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 12 april 2006 och senast den 13 april anmäla deltagandet på Getinges webbplats www. getinge.com eller till Getinge AB, Att: Årsstämma, Box 69, Getinge eller per telefax , eller per telefon , Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste i god tid före den 12 april 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. För aktieägare som företräds av ombud måste fullmakt översändas före stämman. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. I Getinge AB:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2005 fanns upplysningar om hur aktieägare ska gå tillväga för att lämna förslag till Getinges valberedning respektive få ett ärende behandlat på årsstämman. Utdelning. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 2:00 kronor (1:65) per aktie, vartill åtgår 403,7 (333,1) Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 25 april VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 28 april Kalender för 2006 Årsstämma: 20 april 2006 Delårsrapport januari mars: 20 april 2006 Delårsrapport januari juni: 17 juli 2006 Delårsrapport januari september: 18 oktober 2006 Boksluts kommuniké för 2006: januari 2007 Årsredovisning för 2006: april 2007 Finansiella rapporter. Getinge AB publicerar samtliga finansiella rapporter på svenska och engelska. Rapporterna publiceras på webben omedelbart vid offentliggörandet och kan laddas ner från eller beställas från: Getinge AB, Informations avdelningen, Box 69, Getinge. Telefon Läsanvisningar. I årsredovisningen benämns Getingekoncernen med Getinge. Siffer uppgifterna inom parentes avser, om intet annat anges, 2004 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Miljoner kronor förkortas Mkr. Samtliga belopp avser Mkr, om intet annat anges. Begreppet EBITA används för att beteckna Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för avoch nedskrivningar av goodwill och andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrens och framtida tillväxt är Getinges bedömningar baserade främst på internt inom koncernen framtaget material. I femårsöversikterna redovisas åren 2004 och 2005 enligt IFRS. Uppgifterna för åren 2001 till 2003 har inte omräknats enligt IFRS. Verksamhetsåret 2005 i korthet Kalendarium och läsanvisningar Koncernchefen kommenterar Getinge-aktien Fem år i sammandrag Inriktning och strategi Inledning Koncernöversikt Finansiella mål Strategi Strategiska processer Riskhantering Getinge i samhället Affärsområden Medical Systems Affärsområdesöversikt Aktiviteter och händelser under Produkter och tjänster Infection Control Affärsområdesöversikt Aktiviteter och händelser Produkter och tjänster Extended Care Affärsområdesöversikt Aktiviteter och händelser Produkter och tjänster Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Internkontrollrapport Getinges styrelse & revisor Getinges koncernledning Ekonomisk information Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Förändringar i eget kapital för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Operativ kassaflödesanalys för koncernen Noter till koncernredovisningen Resultaträkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget Förändringar i eget kapital moderbolaget Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter till moderbolagsredovisningen Revisionsberättelse Övrig information Kvartalsdata Definitioner Adresser koncernbolag Sidorna utgör den formella finansiella redovisningen och är reviderade av bolagets revisorer. Övriga delar av årsredovisningen är översiktligt granskade av samma revisorer.

4 4 Koncernchefen kommenterar KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR GOD ORDERINGÅNG OCH FORTSATT INTERNATIONELL EXPANSION 2005 var ett år med en god tillväxt vad gäller orderingången, som ökade med 13 procent till 12,2 miljarder kronor (10,8), motsvarande en organisk tillväxt på goda 7 procent. Utvecklingen av nettoomsättningen 11,9 miljarder kronor (10,9) begränsades bland annat av en lägre orderstock vid årets ingång till följd av en stark fakturering under 2004 och FDA:s embargo mot Extended Cares produktionsanläggning i Gloucester. Med tanke på den begränsade faktureringstillväxten och negativa valutaeffekter har resultatet före skatt i stort utvecklats tillfredsställande och ökade med 4 procent till 1,6 miljarder kronor (1,5). De under året genomförda förvärven har varit kompletterande till sin natur och genomförts för att bredda existerande produktutbud och för att förstärka det egna distributionsnätet. Affärsområdet Medical Systems hade en mycket god utveckling under 2005 med en stark ökning av orderingång och nettoomsättning, motsvarande 12 respektive 9 procents organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade med 12 procent samtidigt som rörelsemarginalen förbättrades. Critical Care divisionen flyttade fram positionerna ytterligare på flertalet marknader och hade en god ökning av omsättning och resultat. Surgical Workplaces ut veckling under 2005 var god, medan Cardiopulmonarys utvecklades svagare. Affärsområdet fortsatte under året den internationella expansionen av sin marknadsorganisation. I Sydkorea etablerades ett nytt säljbolag och i Spanien och Irland förvärvade affärsområdet sina distributörer. I Brasilien, Indien, Kina och Ryssland har säljstyrkan förstärkts kontinuerligt under året med bra resultat. Expansionen av marknadsorganisationen och fördjupningen av marknadsbearbetningen kommer att fortsätta under 2006, bland annat genom en satsning på de nya EU-medlemmarna i östra Europa. En framgångsrik produktutveckling är central för affärsområdets fortsatta utveckling och 2005 var ur denna synvinkel ett mycket spännande år. I kvartal fyra lanserades en lång rad nya produkter, som förväntas ha en positiv påverkan på volymutvecklingen de kommande åren. Bland de nya produkterna kan nämnas operationsbordet MAGNUS; de två takkonsolerna ALPHA-PORT och MODUTEC som är anpassade till dagens alltmer IT-intensiva sjukvård; samt en neonatalversion av respiratorn SERVO-i. Critical Care-divisionen har under året drivit två mycket lovande utvecklingsprojekt: en ny generation av respiratorer och en ny anestesiutrustning, båda mycket konkurrenskrafti- Johan Malmquist tillsammans med Wei Feng Shen från Shanghai s Ruijin Hospital i samband med koncernledningens besök i Kina. Besöket föranleddes främst av invigningen av Getinges nya produktionsanläggning i Suzhou City, Kina, som planenligt öppnades i mitten av 2005.

5 Koncernchefen kommenterar 5 Divisionen Critical Care inom Medical Systems hade en god utveckling under 2005 med betydande försäljningsframgångar på flertalet marknader. Critical Care bedrev under året också en mycket spännande produktutveckling. ga och båda med överlägsna kliniska prestanda. Utvecklingen av de nya produkterna utgör en central del av Getinges fortsatta satsningar för att växa inom Life Support-området. Konceptuellt är båda produkterna definierade, medan utveckling av programvara och kvalitetssäkring är planerad att pågå under större delen av Lansering i större skala beräknas ske under Cardiopulmonary-divisionen tillverkar idag sina förbrukningsartiklar vid tre anläggningar i Tyskland. För att stärka konkurrenskraften kommer denna produktion att koncentreras till en samlad tysk anläggning, samtidigt som den arbetsintensiva produktionen flyttas till en ny produktionsanläggning i Turkiet med driftstart under fjärde kvartalet Medical Systems planerar även att inom en treårsperiod producera operationsbord, operationslampor och takkonsoler för den asiatiska marknaden vid produktionsanläggningen i Suzhou City i Kina. Affärsområdets logistikfunktion har under året effektiviserats genom en centraliserad tredjepartslösning av reservdelshanteringen och en utökning av antalet länder med direktleveranser. Under 2006 kommer affärsområdet att koncentrera aktiviteter och resurser till följande områden: kraftfull produktutveckling inom Life Support-området fortsatt arbete att hitta lämpliga förvärv som kan bredda affärsområdets verksamhet med ledande produktlinjer, primärt mot intensivvård och hjärtkirurgi fortsatt internationalisering och förstärkning av marknadsorganisationen i Asien, Östeuropa och USA ny produktionsstruktur för Cardiopulmonarys förbrukningsvaror fortsatta förbättringar av affärsområdets logistikfunktion Affärsområdet Infection Control hade ett år i nivå med det goda Orderingången ökade organiskt med 1 procent, medan nettoomsättningen minskade organiskt med knappt 1 procent. Under 2005 har det skett en tydlig förskjutning mot färre men samtidigt större projekt, vilket gjort att ledtider vad avser såväl beställningar som leveranser blivit längre. En anledning till det nya mönstret är att sjukhusen försöker samordna sina investeringar i infektionsbekämpningsutrustning. Rörelseresultat och rörelsemarginal minskade något, vilket ska ses mot bakgrund av negativa valutaeffekter och förvärvet av La Calhène, vars lönsamhet ännu inte når upp till affärsområdets genomsnitt. Den underliggande rörelsemarginalen var i nivå med föregående år. För att flytta fram positionerna på Life Science-marknaden förvärvades det franska företaget La Calhène under andra kvartalet La Calhène är världsledande leverantör av s.k. isolatorer (skyddar ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt från kontaminering från den omgivande miljön) och utrustning för elektronstråle sterilisering (kontinuerlig sterilisering av medicintekniska engångsartiklar). Försäljningen av La Calhènes produktsortiment kommer fortsättningsvis att ske genom Infection Controls befintliga Life Science organisation. Ett antal regionala centra kommer att bildas med ansvar för försäljning av hela affärsområdets produktsortiment för Life Science segmentet. Frankrike kommer att bli kund- och kompetenscenter för södra Europa. Schweiz kommer att ansvara för tysktalande länder, Sverige för Skandinavien och Benelux samt England för Storbritannien. Utöver detta utgör Japan och USA egna regioner. I och med denna omstrukturering får affärsområdet för för-

6 6 Koncernchefen kommenterar sta gången en fokuserad och global organisation för den växande Life Science marknaden. Life Science-divisionen inom Infection Control beräknas omsätta cirka 1,5 miljarder kronor under Ett annat viktigt inslag i affärsområdets strategi är breddningen av den geografiska marknadsbasen. Under 2005 genomfördes en rad aktiviteter för att få ett ökat genomslag på en rad viktiga marknader. I Kina togs affärsområdets nya produktionsanläggning planenligt i bruk i mitten av Parallellt med etableringen av produktion i Kina, genomförde affärsområdet också en kraftig utbyggnad av den kinesiska marknadsorganisationen. Bland övriga aktiviteter på den asiatiska marknaden kan nämnas etableringen av ett säljbolag i Singapore för att på ett effektivt sätt kunna hantera de växande marknaderna i Sydostasien. Affärsområdet har i samarbete med affärsområde Medical Systems också ökat sina aktiviteter i Indien. I Japan har affärsområdet breddat verksamheten till att även omfatta sjukhussektorn och levererade under året för första gången en sterilcentral till ett japanskt sjukhus. En av affärsområdets viktigaste marknader är USA. För att stärka den kommersiella kom petensen inom sjukhussegmentet tillsattes en ny ledning för den amerikanska marknadsorganisationen under andra kvartalet De åtgärder som den nya ledningen genomfört förväntas ha positiva effekter på volym och resultat redan under Arbetet med att förstärka affärsområdets konkurrenskraft har fortsatt under Global Washer-projektet som syftar till att effektivisera produktionen av stora desinfektorer avslutades under året. Affärsområdets logistikprojekt har löpt enligt plan, vilket bland annat inneburit att ett centralt reservdelslager har etablerats. Under 2006 kommer en gemensam IT-plattform att implementeras och mot slutet av 2007 kommer logistikprojektets årliga besparingar på 50 miljoner kronor att få fullt genomslag. Under 2006 kommer affärsområdet att koncentrera aktiviteter och resurser till följande områden: Ökad tillväxt och lönsamhet i USA, bland annat genom specialisering av säljkåren Fortsatt satsning på produktion i Kina med en breddning av tillverkningssortimentet Fortsatt utveckling av marknadsorganisationen på utvecklingsmarknaderna Integration och effektivisering av La Calhène Satsning på den japanska sjukhusmarknaden Logistikprojektet utrullning av den nya IT-plattformen, bland annat med förbättrade order- och faktureringsprocesser Affärsområdet Extended Care hade en organisk ökning av orderingång och nettoomsättning med 7 respektive 1 procent, medan rörelseresultatet i princip var i nivå med föregående år. Tillväxten har varit mycket god på den nordamerikanska marknaden, vilket till en del förklaras av de mycket stora beställningarna från den kanadensiska provinsen Ontario under det första kvartalet Orderingången har även varit stark i USA, medan omsättnings- och resultatutvecklingen har begränsats av FDA:s embargo mot produktionsanläggningen i Gloucester. Det amerikanska säljbolaget går därmed in i 2006 med en mycket god orderstock. Myndigheterna i Ontario har aviserat ytterligare investeringar på patienthanteringsutrustning. Programmet beräknas omfatta 30 miljoner CAD och affärsområdet gör bedömningen att man även denna gång kommer att kunna ta betydande volymer. Under hösten 2005 rekryterades Michael Berg till befattningen som chef för Extended Care. Efter en grundlig genomgång av affärsområdets organisations- och produktionsstrukturer, har beslut fattats om relativt omfattande förändringar och förbättringar. Affärsområdet kommer under 2006 att organiseras i tre övergripande funktioner Products & Marketing, Supply Chain och Sales för att skapa effektivare processer och ett bättre resursutnyttjande. Affärsområdet har idag med sina tre produktionsanläggningar en överkapacitet vad gäller tillverkning av patientlyftar. För att anpassa kapaciteten och renodla produktionsstrukturen kommer tillverkningen av de aktiva lyftarna att koncentreras till anläggningen i Belgien, med an de passiva lyftarna fl yttas till anläggningen i Magog, Kanada. Produktionen i Stor britan nien kommer därmed att avvecklas. Kostnaden för denna omstrukturering beräknas uppgå till 35 miljoner kronor och kommer från slutet av 2007 innebära årliga besparingar på 50

7 Koncernchefen kommenterar 7 Getinges strategiska hörnstenar globalt ledarskap, innovativa lösningar och försäljning och service i egen regi ligger fast. Under 2006 kommer en rad aktiviteter att genomföras för att ytterligare befästa koncernens positioner och skapa en stabil plattform för fortsatt stark tillväxt under kommande år. miljoner kronor. Under slutet av 2005 introducerades de nya passiva lyftarna Maxi Move och Maxi Twin. De nya produkterna förväntas bidra till en positiv utveckling av detta produktsegment under Försäljningen av de nya aktiva lyftar, som introducerades 2003, har fortsatt att utvecklas väl under 2005, precis som affärsområdets taklyftar, trots att en stor del av kapaciteten under det första kvartalet 2005 togs i anspråk av de stora beställningarna från Ontario. Under 2006 kommer affärsområdet att koncentrera aktiviteterna till följande områden: Implementering av den nya organisationen Utökad säljkår i USA och Sydeuropa Förbättrad produktionsstruktur för patienthanteringssortimentet Lansering av det nya sortimentet passiva lyftar Fortsatt fokus på sjukhusmarknaden Kraftfulla satsningar på framtiden. Getinge kommer under 2006 att göra långsiktiga och ökade investeringar för att lägga grunden till en fortsatt stark tillväxt vad gäller både volym och resultat. Investeringarna spänner över följande centrala områden: Strategiska förvärv: arbetet med att finna attraktiva och världsledande produktlinjer som kompletterar befintliga affärsområden kommer att fortsätta under 2006 Intensiv satsning på produktutveckling inom Medical Systems: Life Support-marknaden blir allt viktigare för Getinge och genom ytterligare satsningar på detta segment kommer koncernen att stärka sina positioner och tillväxtmöjligheter Bygga konkurrenskraft: under 2006 kommer samtliga affärsområden (både gemensamt och enskilt) att inleda ett omfattande arbete med att effektivisera och integrera processerna inom produktutveckling, inköp och produktion. Det övergripande syftet med detta projekt är att öka företagets innovationskraft och markant sänka produktionskostnader genom att fokusera verksamheten på värdeskapande processer. Internationalisering av marknadsorganisationerna: detta arbete kommer att fortsätta under 2006, bland annat genom förbättringar av strukturen i USA. Förbättrade produktionsstrukturer: La Calhène kommer att struktureras om och fullt ut integreras i Infection Control. Extended Care renodlar sin produktion av patientlyftar. Utsikter för Sammanfattningsvis gör Getinge bedömningen att 2006 kommer att bli ett år med god volymutveckling för samtliga affärsområden samtidigt som valutaläget förväntas vara gynnsammare. Koncernen går in i 2006 med en god nivå på orderboken. För att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och tillväxten inför framtiden gör koncernen betydande investeringar i marknadsutbyggnad, produktutveckling samt effektiviseringar av koncernens produktionsstruktur. Johan Malmquist VD och koncernchef

8 8 Getinge-aktien GETINGE-AKTIEN Utdelning per aktie, kronor 2,0 1,5 Getinges B-aktie noteras sedan 1993 på Stockholmsbörsens A-lista. Börsposten under år 2005 omfattade 200 aktier. Antalet aktieägare är cirka Andelen utlandsägda aktier uppgår till 28,8 procent (35,2). Andelen svenskt institutionellt ägande är 44,1 procent (36,5), varav aktiefonder utgör 18,0 procent (12,3). 1,0 0, B-Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) 0, Vinst per aktie efter full skatt, kronor (c) SIX Börsvärde , Mdkr Diagrammet visar det aktuella börsvärdet per den 31 december för respektive år. Aktieägarvärde. Getinges ledning arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra den finansiella informationen kring Getinge, för att ge såväl nuvarande som framtida ägare goda förutsättningar att värdera bolaget på ett så rättvisande sätt som möjligt. I detta ingår bland annat att medverka aktivt vid möten med analytiker, aktiesparare och media. Getingeaktien har under året följts och analyserats av bl.a. följande analytiker: ABG Sundal Collier, Alfred Berg, Carnegie, Cazenove, Cheuvreux, Danske Bank, Enskilda, Hagströmer & Qviberg, Handelsbanken, Kaupthing Bank, Main First Bank, Nordea, Sal. Oppenheim, Standard & Poor s, Swedbank, UBS och Öhman Equities. Kursutveckling och likviditet Vid utgången av året noterades Getingeaktien till 109,50 kronor, vilket är en uppgång under året med 32 procent. Högsta betalkurs år 2005 var 112,50 (22 juni 2005) och lägsta var 82,50 (5 januari 2005). Börsvärdet uppgick till 20,6 miljarder kronor, att jämföra med 16,7 miljarder kronor vid utgången av föregående år. Antalet omsatta aktier under 2005 var ( ). Aktiekapital och ägarförhållanden. Aktiekapitalet i Getinge uppgick vid utgången av 2004 till kronor fördelat på aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. Utdelningspolitik. Den framtida utdelningen kommer att anpassas till Getinges resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska utgöra cirka en tredjedel av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader och schablonskatt om 28 procent. Aktieägarinformation och analyser. Finansiell information om Getinge finns på koncernens webbplats under adressen Frågor kan även ställas direkt till bolaget under adressen eller per telefon Det går bra att rekvirera årsredovisningar, delårsrapporter och annan information från koncernens huvudkontor på telefon , från webbplatsen eller via e- postadressen ovan.

9 Getinge-aktien 9 DATA PER AKTIE Belopp i kronor per aktie där annat ej anges Vinst per aktie efter full skatt 2,65 3,08 3,85 5,69 5,64 Börskurs för B-aktien: Årets slutkurs 43,0 44,5 69,0 82,8 109,5 Kassafl öde från den löpande verksamheten 0,5 6,0 6,9 5,4 5,8 Utdelning, kronor per aktie 0,94 1,06 1,35 1,65 2,00 Utdelningstillväxt, % 6,8 12,8 27,4 22,2 21,2 Direktavkastning, % 2,2 2,4 2,0 2,0 1,8 P/E-tal 16,2 14,4 17,9 14,6 19,4 Andel utdelad vinst, % 35,5 34,4 35,0 29,0 35,5 Eget kapital 14,63 15,64 17,49 21,15 26,66 Genomsnittligt antal aktier (milj st) 198,2 201,9 201,9 201,9 201,9 Antal aktier 31 december (milj st) 201,9 201,9 201,9 201,9 201, genomfördes en split med villkor 4:1. Antalet aktier före split uppgick till och efter split Nyckeltal i tabellen har omräknats med antal aktier efter split. ÄGARSTRUKTUR Innehav Andel ägare, % Andel aktier, % ,5 1, ,6 2, ,3 8, ,9 8,9 > ,7 78,2 Uppgifterna avser ägarstruktur i Getinge AB per 31 december Källa: VPC och SIS Ägarservice. UTVECKLING AV AKTIEKAPITALET Transaktion Antal aktier före transaktion Aktiekapital efter transaktion, kr 1990 Bildandet Split 50:1, nom 100 kr till 2 kr Riktad nyemission Riktad nyemission Apportemission Fondemission 2: Nyemission 1:9 kurs 100 kr Split 4:1, nom 2 kr till 0:50 kr GETINGES STÖRRE ÄGARE Bolag Antal A-aktier Antal B-aktier Andel kapital,% Andel röster, % Carl Bennet AB ,1 46,4 Robur fonder ,7 4,2 Fjärde AP-fonden ,6 3,5 AMF Pension ,6 1,6 SEB Fonder ,4 1,5 SHB/SPP fonder ,4 1,5 Nordea ,3 1,4 SHB Pensionsstiftelse ,0 1,2 Folksamgruppen ,6 0,9 Första AP-fonden ,3 0,8 Andra AP-fonden ,1 0,7 Övriga ,9 36,3 Totalt ,0 100,0 Uppgifterna inkluderar kända förändringar. Källa: VPC och SIS Ägarservice. ÄGANDE PER LAND, procent Land Sverige 67,4 67,0 65,5 66,4 71,2 Övriga Norden 2,2 2,6 2,2 3,2 4,7 USA 14,7 12,5 15,6 12,9 11,4 Storbritannien 10,9 9,2 6,3 5,6 3,3 Frankrike 0,3 0,7 1,0 2,1 1,4 Övriga Länder 4,5 8,0 9,4 9,8 8,0 AKTIEKAPITALETS FÖRDELNING Antal aktier Antal röster Kapital % Röster % Serie A ,7 41,8 Serie B ,3 58,2 Summa ,0 100,0

10 10 Fem år i sammandrag FEM ÅR I SAMMANDRAG GOD ORGANISK UTVECKLING OCH ETT FLERTAL STÖRRE FÖRVÄRV Omsättning, Mkr EBITA, Mkr Getingekoncernen har haft en god utveckling under perioden Omsättningen har vuxit från 8,2 miljarder kronor till 11,9 miljarder, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på 9,9 procent. EBITA har under samma period ökat från 1,1 miljarder kronor till 1,8 miljarder, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på 12,8 procent. Denna utveckling har uppnåtts genom en kombination av god organisk tillväxt under perioden och ett antal större förvärv. Förvärv. Antalet förvärv under perioden uppgår till 9 stycken. Tyngdpunkten har legat på affärsområde Medical Systems, som under perioden har expanderat kraftigt genom att addera utrustning för intensivvård och hjärtkirurgi till sin verksamhet. Affärsområdet har även förstärkt sitt distributionsnät genom att förvärva ett antal distributörer. Affärsområde Infection Control hade tidigare en hög förvärvsfrekvens, men har under perioden framför allt koncentrerat sig på en förbättrad organisk utveckling och en förbättrad lönsamhet. Under 2005 genomförde affärsområdet ett förvärv för att förstärka positionerna inom Life Science-segmentet. Affärsområde Extended Care förvärvade 2004 en verksamhet för att förstärka positionen inom det viktiga segmentet för taklyftar Organisk utveckling. Utvecklingen av den organiska nettoomsättningen har varit god under perioden. Utvecklingen har uppnåtts genom en kombination av olika åtgärder: fortsatt fokus på produktutveckling inom samtliga affärsområden, effektivare marknadsbearbetning inom affärsområdet Infection Control och expansion av det egna distributionsnätet till nya geografiska marknader inom affärsområdet Medical Systems. Inom Extended Care har det nya sortimentet aktiva lyftar och stora order från den kanadensiska marknaden bidragit till den goda utvecklingen. Operativt kassaflöde, Mkr Kassaflöde. Koncernens operativa kassaflöde har stärkts under de senaste åren. År 2002 påbörjades ett långsiktigt kapitalrationaliseringsprojekt vilket lett till kraftiga förbättringar. Under perioden har det operativa kassaflödet förbättrats från 465,3 Mkr år 2000, till 1 865,8 Mkr Nettoskuldsättningsgrad. Koncernens nettoskuldsättningsgrad varierar förhållandevis mycket på grund av de betydande förvärv som genomförts under de senaste fem åren. Målsättningen är att nettoskuldsättningsgraden genomsnittligt bör ligga mellan 1 och 1,7. Soliditet. Koncernens soliditet har varit god under perioden. De relativt stora variationerna förklaras av de genomförda förvärven. Målsättningen är att soliditeten bör ligga över 30 procent.

11 Fem år i sammandrag 11 STÖRRE FÖRVÄRV ALM 2001 Hereaus 2002 Jostra 2003 Siemens LSS 2003 BHM 2004 La Calhène 2005 Verksamhet: operationslampor och takkonsoler Verksamhet: operationslampor Verksamhet: hjärt-lungmaskiner & förbrukningsvaror Verksamhet: respiratorer Verksamhet: patientlyftar Verksamhet: isolatorer och elektronstrålesterilisatorer RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL Resultaträkning, Mkr Nettoomsättning 8 148, , , , ,4 varav utlandsförsäljning, procent 96,9 96,9 97,2 97,5 97,4 Rörelseresultat före avskrivningar 1 341, , , , ,4 EBITA 1 130, , , , ,0 Rörelseresultat 974, , , , ,8 Finansnetto -223,6-173,9-161,1-196,7-201,4 Resultat före skatt 750,4 875, , , ,4 Skatter -225,1-253,9-317,7-396,9-451,7 Årets resultat, Mkr 525,3 621,7 777, , ,7 Balansräkning, Mkr Immateriella anläggningstillgångar 2 768, , , , ,3 Materiella anläggningstillgångar 1 341, , , , ,8 Finansiella anläggningstillgångar 462,4 569,5 750,5 605,4 649,8 Varulager 1 718, , , , ,6 Övriga fordringar 2 934,7 2800,7 3336, , ,2 Kassa och Bank 364,4 412,8 504,2 484,9 683,7 Summa tillgångar 9 589, , , , ,3 Eget kapital 2 952, , , , ,3 Avsättning för pensioner, räntebärande 1 089, , , , ,4 Omstruktureringsreserv 148,8 253,5 193,1 33,4 10,5 Avsättningar 539,7 539,9 709,7 520,2 483,7 Låneskulder, räntebärande 3 304, , , , ,0 Övriga skulder, ej räntebärande 1 553, , , , ,3 Summa eget kapital och skulder 9 589, , , , ,3 Nettolåneskuld, inklusive pensionsskulder 4 030, , , , ,1 Nettolåneskuld, exklusive pensionsskulder 2 940, , , , ,7 Nyckeltal, Mkr Kassafl öde från den löpande verksamheten 89, , , , ,3 Förvärv av verksamheter 450,6 313, ,7 401,8 543,7 Arbetande kapital 6 592, , , , ,0 Eget kapital, 31 december, Mkr 2 952, , , , ,3 Avkastning på arbetande kapital, procent 14,8 15,9 18,6 20,4 18,5 Avkastning på eget kapital, procent 20,4 21,1 23,9 29,4 24,3 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,36 1,07 1,37 1,10 0,95 Soliditet, procent 30,8 33,3 29,3 34,3 37,0 Räntetäckningsgrad, ggr 4,2 5,9 7,3 8,2 8,3 Rörelseresultat före avskrivningar marginal 16,5 16,6 18,4 18,6 17,9 EBITA-marginal, procent 13,9 14,1 15,8 16,1 15,4 Rörelsemarginal, procent 12,0 12,1 13,7 16,0 15,2 Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr 1) 180,9 149,6 215,6 270,0 224,9 Resultat per aktie efter skatt, kronor 3) 2,65 3,08 3,85 5,69 5,64 Kassafl öde, kronor per aktie -0,46 5,26 5,80 4,07 4,68 Eget kapital, kronor per aktie 14,63 15,64 17,49 21,15 26,66 Utdelning, kronor per aktie 0,94 1,06 1,35 1,65 2,00 Börskurs 31 december, kronor per aktie 43,00 44,50 69,00 82,75 109,50 Direktavkastning, procent 2,2 2,4 2,0 2,0 1,8 Antal aktier, 31 december 50,5 50,5 201,9 201,9 201,9 Antal anställda 31 december Löner och andra ersättningar 2 157, , , , ,3 1) Exklusive utrustning för uthyrning. 2) Enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. 3) Nyemission var genomförd vid början av april månad För uppgifter per aktie för tid dessförinnan har fondemissionselementet i nyemissionen beaktats genom omräkning med faktorn 0, genomfördes en split med villkor 4:1. Antalet aktier före split upgick till och efter split År 2001 var genomsnittligt antal aktier efter split. Aktierelaterade nyckeltal har korrigerts med den nya antalet aktier efter spliten. 2) DEFINITIONER: se sidan 87.

12 12 Inriktning och strategi INRIKTNING OCH STRATEGI INTEGRERADE SYSTEM FÖR HÖG KVALITET OCH EFFEKTIVITET INOM VÅRDEN

13 Inriktning och strategi 13 INLEDNING GETINGES AFFÄRSOMRÅDEN Getingekoncernen är världsledande leverantör av medicinteknisk utrustning för kirurgi, intensivvård och infektionsbekämpning, samt ergonomiska lösningar för äldrevården. Omsättningen uppgick under 2005 till 11,9 (10,9) miljarder kronor. Koncernen har anställda, verksamma i knappt 100 bolag i 30 länder. Koncernens produkter tillverkas vid 24 anläggningar i 9 länder och distribueras globalt, huvudsakligen genom den egna försäljningsorganisationen. Medical Systems Västeuropa är koncernens största geografiska marknad med knappt 55 procent av försäljningen, följt av Nordamerika med cirka 30 procent, medan Asien/Australien står för drygt 10 procent. Resterande 5 procent av försäljningen sker i övriga delar av världen. Infection Control Getinges största kundsegment är sjukhusen, som representerar knappt 75 procent av försäljningen. Institutioner för äldrevård utgör drygt 15 procent av koncernens försäljning, medan Life Science (läkemedelsföretag, medicintekniska företag, forskningslaboratorier med flera), står för resterande 10 procent. Extended Care Organisation. Getinges organisation är utformad för att snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolags- eller affärsområdesnivå, medan beslut om strategi, inriktning, förvärv och övergripande finansiella frågor fattas av Getinges styrelse och koncernledning. Från att vid börsintroduktionen 1993 ha varit ett bolag verksamt uteslutande inom infektionsbekämpning, omfattar Getingekoncernen idag tre affärsområden Infection Control, Medical Systems och Extended Care. Varje affärsområde ansvarar självständigt för produktutveckling, produktion och distribution av specifika produktlinjer. För Nordamerika har koncernen en gemensam marknadsorganisation för Infection Control och divisionen Surgical Workplaces inom Medical Systems. I dagsläget omfattar koncernen knappt 100 operativa enheter. FÖRSÄLJNING PER REGION Västeuropa 54% USA & Kanada 29% Asien/Australien 12% Övriga världen 5% FÖRSÄLJNING PER KUNDSEGMENT Sjukhus 73% Äldrevård 17% Life Science 10% GETINGEKONCERNENS ORGANISATION VD och koncernchef Ekonomi & finans Organisation & ledarskap Affärsområden Produktlinjer/Divisioner Medical Systems Surgical Workplaces Cardiopulmonary Critical Care Getingekoncernen är organiserad i tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care. Koncernen är starkt decentraliserad och operativa beslut fattas som regel på bolags- eller affärsområdesnivå. Koncernen omfattar knappt 100 operativa enheter. Infection Control Sterilisation Desinfektion Extended Care Patienthantering Hygiensystem Sårvård

14 14 Inriktning och strategi KONCERNÖVERSIKT Affärsområde Medical Systems Kompletta system för kirurgiska arbetsstationer, samt produkter för hjärtkirurgi och intensivvård. Produktsortimentet omfattar kirurgiska arbetsstationer, respiratorer och hjärtlungmaskiner med tillhörande förbrukningsmateriel, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 5 anläggningar i 3 länder. Försäljningen är global och sker genom 25 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader där affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på: produktledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom kompletterande förvärv Affärsområde Infection Control Kompletta system för att förhindra uppkomst och spridning av smitta. Produktsortimentet omfattar desinfektorer, sterilisatorer, dokumentationssystem, kringutrustning, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 12 anläggningar i 7 länder. Försäljningen är global och sker genom 27 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader där affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på: kostnadsledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet Affärsområde Extended Care System för hygien och förflyttning av äldre och rörelsehindrade, samt produkter som förebygger och behandlar trycksår. Produktsortimentet omfattar bad- och duschlösningar, lyfthjälpmedel, madrasser för behandling och förebyggande av trycksår, samt service och rådgivning. Produktion bedrivs vid 6 anläggningar i 5 länder. Försäljningen är global och sker genom 24 egna säljbolag och genom distributörer på de marknader där affärsområdet saknar egen representation. Strategin baserar sig på: produktledarskap integrerade lösningar service tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL Resultattillväxt Mätt som resultat före skatt, ska resultattillväxten uppgå till 15 procent per år i genomsnitt och ska uppnås genom att en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt Resultattillväxten inom existerande verksamheter ska genom aktiv marknadsbearbetning och produkt utveckling växa organiskt med dryga 5 procent årligen. OMSÄTTNINGSUTVECKLING SEDAN 1996, MKR Förvärv Förvärv av världsledande verksamheter som ytterligare förstärker Getinges position som ledande leverantör av innovativa lösningar ska genomsnittligt bidra till resultattillväxten med 7 procent. Ytterligare 3 procent ska komma från så kallade bolt-on förvärv, dvs förvärv som kompletterar existerande verksamheter

15 Inriktning och strategi 15 Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT ANDEL AV KONCERNEN 5 109,2 Mkr 43 % 787,3 Mkr 43 % 5 803,0 Mkr 55 % Sjukhus 100% Äldrevård 0% Life Science 0% Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT ANDEL AV KONCERNEN 3 745,1Mkr 32 % 517,9 Mkr 28 % 2 768,4 Mkr 27 % Sjukhus 65% Äldrevård 5% Life Science 30% Nettoomsättning EBITA Arbetande kapital OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT ANDEL AV KONCERNEN 2 982,1 Mkr 25 % 521,6 Mkr 29 % 1 916,7 Mkr 18 % Sjukhus 36% Äldrevård 64% Life Science 0% UTVECKLING AV RESULTAT FÖRE SKATT , MKR ORGANISK TILLVÄXT, % (orderingång)

16 16 Inriktning och strategi STRATEGI Getinges affärsidé integrerade system för bättre kvalitet och högre effektivitet. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning leder till att efterfrågan på god och effektiv sjukvård ökar. Denna utveckling förstärks av ökningen av vällevnadssjukdomar och problem med svår övervikt hos befolkningen. Vidare bidrar det faktum att man kan behandla och bota allt fler sjukdomar till att ytterligare förstärka efterfrågan på god vård och omsorg. Marknaden för medicintekniska produkter kännetecknas av en stabil efterfrågan och en förhållandevis svag konjunkturell påverkan. Utbudet av vård begränsas framför allt av samhällsekonomiska ramar och politiska beslut. Bedömningen är att de ekonomiska anslagen till vården kommer att vara konstanta i relation till individuella länders bruttonationalprodukt. En av vårdens främsta uppgifter blir därmed att skapa mer och bättre vård till bibehållen eller lägre kostnad. Getinges uppgift är därför att erbjuda vården produkter, tjänster och kunskap som bidrar till en högre kvalitet och ökad effektivitet. Koncernens erbjudande omfattar idag breda, integrerade lösningar inom områdena infektionsbekämpning, kirurgi, intensivvård och vårdergonomi. Strategiska hörnstenar. Getinge har som strategiskt mål att etablera och upprätthålla marknadsledande positioner (dvs vara nummer ett eller två) på de nischmarknader där koncernen är verksam. Getinges världsledande position är resultatet av ett långsiktigt arbete där fokus ligger på tre strategiska hörnstenar. Globalt ledarskap. Genom att Getinge är ledande inom sina nischmarknader skapas stora skalfördelar. Getinge kan därmed vara branschens kostnadsledande aktör och investera i långsiktig produkt- och marknadsutveckling. Koncernen upprätthåller idag ledande positioner i sju av tio produktlinjer. Innovativa lösningar. Genom att kombinera funktionella produkter med stort kunnande och förståelse för kundernas situation, kan Getinge erbjuda innovativa lösningar som leder till kvalitets- och effektivitetsförbättringar för kundernas verksamhet. De olika produkterna och tjänsterna fungerar som vitala delar i större system där fokus ligger på den totala effekten av investeringen, snarare än på kostnaden för de enskilda delarna. Försäljning och service i egen regi. Genom att ha direktkontakt med kunderna genom den egna försäljnings- och serviceorganisationen kontrollerar Getinge alla de parametrar (produktkvalitet, rådgivning, utbildning osv) som avgör kundens kvalitetsupplevelse. Koncernen får härmed också tillgång till den lönsamma eftermarknaden. Strategi för fortsatt hög resultattillväxt. Getinge har som strategiskt mål att ha en genomsnittlig resultattillväxt om 15 procent, vilket ligger över den generella tillväxten i

17 Inriktning och strategi 17 marknaden. För att uppnå detta arbetar koncernen utifrån två huvudprinciper: förädling och utveckling av befintlig verksamhet för att skapa en god organisk tillväxt samt kompletterande förvärv och förvärv av globalt ledande produktlinjer. Förädling av befintlig verksamhet. En god organisk utveckling ska uppnås genom aktiv marknadsbearbetning och produktutveckling. Produktutvecklingen kommer att ha fortsatt fokus på system och lösningar som ökar effektiviteten och förbättrar vårdkvaliteten. Den interna produktutvecklingen kan också kompletteras med förvärv av bolag som är verksamma inom näraliggande produktnischer. Koncernen avser också att expandera det egna distributionsnätet till nya och kommersiellt intressanta geografiska marknader. Medical Systems förvärv av sina irländska, kanadensiska och spanska distributörer och etableringen av ett eget säljbolag i Sydkorea under 2005 är exempel på denna strategi. För att förbättra konkurrenskraften arbetar Getinge också aktivt med värdeskapande processer som produktutveckling och kvalitetssäkring, samt förbättring av koncernens logistikhantering. Förvärv av globalt ledande produktlinjer. Genom att förvärva globalt ledande produktlinjer kan koncernen bredda existerande affärsområden eller etablera nya. Exempel på denna typ av förvärv är det mycket framgångsrika förvärvet av Siemens LSS, som tillfört koncernen ett nytt produktområden, nya kundsegment och ett stort mått av tekniskt kunnande. Drivkrafter och trender. Getinges kunder påverkas av ett antal grundläggande faktorer (den demografiska utvecklingen, ökningen av vällevnadssjukdomar, teknologiska landvinningar och nya läkemedel) som bidrar till en ökad efterfrågan på god sjukvård. Dessa drivkrafter leder till att sjukvården försöker att finna vägar att producera mer och bättre vård till bibehållen eller lägre kostnad. I sjukhussegmentet finns det i många länder därför en tydlig trend mot privata lösningar och aktivitetsbaserade ersättningssystem. Många vårdaktörer fokuserar på sin kärnverksamhet, medan övrig verksamhet läggs ut på underleverantörer. Inslaget av polikliniska behandlingsformer ökar också kontinuerligt i takt med utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Inom äldrevården syns ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor för att kunna attrahera personal. Detta leder bland annat till att manuellt arbete till exempel tunga lyft och förflyttningar i ökande grad ersätts med tekniska lösningar.

18 18 Inriktning och strategi STRATEGISKA PROCESSER Strategisk planering av produktgenerationerna och fokus på produktutveckling är tydliga inslag i STING-projektet. Produktutveckling, sourcing och produktion tre integrerade processer. Produktutveckling är en hörnsten i Getinges strategi för organisk tillväxt. Inom koncernen arbetar cirka 380 personer med produktutveckling och cirka 3,5 procent av omsättningen investeras årligen i denna verksamhet. På grund av sjukvårdens begränsade resurser, präglas den medicintekniska branschen inte bara av krav på högkvalitativa och effektiva produkter och lösningar, utan också av ett stigande kostnadstryck. Under de senaste åren har Getinge därför genomfört förbättringar inom sin produktionsstruktur, framför allt inom affärsområdena Infection Control och Medical Systems. Nu tar koncernen ytterligare steg för att förbättra konkurrenskraften genom ett koncernövergripande projekt som kallas STING (Supply Chain Transformation in Getinge). Projektet inleddes med en förstudie under våren 2005 och under hösten genomfördes den så kallade utvecklingsfasen då förbättringsplaner inom produktutveckling, sourcing och produktion utarbetades. Implementeringen av projektet inleddes i början av 2006 och beräknas pågå under två till tre år. De övergripande målsättningarna med STING är att skapa en marknadsdriven och kostnadseffektiv produktutveckling genom att förbättra planeringen av den övergripande produktstrategin och etablera koncerngemensamma utvecklingsrutiner. Produktutvecklingen ska också tidigt definiera komponentval och tillverkningsmetoder för att skapa förutsättningar för ett effektivt inköpsarbete. effektivisera inköpsarbetet och utnyttjandet av underleverantörer genom att inköpsarbetet beaktas på ett tidigt stadium i utvecklingsarbetet. Inköpsvolymerna kommer även att förläggas till lågkostnadsländer i högre utsträckning än vad som sker idag. att koncentrera koncernens egen produktion till montering och kvalitetssäkring. Inköpsarbetet kommer att effektiviseras, bland annat genom ett nära samarbete med produktutvecklingsavdelningarna. Kvalitetsarbete. Getingekoncernens produkter används i kritiska situationer och vårdprocesser som direkt eller indirekt påverkar människors hälsa och liv. Samtliga producerande bolag är därför certifierade eller arbetar i enlighet med ISO 9001:2000 och/eller ISO Utveckling och produktion av medicintekniska produkter följer MDD (Medical Device Directive) och produkter till den farmaceutiska industrin följer GAMP 4 (Good Automated Manufacturing Practice), vilket är läkemedelsindustrins gemensamma kvalitetssystem. Under året genomförde den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) inspektioner vid följande av koncernens anläggningar: Gloucester i Storbritannien (patientlyftar) och Solna i Sverige (respiratorer och system för patientövervakning). Vid anläggningen i Gloucester fann FDA brister i kvalitetssystemet och belade anläggningen med importembargo för försäljning till USA. FDA:s kritik riktade sig uteslutande mot kvalitetssystemet i Gloucester och har inte föranlett återkallande av produkter eller liknande. Resultateffekterna (resultat före skatt) av de uteblivna leveranserna från anläggningen i Gloucester till den amerikanska marknaden uppgår till 75 miljoner kronor. FDA:s inspektion av anläggningen i Solna gav inte upphov till några formella observationer. Getinges egen produktion kommer att koncentreras mot montering och kvalitetssäkring. Marknadsföring under gemensam identitet. Getinge har under 2005 implementerat en koncerngemensam grafisk identitet med en gemensam grafisk formgivning av logotyperna för varumärkena Arjo, Getinge och Maquet och en gemensam utformning av allt kommunikationsmaterial. Implementeringen av den nya identiteten slutfördes i samband med sjukvårdsmässan Medica i november Informationsteknologi. Under 2005 har Getinge efter en omfattande förstudie beslutat att lägga ut omfattande delar av sin IT-verksamhet på entreprenad. Projektet omfattar bland annat användarutrustning, nätverksfunktioner, standardisering av -system, telefoni, samt effektivisering av olika supportfunktioner. Målsättningen med projektet är framför allt att skapa en IT-miljö som är standardiserad, sammanhållen och fullt ut integrerad i koncernens samtliga verksamheter. På detta sätt räknar koncernen med att få en betydligt flexiblare lösning, som effektivt kan hantera integration av förvärvade bolag och andra större förändringar i koncernens verksamhet. Beslutet innebär också att koncernens IT-kostnader blir transparenta och lätta att förutse. Projektet är planerat att löpa under 2006 och 2007.

19 Inriktning och strategi 19 RISKHANTERING Marknadsrisker och operationella risker. Den enskilt största marknadsrisken för Getinge är politisk. Förändringar i olika ersättningssystem inom vården kan få stora effekter på enskilda marknader genom att anslagen begränsas eller skjuts på framtiden. Ofta leder nya regler i ersättningssystemen till en temporär nedgång i investeringsviljan tills sjukvårdens aktörer fullt ut kan se vad det nya regelverket innebär. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, begränsas denna risk för koncernen som helhet. Trots att Getingekoncernens verksamhet bedrivs globalt är de operationella riskerna relativt begränsade. Kundernas verksamhet finansieras som regel direkt eller indirekt med offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om betalningsbeteendet kan variera mellan olika länder. Vid affärer utanför OECD-området betalningssäkras samtliga transaktioner om inte kundens betalningsförmåga är väldokumenterad. Koncernens leverantörer utvärderas löpande vad gäller tillförlitlighet och kvalitet. Vid koncernens egna anläggningar bedrivs ett kontinuerligt arbete för att minimera riskerna för produktionsstörningar. Detta arbete leds av den koncerngemensamma Risk Managementgruppen. Finansiell riskhantering. Getinge är främst utsatt för följande typer av finansiella risker: Valutakursrisker avseende försäljningsintäkter och kostnader i utländska valutor Ränterisker avseende koncernens upplåning Risk för prisfluktuationer på råvaror, som påverkar tillverkningskostnaden Kredit- och motpartsrisker relaterade till kommersiella och finansiella aktiviteter Refinansieringsrisker avseende koncernens långsiktiga finansiering För att skapa effektiv hantering av koncernens finansiella risker har Getinge en centraliserad finansfunktion med uppgift att stödja de operativa verksamheterna och minimera de finansiella riskerna. Med större delen av försäljning förlagd utanför Sverige är valutarisken den mest framträdande risken. För att begränsa negativa effekter av kursförändringar, har Getinge därför till ca 85 procent kurssäkrat 2006 års förväntade nettofakturering i de för koncernen viktigaste valutorna EUR, GBP och USD. Förutom denna transaktionsexponering har koncernen även en omräkningsexponering i resultaträkningen samt en valutapåverkan i finansnettot avseende räntekostnader i främmande valutor. För 2006 innebär detta att valutakursförändringar får följande påverkan på resultatet före skatt, efter vidtagna säkringsåtgärder (se även Förvaltningsberättelse på sida 56, samt not 1 angående redovisning av finansiella instrument och not 27 angående finansiell riskhantering och finansiella derivatinstrument): Valuta Förändring i valutakurs Påverkan på resultatet EUR +/- 5 procent +/- 41 mkr GBP +/- 5 procent +/- 14 mkr USD +/- 5 procent +/- 14 mkr Skydd av immateriella rättigheter och försäkringsbara risker. Getinge är ledande inom de flesta områden där koncernen är verksam och satsar relativt de flesta konkurrenter betydande belopp på produktutveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar, hävdar koncernen aktivt sin rätt och följer konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs skyddar koncernen sina immateriella rättigheter genom juridiska processer. Getinge har omfattande försäkringsprogram för de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som koncernen är exponerad för.

20 20 Getinge i samhället GETINGE I SAMHÄLLET TYDLIGA PRINCIPER OCH KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2006

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2006 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2006 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR INNEHÅLL Årsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 19 april 2007, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden 1904 1924. Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

För Medical Systems ökade orderingången organiskt med 12,9% och utvecklingen i Västeuropa var speciellt god.

För Medical Systems ökade orderingången organiskt med 12,9% och utvecklingen i Västeuropa var speciellt god. Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2005 Orderingången ökade med 13% till 12.225,0 Mkr (10.812,4) Omsättningen ökade med 9% till 11.880,4 Mkr (10.888,8) Resultat före skatt ökade med 4% till 1.601,4 Mkr

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer